Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej."

Transkrypt

1 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate, w których kąt skryŝowanie osi wynosi 9. Prekładnie te składają się e ślimaka i ślimacnicy, pry cym kołem cynnym jest najcęściej ślimak. RóŜnią się od prekładni śrubowych tym, Ŝe ślimaki mają małą licbę wojów (ębów), a ślimacnice wklęsłe wieńce ębate. RoróŜnia się prekładnie ślimakowe walcowe i globoidalne (rys. 6.). W prekładni ślimakowej walcowej ęby ślimaka są nacięte na walcu, natomiast w prekładni globoidalnej na wklęsłej powierchni obrotowej, której promień podiałowy odpowiada promieniowi podiałowemu współpracującej ślimacnicy. Rys. 6.. Rodaje prekładni ślimakowych a) walcowa, b) globoidalna Prekładnie ślimakowe są cęściej stosowane niŝ prekładnie o wichronych osiach. Powierchnia styku ębów jest liniowa, a nie punktowa jak w innych prekładniach śrubowych wichrowatych, pre co Ŝywotność prekładni ślimakowej jest więksa. Inną korystną aletą tej prekładni jest moŝliwość uyskania samohamowności, co jest niera bardo poŝądane w niektórych konstrukcjach, gdyŝ uprasca ich budowę (eliminuje koniecność stosowania hamulca). Prekładnia ślimakowa moŝe byś wykonana jako samohamowna pry kącie wniosu linii woju γ.5. Jeśli prekładnia nie jest samohamowna, to kołem cynnym moŝe być ślimacnica. Takie rowiąanie bywa wykorystywane w mostach napędowych samochodów cięŝarowych. Kejnymi aletami w porównaniu prekładnią śrubową są: jed-

2 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - nocesna współpraca więksej ilości ębów, prenosenie duŝych obciąŝeń, cichobieŝność (co wynika m.in. płynnego aębiania się ębów ślimaka i ślimacnicy). Wady prekładni ślimakowej to stosunkowo mała sprawność, trudność uyskania duŝej dokładności wykonania, koniecność bardo dokładnego montaŝu w celu uyskania prawidłowego aębienia. Współcynnik sprawności prekładni ślimakowej moŝna określić wyraŝeniem: η = gdie: = str moc tracona na pokonanie oporów skodliwych moc doprowadona do ślimaka Straty mocy uwarunkowane są głównie powstającymi w casie pracy siłami tarcia międy etkniętymi powierchniami ślimacnicy i ślimaka, tak jak w casie aębienia ostatnich ma miejsce śliganie się wojów ślimaka wdłuŝ pracujących powierchni ębów, analogicnie jak w prekładniach śruba nakrętka. Opróc tego pry cylindrycnym ślimaku w głównej płascyźnie prebiega tocenie się e śliganiem ębów ślimacnicy w stosunku do wojów ślimaka, analogicnie jak w prekładni koło ębate ębatka. Wielkość sił tarcia określa się nacisków normalnych popre współcynnik tarcia. Współcynnik tarcia w prekładniach ślimakowych aleŝy od materiału ślimaka i ślimacnicy, stanu stykających się powierchni, lepkości smaru, sybkości śligania v śl, kstałtu ębów ślimacnicy i wojów ślimaka, wielkości obciąŝenia i wielu innych cynników. Moc, która jest tracona na pokonanie skodliwych oporów wywołanych śliganiem się wojów ślimaka wdłuŝ ębów ślimacnicy moŝe być w sposób prybliŝony określona tak, jak w prekładni śruba nakrętka. Pry napędającym ślimaku dostatecną dla praktyki dokładnością moŝna pryjąć: str i współcynnik strat: str tgγ = tg( γ + ρ') str tgγ = tg( γ + ρ') W powyŝsych wyraŝeniach: γ kąt wniosu średniej linii śrubowej ślimaka ρ - kąt tarcia międy etkniętymi powierchniami Współcynnik uwględniający straty analogicne stratom w aębieniu koła o ębach skośnych ębatką moŝna pryjąć: πε sµ =, gdie: cosγ ε s skokowa licba pryporu, µ współcynnik tarcia międy stykającymi się ębami, licba ębów ślimacnicy Współcynnik strat w łoŝyskach tocnych prekładni pryjmuje się:

3 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn l = l =,3,5, gdie: ł moc tracona na pokonanie oporów skodliwych w łoŝyskach Współcynnik strat, uwględniający straty mocy na miesanie smaru (eju) moŝe być w sposób prybliŝony określony wyraŝenia: =,v L = E t, gdie: v obwodowa sybkość ślimaka w m/s, L długość naciętej cęści ślimaka, E t lepkość eju w stopniach Euglera pry temperature t C eju w reduktore. Pry anureniu ślimacnicy w eju do powyŝsego wyraŝenia naleŝy podstawić w miejsce v obwodową prędkość ślimacnicy v i w miejsce L serokość ślimacnicy B. Według wyŝej predstawionych równań określa się prybliŝoną wielkość strat w prekładni ślimakowej. Dokładność określenia ich wielkości moŝna więksyć tylko na podstawie doświadceń i badań. Całkowity współcynnik strat w prekładni ślimakowej: = str l a sprawność wyniesie: η = ( ) str l Pry badaniu prekładni rodielenie strat nastręca duŝe trudności, poniewaŝ wsystkie straty w aębieniu i łoŝyskach są stosunkowo małe w porównaniu e stratami w pare śrubowej. Stąd teŝ pryjmuje się w miejsce kąta tarcia redukowany kąt tarcia. Wówcas współcynnik sprawności prekładni pry napędającym ślimaku wyniesie: tgγ η = ( ) tg( γ + ρ') Doświadcalnie wielkości ρ w aleŝności od prędkości śligania v śl pry róŝnych materiałach ślimaka i ślimacnicy podano w tabeli. mn = [m/s], gdie: 9 v śl + m moduł prekładni w mm, n licba obrotów ślimaka w obr/min, krotność ślimaka.

4 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn Tabela V śl [m/s] µ ρ = arc tg µ V śl [m/s] µ ρ = arc tg µ,,,5,5,,,,8,9,65,75,55,65,45, ,5 3, 4, 7,,,3,4,8,35,3,3,8,6,6, ,5,,4,5,35, ,,84, Schemat i opis stanowiska laboratoryjnego Predstawione na rys. 6. stanowisko laboratoryjne składa się : reduktora ślimakowego składającego się e ślimaka i ślimacnicy, silnika 3, hamulca 4 ora dynamometru 5. Silnik prekauje obroty pre spręgło 6 na wał ślimaka. Obroty silnika wskauje tachometr 7. Rys. 6. Stanowisko pomiarowe Moment obrotowy, jaki prekauje silnik 3 na wal ślimaka określany jest pry pomocy dźwigni (ramieniem l ) i wagi 8. Moment diałający na wal ślimacnicy określany jest a pomocą dwigni hamulca o ramieniu l i dynamometru 5, wielkość tego momentu moŝna mieniać popre pokręcenie nakrętką 9. Kejność cynności pry wykonywaniu ćwicenia: - podłącyć silnik do sieci, - określić moment namionowy silnika moc namionowa silnika [kw], obroty namionowe. M = 955 [/m], gdie: n

5 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn włącyć silnik i obciąŝyć prekładnię momentem (,,3)i M pry namionowych obrotach i poostawić w takim stanie obciąŝenia pre okres 5-6 min w celu nagrania eju, - preprowadić pomiary wg wskaówek prowadącego, - otrymane wyniki rejestrować w tabeli pomiarów. Wyniki pomiarów Otrymane wyniki pomiarów jak: siła G wskaywana na wade 8, siła P wskaywana pre dynamometr 5 ora obroty ślimaka naleŝy wpisać do tabeli pomiarów. Opracowanie wyników pomiarów Dane charakterystycne dotycące stanowiska: - moc namionowa silnika =...[kw] - obroty namionowe silnika n =...[obr/min] - ilość ębów ślimacnicy =... - wojność (krotność) ślimaka =... - moduł prekładni m =... - gatunek eju w prekładni ślimakowej... - lepkość eju w temperature pracy t = 3 C w stopniach Euglera - długość naciętej cęści L =... - serokość koła ślimakowego (ślimacnicy) B =... - kąt wniosu linii śrubowej ślimaka γ =... Prędkość obwodową ślimaka oblicamy aleŝności: dn v =, gdie: 6 m d =, tgγ n obroty ślimaka [obr/min] E 3 =... W oparciu o aleŝności na v śl i γ ora tabelę oblicyć naleŝy sprawność ora współcynnik strat prekładni, a następnie wpisać do tabeli pomiarów. Moment obrotowy na wałku ślimaka wynosi: M = Gl [m], a na wałku ślimacnicy M = P l [m], stąd sprawność prekładni wynosi: M η = im a współcynnik strat: = η Moc dostarcona do prekładni wyniesie: M = n [kw] 955 a moc tracona str = [kw] PrełoŜenie prekładni i =

6 Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn Tabela pomiarów Pomiar Obroty silnika n [obr/min] Wielkość siły G [] Siła P [] Moment obrotowy na ślimaku M [m] Moment obrotowy na ślimacnicy M [m] Sprawność η = M /im Sprawność oblicona η Współcynnik strat φ = - η Współcynnik strat oblicony φ = - η Moc dostarcona do prekładni [kw] Moc tracona str = φ [kw] Moc tracona wg współcynnika obliconego str = φ [kw] Wnioski - uasadnić robieŝności wyników preprowadonych obliceń i pomiarów, - podać i preanaliować wpływ niektórych cynników na straty mocy w prekładni i jej sprawność, - inne. Wytycne do sprawodania W sprawodaniu naleŝy ująć: - krótki opis ćwicenia i schemat stanowiska laboratoryjnego, - podać skróconą analię teoretycną tematu ćwicenia, - podać wyniki pomiarów i obliceń w tabeli pomiarów ora niebędne aleŝności do obliceń, - wnioski dotycące ćwicenia. Literatura:. Markowski T., Mijał M., Rejman E. Podstawy konstrukcji masyn napędy mechanicne, c., Oficyna Wydawnica Pitechniki Resowskiej, Resów 996.

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3.1 OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI UŁOŻYSKOWANIA Wał lub inny element obrotowy zamocowany na łożyskach prowadzony jest przez nie w kierunku promieniowym i i osiowym tak by spełniony

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08

Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Betke Projektowanie, pomiar i wyrównanie szczegółowej osnowy geodezyjnej 311[10].Z1.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem

Czas reakcji kierowcy w warunkach awaryjnego hamowania samochodu badania w symulatorze jazdy samochodem Dr inŝ. Rafał S. Jurecki Dr inŝ. Marek Jaśkiewicz Politechnika Świętokrzyska Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-143

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach

Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technologie silników elektrycznych większa wydajność w różnych zastosowaniach Przegląd tendencji i zastosowań. www.danfoss.com/drives Jeden napęd VLT dla każdego Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE

OPRACOWANIE METODOLOGII LICZENIA WSKAŹNIKA MIĘDZYGAŁĘZIOWEJ DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ TERYTORIUM POLSKI ORAZ JEGO OSZACOWANIE P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55, http://www.igipz.pan.pl/ tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221,

Bardziej szczegółowo

Napędy z śrubą pociągową EGC-BS-KF, z prowadzeniem na łożyskach kulkowych

Napędy z śrubą pociągową EGC-BS-KF, z prowadzeniem na łożyskach kulkowych Napędy z śrubą pociągową EGC-BS-KF, z prowadzeniem na łożyskach kulkowych Główne cechy Krótki przegląd Mocna konstrukcja Ekonomicznerozwiązanie Uniwersalność Nowe wielkości profili o optymalnych przekrojach

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r. Rekomendacje przygotowano w ramach umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

6.2 RÓśNE WARIANTY PRACY

6.2 RÓśNE WARIANTY PRACY 6.2 RÓśNE WARIANTY PRACY WARIANT 1 wzmacniacz sterowany sygnałami PULSE ze sterownika VersaMax Micro PLUS sterownik VersaMax Micro Plus kable dołączone do wyjść PULSE i DIRECTION w sterowniku VersaMax

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05

Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Władysława Maria Francuz Prowadzenie prac mierniczych 311[04].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011

MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH: ANALIZA SYMULACYJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 MAKROEKONOMICZNE SKUTKI WYśSZYCH STANDARDÓW KAPITAŁOWYCH:: ANALIZA SYMULACYJJNA DLA POLSKI URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 Piotr Wdowiński 1 Departament Analiz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE:

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14

WIELKA MOC Z NARWI. Pronar stawia na ludzi str. 80. Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 AKTUALNOŚCI KWARTALNIK NR 2/2007 WIELKA MOC Z NARWI Inwazja mocy str. 10 Pronar największym krajowym producentem str. 14 Pronar stawia na ludzi str. 80 Mieszkania, dobre pensje, możliwość rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące

II. CELE LEKCJI A/ Poznawcze i kształtujące Scenariusz lekcji fizyki w III klasie gimnazjum Temat lekcji: jak obliczyć pracę prądu elektrycznego? Autor: mgr BoŜena Sacharska I. INFORMACJE O LEKCJI * Temat lekcji: Jak obliczyć pracę prądu elektrycznego?

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo