ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013

2 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej szkoły. Egzamin przeprowadzono zgodnie z harmonogramem podanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, czyli 23 kwietnia 2013 r. z część humanistycznej, 24 kwietnia 2013 r. z część matematyczno-przyrodniczej i 25 kwietnia 2013 r. z języka obcego nowożytnego. Podstawą prawną przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) wprowadziło od roku szkolnego 2011/2012 nową formułę egzaminu gimnazjalnego. Egzamin gimnazjalny w 2013 r. składał się z trzech części: części humanistycznej, w której uczniowie rozwiązywali dwa zestawy egzaminacyjne: z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz po przerwie z języka polskiego; części matematyczno-przyrodniczej, w której uczniowie również rozwiązywali dwa zestawy egzaminacyjne: z przedmiotów przyrodniczych oraz po przerwie z matematyki; język obcy, który zdawany był na dwóch poziomach, podstawowym i rozszerzonym. Uczniowie, którzy zdawali egzamin gimnazjalny z języka obcego, którego uczyli się wcześniej w szkole podstawowej, zobowiązani byli pisać test z tego języka na dwóch poziomach, pozostali uczniowie tylko na poziomie podstawowym. 2

3 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYNIKÓW Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. W tabeli przedstawiono przedziały procentowe średnich wyników wszystkich szkół w Polsce, w których w 2013 roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny w terminie głównym. Stanin Nazwa stanina Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski na poziomie podstawowym 1 najniższy 28,0 40,6 18,8 34,6 22,6 39,6 14,4 24,5 23,5 37,9 2 bardzo niski 40,7 48,4 34,7 50,6 39,7 49,4 24,6 34,8 38,0 46,5 3 niski 48,5 52,0 50,7 55,4 49,5 53,5 34,9 40,3 46,6 52,1 4 niżej średni 52,1 54,9 55,5 59,1 53,6 56,5 40,4 44,3 52,2 57,2 5 średni 55,0 57,9 59,2 62,6 56,6 59,7 44,4 48,3 57,3 62,8 6 wyżej średni 58,0 61,2 62,7 66,4 59,8 63,0 48,4 53,0 62,9 69,1 7 wysoki 61,3 65,8 66,5 71,3 63,1 67,4 53,1 59,4 69,2 77,7 8 bardzo wysoki 65,9 74,5 71,4 78,8 67,5 75,6 59,5 72,2 77,8 91,4 9 najwyższy 74,6 91,2 78,9 92,7 75,7 97,7 72,3 98,9 91,5 100 Uwaga! Pominięto placówki liczące mniej niż 5 uczniów. *Zaznaczone pola przedstawiają wyniki naszych uczniów. Uczniowie naszej szkoły z Historii i wiedzy o społeczeństwie osiągnęli stanin 7 (wysoki) a z pozostałych części egzaminu stanin 6 (wyżej średni). Są to bardzo dobre wyniki tym bardziej, że w klasie pierwszej ci sami uczniowie po ogólnopolskim teście kompetencji z matematyki (Lepsza Szkoła GWO) uplasowali się na staninie 4 (niżej średnim). Świadczy to o dużym postępie poczynionym przez naszych uczniów. 3

4 Analiza średnich wyników egzaminu gimnazjalnego na tle powiatu i województwa Część egzaminu Klasa III a Klasa III b Szkoła ogółem Powiat Województwo Historia i wiedza o społeczeństwie Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język angielski PP Język angielski PR * Wszystkie powyższe średnie podano w % Średnie wyniki naszych uczniów zarówno z części humanistycznej jak i matematycznoprzyrodniczej są wyższe od wyników w województwie. Wyniki klasy III b są znacznie wyższe od wyników klasy III a co można uzasadnić małą liczbą uczniów tej klasy i tym samym indywidualizacją procesu nauczania. 4

5 CZĘŚĆ I. EGZAMIN W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Wystąpiły również zadania, w których uczeń musiał ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń lub uzasadnić poprawność wybranej odpowiedzi. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów sformułowania zapytania dotyczącego problemu językowego skierowanego do językoznawcy oraz napisania charakterystyki wybranego bohatera literackiego. Uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka polskiego mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z zakresu języka polskiego Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów z egzaminu z zakresu języka polskiego przedstawiono w tabeli. Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu ,64 0,60 0,71 łatwy Liczba punktów możliwych do zdobycia Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) ,5 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 20,6 19,2 22,7 Odchylenie standardowe 5,74 5,53 5,40 Wynik najwyższy Wynik najniższy Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego okazał się dla uczniów klasy III a i łatwy dla uczniów klasy III b. Maksymalny wynik uzyskał na egzaminie 1 uczeń. Szesnastu uczniów przystępujących do egzaminu (55,2%) uzyskało 63% punktów i więcej. 5

6 Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka polskiego Liczba punktów łatwości zadań szkoła , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne - 0,20 0,49 Trudne 13,14,22 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 4,9,15,16,18 0,70 0,89 Łatwe 2,3,5,6,7,10,11,17,19,20,21 0,90 1,00 Bardzo łatwe 1,8,12 Trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji łączące zadania typu prawda-fałsz i wielokrotnego wyboru. Aby je poprawnie rozwiązać, uczeń musiał najpierw skonfrontować prawdziwość informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Wymagało to nie tylko opanowania pewnych umiejętności, np. wskazania funkcji użytych środków stylistycznych z zakresu składni, ale także koncentracji i uważnego przeczytania zaproponowanych odpowiedzi. Uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami, które sprawdzały odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Nie sprawiły im problemu zadania, które wymagały odnalezienia w tekście publicystycznym lub literackim informacji podanych wprost i w sposób przystępny oraz przeprowadzenia prostego wnioskowania na podstawie wyraźnie zarysowanych przesłanek. Jeśli jednak odpowiedź wymagała dokładniejszej analizy tekstu, krytycznej oceny faktów oraz wyciągnięcia właściwych wniosków wynikających z analizy całego tekstu, zadania okazywały się trudniejsze. 6

7 Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie. Uczeń za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zestawu egzaminacyjnego z historii i wiedzy o społeczeństwie mógł uzyskać maksymalnie 33 punkty. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów z egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przedstawiono w tabeli. Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu Liczba punktów możliwych do zdobycia ,62 0,58 0, Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 20, ,25 Odchylenie standardowe 4,85 4,8 4,25 Wynik najwyższy Wynik najniższy Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z historii i wiedzy o społeczeństwie dla naszych uczniów okazał się. Szesnastu uczniów przystępujących do egzaminu (55,2%) uzyskało 58% punktów i więcej. Nie uzyskano wyniku maksymalnego. Wynik najwyższy (32/33pkt) uzyskał na egzaminie 1 uczeń. Najniższy uzyskany wynik to 12/36 pkt. 7

8 Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Liczba punktów łatwości zadań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne 6 0,20 0,49 Trudne 3,16,17,19,23 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 2,7,9,10,11,14,20,21,22 0,70 0,89 Łatwe 1,8,12,15,18,24 0,90 1,00 Bardzo łatwe 4,5,13 Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści uzyskali średnio 62% punktów. W zakresie umiejętności analizy i interpretacji historycznej tegoroczni gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem oraz porównywaniem informacji pozyskanych z różnych źródeł, tj. tablicy genealogicznej, mapy czy tekstu zestawionego z ilustracjami (zadanie 4. i 13. oraz 5.). Zaś najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające umiejętność porządkowania i sytuowania w czasie najważniejszych wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Piastów oraz porządkowania i sytuowania w czasie najważniejszych wydarzeń związanych z relacjami polsko-krzyżackimi w epoce Jagiellonów (zadanie 6.) 8

9 CZĘŚĆ II. EGZAMIN W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. Tak jak w poprzednich latach, zadania te sprawdzają wiadomości (np. znajomość symboli, terminów, wzorów, formuł) oraz opanowanie umiejętności prostych (np. wyszukiwania informacji). Więcej niż dotychczas zadań sprawdza opanowanie umiejętności złożonych (np. rozumowania wymagającego krytycznego myślenia, wykrywania współzależności elementów lub procesów, stosowania zintegrowanej wiedzy we własnych strategiach rozwiązywania problemów). Uczniowie za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych mogli uzyskać maksymalnie 28 punktów. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych Podstawowe parametry statystyczne wyników trzecioklasistów z egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych przedstawiono w tabeli. Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu Liczba punktów możliwych do zdobycia ,60 0,54 0, Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 16,72 15,24 18,83 Odchylenie standardowe 4,88 4,67 4,37 Wynik najwyższy Wynik najniższy Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów był. Osiemnastu zdających (62%) uzyskało wynik 57% punktów i większy niż 57% punktów. Wynik najwyższy (25/28 pkt) uzyskał 1 uczeń. Wynik najniższy (7/28 pkt) otrzymał 1 uczeń. 9

10 Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych Liczba punktów łatwości zadań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne - 0,20 0,49 Trudne 4,7,12,15,17,21,23 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 2,3,5,9,10,13,19,20,22,24 0,70 0,89 Łatwe 1,6,8,14,16,18 0,90 1,00 Bardzo łatwe 11 Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmował zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii, mierzące między innymi umiejętność posługiwania się metodą naukową, opisem doświadczenia oraz wnioskowaniem. Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali średnio 60% punktów. BIOLOGIA Zadaniem łatwym było dla uczniów zadanie 6. sprawdzające umiejętność analizy tekstu z odwołaniem do wiedzy na temat ewolucji. Najtrudniejsze z biologii było zadanie 4., które sprawdzało ogólną wiedzę na temat różnorodności organizmów i ich funkcjonowania. CHEMIA Łatwym dla uczniów okazało się zadanie 8., w którym zostało opisane doświadczenie. 10

11 Umiarkowanie trudne dla gimnazjalistów okazało się zadanie 10. dotyczące planowania doświadczenia. FIZYKA Najłatwiejszym z fizyki było dla uczniów zadanie 16. Jego rozwiązanie wymagało powiązania wiedzy teoretycznej z sytuacją praktyczną. Trudne dla uczniów okazało się zadanie 15., które sprawdzało umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. GEOGRAFIA Umiarkowanie trudne było dla uczniów zadanie 22., które sprawdzało ważną umiejętność praktyczną: korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej. Trudne było dla uczniów zadanie 23. sprawdzające stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce. Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki Zestaw egzaminacyjny z zakresu matematyki składa się z 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Wśród zadań zamkniętych było 14 zadań wielokrotnego wyboru oraz 6 zadań prawda fałsz. Za rozwiązanie każdego z zadań zamkniętych można było otrzymać 1 punkt. Za rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 29 punktów. Do rozwiązania zadań niezbędne są umiejętności i wiadomości ujęte w postaci wymagań ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z zakresu matematyki Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów z egzaminu z zakresu matematyki przedstawiono w tabeli Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu Liczba punktów możliwych do zdobycia ,49 0,48 0, Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) Wynik średni (średnia arytmetyczna) 14,28 13,88 14,83 Odchylenie standardowe 5,63 6,24 4,58 Wynik najwyższy Wynik najniższy

12 Dla uczniów klasy III a standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z zakresu matematyki okazał się a dla uczniów klasy III b. Piętnastu trzecioklasistów (51,7%) uzyskało 52% punktów i więcej. Wynik najwyższy to 26/29 pkt, a najniższy 5/29 pkt. Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z zakresu matematyki Liczba punktów łatwości zadań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne 1,22 0,20 0,49 Trudne 11,12,14,16,18,19,20,23 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 4,5,6,7,9,13,21 0,70 0,89 Łatwe 2,3,8,10,15,17 0,90 1,00 Bardzo łatwe - Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 49% punktów. Jednym z najłatwiejszych okazało się zadanie 15 (100% uczniów klasy III b poprawnie rozwiązało to zadanie), w którym uczeń korzysta z faktu, że styczna do okręgu jest prostopadła do promienia poprowadzonego do punktu styczności i stosuje twierdzenie Pitagorasa, oraz zadanie 10., w którym uczeń miał ocenić prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do opisanej sytuacji. Dużo więcej trudności sprawiło zdającym rozwiązanie zadania 22., w którym powinni wykazać się umiejętnością rozumowania matematycznego stanowiącą jedno z najważniejszych wymagań ogólnych nowej podstawy programowej z matematyki, oraz zadanie 1 dotyczące pojęcia mediany. 12

13 CZEŚĆ III. EGZMIN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO. Egzamin z języka obcego nowożytnego zdawany był na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Wszyscy gimnazjaliści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast uczniowie, którzy kontynuowali w gimnazjum naukę danego języka ze szkoły podstawowej, rozwiązywali obowiązkowo także zadania na poziomie rozszerzonym. Do egzaminu na poziomie rozszerzonym mogli również przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli naukę wybranego języka w gimnazjum. Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym mogli uzyskać maksymalnie 40 punktów. Nasi uczniowie przystąpili do egzaminu z j. angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów z egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym przedstawiono w tabeli Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu Liczba punktów możliwych do zdobycia ,63 0,59 0, Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) ,5 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 25,03 23,53 27,17 Odchylenie standardowe 8,42 8,53 7,77 Wynik najwyższy Wynik najniższy Dla trzecioklasistów standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym okazał się. Siedemnaście osób (58,6%) uzyskało 13

14 60% punktów i więcej. Wynik najwyższy ( 39/40 pkt) otrzymało 2 uczniów, natomiast wynik najniższy (8/40 pkt) tylko jedna osoba. Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Liczba punktów łatwości zadań , , , , , , , , , , ,43 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne - 0,20 0,49 Trudne 9,10,11 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 3,5,6 0,70 0,89 Łatwe 1,2,4,7,8 0,90 1,00 Bardzo łatwe - W części sprawdzającej rozumienie ze słuchu łatwe dla zdających były przede wszystkim zadania sprawdzające umiejętność wyszukiwania w tekście określonych informacji. Trudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu jako całości, np. określenie jego głównej myśli, określenie intencji nadawcy tekstu lub określenie kontekstu sytuacyjnego (np. stwierdzenie, do kogo tekst jest adresowany lub gdzie odbywa się rozmowa). Najłatwiejsze dla uczniów przystępujących do egzaminu było w tej części arkusza zadanie 1., sprawdzające umiejętność wyszukania określonych informacji w tekście. Uczniowie uzyskali wyższe wyniki za rozwiązanie zadań, w których informacja potrzebna do wykonania zadania była wyrażona w tekście oraz samym zadaniu tymi samymi słowami. Trudniejsze okazały się z kolei te zadania, w których użyte były wyrażenia synonimiczne lub udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało połączenia informacji z różnych części tekstu. Dla większości uczniów przystępujących do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość środków językowych. Oprócz rozumienia tekstów w arkuszu egzaminacyjnym sprawdzana była także znajomość funkcji językowych oraz środków językowych. Zdający uzyskali wyższe wyniki w części sprawdzającej znajomość funkcji językowych, natomiast zadania w części sprawdzającej znajomość środków językowych okazały się dla nich znacznie trudniejsze 14

15 Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Zestaw ten składał się z 8 zadań, w tym z 5 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych. Wśród zadań otwartych było jedno krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał napisać oraz dwa zadania otwarte z luką, sprawdzające umiejętność stosowania środków językowych. Zdający za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. Ogólne wyniki uczniów z egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Podstawowe parametry statystyczne wyników uczniów z egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przedstawiono w tabeli Wartości liczbowe ogółem kl. III a kl. III b Liczba uczniów biorących udział w egzaminie gimnazjalnym Wskaźnik łatwości zestawu Liczba punktów możliwych do zdobycia ,43 0,39 0, Wynik najczęstszy (modalna) Wynik środkowy (mediana) ,5 Wynik średni (średnia arytmetyczna) 17,17 15,76 19,17 Odchylenie standardowe 10,43 9,47 11,36 Wynik najwyższy Wynik najniższy Dla uczniów standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym okazał się. Piętnastu trzecioklasistów (51,7%) uzyskało 40% punktów i więcej.jeden uczeń osiągnął wynik 39/40 pkt, jeden też uzyskał wynik najniższy 2/40 pkt. Wskaźnik łatwości zadań standardowego zestawu egzaminacyjnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym Liczba punktów 15 łatwości zadań , , , , , , , ,50

16 łatwości Interpretacja zadania 0,00 0,19 Bardzo trudne - 0,20 0,49 Trudne 2,3,4,5,6,7 0,50 0,69 Umiarkowanie trudne 1,8 0,70 0,89 Łatwe - 0,90 1,00 Bardzo łatwe - Najłatwiejszą częścią arkusza było rozumienie ze słuchu, następnie rozumienie tekstów pisanych. Natomiast wypowiedź pisemna ze średnią 0,50 okazała się trudna. W zadaniu 8 sprawdzane było opanowanie przez zdających kilku wymagań podstawy programowej w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej (np. opisywanie ludzi/miejsc/czynności, relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, wyrażanie i uzasadnianie swoich poglądów, uzyskiwanie i przekazywanie informacji i wyjaśnień). Za treść i zakres zdający otrzymali porównywalny wynik, lepiej wypadła spójność wypowiedzi 0,50, natomiast poprawność środków językowych czyli jakość języka wymaga większej uwagi w procesie kształcenia. Większość uczniów nie potrafiła poprawnie uzupełnić tekstu w zadaniu 6. oraz zdań w zadaniu 7. Duże problemy sprawiało uczniom stosowanie właściwych form czasowników i rzeczowników, stosowanie utartych związków wielowyrazowych, w których uczniowie często popełniali błędy, użycie strony biernej, konstrukcji there is/there are w czasie przeszłym oraz zastosowanie formy gerund. 16

17 SŁOWNIK TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W OPRACOWANIU Skala staninowa Wynik szkoły można porównać z wynikami wszystkich szkół, w których w danym roku przeprowadzono egzamin gimnazjalny. Możemy wtedy posłużyć się skalą staninową, stanowiącą pewne przekształcenie wyników uzyskanych przez wszystkie szkoły w Polsce. Pozycja wyniku szkoły na skali staninowej informuje nas, jaki procent szkół uzyskał lepszy wynik, jaki gorszy, a jaki porównywalny z interesującą nas szkołą. W jaki sposób poprawnie odczytywać skalę staninową? Dla przykładu: wynik szkoły w staninie 8. (bardzo wysokim) oznacza, że 4% szkół uzyskało wynik wyższy, 7% - porównywalny, a 89% wynik niższy niż dana szkoła. Wskaźnik łatwości zestawu zadań Wskaźnik łatwości zadania stosunek liczby punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań przez wszystkich uczniów biorących udział w testowaniu do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania za zadania przez tę liczbę uczniów. Wyrażamy liczbą z przedziału 0 1. Przedstawiamy także w postaci procentowej, np. wskaźnik łatwości 0,75 można interpretować: zdający uzyskali 75% punktów możliwych do zdobycia stosunek liczby punków uzyskanych za rozwiązanie tego zadania przez wszystkich uczniów biorących udział w testowaniu do maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania przez tę liczbę uczniów Wartość wskaźnika 0 0,19 0,20 0,49 0,50 0,69 0,70 0,89 0,90 1 Interpretacja bardzo trudne trudne trudne łatwe bardzo łatwe Średnia arytmetyczna suma wszystkich uzyskanych wyników podzielona przez ich liczbę 17

18 Mediana Dominanta (Modalna) Odchylenie standardowe wynik środkowy wybrany z wyników uporządkowanych rosnąco, dzieli zbiór wyników na dwa równoliczne zbiory najczęściej występująca wartość wyniku miara zmienności wewnątrz grupy; im dane wewnątrz grupy są bardziej zróżnicowane, tym większe jest odchylenie standardowe Opracowała Halina Broncel na podstawie materiałów otrzymanych z OKE w Jaworznie: Egzamin gimnazjalny 2013 w województwie śląskim Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 (sesja kwietniowa) 18

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (dane podstawowe ilościowe) Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 23 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 22 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 20 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 16/17 Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Sporządził: Wojciech Coblewski 19 czerwca 17 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2010 roku Wstęp Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 27 kwietnia 2010 z części humanistycznej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2014 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Strona 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY ANALIZA WYNIKÓW. Ilość uczniów: sierpnia 2018 roku Opracowanie: Krzysztof Rewers

Strona 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY ANALIZA WYNIKÓW. Ilość uczniów: sierpnia 2018 roku Opracowanie: Krzysztof Rewers Strona 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY ANALIZA WYNIKÓW Klasa: III gimnazjum Ilość uczniów: 7 Data: 13 sierpnia 2018 roku Opracowanie: Krzysztof Rewers Strona 2 WSTĘP W 2018 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu:

średni wynik 2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO Zestawienie ogólne wyników egzaminu: ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE KWIECIEŃ 214 R. Zestawienie ogólne wyników egzaminu: średni wynik 214 klasa VIA 28,65 klasa VIB 23,58 szkoła średnio 26,6

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2017/2018 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego.

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka rosyjskiego. Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego miał formę pisemną i został przeprowadzony 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części z języka niemieckiego Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego odbył się 26 kwietnia 2012 roku. Uczniowie, którzy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej Informacje ogólne Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego 2015 Egzamin szóstoklasisty Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA

PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA PODSUMOWANIE EGZEMINU GIMNAZJALNEGO 2017/2018 MATEMATYKA OPIS ARKUSZA STANDARDOWEGO Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją rozwojową rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu GM-M1-182. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. nowożytnego na poziomie podstawowym. rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym rok szkolny 2012/2013 Arkusze egzaminacyjne z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym składały się z

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III STYCZEŃ 2014 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu klas 6 w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4%

Mediana 50% 50% 50% 53,8% 53,8% Odchylenie standardowe 16,8% 17,4% 19,1% 18,1% 20,4% Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA JĘZYK POLSKI 90 MINUT HISTORIA I WOS 60 MINUT PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2012 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2012 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego 21 kwietnia 2015 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014. Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Analiza testu diagnostycznego (diagnoza bieżąca) PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS II GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE W RAMACH PPEK (PROGRAMU PODNOSZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ- JĘZYK POLSKI przeprowadzonego24 kwietnia 2012 roku Bożena Szczęch Poniższa analiza składa się z następujących części: 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2008 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 1. WPROWADZENIE Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 26 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się egzamin gimnazjalny z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 STRUKTURA SPRAWDZIANU OD 2015r. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian będzie się składał z dwóch części. Obie części będą przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?

Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? Jak przygotować się do egzaminu gimnazjalnego? PORADNIK GIMNAZJALISTY Opracowany przez INTERIA.PL na podstawie informacji udostępnionych przez CKE i OKE. O egzaminie 1. Ma formę pisemną 2. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Opracowała: Monika Mikocka Analiza egzaminu z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Do egzaminu pisemnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM JAWORZNO 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstę p... 3 2. Informacje o uczniach (sł uchaczach) przystę pują cych do egzaminu gimnazjalnego...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP

Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Próbny egzamin gimnazjalny z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z przedmiotów przyrodniczych dla klasy 3 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin gimnazjalny. Przedmioty przyrodnicze / Opis

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy. Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Oleśnicy Raport z egzaminu maturalnego z języka angielskiego matura 2012 1. Absolwenci 2012 w podziale na poszczególne klasy: Poziom podstawowy obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE

ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE ZESTAWIENIE I ANALIZA PRÓBNEGO EGZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BUDZOWIE 15 listopada 2012 roku w Gimnazjum w Budzowie odbył się próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2018r.

zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2018r. zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 8r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 8r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych

Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych Analiza wyników egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w klasach dwujęzycznych 1. Charakterystyka arkuszy egzaminacyjnych Pisemny egzamin maturalny z języka niemieckiego dla klas dwujęzycznych obejmował

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła)

I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Przedmiot : J. ANGIELSKI Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki I. Poziom: poziom podstawowy (nowa formuła) Zestawienie wyników. 1. Liczba uczniów zdających - LO 140 Zdało egzamin

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych...

Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 Opis arkuszy egzaminacyjnych... Spis treści 1. Struktura i forma pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego dla osób niesłyszących... 3 2. Opis arkuszy egzaminacyjnych... 3 2.1. Kartoteka arkusza egzaminacyjnego z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ

ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ANALIZA I INTERPRETACJA PRÓBNEGO EZAMINU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJUM INTEGRACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE STYCZEŃ 2014 ANALIZA I INTERPRETACJA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju

Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju EGZAMIN GIMNAZJALNY'2012 - wyniki Skala staninowa opracowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną określająca miejsce szkoły w porównaniu do wyników w kraju Egzamin gimnazjalny część humanistyczna 2012r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Do egzaminu przystąpiło 109 uczniów, 107 pisało egzamin

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna historia i wiedza o społeczeństwie Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich 2015 Opracował: Łukasz Kąś Egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo