Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych."

Transkrypt

1 Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji Treść wykładu Rola procesu sekretarza dziennika (LGWR) w rejestrowaniu i zatwierdzaniu transakcji w plikach dziennika powtórzeń. Identyfikowanie i składników i przeznaczenia mechanizmu dzienników powtórzeń. Realizacja i znaczenie punktów kontrolnych. Zarządzanie współbieżnym dostępem oraz spójnością odczytu danych na poziomie polecenia.

2 Przegląd SGA DBWR CKPT LGWR ARCH Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline Plik kontrolny

3 Początek transakcji Początek sesji. Koniec poprzedniej transakcji. Zakończenie transakcji Zatwierdzenie transakcji Polecenie COMMIT. Transakcje Polecenie SQL (DDL) spowodowało niejawne zatwierdzenie. Poprawne wyjście z programu użytkownika z odłączeniem od serwera Oracle - zakończenie transakcji Przerwanie transakcji Polecenie ROLLBACK - zakończenie na żądanie użytkownika. Awaryjne wyjście z programu użytkownika bez odłączenia od serwera Oracle. Awaria (zasilania, procesora, dysku, pamięci)

4 Strata transakcji w pamięci SGA Przed modyfikacją buforów danych proces serwera zapisuje w buforze dziennika powtórzeń wszystkie zmiany dokonane w bazie danych. Kiedy wymagane jest odtwarzanie, system Oracle potrafi zrekonstruować zmiany dokonane w bazie danych i zapisy w segmentach wycofania na podstawie zapisów w dziennikach powtórzeń.

5 Bufor dziennika powtórzeń Bufor cykliczny, do którego procesy serwera zapisują informacje o dokonywanych zmianach. Może zostać pominięty przez użycie słowa kluczowego NOLOGGING w poleceniach: CREATE TABLE oraz CREATE INDEX, ładowania danych przez Oracle Loader. W czasie backupu online do bufora dziennika zapisywane są całe modyfikowane bloki

6 Zadanie plików dziennika powtórzeń SGA Pliki dziennika powtórzeń są wykorzystywane przy odtwarzaniu po awarii instancji danych zmodyfikowanych w pamięci. Pliki Dziennika Powtórzeń

7 Proces LGWR SGA DBWn LGWR Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń

8 Proces LGWR Zapisuje pozycje z bufora dziennika powtórzeń do plików dziennika powtórzeń kiedy: Wystąpi zdarzenie zatwierdzenia transakcji. Bufor dziennika powtórzeń zostanie zapełniony w jednej trzeciej. DBWR zakończy oczyszczanie buforów bloków przy punkcie kontrolnym. Wystąpi iti time-out t procesu LGWR(~2sek.). W buforze jest ponad 1 MB danych do zapisu.

9 Przebieg zatwierdzania transakcji w bazie danych Użytkownik wysyła COMMIT. LGWR zapisuje bufor dziennika powtórzeń do bieżącej grupy dziennika. Użytkownik otrzymuje komunikat, że transakcja została zatwierdzona. Blokady zasobów dotyczące bloków danych i bloków wycofania są zdejmowane (inne procesy serwera). DBWR ewentualnie zapisze bloki bazy danych na dysk

10 Własności COMMIT LGWR zapisuje trwale transakcje pozwalając DBWR na opóźnienie zapisów redukując czas I/O. Zapisy dziennika powtórzeń zawierające zmienione bajty i informację identyfikującą są krótkie. Zatwierdzenia w bazie danych zapisują w pojedynczej operacji pozycje dziennika powtórzeń z wielu transakcji żądających zatwierdzenia w tym samym czasie. Jeżeli nie wystąpi przepełnienie bufora dziennika powtórzeń, wymagany jest tylko jeden synchroniczny zapis na transakcję. Rozmiar transakcji nie ma wpływu na czas oczekiwania na wykonanie bieżącego polecenia COMMIT. Zapis, jeżeli to możliwe, jest wieloblokowy.

11 Przełączanie Dziennika Przydzielany nowy numer sekwencyjny dziennika. Dysk 1 Dysk 2 1A 2A 1B 2B Grupa Dziennika 1 Element 1A, Dysk 1 Grupa Dziennika 2 Element 2A, Dysk 1 Element 1B, Dysk 2 Element 2B, Dysk 2 Numer Dziennika 25 Numer Dziennika 26

12 Punkty kontrolne bazy danych Punkty kontrolne bazy danych zapewniają, że wszystkie zmodyfikowane bufory bazy danych zostaną zapisane w plikach bazy danych. Pliki bazy danych są oznaczone jako pochodzące z bieżącej ż chwili, punkt kontrolny odnotowany jest w pliku kontrolnym i w nagłówkach plików danych. Parametr FAST_START_ START MTTR_TARGET TARGET określa dynamicznie punkty kontrolne w zależności od obciążenia. Parametr LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT TIMEOUT określa odstęp czasu między kolejnym punktami kontrolnymi. Parametr LOG_CHECKPOINT_INTERVAL INTERVAL określa liczbę zapisanych od poprzedniego punktu kontrolnego bloków systemowych w pliku dziennika powtórzeń, jaka powoduje inicjalizację kolejnego punktu kontrolnego.

13 Punkt kontrolny występuje: Przy każdym przełączeniu dziennika. Gdy spodziewany czas odtwarzania instancji osiągnie i podany limit. Przy zamykaniu instancji (chyba, że z opcją ABORT). Jeżeli jest wymuszony przez DBA. Kiedy wyłączana jest przestrzeń tabel. Zgodnie z parametrami dotyczącymi punktu kontrolnego FAST_START_ MTTR_TARGET LOG _ CHECKPOINT _ INTERVAL LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT

14 Synchronizacja Przy każdym punkcie kontrolnym modyfikowany jest numer sekwencyjny punktu kontrolnego w nagłówkach każdego ż z plików bazy danych i w pliku kontrolnym. W chwili uruchamiania i instancji system (SMON) sprawdza, czy wszystkie pliki mają ten sam numer sekwencyjny punktu kontrolnego. Częstsze punkty kontrolne zmniejszają czas potrzebny na odtwarzanie w przypadku awarii instancji ale mogą negatywnie wpływać na czas odtwarzania instancji.

15 Proces CKPT SGA DBWR CKPT Proces Serwera Pliki Kontrolne Proces Użytkownika Pliki Danych Plik Haseł Plik Parametrów Proces punktów kontrolnych CKPT dokonuje aktualizacji nagłówków plików danych i plików kontrolnych po wykonaniu punktu kontrolnego.

16 Proces(y) Archiwizatora (ARCn) SGA DBWn CKPT LGWR ARCn Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline

17 Proces(y) Archiwizatora (ARCn) Kopiuje(ą) pliki dziennika powtórzeń dla zapewnienia możliwości odtwarzania po awarii nośnika. Aktywowany tylko po wystąpieniu przełączenia dziennika. Opcjonalny, potrzebny tylko w trybie ARCHIVELOG. Może zapisywać na dysk lub taśmę.

18 Spójność odczytu SQL> SELECT first_name, dept_id, salary 2 FROM s_emp a 3 WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM s_emp b 4 WHERE b.dept_id = a.dept_id); Spójność odczytu serwer Oracle Database zapewnia dzięki możliwości ś i odczytu zmodyfikowanych danych z segmentów wycofania

19 Model blokowania Odczytujący nie blokują zapisujących. Zapisujący nie blokują odczytujących. Spójność odczytu zapewniona przez użycie zapisów w segmentach wycofania. Zapewnione jest blokowanie na poziomie wiersza (domyślnie) a także na poziomie tabel. Blokowanie jest automatyczne, może też być wymuszane jawnie. Można jawnie zażądać blokad dzielonych i blokad wyłącznych. Blokowanie na poziomie wiersza jest dostępne dla każdego wiersza w bazie danych. Serwer Oracle nigdy nie zwiększa poziomu blokady (na przykład z poziomu wiersza do poziomu bloku lub tabeli).

20 Podsumowanie SGA DBWR CKPT LGWR ARCH Proces Serwera Proces Użytkownika Pliki Danych Pliki Dziennika Powtórzeń Pamięć Offline

21 Zarządzanie ą strukturą ą bazy danych Cele Zrozumienie zasady yprzydziału przestrzeni w bazie danych. Dopasowanie struktury bazy danych. Przygotowanie przestrzeni tabel. Opis różnych typów segmentów.

22 Architektura Przestrzeni Oracle Blok SO Część Blok BD Część Zbudowany z Część Zbudowany z Ekstent Używany Wolny Część Danych Zbudowany z Segment Indeksu Część Wycofania Tymczasowy Plik Zbudowany z Część W Miejsce dla Przestrzeń tabel Miejsce dla Instancja Część Zbudowany z Zbudowana z Częśćę Zbudowana z Kontroluje Kontrolowana przez Dysk logiczny Baza dancyh

23 Przestrzeń tabel Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

24 Zarządzanie zawartością w przestrzeniach tabel Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel: Informacja o wolnych ekstentach jest zapisana w mapie bitowej w nagłówku pliku tej przestrzeni. Każdy bit jest związany z blokiem lub grupą bloków tej przestrzeni. Wartość bitu określa czy ekstent jest wolny czy zajęty. Metoda zalecana dla przestrzeni tymczasowych i wycofania. Metoda domyślna od wersji 10g Przestrzenie tabel zarządzane przez słownik danych: Informacje o ekstentach (poszczególnych segmentów i o acje o e ste tac (pos c egó yc seg e tó wolnych) są zapisane w słowniku danych w postaci listy.

25 Przestrzenie Tabel Przestrzeń tabel SYSTEM Zawiera informacje słownika danych, definicje pamiętanych ę procedur, pakietów i wyzwalaczy bazy danych. Wymagana do uruchomienia każdej bazy danych. Zawiera segment wycofania SYSTEM. S Może, choć nie powinna, zawierać dane użytkowników. Domyślnie zarządzana przez słownik danych. Dodatkowa systemowa przestrzeń tabel SYSAUX Zawiera dane narzędzi CMI (Common Management Infrastructure) Domyślnie zarządzana lokalnie Niesystemowa Przestrzeń Tabel y Pozwala na bardziej elastyczną administrację bazą danych. Zawiera segmenty wycofania, segmenty tymczasowe, dane aplikacji, dane indeksów i przestrzeń użytkowników. Zarządzana lokalnie albo przez słownik danych.

26 Lokalnie zarządzane przestrzenie tabel CREATE TABLESPACE userdata DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K; Redukują rywalizację o dostęp do tabel słownika danych. Podczas alokacji lub dealokacji ekstentów nie są generowane żadne informacje wycofania. Nie jest wymaganie scalanie sąsiednich wolnych ekstentów tó (SMON).

27 Przestrzenie tabel zarządzane ą przez słownik danych CREATE TABLESPACE userdata DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' SIZE 500M EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY DEFAULT STORAGE ( initial 1M NEXT 1M ); Ekstenty są ą zarządzane ą poprzez p słownik danych. Informacje o ekstentach są zorganizowane w postaci list. Każdy segment utworzony w takiej przestrzeni tabel może mieć własną klauzulę składowania. Wymagane jest scalanie sąsiednich i wolnych ekstentów. Metoda bardziej elastyczna lecz mniej efektywna pod względem wydajności.

28 Składnia Tworzenia Przestrzeni Tabel CREATE TABLESPACE przestrzeń_tabel ń t, DATAFILE spec_pliku EXTENT MANAGEMENT LOCAL DICTIONARY UNIFORM SIZE MINIMUM EXTENT DEFAULT STORAGE klauzula_przestrzeni ONLINE OFFLINE PERMANENT TEMPORARY DEFAULT STORAGE ( INITIAL liczba K ) M NEXT liczba K M MINEXTENTS liczba MAXEXTENTS liczba PCTINCREASE liczba

29 Tworzenie Przestrzeni Tabel (zarządzanej przez słownik danych) SQL> CREATE TABLESPACE utbs 2 DATAFILE /u01/oracle/d/utbs01.dbf SIZE 3M 3 DEFAULT STORAGE (INITIAL 50K NEXT 50K 4 MINEXTENTS 10 MAXEXTENTS PCTINCREASE 0); Tablespace created. Zmiana parametrów składowania (tylko dla zarządzanych przez słownik danych) ALTER TABLESPACE userdata MINIMUM EXTENT 2M; ALTER TABLESPACE userdata DEFAULT STORAGE ( INITIAL 2M NEXT 2M MAXEXTENTS 999 );

30 Przestrzenie wycofania Wykorzystywane przez segmenty wycofania automatycznie tworzone przez system. Nie mogą zawierać innych obiektów niż segmenty wycofania (undo). Są zarządzane lokalnie. W poleceniu CREATE TABLESPACE można umieścić jedynie klauzule DATAFILE i EXTENT MANAGEMENT CREATE UNDO TABLESPACE d 1 CREATE UNDO TABLESPACE undo1 DATAFILE '/u01/oradata/undo101.dbf' SIZE 40M;

31 Składnia Dodawania Pliku i modyfikacji Przestrzeni Tabel ALTER TABLESPACE przestrzeń_tabel, ADD DATAFILE spec_pliku DEFAULT STORAGE klauzula_przestrzeni, RENAME DATAFILE nazwapliku TO nazwapliku ONLINE OFFLINE BEGIN END READ ONLY WRITE PERMANENT TEMPORARY NORMAL TEMPORARY IMMEDIATE BACKUP,

32 Ręczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych SQL> ALTER DATABASE DATAFILE users02 2> RESIZE 100M; Statement processed. Automatyczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych AUTOEXTEND OFF ON NEXT liczba K M MAXSIZE UNLIMITED liczba K M

33 Automatyczna Zmiana Rozmiaru Plików Danych SQL> ALTER TABLESPACE users 2> ADD DATAFILE users02 SIZE 10M 3> AUTOEXTEND ON 4> NEXT 512K 5> MAXSIZE 250M; Statement processed. SQL> ALTER DATABASE DATAFILE users02 2> AUTOEXTEND OFF; Statement processed.

34 Tymczasowe Przestrzenie Tabel Używane do przechowywania pośrednich wyników operacji sortowania Nie mogą zawierać żadnych y trwałych obiektów Tworzone przez DBA CREATE TEMPORARY TABLESPACE przestrzeń_tabel, TEMPFILE spec_pliku

35 Domyślna tymczasowa przestrzeń tabel Oracle Database pozwala na utworzenie domyślnej tymczasowej przestrzeni tabel w ramach całej bazy danych Pozwala wyeliminować wszystkie sortowania z przestrzeni tabel SYSTEM Może zostać utworzona przy pomocy poleceń CREATE DATABASE lub utworzona przez CREATE TEMPORARY TABLESPACE i wskazana jako domyślna poleceniem ALTER DATABASE. Jest zarządzana lokalnie l Nie może zostać usunięta do momentu utworzenia nowej domyślnej tymczasowej przestrzeni tabel. Nie może zostać wyłączona. Nie można uczynić trwałej przestrzeni tabel przestrzenią domyślną tymczasową.

36 Domyślna przestrzeń tabel Oracle Database pozwala wskazać domyślną przestrzeń tabel dla wszystkich użytkowników bazy danych. Przestrzeń domyślna będzie ę lokalizacją dla segmentów, w których definicji nie określono przestrzeni tabel, a dla schematu właściciela obiektu nie wskazano przestrzeni domyślnej.

37 Przestrzenie Tabel Tylko Do Odczytu (READ ONLY) SQL> ALTER TABLESPACE tspace_3 READ ONLY; Tablespace altered. SQL> ALTER TABLESPACE tspace_3 READ WRITE; Tablespace altered.

38 Status Offline Wyłączona przestrzeń tabel jest niedostępna dla użytkowników. Niektóre przestrzenie tabel nie mogą zostać wyłączone: SYSTEM SYSAUX Przestrzenie z aktywnymi segmentami wycofania Domyślna przestrzeń tymczasowa Wyłączenie przestrzeni tabel: ALTER TABLESPACE userdata OFFLINE; Włączenie przestrzeni tabel: ALTER TABLESPACE userdata ONLINE;

39 Usuwanie przestrzeni tabel Usuwa przestrzeń tabel ze słownika danych Opcjonalnie również ż może ż być ć usuwana zawartość klauzulą INCLUDING CONTENTS Pliki danych mogą również ż zostać ć opcjonalnie usunięte przy pomocy klauzuli AND DATAFILES. DROP TABLESPACE userdata INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES;

40 Przenoszenie plików danych: ALTER TABLESPACE Przestrzeń tabel musi zostać wyłączona. Docelowe pliki danych muszą już istnieć. ALTER TABLESPACE userdata RENAME DATAFILE '/u01/oradata/userdata01.dbf' TO '/u01/oradata/userdata01.dbf'; Przenoszenie plików danych: ALTER DATABASE Docelowe pliki danych muszą już istnieć. Baza danych musi zostać ć zamontowana. ALTER DATABASE RENAME FILE '/u01/oradata/system01.dbf' TO '/u03/oradata/system01.dbf';

41 Zasady zarządzania przestrzeniami tabel Używaj wielu przestrzeni tabel Oddzielaj dane użytkowników od danych słownika danych. Oddzielaj dane różnych aplikacji. Umieszczaj różne pliki przestrzeni tabel na oddzielnych urządzeniach dyskowych by redukować rywalizację o I/O. Oddzielaj segmenty wycofania od segmentów danych. Wyłączaj poszczególne przestrzenie tabel pozostawiając inne włączone. ą Zarezerwuj przestrzenie tabel w zależności od typu użycia danych. Archiwizuj poszczególne przestrzenie tabel pojedynczo.

42 Zasady zarządzania przestrzeniami tabel zarządzanymi przez słownik danych Określaj parametry zarządzania przestrzenią w przestrzeniach tabel Określ domyślne parametry zarządzania przestrzenią ą dla obiektów tworzonych w przestrzeni tabel. Ustaw domyślne parametry zarządzania ą przestrzenią w przestrzeni tabel na podstawie szacunków dotyczących rozmiaru typowego obiektu. Przydzielaj ograniczenia wykorzystania przestrzeni tabel użytkownikom według potrzeb.

43 Konfigurowanie architektury Oracle Managed Files dla tworzonych przestrzeni tabel Tworzenie przestrzeni tabel z wykorzystaniem OMF wymaga ustawienia parametru: DB _ CREATE _ FILE _ DEST - domyślna lokalizacja plików danych. Parametr ten może ż zostać ć ustawiony w pliku parametrów i modyfikowany automatycznie przy pomocy polecenia ALTER SYSTEM: ALTER SYSTEM SET db_create_file_dest = '/u01/oradata/db01';

44 Tworzenie przestrzeni tabel z wykorzystaniem OMF Jeśli korzystamy z OMF, to klauzula DATAFILE polecenia CREATE TABLESPACE nie jest wymagana. CREATE TABLESPACE apps2_data DATAFILE SIZE 20M; Pliki danych są tworzone w katalogu opisanym parametrem DB_CREATE_FILE_DEST. Domyślnie pliki danych mają rozmiar 100M i mogą się atomatcnieroserać automatycznie rozszerzać. Usunięcie tak utworzonej przestrzeni tabel powoduje również automatyczne usunięcie jej plików z dysku. Pliki OMF mogą również zostać dodane do istniejącej przestrzeni tabel.

45 Uzyskiwanie informacji o przestrzeniach tabel Informacje o przestrzeniach tabel: DBA_TABLESPACES V$TABLESPACE Informacje o plikach danych: DBA_DATA_FILES V$DATAFILE Informacje o tymczasowych plikach danych: DBA_TEMP_FILES V$TEMPFILE

46 Segmenty Typ Segmentu Definicja i Segment wycofania Segment danych Segment indeksu Segment tymczasowy Zbiór ekstentów zawierający dane wycofania używane do wycofywania, spójności odczytu lub odtwarzania. Zbiór ekstentów zawierający całość danych tabeli, klastra lub danych innego typu. Zbiór ekstentów zawierający całość danych określonego indeksu albo jego partycji. Zbiór ekstentów zawierający dane należące do obiektu tymczasowego.

47 Segmenty Wycofania (bufory cykliczne) Ekstent 4 Ekstent t 1 Transakcja1 Transakcja2 Ekstent 3 Ekstent 2 Aktywny ekstent bez wolnej przestrzeni Nieaktywny ekstent z wolną przestrzenią

48 Segmenty danych Typ Segmentu Tbl Tabela Funkcja Zawiera wiersze pojedynczej j tabeli. Klaster indeksowy Klaster haszujący Partycja tabeli Tabela indeksowa Tabela zagnieżdżona Segment LOB Zawiera wiersze jednej lub wielu tabel zgrupowane według wartości wskazanej kolumny tabeli. Zawiera wiersze tabeli rozmieszczane za pomocą algorytmu haszowania. Zawiera wiersze tabeli o określonej wartości klucza. Tabela o zapisie danych uporządkowanych jak indeks według wartości ś iklucza. Zawiera dane tabeli, która jest elementem kolumny innej tabeli (wymaga opcji obiektowej). Służy do przechowywania danych o dużych rozmiarach (tekstowych, graficznych, video) przechowywanych w kolumnach tabel.

49 Segmenty indeksów Typ Segmentu Indeks Partycja indeksu Indeks LOB Funkcja Zawiera indeksy utworzone na jednej j lub wielu kolumnach tabeli. Służą do zwiększenia efektywności wyszukiwanie danych. Może być indeks tradycyjny (Bdrzewo) lub bitowy. Indeks jednej partycji tabeli (wymaga opcji obiektowej). Niejawnie tworzony segment, który służy do wyszukiwania określonych wartości kolumn LOB.

50 Segmenty Tymczasowe Tworzone automatycznie przez serwer Oracle przy wykonywaniu operacji wymagających sortowania takich jak: złączenia, grupowanie, sortowanie, tworzenie indeksów i innych. Tworzone w tymczasowej przestrzeni tabel dla użytkownika jeśli brak miejsca na sortowanie w pamięci wewnętrznej (PGA). Poszczególne ekstenty są przypisane do transakcji. Zwalniane na końcu transakcji (przez SMON) jeśli to jest przestrzeń typu PERMANENT. Nie chronione przez dziennik powtórzeń, ponieważ nie są konieczne dla zachowania spójności danych.

51 Podsumowanie Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

52 Zarządzanie przydziałem przestrzeni Zakres wykładu Przydzielanie ekstentów segmentom (obiektom bazy danych). Parametry zarządzania przydziałem przestrzeni bazy danych. Kontrola zużycia przestrzeni. Wykorzystanie parametrów używania przestrzeni. Wyświetlanie informacji o wykorzystanej i wolnej przestrzeni.

53 Przegląd Segment 20M Następny Ekstent 5M Inicjalny Ekstent 15M Przestrzeń tabel Bloki bazy danych Plik Baza danych

54 Ekstenty (rozszerzenia) Ekstenty są przydzielane gdy segment: jest tworzony (INITIAL EXTENT). rośnie (NEXT EXTENT). jest modyfikowany w celu przydziału ekstentów. Ekstenty są zwalniane gdy segment: jest usuwany. jest obcinany (polecenie TRUNCATE). jest większy niż zadeklarowany rozmiar optymalny, a zawiera wolne ekstenty (dotyczy tylko segmentów wycofania).

55 Sterowanie przydziałem ekstentów Parametry Zarządzania Przestrzenią (istotne dla przestrzeni zarządzanych przez słownik danych) INITIAL NEXT MAXEXTENTS MINEXTENTS PCTINCREASE OPTIMAL FREELISTS FREELIST GROUPS

56 Parametry zarządzania przestrzenią Parametr INITIAL Opis Rozmiar w bajtach pierwszego ekstentu przydzielanego dla segmentu. NEXT MAXEXTENTS UNLIMITED Rozmiar w bajtach następnego ekstentu przydzielanego dla segmentu. Całkowita liczbę ekstentów (w tym pierwszy) jaką Oracle ma prawo przydzielić obiektowi. Wartość minimalna -1. Wartość domyślna zależy od rozmiaru bloku i systemu operacyjnego. Określa, że ekstenty mają być automatycznie dodawane w miarę potrzeby. Nie należy używać tej opcji w przypadku segmentów wycofania i tabel słownika danych.

57 Parametry zarządzania przestrzenią (cd) Parametr MINEXTENTS PCTINCREASE OPTIMAL FREELISTS FREELIST GROUPS Opis Liczba ekstentów rezerwowana podczas tworzenia segmentu. Wartość domyślna to pojedynczy ekstent -1, z wyjątkiem segmentów wycofania, gdzie niezbędne są co najmniej dwa. Procent o jaki rośnie każdy kolejny ekstent w stosunku do poprzedniego. Domyślnie 50, z wyjątkiem segmentów wycofania, które nie używają tego parametru(0). Optymalny rozmiar segmentu wycofania w bajtach. Wartością domyślną jest NULL. Liczba list wolnych bloków stosowanych przy wstawianiu do tabeli. Domyślnie jest jedna. Liczba oddzielnych grup list wolnych bloków używanych przez instancje w opcji Real Application Clasters. Domyślnie jest jedna.

58 Kontrola przydziału ekstentów Efekty zmiany NEXT: Kolejny alokowany ekstent ma rozmiar NEXT. Nastpne ekstenty rosną w zależności od wartości parametru PCTINCREASE. Efekty zmiany PCTINCREASE Wartość NEXT jest obliczana z użyciem następującego wzoru: NEXT = NEXT * (1 + nowy PCTINCREASE/100) zaokrąglone do następnego bloku Oracle Efekty jednoczesnej zmiany NEXT oraz PCTINCREASE - -- Następny ekstent ma przypisaną nową wartość NEXT. Od tej pory wartość NEXT będzie obliczana na podstawie PCTINCREASE zwykłą metodą.

59 Kontrola przydziału ekstentów SELECT * FROM dba_free_space WHERE tablespace_name = APPL_DATA ORDER BY block_id; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA APPL_DATA rows selected.

60 Bloki Danych Składniki bloku bazy danych Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy

61 Parametry wykorzystania przestrzeni PCTFREE PCTUSED INITRANS MAXTRANS

62 PCTFREE = 20 PCTUSED = 40 Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Wiersze wstawiane są do osiągnięcia 80%, ponieważ PCTFREE wskazuje, że 20% przestrzeni bloku ma pozostać wolne na aktualizacje istniejących wierszy. Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy Aktualizacje istniejących wierszy mogą używać zarezerwowanej w bloku wolnej przestrzeni. Żadne nowe wiersze nie będą wstawiane do bloku dopóki będzie używane co najmniej 40% przestrzeni. Dane Wierszy

63 PCTFREE = 20 PCTUSED = 40 Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy Kiedy ilość wykorzystanej przestrzeni spadnie poniżej 40%, do bloku mogą być wstawiane nowe wiersze. Wiersze wstawiane są do osiągnięcia 80%, ponieważ PCTFREE wskazuje, że 20% przestrzeni bloku ma pozostać wolne na aktualizacje istniejących wierszy. Cykl się zamyka... Wspólny Zmienny Nagłówek Katalog Tabel Katalog Wierszy Wolna Przestrzeń Dane Wierszy

64 Kontrola wykorzystania przestrzeni Mała Wartość Parametru PCTFREE Powoduje pełniejsze zapełnienie bloków przez operacje wstawiania. Pozwala zmieścić dane w mniejszej liczbie bloków. Może zwiększyć koszty przetwarzania jeśli serwer Oracle często dokonuje reorganizacji bloków. Może powodować migrację wierszy.

65 Kontrola wykorzystania przestrzeni Duża Wartość Parametru PCTFREE Rezerwuje więcej przestrzeni dla przyszłych modyfikacji. Może wymagać większej liczby bloków na przechowanie danych. Obniża koszty przetwarzania ponieważ ż bloki rzadziej wymagają reorganizacji. Zmniejsza efekt wierszy w łańcuchach (chained rows).

66 Kontrola wykorzystania przestrzeni Mała Wartość PCTUSED Zmniejsza koszty przetwarzania, ponieważ bloki rzadziej są uznawane za wolne. Zwiększa niewykorzystywaną przestrzeń. Duża ż Wartość PCTUSED Zwiększa koszty przetwarzania, ponieważ bloki częściej są uznawane za wolne i są bardziej wypełniane. Poprawia wykorzystanie przestrzeni.

67 Kontrola wykorzystania przestrzeni Blok Danych Nagłówek Bloku Nagłówek Bloku Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wskaźnik Wiersza Wolna Przestrzeń Wykorzystana Przestrzeń (dane wierszy) Zapis Transakcji Zapis Transakcji Zapis Transakcji Zapis Transakcji

68 Łańcuchy i migracja Nagłówek Bloku Nagłówek wiersza Długość kolumny 1 Dane kolumny 1 Długość kolumny 2 Dane kolumny 2 Dane kolumny 2 Długość kolumny 3 Dane kolumny 3 Długość kolumny 4-NULL Długość kolumny 5 Dane kolumny 5 Dane kolumny 6 Długość kolumny 6 Dane kolumny 6 Wskaźnik do Reszty Wiersza Wiersz w łańcuchu Nagłówek Bloku Łańcucha Długość kolumny 7 Dane kolumny 7 (ciąg dalszy wiersza)

69 Łańcuchy i migracja ANALYZE TABLE tabela LIST CHAINED ROWS schemat. Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach Perspektywy Słownika Danych: USER/DBA_EXTENTS USER/DBA_FREE_SPACE USER/DBA_SEGMENTS DBA_TABLESPACES DBA_DATA_FILES DATA

70 Wyświetlanie ś i informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_tablespaces NAME NULL? TYPE TABLESPACE_NAME INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS PCT_INCREASE STATUS CONTENTS NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER VARCHAR2(9) VARCHAR2(9)

71 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT tablespace_name, status, contents 2 FROM dba_tablespaces; TABLESPACE_NAME STATUS CONTENTS TOOLS USERS ONLINE ONLINE PERMANENT PERMANENT

72 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_data_files NAME NULL? TYPE FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE_NAME BYTES BLOCKS STATUS VARCHAR2(257) NUMBER VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER VARCHAR2(9)

73 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT file_name, file_id, tablespace_name, bytes 2 FROM dba_data_files; FILE_NAME FILE_ID TABLESPACE_NAME BYTES /home/dba01/data/system_01.dbf 1 SYSTEM

74 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT * 2 FROM dba_free_space 3 ORDER BY file _ id, block _ id; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS SYSTEM SYSTEM SYSTEM

75 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT free.tablespace_name, block_id, free.bytes, 2 free.blocks, df.file_name 3 FROM dba _ free _ space free, dba _ data _ files df 4 WHERE free.file_id = df.file_id 5 ORDER BY 1, 2; TBALESPACE_NAME BLOCK_ID BYTES BLOCKS FILE_NAME SYSTEM /home/dba01/data/system _ 01.dbf SYSTEM /home/dba01/data/system_02.dbf SYSTEM /home/dba01/data/system_03.dbf...

76 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_segments NAME NULL? TYPE OWNER SEGMENT_NAME NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME HEADER_FILE HEADER_BLOCK BYTES BLOCKS EXTENTS INITIAL_EXTENT NEXT_EXTENT MIN_EXTENTS MAX_EXTENTS PCT_INCREASE FREELISTS FREELISTS_GROUPS VARCHAR2(30) VARCHAR2(81) VARCHAR2(17) VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER

77 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT owner, segment_name, extents, max_extents 2 FROM dba_segments 3 ORDER BY owner, segment _ name; OWNER SEGMENT_NAME EXTENTS MAX_EXTENTS SCOTT SYSTEM SYSTEM SYS... S_EMP 5 25 RBS RBS UNDO$ 50 99

78 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT tablespace_name, COUNT(*) AS segments, 2> sum(bytes) AS bytes 3> FROM dba _ segments 4> GROUP BY tablespace_name; TABLESPACE_NAME SEGMENTS BYTES APPL_DATA RBS SYSTEM USER_DATA

79 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> DESCRIBE dba_extents NAME NULL? TYPE OWNER SEGMENT_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME EXTENT_ID FILE_ID ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS NOT NULL NOT NULL NOT NULL NOT NULL VARCHAR2(30) VARCHAR2(81) VARCHAR2(17) VARCHAR2(30) NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER

80 Wyświetlanie informacji o ekstentach i segmentach SQL> SELECT * FROM dba_extents; OWNER SEGMENT_ NAME SEGMENT_ TYPE TABLESPACE NAME EXTENT_ID FILE_ID ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT SCOTT... S_EMP S_EMP S_EMP S_EMP S_EMP TABLE TABLE TABLE TABLE TABLE USER_DATA USER_DATA USER_DATA USER_DATA USER_DATA

81 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni Przestrzeń poniżej znacznika wysokiej wody nie może być zwolniona. Znacznik wysokiej wody może być znaleziony za pomocą ą procedury pakietowej DBMS_SPACE.UNUSED_SPACE. Jeśli segment jest całkowicie pusty, przestrzeń może być zwolniona poleceniem: TRUNCATE TABLE table_name DROP STORAGE ALTER TABLE DEALLOCATE UNUSED schemat. KEEP liczba tabela K M

82 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni Blok wykorzystany Blok niewykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Blok wykorzystany Znacznik Wysokiej Wody Zwolniona przestrzeń Blok niewykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Znacznik Wysokiej Wody

83 Zwalnianie niewykorzystanej przestrzeni tabeli SQL> ALTER TABLE big_emp DEALLOCATE UNUSED; Table altered. Wolna przestrzeń Blok wykorzystany ID Ekstentu ID Bloku Znacznik Wysokiej Wody Łączenie wolnej przestrzeni w TABLESPACE (dotyczy przestrzeni zarządzanych przaz słownik danych) SVRMGR> ALTER TABLESPACE users COALESCE;

84 Walidacja struktur indeksów i tabel Walidacja Indeksów Serwer Oracle sprawdza integralność każdego bloku danych i sprawdza czy blok nie jest uszkodzony. Serwer Oracle nie sprawdza czy każdy wiersz tabeli ma odpowiadającą pozycję w indeksie ani czy każda pozycja indeksu wskazuje na pewien wiersz w tabeli. Walidacja Tabel Serwer Oracle sprawdza integralność każdego bloku danych. Jeżeli użyto opcji CASCADE sprawdzana jest też struktura wszystkich indeksów tabeli i odpowiedniość między tabelą a jej indeksami.

Strojenie,administracja itp

Strojenie,administracja itp System Monitor Process Monitor Zakleszczenia Locks Odzyskiwanie rozproszone Odświeżanie migawek Zapytania równoległe SMON PMON LCK Tx RECO SNPn Pnnn Strojenie,administracja itp Adam Pelikant SGA System

Bardziej szczegółowo

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04

JSystems. Administracja Oracle. Kompendium wiedzy 2010-01-04 JSystems Administracja Oracle Kompendium wiedzy 2010-01-04 1 2 Globalny obszar systemowy - SGA Serwer Oracle składa się z plików bazy danych oraz instancji Oracle, której budowa jest przedstawiona na powyższym

Bardziej szczegółowo

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i

Zakres wykładów (2) T orzenie, monitorowanie i usuwanie uż u ytkowników. ytkowników Kontrolowanie haseł Kontrolowanie hase i zasobów systemowych i Zakres wykładów(1) Poznanie architektury i głównych cech serwera Oracle Database 11g. Uruchamianie i zamykanie bazy danych. Tworzenie kompletnej bazy danych. Operacje dostępu i aktualizacji danych. Zasady

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie:

Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Zarządzanie danymi wycofania Cele Po zakończeniu tej lekcji będziesz w stanie: Opisać zastosowanie danych wycofania Opisać zastosowanie danych wycofania Stosować automatyczne zarządzanie segmentami wycofania

Bardziej szczegółowo

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle

Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle Instalacja, architektura i struktura SZBD Oracle numer wersji konserwacji bazy danych główny numer wersji Bazy Danych Oracle Database Server 11..2.0.1.0 numer wersji Serwera Aplikacji numer wersji charakterystyczny

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH

ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH Rozdziały 1-29 Rok akademicki 2009/2010 Notatki do przedmiotu Administracja bazami danych PLAN WYKŁADU I BIBLIOGRAFIA - 2 - PLAN WYKŁADU 1. Architektura systemu Oracle. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008

Architektura SQL Server: 2000, 2005, 2008 Architektura SQL Serer: 2000, 2005, 2008 1. Architektura serwera Struktura SQL Serera 2. Bazy danych i pliki baz danych 3. Dziennik transakcyjny i odtwarzanie 4. Tabele 5. Indeksy 6. Blokady i współbieżność

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania

Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Wykład 1 Cele i strategie archiwizacji i odtwarzania Rozumienie funkcjonowania operacji archiwizacji i odtwarzania bazy danych. Wdrożenie strategii wykonywania kopii zapasowych i jej wykorzystywanie do

Bardziej szczegółowo

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support

Notatki Techniczne IBM Oracle. Strojenie i Architektura Oracle w AIX. Damir Rubic. IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Notatki Techniczne IBM Oracle Strojenie i Architektura Oracle w AIX Damir Rubic IBM SAP & Oracle Solution Advanced Technical Support Version 1.31 Date:01 July 2009 Tłumaczenie: Waldemar Mark Duszyk @ http://wmduszyk.com

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) T (b) N (c) N (d) T PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH - 2005/2006-1- A Nazwisko i imię: Kierunek: Rok studiów: Pytanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punkty 5 5 5

Bardziej szczegółowo

Strojenie,administracja itp. Cz. 2

Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Strojenie,administracja itp. Cz. 2 Adam Pelikant Środowisko pracy bazy danych Podczas instalacji bazy można określićśrodowisko pracy: Online Transaction Processing (OLTP) To baza danych utworzona z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III

Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Oracle ³atwiejszy ni przypuszczasz. Wydanie III Autor: Jadwiga Gnybek ISBN: 83-246-0116-3 Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1

O Autorach...h...15. Dla kogo jest ta książka?...ż...20. C:\Andrzej\PDF\MS SQL Server 2000 dla każdego\!spis treści.doc 1 Rozdział 1. O Autorach...h...15 Wst p...h...17 O tej książce...ż...ż......18 Dla kogo jest ta książka?...ż...20 Wprowadzenie do relacyjnych baz danych i Microsoft SQL Server 2000...h...21 SQL Server to

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik

Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych. Andrzej Ptasznik Wszechnica Poranna: Bazy danych Mechanizmy wewnętrzne baz danych Andrzej Ptasznik Mechanizmy wewnętrzne baz danych Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Mechanizmy wewnętrzne baz danych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników

Uprawnienia użytkowników Role użytkowników ękurs Oracle SQL. Niniejszy kurs wprowadzi Cię w podstawy programowania w bazach danych Oracle. Jest to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, zaczynamy więc od samych podstaw jakimi jest tworzenie zapytań w

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE STUDIA INFORMATICA 2011 Volume 32 Number 2B (97) Bożena MAŁYSIAK-MROZEK, Dariusz MROZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki RECOVERY MANAGER JAK DOBRZE I SZYBKO ODTWORZYĆ BAZĘ DANYCH W SZBD ORACLE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

(c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Architektura systemu Oracle10g (c) Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki 2 Zadania administratora bazy danych Instalowanie oprogramowania serwera bazy danych Tworzenie bazy danych Bieżące zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NawigatorBazDanych KS-NBD

NawigatorBazDanych KS-NBD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NawigatorBazDanych KS-NBD Podręcznik użytkownika Katowice 2005 2231PI01.00 Producent programu: Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Oracle Database 10g. Administracja bazy danych w Linuksie Autor: Edward Whalen T³umaczenie: Maciej Jezierski,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

1. Architektura systemu

1. Architektura systemu 1. Architektura systemu... 2 1.1. Systemowe bazy danych... 2 1.1.1. Baza danych master... 4 1.1.2. Baza danych model... 6 1.1.3. Baza danych tempdb... 7 1.1.4. Baza danych msdb... 8 1.2. Tabele systemowe...

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo