Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli"

Transkrypt

1 Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe, skutkujące powstaniem szkody na osobie lub w mieniu wyrządzonej poszkodowanemu przez produkt niebezpieczny wprowadzony na rynek polski przez producenta lub dystrybutora do obrotu w okresie ubezpieczenia, w zakresie działalności zgłoszonej do ubezpieczenia, w Ochroną objęte są szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, poniesione przez osobę trzecią w związku z wprowadzeniem do obrotu produktów określonych w umowie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest OC ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do Ochroną objęta jest OC deliktowa ubezpieczającego za szkody powstałe na terytorium RP w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, kiedy w świetle obowiązujących przepisów prawnych jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią, pod warunkiem, że szkoda wydarzyła się Przedmiotem ubezpieczenia jest OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, w zakresie ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia. Ochroną są objęte szkody powstałe na terytorium RP. 1 Ubezpieczenie OC za produkt niebezpieczny jest rozszerzeniem ubezpieczenia OC deliktowej, dostępne jest na wniosek ubezpieczającego i wymaga zapłacenia dodatkowej składki. 2 Ubezpieczenie OC za produkt dostępne jest po zapłaceniu dodatkowej składki jako rozszerzenie ubezpieczenia OC deliktowej dla klienta korporacyjnego. Ogólne warunki ubezpieczenia OC dla klienta korporacyjnego mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez PZU S.A., obejmujących ochroną OC osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które zawarły z PZU S.A. umowę ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na sumę ubezpieczenia powyżej 10 mln zł lub których planowane obroty w roku obrachunkowym, w którym zawierana jest umowa ubezpieczenia, przekroczą 16 mln zł. W uzasadnionych przypadkach umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z podmiotami, które nie spełniają tego warunku. 3 Ubezpieczenie OC za produkt jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki jako rozszerzenie ubezpieczenia OC deliktowej. 4 Ubezpieczenie OC za produkt jest częścią ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia.

2 związku z używaniem, zastosowaniem lub konsumpcją ww. produktu. Ochrona obejmuje szkody w mieniu wyrządzone przez produkt niebezpieczny wyłącznie w przypadku, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona należy do rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku poszkodowanego będącego konsumentem i przede wszystkim w taki sposób z niej korzystał. obrotu na terytorium RP, w okresie ubezpieczenia lub po dacie początkowej, chyba że umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. Odpowiedzialnością objęte są roszczenia osób poszkodowanych/ uprawnionych zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Wszystkie szkody, będące wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę lub które można przypisać tej samej przyczynie, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje się, że podczas okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie lub innym dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia. Za produkt nie uważa się mediów (w tym energii), zwierząt, roślin oraz płodów rolnych i runa leśnego w stanie nieprzetworzonym, a także wszelkie rzeczy wcześniej używane, niezależnie czy zostały naprawione, wyremontowane, odnowione lub zregenerowane. Wszelkie szkody będące wynikiem tej samej przyczyny lub które można przypisać partii (serii) produktów posiadających te samą wadę uważa się za powstałe w wyniku Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

3 Okres ubezpieczenia Pokrycie przez uzasadnionych i działań, mających na celu zmniejszenie szkody lub zapobieżenie jej zwiększeniu, chociażby okazały się bezskuteczne Pokrycie przez kosztów wynagrodzenia 12 miesięcy, chyba że umówiono się inaczej miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 1 rok, chyba że umowę zawarto na inny okres (dokładnie zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia, mających na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody; zwrot w ramach sumy gwarancyjnej) (rzeczoznawcy muszą być powołani w uzgodnieniu z (w ramach sumy gwarancyjnej, a rzeczoznawcy muszą jednego zdarzenia i przyjmuje się, że wydarzyły się w momencie, w którym zaistniała pierwsza szkoda. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres ubezpieczenia wskazany w polisie (w granicach sumy gwarancyjnej; dokładnie zwrot kosztów poniesionych przez ubezpieczającego w razie zajścia zdarzenia powodującego jego odpowiedzialność w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów) (dokładnie niezbędne koszty wynagrodzenia rzeczoznawców Okres ubezpieczenia trwa 1 rok, chyba że umowę zawarto na okres krótszy. (dokładnie pokrycie działań podjętych przez ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne; koszty pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej) (rzeczoznawcy muszą być powołani w uzgodnieniu z

4 rzeczoznawców ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody) Koszty nie są zaliczane w poczet z zastrzeżeniem, że ubezpieczyciel może ponosić za nie odpowiedzialność maksymalnie do wysokości 10% sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. być powołani za zgodą ubezpieczcyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody) powołanych przez albo za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru wyrządzonej szkody) Koszty te są ponoszone przez niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej, jednakże, jeżeli wysokość roszczeń z tytułu OC ubezpieczającego przekracza sumę gwarancyjną, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia tylko takiej części kosztów, jaka wynika ze stosunku do wysokości roszczeń. ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody) Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń wynikających z wypadku jest wyższa, niż suma gwarancyjna, ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, wdrożonych postępowań sądowych; wypłata przez oraz obliczonej zgodnie z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku

5 Pokrycie przez obrony sądowej (proces musi być prowadzony na polecenie lub za zgodą ) Koszty nie są zaliczane w poczet z zastrzeżeniem, że ubezpieczyciel może ponosić za nie odpowiedzialność maksymalnie do wysokości 10% sumy gwarancyjnej za skutki wszystkich wypadków ubezpieczeniowych. (dokładnie pokrycie sądowej obrony przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie lub za jego zgodą; zwrot w ramach sumy gwarancyjnej) (dokładnie pokrycie obrony sądowej przed roszczeniami, w tym w szczególności kosztów pomocy prawnej udzielonej przez zatrudnionego w porozumieniu z ubezpieczycielem adwokata, radcy prawnego lub kancelarii prawnej, w sporze prowadzonym na polecenie lub za jego zgodą) Koszty te są ponoszone przez niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej, jednakże, jeżeli wysokość roszczeń z tytułu OC ubezpieczającego przekracza sumę dokonywania dalszych wypłat. (w sporze prowadzonym na polecenie lub za jego zgodą) Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń wynikających z wypadku jest wyższa, niż suma gwarancyjna, ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, wdrożonych postępowań sądowych; wypłata przez oraz obliczonej

6 Pokrycie przez kosztów postępowania cywilnego, w tym pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi Pokrycie przez kosztów obrony w procesie karnym (o ile ubezpieczyciel wyraził na to zgodę) gwarancyjną, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia tylko takiej części kosztów, jaka wynika ze stosunku do wysokości roszczeń. (jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów) zgodnie z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku dokonywania dalszych wypłat. (jeżeli ubezpieczyciel zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów) Koszty te są ponoszone przez niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej, Ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną. W przypadku, gdy łączna wysokość roszczeń

7 Wypłata odszkodowania jednakże, jeżeli wysokość roszczeń z tytułu OC ubezpieczającego przekracza sumę gwarancyjną, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia tylko takiej części kosztów, jaka wynika ze stosunku do wysokości roszczeń. wynikających z wypadku jest wyższa, niż suma gwarancyjna, ubezpieczyciel pokrywa te koszty w takiej proporcji, w jakiej pozostaje suma gwarancyjna do wysokości roszczeń, wdrożonych postępowań sądowych; wypłata przez oraz obliczonej zgodnie z powyższą zasadą części kosztów zwalnia go z obowiązku dokonywania dalszych wypłat. W kwestiach bezspornych w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie, a w kwestiach spornych w terminie 14 dni od momentu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia (wyjaśnienie powinno nastąpić przy zachowaniu należytej staranności)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja pakietu Compensa Firma

Konstrukcja pakietu Compensa Firma Konstrukcja pakietu Compensa Firma Element ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Szczegóły Umowa ubezpieczenia może obejmować: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo