Raport bieżący nr 62/2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 62/2005"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu ubezpieczeń Podstawa prawna: Art. 128 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu) Treść raportu: Zarząd ENEA S.A. informuje o następujących zmianach w treści prospektu emisyjnego ENEA S.A.: na stronie 155, w Rozdziale V, pkt Było: Do istotnych umów ubezpieczenia w Spółce należy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ) Spółki z uwagi na jej funkcję, jaką jest zdjęcie ze Spółki ciężaru roszczeń osób trzecich - oraz umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki ze względu na wartość jej przedmiotu. Umowa ubezpieczenia OC została zawarta 28 listopada 2003 r. z PZU S.A. oraz z TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji (dla części ryzyk) oraz z PZU S.A. działającym indywidualnie (dla innej części ryzyk). Jej przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ENEA. Umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki została zawarta 11 lutego 2005 r. z PZU S.A. jej przedmiotem jest flota pojazdów mechanicznych ENEA. Umowy te zawarte są centralnie (dla całej Spółki). Umowy ubezpieczenia zawarte są za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego (Nord Partner Sp. z o.o.). Jest: Do istotnych umów ubezpieczenia w Spółce należą dwie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ) Spółki z uwagi na jej funkcję, jaką jest zdjęcie ze Spółki ciężaru roszczeń osób trzecich - oraz umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki ze względu na wartość jej przedmiotu. Umowy ubezpieczenia OC zostały zawarte r. (Pierwsza umowa z PZU S.A. oraz z TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji, druga umowa ze STU ERGO HESTIA S.A.). Ich przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ENEA. Umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki została zawarta 11 lutego 2005 r. z PZU S.A. 1

2 jej przedmiotem jest flota pojazdów mechanicznych ENEA. Umowy te zawarte są centralnie (dla całej Spółki). Umowy ubezpieczenia zawarte są za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego (Nord Partner Sp. z o.o.). Było: na stronie 155, w Rozdziale V, pkt Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC udzielana jest Emitentowi na podstawie następujących dokumentów ubezpieczenia: a) 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji 50/50, 1 listopada 2003 r. b) 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A., 1 listopada 2003 r. c) 2 jednorocznych polis wystawionych przez wyżej wymienionych ubezpieczycieli dla każdej umowy generalnej wymienionej powyżej. Powyższe umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie w/w umowy objęte są ENEA oraz jej spółki zależne wymienione w załączniku do umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, takich jak: - ubezpieczenie OC podwykonawców, - ubezpieczenie OC za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska, - ubezpieczenie OC pracodawcy, - ubezpieczenie OC za szkody związane z pracami projektowymi w zakresie budownictwa. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także po wydaniu przedmiotu), w tym szkody powstałe w mieniu powierzonym, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach wykonywanych usług, - wynikające z awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, - wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC posiadacza pojazdu mechanicznego, - wyrządzone w środkach transportu należących do osób trzecich podczas prac ładunkowych, - w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, - w instalacjach podziemnych, - w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu, itp. (dla nieruchomości i rzeczy ruchomych), - powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki naprawy lub innych podobnych czynności, - powstałe na skutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, 2

3 - wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, - czyste straty finansowe (w tym utracone korzyści) powstałe w związku z dystrybucją i obrotem energią dotyczy tylko ubezpieczeniu OC kontraktowej. b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt (w tym energię i urządzenia oraz osprzęt elektroenergetyczny i grzewczy, zegary, wodomierze, ciepłomierze, urządzenia i osprzęt pomiarowy, części i akcesoria samochodowe, pojazdy, paliwa), c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki. Sumy gwarancyjne wynoszą: a) PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, odrębnie dla odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, z następującymi podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia: PLN dla szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, PLN dla szkód w mieniu powierzonym kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego, PLN na szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska, PLN dla szkód w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu itp PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych powstałych w związku z dystrybucją energii ( PLN za utracone korzyści), PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych wynikających z działalności projektowej, b) PLN na jedno i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie OC pracodawcy. Składka za 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi PLN z tytułu 2- letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. oraz PLN z tytułu 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z PZU S.A. i płatna jest w kwartalnych ratach. Jest: Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC udzielana jest Emitentowi na podstawie następujących dokumentów ubezpieczenia: a) 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji 50/50, obowiązującej od dnia 1 listopada 2005 r. b) 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę ze STU ERGO HESTIA S.A. obowiązującej od dnia 1 listopada 2005 r. c) 2 jednorocznych polis wystawionych przez wyżej wymienionych ubezpieczycieli dla każdej umowy generalnej wymienionej powyżej. Powyższe umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są: - na podstawie umowy zawartej z PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. ENEA oraz jej spółki zależne wymienione w załączniku do umowy ubezpieczenia. - na podstawie umowy zawartej ze STU ERGO HESTIA S.A. ENEA. 3

4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy zawartej z PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, takich jak: - ubezpieczenie ryzyka operatora handlowo technicznego i operatora handlowego - ubezpieczenie OC od szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - klauzula rzeczoznawców - ubezpieczenie OC pracodawcy, - ubezpieczenie OC podwykonawców, - ubezpieczenie OC za szkody wynikające z działalności projektowej - ubezpieczenie OC od szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego - ubezpieczenie OC od szkód poniesionych przez producenta wyrobu finanlnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego - ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej - ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy sportowej, artystycznej albo rozrywkowej innej niż impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz imprezy organizowane dla pracowników i ich rodzin (nawet jeżeli są odpłatne) b) ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) c) ubezpieczenie OC pracodawcy d) ubezpieczenie OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu e) ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym f) ubezpieczenie OC menadżerów Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wyrządzone przez podwykonawców, a także przez kontrahentów ENEA lub Spółek Zależnych, tworzących wraz z nimi konsorcja dla wykonania określonego zadania w szczególności w ramach realizacji dostaw lub usług w ramach zamówień publicznych, - wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu (OC wzajemna), - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także powstałe po wydaniu przedmiotu), w tym szkody powstałe w mieniu powierzonym, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług, - wynikające z awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp., 4

5 - wyrządzone przez pojazdy, jeżeli szkody nie są objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, - wyrządzone w środkach transportu należących do osób trzecich podczas prac ładunkowych, - w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, - w instalacjach podziemnych, - w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu itp. (dla nieruchomości i rzeczy ruchomych), - powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności, - wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, w szczególności koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających, - powstałe wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, - polegające na wypadkach przy pracy (tzw. odpowiedzialność cywilna pracodawcy), w tym wyrządzone osobom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne, - czyste straty finansowe (w tym utracone korzyści), w szczególności pozostające w związku z dystrybucją i obrotem energią (w tym także powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania), w szczególności straty poniesione przez kontrahentów Ubezpieczonego w związku z prowadzoną przez niego działalnością Operatora Handlowo Technicznego oraz Operatora Handlowego w ramach dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i/lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), - wynikające z działalności projektowej, z włączeniem czystych strat finansowych, - wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie albo braku ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu, - wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej i ośrodków wypoczynkowych, w szczególności za mienie gości, - szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprezy sportowej, artystycznej albo rozrywkowej innej niż impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz imprezy organizowane dla pracowników i ich rodzin (nawet jeżeli są odpłatne), - wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, - wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności ryzyko zaprószenia lub przeniesienia ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania skutków szkód losowych w sieciach elektroenergetycznych, - na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu lub grupy produktów (rodzaj ubezpieczonego produktu energia elektryczna oraz inne produkty wytwarzane przez ubezpieczonych), w tym szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego maszyn lub urządzeń, - powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczonego (każda osoba fizyczna będąca w okresie trwania umowy 5

6 ubezpieczenia członkiem władz podmiotu gospodarczego oraz/lub podmiotu zależnego tj. członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem) czynności służbowych podjętych w granicach jego kompetencji ustalonych przez podmiot gospodarczy lub określonych przez obowiązujące przepisy, - powstałe w związku z dokonywaniem przez ubezpieczonego przewozu przesyłek na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania transportu drogowego na podstawie listu przewozowego wystawionego na ubezpieczającego lub jeśli nie wystawiono listu przewozowego na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego na ubezpieczonego ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie (do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego zgodnie z art.83 ustawy Prawo przewozowe, zakres ubezpieczenia powinien objąć w szczególności odpowiedzialność z tytułu przewozów materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Sumy gwarancyjne wynoszą w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: b) PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia dla odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i pozostającej w zbiegu z kontraktową, odpowiedzialność cywilna za produkt z następującymi podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia: PLN dla szkód wyrządzonych przez pojazdy, szkody nie objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych PLN dla szkód w mieniu powierzonym kontrolowanym, chronionym lub poddanym obróbce przez ubezpieczającego, PLN dla szkód w rzeczach ruchomych przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu, PLN dla szkód w pojazdach pracowników PLN na szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych w związku z dystrybucją i obrotem energią (odpowiedzialność cywilna kontraktowa), dla szkód w postaci utraconych korzyści PLN PLN dla ryzyka czystych strat finansowych klauzuli ubezpieczenia ryzyka Operatora Handlowo Technicznego i Operatora Handlowego PLN dla czystych strat finansowych dla ryzyk innych niż dostarczanie energii z wyłączeniem ryzyk związanych z działającą polegającą na świadczeniu usług finansowych PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych z tytułu OC projektanta dla ryzyka OC przewoźnika drogowego, PLN dla ryzyka OC Hotelarza PLN dla ryzyka organizacji imprez PLN dla ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych PLN dla ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych w zakresie prowadzonej działalności medycznej PLN dla ryzyka OC za produkt, którymi są pojazdy, części i akcesoria pojazdów PLN dla szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części 6

7 składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego maszyn lub urządzeń PLN na jednego poszkodowanego i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie OC pracodawcy PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia dla ryzyka OC menadżerów - 10% ponad sumę gwarancyjną koszty ochrony prawnej Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy zawartej ze STU ERGO HESTIA SA obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) b) ubezpieczenie OC pracodawcy c) ubezpieczenie OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu d) ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wyrządzone przez podwykonawców, - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także powstałe po wydaniu przedmiotu), - powstałe w skutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach - wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie albo braku ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu - szkody w drzewostanie lasów i parków wynikające z zaprószenia lub przeniesienia się ognia. Składka za 36 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi PLN z tytułu 3 -letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. oraz PLN z tytułu 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej ze STU ERGO HESTIA SA i płatna jest w kwartalnych ratach. Było: na stronie 306, w Rozdziale VII, pkt 7.4 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta przez Spółkę (zobacz pkt Prospektu), zawiera m.in. klauzulę rozciągającą ochronę na członków zarządu, prokurentów i członków rady nadzorczej. Składka opłacana jest przez Spółkę oraz spółki zależne. Ochrona obejmuje odpowiedzialność osób ubezpieczonych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia czynności służbowych, 7

8 rozumianych jako czynności podejmowane w granicach kompetencji ustalonych przez Spółkę oraz spółki zależne lub określonych przez obowiązujące przepisy prawne i polegających na reprezentowaniu przez ubezpieczonych Spółki i spółek zależnych oraz na prowadzeniu ich spraw. Poza odszkodowaniem, ubezpieczyciel winien pokryć koszty obrony sądowej w procesie cywilnym oraz w procesie karnym. Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza wynosi 5%, nie mniej niż PLN. Jest: Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta przez Spółkę (zobacz pkt Prospektu), zawiera m.in. klauzulę rozciągającą ochronę na członków zarządu, prokurentów i członków rady nadzorczej. Składka opłacana jest przez Spółkę oraz spółki zależne. Ochrona obejmuje odpowiedzialność osób ubezpieczonych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia czynności służbowych, rozumianych jako czynności podejmowane w granicach kompetencji ustalonych przez Spółkę oraz spółki zależne lub określonych przez obowiązujące przepisy prawne i polegających na reprezentowaniu przez ubezpieczonych Spółki i spółek zależnych oraz na prowadzeniu ich spraw. Poza odszkodowaniem, ubezpieczyciel winien pokryć koszty obrony sądowej w procesie cywilnym oraz w procesie karnym. Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza wynosi 10 %, nie mniej niż EURO. na stronie 308, w Rozdziale VII, pkt Było: W poniższej części Prospektu odstąpiono od opisu poszczególnych umów ubezpieczenia mając na względzie, iż umowy te wygasły oraz że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ENEA były zawierane na warunkach rynkowych. Spółka zawierała umowy ubezpieczenia z PZU S.A., za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Niektóre z tych umów zawarte były przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR Warta S.A. Wcześniej podobne umowy zawierała też EP SA. Umowy ubezpieczenia zawarte z PZU S.A. były to w szczególności: umowy ubezpieczenia majątku Spółki mienia (w tym linii energetycznych) od ognia i innych żywiołów, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - deliktowej i kontraktowej, - odpowiedzialności cywilnej za produkt, - odpowiedzialności cywilnej menedżerów, z klauzulami dodatkowymi, umowy flotowe obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne OC, Zielona Karta, AC, Assistance i NNW (w tym zakresie zawarta była umowa generalna oraz umowy zawierane na jej podstawie dla Zakładu Głównego i poszczególnych oddziałów). Postanowienia ww. umów nie odbiegały od przeciętnych warunków rynkowych (jednakże w przypadku ubezpieczenia linii energetycznych, z uwagi na rzadkość takich ubezpieczeń i ich indywidualny charakter nie można wskazać jednoznacznego punktu odniesienia w postaci przeciętnych warunków rynkowych). Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, 8

9 postanowienia umów ubezpieczenia w znacznym stopniu zbliżone były do obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. Jest: W poniższej części Prospektu odstąpiono od opisu poszczególnych umów ubezpieczenia mając na względzie, iż umowy te wygasły oraz że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ENEA były zawierane na warunkach rynkowych. Spółka zawierała umowy ubezpieczenia z PZU S.A., za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Niektóre z tych umów zawarte były przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR Warta S.A. Wcześniej podobne umowy zawierała też EP SA. Umowy ubezpieczenia zawarte z PZU S.A. były to w szczególności: umowy ubezpieczenia majątku Spółki mienia (w tym linii energetycznych) od ognia i innych żywiołów, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej i pozostającej w zbiegu z kontraktową, OC pracodawcy, OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, OC menedżerów, z klauzulami dodatkowymi, umowy flotowe obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne OC, Zielona Karta, AC, Assistance i NNW (w tym zakresie zawarta była umowa generalna oraz umowy zawierane na jej podstawie dla Zakładu Głównego i poszczególnych oddziałów). Postanowienia ww. umów nie odbiegały od przeciętnych warunków rynkowych (jednakże w przypadku ubezpieczenia linii energetycznych, z uwagi na rzadkość takich ubezpieczeń i ich indywidualny charakter nie można wskazać jednoznacznego punktu odniesienia w postaci przeciętnych warunków rynkowych). Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, postanowienia umów ubezpieczenia w znacznym stopniu zbliżone były do obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. 9

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczonej do szkód na terenie RP I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r.

DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. DD 2638/2013 Lubań, 13.12.2013 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla Niepublicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców

Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Ubezpieczenia dla deweloperów i generalnych wykonawców Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych. Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Warszawa, 27 czerwca 2016 r. Klasyfikacja imprez Imprezy podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu Imprezy nie objęte ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II

Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Załącznik nr 2b do SIWZ Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II Wykonawca:... pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku

Załącznik nr 1 do umowy generalnej zawartej w dniu 11 grudnia 2003 roku Załącznik nr 1 Niniejszy załącznik określa warunki i zakres ubezpieczenia dodatkowego proponowanego w ramach umowy generalnej: 1. OC w życiu prywatnym członków izby budownictwa Suma gwarancyjna: 50.000,-

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym STU Ergo He stia S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty. FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o.

UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. UMOWA NR../SPPK/2015 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez 1. Kazimierza Trzcińskiego Prezesa Zarządu-Dyrektora Spółki

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia)

FORMULARZ CENOWY (dla części I zamówienia) Załącznik nr 12 do SIWZ... ( pieczęć/nazwa i adres wykonawcy)... dn.. GPK-SITA GŁOGÓW SP. Z.O.O. ul. Przemysłowa 7a, 67-200 Głogów Przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GPK-SITA GŁOGÓW SP.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody

Przedmiotem ubezpieczenia jest takŝe odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 1/EZP/380/ /EZP/380/NON/1/2011 Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Bystra, dn. 07.02.2012 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów K O N R KONRAD A D A L A B ALABRUDZINSKI RUDZIŃSKI BROKERZYBROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASEKURACYJNI UBEZPIECZENIOWI I Ossów, 26 sierpnia 2014 REASEKURACYJNI ul. Rozwadowskiego 35c, 05-230 Ossów Tel. +48

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFERTY

SIWZ FORMULARZ OFERTY Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zadanie 3: Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia.

Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zadanie 3: Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia. O Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zadanie 3: Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia. Kod CPV: 66510000 1. Ubezpieczający / Ubezpieczony: LW BOGDANKA S.A. 2. Okres

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015 KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. NA OKRES 2014/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ... ( pieczęć/nazwa i adres wykonawcy)... dn.. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo