ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 12 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE"

Transkrypt

1 Marek Kunas ROZDZIAŁ 2 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA METOD WAP DO ANALIZY PROCESÓW GOSPODAROWANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Wprowaenie Celem głównym niniejsego opracowania jest prestawienie wybranych meto liniowego porąkowania i grupowania obiektów ora prykłau praktycnego astosowania meto o analiy procesów gospoarowania asobami lukimi w presiębiorstwie. Opracowanie ma charakter teoretycno-empirycny. Wykorystywane źróła to istniejący materiał teoretycny awarty w literature otycącej porusanej problematyki. Postawowym źrółem anych empirycnych są preprowaone pre autora w połowie 2004 roku baania systemów skolenia i oskonalenia awoowego na grupie presiębiorstw notowanych na Giełie Papierów Wartościowych w Warsawie, obejmujące lata Wielowymiarowa analia porównawca proceura porąkowania liniowego i grupowania obiektów Wielowymiarowa analia porównawca (WAP) jest yscypliną naukową ajmującą się porównywaniem obiektów a pomocą wielu cech iagnostycnych, cyli analią jawisk łożonych opisywanych a pomocą prynamniej wóch lub więksej licby miennych. Pre obiekty należy roumieć jenostki baania (np. presiębiorstwa, proukty, konsumentów), cechy iagnostycne są aś właściwościami jenostek baanego bioru ropatrywanymi punktu wienia jawiska bęącego kryterium porównywania obiektów. Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej stosuje się w celu transformacji wielowymiarowej prestreni miennych iagnostycnych o jenowymiarowej prestreni miennej syntetycnej, umożliwiającej uporąkowanie pomiotów e wglęu na poiom baanego jawiska. W ramach meto WAP wyróżniamy tw. metoy taksonomicne, umożliwiające rowiąywanie następujących aganień: baanie poobieństw obiektów w akresie poiomu jawiska łożonego (metoy grupowania), useregowanie obiektów po wglęem poiomu jawiska łożonego (metoy porąkowania liniowego) W alsej cęści ostaną apreentowane wybrane metoy rugiej grupy aganień. Nieależnie o pryjętej miary syntetycnej koniecne jest wyróżnienie w biore cech iagnostycnych: stymulant, estymulant i nominant. Stymulantami są naywane takie mienne, których rosnące wartości świacą o wroście poiomu baanego jawiska, Destymulantami są naywane takie mienne, których spaek wartości świacy o wroście A.Jankiewic-Siwek, Syntetycne miary oceny olności kreytowej presiębiorstw (propoycja la banków), w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowo-księgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbanek, UMCS, Lublin 996, s. 23.

2 32 Marek Kunas poiomu baanego jawiska. Nominantą naywamy takie mienne, których określony poiom (np. w pewnym preiale) świacy o wysokiej wartości baanego jawiska, aś wartości mniejse i więkse świacą o niżsym poiomie jawiska 2. Jeżeli w biore cech iagnostycnych występują estymulanty i nominanty to należy je prekstałcić w stymulanty 3. Nie wsystkie cechy są jenakowo istotne punktu wienia premiotu baań i nie wsystkie powinny być w alsych analiach uwglęniane, a wyboru miennych o bioru cech iagnostycnych należy okonywać posługując się kryterium 4 : uniwersalności cechy iagnostycne powinny mieć unaną powsechnie wagę i nacenie, mienności cechy iagnostycne powinny wykaywać ostatecną mienność prestrenną, cyli być nośnikiem informacji różnicującej baane obiekty, w tym celu oblica się la analiowanych cech weług woru współcynnik mienności, aś eliminacji polegają te, la których ów współcynnik osiąga wartość mniejsą o arbitralnie aanej małej licby oatniej ε, cęsto pryjmuje się jako granicę ε=0,. stopnia skorelowania byt silne powiąanie wóch analiowanych cech powouje, iż są one nośnikami poobnych informacji, latego pryjmuje się, iż w prypaku ientyfikacji byt wysokiej wartości wskaźnika korelacji pomięy analiowanymi cechami należy okonać wyboru repreentanta, awycaj kierując się presłankami merytorycnymi; a progowy poiom współcynnika korelacji pryjmuje się awycaj r*=0,7 5. ważności a cechy ważne unaje się takie, które truno osiągają wysokie wartości; w celu eliminacji cech nieważnych oblica się najcęściej współcynnik asymetrii, weług woru (); jeżeli rokła miennej charakteryuje się silną asymetrią lewostronną, można unać, iż analiowana cecha nie różnicuje obiektów, bowiem więksość nich osiąga wysoki stopień nasycenia. Zgromaone mienne wyjściowe są awycaj wyrażone w różnych jenostkach miary, mają również różne obsary mienności, nie jest atem możliwe bepośrenie wykonywanie na nich operacji arytmetycnych ani też ich porównywanie. Preprowaenie operacji normaliacji miennych apewnia eliminację wymienionych ograniceń formalnych i truności interpretacyjnych 6. W praktyce stosuje się proceury określane mianem 7 : stanaryacji, unitaryacji, 2 Ekonometria metoy i analia problemów ekonomicnych, (re.) K.Jajuga, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 999, s serej na temat meto prekstałcania nominanty na stymulantę, ob. G. Kowalewski, Nominanty niesymetrycne w wielowymiarowej analiie sytuacji finansowej jenostek gospoarcych, Preglą Statystycny 2002, Zesyt 2; K.Kukuła, Metoa unitaryacji erowanej, PWN, Warsawa 2000, J.Batóg, Klasyfikacja obiektów w prypaku agregacji anych, Zesyty Naukowe Uniwersytetu Scecińskiego, Scecin Statystycne metoy analiy anych, (re.) W. Ostasiewic, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 998, s.6; A.Malina, A.Zieliaś, Taksonomicna analia prestrennego różnicowania jakości życia luności w Polsce w 994 r., w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowo-księgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbaniak, UMCS, Lublin 996, s E. Nowak, Metoy taksonomicne w klasyfikacji obiektów społecno-gospoarcych, PAN, Warsawa T. Borys, Metoy normowania cech w statystycnych baaniach porównawcych, Preglą Statystycny 978, nr 2. 7 W obrębie każej proceur postawą normaliacji mogą być różne miary, np. śrenia arytmetycna, ochylenie stanarowe, wartość minimalna i maksymalna bąź rostęp. W pracy poano proceury najcęściej stosowane, serej ob. A.Bąk, Wykorystanie meto wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie finansowej, Prace Naukowe Akaemii Ekonomicnej we Wrocławiu nr 8, Wrocław 999, s. 52; W.Bak, M.Smętek, Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej w systemie wcesnego ostregania PUNU, w: Inwestycje finansowe i ubepiecenia tenencje światowe a polski rynek, (re.) K.Jajuga, W. Ronka- Chmielowiec, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław 2002, s

3 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania prekstałceń iloraowych. W prypaku stanaryacji następuje wyrównanie yspersji ora poiomu wartości cechy, bowiem wariancje miennych iagnostycnych są równe a śrenie arytmetycne 0, w wiąku tym każa e miennych w jenakowym stopniu wpływa na finalne wyniki prowaonej analiy 8. Unitaryacja ora prekstałcenia iloraowe powalają na achowanie różnicowanej wariancji cech i proporcji mięy wartościami normaliowanymi ora pierwotnymi, a ięki temu naanie im różnicowanego nacenia. O sposobu normaliacji uależniony jest wybór formuły agregującej, pry cym proceury wynacania miernika syntetycnego możemy poielić na wie grupy: metoy beworcowe, metoy worcowe. W prypaku meto beworcowych w celu uyskania miernika syntetycnego oblica się wartości śrenie biorów opisujących poscególne cechy 9 weług następującego woru: p i = x (i =,...,m) () p j= Uyskane miary są unormowane w preiale <0;>. Otrymane wyniki można interpretować jako wartość preciętna wartości optymalnych osiąganych pre każy obiekt, atem tym wyżsą poycję w tworonym rankingu osiąga obiekt, im wyżsą wartość osiąga miara syntetycna. W metoach worcowych 0 pryjmuje się istnienie tw. obiektu worcowego ( 0 ), który repreentuje najlepse (maksymalne) wartości la każej miennej: 0 = [ j... 0m ] gie: 0 j max = min, gy mienna Z j jest stymulantą, gy mienna Z j jest estymulantą Weług poniżsego woru wynaca się oległość poscególnych obiektów 2 o worca rowoju ( i0 ): m 2 i0 = oj ) j= ( (i =,...,m j =,...,k) (2) Wartości wskaźnika nie są unormowane w preiale <0;>, atem koniecne jest buowanie wglęnego miernika rowoju ( i ), wykorystaniem następującego woru: i0 i = (i =,...,m) (3) 0 8 W.Pluta, Wielowymiarowa analia porównawca w moelowaniu ekonometrycnym, PWN, Warsawa 986, s wartości normaliowane a pośrenictwem proceur unitaryacji lub preskstaceń iloraowych. 0 w tej grupie meto najcęściej stosowaną w praktyce miarą syntetycną jest miara Hellwiga wana również miarą rowoju, praktycny sposób wykorystania tej metoy ostał prestawiony w pracach W.Tarcyńskiego, który buował taksonomicną miarę atrakcyjności inwestycji (TMAI). Zob. W.Tarcyński, Rynki kapitałowe, vol. I, Placet, Warsawa 200; W.Tarcyński, Taksonomicna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Preglą Statystycny 994, nr 3. najcęściej oblica się oległość eukliesową, jenakże istnieje możliwość astosowania innych proceur obliceniowych, serej ob. A, Bąk, Wykorystanie..., op. cit., s wartości estanaryowane.

4 34 Marek Kunas pry cym oległość worcową o wynaca się e woru: gie: - preciętna oległość mięy obiektami a worcem rowoju, s - ochylenie stanarowe, wynacane e worów: o może być wynacona również weług woru (4.2) jako oległość mięy worcem rowoju i antyworcem ( -0 ), cyli obserwacją abstrakcyjną o najgorsych (minimalnych) wartościach każej miennej: - 0 = [ j m ] gie: 0 j Im wartości miernika obliconego miernika syntetycnego są bliżse jeności, tym any obiekt mniej różni się o worca rowoju. Posługując się kryterium malejącej wartości miernika systematycnego można sporąić ranking baanych pomiotów. Następnie na baie uporąkowanych wartości może ostać preprowaony poiał tychże pomiotów e wglęu na poiom baanego jawiska na ctery grupy typologicne (baro obre, obre, słabe, baro słabe). Granice preiałów miennej wynaca się w oparciu o oblicone wartości: śreniej arytmetycnej i ochylenia stanarowego miernika syntetycnego. Zatem biór baanych obiektów może ostać poielony na grupy obejmujące obiekty o wartościach miennej syntetycnej następujących preiałów 3. grupa I (baro obre): grupa II (obre): grupa III (słabe): grupa IV (baro słabe): = n min = max + n i 0 i= i s + s > i, > i s, < i s, 2 m 2 0 = oj oj ) j= 0 = + s (4), gy mienna Z j jest stymulantą, gy mienna Z j jest estymulantą 3. Proceura porąkowania liniowego i grupowania baanych pomiotów ; 2 i0 ) s = ( (5; 6) n ( (i =,...,m j =,...,k) (7) (8) (9) (0) () Wykorystując metoy wielowymiarowej analiy porównawcej okonano uporąkowania liniowego baanych pomiotów e wglęu na intensywność prowaonych inwestycji w rowój kapitału intelektualnego pracowników a także pryporąkowania ich o cterech heterogenicnych grup presiębiorstw: baro obrych, obrych, słabych i baro słabych e wglęu na poiom baanego jawiska. Postępowanie, wynikiem którego było oblicenie miernika syntetycnego ora pryporąkowanie baanych presiębiorstw o grup typologicnych prebiegało weług powyżej opisanej proceury. Za mienne iagnostycne pryjęto wskaźniki analiowane w poprenim punkcie la próby: 3 Bariej scegółowy poiał można uyskać pryjmując serokość preiału 0,5 s.zbiór obiektów ostanie poielony wówcas na 8 grup typologicnych.

5 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania x - osetek preskolonych pracowników, x 2 - wskaźnik inwestycji skoleniowych, x 3 - miana śreniego stopnia eukacji, x 4 - osetek pracowników kstałcących się. Pryjęte cechy iagnostycne: wykaują ostatecną mienność prestrenną i są nośnikiem informacji różnicującej baane obiekty, bowiem oblicone lań współcynniki mienności osiągają wartości więkse o arbitralnie aanej ε=0,, nie są e sobą silnie skorelowane, bowiem oblicone lań współcynniki korelacji Pearsona nie prekracają poiomu progowego r* = 0,7, spełniają również postulat ważności i truno osiągają wysokie wartości, bowiem oblicone lań współcynniki asymetrii wskaują na asymetrię prawostronną rokłau baanych miennych, Wsystkie mienne mają charakter stymulant, w wiąku tym nie poejmowano iałań w akresie amiany estymulant i nominat na stymulanty. Do normaliacji statystycnej miennych astosowano proceurę unitaryacji weług woru: x (i =,...,m j =,...,k) (8) = max x W wyniku opowienich prekstałceń uyskano niemianowane unormowane wartości wskaźników preiału <0;>, achowaniem różnicowanej wariancji cech. Następnie okonano agregacji anych metoą beworcową (wór ). Wynikiem końcowym astosowanej proceury obliceniowej jest ranking baanych pomiotów sporąony weług kryterium malejącej wartości miernika syntetycnego. Następnie w oparciu o oblicone wartości miernika syntetycnego preprowaono proceurę grupowania, cyli pryporąkowania baanych pomiotów o cterech grup typologicnych weług kryteriów awartych we worach 8. W efekcie presiębiorstwa ostały poielone e wglęu na osiągane wyniki na: baro obre, obre, słabe i baro słabe. Oblicono miary niebęne o preprowaenia proceury grupowania: = 0,2; s = 0,363; v = 0,6457; + s = 0,3474; - s = 0,0748. Do poscególnych grup typologicnych alicono atem presiębiorstwa, la których oblicone mierniki syntetycne pryjmują wartości następujących preiałów: grupa I (baro obre): i 0,3474, grupa II (obre): 0,3474 > i 0,363, grupa III (słabe): 0,363 > i 0,0748, grupa IV (baro słabe): i < 0,0748. Histogram uiału presiębiorstw wyorębnionych grup typologicnych w ogóle baanych pomiotów awiera wykres : 45% 40% 35% 30% 25% 20% 5% 0% 5% 0% 7,4% Grupa I baro obre 23,9% Grupa II obre Grupa III słabe 43,5% 5,2% Grupa IV baro słabe

6 36 Marek Kunas Wykres. Histogram uiału presiębiorstw wyorębnionych grup typologicnych w ogóle baanych pomiotów Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. W skła grupy pierwsej wchoi 7,4 % baanych pomiotów, presiębiorstwa grupy rugiej repreentują 23,9 % ogółu, najlicniejsa jest grupa trecia, w jej skła wchoi bowiem 43,5 % baanych pomiotów, aś najmniej licną jest grupa cwarta, którą twory 5,2 % presiębiorstw. Analiie poano strukturę wyorębnionych grup, e wglęu na pryjęte kryteria poiału populacji (wykresy 2 i 3): makrosektor (presiębiorstwa premysłowe, finansowe i usługowe), wielkość presiębiorstwa (presiębiorstwa małe, śrenie i uże). premysł 37,5 % Grupa I finanse usługi 25,0 % 37,5 % premysł 36,4 % Grupa II finanse usługi 8,2 % 45,5 % Grupa III premysł finanse usługi 0,5 % 89,5 % Grupa IV premysł finanse usługi 4,3 % 85,7 % 0,0 0,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Wykres 2. Struktura wyorębnionych grup kryterium poiału: makrosektor Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. małe 25,0 % Grupa I śrenie uże 2,5 % 62,5 % małe 9, % Grupa II śrenie uże 45,5 % 45,5 % małe 5,0 % Grupa III śrenie uże 5,0 % 80,0 % Grupa IV małe śrenie uże 0,0 % 28,6 % 7,4 % 0,0 0,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 Wykres 3. Struktura wyorębnionych grup kryterium poiału: wielkość pb. Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań.

7 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania W grupie presiębiorstw baro obrych i obrych (grupa I i II) ominują pomioty sektora finansowego ora usługowego (głównie hanel i TMT). W pierwsej wymienionych grup repreentują 62,5 %, a w rugiej 63,6 % pryporąkowanych spółek. Należy wrócić uwagę na fakt, iż instytucje finansowe wchoą jeynie w skła wóch pierwsych (najlepsych) grup. W grupie pomiotów słabych i baro słabych (grupa III i IV) ominują presiębiorstwa premysłowe (e wsystkich sektorów poa premysłem chemicnym, repreentowanym preważnie w grupach I i II). Stanowią opowienio 89,5 % i 85,7 % ogółu pryporąkowanych spółek, restę tworą presiębiorstwa usługowe (głównie sektora usługi-inne). Analiując ane awarte na wykresie 3, należy wrócić uwagę na fakt, iż więksość presiębiorstw małych ostała pryporąkowana o grup I i II. Presiębiorstwa uże, najlicniej repreentowane w baanej populacji, stanowią awycaj więksość pomiotów każej grup, jenakże w grupach I i II ich uiał jest relatywnie mniejsy i kstałtuje się opowienio na poiomie 62,5 % i 45,5 %. W grupach spółek słabych i baro słabych ominacja presiębiorstw użych jest bariej wiocna, a ilustrują to wyżse wskaźniki struktury, które ukstałtowały się na poiomie 80,0 % la pomiotów grupy III i 7,4 % - grupy IV. Analia anych nie aje postaw o tak jenonacnych stwiereń la spółek śreniej wielkości, gyż pomioty te w porównaniu presiębiorstwami użymi i małymi, były relatywnie proporcjonalnie repreentowane w ramach poscególnych grup. Zanotowano najwięksy uiał tychże pomiotów w strukture grup: II i IV (opowienio 45,5 % i 28,6 %). Dla wsystkich grup typologicnych oblicono śrenie wartości pryjętych o analiy wskaźników (miennych iagnostycnych). Wyniki obliceń apreentowano w tabeli. Śrenie wartości pryjętych miennych iagnostycnych Grupa x osetek preskolonych pracowników Grupa I,0,26,5,79 2,03 2,75 Grupa II 0,69 0,76,5 0,8 0,82 0,9 Grupa III 0,35 0,4 0,42 0,39 0,39 0,54 Grupa IV 0,6 0,7 0,5 0, 0, 0,4 x 2 wskaźnik inwestycji skoleniowych Grupa I 536,7 694,6 047,5 087,9 096,9 349,5 Grupa II 35,7 363,7 393,9 440,3 409,3 4,3 Grupa III 49,2 63,7 78,7 53, ,4 Grupa IV 6,2 6, ,5 56,6 68,2 x 3 miana śreniego stopnia eukacji Grupa I - 0,02 0,025 0,08 0,09 0,08 Grupa II - 0,02 0,03 0,023 0,09 0,09 Grupa III - 0,007 0,0 0,006 0,007 0,007 Grupa IV - 0,005-0,00 0,0 0,004 0,009 x 4 - osetek pracowników kstałcących się Grupa I 2,9 3,2 3,4 3,6 3,9 4, Grupa II 2 2,7 2,5 2,7 3,2 2,5 Grupa III,4,5,6,7,5,4 Grupa IV 0,7 0,8 0,9, Źróło: opracowanie własne na postawie wyników baań. Tabela

8 38 Marek Kunas Analiując ane awarte w tabeli należy stwierić, iż presiębiorstwa określane mianem baro obrych (grupa I) baro intensywnie inwestowały w rowój kapitału intelektualnego swoich pracowników, bowiem skolił się w nich najwięksy osetek pracowników a także ponosiły najwyżse wyatki skoleniowe na atrunionego, należy wrócić również uwagę na fakt wysokiej ynamiki mian wskaźników obraujących te procesy. Tylko la presiębiorstw tej grupy wskaźnik osetka preskolonych pracowników pryjmował wartości powyżej jeności, co onaca, iż na jenego atrunionego śrenio prypaał więcej niż jeen preskolony. W 998 roku śrenia wartość wskaźnika oscylowała wokół jeności, aś w ciągu baanego okresu nastąpił wrost osetka preskolonych pracowników o 72 %, atem w 2003 r. śrenio każy pracownik w tej grupie presiębiorstw brał już uiał w prawie trech skoleniach w ciągu roku. W latach w tej grupie nastąpił 5 % wrost wyatków prypaających na atrunionego ( 536,7 ł o 349,5). Śrenio bużetu skoleniowego na atrunionego wyatkowano 067,7 ł. O skali ponosonych inwestycji skoleniowych w tej grupie niech aświacy fakt, iż w presiębiorstwach określonych mianem obrych (grupa II) wyatki te kstałtowały się na śrenim poiomie 40,6 ł, a wskaźnik osetka preskolonych pracowników nie osiągnął nawet jeności, więksając swój poiom w baanym okresie 0,69 o 0,9. Należy również stwierić, iż presiębiorstwa grupy I i II w więksym akresie niż poostałe bały o potencjał kwalifikacyjny swoich pracowników. Świacą o tym: utrymująca się stała tenencja mian śreniego stopnia eukacji la presiębiorstw obu grup rocnie śrenio o,9 %, wysoki osetek pracowników uupełniających swoje kwalifikacje 4 - wyżsy la presiębiorstw grupy I śrenio 3,5 % atrunionych w tej grupie w stosunku o 2,6 % ałogi w presiębiorstwach grupy porównywanej (II). Presiębiorstwa określane mianem słabych i baro słabych wyatkowały nacnie mniejse kwoty (prypaające na atrunionego) na inwestycje w rowój kapitału lukiego, w efekcie również mniejsy osetek pracowników otrymywał sansę ucestnictwa w organiowanych skoleniach. Presiębiorstwa grupy III (słabe) na cele skoleniowe prenacały śrenio 62,9 ł na atrunionego. W prypaku spółek grupy IV (baro słabych) kwota ta stopniała o 6,4 ł (w porównaniu np. kwotą 067,7 ł w grupie I). W konsekwencji pomioty słabe preskoliły śrenio 39,5 % ogółu atrunionych, aś baro słabe - tylko 4,5 %, ynamiką ujemną (spaek wartości wskaźnika 0,6 w 998 r. o 0, r. pry wysokiej oatniej ynamice mian w skali całej populacji). Presiębiorstwa słabe i baro słabe w mniejsym akresie rowały również potencjał kwalifikacyjny kar. Zmiany śreniego stopnia eukacji, chociaż w kierunku pożąanym i gonym ogólną tenencją, achoiły mniej ynamicnie, w prypaku presiębiorstw grupy III śrenio w ciągu roku o 0,7 %, aś grupy IV 0,5 %. Poobnych wniosków ostarca analia osetka pracowników uupełniających wykstałcenie. W presiębiorstwach słabych grupę taką tworyło,5 % atrunionych, aś w baro słabych %. Można atem stwierić, iż analia porównawca anych na sceblu wyorębnionych grup typologicnych wskauje atem na wyraźne różnicowanie po wglęem prowaonych inwestycji w rowój kapitału lukiego. 4. Posumowanie W opracowaniu prestawiono prykła astosowania proceur wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie procesów gospoarowania asobami lukimi w 4 pry wsparciu finansowym presiębiorstwa.

9 Prykła astosowania meto WAP o analiy procesów gospoarowania presiębiorstwie. Praktycne astosowanie meto taksonomicnych powoliło na okonanie transformacji wielowymiarowej prestreni miennych iagnostycnych opisujących procesy inwestycji w rowój kapitału lukiego o jenowymiarowej prestreni miennej syntetycnej, co powoliło na liniowe uporąkowanie baanych pomiotów i wyróżnienie cterech heterogenicnych grup presiębiorstw, które można unać a baro obre, obre, słabe i baro słabe e wglęu na poiom baanego jawiska. Wiocne jest wyraźne różnicowanie pomiotów wchoących w skła poscególnych grup typologicnych. Wprowaony poiał może stanowić postawę alsych anali. SPIS LITERATURY:. Batóg J., Klasyfikacja obiektów w prypaku agregacji anych, Zesyty Naukowe Uniwersytetu Scecińskiego, Scecin Bąk A., Wykorystanie meto wielowymiarowej analiy porównawcej w analiie finansowej, Prace Naukowe Akaemii Ekonomicnej we Wrocławiu nr 8, Wrocław Bak W., Smętek M., Metoy wielowymiarowej analiy porównawcej w systemie wcesnego ostregania PUNU, w: Inwestycje finansowe i ubepiecenia tenencje światowe a polski rynek, (re.) K.Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Borys T., Metoy normowania cech w statystycnych baaniach porównawcych, Preglą Statystycny 978, nr Ekonometria metoy i analia problemów ekonomicnych, (re.) K.Jajuga, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Jankiewic-Siwek A., Syntetycne miary oceny olności kreytowej presiębiorstw (propoycja la banków), w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowoksięgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbanek, UMCS, Lublin Kowalewski G., Nominanty niesymetrycne w wielowymiarowej analiie sytuacji finansowej jenostek gospoarcych, Preglą Statystycny 2002, Zesyt Kukuła K., Metoa unitaryacji erowanej, PWN, Warsawa Malina A., Zieliaś A., Taksonomicna analia prestrennego różnicowania jakości życia luności w Polsce w 994 r., w: Ekonometrycne moelowanie anych finansowoksięgowych, (re.) E.Nowak, M.Urbaniak, UMCS, Lublin Nowak E., Metoy taksonomicne w klasyfikacji obiektów społecno-gospoarcych, PAN, Warsawa Pluta W., Wielowymiarowa analia porównawca w moelowaniu ekonometrycnym, PWN, Warsawa Statystycne metoy analiy anych, (re.) W. Ostasiewic, Akaemia Ekonomicna we Wrocławiu, Wrocław Tarcyński W., Rynki kapitałowe, vol. I, Placet, Warsawa Tarcyński W., Taksonomicna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, Preglą Statystycny 994, nr 3.

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznogospodarczego dr Stefania Środa-Murawska Katedra Studiów Miejskich i Rowoju Regionalnego/Wydiał Nauk o Ziemi Uniwersytet Mikołaja Kopernika Praca opublikowana w: Woźniak M. G. (red.), 2013, Nierówności społecne a wrost

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW

KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW KRYSTYNA JEŻOWIECKA-KABSCH HENRYK SZEWCZYK MECHANIKA PŁYNÓW OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW Wanie poręcnika jest otowane pre Ministra Eukacji Naroowej Recenenci ALICJA JARŻA ZDZISŁAW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów

Algorytmy graficzne. Metody binaryzacji obrazów Algorytmy graficzne Metoy binaryzacji obrazów Progowanie i binaryzacja Binaryzacja jest procesem konwersji obrazów kolorowych lub monochromatycznych (w ocieniach szarości) o obrazu wupoziomowego (binarnego).

Bardziej szczegółowo

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi

PITAGORAS ARYSTOTELES ERATOSTENES. Wprowadzenie. O kulistości Ziemi. Starożytni postulatorzy kulistości Ziemi O kulistości Ziemi Starożtni postulator kulistości Ziemi Wprowaenie PITAGOAS sugerował, iż Ziemia jest kstałtu kulistego. Jenak postulat ten opierał się racej na tm, iż kula bła uważana a figurę oskonałą,

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Zbigniew Zalis Politechnika Opolska w Opolu ZRÓŻNICOWANA EFEKTYWNOŚĆ EKSPLOATACYJNYCH DODATKÓW PRZECIWCIERNYCH DO OLEJÓW SMARNYCH

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z DNIA..2014 R. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR..SEJMIKU

Bardziej szczegółowo

Metrologia Techniczna

Metrologia Techniczna Zakła Metrologii i Baań Jakości Wrocław, nia Rok i kierunek stuiów Grupa (zień tygonia i gozina rozpoczęcia zajęć) Metrologia Techniczna Ćwiczenie... Imię i nazwisko Imię i nazwisko Imię i nazwisko Błęy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ILO CIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W STRATEGII INFORMATYZACJI ORGANIZACJI

MODELOWANIE ILO CIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W STRATEGII INFORMATYZACJI ORGANIZACJI ODELOWANIE ILOCIOWYCH CHARAKTERYSTYK SYSTEÓW KOPUTEROWYCH W STRATEGII INFORATYZACJI ORGANIZACJI JAROSŁAW WTRÓBSKI Instytut Systemów Informatycnych Politechnika Sceciska Strescenie W artykule predstawiono

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz

GAZOWA AUTARKIA. Józef Tallat-Kiełpsz SZKIC HISTORII Ogrewanie węgla be dostępu powietra do temperatury rędu 600-1200 C nosi nawę odgaowanie bądź pirolia. W trakcie tego procesu reaktora (retorta, komora) wydielają się pary, których, po ochłodeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Sprawodanie realiacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikisowcu w r. (Program pryjęty uchwałą Nr.: XXV/516/08 dnia -04-25) Katowice 2009 Sprawodanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGIA POLITYKI

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO GENERATOR NOMOGRAMÓW STRESCENIE ROPRAWY DOKTORSKIEJ BOGUMIŁ FIKSAK PROMOTOR: DR HAB INŻ MACIEJ KRAWCAK, PROF PAN WARSAWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl LVIII OLIMPIADA FIZYCZNA (2008/2009). Stopień II, zaanie oświaczalne D. Źróło: Autor: Nazwa zaania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiay Fizycznej. Ernest Groner Komitet Główny Olimpiay Fizycznej,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński

2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński 2. Cel, metoda, zakres badań Grażyna Korzeniak, Tadeusz Grabiński [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 7-13 W publikacji

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAGA I POLITYKA EKONOMICZNA W GOSPODARCE OTWARTEJ

RÓWNOWAGA I POLITYKA EKONOMICZNA W GOSPODARCE OTWARTEJ Rysard Rapacki Skoła Główna Handlowa Temat 8 RÓWNOWAGA I POLITKA KONOMICZNA W GOSPODARC OTWARTJ I. WPROWADZNI A. CL: 1. Prypomnienie podstawowych pojęć i wiąków charakteryujących gospodarkę otwartą. 2.

Bardziej szczegółowo

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH

METODA OCENY PSR PIESZYCH NA OSYGNALIZOWANYCH PRZEJŚCIACH POZIOMYCH POBLEMY KOMUNIKACYJNE MIAST W WAUNKACH ZATŁOCZENIA MOTOYZACYJNEGO IX Konferencja Naukowo-Techniczna Poznań-osnówko 19-21.06.2013 Jarosław CHMIELEWSKI* *) inż., Koło Naukowe Miasto w ruchu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

14. Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielektryki. Wybór i opracowanie zadań 14.1. 14.53.: Andrzej Kuczkowski.

14. Pole elektryczne, kondensatory, przewodniki i dielektryki. Wybór i opracowanie zadań 14.1. 14.53.: Andrzej Kuczkowski. III Elektycność i magnetym 4. Pole elektycne, konensatoy, pewoniki i ielektyki. Wybó i opacowanie aań 4.. 4.5.: Anej Kuckowski. 4.. Dwie niewielkie, pewoące kulki o masach ównych opowienio m i m nałaowane

Bardziej szczegółowo

Czego nas uczą wypadki i katastrofy

Czego nas uczą wypadki i katastrofy Cego s ucą wypadki i katastrofy Tadeus Missala Premysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warsawie Strescenie: Predstawiono skrótowy opis dwóch katastrof lokalnych polskich (pożar w EC Żerań i katastrofa

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii dr Wojciech Hyk

Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii dr Wojciech Hyk Uniwersytet Warsawski Wyiał Chemii r Wojieh Hyk Autoreferat restawiająy ois osiągnięć naukowyh i yaktynyh w wiąku ubieganiem się o naanie stonia oktora habilitowanego Warsawa 2013 is treśi 1. miona i Nawisko...

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Automatyka i Robotyka (AiR) SPECJALNOŚĆ: Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wyposażenie robota dwukołowego w cujniki ewnętrne Equipping a two

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej.

Ćw. 5. Określenie współczynnika strat mocy i sprawności przekładni ślimakowej. Laboratorium Podstaw Konstrukcji Masyn - - Ćw. 5. Określenie współcynnika strat mocy i sprawności prekładni ślimakowej.. Podstawowe wiadomości i pojęcia. Prekładnie ślimakowe są to prekładnie wichrowate,

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Magdalena Dynus Katedra Fnansów Bankowośc Wyżsa Skoła Bankowa w Torunu OKRES ZWROTU JAKO JEDNA Z METOD OCENY OPŁACALNOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Wprowadene Okres wrotu należy do podstawowych metod

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej

Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej Rozdział i. Ranking wykorzystania zasobów ludzkich w krajach Unii Europejskiej Marek Kunasz 1 Streszczenie W pracy zaprezentowano różne obszary, w których w teorii rozpatrywane jest oddziaływanie kapitału

Bardziej szczegółowo

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI. Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWESRYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU HOSSA ProCAPITAL WYCENA OPCJI Sebastian Gajęcki WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WPROWADZENIE Opcje są instrumentem pochonym, zatem takim, którego cena zależy o ceny instrumentu

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 6 nr Archiwum Technologii Masn i Automatacji 6 ROMAN STANIEK * ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE W artkule predstawiono ależności matematcne

Bardziej szczegółowo

www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane Piły tarczowe KOLL Piły trakowe stellitowane Piłki do minitraka

www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane Piły tarczowe KOLL Piły trakowe stellitowane Piłki do minitraka www.penny.pl Piły taśmowe stellitowane W proukcji stosujemy oie nane technologie olewania i grewania ęów stellitowanych. Pracujemy na liniach proukcyjnych: w pełni automatyowanej niemieckiej firmy VOLLMER

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódki Urąd Pracy w Kielcach Umowy podpisane na realiację Poddiałania 8.1.1 A1 Wspieranie rowoju kwalifikacji awodowych i doradtwo dla predsiębiorstw (stan na dień 31 stycnia 2015 roku) Lp. 1 2 3 Nawa

Bardziej szczegółowo

Raport medialny POLSKA PIŁKA

Raport medialny POLSKA PIŁKA Raport medialny POLSKA PIŁKA paźdiernik 213 paźdiernik 213 Spis treści Wstęp...3 Komentar...5 Dane historycne...7 Medialność w regionach...11 Rodia I Dane miesięcne...13 Prasa + internet...13 Rodia II

Bardziej szczegółowo

REGUŁY POLITYKI PIENIĘŻNEJ A PROGNOZOWANIE WSKAŹNIKA INFLACJI

REGUŁY POLITYKI PIENIĘŻNEJ A PROGNOZOWANIE WSKAŹNIKA INFLACJI gnieska Prybylska-Maur Uniwersye Ekonomicny w aowicach REGUŁY POLIYI PIENIĘŻNEJ PROGNOZOWNIE WSŹNI INFLCJI Wprowadenie Jednym rodaów poliyki pieniężne es poliyka opara na regułach poliyki pieniężne. en

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.fineprint.com Analiza korelacji i regresji KORELACJA zależność liniowa Obserwujemy parę cech ilościowych (X,Y). Doświadczenie jest tak pomyślane, aby obserwowane pary cech X i Y (tzn i ta para x i i y i dla różnych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA BUDOWLI 2 PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH

MECHANIKA BUDOWLI 2 PRACA SIŁ WEWNĘTRZNYCH W PRĘTACH Oga Kopac, am Łogowski, Wojciech Pawłowski, ichał Płotkowiak, Krstof mber Konsutacje naukowe: prof. r hab. JERZY RKOWSKI Ponań /3 ECHIK BUDOWI Praca sił normanch Siła normana prpomnienie (): Jest to siła

Bardziej szczegółowo

Magdalena Nowikiewicz

Magdalena Nowikiewicz 1 Magdalena Nowikiewic ZAWARTOŚĆ WITAMINY C W MALINACH (Rubus idaeus L.) ODMIANY POLANA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU, CZASU I TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA ORAZ W OGÓRKACH (Cucumis dativus L.) ODMIANY KRAK F 1

Bardziej szczegółowo

Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na:

Opcje. 2. Ze względu na typ instrumentu bazowego opcje dzielimy na: Opcje. Opcja - jest umową, która aje posiaaczowi prawo o kupna lub sprzeaży określonego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie (cena wykonania) prze upływem określonego terminu (termin wygaśnięcia)..

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódki Urąd Pracy w Kielcach Umowy podpisane na realiację Poddiałania 8.1.1 A1 Wspieranie rowoju kwalifikacji awodowych i doradtwo dla predsiębiorstw (stan na dień 30 cerwca 2014 roku) Lp. 1 2 3 Nawa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym

Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Rafał Klóska Uniwersytet Szczeciński Statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce - w ujęciu regionalnym Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódki Urąd Pracy w Kielcach Umowy podpisane na realiację Poddiałania 8.1.1 A1 Wspieranie rowoju kwalifikacji awodowych i doradtwo dla predsiębiorstw (stan na dień 23 maja 2014 roku) Lp. 1 2 3 Nawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Dolnośląskiego 2014 2020 Wrocław, gruzień 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO

Bardziej szczegółowo

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF 120 I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa

Zastosowanie metod grupowania sekwencji czasowych w rozpoznawaniu mowy na podstawie ukrytych modeli Markowa BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 23, 2006 Zastosowane metod grupowana sekwencj casowych w roponawanu mowy na podstawe ukrytych model Markowa Tomas PAŁYS Zakład Automatyk, Instytut Telenformatyk

Bardziej szczegółowo

GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH

GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH IPPT Reports o Fuametal Techological Research 3/013 Agata Roskiewic GENERACJA PLAZMONÓW POLARYTONÓW POWIERZCHNIOWYCH NA STRUKTURACH PERIODYCZNYCH Roprawa Doktorska Promotor: prof. r hab. Wojciech Nasalski

Bardziej szczegółowo

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania

Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zastosowań Informatyki System studiów: zaoczne inżynierskie Kierunek: Informatyka i Ekonometria Ranking kont bankowych ze względu na koszt utrzymania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Zastosowanie wybranych metod wielowymiarowej analizy porównawczej w hierarchizacji polskich uczelni 1 Application selected methods of multidimensional comparative analysis to a hierarchy of Polish universities

Bardziej szczegółowo

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły Henyk Kogie Uniesytet ceciński Wycena euopejskiej opcji kupna model ciągły tescenie elem tego atykułu jest ukaanie paktycnego ykoystania metody matyngałoej dla pocesó ciągłych do yceny euopejskiej opcji

Bardziej szczegółowo

Statystyczne metody analizy danych

Statystyczne metody analizy danych Statystyczne metody analizy danych Statystyka opisowa Wykład I-III Agnieszka Nowak - Brzezińska Definicje Statystyka (ang.statistics) - to nauka zajmująca się zbieraniem, prezentowaniem i analizowaniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane algorytmy automatycznego

Wybrane algorytmy automatycznego Wyrane algorytmy automatycnego Wyrane algorytmy automatycnego naprowadania preciwpancernego pocisku naprowadania rakietowego preciwpancernego atakującego cel pocisku górnego pułapu rakietowego atakującego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, maj 2015 r. Załącnik nr 6 do Uchwały nr 22/2015 Zarądu Banku Spółdielcego w Starachowicach dnia 29 kwietnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdielcego w Starachowicach Starachowice, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska

Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Katarzyna Warzecha * Syntetyczna ocena dystansu Polski od krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych aspektów ochrony środowiska Wstęp Celem opracowania jest ocena pozycji Polski na tle krajów UE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH

PRZYKŁADOWE ZAŁOŻENIA W BADANIU KRZEPNIĘCIA ODLEWANYCH KOMPOZYTÓW DYSPERSYJNYCH KOMPOZYTY (COMPOSITES 6(20063 Mirsław Chlewa 1 Plitechnika Śląska, Wydiał Mechanicny Technlgicny, Instytut Materiałów Inżynierskich i Bimedycnych, Zakład Odlewnictwa ul. Twarwa 7, 44-100 Gliwice, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Badania Statystyczne

Badania Statystyczne Statystyka Opisowa z Demografią oraz Biostatystyka Badania Statystyczne Aleksander Denisiuk denisjuk@euh-e.edu.pl Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 82-300 Elblag oraz Biostatystyka

Bardziej szczegółowo

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Akaemia Techico-Humaistyca w Bielsku-Białej Wyiał Buowy Masy i Iformatyki Katera Techologii Masy i Automatyacji LABORATORIUM OBRABIAREK INSTRUKCJA Temat: Sporeie charakterystyki frearki ariowej FNC-25

Bardziej szczegółowo

4 Ostre zespoły wieńcowe

4 Ostre zespoły wieńcowe Cynniki ryyka chorób układu krążenia 55 4 Ostre espoły wieńcowe Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej obok chorób nowotworowych i uraów najpoważniejse agrożenie dla drowia i życia ludności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REDUKCJI SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW NA WYNIKI PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ NAJWIĘKSZEGO WYKŁADNIKA LAPUNOWA

WPŁYW REDUKCJI SZUMU LOSOWEGO METODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW NA WYNIKI PROGNOZ OTRZYMANYCH ZA POMOCĄ NAJWIĘKSZEGO WYKŁADNIKA LAPUNOWA Monika Miśkiewicz-Nawrocka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WPŁYW REDUKCJI SZUMU LOSOWEGO MEODĄ NAJBLIŻSZYCH SĄSIADÓW NA WYNIKI PROGNOZ ORZYMANYCH ZA POMOCĄ NAJWIĘKSZEGO WYKŁADNIKA LAPUNOWA Wprowazenie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ruchu w sieci ulic. w warunkach ograniczonej

Modelowanie ruchu w sieci ulic. w warunkach ograniczonej Na prawach rękopisu Do uŝyku słuŝbowego INSTYTUT INśYNIERII LĄDOWEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach ograniconej prepusowości skryŝowań Seria: PRE nr 2/2007 Krysof Gas

Bardziej szczegółowo

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski.

Powiat Nakielski: Załącznik nr 3 D zakres rzeczowy PAKIET D - Powiat Nakielski. L.p. Predmiot amówienia nawa: format: objętość (licba stron): Załącnik nr 3 D akres recowy PAKIET D - Powiat. ; (papier, kolorystyka, inne informacje): okładka; (papier, kolorystyka, inne informacje):

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze normatywy w sterowaniu zapasami

Najważniejsze normatywy w sterowaniu zapasami Najważniejsze normatywy w sterowaniu zaasami Q artia ostawy ilość materiałów ostarczanych jenorazowo, Q artia ostawy ilość materiałów ostarczanych jenorazowo, T okres mięzy ostawami, C czas realizacji

Bardziej szczegółowo

SYNTHESIS OF MOTION FOR A FOUR-LEGGED ROBOT

SYNTHESIS OF MOTION FOR A FOUR-LEGGED ROBOT Dr inŝ. Maciej T. Trojnacki Premsłow Insttut Automatki i Pomiarów Al. Jeroolimskie 0, 0-486 Warsawa Telefon: +48 8740 341, email: mtrojnacki@piap.pl SYNTEZA UCHU OBOTA CZTEONOśNEO W prac predstawiono nowatorską

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie pompy ciepła - 1 - Katera Silników Spalinowych i Pojazów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Baanie pompy - - Wstęp teoretyczny Pompa jest urzązeniem eneretycznym, które realizuje przepływ w kierunku wzrostu temperatury. Pobiera ciepło

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ

ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ 1048 Zaburenia premiany materii Jan Tatoń ZABURZENIA PRZEMIANY WĘGLOWODANOWEJ Pojęcie chorób premiany materii. Premiana materii lub metabolim jest sposobem życia. W drowiu i w chorobie organim cłowieka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opcje III. 1. Opcje na indeksy

Opcje III. 1. Opcje na indeksy . Opcje na ineksy Opcje III Na wielu giełach notowane są opcje na ineksy giełowe, w których instrumentem bazowym jest ineks. Najbarziej popularnymi opcjami ineksowymi są: opcja na ineks S&P500 (opcja typu

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl

Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Statystyka i opracowanie danych W5: Wprowadzenie do statystycznej analizy danych Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Wprowadzenie Podstawowe cele analizy zbiorów danych Uogólniony opis poszczególnych

Bardziej szczegółowo