Referat wygłoszony podczas warsztatów dla nauczycieli gminy Dobra w dniu r.

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Referat wygłoszony podczas warsztatów dla nauczycieli gminy Dobra w dniu r."

Transkrypt

1 Referat wygłoszony podczas warsztatów dla nauczycieli gminy Dobra w dniu r. Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych W jaki sposób oceniać, aby pomóc uczniowi uczyć się? Jak uczyć aby nasi uczniowie mogli maksymalnie wykorzystywać swoje moŝliwości intelektualne, a przy tym chcieli zdobywać tę wiedzę sami dla siebie, nie dla szkolnych stopni? To pytania, na które szukamy odpowiedzi my nauczyciele, kaŝdego dnia przekraczając próg naszej szkoły. Dlatego dokonujemy ciągłych zmian w sposobie pracy z uczniem, poszukujemy nowych, bardziej skutecznych metod. Na jedną z takich metod chcemy zwrócić szczególną uwagę wszystkich ambitnych i twórczych nauczycieli, którzy chcą zadbać o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Nowym nurtem w nauczaniu, który moŝe spełnić nasze oczekiwania jest ocenianie kształtujące. W wielu krajach uwaŝane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z 2005r. dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowaniu do uczenia się przez całe Ŝycie i wyrównywaniu szans edukacyjnych. W Polsce jest ono popularyzowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie i z kaŝdym dniem zyskuje coraz więcej zwolenników w całym kraju. PilotaŜowo prowadzone jest w kilku polskich szkołach na róŝnych poziomach, jako sposób oceniania zastępujący oceny cząstkowe. Ocenianie kształtujące moŝe być stosowane w szkołach róŝnego typu i przez nauczyciela dowolnego przedmiotu, ale wymaga wsparcia zarówno ze strony całej Rady Pedagogicznej, jak i dyrekcji szkoły. Przy tym musi być stosowane świadomie i systematycznie. Czym jest ocenianie kształtujące, inaczej wspomagające uczenie się? Jest to proces słuŝący uzyskaniu i interpretacji danych na uŝytek uczniów i ich nauczycieli, na podstawie których moŝna określić, na jakim etapie są w realizacji załoŝonych celów edukacyjnych, dokąd powinni zmierzać i jakie działania będą temu najbardziej sprzyjały. Metoda ta nie jest bynajmniej dla szkoły rewolucją. Mówiąc o wprowadzeniu do szkoły oceniania kształtującego przez nauczyciela mamy na myśli jedynie zwiększenie zakresu stosowania znanych metod i celowe ich wykorzystywanie. Jest to pewien styl pracy. Nie wymaga zmian w programie nauczania, ale dotychczasowych przyzwyczajeniach (np. do stopni szkolnych)

2 Zalety oceniania kształtującego: Podkreśla się, Ŝe jego zasadniczą zaletą jest wyraźna poprawa wyników nauczania oraz zwiększenie szans uczniów w testach i egzaminach zewnętrznych. Czyni ono uczniów aktywnymi i świadomymi organizatorami procesu uczenia się. Kształtuje w nich postawę samodzielności i odpowiedzialności, które są niezbędne do podejmowania aktywności w Ŝyciu osobistym i społecznym. Poprzez ocenianie kształtujące uczniowie rozwijają umiejętność uczenia się przez całe Ŝycie (czemu w ostatnim czasie wiele uwagi poświęca Komisja Europejska proponując nauczycielom udział w nowych programach edukacyjnych min w programie etwinning, 3-ej edycji programu elearning, w którym od października 2006r. uczestniczy Szkoła Podstawowa w Dobrej). Stosowanie tej metody zmienia relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami. Czyni z nich zawodników tej samej druŝyny, w której razem pracują nad tym aby uczeń mógł skuteczniej się uczyć. Jaka jest rola oceniania kształtującego? Ocenianie kształtujące ma pomóc uczniowi indywidualnie osądzić co juŝ wie, a czego jeszcze powinien się nauczyć. Ma wesprzeć go w dalszej nauce pokazując co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak dalej ma się uczyć. WaŜne jest aby uczeń wiedział jaki jest następny krok. Przy czym krok ten przewaŝnie jest inny dla ucznia słabego i dla ucznia zdolnego. Nauczyciel stosujący tę metodę kładzie nacisk na robienie postępów przez kaŝdego ucznia indywidualnie, bez porównywania go z innymi. Jeśli chcemy aby szkoła rzeczywiście wyrównywała szanse to powinniśmy znacznie szerzej stosować ten rodzaj oceniania. Poradnik dla nauczycieli którzy chcieliby stosować ocenianie kształtujące w swojej pracy Jak stosować ocenianie kształtujące w praktyce? Najistotniejszą sprawą w ocenianiu kształtującym jest uświadomienie sobie celu lekcji. Dlatego zanim przystąpisz do planowania lekcji zastanów się: - po co chcesz właśnie tego nauczyć swoich uczniów? - do czego przyda im się ta wiedza? - jak wykorzystają ją w przyszłości?

3 - co będą umieć po mojej lekcji? - co będą pamiętać z tej lekcji za kilka lat? Nauczyciel sam powinien być przekonany, Ŝe warto tego uczyć. Wyznacz cel jaki chcesz osiągnąć. Dokąd wraz z uczniami będziesz zmierzać? Jeśli udało Ci się odpowiedzieć na te pytania i masz juŝ określony cel lekcji (Twój cel), to podziel się tajemnicą celu ze swoimi uczniami i spróbuj go wyrazić w języku zrozumiałym dla nich. Jeśli uczniowie będą znali ten cel, to łatwiej będzie Wam go osiągnąć. Jak sprawdzić czy uczniowie na pewno go rozumieją? Postaw siebie w sytuacji najsłabszego ucznia w Twojej klasie. Jeśli uwaŝasz, Ŝe on zrozumiałby tak zaprezentowany cel, to wszystko jest w porządku. Albo poproś uczniów aby w parach powiedzieli sobie nawzajem własnymi słowami jak go rozumieją. Uwaga: Temat to nie jest cel lekcji. Nie jest nim takŝe planowanie aktywności uczniów podczas lekcji. Podawanie samego tematu to coś w rodzaju zgadywanki- domyślą się sami o co chodzi na lekcji, czy nie? okazuje się, Ŝe większość uczniów nie wie ani na lekcji, ani po lekcji, czego się uczyli Celem jest efekt w postaci wiedzy i umiejętności. Informowanie ucznia o celu lekcji powoduje, Ŝe odpowiedzialność za uczenie staje się nie tylko sprawą nauczyciela, ale i uczniów. Jest to element partnerstwa w szkole. Nauczyciel pomaga uczniowi uczyć się. Jeśli jesteś nauczycielem klas początkowych, masz utrudnione zadanie, poniewaŝ musisz tak sformułować cel, aby był on dla ucznia i zrozumiały i jeszcze wart wysiłku. Jednak nie wystarczy samo poinformowanie uczniów o celu lekcji, trzeba jeszcze sprawdzić na koniec czy został osiągnięty.

4 MoŜna tego dokonać metodą zdań podsumowujących. Metoda ta polega na poleceniu uczniom dokończenia zdań typu: - Dziś nauczyłem się - Zrozumiałem, Ŝe - Przypomniałem sobie, Ŝe - Zaskoczyło mnie, Ŝe... - Osiągnąłem załoŝony cel, gdyŝ lub inne. Uczniowie mogą to zrobić sami lub w parach. Staraj się wprowadzać na swych lekcjach atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Zastanów się czy w Twojej klasie jest dobry klimat do uczenia się, czy sprzyja on uczeniu się bez rywalizacji. Jeśli bowiem w Twojej klasie uczniowie uczą się tylko dla stopni lub aby być lepszym od koleŝanek i kolegów, to nie ma w niej dobrej atmosfery do uczenia się. Większość uczniów moŝna zmotywować do nauki, gdy docenia się ich wysiłki, a nie porównuje ich pracy z innymi. Jedyną sensowną formą rywalizacji jest rywalizowanie ze samym sobą, czyli porównywanie swoich osiągnięć w czasie. Pamiętaj, Ŝe to Ty odpowiadasz za atmosferę w Twojej klasie. Od Ciebie zaleŝy jakie reguły wprowadzisz i czy będziesz ich konsekwentnie przestrzegać. Aby Twój wysiłek zakończył się sukcesem musisz zbudować atmosferę współpracy, odpowiedzialności, wiary w siebie, samodzielności i świadomego uczenia się. W budowaniu właściwej atmosfery bardzo waŝna jest Twoja postawa. Nauczyciel nie powinien występować tylko w pozycji nadzorcy, który wykorzystuje dyscyplinę, strach, karanie i nagradzanie do zmuszenia ucznia do wysiłku oraz prowadzi grę typu: złapię cię na tym, Ŝe nie umiesz. Dobry nauczyciel musi stać się sojusznikiem uczniów, który odchodzi od tablicy, dzieli się odpowiedzialnością z uczniami, pomaga im, przyznaje się do popełnionych błędów i buduje atmosferę zaufania. Jest specjalistą i wzorem. Nauczyciel sojusznik mówi do kaŝdego ucznia: Chcę ci pomóc, powiedz mi jak mam to zrobić. MoŜesz na mnie liczyć, doceniam twoje wysiłki. Niestety nie moŝesz liczyć na szybkie i spektakularne sukcesy. Zachęcam Cię jednak do podjęcia tego wyzwania. Warto zaryzykować bycie nauczycielem sojusznikiem. MoŜe się okaŝe, Ŝe będziesz mieć wpływ na to

5 na jakich ludzi wyrosną Twoi uczniowie, w jaki sposób będą w przyszłości pracować i rządzić. JeŜeli chcesz być dobrym nauczycielem, to powinieneś nieustannie poszukiwać skutecznych rozwiązań i je realizować. Wprowadzając ocenianie kształtujące musimy uświadomić sobie jak waŝna jest współpraca z rodzicami. To właśnie od rodziców powinniśmy zacząć pracę z ocenianiem kształtującym. Aby włączyć rodziców do współpracy naleŝy przede wszystkim zapoznać ich z celami i załoŝeniami nowego oceniania. WaŜne jest tutaj aby rodzice uświadomili sobie, Ŝe nowy sposób oceniania proponowany przez nauczyciela ma pomóc ich dzieciom. Muszą teŝ zrozumieć, Ŝe w nowym ocenianiu nie tak istotne będą oceny, ale to czego ich dzieci się nauczą. Włączanie rodziców do współpracy jest bardzo istotne zarówno dla nauczyciela jak i dla samych uczniów. Nauczycielowi bowiem pomoŝe w osiąganiu zamierzonych celów a dla uczniów będzie wsparciem i pomocą. Współpracując z rodzicami starajmy się przede wszystkim zachęcać ich do tego aby interesowali się tym co dzieje się w szkole, rozmawiali o tym a przede wszystkim aby zamiast pytać swoje dziecko: Jaką ocenę dziś dostałeś? stawiali pytanie: Czego się dziś nauczyłeś? Kolejnym bardzo istotnym elementem oceniania kształtującego jest określenie kryteriów oceniania nazywanych Ŝartobliwie przez profesora Jana Potworowskiego nacobezu, czyli na co będę zwracał uwagę. Zadaniem nauczyciela jest więc dokładne ustalenie tego, co będzie brał pod uwagę przy ocenianiu, czyli co będzie oceniał. Określenie nacobezu jest potrzebne zarówno uczniowi jak i nauczycielowi. Dzięki nacobezu zawieramy z uczniem umowę określającą, co podlega ocenie, umowę, która nas zobowiązuje. Dzięki tej umowie uczeń uzyskuje informacje, czego ma się nauczyć, a nauczyciel zobowiązuje się do oceniania tylko tego, co wcześniej zostało ustalone. WaŜne jest aby kryteria oceniania były jasne i konkretnie sformułowane.

6 Kryteria oceniania mogą być ustalane nie tylko przed lekcją, ale teŝ przed sprawdzianem czy pracą domową. Określenie tego, co będzie ocenianie na sprawdzianie czy w pracy domowej, ułatwia bardzo pracę uczniowi i nauczycielowi. Uczeń: czuje się bezpiecznie gdyŝ wie, Ŝe nauczyciel nie zaskoczy go dodatkowym kryterium oceny; stara się zwracać uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy; wie, co powinno się znaleźć w jego pracy; jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela do jego pracy, gdyŝ wie, co nauczyciel oceniał. Nauczyciel: zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub jako pracę domową; dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom nacobezu do lekcji; w czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział; ma mniej skarg uczniów dotyczących oceny prac. Największą korzyścią o której warto pamiętać jest to, Ŝe uczniowie otrzymują lepsze oceny, co motywuje ich do dalszej pracy, a nauczycielowi daje dowód, Ŝe nauczył uczniów tego co zamierzał. Kryteria oceniania moŝe ustalić sam nauczyciel i podać je uczniom przed sprawdzianem lub pracą domową, ale moŝe teŝ określić je wspólnie z uczniami. Tworzenie wraz z uczniami kryteriów oceniania jest dla procesu uczenia się bardzo korzystne. Przede wszystkim włącza uczniów w odpowiedzialność za własne uczenie się. Jednocześnie uczniowie mogą się zastanowić, jak się poznaje, Ŝe cele zostały osiągnięte. MoŜna to zrobić w trakcie powtórzenia przed klasówką i w ten sposób razem z uczniami określić, co było do tej pory najwaŝniejsze. MoŜna teŝ zebrać propozycje uczniów i potem wspólnie ustalić jedną wersję nacobezu. Często w procesie ustalania kryteriów oceniania okazuje się, czego uczniowie jeszcze nie opanowali i do czego warto powrócić. Ocenianie kształtujące, jak juŝ wiemy składa się z wielu elementów. Kolejnym bardzo waŝnym elementem są pytania kluczowe. Nie są to zwykłe pytania, jakie nauczyciel zadaje uczniom podczas lekcji, ale pytania które: pokazują uczniom szerszą perspektywę zagadnienia; są ściśle związane z celem lekcji; dotyczą głównej problematyki lekcji;

7 mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem. Ponadto pytania kluczowe powinny: wzmacniać cele uczenia i przyśpieszać ich osiąganie; zainteresować uczniów uzyskaniem odpowiedzi; angaŝować wszystkich uczniów; stawiać uczniom wyzwanie; pobudzać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi; zachęcać do uzasadnienia poglądów i sposobu rozumowania. Pytania kluczowe to nie są pytania sprawdzające wiedzę uczniów. Nauczyciel nie zakłada, Ŝe któryś z uczniów umie na nie odpowiedzieć. Zadaje pytanie po to, aby uczniowie chcieli poznać odpowiedź na nie i Ŝeby pobudzać ich twórcze myślenie. Dlatego kaŝdy nauczyciel wprowadzający ocenianie kształtujące powinien bardzo starannie przygotować i dokładnie przemyśleć pytania kluczowe jakie zamierza zadać uczniom. Odpowiedź na pytanie kluczowe powinna dać nauczycielowi informację na temat zrozumienia przez ucznia tematu, a nie tylko zapamiętania treści. Pytanie kluczowe moŝe dotyczyć kilku lekcji, jednego tematu lub być związane tylko z jedną lekcją. Uczniowie wraz z nauczycielem mogą poszukiwać odpowiedzi w ciągu jednej lub kilku lekcji. NajwaŜniejsze jest, aby uczniowie chcieli uzyskać odpowiedź na to pytanie. W ocenianiu kształtującym bardzo waŝne jest, Ŝeby nauczyciel starał się tak planować lekcję, aby uczniowie widzieli praktyczne zastosowanie przekazywanej przez niego wiedzy. JeŜeli uczniowie zauwaŝą, Ŝe to czego uczą się na zajęciach będą mogli wykorzystać w praktyce na pewno będą bardziej chętni do współdziałania. Dlatego nauczyciel powinien wybrać do pracy z uczniami zagadnienia waŝne, bardziej przydatne. Powinien teŝ w szczególności pamiętać o tym, aby uczniowie dobrze się nauczyli wybranych zagadnień, a nie tylko, aby program został przerobiony. Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączeniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązaniem problemu postawionego przez nauczyciela.

8 Ma temu słuŝyć m.in. 1. WydłuŜenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia. Oczekiwanie na odpowiedź nie jest łatwe. Wielu nauczycieli mówi o nieznośnej ciszy, której nie mogą wytrzymać i którą szybko przerywają. Dobrym pomysłem na wydłuŝenie czasu jest pokazanie uczniom na zegarze, iŝ mają jeszcze np. 2 min na udzielenie odpowiedzi. WydłuŜenie czasu oczekiwania na odpowiedź uczniów ma wiele korzyści: odpowiedzi uczniów stają się dłuŝsze, gdyŝ nikt nie przyśpiesza ich odpowiedzi; zmniejsza się liczba przypadków braku odpowiedzi lub odpowiedzi błędnych na pytanie, poniewaŝ uczeń ma więcej czasu na poszukiwanie odpowiedzi; odpowiadający uczniowie są bardziej pewni swojej odpowiedzi, gdyŝ mieli czas ją przemyśleć; uczniowie dyskutują na temat zadanego pytania i udoskonalają odpowiedzi innych; odpowiedzi są bardziej zróŝnicowane, uczniowie proponują więcej rozwiązań; do odpowiedzi zgłaszają się równieŝ osoby, które do tej pory starały się unikać udzielania odpowiedzi. 2. Wprowadzenie zasady nie podnoszenia rąk. Często, szczególnie w klasach młodszych, uczniowie natychmiast po usłyszeniu pytania zgłaszają się do odpowiedzi. Czasami nie mają gotowej odpowiedzi, ale podnoszą rękę. Radą na takie sytuacje jest właśnie ustalenie zasady niepodnoszenia rąk przez uczniów. Nauczyciel czeka na odpowiedź, a po upływie właściwego czasu pyta osobę, którą sam wyznaczy. Gwarantuje to, Ŝe wszyscy uczniowie będą myśleć nad odpowiedzią, gdyŝ kaŝdy moŝe być zapytany. 3. Poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytanie nauczyciela. Aby ośmielić nieśmiałych uczniów moŝna polecić dyskusję w parach i dopiero po ustaleniu odpowiedzi poprosić o jej udzielenie przedstawiciela jednej z par. Uczniowie chętniej odpowiadają, jeśli najpierw przedyskutują odpowiedź z koleŝanką lub kolegą. Ten sposób ogranicza stres ucznia związany z koniecznością odpowiedzi na pytanie. Odpowiedzialność rozkłada się bowiem wtedy na dwie osoby i odpowiedź staje się mniej ryzykowna. MoŜna teŝ, wskazując parę, zgodzić się, by uczniowie zdecydowali, który z nich będzie odpowiadać. Dodatkową korzyścią przedyskutowania odpowiedzi w parach jest poznanie zdania drugiej osoby, spojrzenie z innej strony na poznane zagadnienie. 4. Korzystaj z błędnych odpowiedzi. Warto zauwaŝyć, Ŝe błędna odpowiedź ucznia moŝe być równieŝ dobrze wykorzystana. JeŜeli chcemy, aby nasi uczniowie chętnie poszukiwali odpowiedzi na pytania, musimy nauczyć się dobrze reagować na błędne odpowiedzi.

9 Uczniowie powinni być przekonani, Ŝe nie zganimy ich za złą odpowiedź, wtedy będą starali się myśleć i staną się aktywni. Często błędną odpowiedź moŝna wykorzystać, aby pokazać uczniom, w jaki sposób unikać błędnych wniosków. Czasami teŝ błędne odpowiedzi moŝna wykorzystać do tego, aby lepiej coś uczniom wyjaśnić. Informacja zwrotna nauczyciela dla ucznia Informacja zwrotna to szczególny kontakt nauczyciela z uczniem mający pomóc uczniowi w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia. Nie jest korzystne łączenie informacji zwrotnej ze stopniami. Uczniowie bowiem nie zwracają uwagi na komentarz nauczyciela pod pracą, jeśli praca jest oceniona równieŝ stopniem. Dobra informacja zwrotna powinna zawierać następujące cztery elementy: 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia 3. wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę 4. wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. Ale przede wszystkim waŝna jest jakość komentarza. Ma on pomóc uczniowi poprawić pracę i zaplanować dalszą naukę. Jeśli nauczyciel zawiera w komentarzu niekonkretną pochwałę typu,,dobra robota, lub poleca uczniowi np.,,popraw błędy ortograficzne, to uczeń nie korzysta z takiej informacji. Nie wie bowiem, co zrobił dobrze ani jakie błędy popełnił, a tym bardziej, jak ma je poprawić. Pisania dobrych komentarzy trzeba się, niestety nauczyć. Pomaga w tym często praktyka, ale teŝ zasięgnięcie opinii uczniów na temat recenzji, którą od nauczyciela otrzymali. NaleŜy pamiętać, Ŝe informacja zwrotna to nie ocena ucznia, tylko kolejnych efektów jego pracy. Przykład informacji zwrotnej od nauczyciela do ucznia. Zosiu! Treść Twojego wypracowania w całości odnosi się do tematu. Pięknie opisałaś róŝne rodzaje przyjaźni. Podoba mi się Twój wstęp i zakończenie, choć jest trochę krótkie. Ale zwróć uwagę na błędy interpunkcyjne. Zapominasz o przecinkach nawet wtedy, kiedy zasada ich

10 stawiania jest oczywista! Przepisz proszę zdania, w których wstawiłam przed spójnikami brakujące przecinki, zaznacz kolorem i przecinek i spójnik, przed którym ten przecinek stoi, a następnie sama spróbuj ułoŝyć 3 zdania z róŝnymi spójnikami, przed którymi stawiamy przecinki. Jak zauwaŝyłaś, musisz popracować takŝe nad poprawną budową zdań, ale tym zajmiemy się wspólnie z całą klasą na osobnej lekcji. Często mylimy informację zwrotną z oceną opisową. Ta ostatnia, choć równieŝ wyraŝona komentarzem jest przewaŝnie oceną sumującą, gdyŝ występuje jako opinia o umiejętnościach i wiedzy ucznia po zrealizowaniu pewnej partii materiału, działu lub na koniec roku szkolnego. Nie zawiera wskazówek jak poprawić to, co juŝ zostało zakończone. Informacja zwrotna wymaga od nauczyciela znacznie więcej pracy niŝ wystawienie oceny. Zabiera takŝe wiele czasu. Nauczyciel, musi wypracować taki sposób jej konstruowania i przekazywania, który będzie najbardziej efektywny dla niego i dla ucznia. Niektórzy nauczyciele uŝywają róŝnego koloru długopisów do poszczególnych jej elementów, w ten sposób unikają powtarzania instrukcji. Istnieje równieŝ ustna informacja zwrotna. Czasami jest ona lepsza od pisemnej. Warto zadbać o to, aby była przekazywana w sprzyjających warunkach ( nie zawsze przy świadkach, w spokojnej i Ŝyczliwej atmosferze ). Informacja zwrotna moŝe być bardzo istotna dla rodziców. Jeśli rodzice zapoznają się z nią, to mogą według wskazówek, które podał nauczyciel, pomóc dziecku w poprawie, na bieŝąco śledzą postępy dziecka i czuwają nad jego rozwojem. Jasne, precyzyjne komentarze nauczyciela mogą przekonać rodziców do oceniania kształtującego. Rodzice uświadamiają sobie, Ŝe więcej dowiadują się o swoim dziecku z komentarza niŝ z wystawionego stopnia. Informacja zwrotna ucznia dla nauczyciela Nie tylko nauczyciel przekazuje informację zwrotną uczniom, moŝe ją równieŝ od uczniów otrzymywać. Informacja zwrotna ucznia dla nauczyciela moŝe dotyczyć oceny sposobów i metod nauczania, które stosuje nauczyciel. Najczęściej spotykaną formą uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów jest ankieta pod koniec roku szkolnego lub semestru. Nauczyciel układa takie pytania, na które chciałby uzyskać odpowiedź. Dodatkowym atutem ankiety jest jej anonimowość. Oto kilka pytań zaczerpniętych z ankiet: 1. Czy Twoim zdaniem lekcje były: - ciekawe - nudne - trudne

11 - typowe - nietypowe - z małą szansą na aktywność 2. Na lekcjach j. polskiego wolisz metody: - podające - dyskusje - ćwiczenia pisemne - prace z tekstem - drame itp. Ocena koleŝeńska Ocenianie kształtujące ma wspomagać uczniów w ich procesie uczenia się. Pomocą dla uczniów jest przekazanie im części odpowiedzialności za uczenie się. Jednym ze sposobów takiej odpowiedzialności jest wprowadzenie oceny koleŝeńskiej. Polega ona na tym, Ŝe uczniowie na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów oceniają pracę kolegi czy koleŝanki. Uczeń pełni funkcję oceniającego nauczyciela, recenzuje pracę innego ucznia i daje mu wskazówki. Gdy wprowadzimy ocenę koleŝeńską, uczniowie przed sprawdzianem muszą znać kryteria oceniania, więc w czasie pisania kierują się zawartymi wskazówkami. Po sprawdzianie uczniowie oddają swoją pracę koledze lub koleŝance. Nauczyciel musi zapoznać uczniów z prawidłowym rozwiązaniem zadania i nauczyć ich jak oceniać pracę kolegi. Najlepiej jest przedstawić kilka anonimowych prac i wspólnie napisać do nich komentarz. MoŜna równieŝ podać uczniom instrukcję np. - wypisujemy co jest dobrze zrobione - wypisujemy, co jest źle zrobione - jedno zdanie końcowe dla kolegi coś od siebie. Stosując ocenę koleŝeńską, oszczędzamy czas, który zwykle nauczyciel poświęca na sprawdzenie prac uczniowskich, uczniowie bardzo szybko otrzymują informację zwrotną. Podczas oceniania prac kolegów uczniowie zwracają uwagę na sprawy, które sami pominęli w swojej pracy, i w ten sposób uczą się równieŝ wzajemnie od siebie. Ocena koleŝeńska zmniejsza rywalizację uczniów, co wpływa pozytywnie na proces uczenia się. Łatwiej, teŝ przyjąć informację zwrotną od rówieśnika, choćby dlatego, Ŝe wyraŝona jest językiem, którym uczniowie się porozumiewają. Jednocześnie uczeń w roli nauczyciela staje się bardziej odpowiedzialny i przykłada się do napisania dobrego komentarza, a wtedy sam się równieŝ uczy.

12 Samoocena ucznia Samoocena jest nierozerwalnie związana z ideą oceniania kształtującego. Właściwie poprzez samoocenę moŝemy zachęcić uczniów do wzięcia odpowiedzialności za swoją naukę. Jest wiele korzyści jakie przynosi samoocena oto niektóre z nich: - uczniowie stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni za swoją naukę oraz zaangaŝowani w proces uczenia się - uczniowie rozumieją, czego się uczą i po co - wzrasta u uczniów poczucie własnej wartości, pewność siebie i motywacji do nauki - uczniowie wiedzą czego jeszcze nie opanowali i czego muszą się nauczyć - uczniowie łatwiej się przyznają, Ŝe czegoś nie rozumieją i chętniej zadają pytania - lekcje stają się ciekawsze dla uczniów i dla nauczycieli - nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów - nauczyciel moŝe wspólnie z uczniami planować osiąganie przez uczniów załoŝonych celów. Samoocena, jak kaŝda informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym powinna zawierać cztery elementy: - co juŝ umiem? - nad czym muszę jeszcze popracować? - co powinienem zmienić w swoim sposobie uczenia się? - jakie powinienem przyjąć postanowienie na przyszłość? Samoocenę moŝna stosować równieŝ do wypowiedzi ustnych. Szczególnie duŝym powodzeniem wśród nauczycieli stosujących ocenianie kształtujące cieszy się samoocena za pomocą metody światła drogowe. Polega ona na tym, Ŝe uczniowie oceniają swoją pracę trzema kolorami: zielony bardzo dobra, Ŝółty z usterkami, czerwony słaba. Metoda świateł uŝywana jest teŝ jako szybka diagnoza poziomu zrozumienia zagadnienia wśród uczniów. Znanych jest kilka technik samooceny np. 1.technika zdań podsumowujących nauczyciel prosi o dokończenie zdań np. Dziś na lekcji dowiedziałem się..., Chciałbym zapamiętać..., Trudne było...itp. 2. technika: tak- nie podniesienie rąk przez osoby, które nie mają Ŝadnych wątpliwości związanych z tematem 3. technika: wiem, czego chciałbym się dowiedzieć, nauczyłem się 4. technika oceniania trudności 5. kosz i walizka

13 6. test samokontroli 7. dowód na to, Ŝe się uczę Dobrze zaplanowana samoocena przynosi efekty, a wykorzystanie róŝnych technik przyczyni się do udzielenia pomocy uczniom i nauczycielom. Praca z ocenianiem kształtującym pozwala kaŝdemu, nawet najsłabszemu uczniowi, uwierzyć w siebie, a to z pewnością ułatwia sukces. Stosowanie oceniania kształtującego zmusza nauczycieli do nieszablonowego myślenia. KaŜda lekcja powinna być przygodą dla ucznia. Ocena kształtująca, to nowy sposób oceniania, to nowa filozofia nauczania i uczenia się. Referat opracowali nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej Danuta Rozmus Iwona Krajewska Jolanta Piekarska W pracy wykorzystano: 1. Materiały opublikowane na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie 2.,,Ocenianie kształtujące w praktyce Danuty Sterna

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (Formative assessment)

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (Formative assessment) Jak oceniać, by wspierać rozwój ucznia OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE (Formative assessment) Przemysław Jackowski jackow007@interia.pl 603 882 007 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Czym jest ocenianie kształtujące? Jakie

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Materiały dodatkowe do e-szkolenia Zasada 1 Ocenianie kształtujące powinno być powiązane z dobrym planowaniem nauczania i uczenia się. Nauczyciel planując lekcję, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek

Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń sam się zaczął uczyć! Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej Opracowała: mgr Halina Staniek Rozporządzenie o ocenianiu z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące ( OK ) częste ocenianie ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału. Dla rodziców jest to dawanie informacji zwrotnej z czym uczeń daje sobie radę

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co sprzyja uczeniu się? DEFINICJE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE TO PRZEKAZYWANIE UCZNIOWI INFORMACJI W TAKI SPOSÓB, KTÓRY POMAGA MU SIĘ UCZYĆ.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych. Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE

Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych. Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE Ocenianie kształtujące jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych Katarzyna Nowak konsultant ds. języka angielskiego WODN SKIERNIEWICE Ocenianie często pojmujemy jako podsumowanie pewnego etapu

Bardziej szczegółowo

Białystok, 15 maja 2012 r.

Białystok, 15 maja 2012 r. Białystok, 15 maja 2012 r. W jaki sposób pisać komentarze do prac pisemnych uczniów, aby motywowały do dalszej pracy? OPRAC. Urszula Roman OCENIANIE jest to proces służący uzyskaniu i interpretacji danych

Bardziej szczegółowo

1 Informacja zwrotna. IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się

1 Informacja zwrotna. IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się 1 Informacja zwrotna IZ jest dialogiem nauczyciela z uczniem mającym pomóc uczniowi w uczeniu się 2 Informacja zwrotna dla nauczyciela 3 Światła drogowe Zielony daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 18.11.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące 1 Ocenianie kształtujące 2 Ocenianie kształtujące w nowej podstawie programowej 3 Rozporządzenie o ocenianiu Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny

Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny Danuta Kosior ZS CKR w Gołotczyźnie doradca metodyczny 1. Definicja oceniania kształtującego 2. Podstawa prawna oceniania kształtującego 3. Ocenianie kształtujące a ocenianie tradycyjne (sumujące) 4. Dziesięć

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Opracowanie: Joanna Dembowa Kalisz 8 grudnia 2014 LISTA WAŻNYCH PYTAŃ O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Dlaczego nauczyciel powinien podawać uczniom

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć 1 40 Definicja Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć 1 Cele prezentacji 1. Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2. Słuchacze zostaną

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące dla rodziców

Ocenianie kształtujące dla rodziców Ocenianie kształtujące dla rodziców 1 Definicja Ocenianie kształtujące to pozyskiwanie i udzielanie informacji pomagającej w nauczaniu i uczeniu się. 2 Elementy wspomagające Praca w parach Zeszyt Patyczki

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć. Szkoła Ucząca Się

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć. Szkoła Ucząca Się Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć Szkoła Ucząca Się 1 1. Poznamy: Cele prezentacji definicję oceniania kształtującego elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2. Zachęcimy

Bardziej szczegółowo

Uczenie się i nauczanie WYZWANIA SZKOŁY DEMOKRACJI DO PODJĘCIA W TYM OBSZARZE:

Uczenie się i nauczanie WYZWANIA SZKOŁY DEMOKRACJI DO PODJĘCIA W TYM OBSZARZE: Uczenie się i nauczanie W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa

Bardziej szczegółowo

Opracowała Agnieszka Szczepaniak

Opracowała Agnieszka Szczepaniak Opracowała Agnieszka Szczepaniak Ustaliliśmy cele, więc wiemy dokąd zdążamy, co chcielibyśmy wspólnie osiągnąć. Teraz musimy ustalić, jakie zjawiska i fakty pokażą, że osiągnęliśmy założone cele na danej

Bardziej szczegółowo

Słów kilka o ocenianiu kształtującym.

Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia, w trakcie nauczania, informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się,

Bardziej szczegółowo

Elementy oceniania kształtującego

Elementy oceniania kształtującego Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASY 4-5 I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie uczniowskich OK-zeszytów

Doskonalenie uczniowskich OK-zeszytów Doskonalenie uczniowskich OK-zeszytów Autor: Marta Dobrzyńska Rysunki: Danuta Sterna Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Noakowskiego 10/1 00-666 Warszawa www.ceo.org.pl 2 OK zeszyt jest

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015. Badanie uczniów Ocenianie kształtujące EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2014/2015 Badanie uczniów Ocenianie kształtujące Język polski 4a 18 ankiet nigdy rzadko czasami często bardzo często 1.Atmosfera na lekcjach sprzyja uczeniu się 1 7 9 2.Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 1 Cele prezentacji Zachęcenie do stosowania oceniania kształtującego w pracy z uczniami Zapoznanie uczestników ze strategiami OK Zademonstrowanie technik strategii OK

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące jest motywujące!?

Ocenianie kształtujące jest motywujące!? Ocenianie kształtujące jest motywujące!? ABC strategi oceniania kształtującego Ppt została przygotowana na bazie wiedzy propagowanej przez CEO Cele warsztatów Zapoznanie uczestników ze strategiami OK.

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna. SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna. SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania SESJA I/5 Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania STRATEGIE OCENIANIA KSZTAŁTUJACEGO Zeszyt.. 1 1. Cele prezentacji: Zapoznanie uczestników ze strategiami OK. Zademonstrowanie technik OK.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna Małgorzata Lipińska Temat innowacji: OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co i jak się uczyć na języku polskim. Data wprowadzenia: 12.09.2018 r. Data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

OK STRATEGICZNIE. Zeszyt

OK STRATEGICZNIE. Zeszyt OK STRATEGICZNIE Zeszyt.. www.ceo.org.pl/ok Program Szkoła Ucząca Się prowadzą: 1 1. Definicja oceniania kształtującego Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NT. STOSOWANIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM , Warszawa

KONFERENCJA NT. STOSOWANIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM , Warszawa KONFERENCJA NT. STOSOWANIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM 10-12.10.2014, Warszawa ANKIETA Czy doświadczenia zdobyte na konferencji pomogą mi w udzielaniu moim uczniom pisemnej informacji, pomagającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 34 w Katowicach

Gimnazjum nr 34 w Katowicach Gimnazjum nr 34 w Katowicach ZARZĄDZANIE KLASĄ 1.3 Proaktywność BUDOWANIE RELACJI 2.1. Posługuj się imieniem dziecka RELACJE DOM SZKOŁA 5.2 Pytaj rodziców Celem naszych działań było zmniejszenie stresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Ocenianie i jego cele Jednym z integralnych elementów współczesnego kształcenia jest ocenianie, które często jest postrzegane jako zbędne i kłopotliwe. Jednak

Bardziej szczegółowo

Motywowanie przez ocenianie

Motywowanie przez ocenianie Czchów, 12 grudnia 2013 r. Cele do zrealizowania: zaangażowanie uczniów w procesy uczenia się przekonanie uczniów, że ocena dostarcza informacji o ich postępach w nauce przekonanie uczniów, że ocena pomaga

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów. Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów. 1. Nauczyciel prosi uczniów, by sformułowali cele lekcji Do większości-4 Do połowy-6

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania technika / zajęcia techniczne. Szkoła Podstawowa w ZS Wierzawice rok szkolny 2017/2019 Klasy V-VI

Przedmiotowy system oceniania technika / zajęcia techniczne. Szkoła Podstawowa w ZS Wierzawice rok szkolny 2017/2019 Klasy V-VI Przedmiotowy system oceniania technika / zajęcia techniczne Nauczyciel: Adam Kniaziewicz Szkoła Podstawowa w ZS Wierzawice rok szkolny 2017/2019 Klasy V-VI Uwzględniony został stosunek ucznia do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pierwszą zasadą oceniania kształtującego jest. sformułowanie celów lekcji i przedstawienie ich w sposób zrozumiały dla ucznia.

Pierwszą zasadą oceniania kształtującego jest. sformułowanie celów lekcji i przedstawienie ich w sposób zrozumiały dla ucznia. Pierwszą zasadą oceniania kształtującego jest sformułowanie celów lekcji i przedstawienie ich w sposób zrozumiały dla ucznia. Nauczyciel ustalając cele lekcji, odpowiada sobie na podstawowe pytanie po

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klas I III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Kryteria oceniania dla klas I III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Kryteria oceniania dla klas I III w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach Nauczanie zawsze łączy się z ocenianiem, ze sprawdzaniem aktualnego stanu wiadomości i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Rafał Lejman, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV, V, VI - SZKOŁA PODSTAWOWA ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Przedmiotowy system oceniania: informatyka

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniem

Indywidualizacja pracy z uczniem Indywidualizacja pracy z uczniem Źródło: jeja.pl Indywidualizacja - to uwzględnienie w systemie dydaktycznowychowawczym różnic indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Małgorzata Osińska Mgr historii, wieloletni współpracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Okręgowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Współautorka

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W GIMNAZJUM 1. Cele oceniania: ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania, uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

5) PR ZE DM IOTOWY SYS T EM OCE NIA NI A Z H ISTOR II

5) PR ZE DM IOTOWY SYS T EM OCE NIA NI A Z H ISTOR II 5) PR ZE DM IOTOWY SYS T EM OCE NIA NI A Z H ISTOR II I. Jak pracujemy podczas zajęć historii 1. Prowadzimy systematycznie zeszyt przedmiotowy, są w nim wszystkie notatki, zadania domowe, wykonywane ćwiczenia.

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI

JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI JAK POMÓC DZIECKU KORZYSTAĆ Z KSIĄŻKI ŻEBY WYNIOSŁO Z NIEJ JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI www.sportowywojownik.pl KORZYŚCI - DLA DZIECI: Korzyści, jakie książka Sportowy Wojownik zapewnia dzieciom, można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas V-VI SP nr 1 i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Projekt finansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 14 z dnia 17 czerwca 2014 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Wspieramy uczniów w uczeniu się- stosowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych

Szkolenie w zakresie wspomaganie szkół w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu dot. projektu WND-POWR.02.10.00-00-7007/17 Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji Konkurs POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie w zakresie wspomaganie

Bardziej szczegółowo

3. Wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy.

3. Wdrażanie ucznia do samooceny i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za osobiste postępy. I CELE OCENIANIA: 1. Zbieranie rzetelnej i obiektywnej informacji o osiągnięciach ucznia oraz o postępach w zdobywaniu tych osiągnięć, poprzez zastosowanie przejrzystych kryteriów wymagań na poszczególne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII. SZKOłA PODSTAWOWA NR 34 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII. SZKOłA PODSTAWOWA NR 34 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII SZKOłA PODSTAWOWA NR 34 W BYDGOSZCZY CELE OCENIANIA: - diagnozowanie osiągnięć uczniów - wspieranie rozwoju ucznia - motywowanie uczniów do pracy - informacja o skuteczności

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO SPOSOBY NA DOBRY POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 1. Zadbanie, aby dziecko miało stałe miejsce do uczenia się, w którym znajdują się wszystkie potrzebne przedmioty. 2. Podczas odrabiania lekcji ważne jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie (klasy I-III) 1.Zasady oceniania: - oceny są oparte na czytelnych kryteriach znanych uczniom

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły

Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły ZAŁĄCZNIK A Lista kontrolna do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły Warto, aby pracownicy szkoły używali tej listy kontrolnej na początku i w trakcie drogi do widocznego uczenia się wewnątrz szkoły w

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI)

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie ( klasy IV-VI) 1. Cele oceniania Systematyczna obserwacja postępów ucznia Uświadomienie uczniowi

Bardziej szczegółowo

PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA

PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA PRACA DOMOWA JAKO JEDNA Z FORM KSZTAŁCENIA mgr Agata Pajkert-Skadłubowicz 1. Praca domowa uczniów. Praca domowa - jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym, jest ważną

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania uczniów I etapu edukacyjnego - edukacji wczesnoszkolnej 1 września 2017 r. System bieżącego oceniania uczniów edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 12/1A tel. 29 742 95 65 tel/fax 29 742 50 05 cdntwpwyszkow@wp.pl www.twpwyszkow.pl SCENARIUSZ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Problemy z matematyką

Problemy z matematyką Problemy z matematyką Opracowała Izabela Góra W każdej klasie, obok uczniów bardzo zdolnych, są uczniowie o niskich możliwościach uczenia się matematyki. Niejeden nauczyciel zastanawia się, jak im pomóc.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język polski Mariola Trajdos-Kursa

Przedmiotowy System Oceniania język polski Mariola Trajdos-Kursa Przedmiotowy System Oceniania język polski Mariola Trajdos-Kursa 1. Ocenie podlegają: słuchanie mówienie(wypowiedzi dotyczące rozmaitych tekstów kultury, inne wypowiedzi, recytacje) pisanie (prace domowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOT EWALUACJI: WYMAGANIE: Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z matematyki w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z matematyki w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z matematyki w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów III. Sposoby sprawdzania wiadomości i

Bardziej szczegółowo

1 opracowanie Beata Bieniek

1 opracowanie Beata Bieniek 1 opracowanie Beata Bieniek OCENA KSZTAŁTUJĄCA Nauczyciele są w trudnej sytuacji. Ogranicza ich program nauczania, perspektywa uczniowskich egzaminów i w końcu brak umiejętności i wiedzy, jak lepiej nauczać.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki. Zespół Szkół w Rycerce Górnej Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki Zespół Szkół w Rycerce Górnej CO TO JEST MOTYWACJA? Na słowo MOTYWACJA składają się dwa słówka: Motyw i Akcja. Czyli aby podjąć jakieś określone działanie

Bardziej szczegółowo

SP4 jest OK. - czyli praca z ocenianiem kształtującym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie

SP4 jest OK. - czyli praca z ocenianiem kształtującym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie SP4 jest OK - czyli praca z ocenianiem kształtującym w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie SPIS TREŚCI Początki nie zawsze są takie trudne Praca z OK na lekcji w SP4 Przykład pracy

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI OCENIANIU PODLEGAJĄ: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ćwiczenia praktyczne, wykonywane podczas zajęć i analizowane pod kątem osiągania celów operacyjnych lekcji, aktywność

Bardziej szczegółowo

2. OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE:

2. OCENIANIU PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. CELE OCENIANIA Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. Motywowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM Ocenianie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - GIMNAZJUM - informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, - motywowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII. Praca klasowa, sprawdzian 4. Kartkówka 3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII. Praca klasowa, sprawdzian 4. Kartkówka 3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA kl. IV - VIII 1. Każdy uczeń oceniany jest według znanych kryteriów. 2. Kontroli i ocenie podlegają: prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace praktyczne w tym prace

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - WYNIKI ANKIET UCZNIÓW Z GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona 23.05.2018 r. Ankietowanych zostało 30

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP:

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SP: I. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności: wypowiedź ustna (np. werbalna reakcja na polecenia nauczyciela lub pokazanie na kartach obrazkowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w

Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Radomiu (rok szkolny 2016 2017) Ankieta ewaluacyjna dotycząca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć.

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Cel główny: Zorganizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Cele szczegółowe: a. Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W KRZYWINIU 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów odpowiedzi ustne, kartkówki, testy, prace domowe,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo