Wybieram fizykę. Rozkład materiału i wymagania dla 1klasy o profilu matematyczno fizycznym. Program Wybieram Fizykę, nr dopuszczenia DKOS /06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybieram fizykę. Rozkład materiału i wymagania dla 1klasy o profilu matematyczno fizycznym. Program Wybieram Fizykę, nr dopuszczenia DKOS /06"

Transkrypt

1 Wybieram fizykę. Rozkład materiału i wymagania dla 1klasy o profilu matematyczno fizycznym. Program Wybieram Fizykę, nr dopuszczenia DKOS /06

2 Wymagania na poszczególne oceny temat dopuszczający dostateczny dobry b. dobry 1 Wymagania edukacyjne na lekcjach fizyki. Uczeo: Uczeo: Uczeo: Uczeo: Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce Nr lekcji Wielkości skalarne i wektorowe. Układ 2 jednostek SI. Działania na wektorach. (dodawanie, 3-5 odejmowanie, rozkład na składowe) 6 Wektor w układzie współrzędnych. 7-8 Działania na wektorach, rozwiązywanie zadao. potrafi podad przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, potrafi wymienid cechy wektora, Wielkości charakteryzujące ruch. Szybkośd średnia i chwilowa. Prędkośd średnia i chwilowa. Wie co to jest: tor ruchu, droga, przemieszczenie, układ odniesienia Ruch jednostajny prostoliniowy.(2godz) odróżnia zmianę położenia Przyspieszenie. Ruch jednostajnie od przebytej drogi, zmienny.(3 godz) wie, że w ruchu po linii prostej stale w tę samą 17 Składanie ruchów stronę wartośd 18 Rzut poziomy. przemieszczenia jest równa 19 Rzut ukośny. przebytej drodze 20 Ruch po okręgu. Wie na czym polega 21 Rozwiązywanie zadao. względnośd ruchu Powtórzenie. Sprawdzian. Podaje przykłady względności ruchu szybkością średnią i chwilową, wie, że do opisu ruchu potrzebna jest wielkośd wektorowa prędkośd, potrafi dodad wektory, potrafi odjąd wektor od wektora, potrafi pomnożyd i podzielid wektor przez liczbę, potrafi rozłożyd wektor na składowe w dowolnych kierunkach, potrafi obliczyd współrzędne wektora w dowolnym układzie współrzędnych, Opis ruchu postępowego kinematyka. wie, że ruchy dzielimy na postępowe i obrotowe i potrafi objaśnid różnice między nimi, potrafi obliczad szybkośd średnią, potrafi narysowad wektor położenia ciała w układzie współrzędnych, potrafi narysowad wektor przemieszczenia ciała w układzie współrzędnych, wie, że prędkośd chwilowa jest styczna do toru w każdym punkcie, zna wyrażenia na wartośd przyspieszenia dośrodkowego. Opisuje równaniami wszystkie poznane rodzaje ruchu potrafi zilustrowad przykładem każdą z cech wektora, potrafi odczytad z wykresu cechy wielkości wektorowej. posługując się działaniami na wektorach potrafi skonstruowad wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym, opóźnionym i w ruchu krzywoliniowym, wie, że przyspieszenie dośrodkowe jest związane ze zmianą kierunku prędkości, potrafi wyprowadzid i zinterpretowad wzory przedstawiające zależności od czasu współrzędnej położenia i prędkości dla ruchów jednostajnych, tych zależności, potrafi przedstawid rozumowanie pozwalające obliczyd drogę przebytą w dowolnym ruchu. potrafi zapisad równanie wektorowe w postaci (jednego, dwóch lub trzech) równao skalarnych w obranym układzie współrzędnych (jedno-, dwu-, trzywymiarowym), potrafi mnożyd wektory skalarnie i wektorowo na wartośd przyspieszenia dośrodkowego, potrafi przeprowadzid dyskusję problemu przyspieszenia w ruchach zmiennych krzywoliniowych, rozróżnia jednostki podstawowe wielkości fizycznych i ich pochodne. zadania dotyczące ruchów jednostajnych. zadania dotyczące ruchów zmiennych. zadania dotyczące ruchów zmiennych. problemy dotyczące

3 prędkością średnią potrafi zdefiniowad przyspieszenie średnie i chwilowe, prędkością chwilową, Wie co nazywamy ruchem jednostajnym prostoliniowym, jednostajnie zmiennym prostoliniowym potrafi objaśnid, co to znaczy, że ciało porusza się po okręgu ze stałą szybkością, wie co to jest okres, częstotliwośd w ruchu po okręgu szybkością kątową, potrafi obliczad szybkośd, drogę i czas w ruchu prostoliniowym jednostajnym, i oraz odczytywad z wykresu wielkości fizyczne. potrafi obliczyd drogę przebytą w czasie ruchem jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym, potrafi obliczad szybkośd chwilową w ruchach jednostajnie przyspieszonych i opóźnionych, wie, że w ruchu po linii prostej w przypadku ruchu przyspieszonego wektory i mają zgodne zwroty, a w przypadku ruchu opóźnionego mają przeciwne zwroty. potrafi obliczyd drogę przebytą w czasie ruchem jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym, potrafi obliczad szybkośd chwilową w ruchach jednostajnie przyspieszonych i opóźnionych, wie, że w ruchu po linii prostej w przypadku ruchu przyspieszonego wektory i mają zgodne zwroty, a w przypadku ruchu opóźnionego mają przeciwne zwroty. wie, że jeśli ciało uczestniczy równocześnie w kilku ruchach, prędkości sumujemy. potrafi objaśnid, co to znaczy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym (po linii prostej), potrafi wyprowadzid i zinterpretowad wzory przedstawiające zależnośd od czasu: współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia dla ruchów jednostajnie zmiennych po linii prostej, tych zależności, potrafi opisad matematycznie rzut pionowy w górę. potrafi objaśnid, co to znaczy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym (po linii prostej), potrafi wyprowadzid i zinterpretowad wzory przedstawiające zależnośd od czasu: współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia dla ruchów jednostajnie zmiennych po linii prostej, tych zależności, potrafi opisad matematycznie rzut pionowy w górę. potrafi zmieniad układ odniesienia, w którym opisuje ruch i obliczad prędkośd. potrafi matematyczne opisad rzut poziomy i składania ruchów, Potrafi rozwiązywad problemy dotyczące obliczania prędkości w różnych układach odniesienia. zadania i problemy dotyczące rzutu poziomego i ukośnego, problemy dotyczące ruchu po okręgu.

4 25 Oddziaływania występujące w przyrodzie. wie, że oddziaływania Zasady dynamiki Newtona (2 godz) dzielimy na wymagające Pęd ciała. II zasada dynamiki w postaci bezpośredniego kontaktu i 28 uogólnionej. oddziaływania na odległośd, 29 Zasada zachowania pędu. wie, że wszystkie oddziaływania są wzajemne, 30 Siła tarcia. Ruch z uwzględnieniem siły tarcia. wie, że miarą oddziaływao są siły, (2godz) pędem Opis ruchu w układach nieinercjalnych. ( ciała i pędem układu ciał, godz) potrafi objaśnid różnicę 35 Rozwiązywanie zadao. między tarciem statycznym i 36 Powtórzenie. dynamicznym, Sprawdzian. zna przyczyny występowania siły tarcia wie, od czego zależy zasięg rzutu poziomego, wie, od czego zależy maksymalna wysokośd i zasięg rzutu ukośnego, potrafi wyrazid szybkośd liniową w ruchu po okręgu przez okres ruchu i częstotliwośd, potrafi wyrazid szybkośd kątową przez okres ruchu i częstotliwośd, wie, jak stosowad miarę łukową kąta, potrafi zapisad związek pomiędzy szybkością liniową i kątową. Przyczyny zmian ruchu dynamika punktu materialnego. rozróżnia układy inercjalne i nieinercjalne wie, że o tym, co się dzieje z ciałem decyduje siła wypadkowa, potrafi omówid na przykładach zasady dynamiki Newtona. potrafi sformułowad postad ogólną drugiej zasady dynamiki dla pojedynczego ciała, potrafi sformułowad i objaśnid na przykładach zasadę zachowania pędu dla układu ciał. potrafi zapisad wyrażenie na wartośd siły tarcia, f k f s. wie, że wie, że warunkiem ruchu jednostajnego po okręgu jest działanie siły dośrodkowej stanowiącej wypadkową wyprowadzid wzór na zasięg rzutu, potrafi matematycznie opisad rzut ukośny i wyprowadzid wzory na maksymalną wysokośd i zasięg rzutu, potrafi zapisad różne postacie wzorów na wartośd przyspieszenia dośrodkowego. potrafi stosowad poprawnie zasady dynamiki, wie, że pierwsza zasada dynamiki jest spełniona w układach inercjalnych. potrafi przeprowadzid rozumowanie uzasadniające ogólnośd nowej postaci drugiej zasady dynamiki dla pojedynczego ciała, potrafi podad definicję środka masy, potrafi podad i objaśnid uogólnioną postad drugiej zasady dynamiki dla układu ciał. zadania dynamiczne z uwzględnieniem sił tarcia posuwistego. zadania dotyczące ruchu po problemy, wykorzystując zasady dynamiki. potrafi wyprowadzid uogólnioną postad drugiej zasady dynamiki dla układu ciał, problemy wykorzystujące postad ogólną drugiej zasady dynamiki i zasady zachowania pędu. problemy dynamiczne z uwzględnieniem siły tarcia posuwistego. problemy dotyczące ruchu po okręgu. potrafi rozwiązywad problemy dynamiczne w układach inercjalnych i

5 39 Praca i moc mechaniczna Energia mechaniczna (2 godz) 43 Zasada zachowania energii mechanicznej. 43 Opis zderzeo. 44 Rozwiązywanie zadao. 45 Charakterystyka ruchu bryły sztywnej. Opis ruchu postępowego Ruch obrotowy bryły sztywnej- prędkośd i przyspieszenie kątowe.(2 godz) Energia kinetyczna bryły sztywnej.(2godz) 50 Moment siły. II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego. (2 godz) 51 Rozwiązywanie zadao. 52 Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu. 53 Porównanie ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej Złożenie ruchu postępowego i obrotowego.(2godz) wszystkich sił działających na ciało, potrafi zapisad wyrażenie na wartośd siły dośrodkowej. wie, że pojęciem siły bezwładności można się posługiwad tylko w opisie ruchu w układzie nieinercjalnym. Praca, moc, energia mechaniczna. Zna definicje pracy i mocy mechanicznej, potrafi obliczad pracę stałej siły, potrafi obliczad moc urządzeo, potrafi obliczyd energię potencjalną ciała w pobliżu Ziemi, korzystając z definicji pracy, potrafi zapisad i objaśnid wzór na energię kinetyczną ciała, potrafi podad przykład zasady zachowania energii. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej. potrafi opisad jakościowo ruch postępowy i obrotowy względem ustalonej osi potrafi objaśnid podstawowe wielkości opisujące ruch obrotowy, zna wyrażenie na wartośd momentu siły, zna wyrażenie na energię kinetyczną obracającej się bryły. potrafi objaśnid związki między szybkością liniową i kątową oraz wartościami przyspieszenia liniowego i kątowego. zna wzory na momenty bezwładności względem osi symetrii wybranych brył o regularnych kształtach, potrafi obliczad wartośd momentu siły w prostych przypadkach, potrafi objaśnid na przykładzie drugą zasadę dynamiki dla ruchu okręgu. potrafi opisywad przykłady zagadnieo dynamicznych w układach nieinercjalnych (siły bezwładności). potrafi objaśnid, co nazywamy układem ciał, wie, jakie siły nazywamy wewnętrznymi w układzie ciał, a jakie zewnętrznymi, potrafi sformułowad i objaśnid definicję energii mechanicznej układu ciał i jej rodzajów, potrafi zapisad i objaśnid zasadę zachowania energii. potrafi opisad matematycznie ruch obrotowy jednostajny, jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony. na energię kinetyczną obracającej się bryły i zdefiniowad jej moment bezwładności, potrafi skorzystad z twierdzenia Steinera. potrafi skorzystad z własności iloczynu wektorowego do określenia nieinercjalnych. na energię kinetyczną, potrafi wyprowadzid zasadę zachowania energii. problemy związane ze zmianami energii mechanicznej i jej zachowaniem, potrafi wykorzystad zasadę zachowania energii i pędu do opisu zderzeo sprężystych i niesprężystych. potrafi obliczad momenty bezwładności w trudniejszych przypadkach. potrafi sformułowad zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, potrafi je wykorzystad do rozwiązywania problemów. L J, potrafi wykorzystad drugą zasadę dynamiki w postaci ogólnej i zasadę zachowania momentu pędu w

6 Powtórzenie. Sprawdzian. obrotowego, potrafi podad warunki spoczynku i ruchu obrotowego ze stałą prędkością kątową. potrafi napisad i objaśnid wzór L J, potrafi objaśnid prawo zachowania momentu pędu Prawo powszechnego ciążenia. Przyspieszenie grawitacyjne. (2 godz) Pierwsza prędkośd kosmiczna. Ruch satelitów. (2 godz) Prawa Keplera. (2 godz) Pole grawitacyjne. Natężenie pola grawitacyjnego. ( 2 godz ) 67 Ciężar ciała. Przyspieszenie ziemskie na rożnych szerokościach geograficznych Energia potencjalna grawitacji. (2godz) 70 Potencjał pola grawitacyjnego. 71 II prędkośd kosmiczna. 72 Stany przeciążenia, nieważkości i niedociążenia. potrafi sformułowad prawo powszechnej grawitacji, pierwszą prędkością kosmiczną i jaka jest jej wartośd, wie, że każde ciało (posiadające masę) wytwarza w swoim otoczeniu pole grawitacyjne, poprawnie wypowiada definicję natężenia pola grawitacyjnego, potrafi przedstawid pole grawitacyjne za pomocą linii Pole grawitacyjne. potrafi podad przykłady zjawisk, do opisu których stosuje się prawo grawitacji, wie, że dla wszystkich planet Układu Słonecznego siła grawitacji słonecznej jest siłą dośrodkową. wie, od czego zależy wartośd natężenia centralnego pola grawitacyjnego w danym punkcie, wie, że w pobliżu Ziemi pole grawitacyjne uważamy za jednorodne, kierunku i zwrotu momentu siły, zadania wykorzystując drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, potrafi obliczyd chwilową moc w ruchu obrotowym bryły. potrafi zapisad i objaśnid definicję momentu pędu bryły, potrafi przeprowadzid rozumowanie prowadzące do prawa zachowania momentu pędu, potrafi wymienid i objaśnid analogie między wielkościami fizycznymi opisującymi ruch postępowy i obrotowy. potrafi przedstawi przedstawid toczenie bez poślizgu po równi jako złożenie dwóch ruchów. na podstawie prawa grawitacji potrafi wykazad, że wartośd siły grawitacyjnej na planecie wzrasta wraz z jej promieniem, potrafi sformułowad trzecie prawo Keplera, potrafi uzasadnid, że satelita może tylko wtedy krążyd wokół Ziemi po orbicie w kształcie okręgu, gdy siła grawitacji stanowi siłę dośrodkową. rozwiązywaniu problemów. potrafi rozwiązywad zadania wymagające składania ruchu postępowego i obrotowego. na wartośd pierwszej prędkości kosmicznej, potrafi objaśnid pojęcia masy grawitacyjnej i bezwładnej, wie, że badania ruchu ciał niebieskich i odchyleo tego ruchu od wcześniej przewidywanego, mogą doprowadzid do odkrycia nieznanych ciał niebieskich. potrafi opisad oddziaływanie grawitacyjne wewnątrz Ziemi,

7 73 74 Rozwiązywane zadao. Powtórzenie. pola. wie, co nazywamy drugą Sprawdzian. prędkością kosmiczną i zna jej wartośd. potrafi obliczad pracę stałej siły grawitacyjnej w pobliżu Ziemi, zna wyrażenie na energię potencjalną, wie, od czego zależy energia potencjalna ciała w polu centralnym, wie, od czego i jak zależy potencjał centralnego pola grawitacyjnego zależności (r) odróżnia natężenie pola grawitacyjnego od przyspieszenia grawitacyjnego. potrafi objaśnid, co to znaczy, że pole grawitacyjne jest polem zachowawczym, potrafi podad i objaśnid wyrażenie na pracę siły centralnego pola grawitacyjnego, rozumie i poprawnie wypowiada definicję grawitacyjnej energii potencjalnej, wie, że zmiana energii potencjalnej grawitacyjnej jest równa pracy wykonanej przez siłę grawitacyjną wziętej ze znakiem minus, poprawnie sporządza i interpretuje wykres potrafi wyjaśnid różnicę między ciężarem i siłą grawitacji, potrafi objaśnid różnice wartości przyspieszenia ziemskiego na różnych szerokościach geograficznych. problemy z użyciem ilościowego opisu pola grawitacyjnego. potrafi objaśnid przyczyny występowania stanów przeciążenia, niedociążenia i nieważkości. zależności E (r), p poprawnie wypowiada definicję potencjału grawitacyjnego, V (r) zależności, potrafi obliczad pracę, znając różnicę potencjałów pomiędzy rozważanymi punktami, potrafi wyprowadzid i prawidłowo zinterpretowad wzór na wartośd drugiej prędkości kosmicznej.

8 77 Opis ruchu w różnych układach odniesienia. Transformacje Galileusza Postulaty Einsteina. Efekty relatywistyczne. (2 godz) 80 Rozwiązywanie zadao. 81 Pęd i energia w fizyce relatywistycznej. 82 Rozwiązywanie zadao. Szczególna teoria względności. wie, że znając położenie i prędkośd ciała w jednym układzie odniesienia, można obliczyd położenie i prędkośd w innym układzie i że wielkości te mają różne wartości wie, że związki między przemieszczeniami i prędkościami w różnych układach odniesienia to transformacje Galileusza wie, że dla szybkości bliskich szybkości światła w próżni, nie można korzystad z transformacji Galileusza, wie, że szybkośd światła c jest jednakowa dla wszystkich obserwatorów niezależnie od ich ruchu oraz ruchu źródła światła, wie, co to jest rok świetlny wie, że gdy zjawiska zachodzące równocześnie w jednym układzie odniesienia, są równoczesne także w innych układach odniesienia. wie, że zgodnie ze szczególną teorią względności Einsteina w różnych układach odniesienia czas płynie inaczej. wie, że c jest największą, graniczną szybkością przekazywania informacji w przyrodzie, potrafi uzasadnid fakt, że obserwacje astronomiczne dają nam informacje o stanie obiektów przed milionami lub miliardami lat. wie, że w układzie, w którym ciało spoczywa ma E mc ono energię zwaną energią spoczynkową ciała. 2 potrafi obliczyd w dowolnej chwili położenie ciała w układzie związanym z Ziemią, jeśli zna jego położenie w układzie poruszającym się względem Ziemi ruchem jednostajnym prostoliniowym (gdy c ), potrafi obliczyd wartośd przemieszczenia i szybkośd ciała w powyższym przypadku. potrafi wykazad, że przy założeniu niezależności szybkości światła od układu odniesienia, czas upływający między dwoma tymi samymi zdarzeniami w różnych układach odniesienia jest różny, wie, że dla ruchu z szybkością bliską c nie obowiązuje zwykły wzór na energię kinetyczną. potrafi podad przykłady tego, że skutek może wystąpid w określonym czasie po zaistnieniu przyczyny. potrafi objaśnid związek między czasem trwania procesu w układzie własnym, a jego czasem mierzonym w układzie odniesienia, który porusza się względem poprzedniego ze stałą szybkością, bliską szybkości światła, potrafi przedstawid przykład skutków różnego upływu czasu w różnych potrafi stosowad transformacje Galileusza w zadaniach. potrafi (na przykładzie) wyprowadzid związek między czasem upływającym w dwóch różnych układach odniesienia, z których jeden porusza się ze stałą szybkością, bliską c względem drugiego układu. zna wyrażenia na pęd i energię całkowitą ciała i potrafi je skomentowad.

9 Niepewności pomiarowe (2 godz) Graficzne przedstawianie wyników pomiarów. Doświadczenia. układach odniesienia. potrafi skorzystad ze wzorów na całkowitą energię ciała swobodnego i pęd relatywistyczny. Doświadczenia i opracowywanie wyników pomiarów. pomiarem, wie, że wynik każdego pomiaru obarczony jest niepewnością pomiarową, wie, że niepewności pomiarowych nie można wyeliminowad, można je jedynie minimalizowad, potrafi wykonad proste doświadczenie według instrukcji, wie jak dobrad przyrządy o zakresie pomiarowym odpowiednim do wykonania danego doświadczenia. potrafi zastosowad zasady wykonywania pomiarów minimalizujące prawdopodobieostwo wystąpienia błędów, stosuje zasady rozpoznawania oraz eliminacji wyników obarczonych błędem, potrafi szacowad niepewności systematyczne, przypadkowe (standardowe) i całkowite pomiarów prostych (bezpośrednich), potrafi praktycznie stosowad proste metody (np. metodę najmniej korzystnego przypadku) szacowania niepewności pomiarów pośrednich (złożonych), potrafi graficznie przedstawid wyniki pomiarów wraz z wartościami niepewności, potrafi przedstawid przebieg doświadczenia, uzyskane wyniki oraz wnioski we właściwej, czytelnej i przejrzystej formie (tabele, wykresy, diagramy). potrafi graficznie dopasowad prostą y ax b do wyników pomiarów i wykorzystad współczynniki a i b do wyznaczenia szukanych wielkości fizycznych, potrafi wykorzystad wnioski wynikające z doświadczeo do weryfikacji poznanych teorii fizycznych lub do stworzenia opisu zjawisk fizycznych, potrafi zaplanowad proste doświadczenie, dobrad przyrządy pomiarowe, skompletowad zestaw eksperymentalny.

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 1 klasy (zakres podstawowy, klasy matematyczno

Bardziej szczegółowo

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Treści dopełniające Uczeń potrafi: P Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać wektory, odjąć wektor od wektora, pomnożyć

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA ROK SZKOLNY: 2018/2019 KLASY: 2mT OPRACOWAŁ: JOANNA NALEPA OCENA CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRY - w pełnym zakresie - w pełnym opanował zakresie opanował

Bardziej szczegółowo

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1)

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1 VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1) 1. Opis ruchu postępowego 1 Elementy działań na wektorach podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy wektora, dodać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2 1. Opis ruchu postępowego Temat lekcji Elementy działań na wektorach dostateczną uczeń podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, wymienić cechy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Plan wynikowy z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych do programu DKOS-5002-38/04

Bardziej szczegółowo

1. Kinematyka 8 godzin

1. Kinematyka 8 godzin Plan wynikowy (propozycja) część 1 1. Kinematyka 8 godzin Wymagania Treści nauczania (tematy lekcji) Cele operacyjne podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Jak

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) 2019-09-01 FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa FIZYKA KLASA 1 LO (4-letnie po szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ogólne zasady oceniania zostały określone rozporządzeniem MEN (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1 1 Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1 Kinematyka podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka 1 edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM W trzyletnim cyklu nauczania fizyki 4godziny rozdzielono po ( 1, 2, 1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej. Obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne Uczeń: Konieczne K. Dopełniające D podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie

Cele operacyjne Uczeń: Konieczne K. Dopełniające D podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA 2bA ZAKRES ROZSZERZONY (61godz.) Klasa 2bA Rok szkolny 2018-2019 Nauczyciel: Lech Skała Oznaczenia: K wymagania konieczne (dopuszczający); P wymagania (dostateczny);

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja 61 godzin)

Plan wynikowy (propozycja 61 godzin) 1 Plan wynikowy (propozycja 61 godzin) Kinematyka (19 godzin) *W nawiasie podano alternatywny temat lekcji (jeśli nazwa zagadnienia jest długa) bądź tematy lekcji realizowanych w ramach danego zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY 1. Opis ruchu postępowego 18g Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Elementy działań na wektorach T 1(1,13) podać przykłady wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Kinematyka. zmiennym(przeprowadza złożone. kalkulatora)

Kinematyka. zmiennym(przeprowadza złożone. kalkulatora) Kinematyka Ocena podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych wymienia przyczyny wprowadzenia Międzynarodowego Układu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział

Bardziej szczegółowo

R podaje przykłady działania siły Coriolisa

R podaje przykłady działania siły Coriolisa SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA Z FIZYKI CZĘŚĆ I KINEMATYKA podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie wyjaśnia, w jaki sposób fizyk zdobywa wiedzę o zjawiskach fizycznych wymienia przyczyny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Kinematyka Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, Spis treści Podstawy fizyki. [T.] 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. wyd. 2. Warszawa, 2015 Spis treści Od Wydawcy do drugiego wydania polskiego Przedmowa Podziękowania xi xiii xxi 1. Pomiar 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Technikum Mechaniczne nr 15 poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki Technikum Mechaniczne nr 15 poziom rozszerzony Wymagania edukacyjne z fizyki Technikum Mechaniczne nr 15 poziom rozszerzony Zasady ogólne 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2. Na

Bardziej szczegółowo

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa Kinematyka 1. Podstawowe własności wektorów 5 1.1 Dodawanie (składanie) wektorów 7 1.2 Odejmowanie wektorów 7 1.3 Mnożenie wektorów przez liczbę 7 1.4 Wersor 9 1.5 Rzut wektora 9 1.6 Iloczyn skalarny wektorów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) 3 (propozycja) R ponad konieczne rozszerzające dopełniające 1. Wprowadzenie (2 godziny) 1.1. Przedmiot i metody badań fizyki podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie podaje rzędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające. (ocena dostateczne) (ocena dobra) Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym jest prawo fizyczne opisuje zjawiska

Wymagania rozszerzające. (ocena dostateczne) (ocena dobra) Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym jest prawo fizyczne opisuje zjawiska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka dla I klasy szkoły branżowej I stopnia Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Dział 1. Wiadomości wstępne 1.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres rozszerzony

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres rozszerzony FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres rozszerzony Ocena Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry 1. Wprowadzenie podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik

Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Kryteria ocen z fizyki w klasie 2 liceum poziom rozszerzony Nauczyciel prowadzący: mgr Andrzej Pruchnik Ocena niedostateczna: Odpowiedź nie spełnia kryteriów ocen pozytywnych. Ocena dopuszczająca: a) uczeń

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI - ZAKRES ROZSZERZONY AUTOR PROGRAMU EWA PRZYSIECKA WYDAWNICTWO OPERON NUMER PROGRAMU FIZR-01-08/13 PROGRAM OBEJMUJE OKRES NAUCZANIA w kl. II - IV TE oraz II-III LO LICZBA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres podstawowy

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres podstawowy FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres podstawowy Wprowadzenie wyjaśnia, jakie obiekty stanowią przedmiot zainteresowania fizyki i astronomii; wskazuje ich przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) 4 Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Zasady ogólne 1. Na 2. 3. 4. 42 Przedmiotowy system oceniania Wymagania ogólne uczeń: Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie R Wprowadzenie wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi) Kinematyka Mechanika ogólna Wykład nr 7 Elementy kinematyki Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez wnikania w związek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony wymienić cechy wektora dodać wektory odjąć wektor od wektora Opis ruchu postępowego podać przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II Wiadomości wstępne 1.1Podstawowe pojęcia fizyki 1.2Jednostki 1.3Wykresy definiuje pojęcia zjawiska fizycznego i wielkości fizycznej wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie dr inż. Romuald Kędzierski Po czym można rozpoznać, że na ciało działają siły? Możliwe skutki działania sił: Po skutkach działania sił. - zmiana kierunku ruchu

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku w poprzednim odcinku 1 Wzorce sekunda Aktualnie niepewność pomiaru czasu to 1s na 70mln lat!!! 2 Modele w fizyce Uproszczenie problemów Tworzenie prostych modeli, pojęć i operowanie nimi 3 Opis ruchu Opis

Bardziej szczegółowo

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował.

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował. Kinematyka Ruch Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował. Ruch rozumiany jest jako zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) 1. Kryteria oceny FIZYKA KLASA II LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO edukacyjne (zakres rozszerzony) OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: zna definicje podstawowych pojęć fizycznych i potrafi formułować podstawowe prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas 3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas oddziaływanie między ciałami, ani też rola, jaką to

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016 Warszawa, 31 sierpnia 2015r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres podstawowy

Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres podstawowy Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres podstawowy Klasy: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e Rok szkolny 2019/2020 Nauczyciele : Aneta Patrzałek, Stefan Paszkiewicz 1 Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres rozszerzony Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres rozszerzony Klasa: 1 B Rok szkolny 2019/2020 Nauczyciel: Stefan Paszkiewicz Zasady ogólne 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa dr Mikolaj Szopa 17.10.2015 Do 1600 r. uważano, że naturalną cechą materii jest pozostawanie w stanie spoczynku. Dopiero Galileusz zauważył, że to stan ruchu nie zmienia się, dopóki nie ingerujemy I prawo

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku w poprzednim odcinku 1 Opis ruchu Opis ruchu Tor, równanie toru Zależność od czasu wielkości wektorowych: położenie przemieszczenie prędkość przyśpieszenie UWAGA! Ważne żeby zaznaczać w jakim układzie

Bardziej szczegółowo

Kinematyka: opis ruchu

Kinematyka: opis ruchu Kinematyka: opis ruchu Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład III: Pojęcia podstawowe punkt materialny, układ odniesienia, układ współrzędnych tor, prędkość, przyspieszenie Ruch jednostajny Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Lp. lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

Lp. lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą Wymagania edukacyjne dla klasy: I TAK, I TI, I TE, I LP/ZI Lp. lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1 2 3 4 5 6 7 Kinematyka - opis ruchu Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności

Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności Fizyka wykład 2 dla studentów kierunku Informatyka Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska 15 października 2007r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony Rok szkolny 2013/2014 Teresa Wieczorkiewicz Numer ewidencyjny w wykazie 548/1/2012 Podręcznik:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II Wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym RF-II Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Wiadomości wstępne 2.1. Podstawowe pojęcia fizyki Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1 Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, tom 1 Temat (rozumiany jako lekcja) Dział 1. Wiadomości wstępne 2.1. Podstawowe pojęcia fizyki Wymagania

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Rozkład materiału nauczania (propozycja) 2 Rozkład materiału nauczania (propozycja) R (temat ) Wprowadzenie (2 godziny) 1. 1. Czym zajmuje się fizyka wie, jakie obiekty stanowią przedmiot zainteresowania fizyki i astronomii wie, czym zajmują

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.)

Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.) Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.) I (zasada bezwładności) Istnieje taki układ odniesienia, w którym ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeśli nie działają

Bardziej szczegółowo

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 204/205 Warszawa, 29 sierpnia 204r. Zespół Przedmiotowy z chemii i fizyki Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19 Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski Zasady dynamiki Newtona dr inż. Romuald Kędzierski Czy do utrzymania ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym potrzebna jest siła? Arystoteles 384-322 p.n.e. Do utrzymania ciała w ruchu jednostajnym prostoliniowym

Bardziej szczegółowo

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016

Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Fizyka I dla ZFBM-FMiNI+ Projektowanie Molek. i Bioinformatyka 2015/2016 Streszczenie Wykład przedstawia podstawowe zagadnienia mechaniki klasycznej od kinematyki punktu materialnego, przez prawa Newtona

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość Zakres rozszerzony Zasady ogólne: 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2.

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Rozkład materiału nauczania (propozycja) 2 Rozkład materiału nauczania (propozycja) R (temat ) 1. Wprowadzenie (2 godziny) 1 1.1. Przedmiot i metody badań fizyki orientuje się w rzędach wielkości rozmiarów i mas obiektów, którymi zajmuje się

Bardziej szczegółowo

1. Wiadomości wstępne 1.1. O fizyce 1 I.1, I.13 usystematyzowanie

1. Wiadomości wstępne 1.1. O fizyce 1 I.1, I.13 usystematyzowanie Roczny plan dydaktyczny przedmiotu fizyka dla I klasy szkoły branżowej I stopnia, uwzględniający kształcone i treści podstawy programowej Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba godzin Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI W SEMESTRZE ZIMOWYM Elektronika i Telekomunikacja oraz Elektronika 2017/18 1. Czym zajmuje się fizyka? Podstawowe składniki materii. Charakterystyka czterech fundamentalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa. NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym Mechanika ogólna Wykład nr 14 Elementy kinematyki i dynamiki 1 Kinematyka Dział mechaniki zajmujący się matematycznym opisem układów mechanicznych oraz badaniem geometrycznych właściwości ich ruchu, bez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a 1. Hydrostatyka Temat lekcji dostateczną uczeń Ciśnienie hydrostatyczne. Prawo Pascala zdefiniować ciśnienie, objaśnić pojęcie ciśnienia hydrostatycznego, objaśnić

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona Zasady dynamiki Newtona Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym i jednostajnym, jeśli siły przyłożone nie zmuszają ciała do zmiany tego stanu Jeżeli na ciało nie działa

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd Zasady dynamiki Newtona Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd Zasady dynamiki Newtona I Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym i jednostajnym, jeśli siły przyłożone

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Dr Kazimierz Sierański www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach

Dr Kazimierz Sierański www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach Dr Kazimierz Sierański kazimierz.sieranski@pwr.edu.pl www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach Forma zaliczenia kursu: egzamin końcowy Grupa kursów -warunkiem

Bardziej szczegółowo

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów. PLAN WYNIKOWY FIZYKA - KLASA TRZECIA TECHNIKUM 1. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej Lp. Temat lekcji Treści podstawowe 1 Iloczyn wektorowy dwóch wektorów podać przykład wielkości fizycznej, która

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY Wielkość wektorowa to wielkość fizyczna mająca cztery cechy: wartość liczbowa punkt przyłożenia (jest początkiem wektora, zaznaczamy na rysunku np. kropką) kierunek (to linia

Bardziej szczegółowo

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony

Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony Zasady oceniania do programu nauczania Z fizyką w przyszłość Zakres rozszerzony Zasady ogólne: 1. Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Rozkład materiału nauczania *Doświadczenia obowiązkowe wyróżniono pogrubioną czcionką. Numer lekcji Zagadnienie (temat lekcji)* Osiągnięcia ucznia* Uczeń: Numer wymagania w podstawie programowej Metody

Bardziej szczegółowo

Wektory, układ współrzędnych

Wektory, układ współrzędnych Wektory, układ współrzędnych Wielkości występujące w przyrodzie możemy podzielić na: Skalarne, to jest takie wielkości, które potrafimy opisać przy pomocy jednej liczby (skalara), np. masa, czy temperatura.

Bardziej szczegółowo

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: Dynamika Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: mamy ciało (zachowujące się jak punkt materialny) o znanych właściwościach (masa, ładunek itd.),

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Dynamika: układy nieinercjalne

Dynamika: układy nieinercjalne Dynamika: układy nieinercjalne Spis treści 1 Układ inercjalny 2 Układy nieinercjalne 2.1 Opis ruchu 2.2 Prawa ruchu 2.3 Ruch poziomy 2.4 Równia 2.5 Spadek swobodny 3 Układy obracające się 3.1 Układ inercjalny

Bardziej szczegółowo

Opis ruchu obrotowego

Opis ruchu obrotowego Opis ruchu obrotowego Oprócz ruchu translacyjnego ciała obserwujemy w przyrodzie inną jego odmianę: ruch obrotowy Ruch obrotowy jest zawsze względem osi obrotu W ruchu obrotowym wszystkie punkty zakreślają

Bardziej szczegółowo

Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka

Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka Jan Awrejcewicz- Mechanika Techniczna i Teoretyczna. Statyka. Kinematyka SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 1. PODSTAWY MECHANIKI... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Zasada d Alemberta... 18 1.3. Zasada prac

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny

Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny Poziomy wymagań są ze sobą ściśle powiązane (K + P + R + D + W), stanowiąc ocenę szkolną, i tak: ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Dynamika"

Ćwiczenie: Dynamika Ćwiczenie: "Dynamika" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Układy nieinercjalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd Zasady dynamiki Newtona Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd Siły - wektory Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd Zasady dynamiki Newtona I Każde ciało trwa w stanie spoczynku lub

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał.

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał. ZASADY DYNAMIKI Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał Dynamika klasyczna zbudowana jest na trzech zasadach podanych przez Newtona w 1687 roku I zasada dynamiki Istnieją

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo