Nazwa produktu pozycji taryfy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa produktu pozycji taryfy"

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego, pod em KRS 24812, NIP , o kapitale zakładowym ,- zł, który został opłacony w całości (dalej: Spółka ), w ramach udzielonego pełnomocnictwa typu D upoważnia Agenta Ubezpieczeniowego (dalej: Agent ) do: 1 1. Wykonywania na rzecz Spółki działalności agencyjnej w tym do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - umów ubezpieczenia w zakresie działu II-go załącznika do ustawy z dnia 22 maja 23r. o działalności ubezpieczeniowej, wymienionych w tabeli zamieszczonej w 2, na podstawie obowiązujących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej: OWU ) Spółki, w granicach maksymalnych wysokości (limitów) sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych oraz klauzul i zastrzeżeń, zawartych w przywołanej wyżej tabeli. 2. Przedstawiania oferty i zawierania umów komunikacyjnych z 12 miesięcznym okresem ubezpieczenia dla klienta w segmencie B pod warunkiem że klient tj. Ubezpieczający jest przedsiębiorcą posiadającym ubezpieczenia w Spółce nie więcej niż dla 15 pojazdów. Warunek nie dotyczy krótkoterminowych zawieranych przez przedsiębiorców prowadzących działalność polegająca na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych. 2 Tabela produktów i limitów sum ubezpieczenia: 11 H1 H4 8 ognia i innych zdarzeń losowych Limit 5. PLN elementy mieszkania, wyroby ze monety złote i srebrne do 5. W umowie ubezpieczenia mieszkań ognia i innych zdarzeń losowych w ramach pakietu Hestia 1 upoważnia się pełnomocnika do wyłączenia stosowania tzw. zasady proporcji pod łącznymi warunkami, że: 1) na polisie zostanie umieszczenia klauzula o następującej treści: Z umowy ubezpieczenia Hestia 1 wyłącza się zapis 12 OWU, 2) zostanie zastosowane 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych (kwota zwyżki składki nie zalicza się do składki minimalnej wynikającej z ), 3) przy zawarciu umowy ubezpieczenia w ramach kontynuacji suma ubezpieczenia budynku lub mieszkania będzie nie niższa niż zeszłoroczna. 11 H1 I6 9 i rozboju 5. PLN 11 H1 M9 13 OC osób fizycznych w życiu prywatnym 5. PLN - 11 H1 A4 1 NNW indywidualne 15. PLN - 1 H7 H4 8 ognia i innych zdarzeń losowych 5. PLN elementy mieszkania, wyroby ze monety złote i srebrne do 5. 1 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

2 Limit 5. PLN, 2) anteny satelitarne do 1. W umowie ubezpieczenia mieszkań ognia i innych zdarzeń losowych w ramach pakietu Hestia 7 upoważnia się pełnomocnika do wyłączenia stosowania tzw. zasady proporcji pod łącznymi warunkami, że: 1) na polisie zostanie umieszczenia klauzula o następującej treści: Z umowy ubezpieczenia Hestia 7 wyłącza się zapis ust. 2 OWU, 2) zostanie zastosowane 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych (kwota zwyżki składki nie zalicza się do składki minimalnej wynikającej z ), 3) przy zawarciu umowy ubezpieczenia w ramach kontynuacji suma ubezpieczenia budynku lub mieszkania będzie nie niższa niż zeszłoroczna. 1 H7 I6 9 i rozboju 5. PLN 1 H7 I23 9 Oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne od stłuczenia 3. PLN - 1 H7 M9 13 OC osób fizycznych w życiu prywatnym 2. PLN - 1 H7 R1 Ochrona prawna 1. PLN - 1 H7 A4 1 NNW indywidualne 5. PLN - 1 H7 S 18 SOS Assistance 15. PLN - 1 H7 S22 18 Home Assistance 5. PLN - 1 H7 S23 18 Medical Assistance 5. PLN - 7 MF H9 8 7 MF I MF I16 9 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie mienia od i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia 5. PLN - 3. PLN - 3. PLN - 7 MF I 9 Ubezpieczenie mienia od wandalizmu 1. PLN - 7 MF M 13 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 2. PLN - 3 HP A9 1 NNW 3. PLN - 3 HP B2 2 Ubezpieczenie kosztów leczenia 3. PLN - 3 HP I1 9 Ubezpieczenie bagażu 4. PLN - 3 HP M9 13 OC osób fizycznych w życiu prywatnym 5. PLN - A1 1 NNW kierowców i pasażerów 1. PLN - 5. PLN, 2) anteny satelitarne do 1. C PLN 2 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

3 C3 3 I43 9 C11 3 C12 3 C13 3 C4 3 C1 3 S3 18 S4 18 S16 18 (autocasco) (autocasco) Ubezpieczenie bagażu klauzula 1 do ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ( autocasco) (autocasco) - stała suma ubezpieczenia (klauzula 2) (autocasco) ochrona utraty zniżki (klauzula 3 Wariant A) (autocasco) ochrona utraty zniżki (klauzula 3 Wariant B) (autocasco) (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HCA Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Hestia Car Assistance Ubezpieczenie szyb samochodowych Limit 2. PLN 5. PLN - 2. PLN 2. PLN 2. PLN 2. PLN - 2. PLN 5. PLN PLN - 5. PLN PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

4 J7 1 J4 1 J8 1 J5 1 J9 1 J12 1 OC krajowe OC posiadaczy OC krajowe OC posiadaczy Zielona Karta OC posiadaczy w ruchu zagranicznym Zielona Karta OC posiadaczy w ruchu zagranicznym OC graniczne OC posiadaczy w zagraniczne tablice rejestracyjne na czas pobytu na terytorium RP OC krajowe ochrona utraty zniżki (klauzula 1 Wariant A) Limit 2.5. EUR 2.5. EUR 2.5. EUR 2.5. EUR 2.5. EUR 2.5. EUR 5. EUR. 5. EUR. 5. EUR. 1. Limit ubezpieczenia w przypadku szkód na osobie, w przypadku szkód w mieniu limit wynosi 5. EUR. równowartość w walucie obcej (liczona wg średniego kursu NBP z dnia 5. EUR. 4 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

5 J H4 8 OC krajowe ochrona utraty zniżki (klauzula 1 Wariant B) ognia i innych zdarzeń losowych Limit 2.5. EUR 5. PLN 5. EUR. 2. Przy przeliczaniu sum gwarancyjnych w walucie EUR na PLN stosuje się kurs średni NBP obowiązujący w dniu wyrządzenia szkody. 5. EUR. 2. Przy przeliczaniu sum gwarancyjnych w walucie EUR na PLN stosuje się kurs średni NBP obowiązujący w dniu wyrządzenia szkody. 5. PLN, 2) anteny satelitarne do 1. W umowie ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych upoważnia się pełnomocnika do wyłączenia stosowania tzw. zasady proporcji pod łącznymi warunkami, że: 1) na polisie zostanie umieszczenia klauzula o następującej treści: Z umowy ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych wyłącza się zapis 18 ust 8 OWU, 2) zostanie zastosowane 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia budynku lub mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, 3) przy zawarciu umowy ubezpieczenia w ramach kontynuacji suma ubezpieczenia budynku lub mieszkania będzie nie niższa niż zeszłoroczna. - I6 9 - H3 8 i rozboju Ubezpieczenie domków letniskowych od ognia i innych zdarzeń losowych 5. PLN 5. PLN 5. PLN, 2) anteny satelitarne do 1. Mienie ruchome w domkach letniskowych do 5. W umowie ubezpieczenia domków letniskowych upoważnia się pełnomocnika do wyłączenia stosowania tzw. zasady proporcji pod łącznymi warunkami, że: 1) na polisie zostanie umieszczenia klauzula o następującej treści: Z umowy ubezpieczenia domków letniskowych wyłącza się zapis 28 OWU, 2) zostanie zastosowane 15% zwyżki składki za ryzyko ubezpieczenia mienia, 3) przy zawarciu umowy ubezpieczenia w ramach kontynuacji suma ubezpieczenia budynku będzie nie niższa niż zeszłoroczna. - I5 9 Ubezpieczenie domków letniskowych od kradzieży z włamaniem i rozboju 5. PLN - 5 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

6 - H1 8 - I24 9 Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie domów jednorodzinnych w trakcie budowy od kradzieży z włamaniem i rozboju Limit 4. PLN 2. PLN - - A4 1 NNW indywidualne 5. PLN - M5 13 OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 2.5. EUR Mienie ruchome w domach jednorodzinnych w trakcie budowy do 4. wariant II 3. PLN 5. EUR. 3 Umocowanie udzielone na mocy postanowień 1 pełnomocnictwa może być wykonywane przez Agenta z dodatkowym zastrzeżeniem postanowień paragrafów od 4 do 9. 4 Zmiany OWU powinny zostać umieszczone w treści polisy, załączniku do polisy lub powinny być dokonane na stosownym druku aneksu do polisy wraz z pisemnym potwierdzeniem przez ubezpieczającego, że zapoznał się ze zmianami przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Postanowienia potwierdzające zmiany nie mogą stać w sprzeczności z aktami legislacji wewnętrznej, obowiązującymi w Spółce. 5 Agent nie jest upoważniony do zawierania umów ubezpieczenia, odbiegających od postanowień 1 pełnomocnictwa, tj. umów na warunkach odbiegających od OWU oraz przekraczających limity sum ubezpieczenia / sum gwarancyjnych i nie uwzględniających zastrzeżeń określonych w tabeli zamieszczonej w 2 pełnomocnictwa, chyba że na zawarcie takiej umowy uprzednio uzyska pisemną zgodę Zarządu Spółki albo upoważnionego przez Zarząd Spółki pracownika, przy czym za zachowanie formy pisemnej uznaje się również przesłanie akceptacji pocztą elektroniczną na adres mailowy Agenta, wskazany w treści zawartej z przez Spółkę z Agentem umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. 6 Agent nie jest uprawniony do stosowania jakichkolwiek zniżek składek ubezpieczeniowych w stosunku do obowiązujących stawek taryfowych (za wyjątkiem wskazanych w tabeli w 2 pełnomocnictwa), chyba że doręczone mu instrukcje akwizycyjne Spółki dla poszczególnych produktów stanowią inaczej. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim właściwa instrukcja akwizycyjna będzie załącznikiem do pełnomocnictwa. 7 Agent wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres niniejszego pełnomocnictwa wyłącznie przy pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do działania w jego imieniu. Upoważnienie powyższe podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Agenta. */ */ Agent niebędący przedsiębiorcą indywidualnym. Agent wykonuje czynności agencyjne wchodzące w zakres niniejszego pełnomocnictwa osobiście lub przy pomocy osób fizycznych spełniających wymogi ustawowe i posiadających pisemne upoważnienie Agenta do działania w jego imieniu. **/ **/ Agent będący przedsiębiorcą indywidualnym. 8 6 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

7 1. Pełnomocnictwo niniejsze obowiązuje do czasu jego odwołania. 2. Udzielenie pełnomocnictwa Agentowi oraz jego ważność potwierdzane zostają przez Spółkę (w okresach rocznych) w dokumencie: Certyfikat potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wykonywania czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, który to dokument wraz z wydrukiem aktualnego pełnomocnictwa Agent zobowiązany jest okazywać Klientom na każde ich żądanie. 9 Pełnomocnictwo niniejsze nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw. Jarosław Piątkowski Członek Zarządu Małgorzata Makulska Wiceprezes Zarządu 7 PEŁNOMOCNICTWO DA obowiązuje od dnia r.

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 31 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 07.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7

Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 Wytyczne do sprzedaży pakietu Hestia 7 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE str 2 2. KLIENCI PAKIETU HESTIA 7 str 2 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PAKIETU str 2 4. OKRES UBEZPIECZENIA str 2 5. NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 28 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 15.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 24 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 28.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 25 F005 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 09.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wspólne

Rozdział I Postanowienia wspólne Stan prawny: 2007-01-10 Umowa generalna zawarta w dniu 17 grudnia 2005 r. w Warszawie pomiędzy: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie; 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II nr 24, Chmielna

Bardziej szczegółowo

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o.

Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. 95-100 Zgierz ul. A. Struga 45 tel. 42 715-12-95 fax. 42 715-27-61 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie majątkowe, OC

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Pytania obejmujące zakres tematyczny szkoleń 152 godzinnych:

Pytania obejmujące zakres tematyczny szkoleń 152 godzinnych: Pytania sprawdzające wiedzę z zakresu szkoleń dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie minimalnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty FORMULARZ OFERTY. Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty Oznaczenie Wykonawcy* pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę Gmina Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo NIP: 879-266-82-60, REGON: 871118744

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo