SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ"

Transkrypt

1 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa 2000 Wersja 1.0

2 Spis treści 1. CEL ĆWICZENIA WPROWADZENIE TEORETYCZNE URZĄDZENIA Z OSŁONĄ OGNIOSZCZELNĄ EXD URZĄDZENIA ISKROBEZPIECZNE EXI URZĄDZENIA BUDOWY WZMOCNIONEJ EXE URZĄDZENIA Z OSŁONĄ CIECZOWĄ (OLEJOWĄ) EXO URZĄDZENIA Z OSŁONĄ GAZOWĄ Z NADCIŚNIENIEM EXP URZĄDZENIA HERMETYZOWANE MASĄ IZOLACYJNĄ EXM URZĄDZENIA Z OSŁONĄ PIASKOWĄ EXQ URZĄDZENIA BUDOWY SPECJALNEJ EXS POMIARY LABORATORYJNE OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARU ZAGADNIENIA I PYTANIA KONTROLNE LITERATURA

3 1. Cel ćwicenia Celem ćwicenia jest aponanie się budową elektrycnych urądeń preciwwybuchowych ora abepieceniami stosowanymi w tych urądeniach. 2. Wprowadenie teoretycne Elektrycne urądenia preciwwybuchowe są to urądenia prenacone do pracy w strefach agrożonych wybuchem. Musi być ono onacone symbolem Ex. Konstrukcja tych urądeń lub sposób diałania musi wyklucyć lub nacnie ogranicyć możliwość ainicjowania wybuchu pre iskry cy nadmierną temperaturę powstające w casie pracy lub awarii urądenia. Zasady budowy i badań elektrycnych urądeń preciwwybuchowych produkowanych w Polsce określają normy. W ależności od prenacenia dielą się na dwie grupy: I obejmuje urądenia prenacone dla górnictwa II obejmuje urądenia dla innych premysłów. Z uwagi, że grupa II obejmuje bardo dużo urądeń wybuchowych, wyodrębniono podgrupy, tn. IIA, IIB, IIC i seść klas temperaturowych od T1 do T6. Podiał na podgrupy preprowadono na podstawie granicnych doświadcalnych preświtów scelin i wartości stosunku międy minimalnym prądem apalenia badanej miesaniny, a prądem apalenia metanu. Klasa temperaturowa określa maksymalną temperaturę urądenia i określa się ją na podstawie temperatury samoapalenia danej miesaniny wybuchowej. W ależności od astosowanego sposobu ochrony preciwwybuchowej roróżnia się następujące rodaje budowy: osłoną ognioscelną Exd iskrobepiecne (urądenia i obwody) Exi budowie wmocnionej Exe osłoną ciecową (olejowe) Exo osłoną gaową nadciśnieniem Exp hermetyowane masą iolacyjną Exm osłoną piaskową Exq specjalna Exs Podiał na podgrupy dotycy tylko urądeń osłoną ognioscelną i urądeń iskrobepiecnych Urądenia osłoną ognioscelną Exd W urądeniu tego rodaju budowy wsystkie cęści elektrycne mogące spowodować wybuch są umiescone w osłonie ognioscelnej. Zadaniem osłony jest niedopuscenie do preniesienia się płomienia jej wnętra do atmosfery otocenia. Do gasenia płomienia służą sceliny o określonym preświcie W ora długości L usytuowane na połąceniach poscególnych cęści osłony ognioscelnej. Tworą one tw. łąca, które mogą być stałe lub ruchome, np. pomiędy wałem a tarcą łożyskową silnika. Wymiary scelin ależą od parametrów wybuchowości miesaniny, rodaju łąca, ora wolnej osłoniętej prestreni i są określone w normach. Osłony ognioscelne są wykonywane materiałów ogniotrwałych odpornych na uderenia, wilgoć i wpływy chemicne. Osłona ognioscelna może chronić całe urądenie lub tylko jego cęść, które iskrą podcas normalnej pracy, np. pierścienie śligowe, komutator. Poscególne cęści osłony są e sobą łącone śrubami o łbach trójkątnych lub seściokątnych, wpusconymi w gniada, dokręcone odpowiednią siłą. Kable i prewody wprowadone bepośrednio do komory ognioscelnej wymagają głowicy kablowej, dławika ognioscelnego lub wpustu uscelnionego żywicą chemoutwardalną. Urądenia osłoną ognioscelną są najtańse, łatwe w obsłude i są najchętniej stosowane spośród innych rodajów urądeń preciwwybuchowych. Najcęściej stosowanymi urądeniami elektrycnymi w osłonie ognioscelnej są silniki pierścieniowe i komutatorowe, oprawki do żarówek, pryciski sterownice, włącniki, łącniki, sterowniki itp. Z reguły są to urądenia posiadające cęści iskrące lub nagrewające się do temperatur niekontrolowanych. Klasa temperaturowa odnosi się tylko do cęści ewnętrnych osłony Urądenia iskrobepiecne Exi Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na odpowiednim dobore parametrów; napięcia, prądu, indukcyjności i pojemności w takim akresie, aby nie mogły spowodować wybuchu w stanie normalnym jak i awaryjnym. Urądenie uważa się a iskrobepiecne, gdy wsystkie jego elementy arówno wewnętrne jak i ewnętrne wra e źródłami asilania są iskrobepiecne. Ten wymóg wymaga stosowania elementów oddielających międy - 3 -

4 obwodami iskrobepiecnymi i nieiskrobepiecnymi ora międy różnymi obwodami iskrobepiecnymi. Z reguły są to bariery ochronne. Zapewniają one ochronę pred nadmiernymi prądami (warcie) ora prepięciami. Obwody iskrobepiecne dieli się na try kategorie, tj. i a, i b ora i c. W prypadku niemożliwości apewnienia bepiecnych wartości prądów i napięć w obwodie stosuje się bocniki ochronne. Zadaniem ich jest mniejsenie energii iskry w obwodie ewnętrnym. Z uwagi na rodaj elementów bocniki ochronne mogą być; reystancyjne, diodowe, kondensatorowe, diodami Zenera lub tranystorowe. Urądeniem iskrobepiecnym może być urądenie o wględnie małym pobore mocy i reguły asilane jest bardo niskim napięciem. W wykonaniu iskrobepiecnym są produkowane: pretworniki, mierniki, regulatory, sygnaliatory, itp Urądenia budowy wmocnionej Exe Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na więkseniu pewności elektrycnej i mechanicnej popre astosowanie odpowiednich materiałów i rowiąań konstrukcyjnych eliminujących lub nacnie ogranicających możliwość uskodeń mogących spowodować wybuch. Urądenia tej budowy nie mogą posiadać cęści iskrących. Urądenia tej budowy cechuje: odpowiedni rodaj astosowanych materiałów na poscególne cęści ora ich konstrukcja powięksona scelina powietrna np. pomiędy stojanem a wirnikiem silnika więksą cieplną stałą casowa nagrewania powięksone odstępy iolacyjne w powietru i po iolacji odpowiednie abepiecenie prewodów asilających pred wyrwaniem i poluowaniem Jako urądenia budowy wmocnionej są produkowane: silniki indukcyjne klatkowe, transformatory, skrynki aciskowe i łąceniowe, oprawy oświetleniowe Urądenia osłoną ciecową (olejową) Exo Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na anureniu cęści iskrących w ciecy ochronnej np. w oleju, na takiej głębokości, aby powstające iskry cy łuki nie spowodowały wybuchu miesaniny wybuchowej. Osłony olejowej nie stosuje się w urądeniach prenośnych ora na prąd stały. Spotykane najcęściej urądenia elektrycne osłoną olejową to: transformatory, prekładniki, rorusniki, łącniki Urądenia osłoną gaową nadciśnieniem Exp Zabepiecenie preciwwybuchowe polega na umiesceniu urądeń lub ich cęści w osłonie gaem ochronnym o odpowiednim nadciśnieniu. Ga ochronny nie powinien awierać składników palnych, nadmiernej wilgoci, ora innych aniecysceń. Urądenia elektrycne tej budowy powinny mieć blokadę uniemożliwiającą włącenie ich pod napięcie, o ile osłona w której są ainstalowane nie ostanie wstępnie predmuchana gaem ochronnym. Spadek nadciśnienia cy brak prepływu powinien być sygnaliowany sygnałem świetlnym lub akustycnym, a w granicnym prypadku urądenie powinno być wyłącone spod napięcia. Sposób rowiąania predmuchu ależy od rodaju agrożenia ora funkcji wykonywanej pre dane urądenie. Urądenia nadciśnieniem są produkowane preważnie jako stacjonarne np. silniki elektrycne dużej mocy, safy sterownice cy pomiarowe Urądenia hermetyowane masą iolacyjną Exm Zabepiecenie preciwwybuchowe polega na alaniu urądenia lub jego cęści (nieiskrących) masą iolacyjną. Masa ta musi spełniać sereg warunków np. musi być odporna na: eroję powierchniową, pękanie, kurcenie, miany temperatury itp. Produkowane są urądenia o dwóch stopniach ochrony. Stopień 1 apewnia bepiecne użytkowanie urądenia w normalnym stanie pracy ora pry uskodeniach. Stopień 2 apewnia bepiecne użytkowanie tylko w normalnym stanie pracy. Najcęściej spotykanymi urądeniami tego typu abepieceniem są: prekaźniki, wyświetlace, cujniki Urądenia osłoną piaskową Exq Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na umiesceniu cęści elektrycnych nieiskrących w piasku. W praktyce urądenie posiada dodatkową obudowę, w której umiesca się urądenie w wykonaniu normalnym. Pomiędy dwoma obudowami umiesca się - 4 -

5 piasek o odpowiednich parametrach. Spotykane urądenia osłoną piaskową to preważnie transformatory małej mocy, prekładniki i skrynie do łącenia syn Urądenia budowy specjalnej Exs Zabepiecenie preciwwybuchowe tych urądeń polega na astosowaniu innych niż w/w sposobów, tak aby ainicjowanie apłonu miesaniny wybuchowej ostało ogranicony do minimum. Są to preważnie indywidualne rowiąania wynikające funkcji lub akresu pracy np. susarnie, silniki elektrycne o małej mocy itp. Każde urądenie elektrycne Ex powinno być onakowane cytelnie i trwale. Onakowanie to powinno awierać: nawę producenta lub jego arejestrowany nak handlowy określenie typu (modelu) nadane pre producenta symbol Ex lub Eex (pierwsa litera E onaca, że urądenie spełnia normy Unii Europejskiej EN ) symbol rodaju budowy symbol grupy lub podgrupy nawę lub nak stacji badawcej onacenie certyfikatu onacenie stosowanej normy dla danego rodaju budowy preciwwybuchowej onacenie wynikające normy wyrobu Odpowiednia budowa elektrycnych urądeń preciwwybuchowych nie apewnia bepieceństwa. Bepiecna praca tych urądeń ależy głównie od: właściwego ich doboru do warunków agrożenia wybuchowego prawidłowego montażu i asilania odpowiedniego abepiecenia pred warciami i preciążeniami prawidłowej eksploatacji Wpływ na bepiecną pracę urądenia preciwwybuchowego ma również producent. On w więksości prypadków określa asilanie, montaż i abepiecenia pred preciążeniami i warciami. Eksploatacja powinna być prowadona w oparciu o instrukcje opracowane dla akładu, instalacji, układów cy obwodów, ewentualnie nawet dla poscególnych urądeń, w oparciu o prepisy i normy ora alecenia stacji badawcych i producentów. Instrukcja powinna być atwierdona pre kierownictwo akładu na wniosek służb nadoru nad eksploatacją. Typowym predstawicielem elektrycnego urądenia preciwwybuchowego jest transformator. Bardo cęsto występuje on w instalacjach elektrycnych ora w urądeniach elektronicnych ainstalowanych w strefach agrożonych wybuchem. Należy nadmienić, że bepieceństwo pracy transformatora może być osiągnięte w różny sposób. Zadaniem transformatora jest pretwaranie energii elektrycnej prądu premiennego o określonym napięciu na prąd premienny o innym napięciu, ale o tej samej cęstotliwości. Transformator jednofaowy składa się rdenia wykonanego blach transformatorowych ora prynajmniej dwóch uwojeń pierwotnego i wtórnego nawiniętych na rdeniu, co pokauje rys

6 Rys. 1 Transformator jednofaowy obciążony: a. schemat transformatora, b. schemat astępcy transformatora c. wykres wektorowy Do uwojenia pierwotnego jest doprowadana energia, a uwojenia wtórnego odbierana. Uwojenie o wyżsym napięciu wane jest uwojeniem górnego napięcia, natomiast uwojenie o niżsym napięciu dolnego napięcia. Transformator diała na asadie indukcji wajemnej dwóch uwojeń. Prąd I 1 płynący w uwojeniu pierwotnym wytwara w rdeniu strumień magnetycny Φ 0 ora strumień roprosenia Φ r1. Zmienny strumień Φ 0 indukuje w uwojeniu wtórnym siłę elektromotorycną E. Po włąceniu obciążenia do uwojenia wtórnego popłynie prąd I 2. Każdy transformator charakteryuje się odpowiednimi wielkościami U 1, I 1, U 2, I 2 i parametrami elektrycnymi wynikającymi e jawisk fiycnych jakie w nim występują. Mają one swoje odwierciedlenie w parametrach transformatora, które można predstawić pry pomocy schematu astępcego, uwględniającego następujące parametry: reystancje uwojeń reaktancje roproseniowe uwojeń, wynikające faktu istnienia strumieni roproseniowych reystancję repreentującą straty w rdeniu reaktancję główną, predstawiająca cewkę, w której indukuje się SEM Znajomość poscególnych parametrów transformatora umożliwia wykonanie schematu astępcego transformatora. Pre schemat astępcy roumie się taki model sieci łożony reystancji i reaktancji, który ma te same równanie ruchu ora taki sam wykres wektorowy jak transformator recywisty. Dla uyskania ciągłości obwodu elektrycnego w schemacie astępcym transformatora należy prelicyć parametry uwojenia wtórnego na stronę pierwotną transformatora. Sprowadone parametry obwodu wtórnego onacone wskaźnikami prim mają postać: E 2 = ν*e 2 R 2 = ν 2 *R 2 U 2 =ν*u 2 X 2 = ν 2 *X 2 I 2 = I 2 /ν Z 2 = ν 2 *Z 2 gdie: ν - prekładnia transformatora ( stosunek licby wojów uwojenia górnego do licby wojów uwojenia dolnego napięcia) W ropatrywanym schemacie astępcym transformatora (rys.1) parametry uwojenia wtórnego ostały sprowadone na stronę pierwotną. Można również budować schemat astępcy transformatora, w którym parametry uwojenia pierwotnego będą sprowadone na stronę wtórną. Wsystkie parametry schematu astępcego (rys. 1) wyjątkiem Z 2 są wielkościami stałymi, mogą być one wynacone próby stanu jałowego i próby warcia. Stanem jałowym transformatora naywa się taki stan pracy, w którym uwojenie pierwotne asilane jest napięciem U 1 natomiast uwojenie wtórne nie jest obciążone (wyłącona impedancja Z 2 na rys.1). Popre mianę napięcia U 1 możemy wynacyć ależność I 0, P 0, cosφ 0 = f( U 1 ), które są nawane charakterystykami biegu - 6 -

7 jałowego. Znajomość charakterystyk stanu jałowego powala na ocenę właściwości obwodu magnetycnego transformatora. Na podstawie tych charakterystyk można również określić w prybliżeniu wartość wtórnego napięcia namionowego w prypadku, gdy jest ono nienane. Preprowadając pomiar pry napięciu namionowym, możemy określić namionowy prąd jałowy ora namionowe straty w stanie jałowym. Pomiar mocy cynnej, pobieranej pre transformator w stanie jałowym, powala na ocenę wykonania rdenia ( można pominąć straty mocy w uwojeniu pierwotnym P cu1 = I 0 2 R 1 uwagi na mały prąd). Można bowiem kierując się wynikami tego pomiaru, wykryć w pakietach blach warcia, które są prycyną lokalnego wrostu temperatury i mogą prowadić do uskodenia transformatora. Stanem warcia transformatora naywa się taki rodaj pracy, w którym jedno uwojeń asilane jest e źródła energii elektrycnej, a aciski drugiego są warte, cyli U 2 = 0. Stan ten pry namionowym napięciu asilającym U 1 spowodowałby, że w uwojeniach 1 i 2 popłynąłby prąd od około 10 do 30 ray więksy od prądów namionowych i transformator w bardo krótkim casie uległby nisceniu. Z powyżsego wynika, że próby pry stanie warcia transformatora mogą być preprowadone pry obniżonym napięciu asilania, to nacy takim napięciu, aby w uwojeniach 1 i 2 płynęły prądy namionowe. Taki stan pracy transformatora naywa się normalnym warciem transformatora albo inacej pomiarowym warciem lub warciem namionowym transformatora. Schemat astępcy transformatora w stanie warcia predstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Schemat astępcy transformatora w stanie warcia. W tym schemacie pominięto gałąź poprecną X µ, R Fe. Założenie takie jest uasadnione, ponieważ prąd jałowy ( płynący pre elementy X µ,r Fe ) w stanie warcia jest rędu kilku 0 / 00 prądu namionowego I n. Napięciem warcia transformatora U Z naywa się takie napięcie, które należy doprowadić do jednego uwojeń, pry warciu drugiego, aby w uwojeniu asilanym uyskać prąd namionowy I n. Stan obciążenia transformatora występuje wówcas, gdy uwojenie pierwotne podłącone jest do napięcia sieci asilającej, a do uwojenia wtórnego podłącono odbiornik (rys. 1). Moc pobierana sieci pre transformator używana jest na pokrycie strat wewnętrnych transformatora ora na pokrycie obciążenia. Sprawnością transformatora naywamy stosunek mocy cynnej pobieranej pre obciążenie do mocy cynnej pobieranej sieci

8 3. Pomiary laboratoryjne Zadanie 1: Określić typ i wpisać dane namionowe transformatora. Typ: U 1 : U 2 : Sn: CosΦ: Producent: Typ abepiecenia: Obudowa IP: Certyfikat: Norma wyrobu: Zadanie 2: Pomiary reystancji uwojeń transformatora. Pomiary reystancji uwojeń transformatora jednofaowego należy preprowadić metodą technicną pry asilaniu napięciem stałym. Schemat połąceń jest predstawiony na rysunku 3. Rys. 3. Schemat układu do pomiaru reystancji uwojeń transformatora Dla każdego uwojeń dokonać należy kilka pomiarów. Tabela 1 UZWOJENIE GÓRNE UZWOJENIE DOLNE U [V] I [A] R [Ω] U [V] I [A] R[Ω] R rśr =... R dśr =... Wyniki pomiarów i obliceń reystancji uwojeń transformatora Mierąc jednoceśnie napięcie i prąd pry miennych wartościach prądu. Wyniki pomiarów wpisać do tabeli 1. Zadanie 3: Pomiar prekładni transformatora. Pomiaru prekładni pry biegu jałowym dokonuje się mierąc napięcie strony pierwotnej i wtórnej w stanie jałowym (rys.4a). Pomiar prekładni pry warciu transformatora preprowada się według schematu podanego na rys.4b

9 Rys 4. Schematy pomiarowe prekładni transformatora: a. pry biegu jałowym b. pry warciu Wykonuje się kilka odcytów dla różnych napięć (prądów) w pobliżu wartości namionowych i oblica się wartość średnią prekładni. Tabela 2 Wyniki pomiarów prekładni transformatora U 1 [V] U 2 [V] U 1śr [V] U 2śr [V] υ u = I 1 [A] I 2 [A] I 1śr [A] I 2śr [A] υ i = Zadanie 4: Pomiary w stanie jałowym transformatora. Pomiary należy preprowadić według układu podanego na rys. 5. W celu uyskania dokładniejsych odcytów mierników transformator należy asilić od strony dolnego napięcia. Popre mianę napięcia asilającego od 0,1U n2 do 1,2U n2 uyskamy możliwość wynacenia mienności niektórych parametrów. Rys.5 Schemat układu do pomiarów transformatora w stanie jałowym Wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli 3. Tabela 3 Wyniki pomiarów i obliceń próby stanu jałowego transformatora L.p. U 02 I 0 P 0 cosφ 0 I µ I c V A W -- A A Uwagi Na podstawie otrymanych danych pomiarowych należy oblicyć następujące dane: - 9 -

10 cos p 0 φ 0 = ; 0 cosφ0 U 02 I 0 I c = I ; I µ = I 0 sinφo Zadanie 5: Pomiary pry obciążeniu transformatora jednofaowego. Pomiary obciążenia transformatora należy wykonać pry stałym współcynniku mocy odbiornika. Układ pomiarowy musi być połącony godnie rysunkiem 6. Pomiary należy ropocąć od I 2 =0,1I n stopniowo więksając obciążenie aż do 1,2I n utrymując stałe napięcie asilania. Rys.6 Schemat układu pomiarowego do badania obciążenia transformatora Wyniki pomiarów należy anotować w tabeli 4. Tabela 4 Wyniki pomiarów i obliceń próby obciążenia transformatora jednofaowego. U 1 I 1 P 1 U 2 I 2 P 2 cosφ 1 η L.p. V A W V A W -- % Uwagi Zadanie 6: Pomiary pry normalnym warciu transformatora. Celem wynacenia strat w uwojeniach ora reaktancji roproseniowej uwojeń należy połącyć układ pomiarowy godnie rysunkiem 7. Rys.7 Schemat układu pomiarowego próby warcia Napięcie podnosimy od era stopniowo do takiej wartości U, aby w uwojeniu asilanym popłynął prąd namionowy transformatora. Wyniki pomiarów należy wpisać do tabeli 5. Tabela 5 Wyniki pomiarów i obliceń pry warciu pomiarowym transformatora U Z I Z P Z cosφ Z R Z X Z Z L.p. Z Uwagi V A W --- Ω Ω Ω Na podstawie otrymanych danych pomiarowych należy oblicyć następujące dane: P2 cosφ = ; U I 2 P R = ; I U Z = ; I X = Z 2 Z R 2 Z

11 4. Opracowanie wyników pomiaru a. Uupełnić tabele o odpowiednie oblicenia. b. Narysować charakterystyki stanu jałowego, tn. cosφ, I 0, P 0, I µ, I µ = f(u 0 ) c. Wykreślić charakterystyki obciążeniowe, tn. cosφ 1, I 1, U 1, y = f(i 2 ) d. Narysować charakterystyki warciowe, tn. P, Iż, cosφ = f(u ) e. Preprowadić dyskusje wyników ora podać wnioski preprowadonych pomiarów 5. Zagadnienia i pytania kontrolne a. Podiał elektrycnych urądeń preciwwybuchowych b. Zasada ochrony urądeń ognioscelnych i o budowie wmocnionej c. Cechowanie elektrycnych urądeń preciwwybuchowych d. Opisać budowę i asadę diałania transformatora e. Co to jest stan jałowy i stan warcia normalnego transformatora? 6. Literatura 1. Praca biorowa, Poradnik montera elektryka, WNT Warsawa PN-EN AC Urądenia elektrycne w prestreniach agrożonych wybuchem. Wymagania ogólne

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM Separatory (bariery), zasilacze i przetworniki z separacją produkcji LABOR-ASTER z cechą II (1) GD [EEx ia] IIC i I (M1) [EEx ia] I to: - zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E19 BADANIE PRĄDNICY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

Czego nas uczą wypadki i katastrofy

Czego nas uczą wypadki i katastrofy Cego s ucą wypadki i katastrofy Tadeus Missala Premysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warsawie Strescenie: Predstawiono skrótowy opis dwóch katastrof lokalnych polskich (pożar w EC Żerań i katastrofa

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Silniki synchroniczne

Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne Silniki synchroniczne są maszynami synchronicznymi i są wykonywane jako maszyny z biegunami jawnymi, czyli występują w nich tylko moment synchroniczny, a także moment reluktancyjny.

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

4 Ostre zespoły wieńcowe

4 Ostre zespoły wieńcowe Cynniki ryyka chorób układu krążenia 55 4 Ostre espoły wieńcowe Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych i uraów najpoważniejse agrożenie dla drowia i życia ludności

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-VkC7-2013-S Pozycja planu: C7 A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Maszyny elektryczne 2 Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów Elektrotechnika 4

Bardziej szczegółowo

Choroby układu naczyniowego

Choroby układu naczyniowego R O ZDZIA Ł 17 Choroby układu nacyniowego ARTUR KWIATKOWSKI, RAFAŁ NOSEK 17.1. Choroby tętnic 17.1.1. Wprowadenie Zmiany patologicne więksości chorób tętnic polegają na wężeniu lub całkowitym amknięciu

Bardziej szczegółowo

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM

UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NARZĘDZIEM JEDNOOSTRZOWYM MODELOWANIE INŻYNIESKIE ISSN 896-77X 40, s. 7-78, Gliwice 00 UZĘBIENIA CZOŁOWE O ŁUKOWO KOŁOWEJ LINII ZĘBÓW KSZTAŁTOWANE NAZĘDZIEM JEDNOOSTZOWYM PIOT FĄCKOWIAK Instytut Technologii Mechanicnej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLAGU INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI Dla studentów II roku kierunku MECHANIKI I BUDOWY MASZYN Spis treści. POMIAR PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODZIE PRĄDU STAŁEGO....

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach indukcyjnych dr inż. Piotr Zientek GENEZA BADAŃ a) b) Uszkodzenia bieżni łożysk:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 8 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 8. Badanie prostowników niesterowanych Wprowadzenie Prostownikiem nazywamy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE

TRANSFORMATORY UZIEMIAJĄCE OLEJOWE ISO 9001:2000 99-320 Żychlin, ul. Narutowicza 70 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 www.ftz.com.pl Sekretariat Tel.: +48 24 285 46 05, Fax: +48 24 285 46 31 zarzad@ftz.com.pl Biuro Marketingu i Sprzedaży Tel.:

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 6 nr Archiwum Technologii Masn i Automatacji 6 ROMAN STANIEK * ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE W artkule predstawiono ależności matematcne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa

Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Laboratorum 4 Dioda półprzewodnikowa Marcin Polkowski (251328) 19 kwietnia 2007 r. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Opis ćwiczenia 2 3 Wykonane pomiary 3 3.1 Dioda krzemowa...............................................

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem HELUKABEL jak powszechnie wiadomo firma rozwiązująca złożone zagadnienia techniczne, dostarczająca kable i przewody oraz osprzęt kablowy

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz SZKIC HISTORII Ogrewanie węgla be dostępu powietra do temperatury rędu 600-1200 C nosi nawę odgaowanie bądź pirolia. W trakcie tego procesu reaktora (retorta, komora) wydielają się pary, których, po ochłodeniu

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH Oddział Spółki Rynek Przemysłu Biuro Realizacji Projektów w Warszawie EGEMPLAR NR. PROJEKT WYKONAWCY INSTALACJI ELEKTRYCNYCH WEWNĘTRNYCH Inwestor: Firma Projektowa Narodowe Centrum Badań Jądrowych im.

Bardziej szczegółowo

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02

Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Optyczny interfejs transmisyjny COG-02 Dokumentacja techniczno-ruchow a i instrukcja obsługi COG2/001U DTR wersja B Łódź, czerwiec 2005 r. COMMON S.A. zastrzega sobie prawo do modyfikacji konstrukcji urządzeń,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 323 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 24 lutego 2015 r. Nazwa i adres: AB 323 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W.

DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wyznaczanie oporów przy przepływie płynów [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] opracowanie: A.W. DZIAŁ: HYDRODYNAMIKA ĆWICZENIE B: Wynacanie ooró ry rełyie łynó [OMÓWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ] oracoanie: A.W. rys.. Rokład rędkości rekroju rury dla rełyu laminarnego i turbulentnego LICZBY KRYTERIALNE:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I MASZYN ELEKTRYCZNYCH LABORATORIUM MASZYNY ELEKTRYCZNE ĆWICZENIE (PS) MASZYNY SYNCHRONICZNE BADANIE CHARAKTERYSTYK PRĄDNICY/GENERATORA

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14) C 20/16 27.1.2009 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

Magdalena Nowikiewicz

Magdalena Nowikiewicz 1 Magdalena Nowikiewic ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W MALINACH (Rubus idaeus L.) ODMIANY POLANA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU, CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA ORAZ W OGÓRKACH (Cucumis dativus L.) ODMIANY KRAK F 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroenergetyki 2

Podstawy Elektroenergetyki 2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Laboratorium z przedmiotu: Podstawy Elektroenergetyki 2 Kod: ES1A500 037 Temat ćwiczenia: STEROWANIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa sieci gazowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/

KOSZTORYS OFERTOWY. Przebudowa sieci gazowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/ ZADANIE NR 3 (piecęć Wykonawcy) KOSZTORYS OFERTOWY Prebudowa sieci gaowej i sieci TP SA /DROGA POWIATOWA/ L.P Wyscególnienie elementów roliceniowych Jedno - stka Ilość Robót w jedn. Cena Jednostki w łotych

Bardziej szczegółowo

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1

OM 100s. Przekaźniki nadzorcze. Ogranicznik mocy 2.1.1 Ogranicznik mocy Przekaźniki nadzorcze OM 100s Wyłącza nadzorowany obwód po przekroczeniu maksymalnego prądu w tym obwodzie. Przykładem zastosowania jest zabezpieczenie instalacji oświetleniowej klatek

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH

Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAZOWYCH Ćwiczenie 5 BADANIA ODBIORNIKÓW TRÓJFAOWYCH Celem ćwiczenia jest poznanie własności odbiorników trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych połączonych w trójkąt i gwiazdę w układach z przewodem neutralnym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ

ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ ZGŁOSZENIE SZKODY KOMUNIKACYJNEJ Prosimy o cyelne wypełnienie. Nr Polisy I. POSZKODOWANY POSIADACZ USZKODZONEGO POJAZDU. Pełna nawa firmy/imię i nawisko Nr skody Rodaj ubepiecenia AC OC / / Nr domu Nr

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA I POLITYKA EKONOMICZNA W GOSPODARCE OTWARTEJ

RÓWNOWAGA I POLITYKA EKONOMICZNA W GOSPODARCE OTWARTEJ Rysard Rapacki Skoła Główna Handlowa Temat 8 RÓWNOWAGA I POLITKA KONOMICZNA W GOSPODARC OTWARTJ I. WPROWADZNI A. CL: 1. Prypomnienie podstawowych pojęć i wiąków charakteryujących gospodarkę otwartą. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE

Oświadczenie. Literatura. Treść pracy. Streszczenie. Spis treści. Strona tytułowa ZAŁĄCZNIKI RYSUNKÓW SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW OŚWIADCZENIE Strona tytułowa Spis treści STRONA TYTUŁOWA Streszczenie OŚWIADCZENIE Treść pracy SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW Literatura Oświadczenie SPIS LITERATURY, TABEL, RYSUNKÓW ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF

Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Pomiar poziomu Przełączniki pływakowe ze stały magnesem Montaż horyzontalny (poziomy) Model HIF Karta katalogowa WIKA LM 30.02 Zastosowanie Wskazanie poziomu dla prawie wszystkich cieczy Sterowanie pompą

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ

ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ 1048 Zaburenia premiany materii Jan Tatoń ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ Pojęcie chorób premiany materii. Premiana materii lub metabolim jest sposobem życia. W drowiu i w chorobie organim cłowieka

Bardziej szczegółowo

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 1) część czynna - żyła przewodu lub

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel

PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO. Artur Polak BOBRME Komel PRZYPADKI KOMPLEKSOWEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO IZOLACJI METODAMI PRĄDU STAŁEGO Artur Polak BOBRME Komel W celu oceny stanu technicznego izolacji maszyn opracowano kompleksową i jednolitą metodę diagnozowania

Bardziej szczegółowo

Systemy i architektura komputerów

Systemy i architektura komputerów Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Systemy i architektura komputerów Laboratorium nr 4 Temat: Badanie tranzystorów Spis treści Cel ćwiczenia... 3 Wymagania... 3 Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów

85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów ISO 9001 85 lat tradycji i doświadczenia w produkcji transformatorów 1921-1931 1933-1939 1945-1967 1967-2001 2001-2006 Transformator z 1942 r. pracujący w Rożnowie 2006 - Program produkcji NOWOŚĆ! Stacje

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski)

PRZEKŁADNIE FALOWE. 1. Wstęp. (W. Ostapski) PRZEKŁADNIE FALOWE (W. Ostapsk). Wstęp Perwsy patent na prekładnę harmoncną waną w Polsce falową otrymał w 959 roku w USA C.W. Musser, [04, 05]. Rok późnej była ona preentowana na wystawe w Nowym Yorku

Bardziej szczegółowo

Wybrane algorytmy automatycznego

Wybrane algorytmy automatycznego Wyrane algorytmy automatycnego Wyrane algorytmy automatycnego naprowadania preciwpancernego pocisku naprowadania rakietowego preciwpancernego atakującego cel pocisku górnego pułapu rakietowego atakującego

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne.

Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Wymagania edukacyjne do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne. Klasa 3 Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo