Obowiązujący materiał - Wydział Lekarski 2017/18

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązujący materiał - Wydział Lekarski 2017/18"

Transkrypt

1 Obowiązujący materiał - Wydział Lekarski 2017/18 Literatura podstawowa: (wymienić wg istotności, nie więcej niż 3 pozycje) 1. William F. Ganong FIZJOLOGIA, red. wyd. pol. Joanna Lewin-Kowalik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, Traczyk W., Trzebski A. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner, Literatura uzupełniająca: 1. Krótkie wykłady. Neurobiologia. A. Longstaff, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012; 2. Repetytorium z fizjologii hemostazy. B. Sokołowska, Acta Haematologica Polonica, 2010; 3. Atlas fizjologii człowieka Nettera, red. wyd. pol. Stanisław Konturek, Elsevier Urban & Partner, I SEMESTR Ćwiczenie 1. Ćwiczenie organizacyjne Zapoznanie studentów z organizacją zajęć, regulaminem przedmiotu, regulaminem BHP. Homeostaza. Fizjologia komórki. Homeostaza - pojęcie homeostazy - mechanizmy homeostazy: * lokalne * uogólnione odruchowe pętle regulacyjne (otwarte i zamknięte sprzężenia zwrotne dodatnie i ujemne) - udział hormonów, układu nerwowego i pozostałych układów w utrzymaniu homeostazy - rola podwzgórza jako nadrzędnego ośrodka kontrolującego homeostazę - środowisko wewnętrzne organizmu przestrzenie wodne, skład jonowy Fizjologia komórki 1. Budowa i funkcja błony komórkowej 2. Transport przez błonę rodzaje, mechanizm 3. Osmoza, osmotyczność, toniczność roztworów 4. Wymiana informacji między komórkami: - komunikacja miejscowa przez połączenia typu gap junctions, zależna od kontaktu, autokrynna, parakrynna, - komunikacja na odległość nerwowa, hormonalna 5. Droga przekazywania sygnału w komórce transdukcja sygnału: *ligand cząsteczka sygnałowa, pierwszy przekaźnik *receptor rodzaje *wewnątrzkomórkowa cząsteczka sygnałowa drugi przekaźnik *odpowiedź komórki 6. Modyfikacja transdukcji sygnału: - agoniści, antagoniści receptorów - regulacja receptorów w dół i w górę Polecana literatura uzupełniająca: Cząsteczki adhezyjne w procesie nowotworzenia i przerzutowania P. Kwiatkowski, J. Godlewski, A. Śliwińska-Jewsiewicka, Z. Kmieć, Pol.Ann.Med., 2009; 16(1):

2 Ćwiczenie 2. Układ nerwowy: Pobudliwość 1. Układ nerwowy funkcja, podział, poziomy funkcjonalne ( rdzeniowy, niższy mózgowy, korowy), sposoby przekazywania informacji ( analogowy, cyfrowy) 2. Neuron budowa, strefy czynnościowe, rodzaje * potencjał spoczynkowy * pobudzenie neuronu: potencjał elektrotoniczny i czynnościowy * transport aksonalny * przewodzenie we włóknie nerwowym: rodzaje, czynniki wpływające na szybkość przewodzenia * typy włókien nerwowych i ich czynność 3. Neutrofiny - funkcja 4. Synapsa - rodzaje, anatomia czynnościowa * cechy przewodzenia w synapsie: - mechanizm uwalniania przekaźników - potencjały postsynaptyczne - hamowanie i torowanie w synapsach - sumowanie i okluzja - plastyczność synaptyczna wzmocnienie, habituacja, sensytyzacja - receptory postsynaptyczne: rodzaje, cechy - wychwyt zwrotny neuroprzekaźników 5. Główne układy neurotransmiterów 6. Glej podział komórek gleju i ich funkcje 7. Płyn mózgowo-rdzeniowy 8. Bariera krew - mózg Pojęcia: pobudliwość, pobudzenie, bodziec, impuls nerwowy; przewodzenie z dekrementem;; prawo wszystko albo nic, refrakcja względna i bezwzględna; depolaryzacja, repolaryzacja, hiperpolaryzacja. Polecana literatura uzupełniająca Struktura i funkcja bariery krew-mózg. K. Brzezińska, M. Ziaja, Postępy Biologii Komórki, TOM NR 1 (84-99). Polecana literatura do wszystkich tematów z układu nerwowego: Krótkie wykłady Neurobiologia, A. Longstaff, PWN 2012 Fizjologia człowieka Neurofizjologia, S. Konturek, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego Ćwiczenie 3. Układ nerwowy: Czucie i percepcja. Narządy zmysłów 1 Receptory: * podział receptorów * cechy receptorów - swoistość, adaptacja - potencjał generujący receptora - kodowanie informacji czuciowej Pojęcia: jednostka czuciowa, pole recepcyjne, rekrutacja jednostek czuciowych, prawo specyficznej energii nerwowej, prawo projekcji, prawo Webera-Fechnera, czucie przestrzenne - stereognozja 2. Czucie dotyku, temperatury, propriorecepcja, czucie bólu 3. Organizacja czynnościowa kory czuciowej 4. Układy swoiste i nieswoiste przekazywania informacji czuciowej 5. Zmysły: 2

3 Zmysł wzroku Anatomia czynnościowa oka Mechanizm powstawania obrazu Fotorecepcja Odpowiedzi w drogach wzrokowych i korze mózgu Widzenie barw Pole widzenia, widzenie stereoskopowe Adaptacja do ciemności Ostrość wzroku Zmysł słuchu Anatomia czynnościowa narządu słuchu; podział część przewodzeniowa i odbiorcza Właściwości bodźców akustycznych Przewodnictwo powietrzne i kostne dźwięku Przebieg fali akustycznej w uchu, mechanizm pobudzenia receptorów słuchowych, teoria słyszenia Kodowanie dźwięku, lokalizacja dźwięku Zmysł węchu: Anatomia czynnościowa narządu węchu Przetwarzanie sygnałów zapachowych Zmysł smaku: Anatomia czynnościowa narządu smaku Przetwarzanie sygnałów smakowych Ćwiczenie 4. Układ nerwowy: Układ kontroli ruchu 1. Rodzaje ruchów, poziomy nerwowej kontroli ruchowej ( rdzeniowy, mózgowy, integracyjny) ich rola w kontroli ruchów 2. Rdzeń kręgowy: cechy przewodzenia przez r.k., objawy uszkodzenia r.k. odruchy rdzeniowe: odruch na rozciąganie, odruch zginania - łuki odruchowe, znaczenie 3. Udział pnia mózgu w kontroli postawy ciała odruchy posturalne 4. Funkcja jąder podstawy mózgu 5. Korowe sterowanie ruchami dowolnymi: korowe pola ruchowe, układ korowo-rdzeniowy i korowoopuszkowy 6. Funkcja układu siatkowatego w kontroli ruchów 7. Zmysł równowagi Narząd przedsionkowy : Anatomia czynnościowa narządu przedsionkowego Równowaga statyczna i dynamiczna Mechanizm pobudzenia receptorów przedsionka Integracja bodźców z różnych receptorów w utrzymaniu równowagi. Móżdżek : * podział funkcjonalny (przedsionkowy, rdzeniowy, korowy) * rola w kontroli ruchu, połączenia z innymi strukturami OUN i ich znaczenie Pojęcia: jednostka motoryczna, wspólna droga końcowa, napięcie mięśniowe, klonus, torowanie i okluzja reakcji odruchowych; zbieżność i rozbieżność unerwienia; prawo Bella Magandiego, habituacja i sensytyzacja odpowiedzi odruchowych. 3

4 Ćwiczenie 5. Układ nerwowy: Wyższa czynność nerwowa 1. Aktywność elektryczna mózgu - podstawy fizjologiczne EEG, korowe potencjały wywołane 2. Rytmy biologiczne: - klasyfikacja (wewnątrzpochodne/zewnątrzpochodne, cyrkadialne i ultradialne) - rola podwzgórza i szyszynki w regulowaniu zjawisk cyklicznych 3. Układ siatkowaty aktywujący - funkcja 4. Sen - fazy snu, fizjologiczna rola snu 5. Uczenie się i pamięć rodzaje, odruchy warunkowe i bezwarunkowe - sposoby wytwarzania. 6. Mowa: definicja, elementy, mechanizmy mózgowe, lateralizacja i asymetria funkcjonalna półkul mózgu 7. Układ limbiczny - funkcja Ćwiczenie 6. Kolokwium Ćwiczenie 7. Autonomiczny układ nerwowy 1.Podział autonomicznego układu nerwowego 2. Przekaźniki chemiczne, receptory 3. Efekty narządowe pobudzenia AUN; substancje modyfikujące 4. Ośrodkowa regulacja aktywności AUN 5. Część trzewno-czuciowa AUN (odruchy autonomiczne) 6. Metody oceny aktywności AUN Ćwiczenie 8. Hormony cz.1 1.Ogólne cechy i rola fizjologiczna hormonów 2. Podział hormonów pod względem budowy chemicznej, miejsca i zakresu działania. 3. Regulacja wydzielania hormonów. 4. Hormonalna czynność podwzgórza: - układ wrotny podwzgórzowo- przysadkowy - wazopresyna: regulacja wydzielania i działanie fizjologiczne - oksytocyna - regulacja wydzielania i działanie fizjologiczne - podwzgórzowe hormony uwalniające i hamujące 5. Hormony przedniego płata przysadki mózgowej; - hormon wzrostu: regulacja wydzielania i działanie fizjologiczne, fizjologia wzrostu człowieka; czynniki warunkujące wzrost, okresy wzrostu - prolaktyna: regulacja wydzielania i działanie fizjologiczne - hormony tropowe przysadki mózgowej regulacja wydzielania, działanie fizjologiczne 6. Hormony gruczołu tarczowego: regulacja wydzielania, synteza, wydzielanie, transport i metabolizm, działanie fizjologiczne. Fizjologiczne podstawy diagnostyki chorób tarczycy. Wole tarczycowe. Ćwiczenie 9. Hormony cz.2 1. Funkcja wewnątrzwydzielnicza trzustki: - insulina: regulacja wydzielania, efekty i mechanizm działania - glukagon: regulacja wydzielania, efekty i mechanizm działania - cukrzyca, stan przedcukrzycowy, tolerancja glukozy, krzywa cukrowa, hemoglobina glikowana, czynniki wpływające na poziom glukozy we krwi, insulinooporność, skutki hiperglikemii i hipoglikemii - somatostatyna i polipeptyd trzustkowy funkcja fizjologiczna - wzajemne oddziaływanie hormonów wysp trzustkowych 4

5 2. Nadnercza: Hormony kory nadnerczy: - mineralokortykoidy: regulacja wydzielania, efekty i mechanizm działania - glikokortykoidy: regulacja wydzielania, działanie fizjologiczne Hormony rdzenia nadnerczy: - noradrenalina, adrenalina - działanie, regulacja wydzielania, metody oceny wydzielania (wydalanie metoksykatecholamin oraz wolnej noradrenaliny i adrenaliny w dobowej zbiórce moczu). 3. Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej: - metabolizm wapniowo fosforanowy - fizjologia kości - hormony przytarczyc: parathormon, kalcytonina - regulacja wydzielania, działanie - skutki usunięcia przytarczyc i nadmiaru hormonów przytarczyc - witamina D3: mechanizm działania, regulacja syntezy, objawy niedoboru Ćwiczenie 10. Kolokwium Ćwiczenie 11. Fizjologia rozwoju i rozmnażania 1. Determinacja płci - dymorfizm płciowy - I i II- rzędowe cechy płciowe - chromosomy płciowe; płeć genetyczna - różnicowanie płci w okresie embrionalnym ( gen SRY, przewód Müllera, przewód Wolffa, hormon anty- Müllerowski AMH) 2. Czynność gonad gametogeneza, wydzielanie hormonów: Jądra: Anatomia czynnościowa - funkcja k. Sertolego, k. śródmiąższowych Leydiga - bariera krew - jądra Spermatogeneza Nasienie Męskie hormony płciowe; testosteron, androgeny jądrowe i nadnerczowe Jajniki Cykl miesięczny: - cykl jajnikowy; fazy, etapy przemian pęcherzyków, budowa pęcherzyka i wydzielane hormony, apoptoza w pęcherzykach jajnikowych, fazy podziału k. jajowej - cykl maciczny; fazy, zmiany hormonalne - cykl pochwowy Hormony jajnikowe - estrogeny, progesteron, relaksyna 3. Regulacja czynności rozrodczych; rola GnRH, FSH, LH, inhibiny, aktywiny, sprzężenie zwrotne ujemne i dodatnie 4. Ciąża - zapłodnienie, implantacja, hormony wydzielane w czasie ciąży 5. Poród kontrola hormonalna 6. Laktacja regulacja hormonalna, odruch wypływu (wydzielania mleka) 7. Dojrzewanie płciowe. Menopauza. Andropauza. Starzenie. Polecana literatura uzupełniająca Rola apoptozy w komórkach jajnika, A. Bradowska, M. Laszczyńska, A. Starczewski, Postępy Biologii Komórki, TOM NR 1 (3544) 5

6 Ćwiczenie 12. Fizjologia mięśni 1.Mięśnie szkieletowe struktura i funkcja sarkomeru, ślizgowy model skurczu synapsa nerwowo-mięśniowa; struktura, funkcja jednostka motoryczna sprzężenie elektromechaniczne rodzaje skurczów mięśni szkieletowych : pojedynczy, tężcowy niezupełny i zupełny, izotoniczny, izometryczny, auksotoniczny regulacja siły skurczu; zależna od wstępnego rozciągnięcia, częstotliwości pobudzeń, rekrutacji sprężystość i elastyczność mięśnia rodzaje mięśni szkieletowych (typ I, IIa, IIb) metabolizm energetyczny mięśni; dług tlenowy, stężenie mięśni wrzecionko nerwowo-mięśniowe 2. Mięśnie gładkie struktura miocytu czynność elektryczna czynność mechaniczna - podstawy molekularne skurczu, czynniki wywołujące skurcz rodzaje mięśni gładkich: wielojednostkowe, trzewne, pośrednie 3. Badanie czynności mięśni - elektromiografia Ćwiczenie 13 Metabolizm. Termoregulacja. Metabolizm (anabolizm, katabolizm), podstawowa przemiana materii (BMR) - czynniki kształtujące, zróżnicowanie dobowe i międzyosobnicze. Równowaga energetyczna. Metody pomiaru przemiany materii - kalorymetria bezpośrednia i pośrednia, współczynnik oddechowy (definicja, zastosowanie); Odżywianie - wartość energetyczna białek, tłuszczów i węglowodanów, równoważniki żywieniowe. Zasady prawidłowego odżywiania. Termoregulacja - pojęcie zmienno- i stałocieplności, prawidłowa temperatura ciała i jej zróżnicowanie w obrębie organizmu człowieka, znaczenie temperatury otoczenia. Wytwarzanie i utrata ciepła przez organizm. Mechanizmy regulujące temperaturę - ośrodki odpowiedzialne za termoregulację, mechanizmy aktywowane przez zimno i ciepło, termogeneza drżeniowa i bezdrżeniowa, rola krążenia skórnego. Gorączka i hipotermia; możliwości adaptacji do zimna i ciepła Polecana literatura uzupełniająca: Hipotermia mechanizm działania i patofizjologiczne zmiany w organizmie człowieka, P. Sosnowski, K. Mikrut, H. Krauss Postępy Hig Med Dosw (online), 2015; 69: Ćwiczenie 14. Kolokwium Ćwiczenie 15. Odróbki 6

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną.

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną. Układ dokrewny (hormonalny, wewnątrzwydzielniczy, endokrynny) układ narządów u zwierząt składający się z gruczołów dokrewnych i pojedynczych komórek tkanek; pełni funkcję regulacyjną. Hormony zwierzęce

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski II rok Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej

Kierunek Lekarski II rok Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Kierunek Lekarski II rok Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej Fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka, zarówno na poziomie komórkowym, jak i narządowym. Integracyjne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Fizjologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Fizjologia Obowiązkowy Nauk

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący materiał FIZJOLOGIA: Wydział Lekarski 2017/18 (oba semestry)

Obowiązujący materiał FIZJOLOGIA: Wydział Lekarski 2017/18 (oba semestry) Obowiązujący materiał FIZJOLOGIA: Wydział Lekarski 2017/18 (oba semestry) Literatura podstawowa: 1. William F. Ganong FIZJOLOGIA, red. wyd. pol. Joanna Lewin-Kowalik, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007

DZIAŁ I. Zalecane źródła informacji Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Red. Stanisław J. Konturek, Elservier Urban&Partner 2007 DZIAŁ I. PODSTAWY REGULACJI I KONTROLI CZYNNOŚCI ORGANIZMU. TKANKI POBUDLIWE. Ćw. 1. Fizjologia jako nauka o homeostazie. (1-2 X 2012) 1. Wprowadzenie do przedmiotu. 2. Fizjologia i jej znaczenie w naukach

Bardziej szczegółowo

Układ wewnątrzwydzielniczy

Układ wewnątrzwydzielniczy Układ wewnątrzwydzielniczy 1. Gruczoły dokrewne właściwe: przysadka mózgowa, szyszynka, gruczoł tarczowy, gruczoły przytarczyczne, nadnercza 2. Gruczoły dokrewne mieszane: trzustka, jajniki, jądra 3. Inne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych i gładkich

ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych i gładkich ĆWICZENIE 1. TEMAT: testowe zaliczenie materiału wykładowego ĆWICZENIE 2 TEMAT: FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH 1. Ogólna charakterystyka mięśni 2. Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych

Bardziej szczegółowo

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie

Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE PZWL. Wydawnictwo Lekarskie W ł a d y s ł a w Z. T r a c z y k Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE Wydawnictwo Lekarskie PZWL prof. dr hab. med. WŁADYSŁAW Z. TRACZYK Fizjologia CZŁOWIEKA W ZARYSIE W ydanie VIII - uaktualnione M Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY Zadanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę neuronu zaznacz elementy wymienione poniżej, wpisując odpowiednie symbole literowe. Następnie wskaż za pomocą strzałek kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjologia ogólna i fizjologia wysiłku SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział II. Fizjologia komórek nerwowych i mięśniowych. Dział III. Czynność układu nerwowego

Spis treści. Dział II. Fizjologia komórek nerwowych i mięśniowych. Dział III. Czynność układu nerwowego Gangong-00.fm Page IX Friday, December 7, 2007 2:03 PM Spis treści Dział I. Wprowadzenie do fizjologii 1. Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii... 3 Wprowadzenie................. 3 Zasady ogólne..................

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia (skrajne daty)

SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS dotyczy cyklu kształcenia 2016-2019 (skrajne daty) Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjologia Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka. Wychowanie Fizyczne II rok/3 semestr. Stacjonarne studia I stopnia. Rok akademicki 2018/2019

Fizjologia człowieka. Wychowanie Fizyczne II rok/3 semestr. Stacjonarne studia I stopnia. Rok akademicki 2018/2019 Fizjologia człowieka Wychowanie Fizyczne II rok/3 semestr Stacjonarne studia I stopnia Rok akademicki 2018/2019 Tematyka ćwiczeń: 1. Podstawy elektrofizjologii komórek. Sprawy organizacyjne. Pojęcie pobudliwości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Temat: Komórka nerwowa. Przewodnictwo synaptyczne. Pomiar chronaksji i reobazy nerwu kulszowego żaby - Filmy

Ćwiczenie 2 Temat: Komórka nerwowa. Przewodnictwo synaptyczne. Pomiar chronaksji i reobazy nerwu kulszowego żaby - Filmy Ćwiczenie 1 Temat: Organizacja zajęć, regulamin, szkolenie BHP Ćwiczenie 2 Temat: Komórka nerwowa. Przewodnictwo synaptyczne 1. Funkcje układu nerwowego. 2. Morfologia komórek nerwowych w aspekcie przewodnictwa.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa III (drugi podręcznik)

Rozkład materiału klasa III (drugi podręcznik) Rozkład materiału klasa III (drugi podręcznik) Dział programu Układ nerwowy Temat Budowa i funkcje Ośrodkowy układ nerwowy Materiał nauczania budowa i funkcje układu nerwowego budowa neuronu komórki glejowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY WYMAGANEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ:

ZAKRES WIEDZY WYMAGANEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ: UKŁAD NERWOWY Budowa komórki nerwowej. Pojęcia: pobudliwość, potencjał spoczynkowy, czynnościowy. Budowa synapsy. Rodzaje łuków odruchowych. 1. Pobudliwość pojęcie, komórki pobudliwe, zjawisko pobudliwości

Bardziej szczegółowo

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1)

grupa a Klasa 7. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. (0 1) grupa a Regulacja nerwowo-hormonalna 37 pkt max... Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 20 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.... Za rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dział II. TKANKI POBUDLIWE. UKŁAD NERWOWY. FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW.

Dział II. TKANKI POBUDLIWE. UKŁAD NERWOWY. FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW. Dział II. TKANKI POBUDLIWE. UKŁAD NERWOWY. FIZJOLOGIA NARZĄDÓW ZMYSŁÓW. Ćw. 1. Pobudliwość, pobudzenie. Tkanki pobudliwe. Tkanka nerwowa. (13-16 XI 2018) 1. Doświadczenia z wykorzystaniem animacji i symulacji

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda

WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne. Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Fizjologia WYCHOWANIE FIZYCZNE II rok semestr 4 / studia stacjonarne Specjalności: wf i gimnastyka korekcyjna, wf i edukacja dla bezpieczeństwa, wf i przyroda Tematyka ćwiczeń ( zajęcia 2 godz.) 1. Fizjologia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Fizjologia Kod przedmiotu: 4 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

i klinicznej Władysława Z. Traczyka i Andrzeja Trzebskiego Pod redakcja^ Wydawnictwo Lekarskie PZWL

i klinicznej Władysława Z. Traczyka i Andrzeja Trzebskiego Pod redakcja^ Wydawnictwo Lekarskie PZWL a 1 A: i klinicznej Pod redakcja^ Władysława Z. Traczyka i Andrzeja Trzebskiego Wydawnictwo Lekarskie PZWL z elementami fizjologu stosowanej I klinicznej Pod redakcją prof. dr. hak medl Władysława Z. Traczyka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych i

ĆWICZENIE 1. ĆWICZENIE Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych i ĆWICZENIE 1. TEMAT: testowe zaliczenie materiału wykładowego ĆWICZENIE 2. TEMAT: FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH, cz. I 1. Ogólna charakterystyka mięśni 2. Podział mięśni; charakterystyka mięśni poprzecznie-prążkowanych

Bardziej szczegółowo

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK Temat: Układ nerwowy i hormonalny Zadanie 1. Zaznacz poprawną odpowiedź. Co to są hormony? a) związki chemiczne wytwarzane w gruczołach łojowych, które regulują pracę

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Kierunek studiów: Dietetyka

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F. SEMINARIUM Fizjologia układu pokarmowego

RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F. SEMINARIUM Fizjologia układu pokarmowego RAMOWY ROZKŁAD ĆWICZEŃ Z FIZJOLOGII PODSTAWY MEDYCYNY MODUŁ F SEMINARIUM 1 09-13.04.2018 Fizjologia układu pokarmowego Pobieranie pokarmów. Ogólne zasady funkcjonowania układu pokarmowego I. Neurohormonalna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYKŁADÓW I KOLOKWIÓW Z FIZJOLOGII ROK AKADEMICKI 2017/18 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM KIERUNEK: FIZJOTERAPIA studia stacjonarne I 0

HARMONOGRAM WYKŁADÓW I KOLOKWIÓW Z FIZJOLOGII ROK AKADEMICKI 2017/18 WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU UJ CM KIERUNEK: FIZJOTERAPIA studia stacjonarne I 0 HARMONOGRAM WYKŁADÓW I KOLOKWIÓW Z FIZJOLOGII ROK AKADEMICKI 2017/18 KIERUNEK: FIZJOTERAPIA studia stacjonarne I 0 PONIEDZIAŁEK: GODZ. 7.45 9.15 SEMESTR ZIMOWY 02. 10. 2017 r. Homeostaza 09. 10. 2017 r.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia ogólna człowieka i fizjologia wysiłku Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Nauk Podstawowych Kod przedmiotu Studia

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Neuroanatomia i neurofizjologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Neuroanatomia i neurofizjologia. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Neuroanatomia i neurofizjologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Biological mechanisms of behaviour - physiology 3.

Bardziej szczegółowo

Fizjologia II - opis przedmiotu

Fizjologia II - opis przedmiotu Fizjologia II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia II Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-FII Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 1 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 1 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 1 : 8.10.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ II gr 08:00 10:0 III gr 10:15 11:45 IV gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski

biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski biologiczne mechanizmy zachowania seminarium + laboratorium M.Eng. Michal Adam Michalowski michal.michalowski@uwr.edu.pl michaladamichalowski@gmail.com michal.michalowski@uwr.edu.pl https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IOZFIZ-L-1p6-2013S Pozycja planu: B6. Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii

PLPILA02-IOZFIZ-L-1p6-2013S Pozycja planu: B6. Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-1p6-2013 Pozycja planu: B6 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1 Nazwa przedmiotu Fizjologia I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów I stopnia 4 Forma studiów tudia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt SYLABUS A. Informacje ogólne

Fizjologia zwierząt SYLABUS A. Informacje ogólne Fizjologia zwierząt SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część II. Fizjologia mięśni...31. Część I. Fizjologia ogólna...13. Wstęp...11

Spis treści. Część II. Fizjologia mięśni...31. Część I. Fizjologia ogólna...13. Wstęp...11 Spis treści Wstęp...11 Część I. Fizjologia ogólna...13 Żywa komórka, jej struktura i funkcje... 15 Budowa i funkcje komórki....15 Struktura błony komórkowej...16 Kanały błony komórkowej...17 Transport

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia

Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka studia stacjonarne I stopnia Prowadzący przedmiot: dr n. wet. Sylwester Kowalik Szczegółowy program wykładów

Bardziej szczegółowo

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony Gruczoły dokrewne człowieka PRZYSADKA mózgowa Przysadka mózgowa jest gruczołem wielkości ziarna grochu

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. ENDOKRYNOLOGIA ENDOCRINOLOGY Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Waldemar Szaroma Zespół dydaktyczny Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Dr Agnieszka Greń Dr Renata Muchacka

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

ILUSTROWANA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Stefan Silbernagl Agamemnon Despopoulos ILUSTROWANA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA l-s s, Redakcja naukowa tłumaczenia Joanna Lew in-k ow alik Wydawnictwo Lekarskie PZWL Stefan Silbernagl Agamemnon Despopoulos ILUSTROWANA

Bardziej szczegółowo

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW Regulacja nerwowa wpływ układu wegetatywnego na czynność endokrynną gruczołów wydzielania dokrewnego wytwarzanie i uwalnianie hormonów z zakończeń neuronów np.wazopresyny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Temat: Mięśnie szkieletowe i gładkie. Regulacja czynności motorycznych.

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie 2. Temat: Mięśnie szkieletowe i gładkie. Regulacja czynności motorycznych. Ćwiczenie 1 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne. Szkolenie BHP. 1. Funkcje układu nerwowego. 2. Morfologia komórek nerwowych w aspekcie przewodnictwa. 3. Bodziec definicja, rodzaje. 4. Potencjał

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE Fizjologia ogólna i mięśnie 1. Homeostaza, układ homeostatyczny, współczynnik homeostazy. 2. Skład płynu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE

UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE UKŁAD NERWOWY I HORMONALNY - PRZYKŁADOWE PYTANIA POWTORZENIOWE Budowa i funkcje tkanki nerwowej 1. Narysuj neuron i podpisz jego elementy. 2. Wykaż zależność między budową i funkcją neuronu. 3. Jaką funkcję

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

Fizjologia I - opis przedmiotu

Fizjologia I - opis przedmiotu Fizjologia I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia I Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-F Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA

KARTA PRZEDMIOTU CECHA KARTA PRZEDMIOTU CECHA OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FIZJOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów

ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO Podręcznik dla studentów ZARYS FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCIKIES Podręcznik dla studentów Pod redakcją dr n. med. Bożeny Czarkowskiej-Pączek prof. dr. hab. n. med. Jacka

Bardziej szczegółowo

Fizjologia - opis przedmiotu

Fizjologia - opis przedmiotu Fizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-LEK-FIZ Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu.

Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu. Materiał obowiązujący na ćwiczenia: 1. Nerka Budowa i funkcja nerki: angioarchitektonika nerki, budowa nefronu. Filtracja kłębkowa - siły napędowe filtracji, czynniki wpływające, pomiar GFR, klirens. Przepływ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu FII_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017-2023 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok akademicki 2017/2018

Sylabus na rok akademicki 2017/2018 Sylabus na rok akademicki 2017/2018 Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 5 Nazwa modułu/przedmiotu Fizjologia Grupa szczegółowych efektów kształcenia Wydział Kierunek studiów Specjalności Lekarski

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: FIZJOTERAPIA ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII KIERUNEK: FIZJOTERAPIA Fizjologia ogólna i mięśnie 1. Homeostaza, układ homeostatyczny, współczynnik homeostazy. 2. Skład płynu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego oraz

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. 1. Metryczka. II Wydział Lekarski

Sylabus przedmiotu. 1. Metryczka. II Wydział Lekarski Sylabus przedmiotu 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia II Wydział Lekarski Kierunek: Fizjoterapia Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

biologia w gimnazjum OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

biologia w gimnazjum OBWODOWY UKŁAD NERWOWY biologia w gimnazjum 2 OBWODOWY UKŁAD NERWOWY BUDOWA KOMÓRKI NERWOWEJ KIERUNEK PRZEWODZENIA IMPULSU NEROWEGO DENDRYT ZAKOŃCZENIA AKSONU CIAŁO KOMÓRKI JĄDRO KOMÓRKOWE AKSON OSŁONKA MIELINOWA Komórka nerwowa

Bardziej szczegółowo

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne.

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne. ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne. 1. Funkcje układu nerwowego. 2. Morfologia komórek nerwowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY. Ratownictwo Medyczne I rok. FIZJOLOGIA (I rok, semestr 1 i 2)

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY. Ratownictwo Medyczne I rok. FIZJOLOGIA (I rok, semestr 1 i 2) PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY Ratownictwo Medyczne I rok FIZJOLOGIA (I rok, semestr 1 i 2) ZAKŁAD BIOFIZYKI I FIZJOLOGII CZŁOWIEKA 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, tel. (22) 6287846 Kierownik Zakładu: prof.

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 2 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 2 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 2 : 15.10.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 II gr 10:15 11:45 III gr 12:00 13:30

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Kosmetologii

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Kosmetologii Kod przedmiotu: PLPILAIOZKOS-L-1p6-2014S Pozycja planu: A6 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Fizjologia 2 Kierunek studiów Kosmetologia Poziom studiów I stopnia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia człowieka Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BTR-1-105-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący zakres materiału na ćwiczenia w semestrze 1 (letnim)

Obowiązujący zakres materiału na ćwiczenia w semestrze 1 (letnim) Obowiązujący zakres materiału na ćwiczenia w semestrze 1 (letnim) 1 Ćwiczenie organizacyjne. Homeostaza* 15-19.02.2016 1. Zapoznanie studentów z organizacją zajęć, regulaminem przedmiotu, regulaminem BHP.

Bardziej szczegółowo

Fizjologia człowieka

Fizjologia człowieka Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Katedra: Promocji Zdrowia Zakład: Biomedycznych Podstaw Zdrowia Fizjologia człowieka Osoby prowadzące przedmiot: Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jastrzębski

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD WF/I/st/5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD WF/I/st/5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Fizjologia KOD WF/I/st/5 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza.

Regulacja nerwowo-hormonalna. 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. Regulacja nerwowo-hormonalna 1. WskaŜ strzałkami na rysunku gruczoły i napisz ich nazwy: przysadka mózgowa, tarczyca, jajniki, nadnercza. 2. Zaznacz nazwę struktury, która koordynuje działalność wszystkich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta: licencjat Profil kształcenia: ogólno akademicki Moduł / przedmiot: PO14 FIZJOLOGIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA poziom pierwszy tytuł zawodowy absolwenta:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII. KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia. Fizjologia ogólna i mięśnie

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII. KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia. Fizjologia ogólna i mięśnie ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia Fizjologia ogólna i mięśnie 1. Homeostaza, układ homeostatyczny, współczynnik homeostazy. 2. Skład płynu

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania przeznaczony do realizacji podczas 85 godzin biologii (pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela)

Materiał nauczania przeznaczony do realizacji podczas 85 godzin biologii (pozostałe godziny do dyspozycji nauczyciela) Plan wynikowy nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym Plan wynikowy A Materiał nauczania przeznaczony do realizacji podczas

Bardziej szczegółowo

[13ZPK/KII] Endokrynologia

[13ZPK/KII] Endokrynologia 1. Ogólne informacje o module [13ZPK/KII] Endokrynologia Nazwa modułu Kod modułu Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa kierunku studiów Forma studiów Profil kształcenia Semestr Status modułu Język modułu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII i ELEKTROFIZJOLOGII KIERUNEK: Elektroradiologia

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII i ELEKTROFIZJOLOGII KIERUNEK: Elektroradiologia ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE Z FIZJOLOGII i ELEKTROFIZJOLOGII KIERUNEK: Elektroradiologia Fizjologia ogólna i mięśnie 1. Homeostaza, układ homeostatyczny, współczynnik homeostazy. 2. Skład płynu wewnątrz i

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarsko Stomatologicznego.

Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarsko Stomatologicznego. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarsko Stomatologicznego. Zakres materiału obejmuje treść wykładów i ćwiczeń Katedry i Zakładu Fizjologii. Obowiązujący podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej. Pod redakcją naukową Andrzeja Eberhardta

Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej. Pod redakcją naukową Andrzeja Eberhardta Fizjologiczne podstawy rekreacji ruchowej Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII OGÓLNEJ CZŁOWIEKA Pod redakcją naukową Andrzeja Eberhardta Warszawa 2008 RECENZENCI Prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Klukowski (całość)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 61/2016 Senatu z dnia 31. 05. 2016 KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Położnictwo Profil kształcenia ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY Zadanie 1. Na rysunku przedstawiającym budowę neuronu zaznacz elementy wymienione poniżej, wpisując odpowiednie symbole literowe. Następnie wskaż za pomocą strzałek kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarskiego.

Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarskiego. Zakres materiału obowiązujący do zaliczenia zajęć z Fizjologii dla Wydziału Lekarskiego. Zakres materiału obejmuje treść wykładów i ćwiczeń Katedry i Zakładu Fizjologii. Obowiązujący podręcznik: Fizjologia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia

SPIS TREŚCI 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia SPIS TREŚCI Wstęp 13 1. Leki stosowane w zaburzeniach układu krążenia 15 1.1. Wiadomości ogólne 17 1.1.1. Krew 18 1.1.2. Transport gazów 19 1.1.3. Charakterystyka schorzeń układu krążenia 21 1.2. Rola

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Jan Matysiak Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII. KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2016/2017

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII. KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2016/2017 ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Z ZAKRESU FIZJOLOGII KIERUNEK: POŁOŻNICTWO stacjonarne pierwszego stopnia Rok akademicki 2016/2017 Fizjologia ogólna i mięśnie 1. Homeostaza, układ homeostatyczny, współczynnik homeostazy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2017/2018 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU (modułu): Nauki Podstawowe. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tematy-zakres treści/podręcznik: Biologia 2-zakres rozszerzony

Tematy-zakres treści/podręcznik: Biologia 2-zakres rozszerzony Tematy-zakres treści/podręcznik: Biologia 2-zakres rozszerzony Lp. Temat Treści nauczania 1 Kierunki przemian metabolicznych metabolizm I. Metabolizm kierunki przemian metabolicznych anabolizm i katabolizm

Bardziej szczegółowo

Hormony Gruczoły dokrewne

Hormony Gruczoły dokrewne Hormony Gruczoły dokrewne Dr n. biol. Urszula Wasik Zakład Biologii Medycznej HORMON Przekazuje informacje między poszczególnymi organami regulują wzrost, rozwój organizmu efekt biologiczny - niewielkie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Nauka o człowieku Kierunek Menedżer żywności i żywienia Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Fizjologia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: JFM-1-203-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne

ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP. ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne ĆWICZENIE 1 Temat: Wprowadzenie do zajęć z Fizjologii. Regulamin i szkolenie BHP ĆWICZENIE 2 Temat: Komórka nerwowa. Przekaźnictwo synaptyczne 1. Funkcje układu nerwowego. 2. Morfologia komórek nerwowych

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA. Fizjologia. podstawowy

FIZJOLOGIA. Fizjologia. podstawowy FIZJOLOGIA 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Wydział

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy A

Sylabus. Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy A Sylabus Opis przedmiotu kształcenia Załącznik nr 5 Nazwa modułu/przedmiotu FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy A Nazwa grupy Wydział Kierunek studiów Specjalności Nauk

Bardziej szczegółowo

Wykaz Ebook dostępnych w bibliotece WSNoZ zakupionych w 2012 r.

Wykaz Ebook dostępnych w bibliotece WSNoZ zakupionych w 2012 r. Wykaz Ebook dostępnych w bibliotece WSNoZ zakupionych w 2012 r. 1. Refleksoterapia stóp. Porady lekarza rodzinnego 2. Refleksoterapia. Stopy, uszy. Encyklopedia zdrowia 3. Jak leczyć reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adrian Chabowski. Opis kierunkowych efektów kształcenia

Prof. dr hab. Adrian Chabowski. Opis kierunkowych efektów kształcenia Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dydaktykę pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Zakładzie Fizjologii Prof. dr hab. Adrian Chabowski

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia - opis przedmiotu

Patofizjologia - opis przedmiotu Patofizjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Patofizjologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Pato Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo