Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej i ich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej i ich"

Transkrypt

1 Wysocki J., Bubrowski M., Szymañski I.: Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej... Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), CHOROBY NARZ DU S UCHU I RÓWNOWAGI Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej i ich znaczenie dla zaburzeñ zeñ s³uchu i równowagi Developmental abnormalities of the craniovertebral region and their significance for hearing and balance disorders JAROS AW WYSOCKI 1,2/, MARIUSZ BUBROWSKI 3/, IRENEUSZ SZYMAÑSKI 3/ 1/ Instytut Fizjologii i Patologii S³uchu, ul. Pstrowskiego 1, Warszawa 2/ Zak³ad Anatomii Prawid³owej Centrum Biostruktury Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Cha³ubiñskiego 5, Warszawa 3/ S.P.Z.O.Z-u Warszawa - Bia³o³êka, ul. Marywilska 44, Warszawa W okolicy z³¹cza szczytowo-potylicznego wystêpuje szereg odmian i wad anatomicznych. Odmiany zwykle rozpoznawane s¹ przypadkowo podczas badañ wykonywanych z innych przyczyn, natomiast wady prowadz¹ do szeregu dolegliwoœci, w tym tak e do zaburzeñ narz¹du s³uchu i równowagi. Najistotniejszy problem kliniczny, z uwagi na du ¹ czêstoœæ wystêpowania, stanowi¹ mostki kostne krêgu szczytowego, prowadz¹ce w niektórych przypadkach do ucisku i zwê enia têtnicy krêgowej. Mog¹ byæ one przyczyn¹ epizodów niedokrwienia mózgowia i ucha wewnêtrznego. Odmiana ta, wystêpuj¹ca w populacji polskiej u oko³o 8-14% ludzi, mo e odpowiadaæ równie za pewn¹ czêœæ przypadków szumów usznych czy zaburzeñ równowagi, których przyczynê upatruje siê, nies³usznie, w dysfunkcji ucha wewnêtrznego. Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), S³owa kluczowe: z³¹cze szczytowo-potyliczne, wady rozwojowe, zaburzenia s³uchu, zaburzenia równowagi, przegl¹d Numerous anatomical variants and malformations can be found in the region of the atlanto-occipital junction. The anatomical variants are usually discovered by chance during diagnostic procedures performed for some other reasons, while the malformations may produce a number of pathological symptoms, including disturbed functions of the organs of balance and hearing. As a rule, the clinical problems are caused by osseous bridges in the atlas vertebrae that embrace and constrict the vertebral artery to produce inner ear and brain ischaemia. It is estimated that 8 to 14% of the Polish population may be affected by conditions like that, which may be responsible for a considerable number of tinnitus and vertigo cases erroneously attributed to a damage in the inner ear. Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), Key words: craniovertebral region, congenital defects, hearing disturbances, balance disturbances, review Krêgos³up szyjny jest czêœci¹ szkieletu osiowego cz³owieka, maj¹c¹ do spe³nienia szczególne zadanie stanowi stabilne oparcie dla g³owy, umo liwiaj¹ce zarazem znaczn¹ ruchomoœæ, zapewniaj¹c¹ narz¹dowi wzroku i s³uchu oraz równowagi dostêp do niezbêdnych bodÿców. Stanowi to podstawê morfologiczn¹ dla dobrej orientacji w naturalnym œrodowisku, co jest niezbêdne w ró nych typach zachowañ, takich jak poszukiwanie i zdobywanie po ywienia, czy unikanie niebezpieczeñstwa. W czêœci kana³u krêgowego krêgos³upa szyjnego mieœci siê odcinek szyjny rdzenia krêgowego, który cechuje szczególnie wielki przekrój poprzeczny zwany poszerzeniem szyjnym. W tym odcinku odchodz¹ bowiem nerwy do splotu szyjnego i ramiennego, które nios¹ szczególnie du o w³ókien nerwowych, co jest zwi¹zane z bogat¹ reprezentacjê korow¹ unerwienia g³owy, szyi i koñczyny górnej. Krêgos³up szyjny jest równie miejscem oparcia dla têtnic krêgowych w ich drodze od ³uku aorty do jamy czaszki. Wieloœæ zadañ stoj¹cych przed t¹ czêœci¹ krêgos³upa powoduje, e jego schorzenia zwi¹zane s¹ ze szczególnie uci¹ liwymi dolegliwoœciami, w postaci zaburzeñ s³uchu, równowagi i zespo³ów neurologicznych [1,2,3,4]. Z kolei szereg odmian anatomicznych tej okolicy, a zw³aszcza krêgu szczytowego sprawia, e ich odró nianie od stanu prawid³owego nie zawsze jest ³atwe [5,6]. Celem pracy by³o przeœledzenie dostêpnych w literaturze danych dotycz¹cych zmiennoœci morfologii struktur okolicy z³¹cza szczytowo-potylicznego i przedstawienie ich w formie przystêpnej dla klinicystów. Znajomoœæ patologii tej okolicy ma ogromne znaczenie dla lekarzy ró nych specjalnoœci, w tym dla otolaryngologów i audiologów. Cechy prawid³owej budowy anatomicznej krêgos³upa szyjnego i podstawy czaszki Krêgi szyjnego odcinka krêgos³upa wykazuj¹ najwiêksze zró nicowanie w porównaniu z pozosta³ymi odcinkami krêgos³upa cz³owieka. S¹ one przy tym najmniejsze i najdelikatniejsze [7]. Specyficzny kszta³t i ustawienie krêgów szyjnych powoduje powstanie w odcinku szyjnym

2 66 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), lordozy. Typowe krêgi szyjne to krêgi: C3-C6. Krêgi C1 i C2 nazywamy atypowymi, a C7 unikalnym [7,8]. Trzony krêgowe typowych krêgów szyjnych s¹ stosunkowo niewielkich rozmiarów, a w widoku od góry maj¹ kszta³t prostok¹ta z zaokr¹glonymi k¹tami. Wyrostek poprzeczny krêgu typowego sk³ada siê z dwóch listewek kostnych: przedniej i tylnej. Sta³ym i bardzo charakterystycznym elementem morfologicznym krêgu szyjnego jest otwór wyrostka poprzecznego (foramen transversarium). Otwory te na poszczególnych poziomach krêgos³upa szyjnego prezentuj¹ ró ne cechy morfologiczne, a czêsta zmiennoœæ tych struktur sprawia, e formy krêgów szyjnych bywaj¹ bardzo ró norodne. [9]. Otwory s¹siednich krêgów szyjnych uk³adaj¹ siê w ci¹g tworz¹cy kana³ kostnow³óknisty dla têtnicy krêgowej i towarzysz¹cych jej splotów ylnych. Têtnica krêgowa wchodzi do tego kana³u zazwyczaj na poziomie C6, pozostawiaj¹c otwór wyrostka poprzecznego C7 tylko splotowi ylnemu. Czasami têtnica wchodzi ju na poziomie C7, czasami dopiero na poziomie C5 [1]. Po wyjœciu z otworu, na poziomie krêgu C2, têtnica przechodzi bruzd¹ ³uku tylnego atlasa do otworu wielkiego, a nastêpnie do wnêtrza czaszki. uki krêgowe krêgów szyjnych s¹ stosunkowo niskie, a przestrzenie pomiêdzy nimi wype³niaj¹ szerokie wiêzad³a ó³te. Otwór krêgowy jest trójk¹tny, du y ale zwê- a siê nieco na poziomie C3-C6, gdzie rdzeñ krêgowy wype³nia go w ¾, z uwagi na obecnoœæ znacznego zgrubienia szyjnego rdzenia krêgowego [8]. Zbyt ma³y otwór krêgowy mo e byæ przyczyn¹ dolegliwoœci, zwi¹zanych z uciskiem na rdzeñ krêgowy, a krytyczna wartoœæ wymiaru przednio-tylnego kana³u krêgowego, poni ej której pojawiaj¹ siê symptomy ciasnoty, wynosiæ ma od mm [8], do mm [4,10,11]. Krêg C1 czyli krêg szczytowy (atlas) jest krêgiem odbiegaj¹cym sw¹ budow¹ od wszystkich innych krêgów szyjnych. Krêg ten sk³ada siê z ³uku przedniego, tylnego i ³¹cz¹cych te elementy czêœci bocznych [7,8]. D³ugie wyrostki poprzeczne powoduj¹, e atlas szerokoœci¹ przewy sza wszystkie krêgi z wyj¹tkiem C7. Tak e otwór wyrostka poprzecznego atlasa jest najwiêkszy ze wszystkich krêgów szyjnych [9]. Na ³uku tylnym znajduje siê zmiennej g³êbokoœci bruzda têtnicy krêgowej, a tak e bradzo zmienny guzek tylny. Krêg obrotowy, axis, cechuje wyj¹tkowo skomplikowany rozwój embrionalny, w trakcie którego obecnych jest kilka niezale nie rozwijaj¹cych siê punktów kostnienia. Zrost zêba z trzonem krêgu do 11 r.. nie jest ostateczny, a u 1/3 ludzi ten niepe³ny zrost widoczny jest przez ca³e ycie i linia graniczna pomiêdzy zêbem a trzonem C2 bywa mylona ze z³amaniem [8]. Z¹b obrotnika z regu³y swym szczytem siêga krawêdzi górnej ³uku przedniego atlasa lub przekracza j¹ o ok. 1,5 mm. Czasami mo e le eæ ju w otworze wielkim, co mo e stwarzaæ mylne wra enie wady w postaci wpuklenia podstawnego [10]. uk krêgowy jest bardzo szeroki, najszerszy spoœród wszystkich krêgów szyjnych, natomiast wyrostki poprzeczne krótkie, niezaopatrzone w guzki. W oko³o 5% spotyka siê jedno- lub obustronne ubytki œcian otworu wyrostka poprzecznego [12]. Krêg wystaj¹cy vertebra prominens, czyli krêg C7 jest tak e krêgiem odró niaj¹cym siê morfologi¹ od krêgów typowych. Wyrostek kolczysty C7 jest najbardziej wydatnym wyrostkiem ca³ego krêgos³upa ludzkiego (choæ czasami dominuje wyrostek kolczysty C6 lub Th1), st¹d nazwa krêgu wystaj¹cego [8,13,14]. Z kolei otwór wyrostka poprzecznego C7 jest najmniejszym spoœród wszystkich, czêsto mo e nie wystêpowaæ i zwykle nie zawiera têtnicy krêgowej, a czasami jest on podwójny [9]. Kana³ krêgowy na poziomie C7 mo e byæ zarówno doœæ szeroki, jak te stosunkowo w¹ski wykazuj¹c du e wahania [1]. Odmiany i wady anatomiczne szyjnego odcinka szkieletu osiowego cz³owieka Krêgi okolicy szyjnej s¹ obszarem, który w przebiegu filogenezy ulega szczególnie intensywnym przekszta³ceniom, a proces ten nie jest jeszcze zakoñczony. Przekszta³cenia te polegaj¹ na asymilacji krêgów w sk³ad czaszki, na redukcji krêgów piersiowych na rzecz krêgów szyjnych, a przede wszystkim na zaniku eber w odcinku szyjnym. Jedne odmiany nie maj¹ adnego znaczenia klinicznego i s¹ odkrywane przypadkowo w badaniu radiologicznym, w trakcie operacji czy w badaniu sekcyjnym, natomiast inne s¹ przyczyn¹ objawów chorobowych [1,3,4,5,8]. Dolegliwoœci te ujawniaj¹ siê u niewielkiej grupy osób, zwykle w starszym wieku lub po urazach, prowadz¹cych do destabilizacji aparatu wiêzad³owego krêgos³upa i z³¹cza szczytowo-potylicznego [3,4,5,8,14]. Dolegliwoœci te to: niedow³ady, parestezje, os³abienie si³y miêœniowej, zaburzenia równowagi, niedos³uch czy szumy uszne. Czasami anomalie w tym odcinku krêgos³upa s¹ elementem genetycznych zespo³ów wad wrodzonych. Na uwagê zas³uguje fakt, e anomaliom krêgos³upa szyjnego czêsto towarzysz¹ wady serca [1], a rozszczep ³uku tylnego atlasa, wed³ug Mac Rae czêsto wystêpuje w tzw. zespole uszno-podniebienno-palcowym [3,4]. W literaturze opisywane s¹ nastêpuj¹ce odmiany i wady rozwojowe szyjnego odcinka szkieletu osiowego cz³owieka. Wpuklenie brzegów otworu wielkiego do wnêtrza czaszki z nastêpczym zmniejszeniem pojemnoœci tylnego do³u czaszkowego (okreœlane jako tzw. basilar impression) Wpuklenie to, jeœli jest znaczne, mo e tak e dotyczyæ koœci skroniowej. Rzadko choroba ta mo e wystêpowaæ rodzinnie [1]. Czêœciej opisuje siê jednak postaæ nabyt¹ w przebiegu choroby Padgeta czy osteogenesis imperfecta. Chorobie mo e towarzyszyæ platybazja, która polega na zmniejszeniu k¹ta podstawy czaszki, nie zaœ

3 Wysocki J., Bubrowski M., Szymañski I.: Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej na wpukleniu otworu. Wg³obienie wspó³istnieje czêsto tak e z takimi zespo³ami chorobowymi, jak: zespó³ Klippel-Feila, Arnolda-Chiariego, czy dyslokacje szczytowoobrotowe [3,4,15]. Najwa niejszym wyk³adnikiem morfologicznym wpuklenia otworu wielkiego jest stosunek zêba obrotnika do linii Mc Gregora: w normie szczyt zêba obrotnika nie powinien przekraczaæ linii Mc Gregora o wiêcej ni 4,5 mm. Linia Mc Gregora ³¹czy koniec podniebienia twardego z tyln¹ krawêdzi¹ foramen magnum [1]. Wada ta prowadzi zwykle do powa nych zaburzeñ natury neurologicznej i mo e przebiegaæ z uciskiem korzonków nerwów rdzeniowych, rdzenia krêgowego, pnia mózgu, zaburzeniami naczyniowymi, czy zaburzeniami oddechowymi. U prawie po³owy chorych obserwuje siê os³abienie si³y miêœniowej, a nieco rzadziej ból w okolicy potylicznej, bóle szyi lub ró nego typu przeczulice, mrowienie palców, chód ataktyczny [3,4]. Asymilacja krêgu szczytowego Wada ta polega na wystêpowaniu po³¹czenia kostnego atlasa z koœci¹ potyliczn¹ [1,3,4,7]. Zwykle zrost ten jest niepe³ny i dotyczy tylko przedniego ³uku atlasa i przedniej krawêdzi foramen magnum (ryc. 1). W oko³o 60% tych przypadków obserwujemy tak e dyslokacjê stawów szczytowo-obrotowych. Z¹b obrotnika przybieraæ mo e w tych sytuacjach nienormalne kszta³ty lub jest w ró nym stopniu przemieszczony. W oko³o 50% towarzysz¹ temu tak e zrosty w obrêbie krêgów C2/C3 [3]. Wadom tym towarzyszyæ mog¹ te anomalie rozwojowe typowe dla I i II ³uku skrzelowego, czyli torbiele i przetoki œrodkowe i boczne szyi. Wada czasami wspó³istnieje tak e z zespo³em Arnolda-Chiariego i platybazj¹ [16]. W rzadkich przypadkach asymilacja atlasa mo e powodowaæ ca³kowite zamkniêcie têtnicy krêgowej w kanale kostnym [16]. Krêg potyliczny vertebra occipitalis, pro-atlas Jest to rodzaj nadliczbowego krêgu szyjnego, le ¹cego pomiêdzy atlasem a koœci¹ potyliczn¹ [17]. Towarzyszy temu czêsto tzw. k³ykieæ trzeci, który mo e le eæ na krawêdzi otworu wielkiego i tworzy po³¹czenie stawowe z pro-atlasem. K³ykieæ trzeci bywa mylony z oddzielonym zêbem obrotnika lub jego odmian¹ - koœci¹ zêbow¹ (os odontoideum). Podobnie jak os odontoideum, k³ykieæ trzeci jest czynnikiem prowadz¹cym do zwê enia otworu wielkiego. Krêg potyliczny jest czêsto spotykany w zespole Downa. Towarzysz¹ temu subluksacje i zwi¹zane z tym objawy neurologiczne, podobne do opisanych w przypadku basilar impression [1]. Zespó³ Arnolda-Chiariego Jest to grupa ró nych zaburzeñ rozwojowych, których wspóln¹ cech¹ jest to, e jama czaszki w swej tylnej czêœci jest znacznie zredukowana i nie obejmuje mó d - ku ani dolnej czêœci pnia mózgu. Wyró nia siê cztery typy zespo³u Arnolda-Chiariego, w zale noœci od ciê koœci Ryc. 1. Fragment podstawy czaszki w okolicy otworu wielkiego. Asymilacja krêgu szczytowego, który zrasta sie z koœci¹ potyliczn¹ ³ukiem przednim i czêœciami bocznymi. 1. otwór wielki 2. otwór wyrostka poprzecznego atlasa 3. otwór szyjny 4. kana³ nerwu podjêzykowego 5. czêœæ podstawna koœci potylicznej tej wady; w typie 4 zaburzeniom budowy czaszki towarzyszy niedorozwój mó d ku [18]. Zespó³ czêsto towarzyszy rozszczepom krêgos³upa, choæ mo e wystêpowaæ w krêgos³upach prawid³owych. Mo e tak e wspó³wystêpowæ z innymi zaburzeniami, jak asymilacja atlasa [18]. W typie 4 cz³owiek jest niezdolny do samodzielnego ycia, w postaciach l ejszych obserwuje siê: os³abienie si³y miêœniowej i parestezje koñczyn, postêpuj¹ce pora enia koñczyn, zaniki drobnych miêœni d³oni, bóle i zawroty g³owy, ograniczenia ruchomoœci g³owy, ucisk naczyñ [3,4,18]. Objawy te s¹ zwykle wynikiem zmniejszenia strza³kowego wymiaru otworu wielkiego, tj. odleg³oœci pomiêdzy zêbem a tyln¹ krawêdzi¹ otworu, a tak e zmniejszenia œrednicy kana³u krêgowego. Rozpoznanie pod³o a tych dolegliwoœci nie jest ³atwe: Mc Rae [4] podaje, e u wiêkszoœci pacjentów fa³szywie rozpoznawane jest stwardnienie rozsiane, jamistoœæ rdzenia, degeneracja mó d ku czy guz pnia mózgu. Osobny z¹b obrotnika Jest to okreœlenie grupy wad rozwojowych zêba krêgu obrotowego, okreœlane w literaturze ró nymi nazwami: os odontoideum, condylus tertius, ossiculum terminale [1,4,14,19,20]. Brak zêba lub niepe³ne jego skostnienie powoduje destabilizacjê ca³ego po³¹czenia, zagra- aj¹c¹ podwichniêciem stawów g³owy nawet przy b³ahych urazach. Z zaburzeñ rozwojowych towarzysz¹cych tej wadzie wymienia siê: blok (zrost) trzonów C2 i C3,

4 68 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), niedorozwój trzonu obrotnika, mnogie zaburzenia z towarzysz¹cym podwichniêciem krêgów, wg³obienie podstawy czaszki, obecnoœæ krêgu potylicznego, asymilacjê krêgu szczytowego, zespó³ Klippela-Feila, rozszczep podniebienia, rozszczepiony ³uk tylny atlasa, zdwojenie ³uku obrotnika po jednej stronie, ³uk przedni atlasa zroœniêty z koœci¹ potyliczn¹ jako trzeci k³ykieæ [3,4,14,19]. Dolegliwoœci wystêpuj¹ w sytuacji, w której dochodzi do zwichniêcia w stawie szczytowo-obrotowym. Obejmuj¹ one: bóle g³owy, os³abienie si³y miêœniowej, bóle i sztywnoœæ w obrêbie szyi, zaburzenia równowagi [4]. W piœmiennictwie wyró nia siê kilka typów tej wady rozwojowej. S¹ to: Typ I os odontoideum z¹b normalnie rozwiniêty z dwóch zawi¹zków, ale nie po³¹czony z trzonem krêgu obrotowego; Typ II: ossiculum terminale segment szczytowy zêba niezroœniêty z segmentem podstawnym, który natomiast jest zroœniêty z trzonem obrotnika; ta osobna kostka mo e mieæ po³¹czenia wiêzad³owe albo te byæ zroœniêta z przednim brzegiem foramen magnum jako k³ykieæ trzeci albo te z ³ukiem przednim atlasa; Typ III: agenezja podstawy zêba przy wykszta³ceniu czêœci szczytowej (modyfikacja typu II); Typ IV: agenezja segmentu apikalnego z¹b obrotnika jest znacznie skrócony; Typ V: agenezja zêba. Wszystkie te wady rozwojowe nale y ró nicowaæ z nabytymi pourazowymi od³¹czeniami zêba od trzonu krêgowego. Mog¹ one byæ wynikiem patologicznego z³amania koœci w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów [20]. Ryc. 2. Krêg szczytowy i obrotowy. Odmiana krêgu szczytowego w postaci mostka tylnego, zamykaj¹cego bruzdê têtnicy krêgowej w otwór ³ukowy. 1. mostek tylny 2. wyrostek poprzeczny krêgu szczytowego 3. ³uk tylny krêgu szczytowego 4. ³uk tylny krêgu obrotowego 5. otwór wyrostka poprzecznego krêgu szczytowego 6. bruzda têtnicy kregowej na powierzchni górnej ³uku krêgu szczytowego Przewlek³e wrodzone zwichniêcie stawu szczytowo-obrotowego Wada ta wynika zwykle z niewydolnoœci wiêzad³a poprzecznego atlasa i jest skutkiem procesów zapalnych, urazu albo reumatoidalnego zapalenia stawów lub towarzyszy wadom rozwojowym C1 czy C2 [1,20,21]. Objawy tej wady s¹ podobne do opisanych w przypadku wady budowy zêba krêgu obrotowego. Zaburzenia rozwojowe krêgu szczytowego Do tej grupy nale y szereg ró nych odmian i wad rozwojowych. S¹ to: obecnoœæ mostków kostnych nad têtnic¹ krêgow¹ (ryc. 2,3), wrodzony brak ³uku tylnego lub ³uku przedniego atlasa (ryc. 4,5), wrodzony brak jednej z mas bocznych (hemiatlas), rozszczep ³uku tylnego atlasa, dodatkowe kostki zroœniête z ³ukiem przednim lub ³ukiem tylnym atlasa, ubytki przedniej lub tylnej blaszki wyrostka poprzecznego. Ryc. 3. Krêg szczytowy. Widok od góry. Odmiana w postaci mostka bocznego, zamykaj¹cego brude têtnicy krêgowej w kana³. 1. czêœæ boczna prawa krêgu szczytowego 2. ³uk tylny 3. wyrostek poprzeczny 4. otwór wyrostka poprzecznego 5. model têtnicy krêgowej 6. mostek boczny

5 Wysocki J., Bubrowski M., Szymañski I.: Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej Ryc. 4. Krêg szczytowy. Widok od góry. Niepe³ny ³uk tylny 1. ubytek ³uku tylnego 2. ³uk przedni 3. do³ek stawowy górny Ryc. 5. Krêg szczytowy. Widok od góry. Niepe³ny ³uk przedni. 1. ubytek ³uku przedniego 2. ³uk tylny 3. do³ek stawowy górny 4. wyrostek poprzeczny Wrodzony brak lub ubytek przedniego ³uku krêgu szczytowego jest rzadk¹ wad¹ rozwojow¹ (ryc. 5). Ten wrodzony defekt mo e byæ niekiedy mylnie brany za z³amanie, zw³aszcza jeœli badanie radiologiczne krêgos³upa wykonuje siê u pacjenta po uprzednim urazie. Rozpoznanie jest tym trudniejsze, e wada ta sama mo e byæ przyczyn¹ niestabilnoœci krêgos³upa szyjnego, przez co sprzyja uszkodzeniom pourazowym [22]. Tak e hemiatlas jest rzadk¹ (ryc. 4) odmian¹ rozwojow¹. Niedomkniêcie ³uku tylnego wystêpuje wed³ug ró nych autorów w 0,4-6,9%, w tym u Polaków w 2,6-3,2% [1,23,24,25]. W bardzo rzadkich przypadkach obserwuje siê brak ³uku tylnego [26]. Te odmiany mog¹ byæ niekiedy mylnie brane za z³amania, zw³aszcza jeœli badanie radiologiczne krêgos³upa wykonuje siê u pacjenta po uprzednim urazie [2,22]. Wystêpowanie mostków kostnych w krêgu szczytowym, tworz¹cych zamkniêty pierœcieñ nad têtnic¹ krêgow¹, jest czêstym zjawiskiem. Otwór ograniczony przez mostek tylny (ryc. 2) jest okreœlany w piœmiennictwie jako: otwór strza³kowy, otwór ³ukowy, retroarticular canal, posterior atlantoid foramen, foramen retroarticulare superior, czy te anomalia Kimmerlego [1,3,4,24,28, 29,30,31,32,33]. Wspomniany mostek przebiega pomiêdzy do³kiem stawowym górnym a ³ukiem tylnym krêgu szczytowego [24]. Otwór strza³kowy (³ukowy) wystêpuje wed³ug ró nych autorów w 1,14%-29,2%, w tym u Polaków otwór spotykany jest w 8,4-13,8% [12,24,25,27,28,29,30,31,32,33]. Drugim z mostków kostnych krêgu szczytowego jest mostek boczny lub te mostek poprzeczny, ograniczaj¹cy otwór poprzeczno-pionowy (ryc. 3). Jest to cienka listewka kostna, biegn¹ca od okolicy do³ka stawowego górnego, do blaszki tylnej wyrostka poprzecznego. Mostek boczny opisywany bywa jako: ponticulus posticus, atlas bridging albo retrocondylar vertebral artery ring i wystêpuje u 2-3,8% ludzi [12,24,25,33,34]. Niedomkniêcie otworu poprzecznego krêgu szczytowego wystepuje w 3,6-15,2% [12,24,25]. Mostki kostne ograniczaj¹ce przestrzeñ dostêpn¹ têtnicy krêgowej w jej przebiegu do jamy czaszki, mog¹ byæ przyczyn¹ przemijaj¹cych lub trwale wystepuj¹cych objawów chorobowych. Tak e ubytki przedniej lub tylnej blaszki wyrostka poprzecznego, powoduj¹ce wciskanie siê têtnicy w ciasn¹ przestrzeñ ubytku przy skrajnych ruchach g³owy, mog¹ skutkowaæ bólami i zawrotami g³owy [35]. Zaburzenia te sprowadzaj¹ siê albo do uciœniêcia œciany têtnicy albo do podra nienia jej splotu wspó³czulnego, co w obu przypadkach powoduje zaburzenia przep³ywu têtniczego z objawami podobnymi do zespo³u Barre-Lieou, co wymaga niekiedy nawet leczenia operacyjnego: usuniêcia pierœcienia kostnego i sympatektomii têtnicy krêgowej. Leczenie operacyjne uwalnia pacjenta od dolegliwoœci [36,37,38]. Jest to tak e jedn¹ z przyczyn zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi, okreœlanych mianem cervical vertigo [39,40]. Niekorzystne warunki anatomiczne, w jakich przebiega têtnica krêgowa, mog¹ prowadziæ nawet do udaru podstawnokrêgowego przy skrajnych ruchach g³owy, a leczenie polega na usuniêciu czêœci wyrostka poprzecznego atlasa [41,42]. Nale y podkreœliæ, e ró ne odmiany i wady rozwojowe krêgu szczytowego czêsto wystêpuj¹ wspólnie, tak e w po³¹czeniu z innynmi wadami krêgos³upa czy z³¹cza szczytowo-potylicznego, zw³aszcza w rodzinach obci¹ onych genetycznie [1,3,4,23,40]. Inne anomalie krêgos³upa szyjnego W tej grupie umieszcza siê odmiany i wady dolnej czêœci krêgos³upa szyjnego. Najwa niejsze konsekwencje dla narz¹du s³uchu i równowagi nios¹ odmiany otworu wyrostka poprzecznego. Podwójny b¹dÿ potrójny otwór

6 70 Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), nie nale y do rzadkoœci [1,8,9,25]. Brak otworu wyrostka poprzecznego obserwowaæ mo na najczêœciej na poziomie C4 i C6 [9,25]. Podzielony otwór wyrostka poprzecznego obserwuje siê najczêœciej na poziomie C6 (45,6%), a najrzadziej na poziomie C3 (2,8%) [25]. Odpowiada to sytuacjom, w których dochodzi do rozdwojenia têtnicy krêgowej i ponownego jej po³¹czenia [43] albo te podwójnego odejœcia têtnicy krêgowej od têtnicy podobojczykowej i po³¹czenia obu pni naczyniowych na wy szym poziomie. Mo e to tak e oznaczaæ ominiêcie jednego z otworów kana³u [44,45,46]. Te odmiany têtnicy krêgowej mog¹ sugerowaæ objawy jej uszkodzenia w badaniach radiologicznych [47]. Zmiany te, obok zmian zwyrodnieniowych i zapalnych, prowadz¹ do ucisku na têtnicê krêgow¹ i mog¹ byæ tak e przyczyn¹ zawrotów g³owy [48]. Fuzje krêgowe W odcinku szyjnym krêgos³upa mo na niekiedy spotkaæ wrodzone zrosty krêgowe, okreœlane mianem zespo³u Klippel-Feila [1,49]. Typowymi cechami morfologicznymi s¹: krótka szyja, obni ona tylna linia w³osów, ograniczenia w ruchach szyi. Do innych zespo³ów, w których obserwujemy wrodzone fuzje krêgowe, nale y tak e zespó³ Aperta, Crouzona czy Pfeiffera. Stany te powoduj¹ niekiedy trudnoœci przy intubacji, uniemo liwiaj¹ bowiem znaczniejsze odgiêcie g³owy. Wszelkie wrodzone lub nabyte patologie krêgos³upa szyjnego mog¹ przyczyniaæ siê do ucisku na têtnicê krêgow¹, znajduj¹c¹ siê w bliskich relacjach topograficznych z krêgami. Jest to tym bardziej prawdopodobne u chorych po urazach ze zwichniêciami krêgów szyjnych [1,32]. Sensacje w postaci szumów usznych, niedos³uchu, czy zawrotów g³owy nale ¹ wtedy do obrazu klinicznego tego urazu [32]. Co ciekawe, wœród pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi krêgos³upa szyjnego, obecnoœæ mostka kostnego atlasa spotyka siê a w 25% przypadków, w porównaniu z czêstoœci¹ oko³o 15% w ca³ej populacji, a wœród tych chorych, u których stwierdza siê wyraÿnie manifestowany zespó³ ucisku têtnicy krêgowej, a w 40% [32]. Ucisk têtnicy krêgowej mo e tak e prowadziæ do jej uszkodzenia, a zdarza siê najczêœciej przy skrajnej rotacji w stawach szczytowopotylicznych, co okreœla siê urazem typu sk³onu myœliwego [50,51,52]. Uraz têtnicy krêgowej mo e zostaæ przeoczony, a jego nastêpstwem jest przetoka têtniczo- ylna czy pseudotêtniak rozwijaj¹cy siê po miesi¹cach czy latach [52]. Uwa a siê, e spowodowany uciskiem têtnicy krêgowej udar mo e byæ nawet przyczyn¹ niektórych spoœród nag³ych zgonów niemowl¹t [54]. Chirurgia dekompresyjna przedniej czêœci krêgos³upa szyjnego jest czêsto stosowana w spondyloartrozie, przepuklinach dysków miêdzykrêgowych, guzach, stanach zapalnych, czy urazach, a tak e coraz czêœciej w wadach rozwojowych [36,37,38,39,53]. W podsumowaniu nale y podkreœliæ, e odmiany rozwojowe krêgów szyjnych, a zw³aszcza C1 i C2, mog¹ skutkowaæ szeregiem dolegliwoœci, takich jak: bóle g³owy, zawroty g³owy, szumy uszne, niedow³ady czy pora- enia koñczyn. O tych zaburzeniach rozwojowych nale- y zawsze pamiêtaæ podczas planowania procesu diagnostycznego u chorych z zaburzeniami ze strony narz¹du s³uchu i równowagi. Piœmiennictwo 1. Bailey RW. (red.) The cervical spine. Lea & Febiger, Philadelphia, 1974: Dorne HL, Lander PH. CT recognition of anomalies of the posterior arch of the atlas vertebra: differentiation from fracture. AJNR Am J Neuroradiol 1986; 7: Mac Rae DL. Bony abnormalities in the region of the foramen magnum: correlation of the anatomic and neurologic findings. Acta Radiol 1953; 40: Mac Rae DL. The significance of abnormalities of the cervical spinne. Am J Roentgenol 1960; 84: Kirchmer NA, Sarwar M. Absent arch and hypoplastic pedicle: another confusing cervical spine anomaly. AJR Am J Roentgenol 1977; 129: Prempe RC, Gibson JC, Bhattacharya JJ. Mid-line clefts of the atlas: a diagnostic dilemma. Spinal Cord 2002; 40: Bochenek A, Reicher M. Anatomia cz³owieka. T. 1. PZWL, Warszawa Cramer GD, Darby SA. Basic and clinical anatomy of the spine, spinal cord and ans. Mosby, St Louis Taitz C, Nathan H, Arensburg B. Anatomical observations of the foramina transversaria. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1978; 41: Wackenheim A, Wenger JJ. Variations in the height of the odontoid process. Neuroradiology 1973; 5: Wackenheim A, Dietemann JL. Canal stenosis of the cervical spine. Orthopade 1985; 14: Bergman P. O odmianach krêgu szczytowego cz³owieka. Folia Morphol (Warsz) 1967; 26: Stonelake PS, Burwell RG, Webb JK. Variation in vertebral levels of he vertebra prominens and sacral dimples in subjects with scoliosis. J Anat 1988; 159: Biernacki L, Wysocki R, Wuttke B. Os odontoideum et ossicum terminale. Pol Przegl Radiol Med Nukl 1972; 36: Hinck VC, Hopkins CE, Savara BS. Diagnostic criteria of basilar impression. Radiology 1961; 76: Sartor K, Schmidt H, Schonberg F. Uber einen einseitigen Verschluâ der A. vertebralis bei Atlasassimilation. Fortschr Geb Rontgenstrahlen Nuklearmed 1974; 121: Lombardi G. The occipital veretebra. Am J Roentgenol 1961; 86: Appleby A, Foster JB, Hankinson J, Hudgson P. The diagnosis and management of the Chiari anomalies in adult life. Brain 1968; 91:

7 Wysocki J., Bubrowski M., Szymañski I.: Anomalie rozwojowe okolicy szczytowo-potylicznej Dziewulska K. Przypadek braku zêba krêgu obrotowego ze wspó³istnieniem mnogich wad rozwojowych na pograniczu czaszkowo-krêgos³upowym. Pol Przegl Radiol Med Nukl 1962: XXVI, 2: Martel W, Bole GG. Pathologic fracture of the odontoid process in rheumatoid arthritis. Radiology 1968; 90: Crellin RQ, Mac Cabe JJ, Hamilton EB. Severe subluxation of the cervical spine in rheumatoid arthritis. J Bone and Joint Surg 1970; 52B: Mace SE, Holliday R. Congenital absence of the C1 vertebral arch. Am J Emerg Med 1986, 4: Currarino G, Rollins N, Diehl JT. A Congenital defects of the posterior arch of the atlas: a report of seven cases including an affected mother and son. Am J Neuroradiol 1994; 15: Poplewski R. Badania nad krêgiem szczytowym Polaków. Kosmos 1925; t. 50, zesz. II-III: Wysocki J, Bubrowski M, Szymañski I. Odmiany morfologiczne krêgów szyjnych i pierwszego krêgu piersiowego i ich znaczenie kliniczne. Otolaryngol Pol (w druku). 26. Schulze PJ, Buurman R. Absence of the posterior arch of the atlas. AJR Am J Roentgenol 1980; 134: Hasan M, Shukla S, Siddiqui MS, Singh D. Posterolateral tunnels and ponticuli in human atlas vertebrae. J Anat 2001; Sep 199 [Pt 3]: Lamberty BGH, Zivanovic S. The retroarticular vertebral artery ring of the atlas and its significance. Acta Anat 1973; 85: Kendrick GS, Biggs NL. Incidence of the ponticulus posticus of the first cervical vertebra between ages six to seventeen. Anat Rec 1963; 145: Mitchell J. The incidence and dimensions of the retroarticular canal of the atlas vertebra. Acta Anat (Basel) 1998; 163: Pyo J, Lowman RM. The ponticulus posticus of the first cervical vertebra. Radiology 1959; 72: Selivanov VP, Brodskaia ZL. Kimmerle s anomaly and its clinical significance (preliminary report) Ortop Travmatol Protez 1973; 34: Taitz C, Nathan H. Some observations on the posterior and lateral bridge of the atlas. Acta Anat (Basel) 1986; 127: Mitchell J. The incidence of the lateral bridge of the atlas vertebra. J Anat 1998; 193 (Pt 2): Bock H. Querfortsatzfehlbildung der Atlas. Fortschr Geb Rontgenstr Nuklearmed 1968; 109: Barton JW, Margolis MT. Rotational obstructions of the vertebral artery at the atlantoaxial joint. Neuroradiology 1975; 9: Limousin CA. Foramen arcuale and syndrome of Barre-Lieou. Its surgical treatment. Int Orthop 1980; 4: Sun JY. Foramen arcuale and vertigo. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 1990; 28: , Li S, Li W, Sun J. Operative treatment for cervical vertigo caused by foramen arcuale Zhonghua Wai Ke Za Zhi 1995; 33: Stañczyk JL. Canal of vertebral artery of atlas. Folia Morphol (Warsz.) 1979; 38: Cushing KE, Ramesh V, Gardner-Medwin D i wsp. Tethering of the vertebral artery in the congenital arcuate foramen of the atlas vertebra: a possible cause of vertebral artery dissection in children. Dev Med Child Neurol 2001; 43: Takahashi I, Kaneko S, Asaoka K, Harada T. A case of bow hunter s stroke. No To Shinkei 1994; 46: Kowada M, Takahashi M, Gito Y, Kishikawa T. Fenestration of the vertebral artery. Report of two cases demonstrated by angiography. Neuroradiology 1973; 6: Rieger P, Huber G. Fenestration and duplicate origin of the left vertebral artery in angiography. Neuroradiology 1983; 25: Tokuda K, Miyasaka K, Abe H i wsp. Anomalous atlantoaxial portions of vertebral and posterior inferior cerebellar arteries. Neuroradiology 1985; 27: Sharma RR, Parekh HC, Prabhu S i wsp. Compression of the C-2 root by a rare anomalous ecstatic vertebral artery. J Neurosurg 1993; 78, Nogueira TE, Chambers AA, Brueggemeyer MT, Miller TJ. Dual origin of the vertebral artery mimicking dissection. AJNR Am J Neuroradiol 1997; 18: Rieger P, Lischewski R, Sindermann F, Schurig E. Vertigo and vertebral artery stenosis HNO 1979; 27: Gray SW, Romaine CB, Skanadalakis JE. Congenital fusion of the cervical vertebrae. Surg Gyn Obstet 1964, 118: Hanakita J, Miyake H, Nagayasu S, Nishi S, Suzuki T. Angiographic examination and surgical treatment of bow hunter s stroke. Neurosurgery 1988; 23, [2]: Shimizu T, Waga S, Kojima T, Niwa S. Decompression of the vertebral artery for bow-hunter s stroke. Case report. J Neurosurg 1988; 69: Meier DE, Brink BE, Fry WJ. Vertebral artery trauma: acute recognition and treatment. Arch Surg 1981; 116: Lu J, Ebraheim NA. The vertebral artery: surgical anatomy. Orthopedics 1999; 22: Pamphlett R, Raisanen J, Kum-Jew S. Vertebral artery compression resulting from head movement: a possible cause of the sudden infant death syndrome. Pediatrics 1999; 103: Matsushima JI, Sakai N, Uemi N, Ifukube T. Effects of greater occipital nerve block on tinnitus and dizziness. Int. Tinnitus J. 1999; 5:

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok

... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. dzieñ miesi¹c rok ... (oznaczenie jednostki przeprowadzaj¹cej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzieñ miesi¹c rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiê i nazwisko Data urodzenia Dzieñ Miesi¹c Rok P³eæ

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego, u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku.

Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego, u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku. Nieurazowe z³amanie wyrostka zêbowego krêgu obrotowego u chorego z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Opis przypadku. An atraumatic fracture of the odontoid process in a patient who had rheumatoid arthritis.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PROGRAMU ORTODONTYCZNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń

Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń Uszkodzenia i urazy kręgosłupa bez porażeń Najczęstsze odcinki Uraz zależy od Towarzyszące urazom - Szyjny - przejście Th L - Piersiowy - Lędźwiowy - siły - kierunku siły - miejsca działania - uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII

PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII JANUSZ NOWOTNY PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII I FIZJOTERAPEUTÓW PODSTAWY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO

Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Maja Zarzycka, Wojciech Kącki, Daniel Zarzycki 1 Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA

PUNKTY WITALNE. Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA PUNKTY WITALNE Opracował: Przemysław Majcher CZYLI WRAŻLIWE MIEJSCA NA CIELE CZŁOWIEKA Na ciele człowieka istnieje kilkadziesiąt miejsc o szczególnej wrażliwości na ciosy. Są to takie punkty, których położenie

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA KRIOTERAPIA MIEJSCOWA Krioterapia (kriostymulacja) jest to nieinwazyjne zastosowanie par skroplonych gazów o k rañcowo niskich temperaturach w celu wych³odzenia zewnêtrznej powierzchni cia³a pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis)

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) Łokieć golfisty - (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) Zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Połączenia kości tułowia

Połączenia kości tułowia Połączenia kości tułowia Połączenia kręgosłupa z czaszką Staw szczytowo-potyliczny prawy lewy Staw szczytowo-obrotowy staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy przedni tylny staw szczytowo-obrotowy boczny prawy

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII

KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Strona1 Prowadzący: Katarzyna Gomułka, mgr fizjoterapii, hipoterapeuta, oligofrenopedagog KARTA KWALIFIKACYJNA NA ZAJĘCIA HIPOTERAPII Imię i nazwisko dziecka... Imiona i nazwiska rodziców... Data urodzenia...waga...wzrost...

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu

Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu Sanitariusz szpitalny kurs kwalifikacyjny PROGRAM Tryb nauki: e-learning + praktyka w szpitalu CEL KSZTAŁCENIA Kurs Sanitariusz szpitalny przeznaczony jest dla osób, chcących podnieść swoje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem

Etiopatogeneza: Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Leczenie kręgozmyków z dużym ześlizgiem Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Definicja: Kręgozmyk prawdziwy jest to wada chorobowa polegająca na ześlizgu kręgów w obrębie kręgoszczeliny na poziomie L5-

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome

Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Dyskopatia szyjna, zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym kręgosłupa- Zespół szyjny Cervical syndrome Ortopedika oferuje kompleksowe leczenie schorzeń kręgosłupa szyjnego, od farmakoterapii i fizjoterapii,

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Niestabilność kręgosłupa

Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa Niestabilność kręgosłupa jest to nadmierna ruchomość kręgosłupa wykraczająca poza fizjologiczne zakresy ruchu, wywołująca dolegliwości bólowe lub objawy neurologiczne, również

Bardziej szczegółowo

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ

II. APARATY I ORTEZY KONCZYNY DOLNEJ 1. Aparat korekcyjny palucha koœlawego, orteza palucha koœlawego Stosowany jako zaopatrzenie nocne, koryguje koœlawe ustawienie palucha, zapobiega powstawaniu deformacji w obrêbie stawu œródstopno- paliczkowego

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia.

Praca na materacu. podczas pracy na materacu nale y zmieniaç p aszczyzn podparcia, zadania, punkty podparcia. Praca na materacu Terapia w pozycjach niskich w okresie terapii zaawansowanej, tj. gdy pacjent osiàgnie ju etap samodzielnego siedzenia, mo e zwi kszyç mo liwo- Êci pacjenta. Daje szans nauczenia pacjenta

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 2574 UCHWAŁA NR XVIII/249/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Pytania na II-gi termin poprawkowy z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego

Pytania na II-gi termin poprawkowy z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego Pytania na II-gi termin poprawkowy z anatomii prawidłowej człowieka dla studentów Oddziału Stomatologicznego CZASZKA 1. Połączenia ścisłe kości czaszki. Ciemiączka 2. Staw szczytowo-potyliczny 3. Staw

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu

Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu J AKUB L I S O W S K I W O J C I E C H H A G N E R Terapeutyczna moc rozciągania mięśni ćwiczenia w procesie autoterapii i profilaktyki najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu Bóle kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

tel:

tel: Miękki model mózgu, 8 części Nr ref: MA00741 Informacja o produkcie: Miękki model mózgu, 8 części Wysokiej jakości, realistyczny model mózgu człowieka, wykonany z miękkiego materiału, przypominającego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema

Evaluation of upper limb function in women after mastectomy with secondary lymphedema IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Aniologicznego Bydgoszcz, 21-22 maj 2014 r. Ocena sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u kobiet z wtórnym obrzękiem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Urazy miêœniowo-szkieletowe

Urazy miêœniowo-szkieletowe Urazy miêœniowo-szkieletowe ROZDZIA 7 URAZY MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWE 85 86 URAZY MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWE OBJAWY OBRA EÑ MIÊŒNIOWO-SZKIELETOWYCH Pacjent podtrzymuje w³asn¹ koñczynê (samoszynowanie). Obrzêki.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu

Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu 1 Tabele norm procentowego uszczerbku na zdrowiu stosuje siê przy ustalaniu uszczerbku na zdrowiu bêd¹cego nastêpstwem nieszczêœliwego wypadku objêtego umow¹

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krêgów Harcerstwa Starszego ZHR

Regulamin Krêgów Harcerstwa Starszego ZHR Biuro Naczelnictwa ZHR 1 Regulamin Krêgów Harcerstwa Starszego ZHR (za³¹cznik do uchwa³y Naczelnictwa nr 196/1 z dnia 30.10.2007 r. ) 1 Kr¹g Harcerstwa Starszego ZHR - zwany dalej "Krêgiem" w skrócie "KHS"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic www.fundacja.dandy-walker.org.pl Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera 64-100 Leszno ul. Bu³garska 5/10 tel./fax +48 65 520 02 33 mob. +48 662 015 362 fundacja@dandy-walker.org.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Fetal Alcohol Syndrome

Fetal Alcohol Syndrome Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Fetal Alcohol Syndrome Debra Evensen Cechy charakterystyczne i objawy Program FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski Ul. Ho³dunowska 39

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X L. p. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr - Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą Endo-Button Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto w zł Wartość netto

Bardziej szczegółowo

OPIS OCHRONNY PL 61792

OPIS OCHRONNY PL 61792 RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 61792 WZORU UŻYTKOWEGO 13) Y1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej f2n Numer zgłoszenia: 112484 @ Data zgłoszenia: 27.08.2001 0 Intel7:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê)

Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY. Symbol grupy spo³ecznej (wpisaæ odpowiedni¹ literê) Pieczêæ szpitala Oddzia³ urologiczny HISTORIA CHOROBY L. ks. g³. oddz. Nazwisko Imiê Adres Miejsce i data urodzenia P³eæ M.. *) stan cywilny Nazwa i rodzaj zak³adu pracy Adres rodziny chorego lub osoby

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego.

po.tk.krakow.pl Sprawd¼ oddech próbuj±c wyczuæ go na policzku i obserwuj±c ruchy klatki piersiowej poszkodowanego. Reanimacja REANIMACJA A RESUSCYTACJA Terminów reanimacja i resuscytacja u ywa siê czêsto w jêzyku potocznym zamiennie, jako równoznacznych okre leñ zabiegów ratunkowych maj±cych na celu przywrócenie funkcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej

Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej Metody leczenia operacyjnego dyskopatii szyjnej Methods of surgical treatment of cervical discopathy Roman Jankowski, Stanis³aw Nowak, Ryszard ukiel, Renata Czekanowska-Szlandrowicz, Bogumi³a Stachowska-Tomczak,

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana.

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Brygida Kwiatkowska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Programy lekowe dla

Bardziej szczegółowo

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Lumbar spine spondylosis in material of Neurosurgery Dept. of 10 Military Clinical Hospital

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21

Przedmowa 11 Bożydar Latkowski Antoni Prusiński. Wprowadzenie 12 Antoni Prusiński. Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 Spis treści Przedmowa 11 Wprowadzenie 12 Część I. Wybrane problemy otoneurologii 21 1. ABC anatomii i fizjologii narządu przedsionkowego jako obwodowego receptora układu równowagi 22 2. Badanie otoneurologiczne

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy................................ data............. Imię i nazwisko.............................................................

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-17. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-17. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-17 Katedra Fizjoterapii/ Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo