Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 12. wydanie. C. H. Beck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 12. wydanie. C. H. Beck"

Transkrypt

1 Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 12. wydanie C. H. Beck

2 PODRĘCZNIKI PRAWNICZE L. Florek Prawo pracy

3 W sprzedaży: W. Muszalski (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 7 Duże Komentarze Beck M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 13 Skrypty Becka M. Stepaniuk PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, tom 9, wyd. 2 Testy Aplikacyjne J. Stelina (red.) LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony Prawnicze KODEKS PRACY Z WPROWADZENIEM, wyd. 33 Twoje Prawo L. Florek (wprow.) KODEKS PRACY, wyd. 28 Teksty Ustaw Becka PRAWO PRACY 2010 Teksty Ustaw Becka

4 Prawo pracy Ludwik Florek prof. dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Warszawski 12. wydanie zmienione i zaktualizowane WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010

5 Redakcja: Ksenia Rzepka Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Przedmowa do dwunastego wydania Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Uzupełnieniem jest pracownicze ubezpieczenie społeczne, pozostające w różnorodnych związkach z prawem pracy. Wskazuje on również na dyrektywy Unii Europejskiej, z których wywodzą się liczne przepisy polskiego prawa pracy. Uwzględnia on wszystkie dotychczasowe zmiany prawa pracy, a także najnowsze orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze. Przede wszystkim ukazuje on jednak trwałe instytucje i pojęcia prawa pracy, na których w ostatnich dwudziestu latach, a także i dużo wcześniej, opiera się polskie prawo pracy. Obowiązujące prawo pracy zawiera wiele przepisów nadmiernie szczegółowych, czego przykładem może być równe traktowanie pracowników, ich uprawnienia związane z rodzicielstwem czy czas pracy. Wszystkie one zostały przedstawione w sposób na tyle syntetyczny, na ile było to możliwe bez zmiany ich treści. Powołanie w tekście odpowiednich przepisów Kodeksu pracy czy innych aktów pozwala jednak na pełne zapoznanie się z ich treścią. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów prawniczych. Może on być z powodzeniem wykorzystywany przez studentów innych kierunków studiów, w tym również i tych, którzy nie studiowali innych dziedzin prawa. Literatura, orzecznictwo oraz dodatkowe uwagi o charakterze szczegółowym (wydrukowane mniejszą czcionką) czynią go również użytecznym dla osób, które szerzej interesują się tą dziedziną prawa, a zwłaszcza przygotowują prace magisterskie i seminaryjne z prawa pracy. Książka jest także przydatna dla praktyków. Większość rozważań może być pomocna dla zrozumienia i rozstrzygnięcia podstawowych kwestii praktycznych. Służy temu również omówienie wszystkich źródeł prawa pracy oraz przytoczenie istotnych dla praktyki orzeczeń Sądu Najwyższego. Podręcznik dzieli się na rozdziały i paragrafy oraz na mniejsze części, mające swoje własne tytuły (niekiedy umowne), umożliwiające Czytelnikowi szybkie znalezienie odpowiedniej partii materiału i zapamiętanie jej zawartości. Temu celowi służą również wyróżnienia w tekście. Zamieszczony na końcu indeks rzeczowy odsyła do numerów brzegowych na marginesach poszczególnych stron. Warszawa, październik 2010 r. Prof. dr hab. Ludwik Florek

7

8 Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa pracy I. Praca jako przedmiot regulacji prawnej II. Praca a służba publiczna III. Przedmiot prawa pracy IV. Prawo pracy jako gałąź prawa V. Funkcje prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy Zakaz dyskryminacji pracowników I. Podstawy i zakres równego traktowania II. Dopuszczalne różnicowanie III. Odpowiedzialność pracodawcy Źródła prawa pracy I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa pracy II. Konstytucja RP III. Kodeks pracy Zakres regulacji Charakter norm IV. Odrębne akty ustawowe V. Akty wykonawcze VI. Pragmatyki służbowe VII. Kodeks cywilny jako pomocnicze źródło prawa pracy Prawo pracy a prawo cywilne Przesłanki stosowania przepisów Kodeksu cywilnego Odpowiednie stosowanie VIII. Źródła zbiorowego prawa pracy IX. Układy zbiorowe pracy X. Porozumienie zbiorowe XI. Akty wewnątrzzakładowe Regulamin pracy Regulamin wynagradzania Statut XII. Umowy międzynarodowe XIII. Prawo unijne

9 VIII Spis treści 5. Stosunek pracy I. Pojęcie, rodzaje i szczególne cechy Pojęcie stosunku pracy Cechy stosunku pracy II. Podmioty (strony) stosunku pracy Pracodawca Zmiana pracodawcy Kontynuacja stosunku pracy Zawiadomienie pracowników Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika Odpowiedzialność pracodawcy Pracownik III. Zdolność do czynności i działań prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy Zdolność pracodawcy Zdolność pracowników Rozdział II. Powstanie i zmiana stosunku pracy Powstanie stosunku pracy I. Uwagi ogólne II. Dane osobowe III. Zawarcie umowy o pracę Pojęcie umowy Odgraniczenie umowy o pracę od innych umów o świadczenie usług Funkcje umowy o pracę Składniki (treść) umowy o pracę Zakaz konkurencji Sposób zawarcia umowy o pracę Forma zawarcia umowy o pracę IV. Rodzaje umów o pracę Uwagi wstępne Umowa na okres próbny Umowa na czas określony Umowa na zastępstwo Umowa na czas wykonania określonej pracy Umowa na czas nieokreślony Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę I. Uwagi wstępne II. Powołanie III. Wybór IV. Mianowanie V. Spółdzielcza umowa o pracę a. Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem I. Warunki podjęcia pracy przez cudzoziemców II. Cudzoziemcy wywodzący się z Unii III. Warunki zatrudnienia cudzoziemców

10 Spis treści IX 8. Zmiana stosunku pracy I. Uwagi wstępne II. Porozumienie zmieniające III. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy Przedmiot, deinicja Skuteczność Odmiany wypowiedzenia Zakres IV. Zmiana umówionej pracy na podstawie jednostronnych czynności pracodawcy Uwagi ogólne Przeniesienie pracownika do innej pracy Powierzenie pracownikowi na okres przejściowy innej pracy Rozdział III. Ustanie stosunku pracy Zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy I. Czynności prawne dwustronne (porozumienie stron) Porozumienie stron uwagi ogólne Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Skrócenie okresu wypowiedzenia Porozumienie pracodawców II. Czynności prawne jednostronne III. Zdarzenia niebędące czynnościami prawnymi Wypowiedzenie umowy o pracę I. Pojęcie i forma wypowiedzenia Pojęcie Forma II. Okresy i terminy wypowiedzenia Charakter prawny okresu wypowiedzenia Długość okresu wypowiedzenia Termin wypowiedzenia III. Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę (ochrona trwałości stosunku pracy) Uwagi wstępne Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem Związkowa kontrola wypowiadania umów o pracę Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę IV. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem Uwagi wstępne Ograniczenie dopuszczalności wypowiadania ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania (rozwiązywania) umów o pracę ze względu na pełnione funkcje V. Roszczenia pracownika w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę Uwagi wstępne Orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywróceniu pracownika do pracy

11 X Spis treści 3. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy Odszkodowanie z tytułu bezprawnego wypowiedzenia VI. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy lub płacy Zakres ochrony powszechnej Zasadność wypowiedzenia Konsultacja ze związkami zawodowymi Ochrona szczególna Roszczenia pracownika Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników I. Uwagi ogólne II. Przyczyny zwolnień III. Pojęcie i tryb zwolnienia grupowego IV. Ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy V. Prawo do odprawy VI. Ponowne zatrudnienie Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia I. Pojęcie i forma Pojęcie Forma II. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Uwagi wstępne Przesłanki dopuszczalności niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę Przyczyny zawinione przez pracownika Przyczyny niezawinione przez pracownika Związkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia III. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Uwagi wstępne Przywrócenie pracownika do pracy Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy Odszkodowanie IV. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika Przesłanki Termin i forma Skutki Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika Inne przypadki Rozwiązanie terminowej umowy o pracę I. Rozwiązanie umowy zawartej na okres próbny II. Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony III. Rozwiązanie umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy Rozwiązanie stosunku pracy z powołania, wyboru lub mianowania I. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania Odwołanie Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy

12 Spis treści XI 3. Roszczenia służące odwołanemu pracownikowi II. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru III. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy z mianowania Wygaśnięcie stosunku pracy I. Uwagi wstępne II. Trzymiesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania III. Śmierć pracodawcy (właściciela zakładu pracy) IV. Śmierć pracownika V. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy I. Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy II. Obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy Wydanie i sprostowanie świadectwa pracy Treść świadectwa pracy Roszczenia pracownika w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy Sprostowanie wadliwego świadectwa Odszkodowanie Rozdział IV. Treść stosunku pracy Prawa i obowiązki stron w stosunkach pracy (wiadomości ogólne) I. Uwagi wstępne II. Wzajemne prawa stron Uwagi ogólne Prawo do zatrudnienia na stanowisku odpowiadającym umówionej pracy Prawo pracownika do wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy Prawo do korzystania z wyników pracy pracownika Uprawnienia kierownicze III. Obowiązki pracodawcy Obowiązki z art. 22 KP Obowiązki stanowiące zasady prawa pracy Obowiązki szczegółowe IV. Obowiązki pracownika Podstawowe obowiązki pracownika Obowiązki porządkowe Obowiązek dbałości o dobro pracodawcy Obowiązek przestrzegania tajemnicy Obowiązek stosowania się do poleceń pracodawcy V. Umowne ustalanie treści stosunku pracy Miejsce pracy I. Uwagi ogólne II. Pojęcie miejsca pracy III. Miejsce wykonywania czynności pracowniczych

13 XII Spis treści IV. Sposób określenia miejsca pracy Czas pracy I. Uwagi ogólne II. Pojęcie czasu pracy III. Wymiar (norma) i rozkład czasu pracy IV. Przerwy w pracy (okresy odpoczynku) Przerwy w czasie pracy Okresy odpoczynku V. Ustalanie rozkładu czasu pracy VI. Ewidencja czasu pracy VII. Praca w godzinach nadliczbowych Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych Ograniczenie dopuszczalności zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych VIII. Praca w nocy, w niedziele i święta IX. Czas pracy pracowników zarządzających Urlop wypoczynkowy i inne przerwy w wykonywaniu pracy I. Uwagi wstępne II. Urlopy pracownicze Pojęcie i rodzaje Urlop wypoczynkowy Uwagi wstępne Nabycie prawa do urlopu Wymiar urlopu Urlop proporcjonalny Zasady udzielania i korzystania z urlopów Udzielenie urlopu Charakter prawny planu urlopów Zmiana terminu Urlop w okresie wypowiedzenia Podział urlopu Odwołanie z urlopu Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za niewykorzystany urlop Wynagrodzenie za czas urlopu Ekwiwalent za niewykorzystany urlop Przedawnienie roszczenia urlopowego Urlop bezpłatny III. Zwolnienia od pracy (urlopy okolicznościowe) IV. Przerwy z przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy (usprawiedliwiona nieobecność w pracy) Nieobecność w pracy lub spóźnienie Przyczyny uzasadniające nieobecność pracownika w pracy Obowiązki pracownika Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą I. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę II. Przedmiot wynagrodzenia za pracę

14 Spis treści XIII 1. Praca wykonana Czas niewykonywania pracy III. Warunki wynagrodzenia za pracę Pojęcie Ustalenie i zmiana warunków wynagrodzenia za pracę IV. Składniki wynagrodzenia za pracę Uwagi wstępne Wynagrodzenie zasadnicze Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę Premia Prowizja Dodatki do wynagrodzenia podstawowego V. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę Uwagi wstępne Ograniczenia swobody dysponowania prawem do wynagrodzenia za pracę Ograniczenia dopuszczalności tzw. potrąceń z wynagrodzenia za pracę Termin, miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia Sankcje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę VI. Inne świadczenia związane z pracą Uwagi ogólne Świadczenia kompensacyjne Odprawy Wypłaty z zysku Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Fundusz gwarancyjny Zakres podmiotowy Pojęcie niewypłacalności Świadczenia gwarancyjne Staż pracy Rozdział V. Odpowiedzialność stron w stosunkach pracy Ogólna charakterystyka odpowiedzialności pracowników i pracodawcy Odpowiedzialność pracownicza I. Odpowiedzialność porządkowa Ogólna charakterystyka Przesłanki odpowiedzialności Kary porządkowe Tryb postępowania przy wymierzaniu kar oraz ich uchylanie i zatarcie II. Odpowiedzialność materialna Ogólna charakterystyka Podstawy odpowiedzialności Przesłanki odpowiedzialności Naprawienie szkody Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

15 XIV Spis treści 5.1. Podstawa i przesłanki Zakres powierzania mienia Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialność za szkodę kilku pracowników Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (pracownicza odpowiedzialność regresowa) Odpowiedzialność pracodawcy I. Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy Uwagi ogólne Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracownika II. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika Ogólna charakterystyka Odpowiedzialność za wykroczenia Odpowiedzialność za przestępstwa Postępowanie w sprawach o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika Rozdział VI. Ochrona pracy Powszechna ochrona pracy I. Pojęcie ochrony pracy II. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy Uwagi ogólne Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy Szkolenie i informacja o ryzyku zawodowym Proilaktyczna ochrona zdrowia Służba i komisja bezpieczeństwa i higieny pracy III. Obowiązki i prawa pracowników w zakresie ochrony pracy IV. Odpowiedzialność pracowników za naruszenie przepisów i zasad ochrony pracy Ochrona pracy kobiet I. Prace wzbronione kobietom II. Ochrona pracy kobiet w związku z macierzyństwem Uwagi ogólne Ochrona zdrowia kobiety w ciąży Urlop macierzyński Urlop wychowawczy Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy Ochrona przed zmianą stosunku pracy Uprawnienia z tytułu opieki nad dziećmi Zatrudnianie młodocianych I. Zasady ogólne II. Umowy w celu przygotowania zawodowego Uwagi ogólne Treść i forma umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego III. Zatrudnianie młodocianych przy wykonywaniu lekkich prac

16 Spis treści XV IV. Ochrona zdrowia młodocianych V. Obowiązek dokształcania się młodocianego VI. Praca dzieci Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy I. Uwagi wstępne II. Państwowa Inspekcja Pracy Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy III. Społeczna inspekcja pracy Rozdział VII. Spory ze stosunku pracy Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy I. Uwagi ogólne II. Komisje pojednawcze III. Postępowanie pojednawcze IV. Ustrój sądów pracy V. Właściwość sądów pracy Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa VI. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy VII. Mediacja VIII. Sąd polubowny IX. Wykonywanie orzeczeń i ugód Przedawnienie i terminy zawite I. Uwagi wstępne II. Przedawnienie roszczeń Istota i cele przedawnienia Przedmiot przedawnienia Terminy przedawnienia Bieg przedawnienia III. Terminy zawite Rozdział VIII. Zbiorowe prawo pracy Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy I. Pojęcie i zakres zbiorowego prawa pracy II. Ewolucja zbiorowego prawa pracy w Polsce Związki zawodowe I. Wprowadzenie II. Swoboda zrzeszania się w związki zawodowe (wolność związkowa) Uwagi ogólne Swoboda tworzenia związków zawodowych Swoboda wyboru związku Zakaz dyskryminacji Negatywna wolność związkowa Samorządność i niezależność związku Granice wolności związkowej Gwarancje materialne

17 XVI Spis treści III. Zakres podmiotowy wolności związkowej IV. Tworzenie i rozwiązywanie związku zawodowego V. Przedmiot działalności związkowej VI. Uprawnienia związków zawodowych VII. Reprezentatywność związków zawodowych VIII. Uprawnienia i ochrona działaczy związkowych Prawa działaczy związków zawodowych Ochrona trwałości stosunku pracy IX. Skutki naruszenia prawa związkowego Organizacje pracodawców I. Uwagi ogólne II. Swoboda zrzeszania się pracodawców III. Zadania organizacji pracodawców IV. Tworzenie organizacji pracodawców V. Uprawnienia organizacji pracodawców Rokowania i układy zbiorowe pracy I. Pojęcie i charakter prawny układu II. Zakres stosowania układów III. Przedmiot układu IV. Strony układu Zdolność układowa pracodawców Zdolność układowa pracowników Reprezentatywność związku V. Zakres podmiotowy układu VI. Rokowania zbiorowe VII. Zawarcie, rejestracja i rozwiązanie układu VIII. Autonomia (swoboda) układowa IX. Zmiany organizacyjne stron układu Połączenie lub podział organizacji Rozwiązanie organizacji Przejęcie zakładu pracy X. Układ a umowa o pracę Spory zbiorowe I. Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego II. Strony sporu zbiorowego III. Rozwiązywanie sporu zbiorowego Uwagi wstępne Rokowania Mediacja Arbitraż Ograniczenie akcji strajkowej IV. Prawo do strajku Pojęcie i zakres podmiotowy Przesłanki strajku legalnego Zasady prowadzenia strajku Sytuacja pracownika w czasie strajku Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Rady pracowników I. Uwagi ogólne II. Wybór rady pracowników

18 Spis treści XVII III. Informacja i konsultacja IV. Informacje poufne V. Naruszenie obowiązków VI. Rada pracowników a inni pozazwiązkowi przedstawiciele pracowników VII. Rada pracowników a związki zawodowe VIII. Europejskie rady zakładowe Rozdział IX. Zatrudnienie atypowe Ogólna charakterystyka Praca tymczasowa I. Podstawy i charakter pracy II. Warunki pracy III. Przeciwdziałanie nadużywaniu pracy tymczasowej Telepraca I. Cel i podstawy prawne II. Pojęcie i zakres III. Obowiązki i prawa pracodawcy IV. Zakaz dyskryminacji Rozdział X. Pracownicze ubezpieczenia społeczne Ogólna charakterystyka pracowniczego ubezpieczenia społecznego I. Związki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych II. Cechy ubezpieczenia społecznego pracowników III. Podstawy prawne IV. Stosunek ubezpieczenia społecznego V. Obowiązek ubezpieczeniowy VI. Składka Podstawa wymiaru Wysokość składki Podział składki Skutki nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Ubezpieczenie chorobowe I. Uwagi wstępne II. Zasiłek chorobowy Nabycie Okres zasiłkowy Wymiar Obniżenie lub pozbawienie prawa do zasiłku III. Inne świadczenia związane z chorobą Świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek wyrównawczy IV. Zasiłek macierzyński V. Zasiłek opiekuńczy VI. Postępowanie w sprawie zasiłków Ubezpieczenie emerytalne I. Prawne podstawy ubezpieczenia emerytalnego

19 XVIII Spis treści II. Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (I ilar) Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed r Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po r III. Otwarte fundusze emerytalne (II ilar) Cel funduszu Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym Transfer lub podział kapitału emerytalnego Prawo do emerytury kapitałowej IV. Pracownicze programy emerytalne (III ilar) Cel i forma programu Umowy Uczestnictwo w programie Ubezpieczenie rentowe I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Warunki nabycia Niezdolność do pracy Staż ubezpieczeniowy Wysokość renty II. Renta rodzinna Warunki, jakie musi spełnić zmarły żywiciel Krąg uprawnionych Wysokość renty III. Zasiłek pogrzebowy IV. Postępowanie w sprawie emerytur i rent V. Zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń Ubezpieczenie wypadkowe I. Uwagi wstępne II. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej Wypadek przy pracy Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy Choroba zawodowa III. System kompensacji szkód IV. Wyłączenie odpowiedzialności za wypadek V. Świadczenia powypadkowe Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci pracownika Świadczenia rentowe i inne świadczenia Odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone VI. Wypadek w drodze do pracy i z pracy VII. Postępowanie w sprawie wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy lub choroby zawodowej Indeks rzeczowy

20 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne FundŚwSocjU... ustawa z r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) FUSU... ustawa z r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) InfPracU... ustawa z r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) KC... Kodeks cywilny KK... Kodeks karny KKW... Kodeks karny wykonawczy KP... Kodeks pracy KPC... Kodeks postępowania cywilnego KPK... Kodeks postępowania karnego KPW... Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KRO... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH... Kodeks spółek handlowych MinWynagrU... ustawa z r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz ze zm.) OchRoszczPrU... ustawa z r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz ze zm.) OPracodU... ustawa z r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) PIPU... ustawa z r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 ze zm.) PromocZatrudU... ustawa z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) SporyZbiorU... ustawa z r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) SystUbSpołU... ustawa z r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) WypadkiU... ustawa z r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz ze zm.) ZNKU... ustawa z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.)

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII

Spis treści. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Spis treści Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa do piętnastego wydania... XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie pracy... 1 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy... 1 I.

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 14. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 14. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 14. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) ZBIOROWE PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Ludwik Florek Prawo pracy

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Ludwik Florek Prawo pracy PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: J. Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 16

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE 13 ROZDZIAŁ I POJĘCIE I PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I SYSTEMATYKA PRAWA PRACY 17 2. FUNKCJE PRAWA PRACY 18 3. PODSTAWOWE ZASADY PRAWA PRACY 19 1. Zasada

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo pracy i ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy

Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy Spis treści Część pierwsza Część ogólna Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Przedmiot prawa pracy Rozdział II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy 1. Uwagi ogólne o

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Sylabus Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prowadzący: dr Magdalena Arczewska Rok akademicki: 2010/2011 Semestr: letni Tok studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład

Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie. Wykład Prawo pracy 2016/2017 (III rok prawa dziennego) Zagadnienia obowiązujące na egzaminie Wykład Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa pracy 2. Stosunek prawa pracy do innych gałęzi prawa 3. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................. 17 ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY.............. 19 1. Pojęcie prawa pracy.................................................

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Literatura... XVIII CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I. Problemy części ogólnej prawa pracy Tadeusz Zieliński... 3 1. Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016.

Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016. Prawo pracy : zarys wykładu / (red.) Herbert Szurgacz, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek. wyd. 4. Warszawa, 2016 Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA 17 ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz

Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz PRAWO PRACY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Zygmunt Masternak, Herbert Szurgacz CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści

W 5. Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne. Spis treści W 5 Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcie prawa pracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 17 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy.................................... 19 1. Specyfika norm prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy Spis treści Przedmowa do wydania III... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy... 1 1. Praca człowieka a prawo uwagi ogólne... 2 2. Pojęcie, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski

Prawo socjalne. Autor: Wojciech Muszalski Prawo socjalne Autor: Wojciech Muszalski Wprowadzenie Część pierwsza. PRAWO PRACY Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 1. Pojęcie prawa pracy 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 3. Ochrona pracy

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem. 1 czerwca 2017 r. Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Stan prawny na 1 czerwca 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły z obszaru prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

PRAWO PRACY. Red.: Krzysztof Baran. Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY PRAWO PRACY Red.: Krzysztof Baran Wykaz skrótów Słowo wstępne DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I Pojęcie i przedmiot prawa pracy 1. Definiowanie prawa pracy 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy....

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PLANSZE BECKA Karolina Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W sprzedaży: K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy

Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne Dział drugi. Stosunek pracy Spis treści Dział pierwszy. Przepisy ogólne...16 Rozdział I. Przepisy wstępne...16 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy...18 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu...21 Rozdział IIb. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów

Spis treści. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów Prawo pracy 2017 / Prawo pracy dwa tysiące siedemnaście [redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz, Sylwia Gołaś-Olszak, Adrianna Jasińska-Cichoń, Urszula Jelińska, Luiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia

dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia dr Marta Boroń Prawo pracy zagadnienia 1. Przedmiot prawa pracy (pojęcie pracy w ujęciu prawa pracy; stosunki pracy; geneza i funkcje prawa pracy) 2. Źródła prawa pracy (powszechnie obowiązujące i autonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)...

1.2. Dokumentowanie danych osobowych Wyjaśnienia do wzoru Wzór... Rozdział 2. Kwestionariusz osobowy dla pracownika (Ewa Drzewiecka)... Wykaz skrótów... XIX Wykaz wzorów... XXV O Autorach... XXXIII Wprowadzenie... XXXV Część I. Przyjęcie do pracy Rozdział 1. Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy (Ewa Drzewiecka)... 3 3 1.1. Dane

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści

Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5. Spis treści Księgarnia PWN: Wojciech Muszalski - Prawo socjalne W 5 Wprowadzenie... 11 Literatura... 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY... 15 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy... 17 1. Pojęcieprawapracy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym

Spis treści. 1e. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym Wykaz skrótów...................................... 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) 1 1a. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17

Spis treści. Wykaz skrótów 13. Wstęp 17 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe / redakcja naukowa Grażyna Szpor ; Zofia Kluszczyńska, Wiesław Koczur, Katarzyna Roszewska, Katarzyna Rubel, Grażyna Szpor, Tadeusz Szumlicz. 8.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa ő 1. Specyfika norm prawa ő 2. Pozycja stron stosunków jako przedmiot regulacji prawa 1. Indywidualne stosunki 1.1. Praca wykonywana

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa... XI Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... XIX Przedmowa........................................... XI Wprowadzenie........................................ XVII Wykaz skrótów........................................ XIX Część I. Kodeks pracy Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY KOMENTARZ

KODEKS PRACY KOMENTARZ KODEKS PRACY KOMENTARZ Poszczególne części komentarza opracowali: dr Edyta Bielak-Jomaa Art. 176 179, 304 1 304 5 Dział dziewiąty Zatrudnianie młodocianych (art. 190 206, z wyj. art. 197) dr Andrzej Jabłoński

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy. Jakub Stelina (red.)

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy. Jakub Stelina (red.) STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy Jakub Stelina (red.) C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek Prawo pracy. orzecznictwo, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka L. Florek Prawo pracy, wyd. 14

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN

KODEKS PRACY. plus. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepisy z praktycznym komentarzem Z KOMENTARZEM DO ZMIAN Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. KODEKS PRACY 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem plus Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Wejdź na www.fabrykawiedzy.com i poznaj nasze tytuły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy. Jakub Stelina (red.) 3. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy. Jakub Stelina (red.) 3. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy Jakub Stelina (red.) 3. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka L. Florek PRAWO PRACY,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne

Spis treści. Część I. Akty prawne Spis treści Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wprowadzenie............................................. XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uwagi wstępne... 35

Spis treści. 1. Uwagi wstępne... 35 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII Przedmowa do tomu II... XXVII Rozdział 1. Zasada wolności pracy prawo do pracy... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Charakter prawny wolności pracy w Konstytucji... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wymagane jest zaliczenie przedmiotów: Prawo cywilne cz. I i Prawo cywilne cz. II. 5. Liczba godzin: 120 godzin 96 godzin

SYLABUS. Wymagane jest zaliczenie przedmiotów: Prawo cywilne cz. I i Prawo cywilne cz. II. 5. Liczba godzin: 120 godzin 96 godzin WyŜsza Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie 1. Kierunek: PRAWO SYLABUS 2. Nazwa przedmiotu: PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 3. Rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.

Spis treści. Wykaz skrótów Wprowadzenie USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. Spis treści Wykaz skrótów............................................... 11 Wprowadzenie............................................... 15 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25

Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Wstęp str. 17 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy str. 25 1. Uwagi wstępne str. 25 2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego str. 25

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48

SPIS TREŚCI. Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia... 48 SPIS TREŚCI DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb.

Bardziej szczegółowo

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę.

bez wypowiedzenia Oddział 6a...Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego. rozwiązania przez pracownika umowy o pracę. DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy... 15 Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu... 16 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy Wprowadzenie.... Wykaz skrótów.... I. Prawo pracy.... 1 Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?... 3 Pytanie 2. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady równego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp... XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 3 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Rozdział 3 Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela...21 Rozdział 1 Postanowienia wstępne...21 Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy]... 21 Art. 2. [Wyłączenia podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie

Spis treści. Część I. Akty prawne. Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie Wstęp.................................................... XIII Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)..... 5 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski 1. Klauzule autonomiczne a nienazwane porozumienia prawa pracy (1g) a. dopuszczalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy

Spis treści. Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV. Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Wstęp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz podstawowej literatury... XXV Część I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy Rozdział 1. Charakterystyka materialnego prawa pracy i podstawowe zasady prawa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy

STUDIA PRAWNICZE. Prawo pracy STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 16 Podręczniki Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo