RELACJA Z WYSTĄPIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RELACJA Z WYSTĄPIENIA"

Transkrypt

1 RELACJA Z WYSTĄPIENIA Cel i oczekiwania Rankingu Najpopularniejszych Narzędzi Analizy Fundamentalnej Ranking zostanie zbudowany przy pomocy ankiety, która zawiera zestaw ponad stu wskaźników finansowych. Z wyników Rankingu będzie mógł korzystać użytkownik Internetu na łamach portalu czyli zarówno analityk finansowy, inwestor giełdowy, jak i każdy, kto chciałby przeanalizować kondycję dowolnej spółki giełdowej. Wyniki z ankiet pozwolą uszeregować Ranking Narzędzi pod względem ich popularności wśród inwestorów oraz poznać kuchnię analityków finansowych. Ranking nie tylko będzie prezentował najpopularniejsze i najczęściej stosowane wskaźniki fundamentalne, ale także sprowokuje do wyjaśniania innych danych oraz szukania dróg, którymi należy dążyć, aby poznać najlepszy sposób podejmowania decyzji inwestycyjnej przez analityków i inwestorów. Pozwoli to w przyszłości dostosować infrastrukturę rynku kapitałowego. Podczas monitorowania Rankingu pozwoli on w dalszej części szukać odpowiedzi na takie pytanie: Jaki jest stan świadomości w zakresie wiedzy na temat analizy fundamentalnej? To sprowokuje do oceny profesjonalizmu zawodowych analityków finansowych oraz wartości udzielanych przez nich porad. Zatem jeśli analityk czy inwestor chcą dogłębnie zbadać kondycję wybranej spółki i określić jej pozycję na giełdzie oraz przy okazji wiedzieć, co się dzieje na rynku finansowym i dlaczego tak się dzieje, muszą dysponować profesjonalną wiedzą. Właśnie wyniki badań ankietowych wskażą, które narzędzia do podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie analizy fundamentalnej są wykorzystywane w pracy analityków finansowych najczęściej, co nie znaczy że są najlepsze i najefektywniejsze. Ranking Najpopularniejszych Narzędzi Analizy Fundamentalnej powinien zainteresować potencjalnego analityka-inwestora oraz zachęcić go do zastosowania tego narzędzia, ponieważ stosują je inni. Konstrukcja Rankingu Ranking powstanie na podstawie zebranych wyników z ankiet o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i zostanie pogrupowany według zmiennych zależnych i niezależnych. Metodą badawczą jest ankieta zawierająca zestaw ponad stu wskaźników finansowych rekomendowanych przez literaturę. Zachęcamy wszystkich czytelników do zapoznania się z konstrukcją ankiety i do aktywnych komentarzy, które mogą okazać się bardzo cenne w formułowaniu Rankingu Najpopularniejszych Narzędzi Analizy Fundamentalnej Spółek Giełdowych w Polsce. Pierwsza część kwestionariusza ankiety zawiera zmienne niezależne (tzw. metryczka), którymi są: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zawodowy, ilość lat inwestowania na giełdzie, typ uczestnika rynku finansowego, skład indywidualnego portfela akcji, źródła informacji na temat rynku kapitałowego, źródła informacji preferowane w analizie fundamentalnej do oceny standingu finansowego spółki, czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne oraz stopień wiedzy na temat analizy fundamentalnej (tab. 1). Tab. 1. Zmienne niezależne Lp. Zmienne niezależne Kategorie zmiennych niezależnych 1 Płeć - mężczyzna - kobieta 2 Wiek - do 25 lat - od 26 do 35 lat - od 36 do 45 lat - od 46 do 55 lat - powyżej 55 lat 3 Wykształcenie - podstawowe - zawodowe - średnie - dyplomowe licencjat - podyplomowe - wyższe ekonomiczne - wyższe techniczne - wyższe humanistyczne - inne:.. 4 Miejsce zamieszkania - miasto - wieś

2 5 Status zawodowy - umowa o pracę - prowadzenie własnej działalności gospodarczej - rencista/emeryt - bezrobotny - student/uczeń - inny.. 6 Czas inwestowania na giełdzie 7 Typ uczestnika rynku finansowego - krócej niż 3 lata - od 3 do 6 lat - dłużej niż 6 lat - w ogóle nie inwestuję 8 Skład portfela akcji - 0 spółek spółek spółek 9 Źródła informacji na temat rynku kapitałowego 10 Źródła informacji preferowane w analizie fundamentalnej do oceny standingu finansowego spółki 11 Kierunek podejmowania decyzji inwestycyjnych 12 Ocena polityki inwestycyjnej spółek giełdowych - analityk finansowy spółki publicznej-giełdowej - analityk finansowy spółki niepublicznej - analityk finansowy domu maklerskiego - makler giełdowy - broker - inwestor - inny... - powyżej 6 spółek - serwisy internetowe - gazety - rozgłośnie radiowe - programy telewizyjne - serwisy informacyjne - komentarze analityków - informacje biur maklerskich dla własnych klientów - ratingi - rejestry przedsiębiorstw - rejestry niesolidnych dłużników - opinie Bankowej Informacji Kredytowej - raporty Wywiadowi Gospodarczych - rankingi - prospekty emisyjne spółek pełne - prospekty emisyjne spółek niepełne - memoranda informacyjne - źródła informacyjne GPW - katalogi różnych wydawnictw - prasę (światową, krajową, lokalną) - rekomendacjami mojego biura/maklera - informacjami ze spółek - własnymi analizami - ogólnie dostępnymi rekomendacjami - własnym wyczuciem - podpowiedziami znajomych - inne (jakie?) - przekazują kompletne informacje stanowią bardzo dobre źródło wiedzy o spółce - informacje mają zbyt ogólny charakter lub są niejasne - brak bezpośrednich spotkań dedykowanych inwestorom indywidualnym - brakuje komentarzy do sprawozdań finansowych - na stronach internetowych brak jest informacji lub informacje są nieaktualne - brak jest informacji o strategii w dłuższym terminie - inne uwagi.. (jakie?) 13 Zainteresowania edukacyjne - analiza techniczna spółek - analiza fundamentalna spółek - prawa akcjonariuszy na rynku regulowanym - prawo dotyczące spółek kapitałowych - instrumenty finansowe (kontrakty, opcje, itd.) - czytanie sprawozdań finansowych - praktyczne aspekty inwestycji na rynkach zagranicznych - praktyczne aspekty inwestycji na rynku forex - psychologia inwestowania - inne (jakie?) 14 Poziom wartości analizy - analiza techniczna - analiza fundamentalna - inna.. (jakie?) 15 Wiedza na temat analizy fundamentalnej - bardzo dobra - dobra - średnia - żadna

3 Natomiast druga część ankiety prezentuje zmienne zależne, czyli zestaw narzędzi analizy fundamentalnej pogrupowany według następujących składników: 1) analiza makroekonomiczna (ilościowa), 2) analiza makroekonomiczna (jakościowa), 3) analiza sektorowa (otoczenie rynkowe spółki), 4) analiza sytuacyjna (nie), 5) analiza (na podstawie sprawozdań finansowych), 6) analiza płynności), 7) analiza aktywności-sprawności), 8) analiza rynkowe), 9) analiza zadłużenia), 10) analiza rentowności), 11) majątkowa, 12) dochodowa, 13) mieszana, 14) porównawcze-rynkowe wyceny spółek, 15) metody wyceny kreowania wartości, 16) metody wyceny opcji. Grupy te zawierają od kilku do kilkunastu wskaźników do wyboru a kategorie zmiennych dają cztery odpowiedzi: tak, raczej tak, raczej nie i nie (tab. 2). Tab. 2. Zmienne zależne (narzędzia analizy fundamentalnej spółek brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) Lp. Zmienne zależne Kategorie zmiennych niezależnych 1 Analiza makroekonomiczna - ilościowa 2 Analiza makroekonomiczna - jakościowa 3 Analiza sektorowa (otoczenie rynkowe spółki) 4 Analiza sytuacyjna (nie) 1. wzrost/spadek PKB 2. wzrost/spadek liczby zamówień w przedsiębiorstwach 3. bilans handlu zagranicznego 4. wzrost/spadek eksportu 5. wzrost/spadek wysokości deficytu budżetowego 6. wzrost/spadek inflacji 7. polityka podatkowa i w obszarze ulg inwestycyjnych 8. zwiększenie/obniżenie stóp procentowych 9. pokój/wojna w rejonach kryzysowych na świecie 10. transfer zysków kapitałowych za granicę 11. polityka socjalna kraju i wprowadzenie reform prorynkowych 12. stabilność waluty narodowej Inne (jakie?) 13. otoczenie konkurencyjne 14. otoczenie gospodarcze 15. otoczenie prawno-polityczne 16. otoczenie technologiczne 17. otoczenie społeczne 18. otoczenie demograficzne Inne.. (jakie?) 19. szanse rozwoju sektora (stopy zwrotu i ryzyko) 20. zagrożenia wspólne dla wszystkich spółek z danego sektora 21. fazy rozwoju rynkowego sektora 22. specyfika branży (rodzaj) 23. perspektywa branży 24. specyfika produktu (stary, nowy, możliwość substytucji) 25. specyfika rynku (młody, dojrzały, stan konkurencji) 26. dostawcy na rynku (siła, jakość) 27. nabywcy na rynku (siła, jakość) 28. otoczenie zagraniczne rynku

4 5 Analiza (na podstawie sprawozdań finansowych) 6 Analiza płynności) 7 Analiza aktywnościsprawności) 8 Analiza rynkowe) 9 Analiza zadłużenia) 10 Analiza rentowności) 11 Majątkowa 12 Dochodowa 29. technologia (nowoczesna, zastępowalna) 30. zasoby ludzkie (jakość kadry, motywacja) 31. metody strategiczne (SWOT) 32. rachunek przepływów pieniężnych 33. bilans 34. rachunek zysków i strat 35. zestawienie zmian w kapitale własnym 36. informacja dodatkowa Inne. (jakie?) 37. płynność bieżąca 38. płynność szybka 39. płynność podwyższona 40. operacyjność kosztów 41. kontrola kosztów administracyjnych 42. poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży 43. pokrycie kosztów aktywami obrotowymi 44. poziom kosztów finansowych 45. obrót aktywami 46. rotacja aktywów trwałych 47. rotacja aktywów obrotowych 48. rotacja środków płynnych 49. rotacja należności w dniach 50. rotacja należności w razach 51. rotacja zobowiązań w dniach 52. rotacja zapasów w dniach 53. wykorzystanie zapasów 54. wydajność pracy na 1 zatrudnionego 55. produktywność aktywów trwałych 56. snie aktywów trwałych amortyzacją 57. snie aktywów trwałych cash flow 58. snie aktywów ogółem cash flow 59. zysk na 1 akcję = zysk netto / liczna wyemitowanych akcji 60. zysk na 1 akcję = rentowność kapitałów własnych x wartość księgowa 1 akcji 61. stopa zyskowności akcji 62. dywidenda na 1 akcję 63. stopa dywidendy DY 64. wypłata dywidendy 65. pokrycie dywidendy 66. cena do zysku (P/E) 67. cena giełdowa 68. cena do wartości księgowej (P/BV) 69. cena do przepływów pieniężnych (P/CV) 70. cash flow na 1 akcję 71. zainwestowany zysk 72. zysk hipotetyczny 73. ryzyko akcji mierzone statystycznymi miarami zmienności (wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności) 74. ogólne zadłużenie 75. zadłużenie kapitału własnego 76. zadłużenie długoterminowe 77. zadłużenie aktywów trwałych 78. pokrycie obsługi długu 79. pokrycie zobowiązań odsetkowych 80. pokrycie obsługi kredytu 81. łączne pokrycie zadłużenia Inne. (jakie?) 82. rentowność sprzedaży brutto 83. rentowność sprzedaży netto 84. rentowność aktywów 85. rentowność kapitału własnego 86. stopień dźwigni finansowej Inne. (jakie?) 87. metoda księgowa 88. metoda odtworzeniowa 89. metoda skorygowanych aktywów netto 90. metoda upłynnienia (wartości likwidacyjnej) Inne.. (jakie?) 91. metoda zdyskontowanych zysków DCF 92. metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF

5 13 Mieszana 14 Porównawczerynkowe wyceny spółek 15 Metody wyceny kreowania wartości 16 Metody wyceny opcji 93. metoda zdyskontowanych dywidend DCF 94. Metoda APV Inne. (jakie?) 95. metoda oparta na aktywach i stopniu pomnażania wartości 96. metody bazujące na wartości majątku i reputacji: a) metoda wartości średniej tzw. berlińska b) metoda szwajcarska c) metoda stuttgarcka d) metoda UEC anglosaska 97. metody mnożnikowe: a) cena / zysk b) cena / wartość księgowa c) cena / sprzedaż d) cena / przepływy gotówkowe e) wartość przedsiębiorstwa / EBIT f) wartość przedsiębiorstwa / EBITDA g) wartość przedsiębiorstwa / OCF h) wartość kapitału własnego / wartość księgowa i) dywidenda / akcję 98. Mnożniki używane do wyceny firm internetowych: a) cena / sprzedaż b) cena / liczba subskrybentów c) cena / liczba odwiedzanych stron d) cena / mieszkaniec Inne.. (jakie?) 99. Ekonomiczna wartość dodana (EVA TM ) 100. Zysk ekonomiczny (EP) 101. Całkowita stopa zwrotu (TSR) 102. Zwrot z inwestycji wyrażony w kategoriach pieniężnych (CFROI) Inne.. (jakie?) 103. Metoda Blacka-Scholesa 104. Opcje inwestycyjne 105. Rozwój projektu Inne. (jakie?) Wyniki z badań posłużą porównaniu teorii i praktyki współczesnej analizy fundamentalnej. Wyniki Rankingu będą prezentowane na portalu w formie statystycznej. Wniosek Analityk finansowy, analizujący dane sprawozdawcze spółki giełdowej, ma do dyspozycji bogaty zestaw ponad stu narzędzi analizy fundamentalnej, formułowanych w teorii i powszechnie polecanych, a mimo to bazuje on tylko na wybranych wskaźnikach, które oferują różne źródła informacji (m.in. biura maklerskie, ratingi, raporty biegłych, prospekty, prasa). Zastosowanie większej ilości narzędzi byłoby pracochłonne a decyzja o zakupie akcji wybranej spółki giełdowej wydłużona.

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Badanie było współfinansowane przez Związek Polskiego Leasingu i PZU

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli

DOKUMENT INFORMACYJNY. M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli DOKUMENT INFORMACYJNY M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo