Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V /12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy"

Transkrypt

1 ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... NIP:... Regon:... Formularz ofertowy Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi sprawa w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) za cenę brutto... zł (słownie:.. zł ustalonej wg następującej specyfikacji (Formularza cenowego): Strona 1 z 9

2 1. Formularz cenowy Lp. WŁASNOŚĆ WYSZCZEGÓLNIENIE Roczna składka Część I - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI, MAJĄTKU DZIERŻAWIONEGO I PODDZIERŻAWIANEGO mienie spółki Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 4 Ubezpieczenie maszyn od awarii mienie dzierżawione Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 9 Ubezpieczenie maszyn od awarii mienie poddzierżawiane Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży zwykłej w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 14 Ubezpieczenie maszyn od awarii mienie użytkowane na podstawie innych umów cywilno-prawnych Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - system łączności służb komunalnych RAZEM roczna składka za ubezpieczenie mienia Spółki, mienia dzierżawionego i poddzierżawianego (suma poz części I) Część II - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Lp. RODZAJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości 5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wskutek zatruć pokarmowych 6 oraz przeniesienia chorób zakaźnych, wirusów, bakterii Strona 2 z 9

3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez 7 podwykonawców Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w mieniu 8 poddanym obróbce, czyszczeniu, naprawie lub innej usłudze o podobnym charakterze 9 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt 10 Ubezpieczenie czystych strat finansowych 11 Klauzula Reprezentantów RAZEM roczna składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (suma poz części II) Pojazdy własne (224), Pojazdy należące do ŁSI (1), Pojazdy w leasingu (2) Pojazdy własne (181), Pojazdy należące do ŁSI (1), Pojazdy w leasingu (2) Pojazdy własne (174), Pojazdy w leasingu (2) Część III UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie Autocasco Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 4. Pojazdy własne (87) Ubezpieczenie Assistance RAZEM roczna składka za ubezpieczenia komunikacyjne (suma poz. 1 4 części III) Łączna roczna składka całkowita (suma składek łącznych z części I III) Objaśnienia: 1. Dane do oceny ryzyka i obliczenia składek do ubezpieczenia mienia Spółki, mienia dzierżawionego i poddzierżawianego zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia niniejszego SIWZ 2. W części I formularza należy wypełnić wszystkie wolne pola w kolumnie 4 dla każdej poz Sumę składek z pozycji 1-16 z części I Formularza należy wpisać w polu znajdującym się w kolumnie 4, w wierszu oznaczonym RAZEM roczna składka za ubezpieczenie mienia Spółki, mienia dzierżawionego i poddzierżawianego (suma poz części I) 4. Dane do obliczenia składek za ubezpieczenie OC zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ 5. W części II formularza dotyczącej ubezpieczenia OC należy wypełnić wszystkie wolne pola w kolumnie 4 w poz Sumę składek z pozycji 1-11 z części II Formularza należy wpisać w polu znajdującym się w kolumnie 4, w wierszu oznaczonym RAZEM roczna składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki (suma poz części II) 7. Dane do obliczenia składek za ubezpieczenia komunikacyjne zawarte są w opisie Przedmiotu Zamówienia SIWZ oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ wykaz pojazdów 8. W części III formularza dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych należy wypełnić wszystkie pola w kolumnie 4 w poz Sumę składek z pozycji 1-4 z części III Formularza należy wpisać w polu znajdującym się w kolumnie 4, w wierszu oznaczonym RAZEM roczna składka za ubezpieczenia komunikacyjne (suma poz. 1 4 części III) 10. Sumę wszystkich składek należy wpisać w ostatnim polu znajdującym się w kolumnie 4, w wierszu oznaczonym Łączna roczna składka całkowita (suma składek łącznych z części I III). Tak obliczona składka powinna być sumą wartości, o których mowa w punktach 3, 6, 9 niniejszych Objaśnień 11. Składki wpisywane w niniejszym Formularzu określa się najwyżej do 2-ch miejsc po przecinku z uwzględnieniem zaokrągleń stosowanych przez Wykonawcę przy wystawianiu dokumentów ubezpieczenia. Akceptujemy w ramach kryterium ceny wszystkie następujące klauzule obligatoryjne: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów Klauzula podatku VAT Klauzula przyjęcia do ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej Klauzula wyłączenia proporcji w ubezpieczeniu według wartości Strona 3 z 9

4 księgowej brutto Klauzula likwidacyjna (szkody częściowe) Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula płatności rat Klauzula przewłaszczenia Klauzula robót budowlano montażowych Klauzula ubezpieczenia przepięcia Definicja przechowywania mienia Definicja dewastacji Definicja uderzenia pojazdu Definicja opadów śniegu Klauzula 72 godzin Klauzula Strajków Klauzula aktu terrorystycznego Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula wypłaty odszkodowania bez umorzenia postępowania przez prokuraturę Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu Klauzula katastrofy budowlanej Definicja dymu Klauzula braku odbudowy majątku Klauzula wprowadzająca odszkodowanie do wartości odtworzeniowej przedmiotów ubezpieczonych w systemie I ryzyka Ubezpieczenie sieci przesyłowych Klauzula nowych lokalizacji Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Klauzula szybkiej likwidacji szkód Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów Klauzula podatku VAT Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula płatności rat Klauzula przewłaszczenia Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas transportu Klauzula włączenia do ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej (bez włamania) Klauzula nowych lokalizacji w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Klauzula Strajków Klauzula aktu terrorystycznego Klauzula likwidacyjna (sprzęt elektroniczny) Strona 4 z 9

5 Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w pojeździe Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego przechowywanego w pojeździe Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zainstalowanego w pojazdach Klauzula tymczasowego magazynowania nowego sprzętu elektronicznego Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialność w ramach głównej sumy gwarancyjnej Odpowiedzialność cywilna pracodawcy (szkody osobowe i rzeczowe) a Odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników b Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek udaru i zawału Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym wskutek przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu. Ochrona obejmuje wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem, utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w nieruchomościach osób trzecich Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane w ruchomościach osób trzecich Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych oraz przeniesienia chorób zakaźnych, wirusów, bakterii Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców Odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu, naprawie lub innej usłudze o podobnym charakterze Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego umów: Szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu Klauzula czystych strat finansowych Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń Klauzula reprezentantów Klauzula podatku VAT Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula płatności rat Klauzula przewłaszczenia Klauzula Strajków Klauzula kosztów dodatkowych Klauzula lokalizacji Klauzula regresowa Klauzula szybkiej likwidacji szkód Klauzula 318: Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w pompach głębinowych i zanurzeniowych Klauzula ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia podczas transportu Strona 5 z 9

6 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych Klauzula reprezentantów Klauzula podatku VAT Klauzula płatności rat Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczenie Autocasco Klauzula terminu zgłoszenia szkody Klauzula płatności rat Klauzula ubezpieczenia pojazdów nabywanych w ciągu okresu ubezpieczenia ( ) 2.Klauzule Fakultatywne Akceptujemy następujące Klauzule fakultatywne: Numer i nazwa klauzuli Klauzula ograniczająca zasadę proporcji przy ubezpieczeniu środków obrotowych (AR) TAK/NIE Liczba punktów Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży z włamaniem (AR) Klauzula odbudowy w innej lokalizacji (AR) Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych wskutek przerw w dostawie mediów Klauzula zbiegu roszczeń (AR) Klauzula regresowa (AR) Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (AR) Klauzula poszukiwania szkody (AR) Klauzula obniżonych zabezpieczeń (AR) Klauzula mienia znajdującego się pod ziemią (AR) Klauzula zanieczyszczenia (AR) Klauzula nienazwanych lokalizacji (AR) Klauzula wypłaty pomimo urzędowego ograniczenia odtworzenia (AR) Klauzula odtworzenia dokumentacji (AR) Klauzula osunięcia się ziemi (AR) Klauzula ubezpieczenia elektronicznych urządzeń zewnętrznych (EEI) Klauzula obniżonych zabezpieczeń w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Klauzula regresowa w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) 3 Strona 6 z 9

7 Klauzula tymczasowego magazynowania sprzętu elektronicznego Klauzula IT (EEI) Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w produkcie finalnym oraz mieniu osób trzecich powstałe wskutek zmieszania/połączenia produktu wadliwego dostarczonego przez ubezpieczonego, z innymi komponentami produktu finalnego (OC) Klauzula szkód seryjnych (OC) Klauzula akt i dokumentów i zbiorów (OC) Klauzula osób bliskich i powiązanych kapitałowo (OC) Klauzula podwyższenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela (MB) Klauzula uproszczonej procedury zgłaszania szkód w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych 4 5 Suma punktów 100 Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:..... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający ofertę wspólną- konsorcja) Jednocześnie oświadczamy, że: 1. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 2. Cena podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 4. Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. 5. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotowego zamówienia w następujących terminach: - w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych będących przedmiotem zamówienia, od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. - w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ujętych w Załączniku nr 3 do SIWZ wykaz pojazdów okres roczny zgodnie z terminami obowiązywania umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2014 r. Strona 7 z 9

8 - w odniesieniu do realizacji Zamówienia w części dotyczącej odszkodowań Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, również i te zgłoszone po terminie obowiązywania ubezpieczenia, lecz przed upływem terminu przedawnienia w zakresie ubezpieczeń objętych przedmiotem umowy 6. Zobowiązujemy się do spełnienia świadczenia (rozumianego jako wpływ na konto ZWiK odszkodowania) wynikającego z zawartej umowy nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym od ZWiK, z zastrzeżeniem wyjątków które zostały opisane w umowie numer HZP V /12 stanowiącej załącznik numer 2 do SIWZ. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni który został wskazany w rozdziale X SIWZ. 8. Zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie powierzymy wykonania zamówienia podwykonawcom */powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom jedynie, w zakresie likwidacji szkód i/lub* realizacji usług z tytułu ubezpieczenia Assistance. 10. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Pan/Pani... numer tel numer faksu..., adres poczty elektronicznej Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych. 12. Załącznikami do niniejszej oferty są: a) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (AR) b) Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych/wszystkich ryzyk (EEI) c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń (MB) d) Ogólne lub Szczególne Warunki Ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (dopuszczalna Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych) e) Ogólne Warunki Odpowiedzialności Cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem f) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco g) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance h) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i) Ogólne lub Szczególne Warunki ubezpieczenia Assistance j). * niepotrzebne skreślić..., dnia r. Strona 8 z 9

9 ... (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Strona 9 z 9

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: BZP.271.47.2014 Nysa, dnia 28 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza

UWAGA: osoba podpisująca ofertę powinna parafować wszystkie strony formularza Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy- Zdroju; 33-380 Krynica

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Oznaczenie sprawy: WSz II.4.291.81.2013 Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz Oferty Pieczęć Wykonawcy e-mail: OFERTA Nawiązując do ogłoszenia w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo