PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych"

Transkrypt

1 PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 6 4. Metody Implementacji Baz Danych 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 1

2 Statyczny model pamiętania bazy danych 1. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej podzielonej logicznie na segmenty składające się z jednostek o stałej długości nazywanej stronami. 2. Każdy plik F(R) rekordów typu R pamiętany jest w jednym segmencie. 3. Spójny obszar pamięci zewnętrznej, w której może być przechowywana jedna strona nazywamy blokiem. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 2

3 Statyczny model pamiętania bazy danych W pamięci operacyjnej wydzielony jest obszar zwany buforem zdolnym do pomieszczenia jednej strony. Przesyłanie danych pomiędzy pamięciami operacyjną i zewnętrzną przedstawia następujący schemat: 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 3

4 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Dynamiczny model pamiętania bazy danych pozwala każdej stronie w różnych momentach przyporządkować różne bloki w pamięci zewnętrznej co pozwala na zmianę rozmiarów segmentów. W metodzie tej dla każdego segmentu S k tworzony jest wektor V k zwany tablicą stron i wektor binarny MAP zawierający tyle pozycji ile bloków istnieje w pamięci zewnętrznej. Model ten można dla dwóch segmentów S 1 i S 2 przedstawić przy pomocy następującego schematu: 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 4

5 Dynamiczny model pamiętania bazy danych gdzie wektory V 1 i V 2 wskazują numery bloków, w których zapamiętane są kolejne strony odpowiednio segmentów S 1 i S 2, a 1 w wektorze MAP oznacza zajętość odpowiedniego bloku. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 5

6 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Dynamiczny model pamiętania bazy danych pozwala na tzw. przysłanianie pamięci, które polega na zablokowaniu części pamięci na czas konieczny na wykonanie pewnych operacji na zapisanych tam danych. Metoda ta pozwala odtworzyć bazę danych, bez konieczności robienia kopii zapasowej bazy w przypadku wystąpienia w niej błędów podczas wykonywania operacji na jej danych. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 6

7 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Omówimy model przysłaniania pamięci na przykładzie dwóch segmentów S 1 i S 2. Realizacja jego wymaga utworzenia dodatkowych wektorów V 11, V 21, CMAP, które są odpowiednio kopiami wektorów V 1, V 2, MAP, oraz wektora STATUS, służącego do oznaczenia, że segment S 1 lub S 2 są zamknięte, tzn. nie jest tworzona jego nowa wersja. Załóżmy, że segment S 1 składa się z k stron. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 7

8 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Stan bazy danych przed wykonywaniem operacji na zapisanych danych można przedstawić przy pomocy następującego schematu: 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 8

9 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Przy otwieraniu segmentu S 1 do operacji zmieniającej jego stan należy: 1. Przekopiować wektory V 1, MAP odpowiednio do V 11, CMAP i podstawić STATUS(1) := 1; 2. Np. modyfikowana jest strona 1 zapisana w bloku 2; 3. Dla tej zmodyfikowanej strony szukamy w wektorze CMAP wolnego bloku do zapisania nowego stanu strony (może to być blok (3) i podstawiamy CMAP(3) := 1 oraz V 1 (1) := -3, (znak - oznacza stronę już zmienioną ); 4. Podobne kroki można przeprowadzić np. dla strony 2 (tworzenie nowej strony); 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 9

10 Dynamiczny model pamiętania bazy danych Po tych operacjach stan bazy danych można przedstawić przy pomocy następującego schematu: 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 10

11 Dynamiczny model pamiętania bazy danych 5. Możliwe są teraz dwa przypadki: a) Jeżeli zakończono tworzenie nowej wersji i nie stwierdzono błędu to aktualne przyporządkowanie stron do bloków dane jest w wektorze V 1 ; gdy V 1 (i)<0 i V 11 (i) = j 0 to podstawiamy CMAP(j):= 0 i V 1 (i) := V 1 (i) dla i= 1, 2,..., k; aktualną mapę pamięci otrzymamy podstawiając MAP(i) := CMAP(i) dla i=1, 2,..., N; zamykamy segment S 1 podstawiając STATUS(1) := 0; b) Jeżeli w trakcie tworzenia nowej wersji stwierdzono błąd to wracamy do pierwotnego wektora V 1 podstawiając V 1 (i) := V 11 (i) dla i=1,2,...,k; aktualna mapa pamięci dana jest w wektorze MAP; zamykamy segment S 1 podstawiając STATUS(1) := 0; W obydwu przypadkach segment zawiera stan poprawny. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 11

12 Odwzorowanie rekordów w na stronie Na każdy rekord należący do pliku F(R):={ r 1,r 2,...,r N } rekordów typu R może być zarezerwowana na stronie stała lub zmienna wielkość pamięci. Niektóre z metod zapisywania rekordów przytoczone są w kolejnym przykładzie. Przykład. Wystąpienie rekordu typu PRACOWNIK( identyfikator, nazwisko, zawód, płaca, wiek ) można zapisać na stronie w następujący sposób: a) każda wartość atrybutu zapisywana jest w polu o stałej długości (podanej w ilości znaków) Długość pola w znakach Kowalski muzyk /2006 Wykład "Podstawy baz danych" 12

13 Odwzorowanie rekordów w na stronie b) wartości wszystkich atrybutów zapisywane są w kolejnych polach o najmniejszym rozmiarze potrzebnym do ich zapamiętania i odseparowane wyróżnionym znakiem np. % 123 % Kowalski % muzyk % % 23 % c) wartości wszystkich atrybutów zapisywane są w kolejnych polach o najmniejszym rozmiarze potrzebnym do ich zapamiętania i utworzenie dla każdego rekordu części przedrostkowej składającej się ze wskaźników podających adresy końców poszczególnych pól 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 13

14 Adresowanie rekordów w w bazie danych. Na pliku F(R):={ r 1,r 2,...,r N } rekordów typu R mogą być wykonywane następujące czynności: wprowadzanie rekordu, usuwanie rekordu, modyfikacja rekordu, poszukiwanie rekordu o określonej wartości atrybutu. Dostęp do miejsca zapamiętania w pamięci wystąpienia rekordu można uzyskać np. przy pomocy identyfikatora, którym może być np. kolejny numer przypisany rozważanemu rekordowi przez SZBD ( W Oracle jest to ROWID ). 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 14

15 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Pojęcie B-drzewa. Definicja. Indeksem pliku F(R) nazywamy zbiór I:={ (x,a) ( r F(R) ) (x = key(r) a = kbd(r) ) }, gdzie key(r) jest wartością klucza głównego w wystąpieniu rekordu r a kbd(r) kluczem bazy danych (adresem) wystąpienia rekordu r. Każdą parę (x,a) I nazywamy elementem indeksu. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 15

16 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Definicja. Niech h 0 i m 1. Drzewo T nazywamy B-drzewem klasy t(h,m), co zapisujemy T t(h,m), gdy T = lub spełnione są następujące warunki: 1. Wszystkie drogi prowadzące z korzenia do liści są jednakowej długości równej h; 2. Każdy wierzchołek, z wyjątkiem korzenia i liści, jest początkiem co najmniej m+1 krawędzi; 3. Korzeń jest liściem lub jest początkiem co najmniej dwóch krawędzi; 4. Każdy wierzchołek jest początkiem co najwyżej 2m+1 krawędzi. Wartość h nazywamy wysokością drzewa. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 16

17 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Przykład. Przykład B-drzewa klasy t(3,2) 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 17

18 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Organizując indeks pliku F(R) w postaci B-drzewa należy każdemu wierzchołkowi przyporządkować jedną stronę danych w następujący sposób: p 0 x 1 a 1 p 1 x 2 a 2 p 2... x l a l p l gdzie 1. 1 l 2m w przypadku korzenia i m l 2m dla wierzchołków pośrednich i liści; wartość l jest liczbą elementów indeksu na stronie, 2. x i wartością klucza głównego wystąpienia rekordu, a i kluczem bazy danych odpowiadającym wystąpieniu rekordu o wartości klucza głównego x i, 1 i l, 3. p i wskaźnikiem na wierzchołek będącym końcem krawędzi wychodzącej z tego wierzchołka, 0 i l, 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 18

19 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa przy czym dla każdego wierzchołka muszą być spełnione następujące warunki: 1) x 1 < x 2 <... < x l 2) Niech P(p i ) oznacza wierzchołek wskazywany przez wskaźnik p i, 0 i l, a X(p i ) niech będzie zbiorem wartości klucza głównego zawartym w poddrzewie, którego korzeniem jest P(p i ). Wtedy: a) ( x X(p 0 ) ) (x < x 1 ), b) ( x X(p i ) ) (x i < x < x i+1 ), dla 1 i < l, c) ( x X(p l ) ) (x l < x ). 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 19

20 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Przykład. Przykład organizacji indeksu w postaci B-drzewa klasy t(3,2) można przedstawić graficznie w następujący sposób: Dla uproszczenia w wierzchołkach drzewa umieszczono tylko wartości klucza głównego pomijając związane z nim adresy (wartości klucza bazy danych). 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 20

21 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Algorytm wyszukiwania w pliku indeksowym zorganizowanym w postaci B-drzewa Mamy indeks I zorganizowany w postaci B-drzewa i wartość klucza głównego x. Indeks I jest zapamiętany na stronach. Należy wyznaczyć wartość klucza bazy danych a, takiego że (x,a) I lub stwierdzenie, że x nie występuje w indeksie I. W przypadku, gdy wyszukiwanie zakończyło się niepowodzeniem (w indeksie I brak poszukiwanego elementu ) możliwe jest dołączenie elementu x do indeksu I. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 21

22 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Ma być dołączona para (x,a). Dołączanie to może być bezkolizyjne lub może spowodować przepełnienie strony (tzn. na stronie s zapamiętanych jest już 2m elementów indeksu). W pierwszym przypadku element (x,a) dołączany jest w ten sposób by zachować rosnące uporządkowanie wartości klucza głównego na stronie. W drugim przypadku zastosować należy metodę kompensacji lub podziału. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 22

23 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Algorytm kompensacji. Metodę tę stosujemy wtedy gdy jedna ze stron sąsiadujących ze stroną s zawiera j elementów indeksu, j<2m. Oznaczmy tą stronę przez s 1. Elementy ze stron s i s 1 z uwzględnieniem dołączanego elementu (x,a) i elementu (x ',a ' ), dla którego wskaźniki po obu stronach wskazują strony s i s 1 porządkujemy w ciąg 2m + j +2 elementów. Element "środkowy" (x i,a i ), gdzie i := entier( (2m + j +2)/2 ) wstawiamy w miejsce elementu (x ',a ' ). 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 23

24 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Strony s i s 1 wypełniamy następująco: 1. Jeżeli s 1 leży na lewo od strony s, to elementy (x k,a k ), k=1,2,...,i-1 wstawiamy na stronę s 1, a elementy (x k,a k ), k=i+1, i+2,..., 2m+j+2 na stronę s. 2. Jeżeli s 1 leży na prawo od strony s, to elementy (x k,a k ), k=1,2,...,i-1 wstawiamy na stronę s, a elementy (x k,a k ), k=i+1, i+2,..., 2m+j+2 na stronę s /2006 Wykład "Podstawy baz danych" 24

25 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Przykład. Dany jest fragment B-drzewa: Chcemy dołączyć element indeksu o wartości klucza głównego 27. Po uporządkowaniu ciągu wartości klucza głównego otrzymamy ciąg 20, 22, 26, 27, 34, 40, 45, 50. Po zastosowaniu metody kompensacji otrzymamy następujący fragment B-drzewa: 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 25

26 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 26

27 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Algorytm podziału. Niech strona s zawiera 2m elementów. Należy dołączyć element (x,a). W tym celu elementy ze strony s z uwzględnieniem dołączanego elementu (x,a) otrzymując ciąg 2m+1 elementów. porządkujemy rosnąco Elementy o numerach 1,2,...,m umieszczamy na stronie s, a elementy o numerach m+2, m+3,... 2m+1 na nowo utworzonej stronie s /2006 Wykład "Podstawy baz danych" 27

28 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Element (x m+1, a m+1 ) dołączamy do strony będącej wierzchołkiem krawędzi, której końcem jest wierzchołek odpowiadający stronie s w ten sposób, aby wskaźnik będący po lewej stronie elementu (x m+1,a m+1 ) wskazywał stronę s, a wskaźnik będący po prawej stronie od tego elementu stronę s 1. Może się zdarzyć, że strona ta jest zapełniona (zawiera już 2m elementów). Wówczas należy dokonać jej podziału. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 28

29 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B-drzewa Może zaistnieć przypadek, że z podziałem dojdziemy aż do korzenia. Przy podziale korzenia istnieje potrzeba utworzenia dwóch nowych stron (wierzchołków) - jeden s 1 zgodnie z opisanym już algorytmem oraz strony, która będzie nowym korzeniem B-drzewa. Operacja ta spowoduje powiększenie wysokości B-drzewa. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 29

30 Organizacja dostępu do pliku rekordów w za pomocą B * -drzewa 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 30

31 Indeks bitmapowy Indeks bitmapowy jest zbiorem map bitowych dla każdego indeksowanego atrybutu relacji. Przykład Imię... Adam Zenon Adam Jan Karol Piotr Zbigniew Jan 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 31

32 Indeks bitmapowy Zbiór map bitowych dla atrybutu Imię Adam Zenon Jan Karol Piotr Zbigniew /2006 Wykład "Podstawy baz danych" 32

33 Indeks bitmapowy Zbiór map bitowych dla atrybutu Imię można zorganizować przy pomocy B * -drzewa 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 33

34 Indeksy z odwróconym kluczem W pliku indeksowym o strukturze B*-drzewa wartości klucza pamiętane są w postaci otrzymanej z pierwotnej wartości klucza przez odwrócenie kolejności bitów. Tak zbudowany plik indeksowy nazywamy plikiem indeksowym z odwróconym kluczem (reverse key index). Przykład. Przykład indeksu o strukturze B*-drzewa i indeksu z odwróconym kluczem w którym widać, że wartości bliskie zostały rozproszone do różnych stron. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 34

35 Indeksy z odwróconym kluczem Rozproszenie bliskich wartości klucza ma duże znaczenie przy współbieżnych transakcjach operujących na rekordach o bliskich wartościach klucza. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 35

36 PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 7 5. Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 36

37 Struktura bazy danych Oracle Baza danych składa się z plików danych, które logicznie podzielone są na pewne obszary zwane przestrzeniami tabel ( tablespace ). Każda przestrzeń tabel składa się z co najmniej jednego pliku danych. Przestrzeń dyskowa zajmowana przez każdy plik danych jest logicznie podzielona na mniejsze jednostki bloki, rozszerzenia, segmenty. W Oraclu obiekty: tabele, indeksy i inne przechowywane są w segmentach. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 37

38 Przestrzenie tabel ( tablespace ) 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 38

39 Budowa bloku Nagłówek bloku Przestrzeń danych (przechowuje wartości atrybutów) Wolna przestrzeń Dane Wolny obszar bloku jest zarezerwowany na uaktualnianie rekordów znajdujących się w bloku. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 39

40 Budowa bloku Parametry składowania (storage parametr): 1. PCTFREE liczba - określa rozmiar wolnej przestrzeni bloku w stosunku do rozmiaru całego bloku (wyrażona w % ) Np. PCTFREE PCTUSED liczba - określa rozmiar przestrzeni bloku poniżej, którego będzie dozwolone wstawianie nowego rekordu (wyrażona w % ) Np. PCTUSED 50 Omówione parametry określa się przy definiowaniu relacji. Jeżeli rekord nie mieści się w jednym bloku może być przechowywany w wielu blokach. 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 40

41 Budowa bloku 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 41

42 Budowa bloku 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 42

43 Budowa bloku 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 43

44 Budowa bloku 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 44

45 Segment i rozszerzenie Rozszerzenie jest to ciągły obszar bloków, który musi znajdować się w jednym pliku dyskowym. B0 B1 B2 B3 B4 B8 B12 B16 plik1 Rozszerzenie 0 Rozszerzenie 1 B0 B3 B6 B9 plik2 Rozszerzenie 2 Segment 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 45

46 Segment i rozszerzenie 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 46

47 Segment 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 47

48 Adresowanie rekordu w bazie 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 48

49 Architektura systemu 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 49

50 Struktura pamięci SGA (System Global Area ) Bufor danych przechowuje dane odczytane z dysku. Bufor dziennika powtórzeń buforuje informacje o zmianach w bazie danych Bufor bibliotek zawiera między innymi współdzielony obszar poleceń SQL (analizę składniową i plany wykonania poleceń SQL) 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 50

PODSTAWY BAZ DANYCH. 7. Metody Implementacji Baz Danych. 2009/ Notatki do wykładu "Podstawy baz danych" 1

PODSTAWY BAZ DANYCH. 7. Metody Implementacji Baz Danych. 2009/ Notatki do wykładu Podstawy baz danych 1 PODSTAWY BAZ DANYCH 7. Metody Implementacji Baz Danych 2009/2010 - Notatki do wykładu "Podstawy baz danych" 1 Przechowywanie danych w bazie 1. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej podzielonej logicznie

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Schematyczne ujęcie organizacji pamięci i wymiany danych systemu pamiętania.

Indeksy. Schematyczne ujęcie organizacji pamięci i wymiany danych systemu pamiętania. Indeksy Statyczny model pamiętania bazy danych Bazy danych są fizycznie przechowywane jako pliki rekordów, które zazwyczaj są składowane na twardych dyskach. Dane przechowywane są w pamięci zewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 >

< K (2) = ( Adams, John ), P (2) = adres bloku 2 > < K (1) = ( Aaron, Ed ), P (1) = adres bloku 1 > Typy indeksów Indeks jest zakładany na atrybucie relacji atrybucie indeksowym (ang. indexing field). Indeks zawiera wartości atrybutu indeksowego wraz ze wskaźnikami do wszystkich bloków dyskowych zawierających

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski : idea Indeksowanie: Drzewo decyzyjne, przeszukiwania binarnego: F = {5, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 30, 34, 35, 37, 40, 45, 50, 60} 30 12 40 7 15 35 50 Tadeusz Pankowski www.put.poznan.pl/~tadeusz.pankowski

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych

Podstawy Informatyki. Metody dostępu do danych Podstawy Informatyki c.d. alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Bazy danych Struktury danych Średni czas odszukania rekordu Drzewa binarne w pamięci dyskowej 2 Sformułowanie

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów.

Plan wykładu. Klucz wyszukiwania. Pojęcie indeksu BAZY DANYCH. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów. Plan wykładu 2 BAZY DANYCH Wykład 4: Indeksy. Pojęcie indeksu - rodzaje indeksów Metody implementacji indeksów struktury statyczne struktury dynamiczne Małgorzata Krętowska Wydział Informatyki PB Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, /15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 15/15 PYTANIA NA EGZAMIN LICENCJACKI 84. B drzewa definicja, algorytm wyszukiwania w B drzewie. Zob. Elmasri:

Bardziej szczegółowo

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK

wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK wykład Organizacja plików Opracował: dr inż. Janusz DUDCZYK 1 2 3 Pamięć zewnętrzna Pamięć zewnętrzna organizacja plikowa. Pamięć operacyjna organizacja blokowa. 4 Bufory bazy danych. STRUKTURA PROSTA

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1)

Bazy danych - BD. Indeksy. Wykład przygotował: Robert Wrembel. BD wykład 7 (1) Indeksy Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 7 (1) 1 Plan wykładu Problematyka indeksowania Podział indeksów i ich charakterystyka indeks podstawowy, zgrupowany, wtórny indeks rzadki, gęsty Indeks

Bardziej szczegółowo

Definicja pliku kratowego

Definicja pliku kratowego Pliki kratowe Definicja pliku kratowego Plik kratowy (ang grid file) jest strukturą wspierająca realizację zapytań wielowymiarowych Uporządkowanie rekordów, zawierających dane wielowymiarowe w pliku kratowym,

Bardziej szczegółowo

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające)

Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Haszowanie (adresowanie rozpraszające, mieszające) Tadeusz Pankowski H. Garcia-Molina, J.D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa, Haszowanie W adresowaniu haszującym wyróżniamy

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski

Algorytmy i. Wykład 5: Drzewa. Dr inż. Paweł Kasprowski Algorytmy i struktury danych Wykład 5: Drzewa Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Drzewa Struktury przechowywania danych podobne do list ale z innymi zasadami wskazywania następników Szczególny

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Przydział ciągły (ang. contiguous allocation) cały plik zajmuje ciąg kolejnych bloków Przydział listowy (łańcuchowy, ang. linked

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna

System plików warstwa fizyczna System plików warstwa fizyczna Dariusz Wawrzyniak Przydział miejsca na dysku Zarządzanie wolną przestrzenią Implementacja katalogu Przechowywanie podręczne Integralność systemu plików Semantyka spójności

Bardziej szczegółowo

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku

ang. file) Pojęcie pliku (ang( Typy plików Atrybuty pliku Fragmentacja wewnętrzna w systemie plików Struktura pliku System plików 1. Pojęcie pliku 2. Typy i struktury plików 3. etody dostępu do plików 4. Katalogi 5. Budowa systemu plików Pojęcie pliku (ang( ang. file)! Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe B+ drzewo

Przykładowe B+ drzewo Przykładowe B+ drzewo 3 8 1 3 7 8 12 Jak obliczyć rząd indeksu p Dane: rozmiar klucza V, rozmiar wskaźnika do bloku P, rozmiar bloku B, liczba rekordów w indeksowanym pliku danych r i liczba bloków pliku

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady. implementacji

System plików przykłady. implementacji Dariusz Wawrzyniak Plan wykładu CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS System plików (2) 1 Przykłady systemu plików (1) CP/M katalog zawiera blok kontrolny pliku (FCB), identyfikujący 16 jednostek alokacji (zawierający

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

System plików przykłady implementacji

System plików przykłady implementacji System plików przykłady implementacji Dariusz Wawrzyniak CP/M MS DOS ISO 9660 UNIX NTFS Plan wykładu System plików (2) Przykłady implementacji systemu plików (1) Przykłady implementacji systemu plików

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH

WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH Pojęcie danych i baz danych Dane to wszystkie informacje jakie przechowujemy, aby w każdej chwili mieć do nich dostęp. Baza danych (data base) to uporządkowany zbiór danych z

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane

Algorytmy i struktury danych. Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Algorytmy i struktury danych Wykład 4 Tablice nieporządkowane i uporządkowane Tablice uporządkowane Szukanie binarne Szukanie interpolacyjne Tablice uporządkowane Szukanie binarne O(log N) Szukanie interpolacyjne

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wykład nr 7 (11.01.2017) Rok akademicki 2016/2017, Wykład

Bardziej szczegółowo

sprowadza się od razu kilka stron!

sprowadza się od razu kilka stron! Bazy danych Strona 1 Struktura fizyczna 29 stycznia 2010 10:29 Model fizyczny bazy danych jest oparty na pojęciu pliku i rekordu. Plikskłada się z rekordów w tym samym formacie. Format rekordujest listą

Bardziej szczegółowo

Kompresja danych Streszczenie Studia Dzienne Wykład 10,

Kompresja danych Streszczenie Studia Dzienne Wykład 10, 1 Kwantyzacja wektorowa Kompresja danych Streszczenie Studia Dzienne Wykład 10, 28.04.2006 Kwantyzacja wektorowa: dane dzielone na bloki (wektory), każdy blok kwantyzowany jako jeden element danych. Ogólny

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania

Bazy danych. Plan wykładu. Model logiczny i fizyczny. Operacje na pliku. Dyski. Mechanizmy składowania Plan wykładu Bazy danych Wykład 10: Fizyczna organizacja danych w bazie danych Model logiczny i model fizyczny Mechanizmy składowania plików Moduł zarządzania miejscem na dysku i moduł zarządzania buforami

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych. wykład 5

Algorytmy i struktury danych. wykład 5 Plan wykładu: Wskaźniki. : listy, drzewa, kopce. Wskaźniki - wskaźniki Wskaźnik jest to liczba lub symbol który w ogólności wskazuje adres komórki pamięci. W językach wysokiego poziomu wskaźniki mogą również

Bardziej szczegółowo

Przypomnij sobie krótki wstęp do teorii grafów przedstawiony na początku semestru.

Przypomnij sobie krótki wstęp do teorii grafów przedstawiony na początku semestru. Spis treści 1 Drzewa 1.1 Drzewa binarne 1.1.1 Zadanie 1.1.2 Drzewo BST (Binary Search Tree) 1.1.2.1 Zadanie 1 1.1.2.2 Zadanie 2 1.1.2.3 Zadanie 3 1.1.2.4 Usuwanie węzła w drzewie BST 1.1.2.5 Zadanie 4

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

System plików. Warstwowy model systemu plików

System plików. Warstwowy model systemu plików System plików System plików struktura danych organizująca i porządkująca zasoby pamięci masowych w SO. Struktura ta ma charakter hierarchiczny: urządzenia fizyczne strefy (partycje) woluminy (w UNIXie:

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base

2017/2018 WGGiOS AGH. LibreOffice Base 1. Baza danych LibreOffice Base Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Fizyczna organizacja danych w bazie danych

Fizyczna organizacja danych w bazie danych Fizyczna organizacja danych w bazie danych PJWSTK, SZB, Lech Banachowski Spis treści 1. Model fizyczny bazy danych 2. Zarządzanie miejscem na dysku 3. Zarządzanie buforami (w RAM) 4. Organizacja zapisu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH

PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA PRZECHOWYWANIA BAZ DANYCH PLAN WYKŁADU Składowanie danych Podstawowe struktury plikowe Organizacja plików BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć HIERARCHIA MECHANIZMÓW SKŁADOWANIA Podstawowy mechanizm składowania pamięć

Bardziej szczegółowo

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe

Indeksy. Wprowadzenie. Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny. Indeksy wielopoziomowe 1 Plan rozdziału 2 Indeksy Indeksy jednopoziomowe indeks podstawowy indeks zgrupowany indeks wtórny Indeksy wielopoziomowe Indeksy typu B-drzewo B-drzewo B+ drzewo B* drzewo Wprowadzenie 3 Indeks podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database

Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database Wydajność hurtowni danych opartej o Oracle10g Database 123 Plan rozdziału 124 Transformacja gwiaździsta Rozpraszanie przestrzeni tabel Buforowanie tabel Różnicowanie wielkości bloków bazy danych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa logiczna

System plików warstwa logiczna Dariusz Wawrzyniak Pojęcie u Plik jest abstrakcyjnym obrazem informacji gromadzonej i udostępnianej przez system komputerowy. Plik jest podstawową jednostką logiczną magazynowania informacji w systemie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych.

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle, jej zasobami i dostępem do danych. Program szkolenia: Administracja Oracle Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Administracja Oracle ora-admin Oracle admini 4 dni 50% wykłady / 50% warsztaty Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa

Matematyka dyskretna - 7.Drzewa Matematyka dyskretna - 7.Drzewa W tym rozdziale zajmiemy się drzewami: specjalnym przypadkiem grafów. Są one szczególnie przydatne do przechowywania informacji, umożliwiającego szybki dostęp do nich. Definicja

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych, 9. ćwiczenia

Algorytmy i Struktury Danych, 9. ćwiczenia Algorytmy i Struktury Danych, 9. ćwiczenia 206-2-09 Plan zajęć usuwanie z B-drzew join i split na 2-3-4 drzewach drzepce adresowanie otwarte w haszowaniu z analizą 2 B-drzewa definicja każdy węzeł ma następujące

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Drzewa poszukiwań binarnych

Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Algorytmy i struktury danych Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet ielonogórski Drzewa poszukiwań binarnych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

System Oracle podstawowe czynności administracyjne

System Oracle podstawowe czynności administracyjne 6 System Oracle podstawowe czynności administracyjne Stany bazy danych IDLE nieczynna, pliki zamknięte, procesy tła niedziałaja NOMOUNT stan po odczytaniu pfile-a, zainicjowaniu SGA i uruchomieniu procesów

Bardziej szczegółowo

Porządek symetryczny: right(x)

Porządek symetryczny: right(x) Porządek symetryczny: x lef t(x) right(x) Własność drzewa BST: W drzewach BST mamy porządek symetryczny. Dla każdego węzła x spełniony jest warunek: jeżeli węzeł y leży w lewym poddrzewie x, to key(y)

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska

Systemy baz danych. mgr inż. Sylwia Glińska Systemy baz danych Wykład 1 mgr inż. Sylwia Glińska Baza danych Baza danych to uporządkowany zbiór danych z określonej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający do nich dostęp. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

System plików JFS. 1 Najważniejsze informacje. Mateusz Zakrzewski. 18 stycznia JFS to skrót od Journalled File System.

System plików JFS. 1 Najważniejsze informacje. Mateusz Zakrzewski. 18 stycznia JFS to skrót od Journalled File System. System plików JFS Mateusz Zakrzewski 18 stycznia 2004 1 Najważniejsze informacje. JFS to skrót od Journalled File System. Stworzony przez firmę IBM w 1990 roku. Jest niezawodny, dzięki księgowaniu. Zamiast

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium 7. 2 Drzewa poszukiwań binarnych Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Drzewa poszukiwań binarnych 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych

Podstawy Informatyki. Wykład 6. Struktury danych Podstawy Informatyki Wykład 6 Struktury danych Stałe i zmienne Podstawowymi obiektami występującymi w programie są stałe i zmienne. Ich znaczenie jest takie samo jak w matematyce. Stałe i zmienne muszą

Bardziej szczegółowo

KODY SYMBOLI. Kod Shannona-Fano. Algorytm S-F. Przykład S-F

KODY SYMBOLI. Kod Shannona-Fano. Algorytm S-F. Przykład S-F KODY SYMBOLI Kod Shannona-Fano KODOWANIE DANYCH, A.Przelaskowski Metoda S-F Kod Huffmana Adaptacyjne drzewo Huffmana Problemy implementacji Kod Golomba Podsumowanie Kod drzewa binarnego Na wejściu rozkład:

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Relacyjny model danych

Wykład 2. Relacyjny model danych Wykład 2 Relacyjny model danych Wymagania stawiane modelowi danych Unikanie nadmiarowości danych (redundancji) jedna informacja powinna być wpisana do bazy danych tylko jeden raz Problem powtarzających

Bardziej szczegółowo

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne

Zad. 1. Systemy Baz Danych przykładowe zadania egzaminacyjne Zad. 1 Narysuj schemat związków encji dla przedstawionej poniżej rzeczywistości. Oznacz unikalne identyfikatory encji. Dla każdego związku zaznacz jego opcjonalność/obowiązkowość oraz stopień i nazwę związku.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja poleceń SQL Indeksy

Optymalizacja poleceń SQL Indeksy Optymalizacja poleceń SQL Indeksy Indeksy Dodatkowe struktury służące przyspieszaniu dostępu do danych. Tworzone dla relacji, są jednak niezależne logicznie i fizycznie od danych relacji. O użyciu indeksu

Bardziej szczegółowo

Dazy Banych. Michał Rusnarczyk

Dazy Banych. Michał Rusnarczyk Dazy Banych Michał Rusnarczyk Encją słabą (ang. weak entities) nazywamy taką encję, której istnienie zależy od istnienia innej encji (jej właściciela). Na przykład: istnienie jednostki Rodzaje specjalizacji:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dla zawodników

Instrukcje dla zawodników Instrukcje dla zawodników Nie otwieraj arkusza z zadaniami dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Instrukcje poniżej zostaną ci odczytane i wyjaśnione. 1. Arkusz składa się z 3 zadań. 2. Każde zadanie

Bardziej szczegółowo

System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski

System plików. dr inż. Krzysztof Patan. Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski System plików dr inż. Krzysztof Patan Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski k.patan@issi.uz.zgora.pl Wstęp System plików System plików jest tym komponentem systemu operacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Algorytm obejścia drzewa poszukiwań i zadanie o hetmanach szachowych

Algorytm obejścia drzewa poszukiwań i zadanie o hetmanach szachowych Algorytm obejścia drzewa poszukiwań i zadanie o hetmanach szachowych 1 Algorytm obejścia drzewa poszukiwań i zadanie o hetmanach szachowych Alexander Denisjuk Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa w Giżycku

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe

Algorytmy i złożoności. Wykład 3. Listy jednokierunkowe Algorytmy i złożoności Wykład 3. Listy jednokierunkowe Wstęp. Lista jednokierunkowa jest strukturą pozwalającą na pamiętanie danych w postaci uporzadkowanej, a także na bardzo szybkie wstawianie i usuwanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Rozmiar pola (długość danych)

Rozmiar pola (długość danych) LIBRE OFFICE BASE Libre Office Base to darmowy program służący do zarządzania bazami danych. W ramach ćwiczenia spróbujemy utworzyć tabelę danych zawierającą informacje o pacjentach zapisanych do przychodni

Bardziej szczegółowo

Bazy danych TERMINOLOGIA

Bazy danych TERMINOLOGIA Bazy danych TERMINOLOGIA Dane Dane są wartościami przechowywanymi w bazie danych. Dane są statyczne w tym sensie, że zachowują swój stan aż do zmodyfikowania ich ręcznie lub przez jakiś automatyczny proces.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład ósmy Indeksy

Bazy danych wykład ósmy Indeksy Bazy danych wykład ósmy Indeksy Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy Wyszyńskiego, danych wykład Warszawa) ósmy Indeksy

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Wysokość drzewa Głębokość węzła

Wysokość drzewa Głębokość węzła Drzewa Drzewa Drzewo (ang. tree) zbiór węzłów powiązanych wskaźnikami, spójny i bez cykli. Drzewo posiada wyróżniony węzeł początkowy nazywany korzeniem (ang. root). Drzewo ukorzenione jest strukturą hierarchiczną.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Microsoft Access. Adrian Horzyk OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW. Akademia Górniczo-Hutnicza

BAZY DANYCH. Microsoft Access. Adrian Horzyk OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW. Akademia Górniczo-Hutnicza BAZY DANYCH Microsoft Access OPTYMALIZACJA BAZY DANYCH I TWORZENIE INDEKSÓW Adrian Horzyk Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

INDEKSY. Biologiczne Aplikacje Baz Danych. dr inż. Anna Leśniewska

INDEKSY. Biologiczne Aplikacje Baz Danych. dr inż. Anna Leśniewska INDEKSY Biologiczne Aplikacje Baz Danych dr inż. Anna Leśniewska alesniewska@cs.put.poznan.pl INDEKSY dodatkowe struktury służące przyspieszaniu dostępu do danych, tworzone dla relacji, są jednak niezależne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Dr inż. Szczepan Paszkiel szczepanpaszkiel@o2.pl Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechnika Opolska Wprowadzenie DBMS Database Managment System, System za pomocą którego można

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład Partycjonowanie tabel i indeksów

PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład Partycjonowanie tabel i indeksów PODSTAWY BAZ DANYCH Wykład 10 8. Partycjonowanie tabel i indeksów 2005/2006 Wykład "Podstawy baz danych" 1 Partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle W celu poprawienia efektywności dostępu do danych oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Funkcje systemu operacyjnego Zapewnia obsługę dialogu między użytkownikiem a komputerem Nadzoruje wymianę informacji między poszczególnymi urządzeniami systemu komputerowego Organizuje zapis

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Drzewa zbalansowane AVL i 2-3-4

Wykład 2. Drzewa zbalansowane AVL i 2-3-4 Wykład Drzewa zbalansowane AVL i -3-4 Drzewa AVL Wprowadzenie Drzewa AVL Definicja drzewa AVL Operacje wstawiania i usuwania Złożoność obliczeniowa Drzewa -3-4 Definicja drzewa -3-4 Operacje wstawiania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku

Tworzenie pliku Zapisywanie pliku Czytanie pliku Zmiana pozycji w pliku Usuwanie pliku Skracanie pliku System plików Definicje: Plik jest logiczną jednostką magazynowania informacji w pamięci nieulotnej Plik jest nazwanym zbiorem powiązanych ze sobą informacji, zapisanym w pamięci pomocniczej Plik jest

Bardziej szczegółowo

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele

PTI S1 Tabele. Tabele. Tabele Tabele Tabele 43 1.3. Tabele Jako że bazy danych składają się z tabel, musimy nauczyć się jak je zaprojektować, a następnie stworzyć i zarządzać nimi w programie Microsoft Access 2013. Zajmiemy się również

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki Teoretyczne podstawy informatyki Wykład 6a Model danych oparty na drzewach 1 Model danych oparty na drzewach Istnieje wiele sytuacji w których przetwarzane informacje mają strukturę hierarchiczną lub zagnieżdżoną,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10.

Podstawą w systemie dwójkowym jest liczba 2 a w systemie dziesiętnym liczba 10. ZAMIANA LICZB MIĘDZY SYSTEMAMI DWÓJKOWYM I DZIESIĘTNYM Aby zamienić liczbę z systemu dwójkowego (binarnego) na dziesiętny (decymalny) należy najpierw przypomnieć sobie jak są tworzone liczby w ww systemach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH LGORTM I STRUKTUR DNH Temat 6: Drzewa ST, VL Wykładowca: dr inż. bigniew TRPT e-mail: bigniew.tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/ Współautorami wykładu

Bardziej szczegółowo

System plików ReiserFs

System plików ReiserFs System plików ReiserFs Mateusz Zakrzewski 18 stycznia 2004 1 Najważniejsze informacje. Autor tego systemu plików: Hans Reiser oraz firma Namesys. ReiserFs to skrót od Reiser File System. Wersja 3 to najnowsza

Bardziej szczegółowo

operacje porównania, a jeśli jest to konieczne ze względu na złe uporządkowanie porównywanych liczb zmieniamy ich kolejność, czyli przestawiamy je.

operacje porównania, a jeśli jest to konieczne ze względu na złe uporządkowanie porównywanych liczb zmieniamy ich kolejność, czyli przestawiamy je. Problem porządkowania zwanego również sortowaniem jest jednym z najważniejszych i najpopularniejszych zagadnień informatycznych. Dane: Liczba naturalna n i ciąg n liczb x 1, x 2,, x n. Wynik: Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 6.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja struktury w C++

Deklaracja struktury w C++ Struktury to złożone typy danych pozwalające przechowywać różne informacje. Za pomocą struktur możliwe jest grupowanie wielu zmiennych o różnych typach w jeden obiekt. Strukturę można nazywać obiektem

Bardziej szczegółowo

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty

Informatyka Ćwiczenie 10. Bazy danych. Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. atrybuty Informatyka Ćwiczenie 10 Bazy danych Baza danych jest zbiór informacji (zbiór danych). Strukturę bazy danych można określić w formie jak na rysunku 1. Pracownik(ID pracownika, imie, nazwisko, pensja) Klient(ID

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Prowadzący Katedra Systemów Multimedialnych dr inż. Piotr Suchomski (e-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl) (pok. 730) dr inż. Andrzej Leśnicki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle

Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Architektura Systemu Zarządzania Bazą Danych Oracle Dane są przechowywane w plikach (miejsce na dysku wraz z przypisaną mu nazwą), których rozmiar z reguły nie jest stały jeśli zostaną wprowadzone jakieś

Bardziej szczegółowo