FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDACJA AFRYKA INACZEJ"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres

2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca 2008, zaś zarejestrowana dnia 22 września 2008 w Rejestrze Stowarzyszeń, i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Fundacja rozpoczęła działalność dnia 1 listopada 2008 roku. Głownymi celami fundacji są: rozwój stosunków politycznych, kulturalnych, naukowych i gospodarczych między krajami afrykańskimi a Polską i innymi krajami UE, popularycacja wiedzy o Afryce, edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce i krajach Afryki. Fundacja nie posiada żadnych jednostek organizacyjnych ani nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego. Czas trwania fundacji nie jest ograniczony zapisami figurującymi w statucie. Fundacji Afryka Inaczej nadano: Identyfikacyjny numer statystyczny REGON: Numer identyfikacyji podatkowej NIP: Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od do Sprawozdanie finanoswe sporządzono przy założeniu kontynuowania przez fundację Fundacja Afryka Inaczej działalności statutowej przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarząd oświadcz, że nie są mu znane żadne okoliczności, wskazujące na istnienie przesłanek uniemożliwiających działalność fundacji. Stosownie do art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości zarząd Fundacja Afryka Inaczej przedstawia sprawozdanie finanoswe za rok 2013, na które składa się: 1 Bilans sporządzony na dzień , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11179,69 2 Rachunek zysków i strat za okres od do wykazujący stratę netto -4980,08 3 Informacja dodatkowa. 4 Bilans oraz rachunek zysków i strat z prowadzonej w 2013 roku działalności gospodarczej. Znaczące zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości: a, Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. Rokiem podatkowym dla jednostki jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są miesiące kalendarzowe. Rachunek zysków i strat fundacji sporządzany jest w wariance kalkulacyjnym. Rachunek zysków i strat z działalności gospodarczej sporządzany jest w wariance porównawczym. b, Przychody i koszty: Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Otrzymane dotacje na pokrycie wydatków statutowych księgowane są jako przychody przyszłych okresów i odpisywane są w przychody stosownie do ponoszonych wydatków. Koszty realizacji zaniechanych projektów działalności statutowej, które nie zostały pokryte dotacjami odnoszone są na pozostałe koszty operacyjne. c, Należności, roszczenia i zobowiązania: Należności, roszczenia i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy przelicza się na złote polskie po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego na ten dzień. d, Środki pieniężne: Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej e, Inne rozliczenia międzyokresowe: Inne rozliczenia międzyokresowe długo i krótkoterminowe wykazuje się według wartości rzeczywistych kosztów dotyczącej przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanej stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności. Warszawa, dnia osoba sporządzająca sprawozdanie kierownik jednostki 2/10

3 Bilans Aktywa A. AKTYWA TRWAŁE 0,0,00 2 I. Wartości niematerialne i prawne. 0,0, Koszty zakończonych prac rozwojowych. 0,0, Wartość firmy. 0,0, Inne wartości niematerialne i prawne. 0,0, Zaliczki na wartości niematerialne i prawne. 0,0,00 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe. 0,0, Środki trwałe 0,0,00 9 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). 0,0,00 10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. 0,0,00 11 c) urządzenia techniczne i maszyny. 0,0,00 12 d) środki transportu. 0,0,00 13 e) inne środki trwałe. 0,0, Środki trwałe w budowie. 0,0, Zaliczki na środki trwałe w budowie. 0,0,00 16 III. Należności długoterminowe. 0,0, Od jednostek powiązanych. 0,0, Od pozostałych jednostek. 0,0,00 19 IV. Inwestycje długoterminowe. 0,0, Nieruchomosci. 0,0, Wartości niematerialne i prawne. 0,0, Długoterminowe aktywa finansowe. 0,0,00 23 a) w jednostkach powiązanych. 0,0, udziały lub akcje. 0,0, inne papiery wartościowe. 0,0, udzielone pożyczki. 0,0, inne długoterminowe aktywa finansowe. 0,0,00 28 b) w pozostałych jednostkach. 0,0, udziały lub akcje. 0,0, inne papiery wartościowe. 0,0, udzielone pożyczki. 0,0, inne długoterminowe aktywa finansowe. 0,0, Inne inwestycje długoterminowe. 0,0,00 34 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 0,0, Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 0,0, Inne rozliczenia międzyokresowe. 0,0,00 37 B. AKTYWA OBROTOWE , ,49 38 I. Zapasy , , Materiały. 0,0, Półprodukty i produkty w toku. 0,0, Produkty gotowe. 0,0, Towary , , Zaliczki na dostawy. 0,0,00 44 II. Należności krótkoterminowe , , Należności od jednostek powiązanych. 0,0,00 46 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,0, do 12 miesiecy. 0,0, powyżej 12 miesiecy. 0,0,00 49 b) inne. 0,0, Należności od pozostałych jednostek , ,98 51 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 466, , do 12 miesiecy , , powyżej 12 miesiecy. 0,0,00 54 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń. -370,00 639,00 55 c) inne , ,82 56 d) dochodzone na drodze sądowej. 0,0,00 57 III. Inwestycje krótkoterminowe , , Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,75 59 a) w jednostkach powiązanych. 0,0, udziały lub akcje. 0,0, inne papiery wartościowe. 0,0, udzielone pożyczki. 0,0, inne krótkoterminowe aktywa finansowe. 0,0,00 64 b) w pozostałych jednostkach. 0,0, udziały lub akcje. 0,0, inne papiery wartościowe. 0,0, udzielone pożyczki. 0,0, inne krótkoterminowe aktywa finansowe. 0,0,00 69 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , środki pieniężne w kasie i na rachunkach , , inne środki pieniężne. 0,0, inne aktywa pieniężne. 0,0, Inne inwestycje krótkoterminowe. 0,0,00 74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 183, ,12 Razem aktywa , ,49 3/10

4 Bilans Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,49 76 Fundusz założycielski 2 500, ,00 77 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna). 0,0,00 78 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna). 0,0,00 79 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy. 0,0,00 80 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 0,0,00 81 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. 0,0,00 82 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych. -129, ,23 83 VIII. Zysk (strata) netto , ,74 84 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). 0,0,00 85 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,98 86 I. Rezerwy na zobowiązania. 0,0, Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 0,0, Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne. 0,0, długoterminowa. 0,0, krótkoterminowa. 0,0, Pozostałe rezerwy. 0,0, długoterminowe. 0,0, krótkoterminowe. 0,0,00 94 II. Zobowiązania długoterminowe. 0,0, Wobec jednostek powiązanych. 0,0, Wobec pozostałych jednostek. 0,0,00 97 a) kredyty i pożyczki. 0,0,00 98 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 0,0,00 99 c) inne zobowiązania finansowe. 0,0, d) inne. 0,0, III. Zobowiązania krótkoterminowe , , Wobec jednostek powiązanych. 0,0, a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,0, do 12 miesiecy. 0,0, powyżej 12 miesiecy. 0,0, b) inne. 0,0, Wobec pozostałych jednostek , , a) kredyty i pożyczki. 0,0, b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 0,0, c) inne zobowiązania finansowe. 0,0, d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 455, , do 12 miesiecy , , powyżej 12 miesiecy. 0,0, e) zaliczki otrzymane na dostawy. 0,0, f) zobowiązania wekslowe. 0,0, g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. 101,0, h) z tytułu wynagrodzeń. 0,0, i) inne , , Fundusze specjalne. 0,0, IV. Rozliczenia międzyokresowe. 0, , Ujemna wartość firmy. 0,0, Inne rozliczenia międzyokresowe. 0, , długoterminowe. 0,0, krótkoterminowe. 0, ,73 Razem pasywa , ,49 4/10

5 Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 494, , od jednostek powiązanych 0,0,00 3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 305,24 4 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 494, ,00 5 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 872, , jednostkom powiązanym 0,0,00 7 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 811,0,00 8 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 061, ,42 9 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 1 622,46 104,82 10 D. Koszty sprzedaży 0,0,00 11 E. Koszty ogólnego zarządu 2 697, ,47 12 F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) , ,65 13 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,60 14 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0,00 15 II. Dotacje , ,03 16 III. Inne przychody operacyjne 6 828, ,57 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pozytku publicznego 3. Pozostałe 6 828, ,57 17 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,27 18 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,0,00 19 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,0,00 20 III. Inne koszty operacyjne , ,27 1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,97 3. Inne koszty operacyjne 1 252, ,00 21 I. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej (F+G-H) 1 619, ,68 22 J. Przychody finansowe 5,27 58,55 23 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,0, od jednostek powiązanych 0,0,00 25 II. Odsetki, w tym: 5,27 0, od jednostek powiązanych 0,0,00 27 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,0,00 28 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,0,00 29 V. Inne 5,11 57,70 30 K. Koszty finansowe 6 604,79 178,49 31 I. Odsetki, w tym: 0,0, dla jednostek powiązanych 0,0,00 33 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,0,00 34 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,0,00 35 IV. Inne 6 604,79 178,49 36 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) , ,74 37 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,0,00 38 I. Zyski nadzwyczajne 0,0,00 39 II. Straty nadzwyczajne 0,0,00 40 N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) , ,74 41 O. Podatek dochodowy 0,0,00 42 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0,00 43 R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,74 5/10

6 Informacja dodatkowa Bilans aktywa Wartości niematerialne i prawne Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe Fundacja nie posiada środków trwałych Należności i roszczenia krótkoterminowe 7 327,79 w tym: z tytułu dostaw i usług 4 145,46 należność publicznoprawne 0,00 pozostałe należności 3 182,33 Inwestycje krótkoterminowe 2 515,84 w tym: Kasa 0,00 Bieżący rachunek bankowy 2 515,84 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 183,32 w tym: koszty projektów 0,00 pozostałe 183,32 Bilans pasywa Zobowiązania krótkoterminowe 23689,26 z tytułu dostaw i usług 1409,99 pozostałe 15279,27 z tytułu pożyczek 7000 z tytułu wynagrodzeń 0 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 w tym: należne dotacje 0 otrzymane dotacje na pokrycie przyszłych wydatków 0 Rachunek zysków i strat Struktura kosztów zarządu 2697,26 Usługi obce 2325,26 Materiały 0 Pozostałe usługi materialne 0 Podatki i opłaty 372 6/10

7 Podatki Podatek od towarów i usług Fundacja z uwagi na wysokość obrotów poniżej zł nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatek dochodowy od osób fizycznych Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącane są i odprowadzane do Urzędu Skarbowego zgodnie z terminem wypłaty wynagrodzeń. Podatek dochodowy od osób prawnych Wynik bilansowy (Rachunek zysków i strat) zysk (strata) brutto ,08 Korekty przychodów - zwiększenie 6 000,00 świadczenia otrzymane nieodpłatnie 6 000,00 Korekty kosztów - zmniejszenia ,37 koszt w części pokrytej dotacjami zwolnionymi z opodatkowania ,37 koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 0,00 Dochód podatkowy ,29 Dochody wolne od podatku ,29 Podstawa opodatkowania 0 Zgodnie ze statutem Fundacja całość swoich dochów, w tym dochodów z działalności gospodarczej przeznacza na działalność statutową. Zatrudnienie Według stanu na zatrudnie w Fundacji w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło - nie zatrudniano pracownikó 7/10

8 Bilans Aktywa - działalność gospodarcza A. AKTYWA TRWAŁE 2 I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne. 7 II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe 9 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu). 10 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej. 11 c) urządzenia techniczne i maszyny. 12 d) środki transportu. 13 e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie. 16 III. Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek. 19 IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomosci Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe. 23 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe. 28 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe. 34 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe. 37 B. AKTYWA OBROTOWE 23709, ,12 38 I. Zapasy. 1152, , Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary. 1152, , Zaliczki na dostawy. 44 II. Należności krótkoterminowe. 321, , Należności od jednostek powiązanych. 46 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 47 - do 12 miesiecy powyżej 12 miesiecy. 49 b) inne Należności od pozostałych jednostek. 321, ,48 51 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 321,38 623, do 12 miesiecy powyżej 12 miesiecy. 54 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz in 55 c) inne. 386,73 56 d) dochodzone na drodze sądowej. 57 III. Inwestycje krótkoterminowe , Krótkoterminowe aktywa finansowe , a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe. 64 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe. 69 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , środki pieniężne w kasie i na rachunkach , inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe. 74 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Razem aktywa 23709, ,12 8/10

9 Bilans Pasywa - działalność gospodarcza A. Kapitał (fundusz) własny 23159, ,61 76 I. Kapitał (fundusz) podstawowy. 77 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna). 78 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna). 79 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy. 80 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 81 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe. 82 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,58 83 VIII. Zysk (strata) netto. 1859, ,03 84 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). 85 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 550,17 313,51 86 I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe. 94 II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek. 97 a) kredyty i pożyczki. 98 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 99 c) inne zobowiązania finansowe. 100 d) inne. 101 III. Zobowiązania krótkoterminowe. 550,17 313, Wobec jednostek powiązanych. 103 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesiecy powyżej 12 miesiecy. 106 b) inne Wobec pozostałych jednostek. 550,17 313, a) kredyty i pożyczki. 109 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. 110 c) inne zobowiązania finansowe. 111 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 56, do 12 miesiecy powyżej 12 miesiecy. 114 e) zaliczki otrzymane na dostawy. 115 f) zobowiązania wekslowe. 116 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń. 118 i) inne. 134,17 230, Fundusze specjalne. 120 IV. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe. Razem pasywa 23709, ,12 9/10

10 Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6494, , od jednostek powiązanych 3 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 305,24 4 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wa 5 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6494, B. Koszty działalności operacyjnej 4728,54 927,06 8 I. Amortyzacja 9 II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce 733,54 927,06 11 IV. Podatki i opłaty, w tym: 12 - podatek akcyzowy 13 V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 16 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3640,36 17 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1766, ,18 18 D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 20 II. Dotacje 21 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 23 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25 III. Inne koszty operacyjne 26 F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E) 2028, ,18 27 G. Przychody finansowe 0,16 0,85 28 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 29 - od jednostek powiązanych 30 II. Odsetki, w tym: 31 - od jednostek powiązanych 32 III. Zysk ze zbycia inwestycji 33 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 34 V. Inne 0,16 0,85 35 H. Koszty finansowe 168, I. Odsetki, w tym: 37 - dla jednostek powiązanych 38 II. Strata ze zbycia inwestycji 39 III. Aktualizacja wartości inwestycji 40 IV. Inne 168, I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1859, ,03 42 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 43 I. Zyski nadzwyczajne 44 II. Straty nadzwyczajne 45 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 1859, ,03 46 L. Podatek dochodowy 47 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 48 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1859, ,03 10/10

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2014-01-01-2014-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmacka 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2012-01-01-2012-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmacka 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Formularz dla pełnej księgowości

Formularz dla pełnej księgowości Formularz dla pełnej księgowości 1. Imię i nazwisko / pełna nazwa firmy 2. Adres firmy 3. NIP REGON. A. Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V) I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4) 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015

WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 WYNIKI FINANSOWE P4 Sp.z o.o. - 2013-2015 ROK (ŹR.KRS ) Bilans 2015 A. Aktywa trwałe 4 642 231 000,00 I. Wartości niematerialne i prawne 2 241 951 000,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA Marzec 2012

WARSZAWA Marzec 2012 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. ZA ROK OBROTOWY 2011 ROZPOCZĘTY DNIA 1 STYCZNIA 2011 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU WARSZAWA Marzec

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43

AKTYWA A.Aktywa trwałe , ,51 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 AKTYWA Stan na Stan na Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 01.01.2011 31.12.2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 A.Aktywa

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 6. Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 6 Oświadczenie Zarządu Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp.

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki

Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki Załącznik nr 5 Oświadczenie Zarządu Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ( Spółka ) o stanie księgowym Spółki W związku z łączeniem Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: Warszawa Data wydruku: ul. Migdałowa 4 NIP:

EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: Warszawa Data wydruku: ul. Migdałowa 4 NIP: Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.40.4 EFFICENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rok obrotowy: 2019 02-796 Warszawa Data wydruku: 22-05-2019 ul. Migdałowa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Biuro Biegłych Rewidentów "AKCEPT" s.c. Henryka i Witold Dembscy Nagłówek sprawozdania finanso.. Sprawozdanie finansowe Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.XII.2011 r. Zbiorczy Wiersz Wyszczególnienie Kwota za rok (zł.gr) A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY I ZRÓWNANIE Z NIMI bieżący ubiegły 12 248 602,96 11 858 890,17

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS NIP REGON Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "GROCHÓW" 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 1 KRS 0000143268 NIP 1132165520 REGON 016072062 BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r Wyszczególnienie Stan w zł na

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" B I L A N S Aleja Wolności 19 na dzień 31.12.2015 r. 67-200 Głogów AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień PASYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych

Sprawozdanie finansowe jednostki innej w złotych Numer KRS 0000458789 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Data sporządzenia sprawozdania 2019-02-13 Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2018-01-01 Data końcowa okresu, za który

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów

II. BILANS. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2015 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2015 31.12.2015 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP

Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych Jelenia Góra os. Robotnicze NIP Karkonoski Sejmok Osób Niepełnosprawnych 58-500 Jelenia Góra os. Robotnicze NIP 611-24-47442 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 Bilans sporządzony na dzień: 31.12017 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12017 stan na dzień 31.12016 A. AKTYWA TRWAŁE 5 269 276,59 5 496 232,31 I. Wartości niematerialne i prawne 3 365,63

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe do kredytu

Dane finansowe do kredytu Dane finansowe do kredytu z Planu Finansowego na rok 2012: 1. Zestawienie Inwestycji 2. Rachunek zysków i strat 3. Rachunek przepływów pieniężnych 4. Bilans Prognoza na lata 2012-2016 1. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Bilans Sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Stan na dzień AKTYWA. Stan na dzień ,53

Sprawozdanie finansowe. Bilans Sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Stan na dzień AKTYWA. Stan na dzień ,53 54 AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień r.

BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień r. BILANS Spółdzielni Mieszkaniowej LW Przyszłość w Krośniewicach na dzień 31.12.2018r. Lp. AKTYWA Stan na 31.12.2017. Stan na 31.12.2018. 1 2 3 5 5 A. AKTYWA TRWAŁE 13 454 965,68 13 783 840,88 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS A'IITYWA. Stan na , , , , , ,30. Nota.

BILANS A'IITYWA. Stan na , , , , , ,30. Nota. BILANS A'IITYWA A. AKTYWA TRWAŁE Wyszczególnienie I. Wartości niematerialne i prawne 1. Inne wartości niematerialne i prawne li. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe a) grunty b) budynki, lokale i obiekty

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 4523. STANPOL-IMPEX w Swarzędzu. [BMSiG-23490/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. STANPOL-IMPEX z siedzibą przy ul. Cmentarnej 3B, 62-020 Swarzędz działa na podstawie

Bardziej szczegółowo