Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych"

Transkrypt

1 Ankieta oceny ryzyka do zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych 1. Ubezpieczający: Imię i nazwisko (nazwa firmy) Adres 2. Data założenia firmy: 3. Informacje dotyczące kierownictwa i personelu firmy: Imię i nazwiska wspólników i kierowników Kwalifikacje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe Stanowisko w firmie, data objęcia Uprawnienia budowlane i daty ich uzyskania Liczba pozostałych zatrudnionych osób Procentowy udział danej dziedziny lub branży w obrocie firmy DZIEDZINA PROJEKTOWANIE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Domy jednorodzinne wolnostojące Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej Domy wielorodzinne w zabudowie wysokiej BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE Siłownie Rafinerie i zakłady pertrochemiczne Zakłady przetwórcze BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE LĄDOWE Obiekty budownictwa przemysłowego Konstrukcje budowlane i/lub konstrukcje stalowe OBIEKTY INŻYNIERYJNE Autostrady, drogi Mosty, tunele Zapory Platformy wiertnicze Porty lotnicze Porty morskie Linie kolejowe Linie i sieci gazowe, paliwowe PROJEKTOWANIE INSTALACJI Projektowanie instalacji wodnokanalizacyjnych, Projektowanie instalacji elektrycznych, instalacji c.o., instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych 1

2 OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynki biurowe lub administracyjne Szpitale, domy opieki, przychodnie zdrowia Szkoły, przedszkola, żłobki, uniwersytety Hotele, ośrodki wypoczynkowe RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE INNE 5. Czy przy wykonywaniu projektów firma korzysta z niezależnych wykonawców, podwykonawców lub specjalistów? TAK NIE Jeżeli tak, prosimy o określenie rodzaju prac i ich udziału w łącznych obrotach firmy:... % 6. Czy ubezpieczający jest kapitałowo powiązany z projektodawcą lub wykonawcą prac budowlanych? TAK NIE 7. Szczegółowe dane dotyczące obrotu: OBRÓT DLA ZLECEŃ W KTÓRYCH FIRMA: Realizuje projekt i wykonawstwo na bazie własnego projektu oraz wykonuje nadzór autorski Opracowuje projekt i udziela pomocy technicznej nie angażując się w wykonawstwo Realizuje wykonawstwo na bazie projektu wykonanego przez inne firmy Dokonuje innych czynności nie objętych poprzednimi pozycjami RAZEM Szacunkowa wartość na Bieżący rok finansowy przyszły rok finansowy Kraj Zagranica Kraj Zagranica 8.Dane o kontraktach 8.1. Dane dotyczące siedmiu największych kontraktów, rozpoczętych w trakcie ostatnich 5 lat L.p. Data rozpocz. Data zakończ. Nazwa i przedmiot kontraktu Wykonane usługi Całkowita wartość 2

3 8.2.. Dane dotyczące trzech największych planowanych kontraktów, których realizacja rozpocznie się w ciągu najbliższych 12 miesięcy Planowana data rozpoczęcia Planowana data zakończ. Nazwa i przedmiot kontraktu Wykonane usługi Całkowita wartość Wpływy z kontraktu 9. Charakter prawny zobowiązania ubezpieczającego (rezultatu, starannego działania): Rodzaj umów (zlecenia, o dzieło itp.): Ustawowy termin przedawnienia roszczeń wobec ubezpieczającego: 10. Kraje, w których realizowane są projekty Firmy: 11. Dane dotyczące ubezpieczenia Funkcjonująca umowa ubezpieczenia: Nazwa ubezpieczyciela: Konstrukcja umowy (właściwe podkreślić): jednostkowa (dotycząca jednego projektu) generalna (wszystkie roszczenia w ciągu roku lub wszystkie czynności wykonane w ciągu roku) Suma gwarancyjna: zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w ciągu roku Franszyza redukcyjna: zł Szkodowość w okresie ostatnich 5 lat (konieczne do podania): Rok Przyczyna Rodzaj szkody Wysokość odszkodowania zł. zł. zł. 3

4 12. Proponowana umowa ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia: od do Suma gwarancyjna: zł. na jedno roszczenie i na wszystkie roszczenia w ciągu roku Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia: (prosimy postawić znak X w kolumnie 1 przy wybranej klauzuli i w razie konieczności uzupełnić kolumny 3, 4 i 5) x Nr Tytuł klauzuli klauzuli 001/arch. 002/arch. Włączenie szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo rozpatrywane w oparciu o obce prawo lub powodujące roszczenia rozpatrywane przed zagranicznymi sądami (bez USA i Kanady) * Włączenie szkód wyrządzonych przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem * prosimy wymienić nazwy i adresy poszczególnych podmiotów: Podlimit w ramach sumy ubezpieczenia (zł) Franszyza redukcyjna w szkodach w mieniu (zł) 003/arch. 004/arch. 3. Włączenie szkód bezpośrednio lub pośrednio wynikłych z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych * Szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem * ,- lub ,- lub 500,- Dokumenty, mapy, plany: 20%, nie mniej niż 500,- lub wyższa Pozostałe rzeczy: 10%, nie mniej niż 500,- lub wyższa 005/arch. Szkody w rzeczach zaprojektowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, albo pod jego nadzorem ,- lub 20%, nie mniej niż 2.000,- lub wyższa 006/arch. Szkody wynikłe z czynności wykonanych lub zaniechanych przed datą początkową *kwotowa franszyza redukcyjna określona odpowiednio do wysokości franszyzy za zakres podstawowy lub klauzulę indywidualną, której zakresem objęte będzie zgłoszone roszczenie 13. Czy ubezpieczający spodziewa się wystąpienia w okresie ubezpieczenia roszczeń dotyczących czynności wykonanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia? TAK NIE 4

5 Jeżeli tak, prosimy o opis zdarzeń: 14. Uwagi: Oświadczenie Ubezpieczający udzielił powyższych informacji zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i oświadcza, że znane są mu sankcje przewidziane w art kodeksu cywilnego za udzielenie ubezpieczycielowi nieprawdziwych informacji istotnych dla oceny ryzyka. Pełnomocnictwo Niniejszym udzielamy pełnomocnictwa Brokerowi Ubezpieczeniowemu OBG FIDUTIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , do wykonywania na zasadach wyłączności, czynności związanych z wynegocjowaniem warunków dobrowolnego ubezpieczenia OC projektanta, architekta, firm projektowych i architektonicznych oraz zawarciem i wykonywaniem powyższej umowy ubezpieczenia. Pełnomocnictwo jest udzielane bez określania terminu ważności i w każdej chwili może zostać odwołane przez Udzielającego. data, miejsce i podpis Ubezpieczającego 5

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Spis treści Strona 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 3 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 9/2015/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kwestionariusz oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Numer Wniosku Kod ryzyka 4 3 0 Oddział nr Ubezpiecze nowe wznowione doubezpiecze Nr poprzedj polisy Dane Ubezpieczającego Imię (imiona)/nazwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 200 000 euro, na zasadach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie inwestycji w postaci budowy Areny Bałtyckiej stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy BIEG/ZP/9/10/2008/JM Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.14.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: ZP.271.5.2014 W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odpowiedzialności Cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Odpowiedzialności Cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 62/2005

Raport bieżący nr 62/2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport bieżący nr 62/2005 Data sporządzenia: 2005-10-28 Skrócona nazwa emitenta: ENEA Temat: Aktualizacja treści prospektu emisyjnego dotycząca umów istotnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo