SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5c SIWZ Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu FORMULARZ OFERTY (PAKIET III) INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa Wrocław 2. Termin wykonania zamówienia (okres ubezpieczenia) Od dnia r. do dnia r. 3. Płatność składki I rata płatna do dnia r. II rata płatna do dnia r. III rata płatna do dnia r. IV rata płatna do dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET III (UBEZPIECZENIA OC) 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (dobrowolne) 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem ustawowych terminów przedawnienia. Szkoda osobowa to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Szkoda rzeczowa to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. a. OC deliktowa w związku z prowadzoną działalnością (zgodnie z rejestrem prowadzonej działalności) i posiadanym mieniem, b. OC kontraktowa - odpowiedzialność cywilna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym także świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem celów i zadań statutowych, c. OC za mienie powierzone lub przechowywane szkody polegające na utracie zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy pacjentów, podczas wykonywania przez ubezpieczającego czynności medycznych, d. OC za szkody wyrządzone wskutek zatruć pokarmowych i przeniesienia choroby zakaźnej (w tym także: zakażenia wewnątrzszpitalne, zarażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW, salmonellą, czerwonką, gruźlicą, gronkowcem oraz innych wymienionych w ustawie z dnia r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), e. OC pracodawcy - odpowiedzialność cywilna za następstwa wypadków przy pracy, odszkodowanie stanowi nadwyżkę ponad świadczenie ustawowe (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia);

2 ochrona ubezpieczeniowa w zakresie przewidzianym umową, obejmuje również szkody wyrządzone osobom zatrudnionym kiedy są pacjentami ubezpieczonego, f. OC za szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przeszczepienia komórek lub tkanek ludzkich oraz za szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych, g. OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazowych (w tym także gazów medycznych) lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, h. OC najemcy ruchomości - odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody rzeczowe w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych; 2) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. i. OC najemcy nieruchomości - odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody rzeczowe w mieniu, z którego ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innego pokrewnego stosunku prawnego Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) w gruntach, 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. j. OC wynajmującego własne pomieszczenia, k. OC za szkody spowodowane wadą dostarczonych/używanych środków i materiałów medycznych; OC za szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej (leki robione), l. OC za podwykonawców bez prawa regresu Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł pisemne umowy. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy względem zlecającego, zlecającego względem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy względem innego podwykonawcy. m. OC władz szpitala za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym i zarządzania ZOZ, n. OC za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami świadczącymi pracę na podstawie innych umów niż umowa o pracę, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół wyższych, lekarze kierowani z innych placówek medycznych do wykonania świadczeń zdrowotnych lub zabiegów), o. OC za pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji, p. OC za szkody wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, a także wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, q. Ubezpieczenie nadwyżkowe - ochrona obejmuje również roszczenia powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego; nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Franszyzy: FR franszyza redukcyjna FI franszyza integralna UW- udział własny

3 Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna (SG) w PLN Franszyza (rodzaj, wysokość) Składka (w PLN) 1 OC deliktowa (a) PLN 2 OC kontraktowa (b) 3 4 OC za mienie powierzone lub przechowywane (c) OC za szkody wyrządzone wskutek zatruć pokarmowych i przeniesienia choroby zakaźnej (d) PLN 5 OC pracodawcy (e) 6 7 OC za szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przeszczepienia komórek lub tkanek ludzkich oraz za szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych (f) OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, CO, gazowych (w tym także gazów medycznych) lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej (g) 8 OC najemcy ruchomości (h) PLN PLN 9 OC najemcy nieruchomości (i) OC wynajmującego własne pomieszczenia (j) OC za szkody spowodowane wadą dostarczonych/używanych środków i materiałów medycznych; OC za szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej (k) PLN 12 OC za podwykonawców (l) 13 OC władz szpitala za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym i zarządzania ZOZ (m)

4 OC za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego (n) OC za pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji (o) OC za szkody wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ, a także wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ (p) PLN 17 Ubezpieczenie nadwyżkowe (q) Łącznie (1 17) 2. Klauzule obligatoryjne 1/ Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że każda nowa lokalizacja Ubezpieczonego jest automatycznie objęta ochroną ubezpieczeniową. 2/ Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej Odstąpienie od rozliczania składki na bazie obrotu. 3/ Klauzula rażącego niedbalstwa Ochrona ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób za które ponosi odpowiedzialność. 4/ Klauzula franszyzy redukcyjnej Franszyza redukcyjna liczona od kwoty odszkodowania obejmującego całe zdarzenie i wszystkie pojedyncze szkody rzeczowe i osobowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy poszkodowanymi są różne podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na całe zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. 5/ Klauzula jurysdykcji Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 6/ Klauzula zwrotu składki W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron, ubezpieczyciel zwróci składkę proporcjonalnie za niewykorzystany okres ochrony (bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych). 7/ Klauzula stempla Ubezpieczyciel uznaje za dzień zapłaty składki lub jej raty, dzień złożenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polecenia przelewu lub datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym, pocztowym lub datę przelewu elektronicznego, przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia przelewu na rzecz Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 8/ Klauzula formy dokumentu Strony umowy zgodnie potwierdzają, że wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. 9/ Klauzula roszczeń regresowych

5 Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 10/ Klauzula przekształceń W przypadku decyzji o przekształceniu własnościowym Zamawiającego (w tym także w spółkę prawa handlowego), na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie. 11/ Klauzula odpowiedzialności Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela. 12/ Klauzula szkód w pojazdach pracowników Ubezpieczyciel potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub osób im bliskich, parkujących na terenie lub w sąsiedztwie nieruchomości należącej do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub będącej w jego użytkowaniu. 6. Klauzule dodatkowe Lp Klauzula Akceptacja w podanej treści TAK/NIE Składka dodatkowa (w PLN) Uwagi 1 Automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej 2 Reprezentantów 3 Przeoczenia 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729). 2. Suma gwarancyjna i składka Ubezpieczenie Suma gwarancyjna Składka Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą EUR na jedno zdarzenie i EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

6 ..., Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski Związek Judo ul. Racławicka 132 02-634 Warszawa Regon: 000866461 NIP:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ

CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ II DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ /nadwyżkowe/ z tytułu prowadzenia przez Zamawiającego DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A.

CZĘŚĆ I OC, NNW. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. PIECZĘĆ WYKONAWCY CZĘŚĆ I OC, NNW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Dla Zamawiającego : UZDROWISKO SZCZAWNO JEDLINA S. A. I. UWAGI OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017)

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia na okres dwóch lat (od 01.05.2015 do 30.04.2017) ZAŁACZNIK nr.2 do 07/ZP/2015 Informacje ogólne: 1. Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Teatralna 9 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZAŁACZNIK 2 do SIWZ 03/ZP/2012 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2 Dobrowolne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK GMINY WROCŁAW 3 MARCA 2013 1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczyciel: Konsorcjum TUiR Warta / TUiR Allianz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ 10/XII/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC

Załącznik 1OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I SIWZ 2012- UBEZPIECZENIA SPZOZ ŚWIDNICA NA 2013 CZĘŚĆ I OC Załącznik NR 1OC do SIWZ pieczątka firmowa Wykonawcy CZĘŚĆ I OC OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA :Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 9/2015/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław telefon 71/784-17-54, faks 71/784-00-45 e-mail: milosz.bokrzycki@am.wroc.pl Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych

Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych Ogólne Warunki Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Podmiotu Udzielającego Świadczeń Zdrowotnych OWU dpśz 70/2011/1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 32 F 193-01 Wrocław, dnia 28.10.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia OWU dgosp 24/2009 3.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne Załącznik do uchwały Zarządu nr 38/2005 Odpowiedzialność cywilna Zawodowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz innych osób wykonujących świadczenia zdrowotne 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Spis treści Strona 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 3 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo