Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :"

Transkrypt

1 Gmina Niwiska Niwiska 430 Niwiska, dnia r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.. Numer sprawy: SI Gmina Niwiska w odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia : Pytanie 1 : 1. Zmianę warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych poprzez: 1.1. usunięcie z wymaganego zakresu ubezpieczenia zapisu: Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez względu na ich przyczynę) w limicie PLN na jedno i wszystkie zdarzenia Odpowiedź : Zamawiający wprowadza nowy limit odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej (bez względu na ich przyczynę) w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia Pytanie 2 : 1.2. Usunięcie z wymaganego zakresu ubezpieczenia zapisów: 3.6. Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów itp.). Suma ubezpieczenia: ,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka. wprowadzając jednak nowy limit odpowiedzialności w wysokości zł. Pytanie 3 : Usunięcie z wymaganego zakresu ubezpieczenia zapisów: 3.7. Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne. Suma ubezpieczenia: ,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka. wprowadzając jednak nowy limit odpowiedzialności w wysokości zł.

2 2 Pytanie 4 : Usunięcie z wymaganego zakresu ubezpieczenia zapisów: 3.8. Budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, przystanki, wiaty, maszty flagowe). Suma ubezpieczenia: ,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka. wprowadzając jednak nowy limit odpowiedzialności w wysokości zł. Pytanie 5 : 2. Zmianę warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku poprzez: 2.1. Zmianę zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz dewastacji i wandalizmu obejmuje mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz. Mienie to powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz dewastacji i wandalizmu obejmuje maszyny i urządzenia zainstalowane na stałe do budynków lub budowli użytkowanych przez Ubezpieczonego. Mienie to powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: zł Wykonawcę, przy czym za urządzenia objęte ochroną Zamawiający uznaje również urządzenia i wyposażenie placów zabaw. Pytanie 6 : 2.2. Zamianę zapisu: Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 5 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu Pytanie 7 : 3. Zmianę warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej poprzez: 3.1. Zmianę zapisu przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Gminy i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty/jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań Gminy oraz użytkowanym mieniem.

3 3 Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich podmiotach/jednostkach organizacyjnych/instytucjach kultury. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Gminy i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty/jednostki organizacyjne objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań Gminy oraz użytkowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający oraz wszystkie inne osoby za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich podmiotach/jednostkach organizacyjnych/instytucjach kultury. Pytanie 8 : 3.2. Usunięcie z wymaganego zakresu ubezpieczenia zapisu: w) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (głównie psy), za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, z podlimitem zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia Odpowiedź : Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym jednocześnie informuje Wykonawców, że Gmina Niwiska posiada Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na swoim terenie w 2013 roku (akt wydawany corocznie), w związku z czym możliwość wystąpienia szkody wyrządzonej przez bezpańskie zwierzęta jest znikoma.

4 4 Zamawiający należycie wypełnia swoje obowiązki w zakresie wskazanym przez prawo i zasadniczo trudno udowodnić mu odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia z udziałem bezpańskich zwierząt. Zakres ubezpieczenia OC dopełnia jednak komplementarności oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 9 : 3.3. Zamianę warunków szczególnych obligatoryjnych, poprzez zmianę zapisu: Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej; szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje, z podlimitem zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego, z podlimitem zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Dla celów niniejszego rozszerzenia przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 1) szkoda - czysta strata finansowa; 2) wykonywanie władzy publicznej zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień; 3) zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu; 4) wypadek ubezpieczeniowy powstanie czystej straty finansowej. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 3) powstałych w wyniku niewypłacalności, 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania Pytanie 10 : 4. Zmianę warunków obligatoryjnych w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego: 4.1. Zmianę zapisu: W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód

5 5 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o szkodzie do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert Wójt Gminy Elżbieta Wróbel

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Treść pytań zadanych przez Wykonawców jakie wpłynęły w dniu 27.07.2015r. wraz z odpowiedziami Zamawiającego ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA GMINY KORFANTÓW ORAZ PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Wodzierady, 20.10.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Wodzierady Zamawiający informuje, że do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ RI.271.13.3.2014.MW Krasocin, 2014-12-09 wszyscy wykonawcy dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY KRASOCIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Numer ogłoszenia: 392700-2014;

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica.

ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie usług ubezpieczenia na wyjazdy zagraniczne osób wskazanych przez Gminę Morawica. Morawica, 10.06.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KSP.271.33.2014.MD Przedmiot zamówienia: ZADANIE PIERWSZE: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego

Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się. o udzielenie zamówienia publicznego Września, dn. 14.11.2014 r. NI. 2721.32.2014. Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ 10/XII/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia, w odniesieniu od jednej do sześciu części BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I i II zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo