I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą."

Transkrypt

1 Tytuł załącznika: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 1 I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Suma gwarancyjna: równowartość w PLN: EURO na jedno zdarzenie EURO na wszystkie zdarzenia Kwoty, o których mowa powyżej są ustalane przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta. 3. Klauzule brokerskie: E05A 4. Szkodowość: wg załącznika nr D5 do SIWZ II. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi zadaniami ograniczone do szkód na terenie RP 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie: nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub\ objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Przedmiotem ubezpieczenia jest także odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody (osobowe i rzeczowe) wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem: 1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub 2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). W odniesieniu do szkód w mieniu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje straty, które

2 poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód będących następstwem szkody na osobie definiowanej zgodnie z OWU Wykonawcy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także wynikające z przepisów prawa zobowiązania nie odszkodowawcze (obowiązek zapłaty zadośćuczynienia) Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte będą roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania umowy ubezpieczenia, choćby poszkodowani zgłosili je po tym terminie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Zakres odpowiedzialności obejmuje szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). a. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). b. Przy objęciu ochroną ubezpieczeniową z zastosowaniem niniejszej klauzuli nie stosuje się zapisów OWU wykonawcy wyłączających szkody objęte system ubezpieczeń obowiązkowych. Rozszerzenia Ochrony Ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o: 1) Szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodnie z Ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach). 2) Szkody powstałe/wyrządzone przez stażystów, wolontariuszy, rezydentów oraz praktykantów i studentów odbywających praktyki zawodowe, 3) Szkody powstałe na skutek zatruć pokarmowych oraz zakażeń (w tym gronkowcem, salmonellą, czerwonką itp.), związane z przygotowaniem, wydawaniem posiłków 4) Szkody powstałe w wyniku naruszenia zasad higieny i aseptyki, 5) Szkody będące następstwem pobierania, przechowywania lub przeszczepiania komórek lub tkanek ludzkich, 6) Szkody powstałe wskutek awarii, eksploatacji i działania instalacji wodnokanalizacyjnej, urządzeń wodociągowych, grzewczych, gazowych oraz urządzeń związanych z dostawą lub przetwarzaniem energii elektrycznej, 7) Szkody powstałe w ruchomościach oraz nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu, przechowywania itp. 8) Szkody związane z wykonywania funkcji o charakterze administracyjnym i

3 organizacyjnym OC delikt 9) Szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich prac na rzecz Ubezpieczonego niezależnie od podstawy zatrudnienia w tym również wolontariusze, praktykanci i stażyści, rezydenci, studentów OC pracodawcy 10) Szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu. Podwykonawcy to min. lekarze i pielęgniarki na kontraktach, firmy świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnicze, cateringowe dla pacjentów, ochrony osób i mienia, wywozu nieczystości, utylizacji odpadów medycznych itp. 11) Szkody wyrządzone osobom, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz osobom bliskim, które w wyniku zdarzeń losowych i choroby stają się pacjentami Szpitala ( za osoby te uważa się pracowników szpitala i ich bliskich w momencie, kiedy stają się pacjentami tegoż szpitala. W rozumieniu Zamawiającego bliskie osoby to: małżonkowie, rodzice z obu stron, dzieci własne i przysposobione), 12) Szkody powstałe w wyniku niesprawnego lub wadliwego działania urządzeń, maszyn technologicznych oraz sprzętu medycznego, 13) Szkody będące następstwem pobierania, przechowywania lub przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych. Zamawiający nie wytwarza produktów leczniczych z krwi i osocza, nie prowadzi banku komórek krwiotwórczych, krwi pępowinowej oraz banku komórek macierzystych 14) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. a) Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. b) Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. c) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie. d) Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. e) Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu. Dopuszcza się wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości określonej w tabeli pkt. 4 15) Szkody powstałe w wyniku wadliwych środków i towarów medycznych dostarczonych przez dostawców z prawem Ubezpieczyciela do regresu. Za środki i towary medyczne uważa się: strzykawki, igły, rękawice medyczne, cewniki, dreny, czujniki itp., środki do dezynfekcji, soczewki oraz materiały wiskoelastyczne itp.

4 Dopuszcza się wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości okrełśonej w tabeli pkt. 4 16) Szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. Wyłączenia jakie może zastować Wykonawca; a) powstałe wskutek wprowadzenia do obrotu leków niedopuszczonych do stosowania na terytorium RP, b) powstałe w następstwie naruszenia przepisów o zabezpieczeniu leków silnie działających, środków psychotropowych, narkotyków, c) powstałe wskutek sprzedaży lub wydania leku, na który wymagana jest recepta, bez recepty, d) wynikłe z przekroczenia umówionego terminu wykonania produktu leczniczego, e) spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przez aptekę przed okresem ubezpieczenia, f) powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub załączona ulotką lub innym dokumentem opisującym właściwości produktu oraz sposób jego wykorzystania, g) wyrządzone wskutek zastosowania surowców farmaceutycznych niedopuszczonych do wytworzenia leków aptecznych i recepturowych lub przez produkt nie posiadający ważnego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczającego do obrotu, o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagane przez obowiązujące przepisy, jeżeli ich stan lub właściwości tych produktów, wyrobów lub aparatury miał wpływ na powstanie szkody, h) polegające na uszkodzeniu bądź zniszczeniu produktu leczniczego, wyrobu medycznego, wyrobu kosmetycznego i toaletowego oraz z tytułu korzyści jakie poszkodowany mógłby osiągnąć w związku z jego używaniem, i) wynikłe z wprowadzającej w błąd reklamy lub braku reklamowanych właściwości, j) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu leczniczego, k) powstałe wskutek powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji oraz działania hałasu. 17) Szkody powstałe w mieniu należącym lub używanym przez pracowników Zamawiającego oraz inne osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym także za szkody w samochodach (z wyjątkiem szkód kradzieżowych lub dewastacji), których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są pracownicy oraz inne osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Dopuszcza się wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości określonej w tabeli pkt Zakres terytorialny: terytorium RP 3. Suma gwarancyjna: PLN na wszystkie zdarzenia i PLN na jedno zdarzenie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

5 4. Limity sumy gwarancyjnej: na jedno i wszystkie zdarzenia Poz. Limit w PLN w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia Nazwa / Odpowiedzialność nadwyżkowa OC pracodawcy OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych Szkody powstałe w mieniu należącym lub używanym przez pracowników Szkody powstałe w wyniku wadliwych środków i towarów medycznych Szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta 5. Franszyzy: Integralna nie wyższa niż 200 PLN Redukcyjna: a) PLN dla szkód związanych ze świadczeniem usług medycznych 200 PLN dla pozostałych szkód 6. Klauzule brokerskie obligatoryjne: E05A 7. Szkodowość: wg załącznika nr D5 do SIWZ III. Informacje ogólne dodatkowe: 1. Do niniejszego załącznika mają zastosowanie dane zawarte w załącznikach nr D1 do D5 do SIWZ oraz na potrzeby oceny ryzyka dane zawarte w pozostałych załącznikach jeśli wykonawca uzna, że ich zawartość będzie miała wpływ na tą ocenę. 2. Składka płatna w 8 równych ratach, w terminach: Składka za I okres ubezpieczenia płatna czterech równych ratach w terminach: r., r., r., r. Składka za II okres ubezpieczenia płatna czterech równych ratach w terminach r., r., r., r. 3. Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesiące licząc od r. do r. Polisy ubezpieczeniowe zostaną przygotowane odrębnie na następujące okresy ubezpieczenia I okres ubezpieczenia od r. do r. II okres ubezpieczenia - od r. do r.

6 IV. Treści klauzul obligatoryjnych: E05A - Klauzula wypowiedzenia umowy Ubezpieczający może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub doręczenia Ubezpieczającemu pisma o odmowie wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy składka za niewykorzystany okres podlega zwrotowi bez jakichkolwiek potrąceń z rozliczeniem pro rata za każdy dzień. Ubezpieczycielowi przysługuje wypowiedzenie umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, za który uznaje się 12 miesięczny okres polisowy wyłącznie wtedy, gdy: Wskaźnik szkodowości na dzień dokonania skutecznego wypowiedzenia, tj. 3 miesiące przed końcem pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 80% - przy czym przez szkodowość rozumie się wyrażony w procentach stosunek wypłaconych do dnia wypowiedzenia odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz założonych rezerw ze szkód zaistniałych i zgłoszonych z obowiązującej w tym okresie polisy do zapłaconych za ten okres składek.

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów

Postanowienia ogólne. Definicje. warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód medyczny dla klienta indywidualnego, małego i średniego przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OSÓB FIZYCZNYCH W ŻYCIU PRYWATNYM ustalone uchwałą nr UZ/151/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/189/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r.

Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. Częstochowa, dnia 25.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZESTOCHOWIE (dalej zwana

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Oferty FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo