WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV. dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca*"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY KLASA IV OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny niższe. Treść nauczania (temat lekcji) dopuszczająca* dostateczna* dobra* bardzo dobra* celująca* JA I MOJE OTOCZENIE. UCZEŃ: 1.1. Przyroda i sposoby jej poznawania. przyroda żywa, przyroda nieożywiona - posługuje się zmysłami podczas obserwacji - stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji i doświadczeń przyrodniczych 1.2. Dobry obserwator. przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie - przeprowadza przy znacznej pomocy nauczyciela obserwacje doświadczenia pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie - przeprowadza przy niewielkiej pomocy nauczyciela obserwacje pojęć: przyroda żywa, przyroda nieożywiona pojęć: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie - przeprowadza samodzielnie obserwacje doświadczenia pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie, - określa samodzielnie cel doświadczenia i obserwacji, zapisuje wyniki i formuje 1

2 1.3. Prowadzimy obserwacje i doświadczenia Podstawowe potrzeby człowieka. i pomiary wg instrukcji doświadczenia i pomiary wg instrukcji przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie, mikroskop nauczyciela posługuje się prostymi przyrządami (termometr) odróżnia podstawowe potrzeby człowieka od ułatwiających życie pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie, mikroskop posługuje się prostymi przyrządami (termometr) posługuje się mikroskopem nauczyciela przeprowadza obserwacje pogody i notuje wyniki obserwacji - wymienia i określa rolę czynników i przedmiotów potrzebnych i niezbędnych i pomiary wg pisemnej instrukcji - określa przy nieznacznej pomocy nauczyciela cel doświadczenia i obserwacji, zapisuje wyniki i formuje wnioski pojęć: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie, mikroskop posługuje się mikroskopem przeprowadza obserwacje pogody i notuje wyniki obserwacji - uzasadnia, dlaczego niektóre czynniki są do życia niezbędne wnioski pojęcia: przyroda żywa, przyroda nieożywiona, obserwacja, doświadczenie, mikroskop - obserwuje i rejestruje różne miejsca wschodu i zachodu Słońca przeprowadza obserwacje pogody, notuje wyniki obserwacji i prezentuje wyniki tych obserwacji w klasie - potrafi samodzielnie zaprojektować doświadczenie lub obserwacje określić jego cel, zapisać wyniki, sformułować wnioski oraz zaprezentować na forum klasy wyniki swojego badania - w formie wizualnej prezentuje w klasie wyniki zaobserwowanych miejsc wschodu lub zachodu Słońca 2

3 1.5. Co wpływa na nasze samopoczucie? 1.6. Zasady właściwego uczenia się Właściwe wykorzystanie czasu wolnego od pracy Opieka nad roślinami. jest przekonany o potrzebie życia w rodzinie dostrzega potrzeby własne i innych ludzi odpowiednio uczestniczy w życiu rodziny wymienia czynniki wpływające na samopoczucie w szkole i w domu stosuje zasady prawidłowego uczenia się sporządza przy znacznej pomocy nauczyciela dzienny plan zajęć stosuje reguły prawidłowego planu codziennych zajęć wybiera właściwą formę wypoczynku rozpoznaje rośliny powszechnie uprawiane przez człowieka - rozpoznaje niektóre do życia - wymienia i określa rolę czynników i przedmiotów ułatwiających życie - wymienia pozytywne i negatywne czynniki wpływające na samopoczucie w szkole i w domu - proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych - organizuje sobie w domu z pomocą dorosłych optymalne warunki uczenia się - sporządza przy niewielkiej pomocy nauczyciela dzienny plan zajęć -rozpoznaje rośliny uprawiane przez człowieka -rozpoznaje niektóre trujące rośliny - ocenia wpływ przyrody na samopoczucie organizuje optymalne warunki uczenia się w domu - sporządza samodzielnie dzienny plan zajęć zgodny z zasadami - rozpoznaje rośliny uprawiane przez człowieka - rozpoznaje niektóre trujące rośliny - ocenia swój tryb życia i jego wpływ na zdrowie - rozpoznaje rośliny uprawiane przez człowieka - rozpoznaje niektóre trujące rośliny 3

4 1.9. Opieka nad hodowanymi zwierzętami trujące rośliny domowe - stosuje zasady opieki nad roślinami oraz zasady postępowania z roślinami zawierającymi substancje trujące rozpoznaje zwierzęta hodowane przez człowieka stosuje zasady opieki nad zwierzętami występujące w środowisku naturalnym; potrafi podać ich nazwy posługując się atlasem roślin - wyraża osobisty stosunek do hodowanych zwierząt występujące w środowisku naturalnym, zna ich nazwy - wyraża osobisty stosunek do hodowanych zwierząt i do zachowań ludzi w stosunku do zwierząt występujące w środowisku naturalnym - potrafi wymienić, które części roślin są trujące ORIENTACJA W TERENIE. UCZEŃ: 2.1. Widnokrąg i sklepienie niebieskie 2.2. Skąd się bierze cień i o czym to świadczy? 2.3. Obserwacja wędrówki Słońca po niebie. widnokrąg, sklepienie niebieskie - wskazuje w terenie widnokrąg - wie, że zmienia się długość cienia w zależności od położenia źródła światła - wie, że w zależności od pory dnia zmienia się kierunek i długość cienia pojęcia: widnokrąg, sklepienie niebieskie - wskazuje w terenie powierzchnię widnokręgu i sklepienie niebieskie - wskazuje zmiany kierunku i długości cienia w zależności od źródła światła - wskazuje przy wysokość Słońca i kierunek jego ruchu pojęć: widnokrąg, sklepienie niebieskie - obserwuje i rejestruje zmiany kierunku i długości cienia rzucanego przez obiekty w terenie - wskazuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela w miejscu obserwacji pojęcia: widnokrąg, sklepienie niebieskie - obserwuje i rejestruje miejsca wschodów lub zachodów Słońca 4

5 2. 4. Dzienna wędrówka Słońca po niebie. Dzień i noc Wyznaczanie kierunków za pomocą gnomonu Właściwości magnesu. Wykonanie kompasu. dzień, noc, doba - rozumie pojecie: gnomon - zna polskie nazwy kierunków geograficznych (główne i pośrednie) - wyznacza w terenie przy pomocy nauczyciela główne kierunki geograficzne - rozumie pojęcie: kompas - wymienia właściwości magnesu - wymienia elementy kompasu (igła magnetyczna, tarcza po niebie (dzienną wędrówkę Słońca) pojęcia: dzień, noc, doba pojęcie: gnomon - wymienia i prawidłowo zapisuje nazwy polskie i skróty międzynarodowe kierunków geograficznych - za pomocą gnomonu wyznacza samodzielnie główne kierunki geograficzne ze zrozumieniem pojęcie: kompas - wyznacza główne kierunki w terenie za pomocą kompasu - opisuje budowę kierunek i wysokość Słońca na niebie (dzienną wędrówkę Słońca) pojęć: dzień, noc, doba - wskazuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela w miejscu obserwacji kierunek i wysokość Słońca na niebie (dzienną wędrówkę Słońca) pojęcia gnomon - posługuje się kierunkami geograficznymi w praktyce pojęcia: kompas buduje prosty kompas - wymienia elementy kompasu i wyjaśnia - wskazuje w miejscu obserwacji kierunek i wysokość Słońca na niebie (dzienną wędrówkę Słońca) pojęcia: dzień, noc, doba - wskazuje w miejscu obserwacji kierunek i wysokość Słońca na niebie (dzienną wędrówkę Słońca) pojęcia gnomon pojęcia kompas buduje prosty kompas i wyjaśnia zasady jego działania - prezentuje w formie graficznej (multimedialnej) na forum klasy wyniki obserwacji wschodów i zachodów Słońca, formułuje wnioski na podstawie swoich obserwacji 5

6 2.7.Wyznaczanie kierunków za pomocą kompasu. z zaznaczonymi kierunkami geograficznymi) - zna polskie nazwy kierunków geograficznych (główne i pośrednie) - posługuje się polskimi nazwami kierunków geograficznych - wyznacza za pomocą kompasu kierunek północny w swoim najbliższym otoczeniu kompasu - omawia właściwości magnesu nauczyciela buduje prosty kompas nauczyciela wyznacza za pomocą kompasu główne kierunki geograficzne i kierunki pośrednie w swoim najbliższym otoczeniu do czego służą - wyznacza w terenie za pomocą kompasu kierunki główne i pośrednie - wymienia czynniki zakłócające prawidłowe działanie kompasu - wyznacza za pomocą kompasu główne kierunki geograficzne i kierunki pośrednie w swoim najbliższym otoczeniu PLAN I MAPA. UCZEŃ: 3.1. Widok terenu a plan. plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne 3.2. Plan miasta. plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne nauczyciela czyta pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, pojęć: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne pojęć: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, - czyta plan - podaję definicję pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne - podaję definicję pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, - opisuje wady i zalety planu 6

7 plan miejscowości korzystając z legendy 3.3. Mapa topograficzna. plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, mapa topograficzna nauczyciela czyta mapę topograficzną korzystając z legendy 3.4. Mapa Polski. Kierunki geograficzne na planach i mapach Orientowanie planu i mapy w terenie według obiektów. nauczyciela wskazuje główne kierunki na planach i mapach posługując się polskimi nazwami nauczyciela odszukuje położenie własnego miejsca obserwacji za pomocą planu miejscowości pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, mapa topograficzna czyta plan miejscowości i mapę topograficzną korzystając z legendy - wskazuje kierunki główne na mapach - posługuje się polskimi nazwami kierunków geograficznych - odszukuje położenie własnego miejsca obserwacji za pomocą planu miejscowości miejscowości korzystając z legendy pojęć: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, mapa topograficzna - mapę topograficzną korzystając z legendy - potrafi wskazać różnice między mapą topograficzną a planem - wskazuje kierunki główne i pośrednie na planach i mapach - wyznacza kierunki i posługuje się nimi na planach miejscowości, mapie turystycznej najbliższej okolicy oraz na mapach w atlasie - posługuje się polskimi nazwami i skrótami kierunków geograficznych - orientuje mapę w terenie i odszukuje położenie własnego miejsca obserwacji na planie miejscowości - podaję definicję pojęcia: plan, mapa, legenda mapy, znaki kartograficzne, mapa topograficzna, - opisuje wady i zalety mapy topograficznej - posługuje się polskimi nazwami oraz skrótami polskimi i międzynarodowymi kierunków geograficznych - opisuje położenie własnej miejscowości w stosunku do rzek dróg i linii kolejowych oraz kierunki do siedzib gminy, powiatu i województwa - wyznacza w terenie za pomocą obiektów - opisuje położenie własnej miejscowości w Polsce i w Europie 7

8 3.6. Orientowanie planu i mapy w terenie za pomocą kompasu Odległości w terenie i na mapie Mierzenie odległości za pomocą podziałki liniowej. nauczyciela za pomocą kompasu wyznacza kierunki na planie i mapie oraz w terenie nauczyciela wykonuje pomiar odległości w terenie nauczyciela odczytuje skalę mapy orientuje mapę w terenie za pomocą kompasu wyznacza kierunki geograficzne w terenie za pomocą mapy turystycznej, planów miejscowości i map w atlasie - odczytuje przy niewielkiej pomocy nauczyciela informacje zawarte na planach miejscowości, mapach turystycznych najbliższej okolicy i mapach w atlasie wykonuje pomiar odległości w terenie posługuje się skalą mapy orientuje mapę w terenie za pomocą kompasu odczytuje informacje z planów miejscowości, mapy topograficznej najbliższej okolicy i z map w atlasie wykonuje pomiar odległości w terenie - posługuje się skalą mapy i mapy kierunki główne i pośrednie - oblicza na podstawie mapy topograficznej i map w atlasie odległości do siedzib gminy, powiatu i województwa - korzysta z planów miejscowości, mapy topograficznej najbliższej okolicy i z map w atlasie do 8

9 wyznaczania kierunków w terenie i obliczania odległości w linii prostej MATERIA I JEJ STANY SKUPIENIA. UCZEŃ: 4.1. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie Sporządzamy mieszaniny jednorodne i niejednorodne Cały świat zbudowany jest z drobin. - wymienia poznane właściwości substancji nauczyciela wykonuje proste obserwacje i doświadczenia na podstawie instrukcji mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik nauczyciela wykonuje proste obserwacje i doświadczenia na podstawie instrukcji - rozróżnia w otoczeniu mieszaniny jednorodne niejednorodne - rozumie pojęcie: dyfuzja wykonuje obserwacje i doświadczenia na podstawie instrukcji pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik - klasyfikuje mieszaniny do odpowiedniej grupy - otrzymuje roztwory wodne ze zrozumieniem pojęcie: dyfuzja - prezentuje za - wykonuje obserwacje i doświadczenia na podstawie instrukcji pojęć: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik - dowodzi, że woda jest rozpuszczalnikiem pojęcia: dyfuzja - dowodzi że materia pojęcia: mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, roztwór, rozpuszczalnik - podaje przykłady wykorzystania roztworów wodnych pojęcia: dyfuzja - przedstawia zjawisko dyfuzji - prezentuje na forum klasy metody rozdzielania mieszaniny na składniki, zapisuje wyniki, formułuje wnioski 9

10 4.4. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów Stany skupienia materii 4.6. Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. ciało stałe, ciecz, gaz - rozróżnia trzy stany skupienia materii krzepniecie, topnienie, parowanie, - rozróżnia stany skupienia wody - rozumie pojęcie: rozszerzalność cieplna pomocą modelu drobinowego trzy stany skupienia materii pojęcia: ciało stałe, ciecz, gaz pojęcia: krzepniecie, topnienie, parowanie, - identyfikuje substancje na podstawie ich temperatur topnienia i wrzenia pojęcie: rozszerzalność cieplna zbudowana jest z drobin w ciągłym ruchu pojęć: ciało stałe, ciecz, gaz - porównuje ściśliwość ciał stałych gazów i cieczy - prezentuje na modelu drobinowym właściwości ciał stałych, cieczy i gazów pojęć: krzepniecie, topnienie, parowanie, - przedstawia znaczenie wody dla życia organizmów wodnych pojęcia: rozszerzalność cieplna - wyjaśnia istotę zjawiska na modelu lub schematycznym rysunku - określa cel doświadczenia i obserwacji, zapisuje wyniki i formułuje wnioski pojęcia: ciało stałe, ciecz, gaz pojęcia: krzepniecie, topnienie, parowanie pojęcia: rozszerzalność cieplna - podaje przykłady występowania i wykorzystania 10

11 4.7. Na Ziemi istnieje materia nieożywiona i żywa. komórka, organizm - dokonuje podziału na materię żywą i nieożywioną - określa organizm jako istotę żywą rozumie, że kryształy nie są istotami żywymi pojęcia: komórka, organizm - uzasadnia, że powstający kryształ nie jest istotą żywą rozszerzalności cieplnej ciał stałych cieczy i gazów pojęć: komórka, organizm zjawiska rozszerzalności cieplnej ciał stałych, cieczy i gazów pojęcia: komórka, organizm 5.1. Powietrze i jego właściwości Pogoda Ciśnienie atmosferyczne i wiatr. pogoda - wymienia cechy powietrza ciśnienie atmosferyczne, wiatr nauczyciela odczytuje z barometru wartość ciśnienia atmosferycznego i podaje w odpowiednich jednostkach POGODA I JEJ WPŁYW NA CZŁOWIEKA I PRZYRODĘ. UCZEŃ: pojęcia: pogoda - opisuje cechy powietrza - wymienia główne składniki powietrza pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, wiatr - odczytuje z barometru wartość ciśnienia atmosferycznego i podaje w odpowiednich jednostkach pojęć: pogoda pojęć: ciśnienie atmosferyczne, wiatr pojęcia: pogoda pojęcia: ciśnienie atmosferyczne, wiatr -podaje przykłady wpływu pogody na nasze zdrowie i samopoczucie 5.3. Pomiar kierunku ze 11

12 i prędkości wiatru Temperatura powietrza Woda, para wodna i lód w przyrodzie. wiatromierz, prędkość wiatru, nauczyciela posługując się modelem wiatromierza określa kierunek i prędkość wiatru - stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w przypadku huraganu temperatura powietrza, termometr - odczytuje z termometru pokojowego i zaokiennego wartość temperatury powietrza i podaje ją we właściwych jednostkach skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź - rozpoznaje różne stany skupienia wody w przyrodzie w ciągu roku - stosuje w praktyce zasady zrozumieniem pojęcia: wiatromierz, prędkość wiatru nauczyciela buduje prosty wiatromierz i określa z jego wykorzystaniem kierunek i prędkość wiatru pojęcia: temperatura powietrza, termometr - wymienia warunki właściwego umocowania termometru zaokiennego i pomiaru temperatury powietrza pojęcia: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź - wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z burzą, mgłą i gołoledzią pojęć: wiatromierz, prędkość wiatru - wyjaśnia przyczyny powstawania wiatru - buduje prosty wiatromierz i określa z jego wykorzystaniem kierunek i prędkość wiatru pojęć: temperatura powietrza, termometr pojęć: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź pojęcia: wiatromierz, prędkość wiatru pojęcia: temperatura powietrza, termometr pojęcia: skraplanie, para wodna, pokrywa lodowa, grad, topnienie, gołoledź 12

13 5.6. Osady atmosferyczne Zachmurzenie i opady atmosferyczne. bezpieczeństwa w przypadku pokrywy lodowej na rzekach i jeziorach mgła, rosa -rozpoznaje różne rodzaje opadów i osadów atmosferycznych chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg 5.8. Burza i tęcza. tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza - stosuje w praktyce zasady bezpieczeństwa w przypadku burzy 5.9. Zmiany długości dnia i nocy oraz wysokości Słońca - porównuje długości dnia i nocy w ciągu roku pojęcia: mgła, rosa - wyjaśnia niebezpieczeństwa związane mgłą i gołoledzią pojęcia: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg - korzystając atlasu chmur rozpoznaje różne rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych (w terenie) pojęcia: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza - opisuje wygląd tęczy - wyjaśnia niebezpieczeństwa związane z burzą - opisuje różnice długości dnia i nocy w ciągu roku przy pojęć: mgła, rosa pojęć: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg - rozpoznaje różne rodzaje chmur oraz opadów i osadów atmosferycznych (w terenie) pojęć: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza - opisuje wygląd tęczy warunki jej występowania - opisuje i wyjaśnia zmiany długości dnia i nocy w ciągu roku pojęcia: mgła, rosa pojęcia: chmura, zachmurzenie, deszcz, śnieg pojęcia: tęcza, piorun, błyskawica, grzmot, światło, burza - opisuje przebieg burzy - opisuje i wyjaśnia zmiany wysokości Słońca w ciągu dnia 13

14 w ciągu roku Pogoda w różnych porach roku. - opisuje zmiany pogody w różnych porach roku - opisuje wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną - wymienia rodzaje czynnego odpoczynki w zależności od pór roku - opisuje zmiany pogody w ciągu doby - opisuje zmiany wysokości Słońca w ciągu dnia i wysokości Słońca w południe w ciągu roku - opisuje zmiany pogody w różnych porach roku - opisuje wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną w lesie, na polu i na łące - opisuje i wyjaśnia zmiany wysokości Słońca w ciągu dnia - opisuje wysokości Słońca w południe w ciągu roku - opisuje i wyjaśnia zmiany pogody w ciągu doby - opisuje zmiany pogody w różnych porach roku - wyjaśnia wpływ pogody w ciągu roku na przyrodę ożywioną w lesie, na polu i na łące i wysokości Słońca w południe w ciągu roku - opisuje i wyjaśnia zmiany pogody w ciągu doby oraz w różnych porach roku - wyjaśnia wpływ pogody wciągu roku na przyrodę ożywioną porównuje warunki życia w lesie, na polu i na łące -odczytuje prognozę pogody z prostej mapy synoptycznej NAJBLIZSZA OKOLICA. UCZEŃ: 6.1. Rozpoznawanie składników krajobrazu Rozpoznawanie form terenu. krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny) - wymienia składniki krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka w najbliższej okolicy szkoły pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina - rozpoznaje formy pojęcia: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny) - rozpoznaje w terenie składniki krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka pojęcia: pagórek, wzgórze, góra, dolina, pojęć: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny) pojęć: pagórek, wzgórze, góra, dolina, pojęcia: krajobraz naturalny, krajobraz przekształcony (antropogeniczny) pojęcia: pagórek, wzgórze, góra, dolina, kotlina 14

15 6.3. Rozpoznawanie skał w okolicy szkoły Wody powierzchniowe. rzeźby terenu występujące w okolicy szkoły skała lita, skała luźna - wymienia główne rodzaje skał morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź - rozpoznaje rodzaje wód w najbliższej okolicy - stosuje zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodami latem i zimą nauczyciela wskazuje na mapie główne rzeki i jeziora w Polsce - odszukuje na mapie rzekę lub jezioro położone najbliżej kotlina - rozpoznaje i opisuje formy rzeźby terenu występujące w okolicy szkoły pojęcia: skała lita, skała luźna - rozpoznaje skały lite i luźne występujące w okolicy szkoły pojęcia: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź - rozpoznaje i opisuje rodzaje wód w najbliższej okolicy - wskazuje na mapie główne rzeki i jeziora w Polsce kotlina pojęć: skała lita, skała luźna pojęć: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź - rozpoznaje i opisuje rodzaje wód w najbliższej okolicy i opisuje ich cechy pojęcia: skała lita, skała luźna pojęcia: morze, wody lądowe, wody płynące, wody stojące, źródło, rzeka, potok, strumień, dopływ, ujście, rzeka główna, jezioro, powódź - wyjaśnia przyczyny i skutki powodzi projektuje zestaw doświadczeń dotyczących stanu czystości wody zbiornika położonego w okolicach szkoły, przeprowadza badania, opisuje je i interpretuje wyniki 15

16 własnej miejscowości 6.5. Środowisko i jego mieszkańcy Warunki życia organizmów w lesie i na polu. -rozumie pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew - rozpoznaje i nazywa warstwy lasu - na podstawie ilustracji nazywa typowe organizmy lasu, pola pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne nauczyciela wykonuje graficzny podział środowisk lądowych i wodnych wymienia czynniki decydujące o różnorodności środowisk lądowych pojęcia: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew charakteryzuje warstwy lasu przyporządkowuje organizmy czterech warstw lasu - korzystając z atlasu roślin i zwierząt rozpoznaje i nazywa typowe pojęć: środowisko lądowe, środowisko wodne - wykonuje graficzny podział środowisk lądowych i wodnych - wymienia czynniki decydujące o różnorodności środowisk lądowych pojęć: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew - przyporządkowuje organizmy czterech warstw lasu - opisuje warunki życia w lesie, na polu - rozpoznaje i nazywa typowe organizmy lasu, pola pojęcia: środowisko lądowe, środowisko wodne pojęcia: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew - porównuje warunki życia w lesie, na polu 16

17 organizmy lasu, pola 6.7. Warunki życia organizmów na łące Nieożywione i żywe składniki gleby Wpływ podłoża na warunki życia organizmów Wpływ warunków środowiska na organizmy przystosowania roślin i zwierząt. - rozumie pojęcie: łąka - na podstawie ilustracji nazywa typowe organizmy łąki gleba, organizm glebowy rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie nauczyciela wymienia potrzeby pokarmowe pojęcie: łąka - korzystając z atlasu roślin i zwierząt rozpoznaje i nazywa typowe organizmy łąki pojęcia: gleba, organizm glebowy - opisuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek i glinę - wymienia sposoby zabezpieczania się roślin przed utratą wody pojęcia: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie - wymienia przykłady pojęcia: łąka - opisuje warunki życia na łące - rozpoznaje i nazywa typowe organizmy lasu łąki pojęć: gleba, organizm glebowy - opisuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek i glinę - na przykładach wyjaśnia przystosowania roślin do pobierania energii słonecznej i wody - ocenia sposoby zabezpieczania się roślin przed utratą wody pojęć: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie - podaje dwie cechy pojęcia: łąka - porównuje warunki życia na łące pojęcia: gleba, organizm glebowy - interpretuje wyniki doświadczeń dotyczących przepuszczalności wody przez piasek i glinę oraz wpływu organizmów na środowisko pojęcia: rośliny jednoroczne, rośliny wieloletnie - wykazuje związek budowy 17

18 6.11. Zależności między organizmami Warunki życia w środowisku wodnym. roślin i zwierząt -rozumie pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne - podaje przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych - rozumie pojęcie: przejrzystość - wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność i temperaturę roślin rozsiewających owoce mające w swym wnętrzu nasiona - podaje cechę przystosowawczą zwierząt do życia w różnych środowiskach lądowych pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne, destruenci - wymienia potrzeby pokarmowe roślin i zwierząt - przedstawia proste zależności pokarmowe posługując się modelem lub schematem pojęcie: przejrzystość - wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność przystosowawcze zwierząt do życia w różnych środowiskach lądowych pojęć: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne - porównuje potrzeby pokarmowe roślin i zwierząt - na podstawie wzorcowego modelu lub schematu sporządza własny schemat lub model zależności pokarmowych pojęcia: przejrzystość: - wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność z wytrzymałością na złamanie na przykładzie łodygi trzciny - podaje i uzasadnia dwie cechy przystosowawcze zwierząt do życia w różnych środowiskach lądowych pojęcia: organizmy samożywne, konsumenci, organizmy cudzożywne sporządza model lub schemat przedstawiający proste zależności pokarmowe pojęcia: przejrzystość - wykazuje różnice między środowiskiem wodnym a lądowym porównując wilgotność i temperaturę, projektuje zestaw doświadczeń dotyczących stanu czystości wody zbiornika położonego w okolicach szkoły, przeprowadza 18

19 6.13. Rośliny w środowisku wodnym przystosowania Zwierzęta w środowisku wodnym przystosowania Zależności między organizmami rośliny wynurzone, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone - opisuje niektóre przystosowania roślin w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie - rozumie pojęcie: skrzela - rozpoznaje zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym opisuje niektóre przystosowania zwierząt w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie - przedstawia przy i temperaturę, przejrzystość pojęcia: rośliny wynurzone, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone - korzystając z atlasu organizmów wodnych przyporządkowuje rośliny wodne do trzech stref pojęcie: skrzela nauczyciela przedstawia większość przystosowań roślin i zwierząt w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie - przedstawia proste zależności i temperaturę, przejrzystość, ilość tlenu pojęć: rośliny wynurzone, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone - przyporządkowuje rośliny wodne do trzech stref - przedstawia przykłady przystosowań roślin w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie pojęcia: skrzela - przedstawia przykłady przystosowań zwierząt w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie - opisuje wpływ organizmów na przejrzystość, ilość tlenu, gęstość - wyjaśnia od czego zależy ilość tlenu w wodzie pojęcia: rośliny wynurzone, rośliny o pływających liściach, rośliny zanurzone pojęcia: skrzela - analizuje przystosowania roślin i zwierząt w budowie zewnętrznej i czynności życiowych do życia w wodzie badania, opisuje je i interpretuje wyniki 19

20 w biocenozie jeziora Krążenie materii w przyrodzie. proste zależności pokarmowe, posługując się modelem lub schematem krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby pokarmowe, posługując się modelem lub schematem ze zrozumieniem pojęcia: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby nauczyciela przedstawia obieg materii, posługując się schematem środowisko wodne pojęć: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby - przedstawia obieg materii, posługując się schematem pojęcia: krążenie materii, materia nieorganiczna, materia organiczna, bakterie i grzyby sporządza schemat obiegu materii, CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO. UCZEŃ: 7.1. Zanieczyszczenie powietrza a działalność człowieka Jakość wody a działalność człowieka. pyły, kwaśne opady, wskaźnik powietrza, smog nauczyciela określa za pomocą skali porostowej stopień dwutlenkiem siarki powietrza, którym oddycha pojęcia: pyły, kwaśne opady, wskaźnik powietrza, smog - określa za pomocą skali porostowej stopień dwutlenkiem siarki powietrza, którym oddycha pojęć: pyły, kwaśne opady, wskaźnik powietrza, smog - dokonuje biologicznej oceny jakości wody pojęcia: pyły, kwaśne opady, wskaźnik powietrza, smog - dowodzi, ze znajdujące się w powietrzu i w glebie zanieczyszczają również wodę - wyjaśnia współzależność między jakością wody - na podstawie porostów występujących w okolicach szkoły analizuje stopień powietrza dwutlenkiem siarki i wysnuwa wnioski o stopniu 20

21 7.3. Zanieczyszczenie gleby a działalność człowieka Wpływ codziennych zachowań na środowiska. - określa swój sposób postępowania, przyczyniającego się do poprawy stanu środowiska w swojej okolicy - proponuje działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu w swojej okolicy wyjaśnia współzależność między jakością wody a występowaniem w niej określonych organizmów - wyjaśnia, że znajdujące się w powietrzu i w glebie zanieczyszczają również wodę a występowaniem w niej określonych organizmów - dowodzi, że znajdujące się w powietrzu i w glebie zanieczyszczają również wodę 21

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska

PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska PRZYRODA 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA CZWARTA Wydawnictwo Edukacyjne ŻAK Autor: Agnieszka Zdziarska OCENY *Ucznia obowiązują wiadomości i umiejętności na daną ocenę oraz na oceny

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne kl. IV. Dzi ał pro gra mu I. Ja i moje otoczenie. Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Wymagania edukacyjne kl. IV. Dzi ał pro gra mu I. Ja i moje otoczenie. Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający Wymagania edukacyjne kl. IV Dzi ał pro gra mu I. Ja i moje otoczenie Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wymienia czynniki pozytywne i negatywne wpływające na jego samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc

Plan wynikowy. Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Plan wynikowy Przedmiot:przyroda Klasa:4 Czas realizacji:1 miesiąc Wg. Programu DKW-4014-49/99 Opracowała: Dorota Łapińska Zespół Szkół w Łapach Dział LP. Temat lekcji Treść ścieżki Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Ocena dopuszczająca wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia elementy przyrody żywej (ożywionej) i nieożywionej podaje przykłady bezpiecznego spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI - samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Przyroda. klasa IV. XI Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych. listopad

Przyroda. klasa IV. XI Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych. listopad Przyroda listopad klasa IV XI Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych Zapisy podstawy programowej Uczeń: II.9. wyjaśnia zależność między wysokością Słońca a długością i kierunkiem cienia II.10. opisuje

Bardziej szczegółowo

dział Wymagania podstawowe wymagania ponadpodstawowe

dział Wymagania podstawowe wymagania ponadpodstawowe Poznajemy warsztat przyrodnika Wymagania edukacyjne z przyrody klasa 4 dział Wymagania podstawowe wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje składniki przyrody ożywionej i nieożywionej opisuje sposoby poznawania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODY

PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODY Barbara Klimuszko, Janina Sokołowska Berenika Targos, Maria M. Wilczyńska-Wołoszyn PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODY w szkole podstawowej zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego (Dziennik Ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Przyroda Szkoła podstawowa

Przyroda Szkoła podstawowa Przyroda Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Blandyna Zajdler, Ewa Kłos Ogólne założenia zmian: stopniowe wprowadzanie uczniów w kształcenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie IV Program nauczania: Przyrodo, witaj! E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 - Maria

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA klasa IV

PRZYRODA klasa IV 2017-09-01 PRZYRODA klasa IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Nadrzędnym celem przedmiotu przyroda w klasie IV jest przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV b dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Dział 1: Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń wymienia źródła informacji o przyrodzie. Zna zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy.

Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy. Przyroda i jej elementy. Elżbieta Kuzioła Nauczycielka przyrody Szkoła Podstawowa nr 138 w Warszawie ul. Pożaryskiego 2 Temat: Elementy pogody i przyrządy do ich pomiaru. Konspekt lekcji przyrody dla klasy IV. Dział programowy.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY W KLASIE IV (3 godz.)

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY W KLASIE IV (3 godz.) Dorota Jaskuła dpj@tenbit.pl nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pajęcznie PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY W KLASIE IV (3 godz.) Hasło Lp. Temat jednostki Osiągnięcia ucznia Standardy Ścieżki

Bardziej szczegółowo

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody.

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody. Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody Kierunek : Wychowanie Fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne i przyroda II rok semestr 4 stacjonarne studia pierwszego stopnia Rok akad. 2015/15 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA. ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI. SIERPIEŃ 2014r. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZYRODA ( zmodyfikowany ) DLA KLAS IV V - VI SIERPIEŃ 2014r. 1. Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik: Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 399/2/2013 Minimalna liczba godzin do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody

Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Wymagania programowe z przyrody w klasie IV na podstawie programu Barbary Dziedzic Na tropach przyrody Dział 1 MY I PRZYRODA Klasa 4 wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej

Bardziej szczegółowo

zagadnienia do egzaminu

zagadnienia do egzaminu Przyroda zagadnienia do egzaminu Klasa IV SP 1. Spośród wymienionych składników przyrody wskaż te, które są elementami ożywionymi: pies, dom, statek na morzu, pszczoła, samochód, grzyb, telefon, starszy

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda

Nowa podstawa programowa dla przyrody. Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Nowa podstawa programowa dla przyrody Blandyna Zajdler kierownik zespołu ekspertów MEN tworzących podstawę programową dla przedmiotu przyroda Reforma oświaty przygotowana przez ministerstwo zakłada wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza.

PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. PRZYRODA podstawa programowa kl4 Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wiedza. 1. Opanowanie podstawowego słownictwa przyrodniczego (biologicznego, geograficznego, z elementami słownictwa fizycznego i chemicznego).

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej

Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Kryteria wymagań edukacyjnych z przyrody na poszczególne stopnie obowiązujące przy ocenie bieżącej Klasa IVa,b Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia dziedziny nauki zajmujące się przyrodą

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY I Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych: Stopień celujący Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4;

Wymagania podstawowe. wyjaśnia, jakie warunki sprzyjają nauce w domu i w szkole; 1.3; 1.4; Dział I. Ja i moje otocz enie Temat Jak się uczyć? Naucz się planować swój dzień Sposoby poznawa-nia przyrody W powiększeniu Liczba godzin WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY IV (Program nauczania

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA PRZYRODNICZO SPOŁECZNA KLASA II

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA PRZYRODNICZO SPOŁECZNA KLASA II KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA PRZYRODNICZO SPOŁECZNA KLASA II OCENA WSPANIALE BARDZO DOBRZE WYMAGANIA Wykazuje szczególne zainteresowanie przyrodą; Korzysta z dodatkowej literatury;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Klasa IV Dział: Przyroda i jej elementy Wymagania konieczne (stopień dopuszczający) wymienia niektóre składniki przyrody, wymienia nazwy kierunków

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA

PRZYRODO, WITAJ! SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA Drodzy Nauczyciele, doskonale już Państwo wiedzą, że wybór podręczników do pracy w przyszłym roku szkolnym ma szczególne znaczenie. Zespoły nauczycieli przesądzą o jakości nauczania danego przedmiotu przez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat"

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika Mój świat SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat" Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie posiada

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH KOD UCZNIA SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Instrukcja dla ucznia. Na tej stronie wpisz swój kod, nie wpisuj nazwiska, imienia ani klasy.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania..

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników

Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY Analiza wyników Próbny egzamin z przedmiotów przyrodniczych z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 24 zadań różnego typu. Zadania sprawdzały umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Poznawanie przyrody

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Poznawanie przyrody Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Poznawanie przyrody -wymienia źródła wiedzy o przyrodzie, -wymienia zmysły potrzebne do poznawania przyrody,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze

REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze REGULAMIN KONKURSU PRZYRODNICZEGO Różne środowiska życia - powietrze 1. Postanowienia ogólne 1. Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Różne środowiska życia - powietrze, zwanego dalej Konkursem;

Bardziej szczegółowo

Przyroda. klasa IV. listopad. XI Kuchnia jako laboratorium

Przyroda. klasa IV. listopad. XI Kuchnia jako laboratorium Przyroda listopad klasa IV XI Kuchnia jako laboratorium Zapisy podstawy programowej Uczeń: 3. 3) obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA - KLASA 4. Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1)

PRZYRODA - KLASA 4. Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1) PRZYRODA - KLASA 4 Rozdział 1 MY I PRZYRODA (Wrzesień sprawdzian 1) dowiadują się, co się kryje pod hasłem przyroda ; potrafią wytłumaczyć, co to jest i rozpoznać (w terenie, jak i na fotografiach), elementy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagania edukacyjne z przyrody dla kl. IV Wymagane wiadomości i umiejętności na ocenę: celującą: : porównuje zmiany zachodzące w przyrodzie spowodowane działalnością człowieka potrafi planować i organizować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na podstawie programu U. Depczyk, B. Sienkiewicz, H.Binkiewicz Przyroda z pomysłem WSIP DZIAŁ I: POZNAJEMY SWOJE POTRZEBY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ OTRZYMUJE Z PRZYRODY OCENY ZA: 1. Prace pisemne : Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 5 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: 2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia: Stan skupienia Przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin) wskazuje biologię jako naukę o organizmach wymienia czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - klasa 6

Rozkład treści dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - klasa 6 1 Rozkład treści dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim - klasa 6 1. Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 6? 2. Czym jest Wszechświat? rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Przyroda, klasa 4. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Przyroda, klasa 4. Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń: Przyroda, klasa 4 Wymagania konieczne Dział 1:My i przyroda wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i przyrody ożywionej (A); wymienia nazwy 2 3 przyrządów służących

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA KLASA III OCENA WSPANIALE WYMAGANIA EDUKACYJNE Uczeń - wymienia i pokazuje na mapie nazwy państw sąsiadujących z Polską;

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć terenowych

Scenariusz zajęć terenowych Scenariusz zajęć terenowych Licencja CC: Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) Autorka scenariusza i realizatorka lekcji: Agnieszka Gałwa Temat: Łąka czy las? A. Wstęp Wprowadzenie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4

Wymagania do działów Na tropach przyrody. Klasa 4 Dział 1:My i przyroda Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 9.6 wyjaśnia, co nazywamy przyrodą (B); wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody,

Przyroda Przyrodo, witaj! Klasa 4. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA. podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody, Klasa 4 DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem?

Bardziej szczegółowo

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 1. Na końcową ocenę z przedmiotu PRZYRODA składają się oceny bieżące. Uczeń może je uzyskać za: a. odpowiedzi ustne b. sprawdziany pisemne i kartkówki

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1:My i przyroda wyjaśnia, co nazywamy przyrodą ; wymienia 3 4 elementy przyrody nieożywionej i przyrody ożywionej; wymienia nazwy 2 3 przyrządów służących do obserwacji przyrody; wymienia 3 4 źródła

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Dział 1 CHROŃMY PRZYRODĘ wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska, podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. realizującego nauczanie indywidualne

Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. realizującego nauczanie indywidualne Kryteria oceniania z przyrody dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną realizującego nauczanie indywidualne Nr Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1.

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki Beata Cieślewicz KONSPEKT LEKCJI Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki 1. Cele ogólne : 1) Wzbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej 2) Wyrabianie w dzieciach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODA. 4 klasa. Szkoła podstawowa. Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODA. 4 klasa. Szkoła podstawowa. Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson PROGRAM NAUCZANIA PRZYRODA 4 klasa Szkoła podstawowa Autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson 1 Spis treści Wstęp 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLAS I przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: podaje definicję fizyki jako nauki. wykonuje pomiar jednej z podstawowych

Bardziej szczegółowo

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4

VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) KLASA 4 88 89 PSO. Dział 1 89 90 PSO. Dział 2 90 91 PSO. Dział 3 91 92 PSO. Dział 4 92 93 PSO. Dział 5 93 95 PSO. Dział 6 95 97 PSO. Dział 7 97 PSO. Dział 8 Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

rozszerzające (ocena dobra)

rozszerzające (ocena dobra) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 5 SP - w op Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY Uczeń otrzymuje ocenę: NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 1. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: wymienia składniki przyrody nieożywionej i ożywionej, podaje trzy przykłady wytworów działalności człowieka, wymienia zmysły

Bardziej szczegółowo

dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej

dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej dr Rafał Magulski Program nauczania przyrody w klasie czwartej szkoły podstawowej Gdynia, 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 1.1 Ogólne założenia programu 4 1.2 Program nauczania przyrody a podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA

Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA Klasa 4 1. Czym będziesz się zajmować na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu przyrody? 4. Jak zobaczyć to, co niewidoczne gołym okiem? 5. Jak obserwować preparat

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy

PRZYRODA z klasą. klasa 4. Plan pracy Plan pracy Dział IV Bliższa i dalsza okolica 105 26. Czym jest plan, a czym mapa? 106 27. Co to jest skala? Rodzaje skali 111 28. Korzystamy ze skali 114 29. Skala duża i mała 117 30. Jak czytać legendę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody Cykl:Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne z przyrody Cykl:Tajemnice przyrody. Klasa 4 Wymagania na ocena bardzo Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 9.13 celującą wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4

V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 V. PLAN WYNIKOWY KLASA 4 76 77 Plan wynikowy. Dział 1 77 78 Plan wynikowy. Dział 2 78 79 Plan wynikowy. Dział 3 79 80 Plan wynikowy. Dział 4 80 81 Plan wynikowy. Dział 5 81 83 Plan wynikowy. Dział 6 83

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IV

Plan wynikowy kl. IV PLAN WYNIKOWY Opracowała: Urszula Grygier na podstawie: Programu nauczania przyrody w klasach IV VI szkoły podstawowej, autorstwa ElŜbiety Szedzianis oraz podręcznika: Przyroda poznać i zrozumieć, autorstwa:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014. DZIAŁ 1 PRZYRODA I JA *wskazuje i podaje nazwy wytworów działalności człowieka WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KLASA IVA, IVB, IV C 2013/2014 Nr i temat lekcji 1. Czym będziesz zajmować się na lekcjach przyrody? 2. Sposoby poznawania przyrody 3. Co jest pomocne w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZYRODA KLASA IV

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZYRODA KLASA IV PODSTAWA PROGRAMOWA PRZYRODA KLASA IV Na lekcjach przyrody uczeń zostaje stopniowo wprowadzany w kształcenie geograficzne i biologiczne. Zdobywanie wiedzy o najważniejszych składnikach, cechach i zależnościach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4. Przyrodo, witaj

Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4. Przyrodo, witaj Wymagania na poszczególne oceny. Przyroda. KLASA 4 Przyrodo, witaj Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1. PRZYRODA I JA - określa, czym jest

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność Główne wymagania sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób

Bardziej szczegółowo

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Jolanta Golanko Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej Spis treści 1. Założenia programu. 2 2. Uwagi o realizacji programu z orientacyjnym przydziałem godzin... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Klasa 4

Plan wynikowy Klasa 4 1 Plan wynikowy Klasa 4 1 1. Na lekcjach przyrody w pracowni 2 2. Samopoczucie w szkole i w domu 3 3. Wymagania młodego organizmu wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia po 2 3 elementy przyrody żywej (ożywionej)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4

Wymagania edukacyjne do działów Tajemnice przyrody. Klasa 4 Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika wymienia składniki przyrody nieożywionej i ożywionej; podaje trzy przykłady wytworów działalności człowieka; wymienia zmysły człowieka; wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA kl. IV WYMAGANIA. wymienia cechy ożywionych nieożywionej i ożywionej; poznawaniu przyrody; wymienia zmysły człowieka;

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA kl. IV WYMAGANIA. wymienia cechy ożywionych nieożywionej i ożywionej; poznawaniu przyrody; wymienia zmysły człowieka; WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA kl. IV WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE I. Poznajemy warsztat przyrodnika wymienia składniki przyrody wymienia cechy ożywionych nieożywionej i ożywionej; składników przyrody;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.IV ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1. Poznajemy warsztat przyrodnika wymienia składniki przyrody nieożywionej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 2) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

KRAJOBRAZ. poszerzona o:

KRAJOBRAZ. poszerzona o: KRAJOBRAZ nauczyciela, uczeń: - zna elementy przyrody i krajobrazu, - wyznacza podstawowe kierunki, - wskazuje w terenie lub na schematach elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, - potrafi wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna

Wymagania edukacyjne klasa 5 przyroda Ocena dostateczna dopuszczająca Uczeń: określa, czym jest przyroda, wskazuje składniki przyrody w otoczeniu, podaje przykłady ożywionych i nieożywionych składników przyrody. wskazuje źródła wiedzy o przyrodzie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA. II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja.

PRZYRODA. II. Stawianie hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja. PRZYRODA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Zaciekawienie światem przyrody. Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przyrody kl. IV

Plan wynikowy z przyrody kl. IV Plan wynikowy z przyrody kl. IV Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział 1 Przyroda i Ja

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika

Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. Dział 2. Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika Załącznik nr 1 Przyroda Wymagania do działów na poszczególne oceny Klasa IV Dział 1. Poznajemy najbliższe otoczenie. wymienia źródła informacji o przyrodzie ; korzysta z płyty dołączonej do podręcznika

Bardziej szczegółowo