Raport bieżący nr 62/2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 62/2005"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu ubezpieczeń Podstawa prawna: Art. 128 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie (Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści prospektu) Treść raportu: Zarząd ENEA S.A. informuje o następujących zmianach w treści prospektu emisyjnego ENEA S.A.: na stronie 155, w Rozdziale V, pkt Było: Do istotnych umów ubezpieczenia w Spółce należy umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ) Spółki z uwagi na jej funkcję, jaką jest zdjęcie ze Spółki ciężaru roszczeń osób trzecich - oraz umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki ze względu na wartość jej przedmiotu. Umowa ubezpieczenia OC została zawarta 28 listopada 2003 r. z PZU S.A. oraz z TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji (dla części ryzyk) oraz z PZU S.A. działającym indywidualnie (dla innej części ryzyk). Jej przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ENEA. Umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki została zawarta 11 lutego 2005 r. z PZU S.A. jej przedmiotem jest flota pojazdów mechanicznych ENEA. Umowy te zawarte są centralnie (dla całej Spółki). Umowy ubezpieczenia zawarte są za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego (Nord Partner Sp. z o.o.). Jest: Do istotnych umów ubezpieczenia w Spółce należą dwie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ) Spółki z uwagi na jej funkcję, jaką jest zdjęcie ze Spółki ciężaru roszczeń osób trzecich - oraz umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki ze względu na wartość jej przedmiotu. Umowy ubezpieczenia OC zostały zawarte r. (Pierwsza umowa z PZU S.A. oraz z TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji, druga umowa ze STU ERGO HESTIA S.A.). Ich przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ENEA. Umowa ubezpieczenia pojazdów Spółki została zawarta 11 lutego 2005 r. z PZU S.A. 1

2 jej przedmiotem jest flota pojazdów mechanicznych ENEA. Umowy te zawarte są centralnie (dla całej Spółki). Umowy ubezpieczenia zawarte są za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego (Nord Partner Sp. z o.o.). Było: na stronie 155, w Rozdziale V, pkt Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC udzielana jest Emitentowi na podstawie następujących dokumentów ubezpieczenia: a) 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji 50/50, 1 listopada 2003 r. b) 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A., 1 listopada 2003 r. c) 2 jednorocznych polis wystawionych przez wyżej wymienionych ubezpieczycieli dla każdej umowy generalnej wymienionej powyżej. Powyższe umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Ochroną ubezpieczeniową na podstawie w/w umowy objęte są ENEA oraz jej spółki zależne wymienione w załączniku do umowy ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, takich jak: - ubezpieczenie OC podwykonawców, - ubezpieczenie OC za szkody wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska, - ubezpieczenie OC pracodawcy, - ubezpieczenie OC za szkody związane z pracami projektowymi w zakresie budownictwa. Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także po wydaniu przedmiotu), w tym szkody powstałe w mieniu powierzonym, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach wykonywanych usług, - wynikające z awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, - wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu OC posiadacza pojazdu mechanicznego, - wyrządzone w środkach transportu należących do osób trzecich podczas prac ładunkowych, - w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, - w instalacjach podziemnych, - w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu, itp. (dla nieruchomości i rzeczy ruchomych), - powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki naprawy lub innych podobnych czynności, - powstałe na skutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, 2

3 - wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu, - czyste straty finansowe (w tym utracone korzyści) powstałe w związku z dystrybucją i obrotem energią dotyczy tylko ubezpieczeniu OC kontraktowej. b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt (w tym energię i urządzenia oraz osprzęt elektroenergetyczny i grzewczy, zegary, wodomierze, ciepłomierze, urządzenia i osprzęt pomiarowy, części i akcesoria samochodowe, pojazdy, paliwa), c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki. Sumy gwarancyjne wynoszą: a) PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, odrębnie dla odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, z następującymi podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia: PLN dla szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, PLN dla szkód w mieniu powierzonym kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego, PLN na szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska, PLN dla szkód w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu itp PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych powstałych w związku z dystrybucją energii ( PLN za utracone korzyści), PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych wynikających z działalności projektowej, b) PLN na jedno i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie OC pracodawcy. Składka za 24 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi PLN z tytułu 2- letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. oraz PLN z tytułu 2-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej z PZU S.A. i płatna jest w kwartalnych ratach. Jest: Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC udzielana jest Emitentowi na podstawie następujących dokumentów ubezpieczenia: a) 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. działającymi w koasekuracji 50/50, obowiązującej od dnia 1 listopada 2005 r. b) 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej przez Spółkę ze STU ERGO HESTIA S.A. obowiązującej od dnia 1 listopada 2005 r. c) 2 jednorocznych polis wystawionych przez wyżej wymienionych ubezpieczycieli dla każdej umowy generalnej wymienionej powyżej. Powyższe umowy zostały zawarte zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są: - na podstawie umowy zawartej z PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. ENEA oraz jej spółki zależne wymienione w załączniku do umowy ubezpieczenia. - na podstawie umowy zawartej ze STU ERGO HESTIA S.A. ENEA. 3

4 Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy zawartej z PZU S.A. i TUiR WARTA S.A. obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, takich jak: - ubezpieczenie ryzyka operatora handlowo technicznego i operatora handlowego - ubezpieczenie OC od szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, jakichkolwiek substancji niebezpiecznych - klauzula rzeczoznawców - ubezpieczenie OC pracodawcy, - ubezpieczenie OC podwykonawców, - ubezpieczenie OC za szkody wynikające z działalności projektowej - ubezpieczenie OC od szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego - ubezpieczenie OC od szkód poniesionych przez producenta wyrobu finanlnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego - ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej - ubezpieczenie OC od szkód wyrządzonych uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy sportowej, artystycznej albo rozrywkowej innej niż impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz imprezy organizowane dla pracowników i ich rodzin (nawet jeżeli są odpłatne) b) ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) c) ubezpieczenie OC pracodawcy d) ubezpieczenie OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu e) ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym f) ubezpieczenie OC menadżerów Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wyrządzone przez podwykonawców, a także przez kontrahentów ENEA lub Spółek Zależnych, tworzących wraz z nimi konsorcja dla wykonania określonego zadania w szczególności w ramach realizacji dostaw lub usług w ramach zamówień publicznych, - wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu (OC wzajemna), - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także powstałe po wydaniu przedmiotu), w tym szkody powstałe w mieniu powierzonym, stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług, - wynikające z awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp., 4

5 - wyrządzone przez pojazdy, jeżeli szkody nie są objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, - wyrządzone w środkach transportu należących do osób trzecich podczas prac ładunkowych, - w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, - w instalacjach podziemnych, - w przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu itp. (dla nieruchomości i rzeczy ruchomych), - powstałe w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności, - wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, w szczególności koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających, - powstałe wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach, - polegające na wypadkach przy pracy (tzw. odpowiedzialność cywilna pracodawcy), w tym wyrządzone osobom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne, - czyste straty finansowe (w tym utracone korzyści), w szczególności pozostające w związku z dystrybucją i obrotem energią (w tym także powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania), w szczególności straty poniesione przez kontrahentów Ubezpieczonego w związku z prowadzoną przez niego działalnością Operatora Handlowo Technicznego oraz Operatora Handlowego w ramach dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i/lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), - wynikające z działalności projektowej, z włączeniem czystych strat finansowych, - wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie albo braku ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu, - wynikające z prowadzenia działalności hotelarskiej i ośrodków wypoczynkowych, w szczególności za mienie gości, - szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania imprezy sportowej, artystycznej albo rozrywkowej innej niż impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, oraz imprezy organizowane dla pracowników i ich rodzin (nawet jeżeli są odpłatne), - wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, - wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności ryzyko zaprószenia lub przeniesienia ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania skutków szkód losowych w sieciach elektroenergetycznych, - na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu lub grupy produktów (rodzaj ubezpieczonego produktu energia elektryczna oraz inne produkty wytwarzane przez ubezpieczonych), w tym szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego, szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego maszyn lub urządzeń, - powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Ubezpieczonego (każda osoba fizyczna będąca w okresie trwania umowy 5

6 ubezpieczenia członkiem władz podmiotu gospodarczego oraz/lub podmiotu zależnego tj. członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem) czynności służbowych podjętych w granicach jego kompetencji ustalonych przez podmiot gospodarczy lub określonych przez obowiązujące przepisy, - powstałe w związku z dokonywaniem przez ubezpieczonego przewozu przesyłek na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania transportu drogowego na podstawie listu przewozowego wystawionego na ubezpieczającego lub jeśli nie wystawiono listu przewozowego na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego na ubezpieczonego ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe, które nastąpiły w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem oraz za szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie (do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego zgodnie z art.83 ustawy Prawo przewozowe, zakres ubezpieczenia powinien objąć w szczególności odpowiedzialność z tytułu przewozów materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów zaliczonych do klasy I i VII Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Sumy gwarancyjne wynoszą w każdym rocznym okresie ubezpieczenia: b) PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia dla odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i pozostającej w zbiegu z kontraktową, odpowiedzialność cywilna za produkt z następującymi podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia: PLN dla szkód wyrządzonych przez pojazdy, szkody nie objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych PLN dla szkód w mieniu powierzonym kontrolowanym, chronionym lub poddanym obróbce przez ubezpieczającego, PLN dla szkód w rzeczach ruchomych przedmiotach najmu, dzierżawy, leasingu, PLN dla szkód w pojazdach pracowników PLN na szkody wynikłe z nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami, PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych w związku z dystrybucją i obrotem energią (odpowiedzialność cywilna kontraktowa), dla szkód w postaci utraconych korzyści PLN PLN dla ryzyka czystych strat finansowych klauzuli ubezpieczenia ryzyka Operatora Handlowo Technicznego i Operatora Handlowego PLN dla czystych strat finansowych dla ryzyk innych niż dostarczanie energii z wyłączeniem ryzyk związanych z działającą polegającą na świadczeniu usług finansowych PLN dla szkód w postaci czystych strat finansowych z tytułu OC projektanta dla ryzyka OC przewoźnika drogowego, PLN dla ryzyka OC Hotelarza PLN dla ryzyka organizacji imprez PLN dla ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych PLN dla ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych w zakresie prowadzonej działalności medycznej PLN dla ryzyka OC za produkt, którymi są pojazdy, części i akcesoria pojazdów PLN dla szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego komponentów lub części 6

7 składowych powstałych przez ich zmieszanie lub łączenie z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego wyrobów (produktów) poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub łączenia z rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkód poniesionych przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez ubezpieczającego maszyn lub urządzeń PLN na jednego poszkodowanego i PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie OC pracodawcy PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia dla ryzyka OC menadżerów - 10% ponad sumę gwarancyjną koszty ochrony prawnej Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach umowy zawartej ze STU ERGO HESTIA SA obejmuje: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności (odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) b) ubezpieczenie OC pracodawcy c) ubezpieczenie OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu d) ubezpieczenie OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (OC kontraktowa i pozostająca w zbiegu z kontraktową) Ponadto zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody: - wyrządzone przez podwykonawców, - wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także powstałe po wydaniu przedmiotu), - powstałe w skutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach - wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie albo braku ostrzeżenia o niebezpiecznych właściwościach produktu - szkody w drzewostanie lasów i parków wynikające z zaprószenia lub przeniesienia się ognia. Składka za 36 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi PLN z tytułu 3 -letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawartej z PZU S.A. i TUiR Warta S.A. oraz PLN z tytułu 3-letniej umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej ze STU ERGO HESTIA SA i płatna jest w kwartalnych ratach. Było: na stronie 306, w Rozdziale VII, pkt 7.4 Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta przez Spółkę (zobacz pkt Prospektu), zawiera m.in. klauzulę rozciągającą ochronę na członków zarządu, prokurentów i członków rady nadzorczej. Składka opłacana jest przez Spółkę oraz spółki zależne. Ochrona obejmuje odpowiedzialność osób ubezpieczonych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia czynności służbowych, 7

8 rozumianych jako czynności podejmowane w granicach kompetencji ustalonych przez Spółkę oraz spółki zależne lub określonych przez obowiązujące przepisy prawne i polegających na reprezentowaniu przez ubezpieczonych Spółki i spółek zależnych oraz na prowadzeniu ich spraw. Poza odszkodowaniem, ubezpieczyciel winien pokryć koszty obrony sądowej w procesie cywilnym oraz w procesie karnym. Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza wynosi 5%, nie mniej niż PLN. Jest: Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawarta przez Spółkę (zobacz pkt Prospektu), zawiera m.in. klauzulę rozciągającą ochronę na członków zarządu, prokurentów i członków rady nadzorczej. Składka opłacana jest przez Spółkę oraz spółki zależne. Ochrona obejmuje odpowiedzialność osób ubezpieczonych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem w okresie trwania umowy ubezpieczenia czynności służbowych, rozumianych jako czynności podejmowane w granicach kompetencji ustalonych przez Spółkę oraz spółki zależne lub określonych przez obowiązujące przepisy prawne i polegających na reprezentowaniu przez ubezpieczonych Spółki i spółek zależnych oraz na prowadzeniu ich spraw. Poza odszkodowaniem, ubezpieczyciel winien pokryć koszty obrony sądowej w procesie cywilnym oraz w procesie karnym. Suma ubezpieczenia wynosi PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza wynosi 10 %, nie mniej niż EURO. na stronie 308, w Rozdziale VII, pkt Było: W poniższej części Prospektu odstąpiono od opisu poszczególnych umów ubezpieczenia mając na względzie, iż umowy te wygasły oraz że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ENEA były zawierane na warunkach rynkowych. Spółka zawierała umowy ubezpieczenia z PZU S.A., za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Niektóre z tych umów zawarte były przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR Warta S.A. Wcześniej podobne umowy zawierała też EP SA. Umowy ubezpieczenia zawarte z PZU S.A. były to w szczególności: umowy ubezpieczenia majątku Spółki mienia (w tym linii energetycznych) od ognia i innych żywiołów, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - deliktowej i kontraktowej, - odpowiedzialności cywilnej za produkt, - odpowiedzialności cywilnej menedżerów, z klauzulami dodatkowymi, umowy flotowe obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne OC, Zielona Karta, AC, Assistance i NNW (w tym zakresie zawarta była umowa generalna oraz umowy zawierane na jej podstawie dla Zakładu Głównego i poszczególnych oddziałów). Postanowienia ww. umów nie odbiegały od przeciętnych warunków rynkowych (jednakże w przypadku ubezpieczenia linii energetycznych, z uwagi na rzadkość takich ubezpieczeń i ich indywidualny charakter nie można wskazać jednoznacznego punktu odniesienia w postaci przeciętnych warunków rynkowych). Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, 8

9 postanowienia umów ubezpieczenia w znacznym stopniu zbliżone były do obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. Jest: W poniższej części Prospektu odstąpiono od opisu poszczególnych umów ubezpieczenia mając na względzie, iż umowy te wygasły oraz że zgodnie z oświadczeniem Zarządu ENEA były zawierane na warunkach rynkowych. Spółka zawierała umowy ubezpieczenia z PZU S.A., za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Niektóre z tych umów zawarte były przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR Warta S.A. Wcześniej podobne umowy zawierała też EP SA. Umowy ubezpieczenia zawarte z PZU S.A. były to w szczególności: umowy ubezpieczenia majątku Spółki mienia (w tym linii energetycznych) od ognia i innych żywiołów, maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, mienia i gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej i pozostającej w zbiegu z kontraktową, OC pracodawcy, OC w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, OC menedżerów, z klauzulami dodatkowymi, umowy flotowe obejmujące ubezpieczenia komunikacyjne OC, Zielona Karta, AC, Assistance i NNW (w tym zakresie zawarta była umowa generalna oraz umowy zawierane na jej podstawie dla Zakładu Głównego i poszczególnych oddziałów). Postanowienia ww. umów nie odbiegały od przeciętnych warunków rynkowych (jednakże w przypadku ubezpieczenia linii energetycznych, z uwagi na rzadkość takich ubezpieczeń i ich indywidualny charakter nie można wskazać jednoznacznego punktu odniesienia w postaci przeciętnych warunków rynkowych). Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, postanowienia umów ubezpieczenia w znacznym stopniu zbliżone były do obecnie obowiązujących umów ubezpieczenia. 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes?

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes? Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes? Leszek Niedałtowski Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach zaczynając biznes? Leszek

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej OWU, Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo