Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku"

Transkrypt

1 Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku Warszawa 2006

2 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 Telefon Fax Copyright Narodowy Bank Polski, 2006

3 Synteza Spis treêci Spis treści Synteza Rachunek bieżący Wyższy deficyt obrotów towarowych Wzrost eksportu towarów Wzrost importu towarów Nieznaczne pogorszenie salda usług Podróże zagraniczne Usługi transportowe Pozostałe usługi Pogorszenie ujemnego salda dochodów Wzrost dodatniego salda transferów bieżących Rachunek kapitałowy Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce Umiarkowany napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich Odpływ kapitału portfelowego Napływ pozostałych inwestycji zagranicznych Inwestycje rezydentów za granicą Wzrost inwestycji rezydentów za granicą Pochodne instrumenty finansowe Oficjalne aktywa rezerwowe Zadłużenie zagraniczne ogółem Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego Zadłużenie zagraniczne sektora przedsiębiorstw Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Zadłużenie zagraniczne NBP Obsługa zadłużenia zagranicznego Wybrane wskaźniki zadłużenia zagranicznego Aneks statystyczny Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

4 Spis tabel Spis tabel Tabela I Składniki salda rachunku bieżącego Tabela II Eksport towarów w podziale geograficznym Tabela III Eksport towarów według kierunków przeznaczenia Tabela IV Import towarów w podziale geograficznym Tabela V Import towarów według kierunków przeznaczenia Tabela VI Usługi Tabela VII Dochody Tabela VIII Transfery bieżące Tabela IX Rachunek kapitałowy Tabela X Zagraniczne inwestycje w Polsce Tabela XI Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Tabela XII Zagraniczne inwestycje portfelowe salda Tabela XIII Zagraniczne inwestycje portfelowe obroty Tabela XIV Pozostałe inwestycje pasywa Tabela XV Inwestycje rezydentów za granicą Tabela XVI Saldo pochodnych instrumentów finansowych Tabela XVII Oficjalne aktywa rezerwowe stany Tabela XVIII Bilans płatniczy w mln EUR Tabela XIX Bilans płatniczy w mln PLN Tabela XX Bilans płatniczy w mln USD Tabela XXI Bilans płatniczy salda Tabela XXII Rachunek bieżący Tabela XXIII Usługi Tabela XXIV Pozostałe usługi Tabela XXV Dochody Tabela XXVI Transfery bieżące Tabela XXVII Inwestycje bezpośrednie Tabela XXVIII Inwestycje portfelowe Tabela XXIX Inwestycje portfelowe aktywa Tabela XXX Inwestycje portfelowe pasywa Tabela XXXI Pozostałe inwestycje aktywa Tabela XXXII Pozostałe inwestycje pasywa Tabela XXXIII Podstawowe wskaźniki bilansu płatniczego Tabela XXXIV zadłużenie zagraniczne Polski w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. 60 Tabela XXXV Zadłużenie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty Tabela XXXVI Podstawowe wskaźniki zadłużenia zagranicznego N a r o d o w y B a n k P o l s k i

5 Synteza Spis wykresów Spis wykresów Wykres 1 Składniki salda rachunku bieżącego Wykres 2 Saldo rachunku bieżącego w relacji do PKB Wykres 3 Obroty towarowe Wykres 4 Eksport towarów trend Wykres 5 Eksport towarów wg sekcji PCN Wykres 6 Import towarów trend Wykres 7 Import towarów wg sekcji PCN Wykres 8 Usługi przychody Wykres 9 Usługi rozchody Wykres 10 Dochody Wykres 11 Transfery bieżące Wykres 12 Komponenty rachunku finansowego Wykres 13 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Wykres 14 Zagraniczne inwestycje portfelowe Wykres 15 Różnice rentowności obligacji 10-letnich Wykres 16 Pozostale inwestycje pasywa Wykres 17 Inwestycje portfelowe aktywa Wykres 18 Zmiany stanu oficjalnych aktywów rezerwowych Wykres 19 Zadłużenie zagraniczne Polski w podziale na sektory Wykres 20 Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego Wykres 21 Zadłużenie zagraniczne sektora przedsiębiorstw Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

6 Synteza Synteza Poniższe opracowanie ma charakter statystyczno-analityczny i przedstawia relacje gospodarcze podmiotów krajowych z podmiotami zagranicznymi w II kwartale 2006 r. 1. W omawianym okresie saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło mln EUR. W porównaniu z II kwartałem 2005 r. deficyt rachunku bieżącego powiększył się o 441 mln EUR, tj. 59,4%, głównie w wyniku pogłębienia ujemnego salda dochodów oraz spadku nadwyżki w usługach. Wyższy deficyt rachunku bieżącego spowodował, że jego relacja do PKB, w porównaniu z I kwartałem 2006 r., nieznacznie pogorszyła się (o 0,1 punktu procentowego) i w ujęciu rocznym wyniosła 2,0%. Główne pozycje rachunku bieżącego w II kwartale 2006 r., w porównaniu z II kwartałem 2005 r., przedstawiały się następująco: ujemne saldo dochodów wyniosło mln EUR i powiększyło się o 397 mln EUR, tj. o 16,7%, dodatnie saldo usług wyniosło 295 mln EUR i zmniejszyło się o 187 mln EUR, tj. o 38,8%, dodatnie saldo transferów bieżących wyniosło mln EUR i wzrosło o 177 mln EUR, tj. o 10,0%; deficyt obrotów towarowych wyniósł 646 mln EUR i pogłębił się o 34 mln EUR, tj. o 5,6%. W II kwartale 2006 r. odnotowano bardzo szybki przyrost wymiany towarowej z zagranicą, zarówno po stronie eksportu (19,5%), jak i importu (19,0%). Obserwowany wzrost eksportu był przede wszystkim wynikiem zwiększenia eksportu wyrobów przetworzonych, takich jak: telewizory, samochody osobowe i ciężarowe, silniki spalinowe, opony. W analizowanym okresie zwiększyła się także wartość eksportu miedzi, głównie z uwagi na wzrost jej cen na rynkach zagranicznych, a także żywności. W imporcie do Polski najwyższy przyrost odnotowano w grupie wyrobów przetworzonych, takich jak części do samochodów i sprzętu elektronicznego, komputery, leki. Nastąpił również znaczny wzrost wartości importu ropy naftowej (o prawie 50%), który wynikał z wysokich cen na rynkach światowych. W II kwartale 2006 r. wolumen eksportu wzrósł o 14,4%, przy jednoczesnym wzroście wolumenu importu o 8,0%. Powiększenie wolumenu obrotów towarowych było niższe niż w poprzednich kwartałach. Pogorszenie salda wymiany usługowej z zagranicą wynikało przede wszystkim ze zmniejszenia dodatniego salda podróży zagranicznych będącego konsekwencją zwiększonych wydatków turystycznych Polaków za granicą. Powiększenie wysokiego ujemnego salda dochodów spowodowane było wyższymi, niż rok wcześniej, wypłatami dywidend od zagranicznych inwestycji portfelowych. Zwiększenie dodatniego salda transferów bieżących, które w II kwartale 2006 r. wyniosło mln EUR, wynikało ze wzrostu środków otrzymanych z Unii Europejskiej oraz zwiększonych transferów prywatnych, obejmujących między innymi przekazy zarobków osób pracujących za granicą. Saldo rachunku kapitałowego wyniosło 217 mln EUR, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu z II kwartałem 2005 r., wynikający z większej wartości środków na inwestycje, przekazanych przez instytucje unijne. Łączne saldo transferów z Unią Europejską w II kwartale 2006 r. wyniosło 964 mln EUR (transfery bieżące 689 mln EUR, transfery kapitałowe 275 mln EUR). Prawie 70% funduszy otrzy- N a r o d o w y B a n k P o l s k i

7 Synteza manych z Unii Europejskiej stanowiły środki przeznaczone na refundację wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (głównie dopłaty bezpośrednie dla rolników) oraz realizację Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2. Saldo rachunku finansowego w II kwartale 2006 r. było dodatnie i wyniosło mln EUR. Istotnie na wysokość tego salda oddziaływał napływ kapitału z tytułu wykorzystania nowych kredytów i wzrostu depozytów nierezydentów w bankach krajowych (pozostałe inwestycje pasywa) oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. W tym samym czasie odnotowano również odpływ kapitału w postaci inwestycji portfelowych. W II kwartale 2006 r. wartość kapitału, który zasilił zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosła mln EUR. Napływ tego kapitału był wynikiem przede wszystkim inwestycji nierezydentów w akcje i udziały polskich spółek. W porównaniu z analogicznym okresem 2005 r. napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich był wyższy o 10,4%. Równocześnie zaobserwowano zdecydowany odpływ netto kapitału inwestowanego przez nierezydentów w polskie papiery wartościowe w wysokości mln EUR. Omawiany okres był kolejnym kwartałem, w którym saldo inwestycji nierezydentów w polskie papiery udziałowe było ujemne. W II kwartale 2006 r. inwestorzy zagraniczni wycofywali się również z inwestycji w polskie papiery dłużne. W II kwartale 2006 r. zarejestrowano napływ netto kapitału z tytułu pozostałych inwestycji zagranicznych w wysokości mln EUR, głównie w postaci kredytów zaciąganych przez przedsiębiorstwa (1.246 mln EUR łącznie z kredytami handlowymi) oraz przez sektor bankowy (767 mln EUR). Polskie podmioty zwiększyły swoje inwestycje za granicą o 872 mln EUR. Polscy inwestorzy kupowali zagraniczne papiery wartościowe, udzielali kredytów handlowych oraz nieznacznie zwiększali swoje inwestycje bezpośrednie za granicą. 3. Zadłużenie zagraniczne Polski na koniec II kwartału 2006 r. wyniosło mln EUR i w stosunku do I kwartału 2006 r. zwiększyło się o mln EUR, tj. o 1,5%. O zmianie stanu zadłużenia zagranicznego zadecydował głównie przyrost zadłużenia sektora bankowego (o mln EUR) i sektora przedsiębiorstw (o mln EUR) oraz spadek zadłużenia sektora rządowego (o mln EUR). Największą część zadłużenia zagranicznego Polski stanowi zadłużenie sektora rządowego i samorządowego, tj. 43,7%. Udział sektora przedsiębiorstw w zadłużeniu zagranicznym ogółem wyniósł 42,7%. 4. W II kwartale 2006 r. wskaźniki ostrzegawcze służące do oceny nierównowagi zewnętrznej utrzymały się na bezpiecznym poziomie, zbliżonym do obserwowanego w 2005 r. Wskaźnik pokrycia importu towarów i usług aktywami rezerwowymi nieznacznie pogorszył się i w II kwartale 2006 r. wskazywał na możliwość finansowania importu rezerwami przez 4,1 miesiąca. Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia zagranicznego eksportem towarów w II kwartale 2006 r. wyniósł 32,6% i poprawił się w stosunku do I kwartału 2006 r. (34,8%). Pogorszyła się relacja zadłużenia krótkoterminowego do zadłużenia ogółem. Na koniec II kwartału 2006 r. wyniosła 21,0%, podczas gdy na koniec I kwartału 2006 r. wskaźnik ten wynosił 19,2%. Na koniec II kwartału 2006 r. relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych dla innych krajów regionu wahała się od 48,3 (dla Czech) przez 62,6 (dla Węgier) do 78,9 (dla Słowacji). Relacja zadłużenia krótkoterminowego do zadłużenia ogółem w innych krajach regionu wynosiła od 14,1% na Węgrzech poprzez 29,3% w Czechach do 51,7% na Słowacji. * * * Analiza danych bilansu płatniczego w ujęciu półrocznym pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: Saldo rachunku bieżącego wyniosło mln EUR i pogłębiło się w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku o 995 mln EUR, głównie na skutek pogłębienia się ujemnego salda dochodów z inwestycji. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

8 Synteza zarejestrowano znaczne zwiększenie wartości eksportu i importu towarów i usług, które wzrosły o ponad 20%. Salda obrotów towarowych i usługowych nieznacznie się pogorszyły ponieważ wzrost importu nieznacznie przewyższył wzrost eksportu. Saldo transferów bieżących było nieznacznie niższe z uwagi na większą składkę do budżetu UE, ale jednocześnie wzrosło saldo transferów kapitałowych otrzymanych w Unii. Napływ kapitału w rachunku finansowym bilansu płatniczego zmniejszył się w porównaniu z I półroczem 2005 r. o blisko 40%, przede wszystkim z uwagi na znacznie mniejszy napływ zagranicznych inwestycji portfelowych do Polski. zagraniczne inwestycje bezpośrednie wyniosły mln EUR, co oznacza wzrost o 33,1% w porównaniu z I półroczem 2005 r. Napływ inwestycji bezpośrednich dokonywał się przede wszystkim poprzez zwiększenie wartości udzielonych polskim spółkom kredytów. zarejestrowano bardzo znaczny spadek napływu inwestycji portfelowych do Polski (z mln EUR w I półroczu 2005 r. do mln EUR w analogicznym okresie 2006 r.). Spowodowany on był znacznie mniejszymi emisjami obligacji rządowych na rynkach zagranicznych w 2006 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. W I półroczu 2006 r. wartość emisji na rynkach zagranicznych wynosiła mln EUR, podczas gdy rok wcześniej ich wartość wyniosła mln EUR. Jednocześnie napływ kapitału zainwestowanego przez nierezydentów w skarbowe papiery wartościowe emitowane na rynku krajowym zmniejszył się o blisko 2,5 mld EUR. Nierezydenci w I półroczu 2006 r. sprzedawali również akcje notowane na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, wpisując się w globalną tendencję wycofywania się z rynków wschodzących. Napływ kapitału w postaci pozostałych inwestycji w I półroczu 2006 r. wyniósł mln EUR, podczas gdy rok wcześniej zarejestrowano w tej pozycji odpływ wynoszący mln EUR, związany przede wszystkim z przedterminowymi spłatami zadłużenia rządowego wobec Klubu Paryskiego. Napływ kapitału w I półroczu 2006 r. dotyczył przede wszystkim kredytów dla przedsiębiorstw i banków. Polskie inwestycje za granicą wyniosły 2.24 mln EUR i zmniejszyły się o 13,4% głownie z uwagi na zmniejszenie polskich inwestycji bezpośrednich za granicą. N a r o d o w y B a n k P o l s k i

9 Rachunek bieżący 1 Rachunek bieżący 1 W II kwartale 2006 r. saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego było ujemne i wyniosło mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem 2005 r. saldo to pogłębiło się o 441 mln EUR, tj. o 59,4%. O wysokości deficytu na rachunku bieżącym zadecydowało przede wszystkim: ujemne saldo dochodów oraz ujemne saldo w handlu towarami. W tym samym czasie zarówno saldo transferów bieżących, jak i usług było dodatnie. Ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 646 mln EUR i w porównaniu z II kwartałem 2005 r. pogorszyło się o 34 mln EUR, tj. o 5,6%. Pogorszenie tego salda nastąpiło w warunkach silnego wzrostu obrotów zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Eksport w II kwartale 2006 r. zwiększył się o mln EUR, tj. 19,5%, równocześnie import wzrósł o mln EUR, czyli 19,0%. Dodatnie saldo usług wyniosło 295 mln EUR i w porównaniu z II kwartałem 2005 r. zmniejszyło się o 187 mln EUR. Było to efektem znacznego wzrostu rozchodów (o 32,7%) przy nieco niższym wzroście przychodów (o 22,2%). Ujemne saldo dochodów (2.775 mln EUR), w porównaniu z II kwartałem poprzedniego roku, pogorszyło się o 397 mln EUR, tj. o 16,7%. Spowodował to wzrost rozchodów będący wynikiem wyższych wypłat dywidend od inwestycji portfelowych. Nadwyżka w zakresie transferów bieżących zarejestrowana w II kwartale 2006 r. (1.942 mln EUR) wynikała z rosnących transferów, zarówno prywatnych obejmujących między innymi przekazy zarobków osób pracujących za granicą, jak i rządowych otrzymywanych z Unii Europejskiej. Tabela I Składniki salda rachunku bieżącego (mln EUR) I II III IV I II Saldo rachunku bieżącego Saldo obrotów handlowych Saldo towarów Saldo usług Saldo dochodów Saldo transferów bieżących Wykres 1. Składniki salda rachunku bieżącego mln EUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Towary Usługi Dochody Transfery Rachunek bieżący Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

10 Rachunek bieżący 1 Wykres 2. Saldo rachunku bieżącego w relacji do PKB 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Roczna suma ruchoma Kwartały netto Przedstawione zmiany wpłynęły na poziom relacji salda rachunku bieżącego do PKB. W II kwartale 2006 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 1,9% i pogorszyła się o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r. W ujęciu rocznym relacja salda obrotów bieżących do PKB w II kwartale 2006 r. wynosiła 2,0% i była gorsza o 0,1 punktu procentowego niż kwartał wcześniej. W niewielkim zakresie zmieniły się również inne wskaźniki opisujące równowagę zewnętrzną. Wskaźnik pokrycia importu towarów i usług aktywami rezerwowymi wskazywał na możliwość finansowania importu rezerwami przez 4,1 miesiąca, podczas gdy przed rokiem jego poziom wynosił 4, Wyższy deficyt obrotów towarowych Obroty towarowe 1 bilansu płatniczego w II kwartale 2006 r. ukształtowały się na następującym poziomie: eksport mln EUR, import mln EUR. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku eksport wzrósł o 19,5%, przy jednoczesnym wzroście importu o 19,0%. Wykres 3. Obroty towarowe mlneur I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Eksport Import 1 Obroty towarowe w bilansie płatniczym od 2000 r. są zestawiane według metodyki opartej na danych statystyki handlu zagranicznego, prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz na doszacowaniach dokonanych na potrzeby rachunków narodowych. W II kwartale 2006 r. kwoty obrotów towarowych w eksporcie zawierały 94,3% obrotów zestawionych według danych statystyki handlu zagranicznego, prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz 5,7% obrotów zestawionych na podstawie szacunków dokonanych na potrzeby rachunków narodowych; zaś w imporcie 99,5% obrotów zestawionych według danych statystyki handlu zagranicznego oraz 0,5% obrotów zestawionych na podstawie szacunków dokonanych na potrzeby rachunków narodowych. Ponadto na potrzeby bilansu płatniczego import zestawiony według danych statystyki handlu zagranicznego został skorygowany o oszacowane koszty transportu, zawarte w fakturach importowych wystawionych na bazie CIF. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

11 Rachunek bieżący Deficyt obrotów towarowych wyniósł 646 mln EUR, co oznacza pogorszenie salda o 34 mln EUR (tj. o 5,6%) w stosunku do II kwartału 2005 r. Ze względu na dostępność danych, strukturę rzeczową i geograficzną obrotów towarowych analizowano na podstawie danych statystyki handlu zagranicznego prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny Wzrost eksportu towarów Według danych statystyki handlu zagranicznego wartość eksportu towarów w II kwartale 2006 r. wyniosła mln EUR, co w porównaniu z II kwartałem 2005 r. oznacza wzrost o mln EUR, tj. o 23,2%. W strukturze geograficznej polskiego eksportu w II kwartale 2006 r. największy udział (77,2%) miały kraje Unii Europejskiej 3. Głównym partnerem handlowym Polski były Niemcy ich udział stanowił 26,7% ogółu eksportu. Kolejne kraje, do których eksportowane były polskie towary to Włochy (6,8% eksportu), Francja (6,5%), Czechy (5,5%) oraz Wielka Brytania (5,4%). Udział Niemiec w strukturze handlu zagranicznego systematycznie spada, rośnie zaś dynamicznie udział nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej (przede wszystkim Czech). Największy wzrost eksportu zarejestrowano w handlu z Niemcami (o 838 mln EUR, tj. o 17,2% i dotyczył on głównie miedzi, samochodów osobowych i części do nich oraz telewizorów). Silnie przyrósł także eksport do Czech (o 420 mln EUR, tj. o 54,6%, przede wszystkim energii elektrycznej, silników spalinowych oraz części samochodowych), Włoch (o 369 mln EUR, tj. o 34,0%, głównie samochodów osobowych), Francji (o 301 mln EUR, tj. o 27,5%, przede wszystkim samochodów osobowych, telewizorów oraz miedzi), a także do Wielkiej Brytanii i na Węgry. Wśród krajów nienależących do UE na uwagę zasługuje silny wzrost eksportu na Ukrainę (o 263 mln EUR, tj. o 55,7%) oraz do Norwegii i Rosji. Wzrost eksportu polskich produktów na Ukrainę wynikał przede wszystkim ze zwiększenia sprzedaży na tamtym rynku samochodów osobowych, części samochodowych oraz koksu. Wśród produktów eksportowanych do Norwegii największy wzrost dotyczył statków, a w eksporcie do Rosji najsilniej zwiększał się eksport maszyn i urządzeń. Analiza struktury rzeczowej polskiego eksportu w II kwartale 2006 r. wskazuje, że największy udział w polskim eksporcie ogółem miały: maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (23,1% eksportu ogółem), między innymi silniki spalinowe, druty i kable, sprzęt RTV, AGD i jego części; Wykres 4. Eksport towarów trend mln EUR Eksport Trend eksportu 2 Obroty handlu zagranicznego zostały zestawione przez NBP zgodnie z metodologią stosowaną przez GUS na podstawie zbiorów Ministerstwa Finansów, zawierających dane z dokumentów celnych SAD oraz z deklaracji INTRASTAT. Do 2004 r. źródłem danych były zbiory CIHZ. 3 W prezentowanym materiale bez względu na analizowany okres pojęcie Unia Europejska odnosi się do 25 krajów. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 11

12 Rachunek bieżący 1 Tabela II Eksport towarów w podziale geograficznym (mln EUR) I II III IV I II OGÓŁEM Unia Europejska w tym: Niemcy Włochy Francja Czechy Wielka Brytania Niderlandy Pozostałe kraje w tym: Rosja Ukraina Stany Zjednoczone sprzęt transportowy (17,8% eksportu), obejmujący między innymi samochody osobowe, ciężarowe i ich części, autobusy oraz statki; metale nieszlachetne i wyroby (13,2%), wśród których najistotniejsze były wyroby ze stali oraz miedź; żywność (9,4%); różne wyroby gotowe (6,5%), głównie meble. W porównaniu z II kwartałem 2005 r. struktura polskiego eksportu prawie nie zmieniła się. Nieznaczne zmiany dotyczyły wzrostu udziału metali nieszlachetnych (ze względu na wzrost cen miedzi) oraz maszyn i urządzeń przy nieznacznym spadku udziału żywności i różnych wyrobów gotowych. Zarejestrowano wzrost eksportu w prawie wszystkich grupach towarowych. Zwiększenie wartości towarów sprzedanych za granicę w największym stopniu dotyczyło: maszyn i urządzeń, sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego wzrost o mln EUR, tj. o 29,8%, w tym najsilniej wzrósł eksport telewizorów, silników spalinowych, drutów i kabli; metali nieszlachetnych i wyrobów o 768 mln EUR, tj. o 37,3%, głównie za sprawą wzrostu cen miedzi; Wykres 5. Eksport towarów wg sekcji PCN mln EUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Tworzywa sztuczne i wyroby Metale nieszlachetne i wyroby Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny Sprzęt transportowy Różne wyroby gotowe - meble, pref. budynków, zabawki Żywność 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

13 Rachunek bieżący Tabela III Eksport towarów według kierunków przeznaczenia (mln EUR) Kierunek przeznaczenia wg kategorii BEC I II III IV I II 1 Dobra inwestycyjne ogółem dobra inwestycyjne z (z wyjątkiem środków tego: transportu) - środki transportu przemysłowe (inne niż samochody osobowe) Zużycie pośrednie (dobra zaopatrzeniowe) ogółem w tym: - towary zaopatrzeniowe dla przemysłu przetworzone* - paliwa i smary przetworzone (inne niż benzyny silnikowe) - części i akcesoria do dóbr inwestycyjnych (z wyjątkiem środków transportu) - części i akcesoria do środków transportu Towary konsumpcyjne ogółem w tym: - żywność i napoje przetworzone głównie dla gospodarstw domowych samochody osobowe towary konsumpcyjne trwałego użytku* - towary konsumpcyjne półtrwałego użytku* - towary konsumpcyjne nietrwałego użytku* Eksport ogółem * Dotyczy towarów gdzie indziej niewymienionych. sprzętu transportowego wzrost o 755 mln EUR, tj. o 24,6%, przy czym najbardziej wzrósł eksport samochodów osobowych i części do nich; tworzyw sztucznych i wyrobów o 348 mln EUR, tj. o 35,7%, przede wszystkim opon; żywności o 262 mln EUR, tj. o 15,0%, głównie mięsa, ryb, soków i warzyw; produktów przemysłu chemicznego o 188 mln EUR, tj. o 21,1%, głównie polimerów etylenu; produktów mineralnych o 165 mln EUR, tj. o 17,5%, przede wszystkim olei ropy naftowej; różnych wyrobów gotowych o 137 mln EUR, tj. o 10,9%, w tym najsilniej wzrósł eksport mebli. Analizując eksport pod kątem kierunków przeznaczenia można zaobserwować, że największy udział w eksporcie miały towary zaopatrzeniowe 56,0%. Udział towarów konsumpcyjnych wyniósł 32,7%, zaś inwestycyjnych 11,3%. Porównując wyniki II kwartału 2006 r. z danymi za II kwartał 2005 r. można stwierdzić, że wzrósł eksport wszystkich głównych kategorii dóbr: zaopatrzeniowych Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 13

14 Rachunek bieżący 1 o mln EUR, tj. o 23,8%; konsumpcyjnych o mln EUR, tj. o 24,7%, oraz inwestycyjnych o 344 mln EUR, tj. o 16,6% Wzrost importu towarów W II kwartale 2006 r. import towarów osiągnął wartość mln EUR, co w porównaniu z II kwartałem 2005 r. oznacza wzrost o mln EUR, tj. o 20,2%. Analiza kierunków, z których importowane są towary wskazuje, że w II kwartale 2006 r. 63,3% wartości towarów sprowadzonych do Polski pochodziło z krajów Unii Europejskiej. Udział krajów UE, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, zmniejszył się o 3,6 punktu procentowego. Import towarów z krajów spoza obszaru Unii rósł znacznie szybciej (o 33,2%) niż import z obszaru UE (wzrost o 13,8%). Wzrost wartości importu z krajów należących do UE dotyczył przede wszystkim Niemiec (o 641 mln EUR, tj. o 12,9%, w tym głównie oleje ropy naftowej), Francji (o 199 mln EUR, tj. o 16,2%, głównie leki) oraz Włoch (o 172 mln EUR, tj. o 12,0%, w głównej mierze samochody osobowe). Udział krajów spoza UE jest wyższy w imporcie niż w przypadku eksportu, co jest związane ze stosunkowo dużym i stale rosnącym importem z Rosji i Chin. Import towarów z Rosji wzrósł o 792 mln EUR, tj. o 51,5%, (wzrost ten dotyczył przede wszystkim ropy naftowej), a z Chin o 362 mln EUR, tj. o 38,4%, (głównie urządzenia nadawcze oraz komputery). Wzrósł także import z Korei części do urządzeń elektronicznych. Analiza struktury rzeczowej polskiego importu w II kwartale 2006 r. wskazuje na dominację następujących grup towarowych: maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny (24,4%), do których należą m.in. komputery, kamery, telefony, części do silników, pompy, elementy do sprzętu RTV; sprzęt transportowy (12,0%), głównie samochody osobowe, ciężarowe oraz części do nich, statki oraz ciągniki; metale nieszlachetne i wyroby (11,6%); produkty mineralne (11,3%), przede wszystkim ropa naftowa i gaz ziemny; produkty przemysłu chemicznego (9,6%), głównie leki; tworzywa sztuczne i wyroby (7,7%). W II kwartale 2006 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2005 r., zarejestrowano wzrost importu w następujących grupach towarowych: maszyn i urządzeń o 885 mln EUR, tj. o 18,0%, głównie części do urządzeń nadawczych, komputery oraz druty i kable; Wykres 6. Import towarów trend mln EUR Import Trend importu 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

15 Rachunek bieżący Tabela IV Import towarów w podziale geograficznym (mln EUR) I II III IV I II OGÓŁEM Unia Europejska w tym: Niemcy Włochy Francja Czechy Niderlandy Wielka Brytania Pozostałe kraje w tym: Rosja Chiny Republika Korei Stany Zjednoczone Wykres 7. Import towarów wg sekcji PCN mln. EUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Produkty mineralne Produkty przemysłu chemicznego Metale nieszlachetne i wyroby Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny Sprzęt transportowy Żywność metali nieszlachetnych wzrost o 550 mln EUR, tj. o 24,8%; sprzętu transportowego wzrost o 423 mln EUR, tj. o 17,4% przede wszystkim statki oraz samochody; produktów mineralnych o 397 mln EUR, tj. o 17,2%. Wzrost ten dotyczył głównie importu ropy naftowej, który zwiększył się o 710 mln EUR, tj. 48,8%, przede wszystkim na skutek wzrostu cen na rynkach światowych; tworzyw sztucznych o 298 mln EUR, tj. o 19,4%; produktów przemysłu chemicznego o 282 mln EUR, tj. o 14,0%, głównie leki; żywności wzrost o 236 mln EUR, tj. o 19,1%; Analiza danych importowych według kierunków przeznaczenia wskazuje, że największy udział w imporcie miały towary zaopatrzeniowe 65,1%. Udział towarów konsumpcyjnych w imporcie wyniósł 18,1%, zaś inwestycyjnych 16,8%. Porównując wyniki osiągnięte w II kwartale 2006 r. z danymi za II kwartał 2005 r. obserwujemy wzrost importu, który dotyczył przede wszystkim towarów zaopatrzeniowych, które wzrosły Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 15

16 Rachunek bieżący 1 Tabela V Import towarów według kierunków przeznaczenia (mln EUR) Kierunek przeznaczenia wg kategorii BEC I II III IV I II Dobra inwestycyjne ogółem z tego: - dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu) - środki transportu przemysłowe (inne niż samochody osobowe) Zużycie pośrednie (dobra zaopatrzeniowe) ogółem w tym: - towary zaopatrzeniowe dla przemysłu nieprzetworzone* - towary zaopatrzeniowe dla przemysłu przetworzone* - paliwa i smary nieprzetworzone - paliwa i smary przetworzone (inne niż benzyny silnikowe) - części i akcesoria do dóbr inwestycyjnych (z wyjątkiem środków transportu) - części i akcesoria do środków transportu Towary konsumpcyjne ogółem w tym: - żywność i napoje przetworzone głównie dla gospodarstw domowych - samochody osobowe towary konsumpcyjne trwałego użytku* towary konsumpcyjne półtrwałego użytku* towary konsumpcyjne nietrwałego użytku* Import ogółem * Dotyczy towarów gdzie indziej niewymienionych. o mln EUR, tj. o 22,5% głównie paliwa. Import towarów konsumpcyjnych zwiększył się o 619 mln EUR, tj. o 16,7%, przede wszystkim leków i samochodów osobowych. Najsłabiej wzrósł import dóbr inwestycyjnych (o 482 mln EUR, tj. o 13,7%) Nieznaczne pogorszenie salda usług W II kwartale 2006 r. saldo obrotów usługowych było dodatnie i wyniosło 295 mln EUR. O jego wysokości zadecydowały dodatnie salda usług transportowych i podróży zagranicznych oraz ujemne salda pozostałych usług. W porównaniu z II kwartałem 2005 r. saldo usług zmniejszyło się o 187 mln EUR przede wszystkim na skutek znacznego obniżenia się dodatniego salda podróży zagranicznych. Wielkość przychodów z tytułu usług w II kwartale 2006 r. wzrosła o 22,2% i ukształtowała na poziomie mln EUR. Kwota rozchodów zwiększyła się natomiast o 32,7 % i wyniosła mln EUR. 16 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

17 Rachunek bieżący Prawie 75% wpływów oraz 75,5% wypłat stanowiły obroty usługowe z krajami Unii Europejskiej. W II kwartale 2006 r. najbardziej znaczącą pozycję w zakresie przychodów stanowiły wpływy z tytułu podróży zagranicznych, których udział wyniósł 37%. Wpływy z tytułu usług transportowych stanowiły 34,8%, natomiast udział przychodów z tytułu pozostałych usług wyniósł 28,2%. 1 Najwyższy odsetek rozchodów (42,6%) dotyczył wydatków z tytułu pozostałych usług, udział wypłat z tytułu podróży zagranicznych wyniósł 35,4%, natomiast usług transportowych 22% Podróże zagraniczne Wielkość przychodów z tytułu podróży zagranicznych w II kwartale 2006 r. wyniosła mln EUR, zaś kwota wydatków poniesionych przez Polaków wyjeżdżających za granicę w tym okresie wynosiła mln EUR. Saldo obrotów z tytułu podróży zagranicznych ukształtowało się na poziomie 171 mln EUR. Pogorszenie salda podróży zagranicznych o 298 mln EUR w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku nastąpiło w wyniku wzrostu przychodów z tytułu wydatków cudzoziemców w Polsce o 198 mln EUR, tj. o 15,4%, przy jednoczesnym dużo wyższym wzroście kwoty wydatków Polaków na podróże zagraniczne o 496 mln EUR, tj. o 60,5%. W II kwartale 2006 r. do Polski przyjechało 16,6 mln cudzoziemców, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dominujący udział w przyjazdach mieli obywatele krajów ościennych (92,9%), zwłaszcza Niemcy, których przyjazdy stanowiły 57,8% ogółu przyjazdów cudzoziemców i wzrosły o 6,6% w porównaniu z II kwartałem 2005 r. Wzrosła również liczba przy- Wykres 8. Usługi przychody Prawne, księgowe i doradcze Architektoniczne Podróże zagraniczne Pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo Pocztowe i telekomunikacyjne Transport Budowlane Finansowe Informatyczne Wykres 9. Usługi rozchody Pozostałe Prawne, księgowe i doradcze Architektoniczne Podróże zagraniczne Transport Pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo Pocztowe i telekomunikacyjne Budowlane Finansowe Informatyczne Pozostałe Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 17

18 Rachunek bieżący 1 Tabela VI Usługi (mln EUR) I II III IV I II Przychody Usługi transportowe Podróże zagraniczne Pozostałe Rozchody Usługi transportowe Podróże zagraniczne Pozostałe Saldo Usługi transportowe Podróże zagraniczne Pozostałe jazdów Rosjan (o 12,5%), Ukraińców (o 10,8%), Białorusinów (o 9,1%), Litwinów (o 7,7%). Natomiast znacznie spadła liczba przyjazdów do Polski Czechów (o 0,2 mln, tj. o 8,1%) oraz Słowaków (o 3,9%). W analizowanym kwartale 2006 r. zarejestrowano wzrost liczby wyjazdów Polaków za granicę o 14,1%, tj. o 1,4 mln osób. Z danych Straży Granicznej wynika, iż wyjazdy Polaków tradycyjnie realizowane były głównie poprzez przekroczenia granicy południowej (38,3% ogółu przekroczeń granicy przez Polaków wyjeżdżających z kraju) oraz zachodniej (34,3% wyjazdów). Nastąpił również wzrost udziału wyjazdów Polaków realizowanych drogą lotniczą (z 7,5% w II kwartale 2005 r. do 9,9% w analogicznym okresie bieżącego roku). Ze wstępnych szacunków Instytutu Turystyki wynika, że 75,5% przychodów z tytułu podróży zagranicznych w II kwartale 2006 r. stanowiły wydatki w Polsce cudzoziemców z krajów Unii Europejskiej. Po stronie rozchodów udział tej grupy krajów w wydatkach Polaków na podróże zagraniczne wyniósł 78,8% Usługi transportowe Wielkość dodatniego salda usług transportowych w II kwartale 2006 r. ukształtowała na poziomie 579 mln EUR i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 112 mln EUR, tj. o 24%. Przychody z tytułu usług transportowych wyniosły mln EUR i w porównaniu II kwartałem 2005 r. zwiększyły się o 26,9%. Wartość rozchodów, przy dynamice 29%, ukształtowała się na poziomie 818 mln EUR. Wzrost wielkości obrotów z tytułu usług transportowych, jaki ma miejsce w ciągu ostatnich kwartałów, jest konsekwencją stałego wzrostu wymiany handlowej pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. Analiza struktury rodzajowej przychodów usług transportowych wskazuje na zwiększające się znaczenie transportu samochodowego. Udział tego rodzaju transportu w przychodach w porównaniu z II kwartałem 2005 r. wzrósł o 5,5 punktu procentowego i wyniósł 52,5%. Wysoka dynamika wzrostu przychodów (41,7%), w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, potwierdza rosnące znaczenie tego rodzaju transportu, szczególnie w obrotach z krajami Unii Europejskiej. Udział transportu lotniczego w przychodach z tytułu usług transportowych wyniósł 15,8%, natomiast transportu morskiego 15%. Usługi transportu samochodowego stanowiły również najbardziej istotną część (41,6%) rozchodów z tytułu usług transportowych. Kwota wypłat z tytułu tych usług zwiększyła się w badanym okresie o 27,3%. Udział transportu morskiego i lotniczego w rozchodach z tytułu usług transportowych wyniósł odpowiednio 22,1% i 21%. 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

19 Rachunek bieżący Pozostałe usługi W II kwartale 2006 r. ujemne saldo pozostałych usług utrzymało się na poziomie z II kwartału ubiegłego roku i wyniosło 455 mln EUR. 1 Przychody z tytułu pozostałych usług zwiększyły się o 26,2% i osiągnęły wartość mln EUR, kwota rozchodów natomiast wzrosła o 17,5% i wyniosła mln EUR. Grupę pozostałych usług charakteryzuje bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie. Zaliczane są do niej m.in. usługi budowlane, telekomunikacyjne i pocztowe, finansowe, opłaty z tytułu użytkowania niematerialnych aktywów oraz praw własności, takich jak patenty, prawa autorskie, czy opłaty licencyjne oraz pozostałe usługi gospodarcze 4, stanowiące istotną część tej grupy usług. Usługi te, z wyjątkiem budowlanych, charakteryzuje wyższy poziom rozchodów niż przychodów, co związane jest z dużym zapotrzebowaniem różnych dziedzin naszej gospodarki na nowoczesne rozwiązania i technologie. Wzrasta znaczenie usług związanych z reklamą oraz usług informatycznych. W II kwartale 2006 r. dodatnie saldo usług budowlanych, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., zmniejszyło się o 18 mln EUR i ukształtowało na poziomie 75 mln EUR. Spowodowało to szybsze tempo wzrostu rozchodów niż przychodów. Kwota przychodów zwiększyła się o 13,9% i wyniosła 205 mln EUR, natomiast wielkość rozchodów wzrosła o 49,4%, osiągając poziom 130 mln EUR. W wyniku szybszego tempa wzrostu rozchodów niż przychodów ujemne saldo usług telekomunikacyjnych i pocztowych wzrosło o 5 mln EUR i wyniosło 17 mln EUR. Wpływy z tytułu tych usług w II kwartale 2006 r. osiągnęły kwotę 67 mln EUR, natomiast rozchody 84 mln EUR. Wielkości te w ostatnich kilku kwartałach utrzymują się na zbliżonym poziomie. W II kwartale 2006 r. ujemne saldo usług związanych z pośrednictwem finansowym, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zwiększyło się o 4 mln EUR i wyniosło 33 mln EUR. Zarówno kwota przychodów, jak i rozchodów, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., zmieniły się nieznacznie i wyniosły odpowiednio: 43 mln EUR i 76 mln EUR. Opłaty za korzystanie z patentów, praw autorskich i opłaty licencyjne to grupa usług charakteryzująca się najwyższym ujemnym saldem spośród pozostałych usług. W II kwartale 2006 r. wielkość tego salda zwiększyła się o 46 mln EUR i wyniosła minus 221 mln EUR. Wypłaty z tego tytułu zwiększyły się o 20,2% i osiągnęły kwotę 227 mln EUR. Usługi informatyczne i informacyjne to kategoria usług, którą charakteryzuje znacznie wyższy poziom rozchodów niż przychodów. Pomimo tego, że w badanym okresie, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., tempo wzrostu przychodów było wyższe od wzrostu rozchodów, wielkość ujemnego salda zmniejszyła się jedynie o 9 mln EUR. Przychody z tytułu tych usług osiągnęły kwotę 72 mln EUR, rozchody zaś 108 mln EUR. Pozostałe usługi gospodarcze to znacząca pozycja w grupie pozostałych usług. Wielkość przychodów z tytułu tych usług w II kwartale 2006 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zwiększyła się o 142 mln EUR i wyniosła 666 mln EUR, natomiast kwota rozchodów wzrosła o 104 mln EUR i ukształtowała na poziomie 783 mln EUR. W wyniku tego ujemne saldo zmniejszyło się o 38 mln EUR i wyniosło 117 mln EUR. W ramach tej grupy usług na szczególną uwagę zasługują usługi związane z reklamą, architektoniczne i inżynieryjne oraz usługi prawne i doradcze. W badanym okresie przychody z tytułu reklamy wyniosły 103 mln EUR, rozchody natomiast 69 mln EUR. Dodatnie saldo, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., nieznacznie zmniejszyło się i wyniosło 34 mln EUR. Usługi prawne i doradcze oraz architektoniczne i inżynieryjne charakteryzowały również dość wysokie obroty. Ujemne saldo usług prawnych i doradczych zwiększyło się o 25 mln EUR i wyniosło 107 mln EUR. Ujemne saldo usług architektonicznych i inżynieryjnych w badanym okresie również zwiększyło się o 18 mln EUR i osiągnęło kwotę 62 mln EUR. 4 Kategoria Pozostałe usługi gospodarcze obejmuje między innymi: usługi dotyczące pośrednictwa handlowego, leasing operacyjny, usługi inżynieryjne, reklamę, usługi w zakresie doradztwa prawnego. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 19

20 Rachunek bieżący Pogorszenie ujemnego salda dochodów W II kwartale 2006 r. saldo dochodów było ujemne i wyniosło mln EUR. W porównaniu z II kwartałem 2005 r. saldo to pogorszyło się o 397 mln EUR, tj. o 16,7%. Wysokie ujemne saldo dochodów jest zjawiskiem obserwowanym nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach regionu. Jest ono naturalną konsekwencją dużego zaangażowania zagranicznych inwestorów w daną gospodarkę i realizowania przez nich dochodów z tego tytułu oraz relatywnie niższego poziomu zaangażowania rezydentów w inwestycje zagraniczne. Dochody nierezydentów osiągnięte w Polsce w II kwartale 2006 r. wyniosły mln EUR, co oznacza wzrost o 537 mln EUR, tj. o 18,9% w porównaniu z II kwartałem 2005 r., zaś przychody polskich podmiotów wyniosły 605 mln EUR i zwiększyły się o 140 mln EUR, tj. o 30,1%. Saldo dochodów z tytułu inwestycji bezpośrednich 5 było ujemne i wyniosło mln EUR. Przed rokiem saldo to również było ujemne i wynosiło mln EUR. Wykres 10. Dochody mln EUR I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Przychody Rozchody Saldo Tabela VII Dochody (mln EUR) I II III IV I II Przychody Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji bezpośrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji Rozchody Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji bezpoêrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji Saldo Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji bezpośrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji W dochodach od inwestycji bezpośrednich uwzględniono oszacowane reinwestowane zyski. Szersze wyjaśnienie dotyczące reinwestowanych zysków w bilansie płatniczym można znaleźć w materiale Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za II kwartał 2005 r. dostępnym na stronie internetowej NBP ( 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

21 Rachunek bieżący Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły mln EUR i stanowiły 62,5% całości rozchodów. Z tej kwoty większość mln EUR (75,7%) stanowiły wypłacone dywidendy, 354 mln EUR (16,8%) reinwestowane zyski, a 159 mln EUR (7,5%) odsetki od kredytów. Kwota rozchodów z tytułu dochodów nierezydentów od zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., była wyższa o 8,8%. Na powiększenie tej kwoty wpływ miał znaczny wzrost wartości reinwestowanych zysków (o 58,0%). Jednocześnie obserwowano niewielki wzrost wartości wypłacanych przez polskie podmioty zagranicznym inwestorom dywidend oraz odsetek od udzielonych przez nich kredytów. 1 Przychody z tytułu dochodów polskich inwestorów bezpośrednich inwestujących za granicą wyniosły 13 mln EUR (8 mln EUR z tytułu dywidend i 5 mln EUR z tytułu odsetek od udzielonych kredytów). W II kwartale 2006 r. odnotowano ujemne saldo dochodów z tytułu inwestycji portfelowych, wynoszące 677 mln EUR. Przed rokiem saldo to było również ujemne i wyniosło 353 mln EUR. Dochody nierezydentów z tytułu inwestycji portfelowych dokonanych w Polsce wyniosły 800 mln EUR i w porównaniu z II kwartałem 2005 r. wzrosły aż o 80,2%. Było to efektem bardzo dużych emisji obligacji Skarbu Państwa nominowanych w walutach obcych dokonanych w II kwartale 2005 r. Odsetki od tych obligacji zostały, dla większości serii, po raz pierwszy wypłacone po roku od daty emisji. W wyniku poprawy sytuacji finansowej największych polskich spółek publicznych niemal dwukrotnie wzrosła również wartość dywidend wypłacanych inwestorom portfelowym. Udział wypłat dochodów z inwestycji portfelowych w całkowitej wartości rozchodów w II kwartale 2006 r. wyniósł 23,7%. Dochody polskich podmiotów z inwestycji portfelowych 6 za granicą stanowiły w omawianym okresie 20,3% całości przychodów z tytułu dochodów i wyniosły 123 mln EUR. Oznacza to wzrost o 35,2%, w porównaniu z II kwartałem 2005 r., gdy dochody te wyniosły 91 mln EUR. Wzrost ten jest wynikiem systematycznego powiększania się wartości portfela zagranicznych papierów wartościowych będących w posiadaniu rezydentów. Saldo dochodów z pozostałych inwestycji w II kwartale 2006 r. było dodatnie i wyniosło 45 mln EUR. W porównaniu z II kwartałem 2005 r., gdy saldo dochodów było ujemne i wynosiło 29 mln EUR, odnotowano poprawę o 74 mln EUR. Było to rezultatem równoczesnego wzrostu przychodów i zmniejszenia się rozchodów. Przychody z pozostałych inwestycji wyniosły 361 mln EUR, natomiast rozchody 316 mln EUR. Na wartość przychodów w tej pozycji wpłynęły przede wszystkim, tak jak w poprzednich okresach, dochody banku centralnego uzyskiwane z oficjalnych aktywów rezerwowych oraz dochody innych banków z tytułu posiadanych aktywów. Wzrost przychodów, który łącznie wyniósł 15,0%, miał miejsce przede wszystkim w sektorze bankowym oraz w mniejszym stopniu, w sektorze przedsiębiorstw. Po stronie rozchodów odnotowano spadek wydatków, wynoszący 7,9% Wzrost dodatniego salda transferów bieżących W II kwartale 2006 r. dodatnie saldo transferów bieżących wyniosło mln EUR i było wyższe o 10,0% niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. O poziomie tego salda zadecydowały wyższe salda transferów rządowych, jak i transferów prywatnych, które wyniosły odpowiednio 758 mln EUR i mln EUR. Przychody transferów rządowych w omawianym kwartale wyniosły mln EUR i były wyższe o 6,9 % niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Odnotowano również wzrost transferów rządowych po stronie rozchodów, które wyniosły 462 mln EUR i wzrosły o 4,5% w porównaniu z II kwartałem 2005 r. W analizowanym kwartale środki otrzymane z Unii Europejskiej wyniosły mln EUR. Największą pozycję stanowiły środki w kwocie 786 mln EUR z Europejskiego Funduszu Orientacji 6 Dochody z tytułu inwestycji portfelowych nie obejmują dochodów NBP z aktywów rezerwowych, które zgodnie z zaleceniami Europejskiego Banku Centralnego są wykazywane w dochodach z pozostałych inwestycji. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku 21

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Warszawa 2006 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Ko munikacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za k war tał 2009 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Warszawa, 2012 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 2 Spis treści Spis treści Spis treści Synteza... 5 1 Rachunek bieżący i kapitałowy... 8 1.1 Międzynarodowy handel towarami i usługami... 12 1.1.1 Eksport towarów... 12

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Warszawa, 2014 DTP: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans p łatnic z y. z a II k w ar t ał r ok u

Bilans p łatnic z y. z a II k w ar t ał r ok u Bilans p łatnic z y R ze c z y p o sp oli te j Polsk i e j z a k w ar t ał 2 9 r ok u Warszawa 29 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU Warszawa 2004 Spis treści Synteza...9 1. Rachunek bieżący...12 Pogorszenie salda rachunku bieżącego...12 Wzrost deficytu obrotów towarowych...14

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU Warszawa 2004 Spis treści Synteza...9 1. Rachunek bieżący...11 Poprawa salda rachunku bieżącego...11 Poprawa salda obrotów towarowych...13

Bardziej szczegółowo

B ilans p łatnic z y. z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u

B ilans p łatnic z y. z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u B ilans p łatnic z y R ze c z y p o sp o li te j Po lsk i e j z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u Warszawa, 2012 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Warszawa, 2014 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Warszawa, 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Warszawa 2017 Wydał: ul. Świętokrzyska 11/21 00 919 Warszawa www.nbp.pl Copyright

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Warszawa, wrzesień 2003 r. WSTĘP 5 SYNTEZA 7 1. BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU. Departament Statystyki

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU. Departament Statystyki NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU Warszawa 2003 Spis treści Synteza... 5 1. Rachunek bieżący... 7 Poprawa

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku Warszawa, 2013 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 roku Warszawa, 2013 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 2016 Synteza Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. 2 Spis treści Synteza 5 1.

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Spis treści Synteza 5 1. Rachunek bieżący i kapitałowy 5 2. Rachunek finansowy i zadłużenie zagraniczne 6 Rachunek bieżący i kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa www.nbp.pl

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br.

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 217 Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. Według danych NBP w I kw. 217 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowano

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIESIĘCZNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O MIESIĘCZNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-3-12 INFORMACJA O MIESIĘCZNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawia estymowany miesięczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo