ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Transkrypt

1 Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych meto liniowego porąkowania i grupowania obiektów ora prykłau praktycnego astosowania meto o analiy procesów gospoarowania asobami lukimi w presiębiorstwie. Opracowanie ma charakter teoretycno-empirycny. Wykorystywane źróła to istniejący materiał teoretycny awarty w literature otycącej porusanej problematyki. Postawowym źrółem anych empirycnych są preprowaone pre autora w połowie 2004 roku baania systemów skolenia i oskonalenia awoowego na grupie presiębiorstw notowanych na Giełie Papierów Wartościowych w Warsawie, obejmujące lata Wielowymiarowa analia porównawca proceura porąkowania liniowego i grupowania obiektów Wielowymiarowa analia porównawca (WAP) jest yscypliną naukową ajmującą się porównywaniem obiektów a pomocą wielu cech iagnostycnych, cyli analią jawisk łożonych opisywanych a pomocą prynamniej wóch lub więksej licby miennych. Pre obiekty należy roumieć jenostki baania (np. presiębiorstwa, proukty, konsumentów), cechy iagnostycne są aś właściwościami jenostek baanego bioru ropatrywanymi punktu wienia jawiska bęącego kryterium porównywania obiektów. Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej stosuje się w celu transformacji wielowymiarowej prestreni miennych iagnostycnych o jenowymiarowej prestreni miennej syntetycnej, umożliwiającej uporąkowanie pomiotów e wglęu na poiom baanego jawiska. W ramach meto WAP wyróżniamy tw. metoy taksonomicne, umożliwiające rowiąywanie następujących aganień: baanie poobieństw obiektów w akresie poiomu jawiska łożonego (metoy grupowania), useregowanie obiektów po wglęem poiomu jawiska łożonego (metoy porąkowania liniowego) W alsej cęści ostaną apreentowane wybrane metoy rugiej grupy aganień. Nieależnie o pryjętej miary syntetycnej koniecne jest wyróżnienie w biore cech iagnostycnych: stymulant, estymulant i nominant. Stymulantami są naywane takie mienne, których rosnące wartości świacą o wroście poiomu baanego jawiska, Destymulantami są naywane takie mienne, których spaek wartości świacy o wroście A.Jankiewic-Siwek, Syntetycne miary oceny olności kreytowej presiębiorstw (propoycja la banków), w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowo-księgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbanek, UMCS, Lublin 996, s. 23.

2 32 Marek Kunas poiomu baanego jawiska. Nominantą naywamy takie mienne, których określony poiom (np. w pewnym preiale) świacy o wysokiej wartości baanego jawiska, aś wartości mniejse i więkse świacą o niżsym poiomie jawiska 2. Jeżeli w biore cech iagnostycnych występują estymulanty i nominanty to należy je prekstałcić w stymulanty 3. Nie wsystkie cechy są jenakowo istotne punktu wienia premiotu baań i nie wsystkie powinny być w alsych analiach uwglęniane, a wyboru miennych o bioru cech iagnostycnych należy okonywać posługując się kryterium 4 : uniwersalności cechy iagnostycne powinny mieć unaną powsechnie wagę i nacenie, mienności cechy iagnostycne powinny wykaywać ostatecną mienność prestrenną, cyli być nośnikiem informacji różnicującej baane obiekty, w tym celu oblica się la analiowanych cech weług woru współcynnik mienności, aś eliminacji polegają te, la których ów współcynnik osiąga wartość mniejsą o arbitralnie aanej małej licby oatniej ε, cęsto pryjmuje się jako granicę ε=0,. stopnia skorelowania byt silne powiąanie wóch analiowanych cech powouje, iż są one nośnikami poobnych informacji, latego pryjmuje się, iż w prypaku ientyfikacji byt wysokiej wartości wskaźnika korelacji pomięy analiowanymi cechami należy okonać wyboru repreentanta, awycaj kierując się presłankami merytorycnymi; a progowy poiom współcynnika korelacji pryjmuje się awycaj r*=0,7 5. ważności a cechy ważne unaje się takie, które truno osiągają wysokie wartości; w celu eliminacji cech nieważnych oblica się najcęściej współcynnik asymetrii, weług woru (); jeżeli rokła miennej charakteryuje się silną asymetrią lewostronną, można unać, iż analiowana cecha nie różnicuje obiektów, bowiem więksość nich osiąga wysoki stopień nasycenia. Zgromaone mienne wyjściowe są awycaj wyrażone w różnych jenostkach miary, mają również różne obsary mienności, nie jest atem możliwe bepośrenie wykonywanie na nich operacji arytmetycnych ani też ich porównywanie. Preprowaenie operacji normaliacji miennych apewnia eliminację wymienionych ograniceń formalnych i truności interpretacyjnych 6. W praktyce stosuje się proceury określane mianem 7 : stanaryacji, unitaryacji, 2 Ekonometria metoy i analia problemów ekonomicnych, (re.) K.Jajuga, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 999, s serej na temat meto prekstałcania nominanty na stymulantę, ob. G. Kowalewski, Nominanty niesymetrycne w wielowymiarowej analiie sytuacji finansowej jenostek gospoarcych, Preglą Statystycny 2002, Zesyt 2; K.Kukuła, Metoa unitaryacji erowanej, PWN, Warsawa 2000, J.Batóg, Klasyfikacja obiektów w prypaku agregacji anych, Zesyty Naukowe Uniwersytetu Scecińskiego, Scecin Statystycne metoy analiy anych, (re.) W. Ostasiewic, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 998, s.6; A.Malina, A.Zieliaś, Taksonomicna analia prestrennego różnicowania jakości życia luności w Polsce w 994 r., w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowo-księgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbaniak, UMCS, Lublin 996, s E. Nowak, Metoy taksonomicne w klasyfikacji obiektów społecno-gospoarcych, PAN, Warsawa T. Borys, Metoy normowania cech w statystycnych baaniach porównawcych, Preglą Statystycny 978, nr 2. 7 W obrębie każej proceur postawą normaliacji mogą być różne miary, np. śrenia arytmetycna, ochylenie stanarowe, wartość minimalna i maksymalna bąź rostęp. W pracy poano proceury najcęściej stosowane, serej ob. A.Bąk, Wykorystanie meto wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie finansowej, Prace Naukowe Akaemii Ekonomicnej we Wrocławiu nr 8, Wrocław 999, s. 52; W.Bak, M.Smętek, Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej w systemie wcesnego ostregania PUNU, w: Inwestycje finansowe i ubepiecenia tenencje światowe a polski rynek, (re.) K.Jajuga, W. Ronka- Chmielowiec, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 2002, s

3 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania prekstałceń iloraowych. W prypaku stanaryacji następuje wyrównanie yspersji ora poiomu wartości cechy, bowiem wariancje miennych iagnostycnych są równe a śrenie arytmetycne 0, w wiąku tym każa e miennych w jenakowym stopniu wpływa na finalne wyniki prowaonej analiy 8. Unitaryacja ora prekstałcenia iloraowe powalają na achowanie różnicowanej wariancji cech i proporcji mięy wartościami normaliowanymi ora pierwotnymi, a ięki temu naanie im różnicowanego nacenia. O sposobu normaliacji uależniony jest wybór formuły agregującej, pry cym proceury wynacania miernika syntetycnego możemy poielić na wie grupy: metoy beworcowe, metoy worcowe. W prypaku meto beworcowych w celu uyskania miernika syntetycnego oblica się wartości śrenie biorów opisujących poscególne cechy 9 weług następującego woru: p i = x (i =,...,m) () p j= Uyskane miary są unormowane w preiale <0;>. Otrymane wyniki można interpretować jako wartość preciętna wartości optymalnych osiąganych pre każy obiekt, atem tym wyżsą poycję w tworonym rankingu osiąga obiekt, im wyżsą wartość osiąga miara syntetycna. W metoach worcowych 0 pryjmuje się istnienie tw. obiektu worcowego ( 0 ), który repreentuje najlepse (maksymalne) wartości la każej miennej: 0 = [ j... 0m ] gie: 0 j max = min, gy mienna Z j jest stymulantą, gy mienna Z j jest estymulantą Weług poniżsego woru wynaca się oległość poscególnych obiektów 2 o worca rowoju ( i0 ): m 2 i0 = oj ) j= ( (i =,...,m j =,...,k) (2) Wartości wskaźnika nie są unormowane w preiale <0;>, atem koniecne jest buowanie wglęnego miernika rowoju ( i ), wykorystaniem następującego woru: i0 i = (i =,...,m) (3) 0 8 W.Pluta, Wielowymiarowa analia porównawca w moelowaniu ekonometrycnym, PWN, Warsawa 986, s wartości normaliowane a pośrenictwem proceur unitaryacji lub preskstaceń iloraowych. 0 w tej grupie meto najcęściej stosowaną w praktyce miarą syntetycną jest miara Hellwiga wana również miarą rowoju, praktycny sposób wykorystania tej metoy ostał prestawiony w pracach W.Tarcyńskiego, który buował taksonomicną miarę atrakcyjności inwestycji (TMAI). Zob. W.Tarcyński, Rynki kapitałowe, vol. I, Placet, Warsawa 200; W.Tarcyński, Taksonomicna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Preglą Statystycny 994, nr 3. najcęściej oblica się oległość eukliesową, jenakże istnieje możliwość astosowania innych proceur obliceniowych, serej ob. A, Bąk, Wykorystanie..., op. cit., s wartości estanaryowane.

4 34 Marek Kunas pry cym oległość worcową o wynaca się e woru: gie: - preciętna oległość mięy obiektami a worcem rowoju, s - ochylenie stanarowe, wynacane e worów: o może być wynacona również weług woru (4.2) jako oległość mięy worcem rowoju i antyworcem ( -0 ), cyli obserwacją abstrakcyjną o najgorsych (minimalnych) wartościach każej miennej: - 0 = [ j m ] gie: 0 j Im wartości miernika obliconego miernika syntetycnego są bliżse jeności, tym any obiekt mniej różni się o worca rowoju. Posługując się kryterium malejącej wartości miernika systematycnego można sporąić ranking baanych pomiotów. Następnie na baie uporąkowanych wartości może ostać preprowaony poiał tychże pomiotów e wglęu na poiom baanego jawiska na ctery grupy typologicne (baro obre, obre, słabe, baro słabe). Granice preiałów miennej wynaca się w oparciu o oblicone wartości: śreniej arytmetycnej i ochylenia stanarowego miernika syntetycnego. Zatem biór baanych obiektów może ostać poielony na grupy obejmujące obiekty o wartościach miennej syntetycnej następujących preiałów 3. grupa I (baro obre): grupa II (obre): grupa III (słabe): grupa IV (baro słabe): = n min = max + n i 0 i= i s + s > i, > i s, < i s, 2 m 2 0 = oj oj ) j= 0 = + s (4), gy mienna Z j jest stymulantą, gy mienna Z j jest estymulantą 3. Proceura porąkowania liniowego i grupowania baanych pomiotów ; 2 i0 ) s = ( (5; 6) n ( (i =,...,m j =,...,k) (7) (8) (9) (0) () Wykorystując metoy wielowymiarowej analiy porównawcej okonano uporąkowania liniowego baanych pomiotów e wglęu na intensywność prowaonych inwestycji w rowój kapitału intelektualnego pracowników a także pryporąkowania ich o cterech heterogenicnych grup presiębiorstw: baro obrych, obrych, słabych i baro słabych e wglęu na poiom baanego jawiska. Postępowanie, wynikiem którego było oblicenie miernika syntetycnego ora pryporąkowanie baanych presiębiorstw o grup typologicnych prebiegało weług powyżej opisanej proceury. Za mienne iagnostycne pryjęto wskaźniki analiowane w poprenim punkcie la próby: 3 Bariej scegółowy poiał można uyskać pryjmując serokość preiału 0,5 s.zbiór obiektów ostanie poielony wówcas na 8 grup typologicnych.

5 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania x - osetek preskolonych pracowników, x 2 - wskaźnik inwestycji skoleniowych, x 3 - miana śreniego stopnia eukacji, x 4 - osetek pracowników kstałcących się. Pryjęte cechy iagnostycne: wykaują ostatecną mienność prestrenną i są nośnikiem informacji różnicującej baane obiekty, bowiem oblicone lań współcynniki mienności osiągają wartości więkse o arbitralnie aanej ε=0,, nie są e sobą silnie skorelowane, bowiem oblicone lań współcynniki korelacji Pearsona nie prekracają poiomu progowego r* = 0,7, spełniają również postulat ważności i truno osiągają wysokie wartości, bowiem oblicone lań współcynniki asymetrii wskaują na asymetrię prawostronną rokłau baanych miennych, Wsystkie mienne mają charakter stymulant, w wiąku tym nie poejmowano iałań w akresie amiany estymulant i nominat na stymulanty. Do normaliacji statystycnej miennych astosowano proceurę unitaryacji weług woru: x (i =,...,m j =,...,k) (8) = max x W wyniku opowienich prekstałceń uyskano niemianowane unormowane wartości wskaźników preiału <0;>, achowaniem różnicowanej wariancji cech. Następnie okonano agregacji anych metoą beworcową (wór ). Wynikiem końcowym astosowanej proceury obliceniowej jest ranking baanych pomiotów sporąony weług kryterium malejącej wartości miernika syntetycnego. Następnie w oparciu o oblicone wartości miernika syntetycnego preprowaono proceurę grupowania, cyli pryporąkowania baanych pomiotów o cterech grup typologicnych weług kryteriów awartych we worach 8. W efekcie presiębiorstwa ostały poielone e wglęu na osiągane wyniki na: baro obre, obre, słabe i baro słabe. Oblicono miary niebęne o preprowaenia proceury grupowania: = 0,2; s = 0,363; v = 0,6457; + s = 0,3474; - s = 0,0748. Do poscególnych grup typologicnych alicono atem presiębiorstwa, la których oblicone mierniki syntetycne pryjmują wartości następujących preiałów: grupa I (baro obre): i 0,3474, grupa II (obre): 0,3474 > i 0,363, grupa III (słabe): 0,363 > i 0,0748, grupa IV (baro słabe): i < 0,0748. Histogram uiału presiębiorstw wyorębnionych grup typologicnych w ogóle baanych pomiotów awiera wykres : 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 7,4% Grupa I baro obre 23,9% Grupa II obre Grupa III słabe 43,5% 5,2% Grupa IV baro słabe

6 36 Marek Kunas Wykres. Histogram uiału presiębiorstw wyorębnionych grup typologicnych w ogóle baanych pomiotów Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. W skła grupy pierwsej wchoi 7,4 % baanych pomiotów, presiębiorstwa grupy rugiej repreentują 23,9 % ogółu, najlicniejsa jest grupa trecia, w jej skła wchoi bowiem 43,5 % baanych pomiotów, aś najmniej licną jest grupa cwarta, którą twory 5,2 % presiębiorstw. Analiie poano strukturę wyorębnionych grup, e wglęu na pryjęte kryteria poiału populacji (wykresy 2 i 3): makrosektor (presiębiorstwa premysłowe, finansowe i usługowe), wielkość presiębiorstwa (presiębiorstwa małe, śrenie i uże). premysł 37,5 % Grupa I finanse usługi 25,0 % 37,5 % premysł 36,4 % Grupa II finanse usługi 8,2 % 45,5 % Grupa III premysł finanse usługi 0,5 % 89,5 % Grupa IV premysł finanse usługi 4,3 % 85,7 % 0,0 0,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Wykres 2. Struktura wyorębnionych grup kryterium poiału: makrosektor Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. małe 25,0 % Grupa I śrenie uże 2,5 % 62,5 % małe 9, % Grupa II śrenie uże 45,5 % 45,5 % małe 5,0 % Grupa III śrenie uże 5,0 % 80,0 % Grupa IV małe śrenie uże 0,0 % 28,6 % 7,4 % 0,0 0,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Wykres 3. Struktura wyorębnionych grup kryterium poiału: wielkość pb. Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań.

7 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania W grupie presiębiorstw baro obrych i obrych (grupa I i II) ominują pomioty sektora finansowego ora usługowego (głównie hanel i TMT). W pierwsej wymienionych grup repreentują 62,5 %, a w rugiej 63,6 % pryporąkowanych spółek. Należy wrócić uwagę na fakt, iż instytucje finansowe wchoą jeynie w skła wóch pierwsych (najlepsych) grup. W grupie pomiotów słabych i baro słabych (grupa III i IV) ominują presiębiorstwa premysłowe (e wsystkich sektorów poa premysłem chemicnym, repreentowanym preważnie w grupach I i II). Stanowią opowienio 89,5 % i 85,7 % ogółu pryporąkowanych spółek, restę tworą presiębiorstwa usługowe (głównie sektora usługi-inne). Analiując ane awarte na wykresie 3, należy wrócić uwagę na fakt, iż więksość presiębiorstw małych ostała pryporąkowana o grup I i II. Presiębiorstwa uże, najlicniej repreentowane w baanej populacji, stanowią awycaj więksość pomiotów każej grup, jenakże w grupach I i II ich uiał jest relatywnie mniejsy i kstałtuje się opowienio na poiomie 62,5 % i 45,5 %. W grupach spółek słabych i baro słabych ominacja presiębiorstw użych jest bariej wiocna, a ilustrują to wyżse wskaźniki struktury, które ukstałtowały się na poiomie 80,0 % la pomiotów grupy III i 7,4 % - grupy IV. Analia anych nie aje postaw o tak jenonacnych stwiereń la spółek śreniej wielkości, gyż pomioty te w porównaniu presiębiorstwami użymi i małymi, były relatywnie proporcjonalnie repreentowane w ramach poscególnych grup. Zanotowano najwięksy uiał tychże pomiotów w strukture grup: II i IV (opowienio 45,5 % i 28,6 %). Dla wsystkich grup typologicnych oblicono śrenie wartości pryjętych o analiy wskaźników (miennych iagnostycnych). Wyniki obliceń apreentowano w tabeli. Śrenie wartości pryjętych miennych iagnostycnych Grupa x osetek preskolonych pracowników Grupa I,0,26,5,79 2,03 2,75 Grupa II 0,69 0,76,5 0,8 0,82 0,9 Grupa III 0,35 0,4 0,42 0,39 0,39 0,54 Grupa IV 0,6 0,7 0,5 0, 0, 0,4 x 2 wskaźnik inwestycji skoleniowych Grupa I 536,7 694,6 047,5 087,9 096,9 349,5 Grupa II 35,7 363,7 393,9 440,3 409,3 4,3 Grupa III 49,2 63,7 78,7 53, ,4 Grupa IV 6,2 6, ,5 56,6 68,2 x 3 miana śreniego stopnia eukacji Grupa I - 0,02 0,025 0,08 0,09 0,08 Grupa II - 0,02 0,03 0,023 0,09 0,09 Grupa III - 0,007 0,0 0,006 0,007 0,007 Grupa IV - 0,005-0,00 0,0 0,004 0,009 x 4 - osetek pracowników kstałcących się Grupa I 2,9 3,2 3,4 3,6 3,9 4, Grupa II 2 2,7 2,5 2,7 3,2 2,5 Grupa III,4,5,6,7,5,4 Grupa IV 0,7 0,8 0,9, Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. Tabela

8 38 Marek Kunas Analiując ane awarte w tabeli należy stwierić, iż presiębiorstwa określane mianem baro obrych (grupa I) baro intensywnie inwestowały w rowój kapitału intelektualnego swoich pracowników, bowiem skolił się w nich najwięksy osetek pracowników a także ponosiły najwyżse wyatki skoleniowe na atrunionego, należy wrócić również uwagę na fakt wysokiej ynamiki mian wskaźników obraujących te procesy. Tylko la presiębiorstw tej grupy wskaźnik osetka preskolonych pracowników pryjmował wartości powyżej jeności, co onaca, iż na jenego atrunionego śrenio prypaał więcej niż jeen preskolony. W 998 roku śrenia wartość wskaźnika oscylowała wokół jeności, aś w ciągu baanego okresu nastąpił wrost osetka preskolonych pracowników o 72 %, atem w 2003 r. śrenio każy pracownik w tej grupie presiębiorstw brał już uiał w prawie trech skoleniach w ciągu roku. W latach w tej grupie nastąpił 5 % wrost wyatków prypaających na atrunionego ( 536,7 ł o 349,5). Śrenio bużetu skoleniowego na atrunionego wyatkowano 067,7 ł. O skali ponosonych inwestycji skoleniowych w tej grupie niech aświacy fakt, iż w presiębiorstwach określonych mianem obrych (grupa II) wyatki te kstałtowały się na śrenim poiomie 40,6 ł, a wskaźnik osetka preskolonych pracowników nie osiągnął nawet jeności, więksając swój poiom w baanym okresie 0,69 o 0,9. Należy również stwierić, iż presiębiorstwa grupy I i II w więksym akresie niż poostałe bały o potencjał kwalifikacyjny swoich pracowników. Świacą o tym: utrymująca się stała tenencja mian śreniego stopnia eukacji la presiębiorstw obu grup rocnie śrenio o,9 %, wysoki osetek pracowników uupełniających swoje kwalifikacje 4 - wyżsy la presiębiorstw grupy I śrenio 3,5 % atrunionych w tej grupie w stosunku o 2,6 % ałogi w presiębiorstwach grupy porównywanej (II). Presiębiorstwa określane mianem słabych i baro słabych wyatkowały nacnie mniejse kwoty (prypaające na atrunionego) na inwestycje w rowój kapitału lukiego, w efekcie również mniejsy osetek pracowników otrymywał sansę ucestnictwa w organiowanych skoleniach. Presiębiorstwa grupy III (słabe) na cele skoleniowe prenacały śrenio 62,9 ł na atrunionego. W prypaku spółek grupy IV (baro słabych) kwota ta stopniała o 6,4 ł (w porównaniu np. kwotą 067,7 ł w grupie I). W konsekwencji pomioty słabe preskoliły śrenio 39,5 % ogółu atrunionych, aś baro słabe - tylko 4,5 %, ynamiką ujemną (spaek wartości wskaźnika 0,6 w 998 r. o 0, r. pry wysokiej oatniej ynamice mian w skali całej populacji). Presiębiorstwa słabe i baro słabe w mniejsym akresie rowały również potencjał kwalifikacyjny kar. Zmiany śreniego stopnia eukacji, chociaż w kierunku pożąanym i gonym ogólną tenencją, achoiły mniej ynamicnie, w prypaku presiębiorstw grupy III śrenio w ciągu roku o 0,7 %, aś grupy IV 0,5 %. Poobnych wniosków ostarca analia osetka pracowników uupełniających wykstałcenie. W presiębiorstwach słabych grupę taką tworyło,5 % atrunionych, aś w baro słabych %. Można atem stwierić, iż analia porównawca anych na sceblu wyorębnionych grup typologicnych wskauje atem na wyraźne różnicowanie po wglęem prowaonych inwestycji w rowój kapitału lukiego. 4. Posumowanie W opracowaniu prestawiono prykła astosowania proceur wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie procesów gospoarowania asobami lukimi w 4 pry wsparciu finansowym presiębiorstwa.

9 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania presiębiorstwie. Praktycne astosowanie meto taksonomicnych powoliło na okonanie transformacji wielowymiarowej prestreni miennych iagnostycnych opisujących procesy inwestycji w rowój kapitału lukiego o jenowymiarowej prestreni miennej syntetycnej, co powoliło na liniowe uporąkowanie baanych pomiotów i wyróżnienie cterech heterogenicnych grup presiębiorstw, które można unać a baro obre, obre, słabe i baro słabe e wglęu na poiom baanego jawiska. Wiocne jest wyraźne różnicowanie pomiotów wchoących w skła poscególnych grup typologicnych. Wprowaony poiał może stanowić postawę alsych anali. SPIS LITERATURY:. Batóg J., Klasyfikacja obiektów w prypaku agregacji anych, Zesyty Naukowe Uniwersytetu Scecińskiego, Scecin Bąk A., Wykorystanie meto wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie finansowej, Prace Naukowe Akaemii Ekonomicnej we Wrocławiu nr 8, Wrocław Bak W., Smętek M., Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej w systemie wcesnego ostregania PUNU, w: Inwestycje finansowe i ubepiecenia tenencje światowe a polski rynek, (re.) K.Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Borys T., Metoy normowania cech w statystycnych baaniach porównawcych, Preglą Statystycny 978, nr Ekonometria metoy i analia problemów ekonomicnych, (re.) K.Jajuga, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Jankiewic-Siwek A., Syntetycne miary oceny olności kreytowej presiębiorstw (propoycja la banków), w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowoksięgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbanek, UMCS, Lublin Kowalewski G., Nominanty niesymetrycne w wielowymiarowej analiie sytuacji finansowej jenostek gospoarcych, Preglą Statystycny 2002, Zesyt Kukuła K., Metoa unitaryacji erowanej, PWN, Warsawa Malina A., Zieliaś A., Taksonomicna analia prestrennego różnicowania jakości życia luności w Polsce w 994 r., w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowoksięgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbaniak, UMCS, Lublin Nowak E., Metoy taksonomicne w klasyfikacji obiektów społecno-gospoarcych, PAN, Warsawa Pluta W., Wielowymiarowa analia porównawca w moelowaniu ekonometrycnym, PWN, Warsawa Statystycne metoy analiy anych, (re.) W. Ostasiewic, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Tarcyński W., Rynki kapitałowe, vol. I, Placet, Warsawa Tarcyński W., Taksonomicna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Preglą Statystycny 994, nr 3.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego dr Stefania Środa-Murawska Katedra Studiów Miejskich i Rowoju Regionalnego/Wydiał Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Praca opublikowana w: Woźniak M. G. (red.), 2013, Nierówności społecne a wrost

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Propagacja impulsu. Literatura. B.E.A. Saleh i M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. John Wiley & Sons, Inc. New York 1991, rozdział 5 ( 5.

Propagacja impulsu. Literatura. B.E.A. Saleh i M.C. Teich: Fundamentals of Photonics. John Wiley & Sons, Inc. New York 1991, rozdział 5 ( 5. Literatura Propagacja impulsu B.E.A. Saleh i M.C. Teich: Funamentals of Photonics. John Wiley & Sons, Inc. New York 99, roiał 5 ( 5.6) pomocnica alecana naukowa Propagacja impulsu w ośroku yspersyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION

PROGNOZA OSIADANIA BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SPOSOBU POSADOWIENIA THE PROGNOSIS OF BUILDING SETTLEMENT DUE TO CHANGES OF FOUNDATION XXVI Konferencja awarie budowlane 213 Naukowo-Technicna ZYGMUNT MEYER, meyer@ut.edu.pl Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki MARIUZ KOWALÓW, m.kowalow@gco-consult.com

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW

U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW U L T R A ZAKŁAD BADAŃ MATERIAŁÓW Zał 1 instr Nr02/01 str. 53-621 Wrocław, Głogowska 4/55, tel/fax 071 3734188 52-404 Wrocław, Harcerska 42, tel. 071 3643652 www.ultrasonic.home.pl tel. kom. 0 601 710290

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Analiza transformatora

Analiza transformatora ĆWICZENIE 4 Analia transformatora. CEL ĆWICZENIA Celem ćwicenia jest ponanie bodowy, schematu astępcego ora ocena pracy transformatora.. PODSTAWY TEORETYCZNE. Budowa Podstawowym adaniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

Belki złożone i zespolone

Belki złożone i zespolone Belki łożone i espolone efinicja belki łożonej siła rowarswiająca projekowanie połąceń prkła obliceń efinicja belki espolonej ałożenia echnicnej eorii ginania rokła naprężeń normalnch prkła obliceń Belki

Bardziej szczegółowo

KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW

KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW Wanie poręcnika jest otowane pre Ministra Eukacji Naroowej Recenenci ALICJA JARŻA ZDZISŁAW

Bardziej szczegółowo

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja

Przedmiot przedsięwzięcia i jego lokalizacja Predmiot predsięwięcia i jego lokaliacja Predmiotem opisanego predsięwięcia jest opracowanie koncepcji programowo-prestrennej Trasy Mostu Północnego od węła ulicą Marymoncką do węła ulicą Modlińską wra

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów Algorytmy graficzne Metoy binaryzacji obrazów Progowanie i binaryzacja Binaryzacja jest procesem konwersji obrazów kolorowych lub monochromatycznych (w ocieniach szarości) o obrazu wupoziomowego (binarnego).

Bardziej szczegółowo

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi O kulistości Ziemi Starożtni postulator kulistości Ziemi Wprowaenie PITAGOAS sugerował, iż Ziemia jest kstałtu kulistego. Jenak postulat ten opierał się racej na tm, iż kula bła uważana a figurę oskonałą,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje finansowania według H. Minsky ego hedge, spekulacyjne i Ponziego z perspektywy przedsiębiorstwa

Rodzaje finansowania według H. Minsky ego hedge, spekulacyjne i Ponziego z perspektywy przedsiębiorstwa ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 855 Finanse, Rynki Finansowe, Ubepiecenia nr 74, t. 2 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-28 s. 315 329 Roaje finansowania weług H. Minsky ego hege, spekulacyjne

Bardziej szczegółowo

Metrologia Techniczna

Metrologia Techniczna Zakła Metrologii i Baań Jakości Wrocław, nia Rok i kierunek stuiów Grupa (zień tygonia i gozina rozpoczęcia zajęć) Metrologia Techniczna Ćwiczenie... Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko Błęy

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr / Rafał Czyżycki Uniwersytet Szczeciński Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw - wpływ metodyki badań na uzyskane wyniki Streszczenie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Andrzej Leśniak KGIS, GGiOŚ AGH. Cele. Zaprezentowanie praktycznego podejścia do analizy danych (szczególnie danych środowiskowych)

Wykład 1. Andrzej Leśniak KGIS, GGiOŚ AGH. Cele. Zaprezentowanie praktycznego podejścia do analizy danych (szczególnie danych środowiskowych) Analiza anych śroowiskowych III rok OŚ Wykła 1 Anrzej Leśniak KGIS, GGiOŚ AGH Cele Zaprezentowanie praktycznego poejścia o analizy anych (szczególnie anych śroowiskowych) Zaznajomienie z postawowymi (!!!)

Bardziej szczegółowo

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich

Empiryczny model osiadania gruntów sypkich mpirycny model osiadania gruntów sypkich prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicny w cecinie, Katedra Geotechniki, al. Piastów 5, 7-3 cecin dr hab. Marek Tarnawski,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Współczynnik korelacji Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ Własności współczynnika korelacji 1. Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną 2. ϱ 1,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu

Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji. Kod przedmiotu: EZ1C Numer ćwiczenia: Ocena wrażliwości i tolerancji układu P o l i t e c h n i k a B i a ł o s t o c k a W y d i a ł E l e k t r y c n y Nawa predmiotu: Techniki symulacji Kierunek: elektrotechnika Kod predmiotu: EZ1C400 053 Numer ćwicenia: Temat ćwicenia: E47

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

Funkcje zespolone. 2 Elementarne funkcje zespolone zmiennej zespolonej

Funkcje zespolone. 2 Elementarne funkcje zespolone zmiennej zespolonej Wyiał Matematyki Stosowanej Zestaw adań nr 8 Akademia Górnico-Hutnica w Krakowie WFiIS, informatyka stosowana, II rok Elżbieta Adamus grudnia 206r. Funkcje espolone Ciągi i seregi licb espolonych Zadanie.

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym Zaprosenie do współpracy pry organiacji wydareń społecnych (CSR) w akresie warstatów edukacyjnych na m WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre PL.202+

Bardziej szczegółowo

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona.

Dodawanie i mnożenie liczb zespolonych są działaniami wewnętrznymi tzn., że ich wynikiem jest liczba zespolona. Wykład - LICZBY ZESPOLONE Algebra licb espolonych, repreentacja algebraicna i geometrycna, geometria licb espolonych. Moduł, argument, postać trygonometrycna, wór de Moivre a.' Zbiór Licb Zespolonych Niech

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia)

Badanie transformatora jednofazowego. (Instrukcja do ćwiczenia) 1 Badanie transformatora jednofaowego (Instrukcja do ćwicenia) Badanie transformatora jednofaowego. CEL ĆICZENI: Ponanie asady diałania, budowy i właściwości.transformatora jednofaowego. 1 IDOMOŚCI TEORETYCZNE

Bardziej szczegółowo

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6

W takim modelu prawdopodobieństwo konfiguracji OR wynosi. 0, 21 lub , 79. 6 achunek prawdopodobieństwa MP6 Wydiał Elektroniki, rok akad. 8/9, sem. letni Wykładowca: dr hab.. Jurlewic Prykłady do listy : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo klasycne. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH

ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH Andrej PAWLAK Krystof ZAREMBA ROZKŁAD BŁĘDÓW PRZY PROJEKTOWANIU POŚREDNIEGO OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOCĄ OPRAW KWADRATOWYCH STRESZCZENIE W wielkoowierchniowych instalacjach oświetlenia ośredniego

Bardziej szczegółowo

OCENA STABILNOŚCI WYNIKÓW KLASYFIKACJI WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI

OCENA STABILNOŚCI WYNIKÓW KLASYFIKACJI WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3 01 str. 159 168 OCENA STABILNOŚCI WYNIKÓW KLASYFIKACJI WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI Małgorzata Machowska-Szewczyk Katera Meto

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU

ZASTOSOWANIE GRANICZNYCH ZAGADNIEŃ ODWROTNYCH DO OKREŚLANIA DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH NA POWIERZCHNI TERENU Zastosowanie granicnych agadnień INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 9/2008, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddiał w Krakowie, s. 217 226 Komisja Technicnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane stany nieustalone transformatora:

Wybrane stany nieustalone transformatora: Wybrane stany nieustalone transformatora: Założenia: - amplituda napięcia na aciskach pierwotnych ma wartość stałą nieależnie od jawisk achodących w transformatore - warcie występuje równoceśnie na wsystkich

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H

I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H I N S T Y T U T A N A L I Z R E G I O N A L N Y C H OCHÓ BUŻETU GMINY A KWOTA POSTAWOWA SUBWENCJI WYRÓWNAWCZEJ Autory: r Boa Stęień r Mear Makreek Coyriht Boa Stęień Wselkie rawa astreżoe LUTY 005 autory:

Bardziej szczegółowo

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz SZKIC HISTORII Ogrewanie węgla be dostępu powietra do temperatury rędu 600-1200 C nosi nawę odgaowanie bądź pirolia. W trakcie tego procesu reaktora (retorta, komora) wydielają się pary, których, po ochłodeniu

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ILO CIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W STRATEGII INFORMATYZACJI ORGANIZACJI

MODELOWANIE ILO CIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W STRATEGII INFORMATYZACJI ORGANIZACJI ODELOWANIE ILOCIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEÓW KOPUTEROWYCH W STRATEGII INFORATYZACJI ORGANIZACJI JAROSŁAW WTRÓBSKI Instytut Systemów Informatycnych Politechnika Sceciska Strescenie W artykule predstawiono

Bardziej szczegółowo

Planowanie badań eksperymentalnych na doświadczalnym ustroju nośnym dźwignicy

Planowanie badań eksperymentalnych na doświadczalnym ustroju nośnym dźwignicy Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 01 Planowanie badań eksperymentalnych na doświadcalnym ustroju nośnym dźwignicy Marcin Jasiński Politechnika Wrocławska, Wydiał Mechanicny, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Sprawodanie realiacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikisowcu w r. (Program pryjęty uchwałą Nr.: XXV/516/08 dnia -04-25) Katowice 2009 Sprawodanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA..2014 R. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński 2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 7-13 W publikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina jako miejsce identyfikacji raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno

Gmina jako miejsce identyfikacji raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno Gmina jako miejsce identyfikacji raport badań w podwarsawskiej gminie Piasecno STRESZCZENIE Niniejsy artykuł jest głosem w dyskusji o tym, cy gmina podmiejska jest miejscem identyfikacji dla jej mieskańców.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium Materiały budowlane Ćwiczenie 12 IIBZ ĆWICZENIE 12 METALE POMIAR TWARDOŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA

Instrukcja do laboratorium Materiały budowlane Ćwiczenie 12 IIBZ ĆWICZENIE 12 METALE POMIAR TWARDOŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA Instrukcja o laboratorium Materiały buowlane Ćwiczenie 1 ĆWICZENIE 1 METALE 1.1. POMIAR TWAROŚCI METALI SPOSOBEM BRINELLA Pomiar twarości sposobem Brinella polega na wciskaniu przez określony czas twarej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Kraków, luty 2004 - kwiecień 2015

ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Kraków, luty 2004 - kwiecień 2015 Józef Zapłotny, Maria Nowotny-Różańska Zakła Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 41 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Kraków, luty 2004 - kwiecień

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO GENERATOR NOMOGRAMÓW STRESCENIE ROPRAWY DOKTORSKIEJ BOGUMIŁ FIKSAK PROMOTOR: DR HAB INŻ MACIEJ KRAWCAK, PROF PAN WARSAWA

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 EFEKTY KSZTAŁCENIA I WARUNKI UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI NA STUDIACH DOKTORANCKICH

Załącznik nr 4 EFEKTY KSZTAŁCENIA I WARUNKI UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI NA STUDIACH DOKTORANCKICH Załącnik nr 4 EFEKTY KSZTAŁCENIA I WARUNKI UZYSKANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ORAZ SPOSÓB ICH WERYFIKACJI NA STUDIACH DOKTORANCKICH 1. Realiacja programu studiów doktoranckich w scególności prowadi do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych.

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Prawa o Zamówieniach Publicznych. Zapytanie o informację na ofertę monitoringu mediów Narodowego WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre sp. siedibą w Warsawie (dalej również jako lub

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGIA POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń liniowa R n.

Przestrzeń liniowa R n. MATEMATYKA IIb - Lcjan Kowalski Prestreń liniowa R n. Element (wektor) prestreni R n będiem onacać [,,, ] Element erow [,, L, ]. Diałania. a) ilocn element pre licbę: b) sma elementów [ c, c, ] c L, c

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚLĄSKA NA TLE KRAJU METODĄ TAKSONOMICZNĄ

ANALIZA STANU OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚLĄSKA NA TLE KRAJU METODĄ TAKSONOMICZNĄ Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 298 2016 Współczesne Finanse 7 Katarzyna Sawicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA (2008/2009). Stopień II, zaanie oświaczalne D. Źróło: Autor: Nazwa zaania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiay Fizycznej. Ernest Groner Komitet Główny Olimpiay Fizycznej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o informację na ofertę przygotowania wideorelacji z wybranych wydarzeń odbywających się na PGE Narodowym

Zapytanie o informację na ofertę przygotowania wideorelacji z wybranych wydarzeń odbywających się na PGE Narodowym Zapytanie o informację na ofertę prygotowania wideorelacji wybranych wydareń odbywających się na m WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre PL.202+ sp.

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

Graficzna prezentacja danych statystycznych

Graficzna prezentacja danych statystycznych Szkolenie dla pracowników Urzędu Statystycznego nt. Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych Katowice, 12 i 26 czerwca 2014 r. Dopasowanie narzędzia do typu zmiennej Dobór narzędzia do

Bardziej szczegółowo

Układy równań - Przykłady

Układy równań - Przykłady Układy równań - Prykłady Dany układ równań rowiąać trea sposobai: (a) korystając e worów Craera, (b) etodą aciery odwrotnej, (c) etodą eliinacji Gaussa, + y + = y = y = (a) Oblicy wynacnik deta aciery

Bardziej szczegółowo

Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej

Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej Rozdział i. Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej Marek Kunasz 1 Streszczenie W pracy zaprezentowano różne obszary, w których w teorii rozpatrywane jest oddziaływanie kapitału

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA WSTĘPNE. STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych.

POJĘCIA WSTĘPNE. STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. [1] POJĘCIA WSTĘPNE STATYSTYKA - nauka traktująca o metodach ilościowych badania prawidłowości zjawisk (procesów) masowych. BADANIE STATYSTYCZNE - ogół prac mających na celu poznanie struktury określonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCJA OSTATNIEJ FAZY LOTU SAMOLOTU TU-154M. Opracował: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko

REKONSTRUKCJA OSTATNIEJ FAZY LOTU SAMOLOTU TU-154M. Opracował: prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko REKONSTRUKCJA OSTATNIEJ AZY LOTU SAMOLOTU TU-154M Opracował: prof. dr hab. inż. Greor Kowalecko 31 rdnia 013 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 CZĘŚĆ I MODEL MATEMATYCZNY.. 7 1. UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH... 7 1.1. Układ wiąany

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym

Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym Warunki działania przedsiębiorstw oraz uzyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo