Strojenie,administracja itp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strojenie,administracja itp"

Transkrypt

1 System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System Global Area Pozostałe procesy Pamięć współdzielona Shared_Pool_size Obszar SQL Bufor słownika Serwer współdzielony Shared Server [PGA] Bufor plików danych Bufor plików wycofywania DB_Block_Buffers & DB_block_size DBWR CKPT LGWR Użytkownik [UGA] Pliki danych Pliki wycofywania ARCH SQL Area is also known as Library Cache init.ora Plik parametrów Pliki kontrolne Archiwalne pliki wycofywania Pliki związane z system ORACLE Pliki ostrzeżeń Pliki związane z system ORACLE Pliki danych Pliki śladu Pliki kontrolne Plik parametrów Struktura fizyczna bazy danych pliki parametrów (konfiguracyjne), pliki dziennika powtórzeń (co najmniej 2), pliki kontrolne, pliki danych, pliki ostrzeżeń, pliki śladu, archiwalne pliki dziennika powtórzeń Pliki dziennika powtórzeń Arch. pliki dziennika powtórzeń 1

2 Plik parametrów definiuje instancję i jest plikiem o charakterze tekstowym. Zawiera parametry konfiguracyjne. Utrata pliku parametrów powoduje utratę ustawień instancji. Plik parametrów jest odczytywany w momencie startu instancji. Jakiekolwiek zmiany zawartości pliku zostaną uwzględnione po zamknięciu i ponownym uruchomieniu instancji. Domyślna nazwa pliku parametrów ma postać init<sid_bazy>.ora Parametry konfiguracyjne dotyczą między innymi: nazwy bazy danych, wielkości obszaru SGA, trybu pracy bazy danych, nazwy i położenia plików kontrolnych położenia plików śladu i ostrzeżeń Plik parametrów Plik inicjalizacyjne (parametrów) umożliwiają: optymalizację wydajności przez dostosowanie struktury pamięci (np. ilość buforów danych w pamięci), ustawienie wartości domyślnych dla całej bazy w momencie tworzenia, ustawienie limitów bazy (np. maksymalna ilość użytkowników bazy), wyspecyfikowanie plików bazy. Plik SPFILE (server parameter file) Administrator może przechowywać parametry inicjalizacyjne serwera w pliku binarnym (SPFILE). Plik ten jest binarnym repozytorium przechowującym parametry serwera. SPFILE jest przechowywany na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwer Oracle. W przeciwieństwie do pliku parametrów, zmiany wartości parametrów wprowadzone w czasie działania instancji są odnotowywane w pliku SPFILE. Tak więc nie ma konieczności ręcznego edytowania pliku parametrów. Pliku SPFILE nie można edytować ręcznie. SPFILE tworzony jest komendą CREATE SPFILE na podstawie tekstowego pliku parametrów. Polecenie STARTUP domyślnie korzysta z pliku SPFILE. Jeżeli zamiast pliku binarnego chcemy skorzystać z tekstowego pliku parametrów to należy w poleceniu STARTUP użyć klauzuli PFILE. Jeśli natomiast SPFILE został utworzony lub nie znajduje się w odpowiedniej lokalizacji, system domyślnie skorzysta z tekstowego pliku parametrów init<sid_bazy>.ora. Tworzenie pliku SPFILE CREATE SPFILE FROM PFILE= /opt/oracle/init.ora CREATE SPFILE= /opt/oracle/orcl_spfile.ora FROM PFILE= /opt/oracle/init.ora Parametr SPFILE zawiera informację o aktualnym położeniu pliku SERVER PARAMETER FILE. Aby do startu instancji wykorzystać inny niż domyślny plik SPFILE należy w tekstowym pliku parametrów wpisać parametr SPFILE, np. SPFILE=/opt/oracle/orcl_spfile.ora a następnie uruchomić serwer komendą STARTUP np. STARTUP PFILE=/opt/oracle/init.ora 2

3 Zmiana parametrów ALTER SYSTEM wzbogacone o parametr SCOPE. Przywrócenie domyślnych wartości parametrów Parametr SCOPE może przyjmować następujące wartości: SPFILE MEMORY BOTH zmiana parametru zapisywana jest w tylko pliku SPFILE. Polecenie ALTER SYSTEM SET nie wpływa w tym przypadku na zmianę parametru w instancji zmiana parametru odnosi się do aktualnie działającej instancji nie ma wpływu na plik SPFILE. jest to domyślna wartość parametru. Zmiana parametru odbywa się jednocześnie w pliku SPFILE i w instancji. Aby przywrócić domyślne ustawienia parametrów można posłużyć się poleceniem: ALTER SYSTEM SET parametr=' '; Jednak dla parametrów o typie numerycznym lub logicznym trzeba jawnie wyspecyfikować domyślną wartość parametru. ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=20 SCOPE=SPFILE; ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=20 SCOPE=BOTH; ALTER SYSTEM SET JOB_QUEUE_PROCESSES=20 SCOPE=MEMORY; Eksport pliku SPFILE do pliku tekstowego PFILE Zawartość pliku binarnego można wyeksportować do pliku tekstowego w tym celu można posłużyć się poleceniem CREATE PFILE. CREATE PFILE= /opt/oracle/init.ora FROM SPFILE= /opt/oracle/orcl_spfile.ora ; Plik kontrolny Plik kontrolny zawiera informacje o fizycznej strukturze bazy danych oraz pewne informacje kontrolne potrzebne przy odtwarzaniu. W związku z tym, że dane zawarte w pliku kontrolnym są niezbędne do otwarcia i pracy bazy danych oraz do odtwarzania, bardzo często powiela się plik kontrolny na innym dysku (wskazane co najmniej dwa!!!). Parametry i ich wartości można odnaleźć w perspektywie słownika danych V$PARAMETER lub za pomocą polecenia SHOW PARAMETER. 3

4 Plik kontrolny Na wielkość plików kontrolnych mają wpływ między innymi następujące parametry: MAXLOGFILES MAXLOGMEMBERS MAXDATAFILES określa maksymalną ilość grup dziennika powtórzeń, jaka kiedykolwiek zostanie utworzona w bazie danych. Wartość domyślna, minimalna oraz maksymalna uzależniona jest od systemu operacyjnego. określa maksymalna ilość poszczególnych plików dla każdej grupy dziennika powtórzeń. Wartość minimalna wynosi 1, wartość maksymalna uzależniona jest od systemu operacyjnego. określa szacunkową wielkość bazy danych. Parametr ten jest ściśle związany z parametrem startowym DB_FILES, który określa maksymalną ilość plików wchodzących w skład bazy danych. Plik kontrolny Zawartość pliku kontrolnego określa między innymi: nazwę i datę utworzenia bazy danych, informacje o wszystkich grupach dziennika powtórzeń wraz ze wskazaniem bieżącej grupy: Nazwę, rozmiar i lokalizację każdego pliku dziennika, Numer sekwencyjny bieżącego pliku dziennika, nazwę, rozmiar i lokalizację oraz status (tylko do odczytu, odczyt/zapis, włączony/wyłączony/wymagający odtworzenia) każdego pliku danych, informacje dotyczące punktu kontrolnego, Informacje synchronizujące, potrzebne do odtworzenia bazy danych, informacje dotyczące wykonanych kopii bezpieczeństwa przy otwartej bazie danych. Plik kontrolny Parametry pliku konfiguracyjnego związane z plikiem kontrolnym: CONTROL_FILES=("plik1, "plik2,...) określa nazwy i położenie plików kontrolnych. Przykład: CONTROL_FILES=("C:\Baza\Ctl1Baza.ora, "C:\Baza\Ctl2Baza.ora ) Aby dodać nowy plik kontrolny dla istniejącej bazy należy: wyeksportować plik SPFILE do pliku tekstowego, zamknąć bazę danych, skopiować istniejący plik kontrolny w nowe miejsce, zmienić parametr CONTROL_FILES w pliku parametrów, utworzyć nowy plik SPFILE ze zmodyfikowanego pliku tekstowego, otworzyć bazę danych. V$CONTROLFILE informacje o lokalizacji plików kontrolnych w bazie danych. V$CONTROLFILE_RECORD_SECTION szczegółowe informacje o wszystkich rekordach zawartych w pliku kontrolnym. Punkt kontrolny (checkpoint) Cyklicznym zdarzeniem systemowym, dzięki któremu proces DBWR zapisuje dane z bloków bufora danych pamięci SGA do odpowiednich plików na dysku. Informacje odnośnie punktu kontrolnego zachowywane są w pliku kontrolnym. Modyfikowane są także informacje zawarte w pliku kontrolnym oraz nagłówki plików danych, wpisywane są tam: Data i czas zarejestrowania oraz numer ostatniego SCN w momencie wystąpienia zdarzenia, Liczba punktów kontrolnych wykonanych dla pliku danych. Punkt kontrolny zgłaszany jest przez proces CKPT. Punkt kontrolny można wymusić przy pomocy polecenia SQL: ALTER SYSTEM CHECKPOINT; 4

5 Rodzaje punktu kontrolnego Punkt kontrolny bazy danych: Wykonywany jest dla wszystkich plików. Występuje, gdy zaistnieje którakolwiek z poniżej wymienionych okoliczności: Przełączenie na inną grupę dziennika powtórzeń, Stan określony parametrami LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT LOG_CHECKPOINT_INTERVAL FAST_START_IO_TARGET Administrator wymusił punkt kontrolny poleceniem: ALTER SYSTEM CHECKPOINT; Dokonano zamknięcia instancji w trybie NORMAL/IMMEDIATE/ TRANSACTIONAL. Punkt kontrolny plików danych: Jest wykonywany dla określonych plików danych. Występuje, gdy zaistnieje którakolwiek z poniżej wymienionych okoliczności: Rozpoczęto wykonywanie kopii bezpieczeństwa wybranych przestrzeni tabel poleceniem: ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni BEGIN BACKUP; Wyłączono przestrzeń tabel z przynajmniej jednym plikiem w stanie online poleceniem: ALTER TABLESPACE nazwa_przestrzeni OFFLINE; Punkt kontrolny W pliku kontrolnym i w nagłówku każdego pliku danych są przechowywane informacje o punkcie kontrolnym, m.in.: numer SCN w czasie wystąpienia punktu kontrolnego, data i czas zarejestrowania SCN, licznik punktów kontrolnych (checkpoint counter). Licznik punktów kontrolnych informuje o liczbie punktów kontrolnych wykonanych dla pliku danych. Jego wartość jest zwiększana każdorazowo po wystąpieniu punktu kontrolnego dla pliku danych. Pliki śladu (trace files) Zawierają informacje o błędach, jakie wystąpiły w trakcie pracy instancji. Pliki śladu są plikami tekstowymi. Błędy wykrywane są przez proces serwera lub procesy tła. Pliki śladu mogą zawierać także wszystkie polecenia realizowane w ramach sesji. Wśród statystyk, które mogą być zbierane przez narzędzie TRACE są ilości czasu zajmowane przez pewne działania (opcja TIMED_STATISTIC=True). wartość tę można ustawić w pliku init<sid>.ora/spfile, za pomocą polecenia ALTER SYSTEM, lub dla danej sesji (poleceniem ALTER SESSION). Wzrost obciążenia po włączeniu tej opcji jest nieznaczny. Pliki śladu (trace files) Parametry związane z plikami śladu: BACKGROUND_DUMP_DEST USER_DUMP_DEST SQL_TRACE=TRUE TIMED_STATISTICS=TRUE podaje ścieżkę na dysku, gdzie umieszczane są pliki śladu z opisem błędów wykrytych przez procesy tła. podaje ścieżkę na dysku, gdzie umieszczane są pliki śladu z opisem błędów wykrytych przez proces serwera. podawany w pliku parametrów powoduje włączenie zapisu do plików śladu informacji na temat realizowanych poleceń SQL. Informacje o błędach zapisywane są niezależnie od wartości tego parametru. podawany w pliku parametrów powoduje włączenie generowania statystyki dotyczącej ilości czasu potrzebnego do wykonania poleceń Parametry mogą być włączone dla bieżącej sesji poleceniem: ALTER SESSION SET SQL_TRACE=True; ALTER SESSION SET TIMED_STATISTICS=True; 5

6 Plik ostrzeżeń (alert file) Plik tekstowy zawierający chronologicznie uporządkowane komunikaty o błędach oraz inne informacje. MS Windows NT: Plik ostrzeżeń posiada nazwę alert_<sid>.log. UNIX: Plik ostrzeżeń posiada nazwę alert-sid.log Zawartość pliku ostrzeżeń: Komunikaty o błędach wewnętrznych. Błędy mówiące o uszkodzeniu bloków dyskowych. Błędy mówiące o zakleszczeniach. Informacje dotyczące operacji wykonywanych na bazie danych tzn.: zamknięcie lub otwarcie bazy, działania administratorskie przy pomocy poleceń DDL (zmiana struktury bazy danych), ARCHIVE LOG, RECOVER, wartości parametrów konfiguracyjnych z jakimi otwarto bazę danych. Błędy w odświeżaniu migawek. Pliki dziennika powtórzeń Zawierają informacje o wszystkich zmianach w bazie danych (co zostało zmienione w wierszu, co zostało zapisane w segmencie wycofania, czy transakcja została potwierdzona, czy był realizowany punkt kontrolny, czy jest transakcja rozproszona,...) i są wykorzystywane podczas odtwarzania. W pliku konfiguracyjnym BACKGROUND_DUMP_DEST - podaje ścieżkę na dysku, gdzie umieszczany jest plik Pliki dziennika powtórzeń Pliki dziennika powtórzeń (redo log files) Dysk1 Dysk2 Pliki Dziennika Powtórzeń Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Log1.ora Log2.ora Log3.ora LGWR Log1.ora Log2.ora Log3.ora są elementem mechanizmu ochrony instancji zawartej w buforze danych i są wykorzystywane w momencie awarii instancji lub bazy danych. Wszystkie zmiany dokonane w bazie (wstawienie, modyfikacja, usunięcie rekordu, utworzenie, zmodyfikowanie, usunięcie tabeli) przez zatwierdzone lub nie zatwierdzone transakcje są zapisywane do dziennika powtórzeń. Pliki dziennika powtórzeń są podzielone na grupy, w każdej z nich powinna być jednakowa liczba plików o jednakowym rozmiarze. Muszą istnieć co najmniej dwie grupy plików dziennika powtórzeń, zalecane jest aby w każdej grupie były przynajmniej dwa pliki umieszczone na różnych dyskach (patrz: schemat na slajdzie obok). Wszystkie pliki należące do danej grupy posiadają taki sam rozmiar i zawierają identyczne informacje. 6

7 Pliki dziennika powtórzeń (redo log files) LGWR dokonuje zapisu jednocześnie do wszystkich plików należących do danej grupy. Jeżeli jeden z plików grupy na skutek awarii dysku jest niedostępny, to zapisywanie jest kontynuowane do pozostałych plików grupy. Gdy wszystkie pliki grupy stają się niedostępne sygnalizowany jest błąd i instancja zostaje zamknięta. Zapis do plików dziennika powtórzeń odbywa się w sposób cykliczny tzn. zapełnienie jednej grupy powoduje przełączenie się na drugą i kontynuowanie zapisu. Po zapełnieniu ostatniej grupy następuje przełączenie się na pierwszą i nadpisanie informacji w niej zawartych. Ręczne przełączenie na inną grupę plików dziennika powtórzeń: Administrator bazy danych (DBA) może wymusić przełączenie na inną grupę dziennika powtórzeń poleceniem: ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; FAST_START_IO_TARGET Pliki dziennika powtórzeń (redo log files) Dla dużych plików dziennika powtórzeń, administrator może wymusić dodatkowe punkty kontrolne przy pomocy następujących parametrów inicjalizacyjnych w pliku init<sid>.ora: LOG_CHECKPOINT_INTERVAL Określa opóźnienie docelowego punktu kontrolnego względem końca pliku dziennika powtórzeń. Opóźnienie to nie może być większe niż zadeklarowana w parametrze liczba bloków. Wartość tego parametru liczona jest w blokach systemu operacyjnego, a nie w blokach bazy danych LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT Określa, że do odtwarzania instancji po awarii będzie potrzeba co najwyżej tyle bloków dziennika powtórzeń, ile zostało zapisanych w podanym przez parametr okresie czasu. Wartość 0 wyłącza mechanizm pomiaru odstępów czasowych. Określa ilość operacji I/O, które serwer ORACLE będzie musiał wykonać podczas odtwarzania. Parametr ten poprawia wydajność odtwarzania po awarii instancji. Im mniejsza wartość parametru, tym częściej proces DBWR zapisuje bloki na dysk. Pojęcia związane z plikami dziennika powtórzeń LSN Log Sequence Number W momencie przełączenia na następną grupę dziennika powtórzeń, pliki należące do niej uzyskują kolejny numer sekwencyjny dziennika. Podczas odtwarzania system Oracle wykorzystuje informacje kolejno z plików o wzrastającym numerze sekwencyjnym Bieżący numer sekwencyjny jest zapisany w pliku kontrolnym. SCN System Change Number Każda zatwierdzona transakcja otrzymuje SCN, plik dziennika powtórzeń przechowuje numery SCN transakcji, z którymi związane są opisy w nim zawarte. Serwer ORACLE może więc kontrolować spójność bez potrzeby opierania się na zegarze systemowym. Dodanie nowej grupy dziennika powtórzeń wraz z odpowiednią liczbą plików ALTER DATABASE [nazwa_bazy] ADD LOGFILE GROUP nr_grupy (plik_1, plik_2,...) SIZE rozmiar; nr_grupy plik_n numer kolejnej grupy plików dziennika powtórzeń, nazwa tworzonego pliku wraz ze ścieżką dostępu, Numer nowo tworzonej grupy nie musi być numerem kolejnym. Jeżeli zostanie pominięty, wówczas serwer Oracle sam przypisze grupie odpowiedni identyfikator. 7

8 Administracja plikiem powtórzeń Dodanie pliku do istniejącej grupy: ALTER DATABASE [nazwa_bazy] ADD LOGFILE MEMBER plik TO GROUP nr_grupy; Czyszczenie plików dziennika powtórzeń: ALTER DATABASE CLEAR [UNARCHIVED] LOGFILE GROUP nr_grupy; ALTER DATABASE CLEAR [UNARCHIVED] LOGFILE plik; Administracja plikiem powtórzeń Usunięcie pliku z istniejącej grupy dziennika powtórzeń: ALTER DATABASE [nazwa_bazy] DROP LOGFILE MEMBER plik; Usunięcie całej grupy plików dziennika powtórzeń: ALTER DATABASE [nazwa_bazy] DROP LOGFILE GROUP nr_grupy; Nie można usunąć pliku dziennika powtórzeń będącego w stanie zapisu. Należy wówczas wymusić przełączenie całej grupy. Nie można również usunąć ostatniego elementu grupy dziennika powtórzeń. Usunięcie pliku dziennika powtórzeń powoduje tylko skasowanie informacji o nim ze słownika bazy danych. Jednak plik w systemie operacyjnym pozostaje Informacje dotyczące pliku dziennika powtórzeń Archiwizacja plików dziennika powtórzeń V$LOGFILE V$LOG V$THREAD V$LOG_HISTORY informacje nt. lokalizacji plików dziennika powtórzeń. informacje nt. utworzonych grup dziennika powtórzeń informacja o liczbie grup dziennika powtórzeń, numerze bieżącej grupy i numerów sekwencyjnych. informacje nt. wszystkich przełączeń plików dziennika powtórzeń, uporządkowane wg numeru sekwencyjnego. Archiwizacja plików dziennika powtórzeń wykonywana jest przez proces drugoplanowy ARCH w trybie automatycznym lub manualnie przez administratora bazy danych. Możliwość archiwizacji plików dziennika powtórzeń zależy od trybu bazy danych. Baza danych może pracować w jednym w dwóch poniższych trybów: Tryb ARCHIVELOG, Tryb NOARCHIVELOG (domyślny). 8

9 Tryb NOARCHIVELOG bazy danych Domyślnie Oracle zapisuje nowe grupy dziennika powtórzeń w miejsce starych według zasady cykliczności. Wystarcza to do naprawy instancji, ponieważ przełączanie rejestrów wymusza wykonanie operacji momentu kontrolnego, co z kolei powoduje zapisanie na dysk wszystkich brudnych bloków w buforze bazy danych Tryb ARCHIVELOG bazy danych Jeśli baza danych działa w trybie ARCHIVELOG, plik dziennika powtórzeń przed nadpisaniem zawartych w nim informacji musi zostać koniecznie zarchiwizowany. Aby uchronić dane zgromadzone w bazie przed awarią nośnika, konieczne jest utrzymywanie archiwum dziennika powtórzeń, co najmniej od chwili wykonania ostatniej fizycznej kopii bezpieczeństwa. Pełna kopia bezpieczeństwa łącznie ze zarchiwizowanymi plikami dziennika powtórzeń zagwarantuje, że w momencie awarii w pełni będzie można odzyskać utracone dane. Uwaga: Korzystanie z bazy danych w trybie ARCHIVELOG może wpłynąć na potrzeby dyskowe bazy danych (zależnie od tego, jak dużo operacji wykonywanych jest przez bazę danych). Archiwizacja Plików Dziennika Powtórzeń Określenie trybu pracy Archiwizacja automatyczna, Archiwizacja manualna. Sprawdzenie trybu archiwizacji : Automatyczna Archiwizacja Plików Dziennika Powtórzeń Parametry inicjalizacyjne: LOG_ARCHIVE_START LOG_ARCHIVE_DEST LOG_ARCHIVE_FORMAT Polecenie włączające tryb ARCHIVELOG bazy danych: ALTER DATABASE ARCHIVELOG; ARCHIVE LOG LIST SELECT LOG_MODE FROM V$DATABASE; SELECT ARCHIVER FROM V$INSTANCE; LOG_ARCHIVE_DEST LOG_ARCHIVE_FORMAT Parametr ten służy do określenia katalogu, w którym będą zapisywane zarchiwizowane pliki. W wersji Enterprise Edition można wskazać do 10 lokalizacji LOG_ARCHIVE_DEST_n. Określa wzorzec nazwy zarchiwizowanego pliku (np.: arc%s.log). Zastosowanie symbolu %S lub %s oznacza użycie w nazwie numeru sekwencyjnego (poprzedzonego zerami lub nie). 9

10 Uruchomienie automatycznej archiwizacji plików dziennika powtórzeń Zatrzymanie automatycznej archiwizacji plików dziennika powtórzeń Po zmianach w pliku init<sid>.ora należy wystartować bazę w trybie MOUNT wystartować bazę w trybie MOUNT ALTER DATABASE ARCHIVELOG; ALTER DATABASE NOARCHIVELOG ALTER DATABASE OPEN; ALTER DATABASE OPEN; Proces ARCH można wystartować także na otwartej bazie poleceniem: ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START [TO katalog]; Proces ARCH można zatrzymać na otwartej bazie poleceniem: ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG STOP; Archiwizacja ręczna plików dziennika powtórzeń ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG Opcja [TO Katalog]; ALL CURRENT NEXT OPCJA LOGFILE nazwa pliku SEQUENCE numer_sekwencyjny CHANGE numer_scn GROUP numer_grupy aktualnego pliku, OPIS archiwizacja wszystkich plików, wskazanego parametrem Next Log Sequence to Archive, pliku o podanej nazwie, pliku o podanym numerze sekwencyjnym, plik zawierający zapis z numerem SCN, pliki dziennika należące do wskazanej grupy. CKP ARCH RECO SNPn DBnn SMON PMON obszar dzielony procesy usługowe (servers) procesy użytkowników SAVEPOINTS max. liczba pkt. wycofania w transakcji procesy drugoplanowe obszar globalny systemu SGA DB_BLOCK_BUFFERS liczba bloków w buforach DB_BLOCK_SIZE - rozmiar bloku SHARED_POOL_SIZE - LOG_BUFFER- rozmiar buforów określenie rozmiaru dziennika powtórzeń CKPT bufory bazy danych LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT LOG_CHECKPOINT_INTERVAL proces max liczba bloków DBWR zapisanych na plik dziennika między punktami kontrolnymi pliki bazy danych istnieje, jeśli CHECKPOINT_PROCESSES = true pliki kontrolne SNAPSHOT_REFRESH_PROCESSES liczba procesów SNPn, obsługujących aut. odświeżanie replikacji zdalnych tablic (opcja rozproszona) bufory dziennika powtórzeń maksymalny czas między punktami kontrolnymi proces LGWR pliki dziennika powtórzeń plik konfiguracyjny CONTROL_FILES - identyfikacja plików kontrolnych Struktura bazy ORACLE 10

11 Procesy drugoplanowe Liczba procesów drugoplanowych pracujących w instancji Oracle jest zależna od ustawienia parametrów bazy. Istnieje jednak grupa procesów niezbędnych do pracy bazy: DBWR (ang. Database Writer) proces zapisujący dane wprowadzane przez użytkowników do bazy z buforów SGA do plików dyskowych. LGWR (ang. Log Writer) proces zapisujący dane z buforów dziennika powtórzeń do plików dziennika powtórzeń. PMON (ang. Process Monitor) monitor procesów trzymający pieczę nad zasobami bazy wykorzystywanymi przez użytkowników bazy. Proces ten odzyskuje zasoby zwolnione przez użytkownika, wycofuje niepotwierdzone transakcje, czyści nienormalnie zakończone połączenia, wykrywa zakleszczenia. SMON (ang. System Monitor) monitor systemu utrzymujący porządek w SGA. Proces ten obsługuje plik kontrolny, odzyskuje przestrzeń po segmentach tymczasowych, wykonuje automatyczne odtwarzanie instancji. Struktura logiczna bazy danych Na strukturę logiczną bazy danych składają się następujące elementy: Bloki - najmniejsza jednostka wejścia/wyjścia, pojedynczy blok logiczny odpowiada jednemu lub większej liczbie bloków systemu operacyjnego Obszary (ang. extent) jest zbiorem kolejnych bloków zaalokowanych przez segment. Pierwszy obszar zwany jest obszarem inicjacyjnym (ang. initial), natomiast następne przyrostowymi (ang. incremental). Oracle uważa bloki z następującymi po sobie numerami identyfikacyjnymi jako ciągłe, chociaż nie oznacza to, że są one ciągłe na dysku. Segmenty - są zbiorem jednego lub więcej obszarów, w których zawarte są dane określonego typu logicznej struktury pamięci w przestrzeni tabel. Typy segmentów: danych, indeksu, tymczasowy, wycofania, otwarcia. Każdy segment w bazie jest tworzony z co najmniej jednym obszarem dla danych., jednakże segment wycofania zawsze ma co najmniej dwa obszary, Przestrzenie tabel - są logicznym obszarem, w którym baza przechowuje zapisane w niej dane. Każda przestrzeń składa się z jednego lub więcej plików systemu operacyjnego, które dla serwera Oracle tworzą integralną całość Struktura logiczna bazy danych Przykładowe rozmieszczenie obiektów w przestrzeniach tabel Plik danych nr 1 Przestrzeń tabel nr 1 Przestrzeń tabel nr 2 Tablica Plik danych nr 2 Plik danych nr 3 Tablica Globalny Obszar Systemowy (System Global Area -SGA). Bufor Dziennika Powtórzeń Bufor Danych Globalny Obszar Systemowy Obszar Współdzielony Bufor Bibliotek Współdzielony Obszar Poleceń SQL Bufor Słownika rozmiar SGA z podziałem na podstawowe : SHOW SGA Indeks Indeks Tablica Indeks SGA (System Global Area) jest obszarem pamięci służącym do przechowywania informacji współdzielonych przez procesy bazy danych. Zawiera dane i informacje sterujące serwera Oracle. Globalny obszar systemowy umiejscowiony jest w pamięci komputera. 11

12 Bufor danych (database buffer cache) zawiera kopie bloków danych odczytywanych z dysku, dostępny jest dla wszystkich użytkowników podłączonych do bazy. Bloki w buforze danych dzielimy na: wolne niezmodyfikowane, gotowe do użycia, zaczepione obecnie używane przez procesy serwera, brudne zmodyfikowane, wymagające zapisu na dysk. Parametry: DB_CACHE_SIZE - rozmiar bufora danych określany dynamicznie, wprowadzony w Oracle 9i DB_BLOCK_SIZE - rozmiar bloku podany w bajtach (2048, 4096, itd.) DB_BLOCK_BUFFERS - licza bloków w buforze danych. ALTER SYSTEM SET DB_BLOCK_SIZE=4096 Bufor dziennika powtórzeń (redo log buffer) bufor cykliczny (po zapisaniu ostatniego bajtu zapis rozpoczyna się od pierwszego). Proces serwera podczas przetwarzania transakcji zapisuje blok wycofania jak i obrazy późniejsze (bloki ze zmienionymi danymi) co pozwala na odtworzenie dokonanych zmian po awarii instancji bazy danych. Parametr określający wielkość Bufora Dziennika Powtórzeń LOG_BUFFER określa rozmiar bufora w bajtach, musi być całkowitą wielokrotnością DB_BLOCK_SIZE Obszar współdzielony (shared pool). Bufor Bibliotek (library cache) Bufor Bibliotek (library cache) zawiera struktury sterujące oraz Współdzielone Obszary Poleceń SQL, w obszarze tym przechowywane są: treść poleceń SQL lub PL/SQL, analiza składniowa poleceń, plan wykonania poleceń. Użytkownicy realizujący to samo polecenie korzystają z tego samego Współdzielonego Obszaru Poleceń SQL. Polecenia SQL są uważane za identyczne jeśli: zapis polecenia jest taki sam z dokładnością do małych i wielkich liter oraz separatorów, odwołują się do tych samych obiektów, typy i nazwy zmiennych są identyczne. Obszar współdzielony (shared pool). Bufor Słownika Danych (data dictionary cache) Słownik Danych zawiera tabele, widoki i synonimy systemowe dostarczające informacji o obiektach bazy danych i uprawnieniach użytkowników. Część tych informacji jest sprowadzona do bufora słownika danych i jest wykorzystywana przy analizie składniowej poleceń. Parametr określający wielkość Obszaru Współdzielonego: SHARED_POOL_SIZE - określa wielkość obszaru podaną w bajtach (np bajtów) Od wersji Oracle parametr SHARED_POOL_SIZE może być modyfikowany dynamicznie podczas pracy instancji. ALTER SYSTEM SET SHARED_POOL_SIZE = wartość 12

13 Obszar pamięci PGA (Process Global Area lub Program Global Area) alokowany w momencie uruchomienia procesu serwera w związku z zaistniałym procesem użytkownika. Jest fragmentem pamięci operacyjnej zawierającym dane i informacje sterujące dotyczące pojedynczego procesu serwera lub pojedynczego procesu drugoplanowego. Nie jest, w przeciwieństwie do SGA, współdzielony przez wiele procesów. Procesy Drugoplanowe Procesy Drugoplanowe Globalny Obszar Systemowy SGA Procesy drugoplanowe (procesy tła) DBWR LGWR LGWR CKPT PMON SMON Obszar pamięci PGA zawiera następujące elementy: Obszar sortowania potrzebny przy przetwarzaniu polecenia SQL. Informacje dotyczące sesji, takie jak uprawnienia użytkownika oraz statystyki wydajności. Stany kursorów wskazujące aktualny etap przetwarzania poleceń SQL wykorzystywanych w sesji. Parametr związany z obszarem pamięci PGA: SORT_AREA_SIZE wskazuje w bajtach, ile pamięci PGA ma zostać zarezerwowane na wykonywanie sortowań. Pliki bazy danych DBWR - proces sekretarza bazy danych: DBWR Pliki danych Proces Sekretarza Bazy Danych (Database Writer) LGWR Proces Sekretarza Dziennika Powtórzeń (Log Writer) automatycznie uruchamiany w momencie uruchamiania instancji (jego działanie jest niezbędne). Zarządza blokami w buforze danych w taki sposób aby procesy serwera mogły znaleźć zawsze wolne bloki. Zapisuje wszystkie brudne bloki do plików danych. Wykorzystuje listę LRU w celu pozostawienia ostatnio używanych bloków w pamięci SGA. Optymalizuje operacje Wejścia/Wyjścia dzięki opóźnieniu zapisów. LGWR LGWR Proces Sekretarza Dziennika Powtórzeń Zapis brudnych bloków do plików następuje gdy: Lista brudna osiągnie limit długości. Upłyną trzy sekundy od ostatniego zapisu (time_out). Zgłoszony zostaje punkt kontrolny. Proces przeszuka określoną liczbę bloków na liście LRU i nie znajdzie wolnego. Pliki dziennika powtórzeń 13

14 LGWR Proces Sekretarza Dziennika Powtórzeń (Log Writer) automatycznie uruchamiany w momencie uruchamiania instancji (jego działanie jest niezbędne). Zapisuje informacje z bufora dziennika powtórzeń do plików tego dziennika. Zapis następuje gdy: następuje zatwierdzenie transakcji przez użytkownika, bufor dziennika powtórzeń jest w 1/3 zapełniony, upłyną trzy sekundy od ostatniego zapisu (time_out), zostaje zgłoszony punkt kontrolny. Właściwości procesu: dokonuje zapisu do plików dziennika powtórzeń zanim DBWR dokona zapisu zawartości bufora danych na dysk. zatwierdzenie transakcji przez użytkownika powoduje zapisanie pozycji dziennika powtórzeń dotyczących innych użytkowników zanim sami podejmą decyzję o zatwierdzeniu, podczas długich transakcji bufor dziennika powtórzeń może wypełnić się bardziej niż w 1/3 zanim dokonany zostanie zapis. SMON Proces Monitora Systemu (System Monitor) SMON Proces Monitora Systemu INSTANCJA SGA Procesy tła SMON Proces Monitora Systemu (System Monitor) automatycznie uruchamiany w momencie uruchamiania instancji (jego działanie jest niezbędne). Kiedy instancja Oracle ulega uszkodzeniu, cała nie zapisana informacja z SGA jest tracona. Po utracie instancji, w chwili ponownego otwarcia bazy danych proces SMON automatycznie wykonuje odtwarzanie instancji na podstawie informacji zawartych w plikach bazy danych. PMON Proces Monitora Procesów (Process Monitor) PMON Proces Monitora Procesów INSTANCJA Zadania realizowane przez proces: Odtwarzanie instancji podczas jej uruchomienia. Czyszczenie nieużywanych segmentów temporalnych (przechowują dane tymczasowe np. wyniki sortowania), Scalanie wolnych obszarów pamięci dyskowej w jedną spójną przestrzeń SGA Procesy tła PMON 14

15 Proces Monitora Procesów (Process Monitor) automatycznie uruchamiany w momencie uruchamiania instancji (jego działanie jest niezbędne). Jest odpowiedzialny za obsługę sytuacji, w której proces użytkownika przestaje działać poprawnie. CKPT Proces Punktu Kontrolnego (Checkpoint Process) CKPT Proces Punktu Kontrolnego Zadania realizowane przez proces: Wycofanie nie zatwierdzonych transakcji. Zwolnienie blokad nałożonych przez przerwany proces. Zwolnienie zasobów SGA wykorzystywanych przez przerwany proces. Kontrola stanu procesów drugoplanowych i przełączających. CKPT Nagłówki plików danych Nagłówek pliku kontrolnego Proces Punktu Kontrolnego (Checkpoint Process) uaktualnia nagłówki wszystkich plików danych i plików kontrolnych, potwierdzając pomyślne zakończenie punktu kontrolnego. Po zgłoszeniu punktu kontrolnego proces DBWR zapisuje wszystkie zmodyfikowane bloki na dysk. DBWR zleca również procesowi CKPT uaktualnienie informacji nagłówkowej wszystkich plików danych poprzez zapisanie informacji kontrolnej. W poprzednich wersjach Oracle rolę procesu CKPT przejmował proces LGWR, a uruchomienie CKPT jako oddzielnego procesu wymagało ustawienia parametru inicjalizacyjnego CHECKPOINT_PROCESS na wartość TRUE (w pliku init<sid>.ora) lub gdy liczba plików w bazie danych przekraczała określoną wartość. Inne Procesy Drugoplanowe ARCH RECO SNPn Snnn Dnnn Inne Procesy Drugoplanowe Proces archiwizatora plików dziennika powtórzeń Proces odtwarzający Proces odświeżający migawki Proces zapewniający obsługę żądań użytkowników Proces ekspedytora (dotyczy serwera wielowątkowego) 15

16 Inne Procesy Drugoplanowe ARCH - Proces archiwizatora plików dziennika powtórzeń. Proces ten jest uruchamiany gdy baza danych znajduje się w trybie archiwizowania dziennika powtórzeń i włączone jest automatyczne archiwizowanie. RECO - Proces odtwarzający, rozwiązuje problemy związane z awarią transakcji rozproszonych na skutek niedostępności węzłów sieci. Uruchamiany gdy baza danych pracuje w trybie opcji rozproszonej (DISTRIBUTED_TRANSACTION=True w init<sid>.ora). SNPn - Proces odświeżający migawki (replikacje tabel przeznaczonych tylko do odczytu), odpowiada za kolejkę zadań serwera i kolejkę replikacji. Liczba takich procesów zależy od parametru SNAPSHOT_REFRESH_PROCESSES. Jego maksymalna wartość wynosi 10. Snnn - Proces serwera dzielonego zapewniający obsługę żądań użytkowników (proces usługowy). Dnnn - Proces ekspedytora, uruchamiany w wielowątkowej konfiguracji serwera, zapewnia obsługę wielu procesów użytkowników przez jeden proces serwera (proces usługowy). Pliki danych (data files) Każdy plik danych posiada nagłówek, gdzie przechowywane są m.in. bieżący numer punktu kontrolnego, licznik punktów kontrolnych, numer sekwencyjny bieżącego pliku dziennika powtórzeń w momencie wystąpienia punktu kontrolnego. Perspektywy słonika danych zawierające informacje dotyczące plików danych: V$DATAFILE DBA_DATA_FILES V$DATAFILE_HEADER (informacje nagłówkowe plików danych). Tryby pracy instancji ORACLE NOMOUNT MOUNT OPEN odczytanie pliku parametrów, inicjalizacja SGA oraz odszukanie plików kontrolnych odczytanie plików kontrolnych oraz odszukanie pozostałych plików oraz sprawdzenie ich statusu otworzenie pozostałych plików i udostępnienie bazy danych użytkownikom Uruchamianie i zatrzymywanie bazy danych z Instance Manager Wykorzystywany jest do: tworzenia bazy danych plików kontrolnych. Tryb NOMOUNT Wykonywane są następujące operacje: Odczytuje plik parametrów konfiguracyjnych. Inicjalizuje pamięć SGA. Uruchamia procesy drugoplanowe (procesy tła). Otwiera pliki śladu oraz plik ostrzeżeń. 16

17 Tryb MOUNT Wykorzystywany jest do realizacji następujących czynności: Wykonanie operacji związanych z plikami dziennika powtórzeń (zmiana położenia, tworzenie nowych, usuwanie istniejących). Wykonanie zmiany nazwy lub położenia plików danych. Przełączenie bazy danych w tryb ARCHIVELOG lub NOARCHIVELOG. Wykonanie pełnego lub niepełnego odtworzenia bazy danych. Tryb OPEN W trybie tym otwierane są pliki dziennika powtórzeń oraz pliki danych co sprawia, że baza staje się dostępna dla użytkowników!!! System uruchamiając instancję w tym trybie przechodzi przez tryb NOMOUNT wykonując dodatkowo następujące operacje: Otwiera wyspecyfikowane w pliku parametrów pliki kontrolne. Uruchamianie instancji w określonym trybie Uruchamianie instancji w określonym trybie STARTUP [FORCE] [RESTRICT] [PFILE=plik_parametrów] [tryb_pracy] Alter Database Open OPEN Startup Open FORCE RESTRICT przed wykonaniem uruchomienia zamyka działającą instancję udostępnia bazę tylko użytkownikom z uprawnieniem RESTRICTED SESSION Alter Database Mount MOUNT NOMOUNT Startup Nomount Startup Mount Tryb pracy OPEN [opcje_montowania] - udostępnia bazę użytkownikom, bazę można otworzyć w trybie READ WRITE tryb do odczytu i zapisu READ ONLY tryb tylko do odczytu MOUNT [RECOVER] [nazwa_bazy_danych] [opcje_montowania], RECOVER po uruchomieniu bazy rozpoczyna odtwarzanie po awarii nośników, NOMOUNT [opcje_montowania]. SHUTDOWN Opcje montowania EXCLUSIVE pozwala jedynie bieżącej instancji na dostęp do bazy danych PARALLEL umożliwia dostęp do bazy wielu instancjom. 17

18 Uruchamianie instancji w określonym trybie ALTER DATABASE [nazwa_bazy_danych] tryb_pracy Ograniczenie dostępu do bazy Tryb pracy OPEN [RESETLOGS NORESETLOGS] - udostępnia bazę użytkownikom Użycie parametru RESETLOGS wymaga ostrożności i jest związane ściśle z archiwizacją i odtwarzaniem MOUNT [opcje_montowania] Opcje montowania EXCLUSIVE pozwala jedynie bieżącej instancji na dostęp do bazy danych PARALLEL umożliwia dostęp do bazy wielu instancjom. (uruchamia Serwer Równoległy Oracle) ALTER SYSTEM status RESTRICTED SESSION; status ENABLE - ogranicza dostęp do bazy tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie RESTRICTED SESSION DISABLE udostępnia bazę wszystkim użytkownikom Wyciszanie bazy danych Wyciszenie (quiesce) bazy danych polega na wprowadzeniu jej w taki stan, w którym dopuszczalne są tylko sesje użytkowników posiadających rolę DBA. Wprowadzenie bazy w stan wyciszenia powoduje wstrzymanie wszystkich transakcji rozpoczętych przez użytkowników, którzy nie posiadają uprawnień z grupy DBA. Uaktywnienie opcji wymaga wpisu w pliku inicjalizacyjnym bazy danych: RESOURCE_MANAGER_PLAN = SYSTEM_PLAN konieczny jest restart bazy danych Oracle. stan wyciszenia : ALTER SYSTEM QUIESCE RESTRICTED; Przywrócenie pełnej funkcjonalności bazy danych ALTER SYSTEM UNQUIESCE; Zawieszanie operacji IO w bazie danych uniemożliwia wykonanie jakiekolwiek polecenia w bazie danych, którego konsekwencją byłby zapis lub odczyt danych z dysku. zawieszenie operacji IO ALTER SYSTEM SUSPEND; Wznowienie operacji IO ALTER SYSTEM RESUME; 18

19 Zamykanie instancji bazy danych SHUTDOWN [tryb_zamknięcia] Zamykanie instancji bazy danych SHUTDOWN [tryb_zamknięcia] NORMAL TRANSACTIONAL Baza zostaje zamknięta dopiero, gdy wszyscy użytkownicy zakończą sesje (odłączenie od bazy danych). Zawartość bloków buforów danych i dziennika powtórzeń są zapisywane na dysk, dostęp nowych użytkowników do bazy jest blokowany. Domyślny tryb zamykania. Użytkownicy odłączani są automatycznie od bazy gdy zakończą aktualne transakcje, dostęp nowych użytkowników do bazy jest blokowany następnie baza jest zamykana. IMMEDIATE ABORT Kończy wykonanie poleceń SQL i wycofuje nie zatwierdzone transakcje, następnie odłącza użytkowników od bazy. Nie czeka na zakończenie pracy przez użytkowników, nie wycofuje nie zatwierdzonych transakcji. Natychmiast zamyka SGA i procesy tła. Po w trybie ABORT, w momencie startu następuje odtwarzanie instancji. Znajduje zastosowanie, gdy nie można wykonać zamknięcia w innym z trybów,. Parametry startowe bazy Zmiana parametrów sesji SHOW PARAMETERS wzorzec_nazwy Aktualne wartości parametrów w ramach sesji SELECT * FROM V$PARAMETER Wartości parametrów niezależnie od sesji SELECT * FROM V$SYSTEM_PARAMETER DBMS_UTILITY.GET_PARAMETER_VALUE ALTER SYSTEM SET nazwa_parametru = wartość [DEFERRED] Klauzula DEFERRED wprowadza zmianę dla każdej sesji, która w przyszłości podłączy się do bazy danych Nie wszystkie parametry mogą być zmieniane na otwartej bazie danych 19

20 Pojęcia SESJA czas pracy użytkownika od momentu podłączenia się do bazy poleceniem CONNECT aż do czasu zakończenia pracy polecenie EXIT (DISCONNECT). W ramach jednej SESJI użytkownik może realizować wiele TRANSAKCJI, jedna po drugiej lub zagnieżdżone. SELECT USERNAME, COMMAND, STATUS, PROCESS, MACHINE FROM V$SESSION USERNAME SYS AP COMMAND STATUS ACTIVE ACTIVE KILLED ACTIVE PROCESS : :3284 MACHINE BAZY BAZY LR\BAZY LR\PC21431 DESC V$SESSION SADDR SID SERIAL# AUDSID PADDR USER# USERNAME COMMAND OWNERID TADDR LOCKWAIT STATUS SERVER SCHEMA# SCHEMANAME OSUSER PROCESS MACHINE... Przerywanie sesji Natychmiastowe zabicie sesji: ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid, serial#'; Rozłączenie użytkownika z serwerem: ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION 'sid, serial#'; Rozłączenie użytkownika po zakończeniu bieżącej transakcji: ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION 'sid, serial#'; POST TRANSACTION 'sid, serial#' - identyfikatory sesji użytkownika z perspektywy V$SESSION Muszą być podane obydwa parametry w apostrofie!!!!! Nie można zabić bieżącej sesji Zabijana sesja domyślnie jest zaznaczana do zabicia (KILLED) i zabijana po zakończeniu wszystkich jej transakcji Ponowna próba zbicia tej sesji generuje błąd ORA-00031: sesja zaznaczona do zlikwidowania Słownik danych Słownik danych V$PARAMETER V$SGA V$OPTION V$PROCESS V$BGPROCESS V$SESSION V$VERSION V$INSTANCE Tryb NOMOUNT: Informacje o parametrach inicjalizacyjnych Zawiera zestawienie informacji o SGA Opcje, które zostały zainstalowane w serwerze Oracle Informacje o aktualnych aktywnych procesach Informacje o aktualnych aktywnych procesach drugoplanowych Aktualne informacje o otwartych sesjach Informacje o numerze wersji i zainstalowanych komponentach Informacje nt. stanu bieżącej instancji. V$THREAD V$CONTROLFILE V$CONTROLFILE_RE CORD_SECTION V$DATABASE V$DATAFILE V$DATAFILE_HEADER V$LOGFILE Tryb MOUNT: Informacje o wątkach/kanałach, np. grupach dziennika powtórzeń Nazwy i lokalizacje plików kontrolnych Informacje nt. rekordów pliku kontrolnego Ogólne informacje o bazie danych Informacje o plikach danych Informacje nagłówkowe plików danych Informacje o plikach dziennika powtórzeń. 20

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Archiwizacja i odtwarzanie bazy Architektura bazy Oracle %DUWáRPLHM%XáNV]DV bbulk@ii.pb.bialystok.pl Cele archiwizacji i odtwarzania z 2FKURQDED]\GDQ\FKSU]HGUy*Q\PLW\SDPL awarii z =ZLNV]HQLHUHGQLHJRF]DVXSRPLG]\DZDULDPL

Bardziej szczegółowo

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych

Przyczyny awarii. Struktury wykorzystywane do odtwarzania bd. Archiwizowanie plików dziennika. Archiwizowanie danych. danych Przyczyny awarii Archiwizowanie danych i odtwarzanie po awarii błędy uŝytkowników, np. przypadkowe usunięcie danych błędy w oprogramowaniu aplikacyjnym awarie procesów uŝytkowników awarie sieci awarie

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa

Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Przygotowanie bazy do wykonywania kopii bezpieczeństwa Wstęp Wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie po awarii jest jednym z kluczowych zadań administratora bazy danych. W momencie wystąpienia awarii

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Struktura bazy danych Oracle (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 28 Organizacja przestrzeni danych struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy,

Bardziej szczegółowo

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy,

Organizacja przestrzeni danych (2) Struktura bazy danych Oracle. Przestrzenie tabel. baza danych. tabel. tabel. struktury. (relacje, schematy, Organizacja przestrzeni danych Struktura bazy danych Oracle struktury logiczne - przestrzenie tabel (ang. tablespaces), schematy, obiekty (relacje, indeksy, klastry, klastry haszowe (ang. hash cluster),

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 4 Pliki związane z bazą danych Oracle Pliki danych (ang. Datafiles) - zawierają dane, które są przechowywane w bazie danych. Plik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia

Zarządzanie wolną przestrzenią w bloku. Rozszerzenia 73 Plan prezentacji 74 Struktury fizyczne i logiczne bazy danych Pliki bazy danych i kontrolne, i dziennika powtórzeń, i konfiguracyjne, i tymczasowe, i danych Bloki dyskowe format, struktura, zawartość,

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 1 Cele kursu Kurs daje wskazówki jak za pomocą Oracle Enterprise Manager można wykonać większość podstawowych czynności administracyjnych.

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i

Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i Server Oracle - System Zarządzania Bazą Danych - składa się z instancji Oracle i bazy danych Oracle Instancja Oracle - pewne procesy drugoplanowe i struktury pamięciowe - aby użytkownik mógł uzyskać dostęp

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN

Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Podstawy systemów UNIX Podstawy RMAN Autor: Maciej Friedel Zajęcia prowadzone dla Polskiej Szkoły IT Wrocław, 2009 Tryb ARCHIVELOG 1. Konfiguracja obszaru FRA (Flash Recovery Area)

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Block Change Tracking

Block Change Tracking Czym jest i czy warto stosować? OPITZ CONSULTING Kraków Przybliżenie technologii i analiza testów Jakub Szepietowski (Młodszy konsultant SE) OPITZ CONSULTING Kraków 2011 Strona 1 Agenda 1. Plik BCT 2.

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych

Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych Odtwarzanie po awarii plików bazy danych (dysków) Odtwarzanie po awarii dysków oznacza, że któryś z plików bazy danych został uszkodzony. W zależności od tego,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wykonywanie kopii bezpieczeństwa w bazie Oracle 11g Wstęp W bazie Oracle 11g można wykonywać kopie bezpieczeństwa ręcznie i automatycznie z wykorzystaniem narzędzie RMAN. Zalecanym i rekomendowanym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika

Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika Archiwizowanie danych i odtwarzanie bazy danych po awarii Recover manager 140 Konfiguracja bazy danych zwiększająca możliwość odtworzenia jej po awarii nośnika W celu skonfigurowania bazy danych z dostateczną

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia).

Ustawienie na poziomie sesji (działa do zmiany lub zakończenia sesji zamknięcia połączenia). POZIOMY IZOLACJI TRANSAKCJI 1. Microsoft SQL Server 2012 (od SQL Server 2005) W systemie SQL Server można wybrać sposób sterowania współbieżnością. Podstawowy sposób to stosowanie blokad. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych

Oracle Database 11g: podstawy administracji. Instalowanie serwera bazy danych 1 Zadania administratora bazy danych 2 Oracle Database 11g: podstawy administracji Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie serwerem Zarządzanie strukturami

Bardziej szczegółowo

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2

PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 2012 PROCEDURA BACKUP & RECOVER Dokument opisuje procedurę backup u i odtwarzania dla bazy Oracle 11gR2 ORA- 600 Kamil Stawiarski Spis treści Pełny backup serwera Oracle... 3 Backup wykonywany z jednego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe)

Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Tytuł kursu: Oracle 11g XE Administracja (kompleksowe) Kod kursu: ORA-KOMPL Dokument jest częścią oferty szkoleń firmy Javatech. Pełna oferta znajduje się pod adresem: http://www.javatech.com.pl/szkolenia.html

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 12 Zarządzanie bazami danych Pliki bazy danych i dzienniki Krótkie wprowadzenie do transakcji

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle

Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle Ćwiczenie 2. Struktura bazy danych Oracle 1. Zamykanie i uruchamianie bazy danych w konsoli tekstowej Czas trwania: 20 minut 1. Uruchom środowisko wirtualizacji kliknij na umieszczoną na pulpicie komputera-gospodarza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g

Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Zarządzanie instancją bazy danych Oracle11g Wstęp Na poprzednim laboratorium zapoznaliście się Państwo ze środowiskiem maszyny wirtualnej, systemem Linux oraz podstawowymi operacjami na bazie danych. Na

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Dane są przechowywane w plikach (miejsce na dysku wraz z przypisaną mu nazwą), których rozmiar z reguły nie jest stały jeśli zostaną wprowadzone jakieś

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami

Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami 106 Plan prezentacji 107 Zarządzanie kontami użytkowników w i uprawnieniami Schematy a użytkownicy Tworzenie użytkowników, uwierzytelnianie Przywileje systemowe i obiektowe, role Profile kontrola wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Cwiczenie 7. Retrospekcja

Cwiczenie 7. Retrospekcja Cwiczenie 7. Retrospekcja 1. Sprawdzenie środowiska Czas trwania: 15 minut Mechanizmy związane z retrospekcją wymagają spełnienia kilku warunków. W pierwszym ćwiczeniu dokonamy ich weryfikacji. Zakłada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a

Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Instrukcja korzystania z Virtual Box-a i SQLPLUS-a Wstęp W tej instrukcji zawarte są procedury dotyczące użytkowania VirtualBox-a i SQLPLUS-a w zakresie: 1. Virtual Box a. podłączanie zewnętrznych współdzielonych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu?

Przywracanie systemu. Do czego służy Przywracanie systemu? Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) to komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7. Do czego służy Przywracanie systemu? Narzędzie Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

SQL Server. Odtwarzanie baz danych.

SQL Server. Odtwarzanie baz danych. SQL Server. Odtwarzanie baz danych. Utwórz bazę danych CW. Utwórz w niej tabelę T1(p1 INT PRIMARY KEY, p2 INT) i wpisz wiersz (1,100). Sprawdź ścieżkę dostępu do plików bazy (np. we właściwościach bazy

Bardziej szczegółowo

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL

System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL System archiwizacji i konserwacji baz danych MS SQL Autor : Krzysztof Jarecki Spis treści 1. Przeznaczenie systemu... 3 2. Instalacja systemu... 4 3. Konfiguracja archiwizatora... 5 3.1 Przykład archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Cel odtwarzania. Transakcyjne odtwarzanie bazy danych. Modele awarii. Efektywność odtwarzania MTTF

Cel odtwarzania. Transakcyjne odtwarzanie bazy danych. Modele awarii. Efektywność odtwarzania MTTF 1 Cel odtwarzania 2 Transakcyjne odtwarzanie bazy danych Podstawowym celem mechanizmów transakcyjnego odtwarzania bazy danych po awarii jest odtworzenie spójnego stanu bazy danych Definicja odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Kontynuując ćwiczenia dotyczące obiektów w bazie Oracle, na dzisiejszych zajęciach zajmiemy sie: Indeksami Technologią Flashback Indeksy Indeksy to struktury,

Bardziej szczegółowo

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne

Struktura dysku. Dyski podstawowe i dynamiczne Struktura dysku Dyski podstawowe i dynamiczne System Windows 2000 oferuje dwa rodzaje konfiguracji dysków: dysk podstawowy i dysk dynamiczny. Dysk podstawowy przypomina struktury dyskowe stosowane w systemie

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

Pliki. Operacje na plikach w Pascalu Pliki. Operacje na plikach w Pascalu ścieżka zapisu, pliki elementowe, tekstowe, operacja plikowa, etapy, assign, zmienna plikowa, skojarzenie, tryby otwarcia, reset, rewrite, append, read, write, buforowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT

SAS Institute TECHNICAL SUPPORT SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Optymalizacja serwera metadanych Spis treści 1. Jak działa serwer metadanych?...2 2. Szacowanie wielkości pamięci operacyjnej potrzebnej dla serwera metadanych...2 3. Workunit

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziały 1-29 Rok akademicki 2009/2010 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych PLAN WYKŁADU I BIBLIOGRAFIA - 2 - PLAN WYKŁADU 1. Architektura systemu Oracle. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c

Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Audyt serwera bazy danych Oracle Database 12c Raport z przeprowadzonego audytu [XXXXXXXX] Redakcja dokumentu: XXXX XXXXXXXX Poznań XX-XX-XXXX Spis treści 1 Przedmiot i cel audytu... 2 2 Wykorzystane materiały

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Podstawy teoretyczne baz danych Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Cel odtwarzania Podstawowym celem mechanizmów transakcyjnego odtwarzania bazy danych po awarii jest odtworzenie spójnego

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES

Laboratorium systemów MES. Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES Laboratorium systemów MES Instrukcja korzystania z środowiska do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu Wonderware MES 1 Informacje ogólne... 3 Uruchomienie Oracle VirtualBox... 3 Pierwsze zajęcia laboratoryjne...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 SQL FIZYCZNA STRUKTURA BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Struktura tabeli Data dane LOB - Large Objects (bitmapy, teksty) Row-Overflow zawiera dane typu varchar, varbinary http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189051(v=sql.105).aspx

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird

Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird Naprawa uszkodzonej bazy Interbase/Firebird W przypadku, gdy podczas pracy programu KS-Apteka Windows pojawiają się błędy jak na rysunku 1, (takie błędy w szczegółach zaczynają się od słów: internal gds

Bardziej szczegółowo

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional

Instalacja sieciowa i rejestracja progecad Professional Instalacja sieciowa i rejestracja Professional 1 Treść 1 Treść... 1 2 Wstęp... 1 3 Jak rozpocząć?... 2 3.1 Instalacja serwera NLM dla... 2 3.2 Rejestracja serwera NLM dla... 2 3.3 Dodawanie i aktywacja

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI...

ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... SPIS TREŚCI: Od Autora... 11 ROZSZERZANIE MOŻLIWOŚCI... 13 PROGRAMY PREFERENCYJNE... 15 Czcionki systemowe... 15 Tła okien... 18 Tryb wyświetlania... 22 Zegar i data systemowa... 24 Urządzenia wejścia

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera Firebird

Instalacja serwera Firebird Instalacja serwera Firebird Plik instalacyjny serwera Firebird można pobrać z strony http://www.firebirdsql.org. Przed instalacją należy zamknąć wszystkie działające programy. Uruchamiamy plik Firebird-1.5.4.4910-0-Win32.exe,

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http:www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo