5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości ,00 PLN,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,"

Transkrypt

1 Nr postępowania: KZp Łomża, r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynem Zamówień Publicznych pod numerem ; data zamieszczenia: Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), wobec żądania wyjaśnienia treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej: 1. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o przesunięcie termu składania ofert na dzień r. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przesuwa termin otwarcia ofert na dzień r. 2. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wskazanie jakie obecnie trwają inwestycje oraz jakie inwestycje Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia, Odpowiedź Zamawiającego: Nie prowadzimy żadnych inwestycji i nie planujemy. 3. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli inwestycyjnej (nr 15) w wysokości ,00 PLN, Odpowiedź Zamawiającego: Zgoda na wprowadzenie podlimitu PLN 4. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli drobnych prac budowlano-montażowych (nr 16) w wysokości ,00 PLN, Odpowiedź Zamawiającego: Zgoda na wprowadzenie podlimitu PLN 5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości ,00 PLN, Odpowiedź Zamawiającego: Zgoda na wprowadzenie podlimitu PLN 6. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli terroryzmu w wysokości ,00 PLN.

2 7. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o przedstawienie treści klauzuli terminu dokonania oględzin. Proponujemy wprowadzenie terminu dokonania oględzin w postaci 4 dni roboczych od zgłoszenia szkody. Odpowiedź Zamawiającego: klauzula terminu dokonania oględzin znalazła się w Załączniku nr 1 SIWZ w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej. Tym samym z treści Załącznika nr 1 usuwa się: na s. 4 słowa przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin ; na s. 7 słowa - przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin 8. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula terminu oględzin dotyczy tylko ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z kradzieżą i włamaniem, Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 pytanie nr 8 stało się bezprzedmiotowe. 9. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o przedstawienie treści klauzuli regresowej Odpowiedź Zamawiającego: klauzula regresowa znalazła się w Załączniku nr 1 SIWZ w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej. Tym samym z treści Załącznika nr 1 usuwa się: na s. 6 słowa: przyjęcie klauzuli regresowej ; na s. 7 słowa: przyjęcie klauzuli regresowej ; na s. 10 słowa: przyjęcie klauzuli regresowej (dotyczy ubezpieczenia autocasco). 10. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o potwierdzenie, iż zakresem ubezpieczenia w odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody w postaci jakiejkolwiek utraty pojazdów mechanicznych pracowników. Odpowiedź Zamawiającego: Wyrażamy zgodę na wyłączenie w ubezpieczeniu OC - szkód w mieniu należącym do pracowników Zamawiającego powstałych wskutek utraty pojazdu mechanicznego. 11. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu OC dla szkód wynikłych z działania materiałów wybuchowych, fajerwerków w wysokości ,00 PLN, 12. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wskazanie jakie badania i eksperymenty przeprowadza Zamawiający oraz prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu OC dla tych szkód w wysokości ,00 PLN. Badania i eksperymenty wynikające i zgodne z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi przez pracowników naukowych PWSIiP

3 13. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu OC dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, okien, złączy zewnętrznych oraz szkód wskutek nieprawidłowej konserwacji elektrycznej w wysokości ,00 PLN, Odpowiedź Zamawiającego: Zgoda na wprowadzenie podlimitu PLN na jedno zdarzenie i PLN na wszystkie zdarzenia. 14. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu OC dla kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody w wysokości ,00 PLN, Odpowiedź Zamawiającego: Zgoda na wprowadzenie podlimitu PLN na jedno zdarzenie 15. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu OC w wysokości ,00 PLN dla kosztów obrony w postępowaniu sądowym prowadzonym w związku z roszczeniem poszkodowanych w sporze cywilnym prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, 16. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych wskutek przeniesienia ognia w wysokości ,00 PLN, 17. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości ,00 PLN w ubezpieczeniu OC za szkody powstałe w mieniu otaczającym należącym do osób trzecich w wyniku zdarzenia powodującego uszkodzenie lub zniszczenie budynku, budowli lub ich części składowych należących do Zamawiającego, 18. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o podanie informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych w budynkach przy ulicy Akademickiej 14 oraz Akademickiej 1. Odpowiedź Zamawiającego: ul. Akademicka 1: drzwi z okuciem antypanicznym z wkładką o odporności klasy C, stały dozór wewnątrz oraz system alarmujący służby z całodobową ochroną. Alarm tylko na miejscu. ul. Akademicka 14: co najmniej dwa zamki wielozastawkowe w każdych drzwiach zewnętrznych, stały dozór wewnątrz oraz system alarmujący służby z całodobową ochroną. Alarm tylko na miejscu. 19. Pytanie Wykonawcy: W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, proszę o informację dotyczącą zakresu ochrony OC za szkody wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu lub usługi powstałe po przekazaniu przedmiotu pracy lub

4 usługi jakiego typu działalność/ za jakiego typu szkody ma być udzielona ochrona ubezpieczeniowa, przy działalności PKD 85.42B szkoły wyższe, Odpowiedź Zamawiającego: Ryzyko takie może zrealizować się po wykonaniu zleconych usług badawczych lub eksperckich, do których Zamawiający jest przygotowany 20. Pytanie Wykonawcy Czy prowadzicie Państwo działalność komercyjną, jeśli tak proszę o wskazanie PKD oraz wysokości obrotu z tej działalności planowanej na przyszły rok. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający prowadzi wynajem pokoi hotelowych, sal wykładowych i konferencyjnych, PKD: Z, obrót zł. 21. Pytanie Wykonawcy Proszę o wskazanie działalności /PKD, które ma być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC działalności. Odpowiedź Zamawiającego: Cała działalność i aktywność Zamawiającego ma być pokryta ochroną ubezpieczeniową, bez powoływania się na konkretne PKD 22. Pytanie Wykonawcy Zakres ochrony OC za szkody związane z posiadaniem wszelkiego typu placówek, urządzeń i miejsc użyteczności publicznej (w tym świetlic, boisk, placów zabaw, obiektów sportowych i rekreacyjnych), proszę podanie miejsc ubezpieczenia/ adresów. Czy są to inne adresy niż podane w SIWZ? Odpowiedź Zamawiającego: są to te same adresy jak podane w SIWZ, jednakże zakres pokrycia ubezpieczenia oc powinien obejmować cały teren RP. 23. Pytanie Wykonawcy w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, z zapisów wynika, że wnosicie Państwo o objęcie ochroną ubezpieczeniową nośniki danych, proszę zatem o podanie limitu, Odpowiedź Zamawiającego: Limit jest wspólny na odtworzenie danych i nośniki danych 24. Pytanie Wykonawcy: w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, z zapisów wynika, że wnosicie Państwo o objęcie ochroną ubezpieczeniową dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, proszę o podanie oddzielnego limitu na koszty proporcjonalne i oddzielnie na nieproporcjonalne. Odpowiedź Zamawiającego: dodatkowe koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne znalazły się w Załączniku nr 1 SIWZ w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej. Tym samym z treści Załącznika nr 1 usuwa się: na s. 5 słowa: Koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne zwiększone koszty działalności po szkodzie (dodatkowe zatrudnienie, tymczasowe konfiguracje, przeprogramowanie, usługi osób trzecich itp.)

5 25. Pytanie Wykonawcy: w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, w pkt b Tabeli, w treści wpisane jest OC pracodawcy do limitu głównego, zaś obok w kolumnie limit odpowiedzialności/podlimit (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia) ,00zł; Odpowiedź Zamawiającego: słowa: do limitu głównego znalazły się w w pkt b Tabeli dotyczącej OC w Załączniku nr 1 SIWZ w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej. Klauzula OC pracodawcy powinna być limitowana do zł. Tym samym z treści Załącznika nr 1 usuwa się: na s. 8 Tabela OC pkt b: słowa: do limitu głównego 26. Pytanie Wykonawcy: w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej jest rozszerzenie: pkt i: OC za szkody wynikłe z działania materiałów wybuchowych, fajerwerków. Czy tutaj chodzi o objęcie szkód z tyt. przeprowadzanych imprez i pokazu sztucznych ogni, używaniem petard, czy też inny rodzaj szkód ma być objęty ochroną? Odpowiedź Zamawiającego: Zakresem ubezpieczenia oc powinny być pokryte szkody wynikłe z działania materiałów wybuchowych i fajerwerków niezależnie od miejsca i okoliczności. Podsumowanie zmian w treści SIWZ: Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń zmienia się: na s. 4 wykreśla się słowa przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin ; na s. 6 wykreśla się słowa: przyjęcie klauzuli regresowej ; na s. 7 wykreśla się słowa przyjęcie klauzuli terminu dokonania oględzin ; na s. 7 wykreśla się słowa przyjęcie klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie ; na s. 7 wykreśla się słowa: przyjęcie klauzuli regresowej ; na s. 8 Tabela OC pkt b: wykreśla się słowa: do limitu głównego ; na s. 10 wykreśla się słowa: przyjęcie klauzuli regresowej (dotyczy ubezpieczenia autocasco) na s. 10 wykreśla się słowa przyjęcie klauzuli powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie ;

6 W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia r. do godziny 12:00. Z uwagi na powyższe zamawiający zmienia również: XII. pkt. 12 Opis sposobu przygotowania ofert Było: 12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 12: Numer sprawy: KZp Powinno być: 12. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zamkniętej kopercie/opakowaniu pod nazwą: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży NIE OTWIERAĆ PRZED godz. 12: Numer sprawy: KZp XV. pkt. 2, 6 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Było: 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 12:00 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu o godz. 12:30. w siedzibie zamawiającego, w sali nr 5 Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, Łomża. Powinno być: 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 12:00 6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu o godz. 12:30. w siedzibie zamawiającego, w sali nr 5 Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 14, Łomża.

7 Załącznik do wyjaśnień: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególnie preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. (załącznik nr 1 do siwz) po zmianach stanowi załącznik nr 1 do wyjaśnień. Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają be zmian. Ponadto działając na podstawie art. 12a ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym. W imieniu Zamawianego: mgr Henryk Trojanowski Kanclerz PWSIP w Łomża

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości.

Wykonawcy. 2. Pytanie W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie numer 2 prosimy o wskazanie przedmiotowego mienia wraz z określeniem jego wartości. Pabianice, 18.03.2014 r. Wykonawcy którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego w nw. postępowaniu Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Miasto i Gmina Pasym Reprezentowane przez Burmistrza Ul. Rynek 8 12-130 Pasym ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK.

Pytanie 1. Jaka jest odległość od najbliższych zbiorników i cieków wodnych dla budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Odp.: ODLEGŁOŚĆ OK. Raciechowice, 24.03.2014r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Nr sprawy: RGPiN.271.2.2014 W związku z otrzymaną w dniu 20 i 21 marca 2014 roku korespondencją dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na:

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną dalej także SIWZ na: CENTRALNY OŚRODEK SPORTU OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane ul. Bronisława Czecha 1; tel. +48 18 263 26 60; 18 263 36 77; fax. +48 18 201 49 06 NIP: 7010273950 REGON: 142733356-00042

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo