Nice KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC. Vysielaè. Návod na montá a pouívanie. Športová 749, Gajary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nice KRONO 1WW KRONO 6WW KRONO 1WC. Vysielaè. Návod na montá a pouívanie. Športová 749, Gajary"

Transkrypt

1 Nice KRONO WW KRONO 6WW KRONO WC Vysielaè Návod na montá a pouívanie Športová 749, 9006 Gajary

2 SLOVENSKY Návod preloený z talianèiny - POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POUITIA Tento výrobok je nástenný vysielaè, ktorý je súèasou radu Era KRONO. odely v tomto rade sú: KRONO 6WW KRONO WW KRONO WC Napájanie batéria z elektrickej siete Vysielanie rádiové cez kábel Kanály 6 ontá na nástenný driak (snímate¾ný vysielaè) zapustený do steny (pevný vysielaè) Tento vysielaè je urèený na ovládanie pohonov rolovacích slneèných clôn, markíz a alúzií. ôe by pouitý na posielanie manuálnych príkazov alebo môe by naprogramovaný pouívate¾om tak, aby sa aktivoval v nastavených èasoch a dòoch v týdni na posielanie automatických príkazov; okrem toho môe by nastavený aj na posielanie príkazov v náhodnom èase (funkcia Dovolenka) pre simuláciu prítomnosti osôb v dome aj vtedy, keï tam nikto nie je. Akéko¾vek iné pouitie, odliné od uvedeného v tomto návode, sa povauje za nesprávne a zakázané! 2 - ONTÁ VYSIELAÈA 2. Napájanie a upevnenie vysielaèa na stenu Len pre KRONO WW a KRONO 6WW: viï obr., 2 a 3. VÝSTRAHY Pred definitívnym upevnením driaka vysielaèa sa uistite, e pohon prijíma príkazy poslané z vysielaèa, keï je tento umiestnený vo svojom driaku. Pozor! Dosah vysielaèov a kapacita príjmu prijímaèov môu by výrazne ovplyvnené ïalími zariadeniami (napríklad alarmy, rádiové slúchadlá a pod.), ktoré fungujú vo vaom priestore a na rovnakej frekvencii. V týchto prípadoch výrobca nemôe poskytnú iadnu záruku na reálny dosah svojich zariadení. Na zníenie tohto rizika neumiestòujte vysielaè v blízkosti kovových kontrukcií alebo priamo v kontakte s nimi: tieto môu zníi dosah. Aj vybité batérie môu zníi rádiový dosah o 20, 30 %. Len pre KRONO WC: viï obr., 2 a VÝSTRAHY PECIÁLNE PRE KRONO 6WW POZORNE PREÈÍTAJTE! Vysielaè je vybavený 6 numerickými tlaèidlami. Kadé z nich zodpovedá jednému vysielaciemu kanálu, nezávislému od ostatných. Poèas ukladania vysielaèa do pamäte môu by ku kadému kanálu priradené jeden alebo viac pohonov. Toto umoòuje vytvori a 6 skupín automatických pohonov, t.j. kanál = skupina. Formovanie skupín automatických pohonov sa robí poèas ukladania vysielaèa do pamäte, keï sa vyaduje výber, ku ktorému kanálu si eláte priradi pohon, s ktorým pracujete. Po uloení viacerých pohonov v rôznych kanáloch pamäte, s následným vytvorením skupín automatických pohonov, poèas pouívania vysielaèa je potrebné bra do úvahy, e: a) pred poslaním príkazu je nutné vybra skupinu (alebo viac skupín), a teda kanál (alebo viac kanálov), ktorým posla príkaz; b) príkaz adresovaný jednej skupine bude vykonaný súèasne vetkými pohonmi patriacimi do tejto skupiny. Vysielaè je schopný ovláda: a) jednu skupinu pohonov po druhej, prièom sa najprv vyberie prísluný kanál a hneï potom pole príkaz; b) viac skupín pohonov súèasne, prièom sa najprv vyberú vetky prísluné kanály a hneï potom pole príkaz. 4 - NASTAVENIE ZÁKLADNÝCH PARAETROV Keï je vysielaè napájaný prvýkrát, systém si hneï vyaduje vloenie Základných parametrov, a teda okamité vykonanie PROCEDÚRY. Ak si eláte vykona túto operáciu inokedy, vyjdite z procedúry stlaèením tlaèidla. Niekedy po prvej intalácii sa môu Základné parametre uloi do pamäte alebo upravi nasledovným spôsobom: pre nastavenie VETKÝCH parametrov: treba vykona najprv PROCE- DÚRU 0 (vymazanie celej pamäte) a následne PROCEDÚRU. pre úpravu LEN NIEKTORÝCH parametrov (u uloených v pamäti Procedúrou ): vykonajte PROCEDÚRU.A. 5 - ULOENIE VYSIELAÈA DO PAÄTE Na uloenie vysielaèa do pamäte pohonu, ktorý má ovláda, vykonajte PROCEDÚRU 2. Alternatívne je moné poui aj procedúry uvedené v návodoch k jednotlivým pohonom, avak len tie oznaèené ako REI II alebo REI 2; navye pred ich vykonaním nastavte vysielaè do reimu AN (viï kapitolu 6). 6 - POH¼AD NA REIY FUNGOVANIA VYSIELAÈA Vysielaè má 4 reimy fungovania: PROG = reim PROGRAOVANIA AUT = reim AUTOATICKÝ AN = reim ANUÁLNY VAC = reim DOVOLENKA (alebo simulácia ¾udskej prítomnosti) Bliie informácie nájdete v tématických tabu¾kách v sekcii 4 reimy fungovania vysielaèa. Pouívate¾ môe aktivova kadý reim posunutím selektora ODE do jednej zo 4 moných polôh (na displeji sa objaví skratka nastaveného reimu). Keï je nastavený jeden zo 4 reimov, nedovo¾uje fungovanie vysielaèa vo zvyných troch reimoch. 7 - PROGRAOVANIE VYSIELAÈA Programovanie vysielaèa sa vykonáva týmito procedúrami: POÈIATOÈNÉ, ZÁKLADNÉ PROGRAOVANIE Procedúra - nastavenie základných parametrov Procedúra 2 - uloenie vysielaèa do pamäte pohonu PROGRAOVANIE UDALOSTÍ a ïalie aktivity týkajúce sa udalostí Procedúra 3 - vytvorenie novej udalosti Procedúra 4 - úprava existujúcej udalosti Procedúra 5 - kopírovanie existujúcej udalosti Procedúra 6 - deaktivácia alebo reaktivácia existujúcej udalosti Procedúra 7 - definitívne vymazanie existujúcej udalosti PROGRAOVANIE EXTRA FUNKCIÍ Procedúra 8 - heslo na zakázanie prístupu k reimu Programovanie Procedúra 9 - zamknutie klávesnice na zakázanie prístupu k anuálnemu reimu Procedúra 0 - vymazanie celej pamäte a obnovenie nastavenia z výroby PROGRAOVANIE NFC 7. Výstrahy týkajúce sa vytvorenia novej udalosti Pred programovaním novej udalosti sa odporúèa poznaèi v Tabu¾ke B (na konci návodu) hodnoty, ktoré si eláte nastavi pre kadý parameter. Tabu¾ka je ve¾mi uitoèná pre plánovanie udalostí, ktoré chcete vytvori, a predstavuje zoznam vytvorených udalostí a osobitostí priradených kadému z nich. Vysielaè si môe zapamäta max. 30 udalostí. Nato, aby vysielaè vykonal vytvorené udalosti, je potrebné nastavi selektor ODE do polohy AUT alebo VAC. Postupnos poloiek, ktoré tvoria Procedúru 3 na vytvorenie udalosti, je nasledovná: (DOWN). ÈIASTOÈNÝ ANÉVER (volite¾ný parameter): slúi na nastavenie polohy èiastoèného manévru. Poloha sa nastaví urèením mnostva èasu, aký musí motor fungova, aby markíza prila do elaného bodu: hodnota od do 240 sekúnd (nastavenie z výroby: 5 sekúnd). Procedúra - konfigurácia s pouitím smartfónu cez príslunú aplikáciu KANÁL (len pre KRONO 6WW): slúi na výber (cez numerické tlaèidlá) jedného alebo viacerých elaných kanálov. TYP ANÉVRU: slúi na výber elaného manévru: hore (UP) alebo dole DEÒ/DNI V TÝDNI: slúi na výber elaného dòa (alebo viacerých dní, prípadne vetkých dní), kedy musí vysielaè vykona udalos. HODINA UDALOSTI: existujú tri monosti: TIE: slúi na nastavenie presného èasu, kedy musí by udalos vykonaná. SUNRISE alebo SUN: slúi na nastavenie predstihu (od -0:0 minút po -9:59 hodín) alebo oneskorenia (od +0:0 minút po +9:59 hodín) vykonania udalosti oproti miestnemu èasu, kedy vychádza alebo zapadá slnko. ON/OFF KLIATICKÉ SENZORY (len pre KRONO WW a KRONO 6WW): slúi na aktiváciu alebo deaktiváciu klimatických senzorov. Napríklad: ak má udalos nastavenú funkciu SENSORS na ON, keï je vykonaná vysielaèom, aktivuje pohony na príjem príkazov pochádzajúcich z klimatických senzorov. Od tej chvíle zostane príjem aktívny (ON), a kým vysielaè vykoná ïaliu udalos s funkciou SENSORS nastavenou OFF. FUNKCIA DOVOLENKA (simulácia prítomnosti): nastavenie ON tejto funkcie v jednej udalosti oznamuje vysielaèu, e tá udalos musí by vykonaná vdy v inom a náhodnom èase v porovnaní s èasom nastaveným pouívate¾om

3 pre túto udalos. Funkcia umoòuje simulova prítomnos osôb v dome, aj keï tam nikto nie je. NÁZOV VYTVORENEJ UDALOSTI: slúi na zadanie identifikaènej skratky (od E po E30) pre udalos, ktorú vytvárate. 7.2 Výstrahy týkajúce sa programovania Extra funkcií Heslo (PIN) pre zakázanie prístupu k reimu Programovania Na obmedzenie prístupu do zóny Programovania zo strany nepovolaných osôb je moné vytvori 4-ciferné heslo (PIN). Po vytvorení osobného PIN (výrobok vychádza z výroby bez PIN) si systém vyaduje vloenie tohto PIN na povolenie programovania zakadým, keï pouívate¾ nastaví selektor ODE do reimu PROG. Na vytvorenie alebo vymazanie PIN: vykonajte PROCEDÚRU 8. Na vloenie existujúceho PIN (keï si ho systém vyaduje), postupujte nasledovne:. Nastavte selektor ODE na PROG Ak PIN existuje, objaví sa nápis PIN a èíslice 0000, prièom prvá èíslica bliká. Stlaète tlaèidlo p alebo q na zvýenie alebo zníenie prvej èíslice PIN; potom stlaète tlaèidlo na potvrdenie: èíslica bude pevná a zaène blika druhá èíslica PIN. Stlaète tlaèidlo p alebo q na zvýenie alebo zníenie druhej èíslice PIN; potom stlaète tlaèidlo na potvrdenie: èíslica bude pevná a zaène blika tretia èíslica PIN. Stlaète tlaèidlo p alebo q na zvýenie alebo zníenie tretej èíslice PIN; potom stlaète tlaèidlo na potvrdenie: èíslica bude pevná a zaène blika druhá èíslica PIN. Stlaète tlaèidlo p alebo q na zvýenie alebo zníenie tvrtej èíslice PIN; potom stlaète tlaèidlo na potvrdenie: ak je PIN správny, objaví sa blikajúca ikona, v opaènom prípade je potrebné vykona procedúru znovu. Uzamknutie klávesnice na zakázanie prístupu do anuálneho reimu Na zakázanie pouívania vysielaèa nepovolanými osobami, keï je jeho selektor ODE nastavený v reime AN, je moné zablokova klávesnicu. Na zablokovanie alebo odblokovanie klávesnice: vykonajte PROCE- DÚRU 9. Vymazanie CELEJ pamäte vysielaèa a obnovenie nastavenia z výroby Vymazaním CELEJ pamäte prostredníctvom PROCEDÚRY 0 je moné obnovi na vysielaèi nastavenia z výroby. Táto procedúra vymae vetky základné parametre, vetky udalosti, vetky dáta vrátane prípadného existujúceho PIN. 8 - VÝENA BATÉRIE Len pre KRONO WW a KRONO 6 WW Keï sa rozsvieti indikácia B, znamená to, e batéria je vybitá a treba ju èím skôr vymeni. Za takýchto okolností je riziko, e príkazy nemusia by vysielané k pohonom správne. Na výmenu batérie vyberte vysielaè z jeho nástenného driaka, pomocou skrutkovaèa vypáète zadnú záslepku (obr. 3-B) a vymeòte vybitú batériu za novú rovnakej kategórie (obr. 3-D). Poznámka omentálna neprítomnos napájania (aj pre KRONO WC) nevymae z pamäte ani základné parametre, ani vytvorené udalosti. Likvidácia batérie Pozor! Vybité batérie obsahujú jedovaté látky, a preto nesmú by vyhodené do spoloèného odpadu. Treba ich zlikvidova pouitím metódy separovaného zberu, ako to predpisujú normy platné vo vaej krajine. LIKVIDÁCIA VÝROBKU Rovnako ako pri montái, aj na konci ivota tohto výrobku musia by kroky jeho likvidácie vykonané kvalifikovaným pracovníkom. Tento výrobok je zloený z rôznych typov materiálov: niektoré môu by recyklované, iné musia by zlikvidované. Informujte sa o systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s predpismi platnými vo vaej krajine pre túto kategóriu výrobkov. Pozor! Niektoré èasti výrobku môu obsahova jedovaté alebo nebezpeèné látky, ktoré po vyhodení môu ma kodlivé úèinky na ivotné prostredie a na ¾udské zdravie. Ako znázoròuje ved¾ají symbol, je zakázané vyhodi tento výrobok do domového odpadu. Vykonajte preto separovaný zber v súlade s metódami, ktoré stanovujú nariadenia platné vo vaej krajine, alebo odovzdajte výrobok predajcovi v momente kúpy nového rovnocenného výrobku. Pozor! predpisy platné na národnej úrovni môu urèova tvrdé sankcie pre prípady nelegálnej likvidácie tohto výrobku. Obalový materiál výrobku musí by zlikvidovaný v plnom súlade s normami platnými vo vaej krajine. TECHNICKÉ PARAETRE VÝROBKU Verzia Napájanie KRONO WW ( kanál, bezdrôtový) KRONO 6WW (6 kanálov, bezdrôtový) 3 V s lítiovou batériou CR2450 (pribliná ivotnos: 2 roky pri 0 udalostiach denne) KRONO WC ( kanál, káblovaný) 20/230 Vac (50/60Hz) Frekvencia Hz ±00 khz - Radiaèný výkon odhad < mw Stupeò ochrany (IP) 40 Pribliný dosah (m) 200 m vo vo¾nom priestore (*); 25 m v interiéri (*) - ovanie Rozlíenie hodín Presnos hodín aximálny poèet zapamätate¾ných udalostí Teplota prostredia pre fungovanie ( C min... max) 66 Bit; 4,5 miliónov miliárd kombinácií minúta ±50 sekúnd/rok Rozmery (mm) 80 x 80 x 20 v. 80 x 80 x 50 v. Váha (g) Vetky uvedené technické parametre sa vzahujú na teplotu prostredia 20 C (± 5 C). Nice si vyhradzuje právo prináa zmeny na výrobku, kedyko¾vek to uzná za potrebné, prièom vak zachová rovnaké funkcie a rovnaký úèel pouitia. (*) Dosah vysielaèov a kapacita príjmu prijímaèov je výrazne ovplyvnená prítomnosou ïalích zariadení (napríklad alarmy, rádiové slúchadlá a pod.), ktoré fungujú vo vaom okolí na rovnakej frekvencii. V týchto prípadoch nemôe Nice poskytnú iadnu záruku na reálny dosah svojich zariadení. 2

4 ODE ODE 3 Len pre KRONO WW / KRONO 6WW A B C odstráòte ochranu 50 cm D E F 2 4 Len pre KRONO WC A B C D OFF E F G H otor RELÉ, VÝSTUP 2x (480 W, 2 A) NO NO2 N L Prúd VSTUP V Hz 960 W, 4 A 2 skrutky samorezného typu pre plastové materiály, s valcovou hlavou so eshrannou drákou Ø = 3,5 mm 0 mm 3

5 POÈIATOÈNÉ, ZÁKLADNÉ PROGRAOVANIE PROCEDÚRA - Nastavenie ZÁKLADNÝCH PARAETROV vysielaèa hneï po prvom zapnutí vysielaèa alebo po úplnom vymazaní jeho pamäte 2 KRONO WW KRONO 6WW zapnite napájanie vysielaèa KRONO WC vetky ikony FIR 00 verzia firmvéru 2/24 H 2 2/24 H vyberte èasový formát: 2 (A-P) / g TIE 00:00 TIE 20:00 TIE 20:00 TIE TIE nastavte aktuálnu hodinu nastavte aktuálne minúty g5 6 7 g TIE TIE TIE TIE TIE nastavte aktuálny rok nastavte aktuálny mesiac nastavte aktuálny deò g7 8 SUER/WINTER TIE ANUAL T W T F S S SUER/WINTER AUTO nastavte prechod medzi letným èasom a zimným èasom: AUTO / ANUAL 9 ZONE CITY ZONE nastavte kód mesta: viï Tabu¾ku A na str. 2 (*A) CITY 3 END (*A) Parameter ZONE umoòuje nastavi zemepisný bod, v ktorom je intalovaný vysielaè. Pre nájdenie správnej hodnoty (kód mesta), ktorá sa zadáva poèas procedúry, pozrite Tabu¾ku A na strane 2. Tento údaj umoòuje systému automaticky vypoèíta miestny èas, kedy kadý deò slnko vychádza a zapadá. 4

6 ODE ODE PROCEDÚRA.A - ÚPRAVA ZÁKLADNÉHO PARAETRA, u naprogramovaného: TIE (vnútorné hodiny a kalendár); 2/24H (formát zobrazovania èasu); SUER/WINTER (reim, ktorým vysielaè prechádza zo zimného èasu na letný a naopak); ZONE (geografická poloha, kde je intalovaný vysielaè). 2 ODE TIE 2/24 H SUER/WINTER ZONE TIE 2/24 H SUER/WINTER ZONE vyberte jeden zo 4 parametrov: TIE 2/24H SUER/WINTER ZONE pokraèujte... TIE 2/24 H SUER/WINTER ZONE Pokraèujte v programovaní výberom kroku v PROCEDÚRE s práve vybratým parametrom; upravte ho a ulote do pamäte novú hodnotu stlaèením tlaèidla. Na úpravu ïalieho parametra zopakujte PROCEDÚRU.A. PROCEDÚRA 2 - ULOENIE VYSIELAÈA DO PAÄTE pohonu: VÝSTRAHY Na vykonanie procedúry je treba ma k dispozícii ïalí vysielaè, u uloený v pamäti toho istého pohonu v Reime I alebo Reime (viï návod k pohonu). Len pre KRONO 6WW Keïe vykonanie procedúry si vyaduje výber skupiny, teda vysielací kanál, ku ktorému priradi pohon, viï kapitolu 3 - VÝSTRAHY PECIÁLNE PRE KRONO 6WW na strane. Nako¾ko k uloeniu vysielaèa do pamäte môe prís na vetkých prijímaèoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysielaèa, pred zaèiatkom procedúry vypnite elektrické napájanie pohonom a prijímaèom, ktorých sa programovanie netýka. Kadýkrát, keï sa uvo¾ní tlaèidlo, aktivuje sa èasový limit 60 sekúnd. Ak sa v rámci tohto èasu nestlaèí nasledujúce, prípadne v procedúre odporúèané, tlaèidlo, po jeho vypraní motor vykoná 6 pohybov na oznámenie zruenia prebiehajúcej procedúry. Poèas programovania motor vykoná stanovený poèet krátkych pohybov (hore a dole ) ako odpoveï na príkaz poslaný montérom. Je dôleité spoèíta tieto pohyby a ignorova smer, ktorým sú vykonané. Zopakujte procedúru pre kadý pohon, ktorý si eláte ovláda týmto vysielaèom A ON Ú ODE = = zapnite napájanie motora na vysielaèi, ktorý ukladáte do pamäte: vyberte AN roleta v polovici svojej dráhy vyberte kanál: B sekúnd Ú 3x Ú 5 sekúnd 3 Pozor! - Ak roleta vykoná 6 pohybov, znamená to, e pamä motora je plná a nebolo moné uloi do nej nový vysielaè. na vysielaèi, u uloenom v pamäti: na vysielaèi, ktorý ukladáte do pamäte: KONIEC 5

7 4 SPÔSOBY FUNGOVANIA VYSIELAÈA reim PROG PROGRAOVANIE Na aktiváciu reimu PROG nastavte selektor ODE do prvej polohy z¾ava. reim AUT AUTOATICKÉ FUNGOVANIE Na aktiváciu reimu AUT nastavte selektor ODE do druhej polohy z¾ava. ODE ODE Aktivácia reimu PROG umoòuje pouívate¾ovi vykona vetky programovania potrebné k automatickému fungovaniu vysielaèa: napríklad vloenie základných parametrov (nastavenie hodín, kalendára atï.), vytvorenie udalostí (èie intrukcií pre automatické vykonanie, zo strany vysielaèa, príkazov naprogramovaných pouívate¾om), ich úprava, kopírovanie, deaktivácia alebo ich vymazanie, vytvorenie bezpeènostného PIN pre prístup k programovaniu atï. Èo je UDALOS? Udalos je intrukcia na automatické poslanie príkazu zo strany vysielaèa pod¾a podmienok stanovených pouívate¾om v samotnej intrukcii poèas jej vytvárania. Udalos obsahuje typ príkazu, ktorý sa má posiela pohonu (otvorenie / zatvorenie, úplný / èiastoèný manéver) a èasové podmienky, kedy toto má by automaticky vykonané vysielaèom zakadým, keï sa vyskytnú tieto podmienky (v jeden deò alebo viaceré dni v týdni, v presnú hodinu dòa alebo v miestnom èase, kedy vychádza alebo zapadá slnko a pod.). Príklady: udalos môe by príkaz èiastoènej polohy, urèený pre alúziu v obývaèke, predpokladaný o 8:37 kadú sobotu a nede¾u; iná udalos môe by príkaz hore, urèený pre vonkajiu markízu, predpokladaný o 8:50 kadý deò v týdni Aktivácia reimu AUT umoòuje vysielaèu ovláda pohon automatickým spôsobom, vykonaním vetkých udalostí naprogramovaných pouívate¾om. Dátum udalosti!! Tue Fri Vykonanie udalosti Udalos E3 Tu ( e Fri + )= S vysielaèom nastaveným v reime AUT... ODE ODE Programovanie a vytváranie udalostí (procedúry) Udalos E ( Thu + )= Udalos E2 Fri Sat Sun ( Udalos E3 + )= Tue Fri ( + )= Na vytvorenie udalostí pouite Procedúru 3; na úpravu, kopírovanie, deaktiváciu alebo vymazanie existujúcej udalosti pouite Procedúry 4, 5, 6 a 7. Poèas vykonávania ¾ubovo¾nej procedúry je kedyko¾vek moné zrui programovanie a vyjs z procedúry stlaèením tlaèidla. Vysielaè neumoòuje pouívate¾ovi posiela pohonu manuálne príkazy. Pouívanie funkcie Dovolenka nastavenej v prípadoch: Keï je vysielaè nastavený v reime fungovania AUT, vykonáva VETKY vytvorené udalosti; napriek tomu nevykonáva funkciu Dovolenka, hoci v udalostiach je táto funkcia aktivovaná (nastavenie ON). Poznámka - Funkcia Dovolenka nastavená ON je vykonávaná vysielaèom jedine vtedy, keï je tento nastavený v reime fungovania VAC. Zobrazenie na displeji: Displej zobrazuje na zaèiatku nápis AUT, aktuálny èas, aktuálny dátum a aktuálny deò v týdni. Okrem toho zobrazuje posledný poslaný príkaz (pre KRONO 6WW: zobrazuje posledný príkaz poslaný kadému kanálu). Prevádzka ON / OFF klimatických senzorov: Keï vysielaè vykoná udalos, v ktorej je funkcia SENSORS nastavená ON, pohony sú pripravené na príjem príkazov prichádzajúcich z klimatických senzorov. Od tej chvíle zostane príjem aktívny, a kým vysielaè vykoná ïaliu udalos s funkciou SENSORS nastavenou OFF. Na displeji pod ikonou SENSORS sa objaví stav posledného poslaného príkazu: ON / OFF. Pre KRONO 6WW: ak sa pod ikonou SENSORS nezobrazí niè, znamená to, e udalos bola adresovaná viacerým kanálom a e nastavenia (ON / OFF) kadého jedného boli v rozpore medzi sebou. 6

8 reim AN ANUÁLNE FUNGOVANIE Na aktiváciu reimu AN nastavte selektor ODE do tretej polohy z¾ava. Pre KRONO WW Na poslanie príkazu ON / OFF senzorom: 0. Stlaète viackrát tlaèidlo pre výber elaného nastavenia: ON (aktivuje príjem príkazov prichádzajúcich zo senzorov) alebo OFF (*) (deaktivuje príjem). Vybraná ikona bliká. 02. Nakoniec stlaète tlaèidlo na potvrdenie a poslanie nastavenia (ikona SENSORS a zvolená monos spolu blikajú). (*) - Príjem príkazov pochádzajúcich zo senzora Vietor nemôe by deaktivovaný. ODE Aktivácia reimu AN umoòuje pouívate¾ovi ovláda pohon manuálnym a priamym spôsobom s pouitím nasledovných tlaèidiel: viacerých kanálov, ktorým sa má posla príkaz tlaèidlo p = na spustenie manévru Hore tlaèidlo q = na spustenie manévru Dole tlaèidlo = na okamité zastavenie prebiehajúceho manévru tlaèidlá, 2, 3, 4, 5, 6 (len na KRONO 6WW) = na výber jedného alebo tlaèidlo = stlaèené viackrát slúi na výber aktivácie alebo deaktivácie (ON / OFF) senzorov tlaèidlo = na poslanie príkazu senzory ON / senzory OFF tlaèidlo = na vyjdenie z procedúry výberu ON / OFF klimatických senzorov reim VAC FUNGOVANIE DOVOLENKA Na aktiváciu reimu VAC nastavte selektor ODE do tvrtej polohy z¾ava. ODE Aktivácia reimu VAC umoòuje vysielaèu ovláda pohon automatickým spôsobom, vykonaním avak IBA tých udalostí, ktoré majú funkciu Dovolenka aktivovanú pouívate¾om (èie nastavenú ON). Reim VAC funguje ako reim AUT, s jediným rozdielom, e pri kadom vykonaní udalosti vysielaè posunie svojvo¾ne a náhodne èas vykonania nastavený pouívate¾om s aplikáciou vdy odliného predstihu (od - do -75 minút) alebo oneskorenia (od + do +75 minút). Zámerom funkcie je napodobni prítomnos osôb v dome, keï tam nikto nie je. ODE On/ Off Exit S vysielaèom nastaveným v reime AN... Systém neumoòuje vysielaèu automatické vykonanie VETKÝCH udalostí vytvorených pouívate¾om. Zobrazenie na displeji: Displej ukazuje nápis AN a aktuálny èas. Na zaèiatku zobrazuje poèas minúty aj aktuálny dátum a aktuálny deò v týdni. Poslanie príkazu na manéver: 0. (len pre KRONO 6WW) vyberte jeden alebo viac kanálov priradených ku skupinám pohonov, ktorým chcete posla príkaz; 02. ovládajte manéver stlaèením a uvo¾nením tlaèidla (p = Hore; q = Dole; = zastavenie prebiehajúceho manévru): na displeji bliká UP, DOWN alebo STOP, na základe stlaèeného tlaèidla. Prevádzka ON / OFF klimatických senzorov (funkcia nie je na KRONO WC): Na aktiváciu alebo deaktiváciu príjmu príkazov pochádzajúcich z klimatických senzorov Slnko a Dáï, postupujte nasledovne: Pre KRONO 6WW Na pochopenie, ktorý bol posledný príkaz ON/OFF poslaný senzorom ovládaným z jedného kanála: 0. Stlaète tlaèidlo elaného kanála a skontrolujte ikonu (ON / OFF), ktorá sa objaví pod ikonou SENSORS. 02. Nakoniec vyjdite z kontroly stlaèením tlaèidla toho istého kanála. 03. Na kontrolu ïalích kanálov zopakujte operáciu pre kadý jeden elaný kanál. Na poslanie príkazu ON / OFF senzorom: 0. Vyberte jeden alebo viac elaných kanálov: pri kadom výbere bude ikona ON / OFF fixná (*). 02. Stlaète viackrát tlaèidlo pre výber elaného nastavenia: ON (aktivuje príjem príkazov prichádzajúcich zo senzorov) alebo OFF (*2) (deaktivuje príjem). Vybraná ikona bliká. 03. Nakoniec stlaète tlaèidlo na potvrdenie a poslanie nastavenia (ikona SENSORS a zvolená monos spolu blikajú). Dátum udalosti! Tue Vykonanie udalosti Udalos E3 Tue Fri ( + )= Fri ! ODE VAC (programovaný èas) VAC (náhodný èas) minúty S vysielaèom nastaveným v reime VAC... Vysielaè nedovo¾uje pouívate¾ovi posiela pohonu manuálne príkazy. Prevádzka funkcie Dovolenka nastavenej v udalostiach: Keï je vysielaè nastavený v reime fungovania VAC, vykonáva VETKY vytvorené udalosti. Okrem toho aplikuje funkciu Dovolenka len na udalosti, ktoré majú túto funkciu aktivovanú (nastavenie ON). Zobrazenie na displeji: Displej zobrazuje na zaèiatku nápis VAC, aktuálny èas, aktuálny dátum a aktuálny deò v týdni. Okrem toho zobrazuje posledný poslaný príkaz (pre KRONO 6WW: zobrazuje posledný príkaz poslaný kadému kanálu). Prevádzka ON / OFF klimatických senzorov: viï popis uvedený pri fungovaní v reime AUT. (*) - Ak sa pod ikonou SENSORS nezobrazí niè, znamená to, e v minulosti boli vybraným kanálom poslané nastavenia ON / OFF v rozpore medzi sebou. (*2) - Príjem príkazov pochádzajúcich zo senzora Vietor nemôe by deaktivovaný. 7

9 PROGRAOVANIE UDALOSTÍ a ïalie aktivity týkajúce sa udalostí PROCEDÚRA 3 - Vytvorenie a uloenie NOVEJ UDALOSTI do pamäte 2 3 ODE ODIFY CHAN-AN vyberte () 4.A - len pre KRONO 6WW UP E DOWN vyberte kanál: vyberte typ manévru: UP / DOWN 4.A. len pre KRONO 6WW, volite¾ný krok 4.A.2 4.B len pre KRONO WW/WC UP E CHAN-AN 5 (*A) UP DOWN 6 E DOWN vyberte èas pre èiastoèný manéver: sekúnd vyberte typ manévru: UP / DOWN (*A) NEVYKONAJTE hneï krok 4.A.2, ale zopakujte krok 4.A (a krok 4.A., ak si eláte) pre kadý ïalí kanál, ktorý chcete vybra. Krok 4.A.2 musí by vykonaný po dokonèení výberu vetkých elaných kanálov. 4.B. len pre KRONO WW/WC, volite¾ný krok 4.B.2 5 UP E DOWN CHAN-AN 5 6 DAY DAY ON vyberte èas pre èiastoèný manéver: sekúnd DAY THU DAY THU * T W T F S S (*B) T TIE 3 monosti (*C) TIE (krok 6.A) SUNRISE (krok 6.B) SUN (krok 6.B) vyberte jeden deò / vetky (ALL) THU vyberte ÈAS UDALOSTI (*B) NEVYKONAJTE hneï krok 5.3, ale zopakujte kroky 5. a 5.2 pre kadý ïalí deò, ktorý chcete vybra. Krok 5.3 musí by vykonaný po dokonèení výberu vetkých elaných dní. (*C) Vyberte jednu z troch moností. TIE (krok 6.A): umoòuje nastavi presný èas (elanú hodinu a minútu), kedy musí vysielaè vykona uldalos. SUNRISE alebo SUN (krok 6.B): umoòuje nastavi èasový interval, ktorý posúva udalos dopredu (od -0:0 minút po -9:59 hodín) alebo dozadu (od +0:0 minút po +9:59 hodín) v porovnaní s miestnym èasom, kedy vychádza alebo zapadá slnko. Pozor! - Pre správne fungovanie funkcie Sunrise alebo Sunset skontrolujte nastavenie parametra ZONE v PROCEDÚRE, v kroku 9. Praktický výsledok bude, e ranné udalosti (monos Sunrise) budú v predstihu poèas letného obdobia a v omekaní poèas zimného. Naopak, veèerné udalosti (monos Sunset) budú v omekaní poèas letného obdobia a v predstihu poèas zimného. 6.A - monos TIE T 00:00 TIE T 23:00 TIE T 23:00 TIE T 23:49 TIE nastavte HODINY nastavte INÚTY 8

10 6.B - monos SUNRISE / SUN 0:00 T SUN 2:00 T SUN nastavte POÈET HODÍN: od :00 T SUN nastavte INÚTY 2:35 T SUN 7 - Funkcia NIE JE prítomná u KRONO WC 8 SENSOR OFF SENSOR ON VAC OFF VAC ON funkcia senzory: ON/OFF (*D) funkcia dovolenka: ON/OFF (*E) (*D) Funkcia ON/OFF klimatických senzorov Slnko a/alebo Dáï Ak má niektorá udalos túto funkciu nastavenú ON, keï je vykonaná z vysielaèa, aktivuje pohony k príjmu príkazov pochádzajúcich z klimatických senzorov (ak sú prítomné). Od tej chvíle zostane príjem aktívny (ON), a kým vysielaè vykoná ïaliu udalos s funkciou nastavenou OFF. Pozor! Senzor Vietor nemôe by deaktivovaný. (*E) Funkcia Dovolenka (simulácia prítomnosti) Udalosti s touto funkciou aktívnou (nastavenie ON) sú vykonané vysielaèom vdy v inom èase v porovnaní s èasom naprogramovaným pouívate¾om. Pri kadom vykonaní udalosti vysielaè posunie svojvo¾ne a náhodne èas vykonania s aplikáciou vdy odliného predstihu (od - do -75 minút) alebo oneskorenia (od + do +75 minút). Zámerom funkcie je napodobni prítomnos osôb v dome, keï tam nikto nie je. Dôleité - V reime AUT automatické vykonanie udalostí nevykonáva funkciu Dovolenka, akéko¾vek je jej nastavenie v rôznych udalostiach. Funkcia Dovolenka nastavená ON je vykonaná vysielaèom, len ak je tento nastavený v reime VAC. 9 (zobrazia sa len dostupné názvy) 0 NAE E NAE E4 SAVE (prvý dostupný názov) vyberte Názov udalosti: od E do E30 Ulo KONIEC PROCEDÚRA 4 - Úprava existujúcej UDALOSTI 2 3 ODE ODIFY ODIFY vyberte vyberte ODIFY 4 (zobrazia sa len existujúce udalosti) 5 6 pokraèuje... ODIFY E E (prvá existujúca udalos) ODIFY E4 E4 vyberte UDALOS, ktorú upravi CHAN-AN / DAY vyberte PARAETER, ktorý chcete upravi: /... UPRAVITE¼NÉ PARAETRE (*A): (Kanál: len pre KRONO 6WW), Deò, Èas, Senzory, Dovolenka, Názov udalosti (*A) Na úpravu hodnoty vybraného parametra viï PROCEDÚRU 3. Po úprave parametra, ak si eláte zmeni ïalie parametre, zopakujte krok 5 a 6 pre kadý parameter. Nakoniec, na uloenie vetkých vykonaných úprav vyberte SAVE (tlaèidlami p / q) a stlaète tlaèidlo. PROCEDÚRA 5 - KOPÍROVANIE existujúcej UDALOSTI (a následná úprava) Táto procedúfa môe by uitoèná, keï chcete rýchlo vytvori novú udalos, podobnú niektorej existujúcej, s malými zmenami oproti pôvodnej. V tomto prípade sa udalos najprv skopíruje, a potom sa upravuje prostredníctvom Procedúry ODE ODIFY ODIFY COPY vyberte vyberte COPY 9

11 4 5 (*A) COPY E E (prvá existujúca udalos) COPY E4 E4 vyberte UDALOS, ktorú chcete upravi 6 PROCEDÚRA 3... (*B) COPY E4 E7 PASTE ok KONIEC (B*) COPY E4 PASTE E (prvý názov) Pouite PROCEDÚRU 3 na úpravu a uloenie nových elaných hodnôt do pamäte. COPY E4 PASTE E7 vyberte Názov (*A) pre práve skopírovanú udalos Zobrazia sa vetky skratky od E do E30: aj tie, ktoré sú u priradené k vytvoreným udalostiam (skratky so symbolom *), aj tie, ktoré ete nemajú priradené udalosti, s výnimkou skratky zodpovedajúcej udalosti kopírovanej v kroku 4. POZOR! - Po stlaèení tlaèidla, ak sa objaví nápis OVERWRT, znamená to, e názov vybraný v kroku 5 patrí existujúcej udalosti. Ak si eláte vymaza ho prepísaním kopírovanej udalosti, znovu stlaète tlaèidlo, inak zrute procedúru stlaèením tlaèidla a vyberte iný názov spomedzi tých, èo sú v zozname. PROCEDÚRA 6 - DEAKTIVÁCIA ALEBO OPÄTOVNÁ AKTIVÁCIA existujúcej UDALOSTI 2 3 ODE COPY DELETE ODIFY PAUSE vyberte vyberte PAUSE 4 (zobrazia sa len dostupné udalosti) 5 PASUE E E (prvá existujúca udalos) PAUSE E4 E4 vyberte elanú UDALOS (*A) PAUSE PAUSE E4 NO PAUSE PAUSE NO = aktivuje udalos; = deaktivuje udalos E4 END (*A) Udalosti, ktoré sú deaktivované, sa zobrazia so symbolom * ved¾a. PROCEDÚRA 7 - DEFINITÍVNE VYAZANIE existujúcej UDALOSTI 2 3 ODE ODIFY ODIFY COPY DELETE vyberte vyberte DELETE 4 (zobrazia sa len dostupné udalosti) 5 DELETE E E DELETE E4 E4 DELETE DELETE E4 NO DELETE DELETE E4 (prvá existujúca udalos) vyberte UDALOS na vymazanie = vymae NO = nevymae (*A) KONIEC (*A) Uistite sa, e vybraná udalos je tá, ktorú chcete vymaza. V prípade pochybností stlaète tlaèidlo na zruenie programovania a vyjdite z procedúry pred stlaèením tlaèidla v kroku 5. 0

12 PROGRAOVANIE EXTRA FUNKCIÍ PROCEDÚRA 8 - VYTVORENIE HESLA (PIN) (heslo obmedzuje prístup k Programovaniu) POZOR! - V kroku 2 podrte stlaèené tlaèidlo ; hneï potom stlaète tlaèidlo a potom uvo¾nite obidve tlaèidlá. 2 3 ODE PIN PIN PIN PIN vyberte prvú èíslicu: od do 9 (nie 0) vyberte druhú èíslicu: od do 9 (nie 0) PIN vyberte tretiu èíslicu: od do 9 (nie 0) PIN PIN PIN vyberte tvrtú èíslicu: od do 9 (nie 0) KONIEC PROCEDÚRA 8.A - DEAKTIVÁCIA EXISTUJÚCEHO HESLA (PIN) (heslo obmedzuje prístup k Programovaniu) Vykonajte PROCEDÚRU 8 vloením èíslice 0 v krokoch 2, 3, 4 a 5. PROCEDÚRA 9 - ZABLOVANIE ALEBO ODBLOVANIE KLÁVESNICE (zablokovaná klávesnica obmedzuje manuálne pouívanie vysielaèa, len ak je selektor ODE nastavený v anuálnom reime) POZOR! - V kroku 2 podrte stlaèené tlaèidlo ; hneï potom stlaète tlaèidlo a potom pustite obidve tlaèidlá Zablokovanie klávesnice ODE LOCK sekunda KONIEC Odblokovanie klávesnice ODE UNLOCK sekunda KONIEC PROCEDÚRA 0 - Vymazanie CELEJ pamäte vysielaèa a obnovenie nastavení z výroby ODE ODE CONF.RE vyberte AUT podrte stlaèené tlaèidlo... vyberte PROG... pustite tlaèidlo! KONIEC

13 PROGRAOVANIE CEZ NFC PROCEDÚRA - PROGRAOVANIE vysielaèa prostredníctvom smartfónu (zariadenie je plne konfigurovate¾né so smartfónom vybavaným technológiou NFC, cez príslunú aplikáciu na stiahnutie z GooglePlay) 2 3 Len pre ANDROID NFC Priblíte smartfón k vysielaèu (*A) Uistite sa, e smartfón je nasmerovaný na anténu vysielaèa. Ñ (*A) Kadý parameter bude vidite¾ný a upravite¾ný zo smartfónu. Tabu¾ka A - Zoznam miest pre nastavenie planetárneho èasu Rakúsko Belgicko Bielorusko Dánsko Fínsko Francúzsko Nemecko Grécko Írsko Taliansko EURÓPA Graz Innsbruck 2 Linz 3 Salzburg 4 Vienna 5 Antwerpen 6 Bruxelles 7 Gomel 8 insk 9 Copenhagen 0 Helsinki Bordeaux 2 Brest 3 Dijon 4 Grenoble 5 Le ans 6 Lille 7 Limoges 8 Lyon 9 arseilles 20 onaco 2 ontpellier 22 Nancy 23 Nantes 24 Orleans 25 Paris 26 Reims 27 Rennes 28 Rouen 29 Toulo 30 Augsburg 3 Berlin 32 Cologne 33 Dresden 34 Frankfurt 35 Hamburg 36 Hanover 37 unich 38 Nuremberg 39 Athens 40 Thessaloniki 4 Dublin 42 Bari 43 Firenze 44 ilano 45 Napoli 46 Palermo 47 Roma 48 Torino 49 Venezia 50 Nórsko Oslo 5 Holandsko Amsterdam 52 Rotterdam 53 Po¾sko Gorgow-Wielkopolski 54 Krakow 55 Lodz 56 Lublin 57 Olsztyn 58 Poznan 59 Warsaw 60 Wroclaw 6 Portugalsko Lisbon 62 Porto 63 Ve¾ká Británia Edinburgh 64 London 65 anchester 66 Rumunsko Bucurest 67 Cluj Napoca 68 Rusko oscow 69 St. Petersburg 70 Slovinsko Ljubljana 7 aribor 72 panielsko Barcelona 73 Bilbao 74 adrid 75 alaga 76 Seville 77 Valencia 78 Villadolid 79 Zaragoza 80 vajèiarsko Genève 8 Zurich 82 védsko Stockholm 83 Turecko Istambul 84 Ukrajina Kyiv 85 Odessa 86 USA Chicago 87 Dallas 88 Denver 89 Los Angeles 90 iami 9 New York 92 STREDNÁ AERIKA Havana 93 exico City 94 JUNÁ AERIKA Bogotà 95 Buenos Aires 96 Lima 97 Rio de Janeiro 98 Santiago 99 Sao Paulo 00 Sucre 0 KANADA ontreal 02 Toronto 03 Vancouver 04 ÁZIA Abu Dhabi 05 Adana 06 Dubai 07 Hong Kong 08 umbai 09 New Dehli 0 Pechino-Beijing Shanghai 2 Singapore 3 Tokyo 4 AFRIKA Abuja 5 Algiers 6 Casablanca 7 El Cairo 8 Johannesburg 9 arrakesh 20 Tunis 2 AUSTRÁLIA Brisbane 22 elbourne 23 Perth 24 Sydney 25 2

14 Tabu¾ka B - Plánovanie udalostí a záznam tých, èo sú u uloené v pamäti E... E30 = názov udalosti - Tm = presný èas - Sr = èas východu slnka - Ss = èas západu slnka - Èas (hodiny:minúty) - Dni v týdni: on = pondelok, Tue = utorok, Wed = streda, Thu = tvrtok, Fri = piatok, Sat = sobota, Sun = nede¾a - Typ manévru: p / q = Kanály (len pre KRONO 6WW) - C = Kompletný manéver - P+sekundy = Èiastoèný manéver - Sens. = senzory on / off - Vac. = dovolenka on / off E... E30 Tm / Sr / Ss on Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sens. Vac. príklady E = markíza obývaèka Tm, èas 8:35 p C ON ON E2 = markíza obývaèka Ss, -0:45 q q q q q p, 5 s OFF ON 3

15 ZJEDNODUENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE ES Výrobca Nice S.p.A. vyhlasuje, e rádiové zariadenie typu KRONO WW, KRONO 6WW spåòa náleitosti smernice 204/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode ES je k dispozícii na nasledovnej internetovej adrese: Nice SpA Via Pezza Alta, Oderzo TV Italy IDV054A00SK_ _DIGITAL VERSION Športová 749, 9006 Gajary