NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU. Departament Statystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU. Departament Statystyki"

Transkrypt

1 NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2003 ROKU Warszawa 2003

2 Spis treści Synteza Rachunek bieżący... 7 Poprawa salda rachunku bieżącego... 7 Wzrost wpływów z eksportu towarów... 8 Spadek wartości importu towarów Struktura walutowa płatności towarowych Wzrost deficytu płatności w usługach Pogłębienie ujemnego salda dochodów Niewielki wzrost dodatniego salda transferów bieżących Wzrost nadwyżki niesklasyfikowanych obrotów bieżących Rachunek finansowy Inwestycje nierezydentów w Polsce Zmniejszony napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich Rekordowy napływ kapitału portfelowego Ujemne saldo kredytów zagranicznych Wzrost zagranicznych depozytów w bankach polskich Inwestycje rezydentów za granicą Wzrost inwestycji rezydentów za granicą Pochodne instrumenty finansowe Wynik bilansu płatniczego a poziom rezerw walutowych Wskaźniki związane z bilansem płatniczym Aneks nr I Obroty handlu zagranicznego w ujęciu rzeczowym Eksport według statystyki celnej Wartość eksportu Zmiany struktury geograficznej i rzeczowej eksportu wg statystyki celnej Import według statystyki celnej Wartość importu Zmiany w strukturze geograficznej i rzeczowej importu wg statystyki celnej Aneks nr II Nota metodyczna Bilans płatniczy RP na bazie płatności Obroty handlu zagranicznego według statystyki celnej

3 Tablice TABL. I Składniki salda rachunku bieżącego...7 TABL. II Struktura geograficzna eksportu wg danych celnych...9 TABL. III Struktura towarowa eksportu wg danych celnych...11 TABL. IV Struktura geograficzna importu wg danych celnych...12 TABL. V Struktura towarowa importu wg kierunków przeznaczenia...14 TABL. VI Struktura walutowa płatności towarowych...15 TABL. VII Składniki salda usług...16 TABL. VIII Rynkowe stopy procentowe dla EUR i USD (wartości średnie dla I kwartału 2002 r. i I kwartału 2002 r.)...18 TABL. IX Dochody...19 TABL. X Transfery bieżące...21 TABL. XI Zagraniczne inwestycje w Polsce...24 TABL. XII Zagraniczne inwestycje bezpośrednie...25 TABL. XIII Zagraniczne inwestycje portfelowe...26 TABL. XIV Kredyty otrzymane...31 TABL. XV Inwestycje rezydentów za granicą...33 TABL. XVI Saldo pochodnych instrumentów finansowych...33 TABL. XVII Stan oficjalnych aktywów rezerwowych (na koniec kwartału)...34 TABL. XVIII Wybrane wskaźniki bilansu płatniczego...36 TABL. XIX Bilans płatniczy w...50 TABL. XX Bilans płatniczy w mln USD...51 TABL. XXI Bilans płatniczy w mln PLN...52 TABL. XXII Bilans płatniczy w latach TABL. XXIII Usługi w latach TABL. XXIV Dochody w latach TABL. XXV Transfery bieżące w latach TABL. XXVI Rachunek kapitałowy i finansowy w latach TABL. XXVII Inwestycje dokonane przez nierezydentów w latach TABL. XXVIII Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w latach TABL. XXIX Zagraniczne inwestycje portfelowe w latach TABL. XXX Wybrane wskaźniki bilansu płatniczego na bazie płatności w latach (roczna suma ruchoma)

4 Wykresy WYKR. 1 Towary...7 WYKR. 2 Saldo rachunku bieżącego w relacji do PKB (kwartały netto)...8 WYKR. 3 Eksport, dane płatnicze dynamika...9 WYKR. 4 Eksport, dane płatnicze dynamika...12 WYKR. 5 Usługi...15 WYKR. 6 Dochody...17 WYKR. 7 Transfery bieżące...20 WYKR. 8 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących...22 WYKR. 9 Komponenty rachunku finansowego...23 WYKR. 10 Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich...25 WYKR. 11 Saldo zagranicznych inwestycji portfelowych...26 WYKR. 12 Inwestycje w polskie papiery dłużne...27 WYKR. 13 Różnica rentowności 5-letnich obligacji nominowanych w złotych i euro...27 WYKR. 14 Inwestycje w polskie papiery udziałowe...28 WYKR. 15 Kredyty otrzymane...29 WYKR. 16 Saldo rachunków bieżących i depozytów...32 WYKR. 17 Stan oficjalnych aktywów rezerwowych...34 WYKR. 18 Zmiany stanu oficjalnych aktywów rezerwowych...35 WYKR. 19 Wskaźnik: oficjalne aktywa rezerwowe / import towarów i usług (średni, miesięczny)...37 WYKR. 20 Eksport w ujęciu rzeczowym - trend...38 WYKR. 21 Struktura geograficzna eksportu...39 WYKR. 22 Import w ujęciu rzeczowym - trend...41 WYKR. 23 Struktura geograficzna importu...42 WYKR. 24 Struktura towarowa importu wg kierunków przeznaczenia

5 Synteza Analiza danych bilansu płatniczego w ujęciu płatniczym w euro za I kwartał 2003 roku prowadzi do następujących wniosków: 1. Po trzech miesiącach 2003 roku deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 1 431, czyli obniżył się o 46,2% w porównaniu z I kwartałem 2002 roku. 2. W wyniku spadku deficytu obrotów bieżących jego relacja do produktu krajowego brutto (PKB) w ujęciu rocznym uległa poprawie z 4,0% w I kwartale 2002 roku do 3,1% w I kwartale 2003 roku. 3. Pozytywnie na saldo obrotów bieżących wpłynęło zmniejszenie deficytu obrotów towarowych. Poprawa salda obrotów towarowych nastąpiła w wyniku wzrostu eksportu o 6,6 % oraz spadku importu towarów o 2,5 %. 4. Silnie, o 633, wzrosła nadwyżka niesklasyfikowanych obrotów bieżących. Pogłębieniu uległy ujemne saldo usług oraz ujemne saldo dochodów. 5. Wartość całego kapitału zainwestowanego w Polsce przez nierezydentów była o 26,4% wyższa niż w I kwartale 2002 roku. 6. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich zmniejszył się o 7,2%. W ujęciu rocznym napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich był niższy o 18,7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 7. Niemal 2-krotnie w porównaniu z I kwartałem 2002 roku zwiększyły się inwestycje nierezydentów w papiery dłużne. Nierezydenci nabywali głównie obligacje Skarbu Państwa oferowane na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym, co ma związek z dużymi potrzebami pożyczkowymi budżetu państwa oraz potrzebą refinansowania spłat zadłużenia zagranicznego pochodzącego z lat 70-tych. 8. Wzrostowi zagranicznego finansowania sektora rządowego w formie emisji papierów wartościowych towarzyszył spadek zobowiązań kredytowych. Ujemne finansowanie zagraniczne w formie kredytów wyniosło -791, głównie w wyniku spłat wysokich rat kapitałowych wierzycielom zrzeszonym w Klubie Paryskim. 9. W I kwartale 2003 roku nieznacznie zmalało zadłużenie polskich przedsiębiorstwa w formie kredytów zagranicznych (o 33 ). Jednak w porównaniu z I kwartałem 2002 roku silnie wzrosły zarówno wykorzystanie (o 108,8 %) jak i spłaty (o 83,6 %). 5

6 Sektor bankowy zwiększył swoje zadłużenie o 76. W porównaniu z I kwartałem 2002 roku spadły wykorzystanie i spłaty kredytów zagranicznych otrzymanych przez polskie banki. 10. Zwiększyły się lokaty banków polskich w bankach zagranicznych o 888, czego konsekwencją było zwiększenie poziomu inwestycji podmiotów krajowych za granicą. 11. Analiza wskaźników bezpieczeństwa, takich jak: relacja deficytu obrotów bieżących do PKB, krotność miesięcznego importu finansowana aktywami rezerwowymi, pokrycie podaży pieniądza przez oficjalne aktywa rezerwowe wskazuje, że ich poziom poprawił się w porównaniu do I kwartału 2002 r. Jednocześnie poprawie tych wskaźników towarzyszyły niekorzystne zmiany struktury napływającego kapitału zagranicznego, polegające na spadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich i zwiększonym napływie inwestycji portfelowych. Na skutek zmniejszonego napływu inwestycji bezpośrednich wskaźnik finansowania deficytu obrotów bieżących przez inwestycje bezpośrednie w ujęciu rocznym zmniejszył się i wyniósł 71,4%. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźnik ten osiągnął wartość 90,1%. 6

7 1. Rachunek bieżący Poprawa salda rachunku bieżącego W I kwartale 2003 roku saldo obrotów bieżących bilansu płatniczego było ujemne i wynosiło W porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku nastąpiła poprawa salda obrotów bieżących o 1 228, tj. o 46,2%. TABL. I SKŁADNIKI SALDA RACHUNKU BIEŻĄCEGO Wyszczególnienie I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) Saldo rachunku bieżących Saldo płatności handlowych Saldo płatności towarowych Saldo usług Saldo dochodów Saldo transferów bieżących Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących Główną przyczyną korzystnych zmian salda rachunku bieżącego była znaczna poprawa salda płatności towarowych (o 791, tj. o 26,4%) oraz silny wzrost salda niesklasyfikowanych obrotów bieżących (o 663, tj. o 114,9%). Mniejszy deficyt płatności towarowych był spowodowany wzrostem wpływów z eksportu o 6,6%, przy obniżeniu wypłat za import towarów o 2,5%. WYKR. 1 TOWARY I II III IV I kwartał Eksport Import Saldo 7

8 Niewielka poprawa salda nastąpiła również w zakresie transferów bieżących (o 61 ). Pozostałe salda pozycji rachunku bieżącego wykazywały pogorszenie w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku. Ujemne saldo usług uległo pogłębieniu o 143,tj. o 41,7% na skutek spadku wpływów o 15,4% przy niewielkim spadku wypłat o 0,9%. Pogłębiło się również ujemne saldo dochodów o 114, tj. o 35,7%, w wyniku wzrostu wypłat o 9,6% oraz zmniejszenia wpływów o 7,2%. Przedstawione wyżej zmiany w zakresie kształtowania salda rachunku bieżącego wpłynęły na poziom wskaźnika relacji obrotów bieżących do PKB. W I kwartale 2003 roku wartość tego wskaźnika wynosiła 3,2%, co oznacza znaczną poprawę w stosunku do poziomu z analogicznego okresu poprzedniego roku (-5,4%). Nastąpiła również nieznaczna poprawa (o 0,2 punktu procentowego) w porównaniu z IV kwartałem 2002 roku. WYKR. 2 SALDO RACHUNKU BIEŻĄCEGO W RELACJI DO PKB (KWARTAŁY NETTO) I II III IV I 0, ,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 % PKB saldo obr.bież saldo obr.bież./pkb Wzrost wpływów z eksportu towarów W I kwartale 2003 roku wartość eksportu towarów na bazie płatności wyniosła mln EUR, czyli mln USD. W porównaniu z I kwartałem 2002 roku dla danych w euro oznacza to wzrost o 520, tj. o 6,6%. W ujęciu dolarowym wzrost był znacznie silniejszy i wyniósł mln USD, czyli 30,6%. 8

9 WYKR. 3 EKSPORT, DANE PŁATNICZE DYNAMIKA , , ,2 107,1 106, % I 2002 II III IV I kwartał Wpływy z eksportu towarów Dynamika wpływów z eksportu (analogiczny kwartał poprzedniego roku=100) Według danych statystyki handlu zagranicznego, sporządzonej na podstawie informacji celnych, wartość eksportu towarów w I kwartale 2003 roku wyniosła , co w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego oznacza wzrost o 135, czyli o 1,3%. W ujęciu dolarowym w I kwartale 2003 roku wartość eksportu ukształtowała się na poziomie mln USD, a więc w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego wzrosła o mln USD, tj. o 23,6%. TABL. II STRUKTURA GEOGRAFICZNA EKSPORTU WG DANYCH CELNYCH Nazwa ugrupowania I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) mln EUR Dynamika* (2003/2002) % Udział w eksporcie w 2003 r. % OGÓŁEM ,3 100,0 Unia Europejska ,4 71,2 w tym: Niemcy ,2 33,7 EFTA ,7 1,9 Pozostałe kraje rozwinięte ,8 3,1 Kraje Europy Środkowo- Wschodniej ,3 18,3 w tym: Czechy ,2 3,8 Rosja ,7 3,0 Kraje rozwijające się ,5 5,5 Dane w tablicy zostały zaokrąglone do po uprzednim dokonaniu obliczeń w jednostkach EUR * analogiczny okres roku ubiegłego=100 Źródło: CIHZ 9

10 Analizując strukturę geograficzną polskiego eksportu można zauważyć, że decydującą rolę w jego wzroście odegrał przyrost eksportu do Unii Europejskiej, który w porównaniu z I kwartałem 2002 roku zwiększył się o 175, tj. o 2,4%. Największy wzrost wartości eksportu dotyczył Szwecji (o 115, tj. o 37,9%), Niemiec (o 75, tj. o 2,2%), Holandii (o 57, tj. o 12,4%) oraz Francji (o 44, tj. o 6,8%). Spadek eksportu do krajów Unii zarejestrowano w przypadku Wielkiej Brytanii (o 53, tj. o 9,6%), Włoch (o 34, tj. o 5,6%) i Danii (o 31, tj. o 9,6%). Kolejną grupą krajów charakteryzującą się wzrostem wartości sprowadzonych z Polski towarów są kraje Europy Środkowo Wschodniej (18,3% udziału w polskim eksporcie ogółem). W I kwartale 2003 roku eksport do tych krajów wzrósł w porównaniu z I kwartałem 2002 roku o 43, tj. o 11,9%. Największy wzrost wartości eksportu dotyczył Rumunii (o 22, tj. o 36,8%), Słowacji (o 20, tj. o 14,2%), Litwy (o 16, tj. o 7,3%), Estonii (o 13, tj. o 46,9%) i Białorusi (o 10, tj. o 17,6%). Spadek eksportu do krajów tej grupy dotyczył Ukrainy (o 32, tj. o 11,4%) oraz Rosji (o 28, tj. o 8,3%). Z analizy struktury towarowej wynika, że do wzrostu eksportu przyczyniły się wzrosty w kilku sekcjach towarowych: - produkty pochodzenia roślinnego - wzrost o 65, tj. o 34,1%, w tym głównie pszenica i mieszanki żyta z pszenicą, - metale nieszlachetne i wyroby wzrost o 63, tj. o 5,6%, w tym głównie półwyroby z żelaza i stali, odpady i złom z żeliwa i stali, - tworzywa sztuczne i wyroby wzrost o 48, tj. o 9,6%, - produkty przemysłu chemicznego wzrost o 47, tj. o 9,5%, - drewno i wyroby z drewna wzrost o 42, tj. o 12,5%, - zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, ścier drzewny oraz papier i tektura, różne wyrobów gotowe-meble, budynki prefabrykowane, zabawki, przyrządy i aparaty optyczne, wyroby z kamienia, ceramika i szkło - wzrost od 27 do 34. Wzrost eksportu w wyżej wymienionych sekcjach został w dużym stopniu zniwelowany przez spadek zarejestrowany w dwóch dominujących sekcjach towarowych, tj. maszynach i urządzeniach (22% udziału w eksporcie ogółem) oraz sprzęcie transportowym (13,2% udziału), jak również w sekcji materiałów i wyrobów włókienniczych. W wyżej wymienionych sekcjach spadek eksportu wynosił: dla sprzętu transportowego 180, tj. o 11,5%, dla maszyn i urządzeń 43, tj. o 1,8%, dla materiałów i wyrobów włókienniczych 44 mln EUR, tj. o 5,4%. Udział wymienionych sekcji w eksporcie ogółem zmniejszył się odpowiednio o 1,9, 0,7 i 0,5 punktu procentowego. Najwyższy spadek eksportu w zakresie sprzętu transportowego dotyczył: pozostałych jednostek pływających (o 188, tj. o 93,7%) oraz samochodów osobowych (o 92, tj. o 23,5%). Został on częściowo 10

11 zniwelowany przez wzrost eksportu części i akcesoriów samochodowych (o 89, tj. o 26,5%). W sekcji maszyny i urządzenia o spadku eksportu w największym stopniu zadecydował spadek eksportu silników spalinowych (o 105, tj. o 23,9%) oraz odbiorników telewizyjnych (o 60, tj. o 21,1). TABL. III STRUKTURA TOWAROWA EKSPORTU WG DANYCH CELNYCH nr sekcji NAZWA SEKCJI I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) Dynamika* (2003/2002) % Udział w eksporcie w 2003 r. % I Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego ,6 2,3 II Produkty pochodzenia roślinnego ,1 2,4 III Tłuszcze i oleje ,2 0,1 IV Przetwory spożywcze ,5 3,5 V Produkty mineralne ,5 5,3 VI Produkty przemysłu chemicznego ,5 5,2 VII Tworzywa sztuczne i wyroby ,6 5,3 VIII Skóry i wyroby ,8 0,9 IX Drewno i wyroby z drewna ,5 3,7 X Ścier drzewny, papier, tektura i wyroby ,4 4,1 XI Materiały i wyroby włókiennicze ,6 7,4 XII Obuwie, nakrycia głowy ,0 0,7 XIII Wyroby z kamienia, ceramika, szkło ,2 2,3 XIV Perły, kamienie szlachetne, metale szlachetne i wyroby ,5 0,5 XV Metale nieszlachetne i wyroby ,6 11,5 XVI Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny ,2 22,0 XVII Sprzęt transportowy ,5 13,2 XVIII Przyrządy i aparaty optyczne, fotograficzne, pomiarowo-kontrolne ,7 0,9 XIX Broń i amunicja ,4 0,0 XX Różne wyroby gotowe - meble, pref budynków, zabawki ,1 8,8 XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki ,0 0,0 0 Produkty gdzie indziej nie sklasyfikowane ,0 0,0 EKSPORT OGÓŁEM ,3 100,0 Dane w tablicy zostały zaokrąglone do po uprzednim dokonaniu obliczeń w jednostkach EUR * analogiczny okres roku ubiegłego=100 Źródło: CIHZ Spadek wartości importu towarów Według danych statystyki płatniczej w I kwartale 2003 roku wypłaty za import towarów wyniosły , co w porównaniu z analogicznym kwartałem 2002 roku oznacza spadek o 271, czyli o 2,5%. Z kolei dla importu wyrażonego w dolarach amerykańskich w porównaniu z I kwartałem 2002 roku zarejestrowano wzrost o mln USD, tj. o 19,2%, a wartość importu w I kwartale 2003 roku ukształtowała się na poziomie mln USD. 11

12 WYKR. 4 EKSPORT, DANE PŁATNICZE DYNAMIKA , , ,3 102,8 97, % I II III IV I kwartał 80 Wypłaty za import towarów Dynamika wypłat za import (analogiczny kwartał poprzedniego roku=100) Według danych statystyki celnej w I kwartale 2003 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2002 roku wartość importu wzrosła o 204, tj. o 1,5% i wyniosła W ujęciu dolarowym import wzrósł o mln USD, tj. o 23,8%, osiągając w I kwartale 2003 roku wartość mln USD. Z analizy struktury geograficznej dostaw importowych w I kwartale 2003 roku wynika, że o wzroście wartości importu w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku TABL. IV STRUKTURA GEOGRAFICZNA IMPORTU WG DANYCH CELNYCH Nazwa ugrupowania I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) mln EUR Dynamika* (2003/2002) % Udział w imporcie w 2003 r. % OGÓŁEM ,5 100,0 Unia Europejska ,7 60,8 w tym: Niemcy ,0 24,3 EFTA ,9 2,5 Pozostałe kraje rozwinięte ,7 5,2 Kraje Europy Środkowo- Wschodniej ,9 18,6 w tym: Czechy ,8 3,1 Rosja ,5 9,1 Kraje rozwijające się ,0 12,8 Dane w tablicy zostały zaokrąglone do po uprzednim dokonaniu obliczeń w jednostkach EUR * analogiczny okres roku ubiegłego=100 Źródło: CIHZ 12

13 zadecydował w największym stopniu wzrost wartości towarów sprowadzonych z krajów Europy Środkowo Wschodniej o 251, tj. o 10,9%. Stało się tak głównie wskutek wzrost importu z Rosji, drugiego pod względem udziału polskiego importera 9,1% udziału w imporcie ogółem, (o 139, tj. o 12,5%), Ukrainy (o 45, tj. o 43,2%) oraz Białorusi (o 20, tj. o 38,7%). Wartość towarów sprowadzonych z krajów należących do Unii Europejskiej (60,8% udziału w polskim imporcie ogółem) w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku, spadła o 25, tj. o 0,3%. Spadek dotyczył głównie Wielkiej Brytanii (o 47, tj. o 8,6%), Danii (o 38, tj. o 16,5%), Holandii (o 29, tj. o 6,1%) oraz Hiszpanii (o 25, tj. o 6%). Wzrost importu z krajów Unii Europejskiej zarejestrowano w obrotach z Francją (o 45, tj. o 43,2%), Szwecją (o 38, tj. o 11,1%), Niemcami (o 32, tj. o 1%) i Włochami (o 20, tj. o 1,9%). Z najważniejszych zmian wartości importu z krajów należących do pozostałych grup w przekroju geograficznym wymienić należy wzrost importu z Chin (o 61, tj. o 12%), Norwegii (o 35, tj. o 25,6%), Argentyny (o 24, tj. o 155,9%) oraz spadek importu ze Stanów Zjednoczonych (o 53, tj. o 12,1%), Japonii (o 30, tj. o 10,9%), Tajwanu (o 27, tj. o 19,3%). Wzrost wartości importu ogółem w 2002 roku wynikał głównie ze zwiększenia dostaw dóbr zaopatrzeniowych, czyli tzw. zużycia pośredniego (61,2% udziału w imporcie ogółem) oraz dóbr inwestycyjnych (17,5% udziału). Wzrost importu dóbr zaopatrzeniowych wyniósł 351, tj. 4,3%, dotyczył przede wszystkim ropy naftowej i kondensatów gazu naturalnego (o 213, tj. o 32,6%). Na wzrost ten istotnie wpłynął wzrost cen ropy o 21,5%. Wzrósł także import tworzyw sztucznych (o 69, tj. o 10,1%), metali nieszlachetnych (o 48, tj. o 4,9%), maszyn i urządzeń (o 65, tj. o 6,1%). Wzrost importu dóbr inwestycyjnych wyniósł 134, tj. 5,9%. Dotyczył on głównie statków pasażerskich, towarowych i promów (o 129, tj. o 92,1%) oraz ciągników (o 46, tj. o 81%). 13

14 TABL. V STRUKTURA TOWAROWA IMPORTU WG KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA Kierunek przeznaczenia wg kategorii BEC I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) Dynamika* (2003/2002) % Udział w imporcie w 2003 r. % OGÓŁEM DOBRA INWESTYCYJNE ,9 17,5 z tego: Dobra inwestycyjne (z wyjątkiem środków transportu) ,9 13,1 Środki transportu przemysłowe (inne niż samochody osobowe) ,4 4,4 OGÓŁEM ZUŻYCIE POŚREDNIE ,3 61,2 z tego: Żywność i napoje nieprzetworzone głównie dla przemysłu ,1 0,5 Żywność i napoje przetworzone głównie dla przemysłu ,4 0,7 Towary zaopatrzeniowe dla przemysłu nieprzetworzone** ,7 2,1 Towary zaopatrzeniowe dla przemysłu przetworzone** ,2 33,3 Paliwa i smary nieprzetworzone ,0 8,5 Paliwa i smary przetworzone (inne niż benzyny silnikowe) ,7 2,1 Części i akcesoria do dóbr inwestycyjnych (z wyj.środków transport.) ,8 8,9 Części i akcesoria do środków transportu ,5 5,1 Towary gdzie indziej nie wymienione ,2 0,0 OGÓŁEM TOWARY KONSUMPCYJNE ,4 21,2 z tego: Żywność i napoje nieprzetworzone głównie dla gospodarstw domowych ,0 1,5 Żywność i napoje przetworzone głównie dla gospodarstw domowych ,7 2,1 Benzyny silnikowe ,0 Samochody osobowe ,6 4,9 Środki transportu nieprzemysłowe (inne niż samochody osobowe) ,4 0,2 Towary konsumpcyjne trwałego użytku** ,5 2,3 Towary konsumpcyjne półtrwałego użytku** ,2 3,9 Towary konsumpcyjne nietrwałego użytku** ,9 6,3 Produkty niesklasyfikowane ,0 0,1 IMPORT OGÓŁEM ,5 100,0 Dane w tablicy zostały zaokrąglone do po uprzednim dokonaniu obliczeń w jednostkach EUR * analogiczny okres roku ubiegłego=100 ** dotyczy towarów gdzie indziej nie wymienionych Źródło: CIHZ Import towarów konsumpcyjnych spadł o 277, tj. o 8,6%. Główną przyczyną był spadek importu produktów przemysłu chemicznego (o 43, tj. o 6,6%), przetworów spożywczych (o 32, tj. o 14,8%), zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego (o 31, tj. o 15,8%), maszyn i urządzeń (o 29, tj. o 14,2%) oraz materiałów i wyrobów włókienniczych o 28, tj. o 15,2%). Struktura walutowa płatności towarowych W I kwartale 2003 roku większość płatności towarowych w obrotach z zagranicą, tj. 63,1% w eksporcie i 57,4% w imporcie, realizowana była w euro. Udział euro w strukturze płatności towarowych w eksporcie systematycznie zwiększa się w I kwartale 2003 roku wzrósł o 4,4 punktu procentowego. Udział rozliczeń płatności dokonanych w złotych wzrósł o 0,4 punktu 14

15 procentowego. Jednocześnie spadł silnie udział dolara amerykańskiego, bo aż o 4,7 punktu procentowego. W imporcie udział euro zmniejszył się o 0,5 punktu procentowego, przy silnym wzroście udziału złotego o 2,8 punktu procentowego i spadku udziału dolara amerykańskiego o 0,4 punktu procentowego. TABL. VI STRUKTURA WALUTOWA PŁATNOŚCI TOWAROWYCH EKSPORT I kw 2002r. I kw 2003r. zmiana udziału ( ) IMPORT I kw 2002r. I kw 2003r. zmiana udziału ( ) ogółem 100,0 100,0-100,0 100,0 - w tym: EUR 58,7 63,1 4,4 57,9 57,4-0,5 USD 31,4 26,7-4,7 30,4 30,0-0,4 PLN 4,6 5,0 0,4 5,4 8,2 2,8 GBP 2,5 2,2-0,3 1,8 1,5-0,3 SEK 0,9 1,4 0,5 1,3 0,8-0,5 DKK 0,9 0,8-0,1 0,8 0,5-0,3 CHF 0,4 0,3-0,1 1,2 0,7-0,5 w % Wzrost deficytu płatności w usługach Saldo płatności usługowych w I kwartale 2003 roku było tradycyjnie ujemne i wyniosło 486. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku nastąpiło pogłębienie deficytu płatności usługowych o 143, tj. o 41,7%. Był to wynik zmniejszenia wpływów z eksportu usług o 15,4%, przy obniżeniu wypłat z tytułu importu usług o 0,9%. WYKR. 5 USŁUGI I 2002 II III IV I kwartał Wpływ y Wypłaty Saldo 15

16 Analiza struktury rodzajowej płatności usługowych wskazuje, że poza dodatnim i wykazującym spadek saldem usług transportowych, salda pozostałych rodzajów usług były ujemne. Szczególnie wysoki poziom deficytu dotyczył usług w zakresie patentów, praw autorskich i opłat, których ujemne saldo wzrosło o 85, tj. o 78,7% na skutek wzrostu wypłat z tytułu zakupu tych usług przez podmioty polskie. Silne pogorszenie salda (o 56 ) nastąpiło również w zakresie usług dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, których dodatnie saldo z I kwartału 2002 roku przekształciło się w deficyt w wysokości 46. Był to wynik zmniejszenia się o 49,4% wpływów oraz wzrostu o 22,0% wypłat z tytułu ubezpieczeń i reasekuracji. Największą poprawę salda w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku odnotowano w zakresie: pozostałych usług handlowych 1, których tradycyjnie ujemne saldo zmniejszyło się o 19, tj. o 13,8%, w wyniku zmniejszenia wypłat o 4,7%; usług dla ludności, audiowizualnych, kulturalnych i rekreacyjnych, których ujemne saldo zmniejszyło się o 12, tj. o 60,0%, w wyniku zmniejszenia wypłat o 37,1%, przy spadku wpływów o 6,7%. TABL. VII SKŁADNIKI SALDA USŁUG I kw I kw Zmiana 2002 r r. ( ) Usługi ogółem Usługi transportowe Podróże zagraniczne Usługi pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne Usługi budowlane Ubezpieczenia i reasekuracja Usługi finansowe Usługi informatyczne i informacyjne Patenty, prawa autorskie i opłaty Pozostałe usługi handlowe Usługi dla ludności, audiowizualne, kulturalne i rekreacyjne Utrzymanie przedstawicielstw (rządowe) Inne Kategoria Pozostałych usług handlowych obejmuje płatności dotyczące pośrednictwa handlowego, leasingu operacyjnego, usług inżynieryjnych, usług doradztwa prawnego, rachunkowego, itp. 16

17 Pogłębienie ujemnego salda dochodów W pierwszym kwartale 2003 r. odnotowano ujemne saldo dochodów, wynoszące 433 mln EUR. Przed rokiem saldo to było o 26,3% mniejsze i wyniosło 319. Pogłębienie ujemnego salda było wynikiem wzrostu dochodów uzyskanych przez nierezydentów z inwestycji dokonanych w Polsce, a także spadku dochodów uzyskanych przez rezydentów od posiadanych przez nich aktywów zagranicznych. WYKR. 6 DOCHODY I 2002 II III IV I kwartał Wpływ y Wypłaty Saldo Łączne wpływy uzyskane przez polskie podmioty z tytułu dochodów od posiadanych aktywów zagranicznych wyniosły w pierwszym kwartale 2003 roku 461 i były o 7,2% niższe niż przed rokiem. Ujemnie na wysokość wpływów z tytułu dochodów w pierwszym kwartale 2003 r. wpłynęło postępujące obniżanie się rynkowych stóp procentowych związanych z głównymi walutami światowymi. Przeciętna wartość (średnia arytmetyczna) trzymiesięcznej stopy EURIBOR (związanej z euro) wynosiła w pierwszym kwartale 2002 roku 3,36%, a w pierwszym kwartale 2003 roku 2,69%. Podobnie wysoki spadek miał miejsce w przypadku stóp związanych z USD. Średnia wartość trzymiesięcznej stopy LIBOR spadła z 1,90% do 1,33%. Krótkoterminowe stopy LIBOR i EURIBOR są bardzo często stopami bazowymi dla obligacji o zmiennym kuponie i dla lokat bankowych o oprocentowaniu zmiennym. W przypadku stóp długoterminowych średnia rentowność pięcioletnich obligacji rządowych krajów strefy euro zmniejszyła się z 4,57% do 3,26%, a podobnych obligacji emitowanych przez rząd USA z 4,38% do 2,86%. Zestawienie wartości średnich rynkowych stóp procentowych związanych z dolarem, euro i złotym zawiera tabela VIII. 17

18 TABL. VIII RYNKOWE STOPY PROCENTOWE DLA EUR I USD (WARTOŚCI ŚREDNIE DLA I KWARTAŁU 2002 R. I I KWARTAŁU 2002 R.) EURIBOR EUR T-BONDS LIBOR USD USD T-BONDS WIBOR PLN OBLIGACJE SKARBOWE PLN I kwartał 2002 r. I kwartał 2003 r. Zmiana (pkt procentowe) 1M 3,34 2,75-0,60 3M 3,36 2,69-0,68 6M 3,41 2,60-0,81 2Y 3,93 2,51-1,41 5Y 4,57 3,26-1,31 10Y 5,01 4,07-0,94 1M 1,85 1,34-0,51 3M 1,90 1,33-0,57 6M 2,06 1,33-0,74 2Y 3,17 1,62-1,55 5Y 4,38 2,86-1,52 10Y 5,06 3,90-1,16 1M 10,90 6,43-4,48 3M 10,41 6,29-4,12 6M 10,09 6,08-4,01 2Y 9,50 5,65-3,85 5Y 9,14 5,52-3,62 10Y 10,59 5,63-4,97 Źródło: Bloomberg, obliczenia własne W rezultacie wpływy z tytułu dochodów od inwestycji portfelowych, stanowiące 58,8% całości wpływów w pierwszym kwartale 2003 r. i obejmujące przede wszystkim wpływy z tytułu dochodów od papierów dłużnych, pozostały na takim samym poziomie jak przed rokiem. Wpływy z tytułu dochodów od pozostałych inwestycji, stanowiące 22,6 % całości wpływów omawianego okresu, głównie z lokat w bankach zagranicznych, uległy znacznemu obniżeniu. Przyczyną spadku było, obok wspomnianego obniżenia się rynkowych stóp procentowych, zmniejszenie wartości lokat rezydentów w bankach zagranicznych jakie miało miejsce pomiędzy I kw r. i I kw r. Największy udział we wpływach zarówno z tytułu dochodów od inwestycji portfelowych jak i dochodów od pozostałych inwestycji miały dochody uzyskiwane przez NBP z oficjalnych aktywów rezerwowych. Wypłaty z tytułu dochodów od inwestycji dokonanych przez nierezydentów w Polsce wyniosły w omawianym okresie 894 i były o 9,6% wyższe niż w pierwszym kwartale 2002 r. Największy składnik całości wypłat z tytułu dochodów w pierwszym kwartale 2003 r. (42,5%) stanowiły wypłaty z tytułu dochodów od inwestycji portfelowych. Przyczyną istotnego wzrostu tych wypłat było znaczne zwiększenie wartości portfela polskich obligacji, przede wszystkim obligacji Skarbu Państwa, znajdujących się w posiadaniu nierezydentów. Spadek stóp procentowych związanych z głównymi walutami światowymi, jak i ze złotym, wpływał natomiast pomniejszająco na wysokość wypłacanych odsetek. 18

19 Wartość portfela obligacji Skarbu Państwa będących w posiadaniu nierezydentów zwiększyła się w porównaniu z I kwartałem 2002 r. o 48%. Zarówno w I kwartale 2003 r. jak i przed rokiem obligacje nominowane w złotych stanowiły ok. 50% stanu posiadania nierezydentów. Oprocentowanie obligacji złotowych, a zatem i wartość wypłacanych odsetek, mimo że dwukrotnie niższe niż w pierwszym kwartale 2002 r., były ciągle wyższe niż w przypadku obligacji nominowanych w walutach obcych. Wypłaty dochodów od pozostałych inwestycji wzrosły o 19,8%. Ich udział w ogólnej sumie wypłat wyniósł 39,3%. Znaczny udział w tej kategorii wypłat miały odsetki zapłacone przez Skarb Państwa wierzycielom zrzeszonym w Klubie Paryskim. W przeciwieństwie do 2002 roku, gdy wypłaty były rozdzielone między I i II kwartał, całość wypłat odsetkowych przypadła na I kwartał 2003 roku. Kwota transferowanych przez zagranicznych inwestorów dochodów z inwestycji bezpośrednich zmniejszyła się o połowę w porównaniu z pierwszym kwartałem 2002 r. Udział wypłat dochodów z inwestycji bezpośrednich w całkowitej wartości wypłat wyniósł w pierwszym kwartale 2003 r. 11,5%. TABL. IX DOCHODY I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiany ( ) Dynamika (2003/2002) % WPŁYWY ,8 Wynagrodzenia pracowników ,7 Dochody od inwestycji bezpośrednich ,0 Dochody od inwestycji portfelowych ,0 Dochody od pozostałych inwestycji ,2 Inne dochody ,0 WYPŁATY ,6 Wynagrodzenia pracowników ,1 Dochody od inwestycji bezpośrednich ,1 Dochody od inwestycji portfelowych ,4 Dochody od pozostałych inwestycji ,8 Inne dochody ,0 SALDO Wynagrodzenia pracowników Dochody od inwestycji bezpośrednich Dochody od inwestycji portfelowych Dochody od pozostałych inwestycji Inne dochody

20 Niewielki wzrost dodatniego salda transferów bieżących Transfery bieżące są pozycją bilansu płatniczego, której dodatnie saldo od wielu lat wpływa na poprawę salda obrotów bieżących. W I kwartale 2003 roku nadwyżka w zakresie transferów bieżących wyniosła 507, co w porównaniu z I kwartałem 2002 roku oznacza wzrost salda o 61, czyli o 13,7%. WYKR. 7 TRANSFERY BIEŻĄCE I 2002 II III IV I 2003 kwartał Wpływ y Wypłaty Saldo Wpływy z tytułu transferów bieżących w I kwartale 2003 roku wyniosły 675 i zwiększyły się w stosunku do ubiegłego roku o 40, czyli o 6,3%. Wpływy transferów bieżących sektora rządowego wyniosły 139, a więc w porównaniu z I kwartałem roku ubiegłego wzrosły o 75, tj. o 117,2%. Przyrost ten jest wynikiem otrzymanych darów i pomocy bezzwrotnej. Dary i pomoc bezzwrotna pochodziła głównie z instytucji oraz krajów Unii Europejskiej (120 mln EIUR), co stanowiło 86,3% ogółu wpływów z tytułu transferów do polskiego sektora rządowego W transferach prywatnych (stanowiących 79,4% wpływów transferów bieżących) w porównaniu z rokiem ubiegłym zarejestrowano spadek wpływów o 35, tj. o 6,1%. Główną przyczyną obniżenia wpływów z tytułu transferów prywatnych był niższy napływ środków z tytułu odszkodowań za pracę przymusową Polaków w okresie II wojny światowej. W I kwartale 2003 roku napływ środków z tego tytułu wyniósł 12, co oznacza spadek w stosunku do I kwartału 2002 roku o 55, tj. o 82,1%. Ponadto niższy był napływ darów i pomocy bezzwrotnej oraz niższe wpłaty z zagranicy na rachunki walutowe osób fizycznych, co zniwelowało wzrost napływu z tytułu pozostałych transferów prywatnych. 20

21 Wypłaty transferów bieżących w I kwartale 2003 roku wyniosły 168 i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszyły się o 21, czyli o 10,1%. Zmniejszenie wypłat dotyczyło transferów prywatnych o 45, tj. o 26,8%. Natomiast o 24, tj. o 114,3% wzrosły wypłaty transferów bieżących sektora rządowego, co było wynikiem wzrostu składek i opłat członkowskich o 30, tj. o 230,8%. TABL. X TRANSFERY BIEŻĄCE I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) mln EUR Dynamika (2003/2002) % WPŁYWY ,3 Transfery rządowe ,2 Transfery prywatne ,9 WYPŁATY ,9 Transfery rządowe ,3 Transfery prywatne ,2 SALDA Transfery rządowe Transfery prywatne Wzrost nadwyżki niesklasyfikowanych obrotów bieżących Wartość salda niesklasyfikowanych obrotów bieżących 2 w I kwartale 2003 roku wynosiła 1 184, co oznacza wzrost kwoty nadwyżki o 633, tj. o 114,9% w stosunku do I kwartału poprzedniego roku 3. Wartość ta kształtowała się na poziomie zbliżonym do IV kwartału 2002 roku. 2 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących odzwierciedla napływ netto środków w formie pieniędzy zagranicznych (banknotów i monet) do kas walutowych polskich banków z tytułu transakcji dokonanych pomiędzy rezydentami a nierezydentami, które nie zostały sklasyfikowane według standardowych pozycji bilansu płatniczego. 3 Kwota salda w I kwartale 2002 roku zawierała korektę w wysokości 426, dokonaną w styczniu 2002 roku, polegającą na powiększeniu salda niesklasyfikowanych obrotów bieżących oraz pomniejszeniu salda błędów i opuszczeń. Celem tej korekty było wyeliminowanie wpływu operacji wymiany na euro walut narodowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej, tak, by saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących odzwierciedlało poziom transakcji z nierezydentami. 21

22 WYKR. 8 SALDO NIESKLASYFIKOWANYCH OBROTÓW BIEŻĄCYCH I 2002 II III IV I 2003 kwartał W strukturze salda niesklasyfikowanych obrotów bieżących istotną pozycję stanowi saldo obrotów z tytułu podróży zagranicznych. Jak wynika z danych Straży Granicznej 4 w I kwartale 2003 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszyła się o 17,3% liczba Polaków wyjeżdżających za granicę, w związku z czym zmniejszyły się zakupy walut niezbędnych do finansowania podróży zagranicznych. Nastąpił jednak również spadek o 8,0% liczby odpraw cudzoziemców wjeżdżających do Polski. Jednak wydaje się, że wydatki cudzoziemców odwiedzających Polskę wzrosły w porównaniu z I kwartałem 2002 roku. Wzrostowi zakupów cudzoziemców w Polsce oraz ograniczaniu wydatków Polaków za granicą sprzyjała silna deprecjacja złotego wobec euro. Znaczna poprawa salda skupu walut obcych została spowodowana również tym, że w I kwartale 2002 roku (stanowiącym bazę dla porównań) istotny wpływ na poziom skupu netto miała duża ilość samochodów, sprowadzonych w tym okresie do Polski przez osoby fizyczne. Zakupy te realizowane były głównie w formie gotówkowej, co zmniejszyło nadwyżką niesklasyfikowanych obrotów bieżących związaną z obrotami towarowymi. Na wzrost salda skupu walut obcych wpływ miały również rosnące transfery walut obcych z tytułu dochodów otrzymywanych przez Polaków za pracę za granicą. Trudna sytuacja na rynku pracy w kraju zmusza Polaków do poszukiwania dodatkowych źródeł utrzymania, w tym podejmowania pracy za granicą. 4 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I kwartał 2003 r., GUS, kwiecień

23 2. Rachunek finansowy Saldo na rachunku finansowym w pierwszym kwartale 2003 r. było dodatnie i wyniosło Była to wartość niemal identyczna jak przed rokiem, gdy saldo to wyniosło W porównaniu z pierwszym kwartałem 2002 r. napływ netto inwestycji dokonanych przez nierezydentów w Polsce uległ zwiększeniu. Saldo tych inwestycji wyniosło Przed rokiem nierezydenci zainwestowali netto w Polsce Znaczne zwiększenie napływu środków inwestowanych przez nierezydentów w Polsce w pierwszym kwartale 2003 roku było w głównej mierze rezultatem rekordowo wysokiego napływu kapitału portfelowego. Równocześnie miał miejsce odpływ kapitału z tytułu kredytów otrzymanych. WYKR. 9 KOMPONENTY RACHUNKU FINANSOWEGO I kw 2002 I kw 2003 ogółem inw estycje rezydentów za granicą inw estycje nierezydentów w Polsce pochodne instrumenty finansow e Saldo inwestycji dokonanych przez rezydentów za granicą było ujemne i wyniosło Oznacza to, że w pierwszym kwartale 2003 roku rezydenci powiększyli swoje inwestycje zagraniczne. Dotyczyło to przede wszystkim lokat w bankach zagranicznych. Przed rokiem saldo to było dodatnie i wyniosło 308. Saldo inwestycji w pochodne instrumenty finansowe było w pierwszym kwartale 2003 roku ujemne i wyniosło Przed rokiem saldo to było znacznie większe i wynosiło

24 2. 1. Inwestycje nierezydentów w Polsce Saldo inwestycji nierezydentów dokonanych w Polsce w pierwszym kwartale 2003 r. wyniosło Napływ kapitału był o 26,4 % wyższy niż przed rokiem, gdy wyniósł Zasadniczej zmianie uległa struktura napływającego kapitału. W pierwszym kwartale 2002 roku napływ inwestycji o charakterze długookresowym (inwestycji bezpośrednich i kredytów długoterminowych) był niemal równy napływowi inwestycji o charakterze krótkookresowym. Natomiast w pierwszym kwartale 2003 r. udział inwestycji o charakterze krótkookresowym (inwestycje portfelowe, kredyty krótkoterminowe, rachunki bieżące i depozyty) wyniósł aż 86,9%. Było to przede wszystkim wynikiem wysokiego udziału inwestycji portfelowych w ogólnej kwocie kapitału inwestowanego przez nierezydentów. Inwestycje nierezydentów o charakterze krótkookresowym wyniosły w pierwszym kwartale 2003 r Jednocześnie spadł udział środków inwestowanych długookresowo, głównie kredytów otrzymanych od nierezydentów. TABL. XI ZAGRANICZNE INWESTYCJE W POLSCE I kw I kw Zmiana 2002 r r. ( ) Inwestycje nierezydentów dokonane w Polsce Inwestycje długookresowe Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju Kredyty otrzymane powyżej 1 roku Inwestycje krótkookresowe Zagraniczne inwestycje portfelowe w kraju (pasywa) Kredyty otrzymane do 1 roku włącznie Rachunki bieżące i depozyty Pozostałe zobowiązania Zmniejszony napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich Napływ kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich lokowanych w Polsce w pierwszym kwartale 2003 r. wyniósł Była to kwota o 82, czyli o 7,2 % niższa niż przed rokiem. 24

25 WYKR. 10 SALDO ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI BEZPOŚREDNICH I 2002 II III IV I 2003 kwartał Wartość napływającego kapitału przeznaczonego na powiększenie kapitałów własnych polskich przedsiębiorstw i banków (zakup akcji lub udziałów) wyniosła i była w porównaniu z I kwartałem 2002 r. o ponad połowę wyższa. Po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilku lat w pierwszym kwartale 2003 r. miał miejsce odpływ netto kapitału inwestowanego przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w postaci kredytów udzielanych polskim bankom i przedsiębiorstwom. Saldo kredytów od zagranicznych inwestorów było ujemne i wyniosło -75. TABL. XII ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE I kw I kw Zmiana 2002 r r. ( ) Kapitał własny i kredyty inwestorów Kapitał własny Kredyty inwestorów

26 Rekordowy napływ kapitału portfelowego Decydujący wpływ na saldo zagranicznych inwestycji w Polsce miały inwestycje portfelowe. Kapitał netto zainwestowany w pierwszym kwartale 2003 roku przez nierezydentów w polskie papiery wartościowe wyniósł Stanowiło to aż 86,9% całkowitego napływu kapitału z tytułu inwestycji nierezydentów w Polsce w pierwszym kwartale 2003 r. Była to wielkość o 68,8% wyższa niż przed rokiem, gdy wartość zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosła WYKR. 11 SALDO ZAGRANICZNYCH INWESTYCJI PORTFELOWYCH I 2002 II III IV I 2003 kwartał O wysokości salda zagranicznych inwestycji portfelowych zadecydował napływ kapitału inwestowanego przez nierezydentów w dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim TABL. XIII ZAGRANICZNE INWESTYCJE PORTFELOWE I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) Dynamika (2003/2002) % WPŁYWY ,2 Udziałowe papiery wartościowe ,7 Dłużne papiery wartościowe ,9 WYPŁATY ,5 Udziałowe papiery wartościowe ,8 Dłużne papiery wartościowe ,7 SALDO Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe

27 wyemitowane przez Skarb Państwa. Napływ netto środków zainwestowanych w polskie papiery dłużne w pierwszym kwartale 2003 r. wyniósł WYKR. 12 INWESTYCJE W POLSKIE PAPIERY DŁUŻNE I II III IV I kwartał Wpływ y Wypłaty Saldo (skala praw a) Zainteresowanie nierezydentów w omawianym okresie skupiało się na dłużnych papierach Skarbu Państwa emitowanych na rynkach zagranicznych jak i znajdujących się w obrocie na rynku krajowym. O wysokości salda inwestycji w polskie papiery dłużne dla całego pierwszego kwartału przesądziło saldo obrotów w lutym, wynoszące W tym miesiącu Skarb WYKR. 13 RÓŻNICA RENTOWNOŚCI 5-LETNICH OBLIGACJI NOMINOWANYCH W ZŁOTYCH I EURO pkt. % Różnica EUR PLN 5Y Źródło: Bloomberg, obliczenia własne 27

28 Państwa wyemitował na rynkach zagranicznych euroobligacje o wartości nominalnej Obligacje te o stałym kuponie, sprzedane z dyskontem, mają rentowność wyższą niż porównywalne obligacje rządów krajów strefy euro. Również w lutym odnotowano bardzo duże zakupy obligacji skarbowych nominowanych w złotych, dokonywane przez nierezydentów na rynku krajowym. W tym miesiącu powiększeniu uległa różnica rentowności 5-letnich obligacji zwłaszcza pomiędzy papierami nominowanymi w złotych i w euro. Różnica ta na początku 2003 roku wynosiła ok. 2%, a w lutym powiększyła się do niemal 3%. Zwiększyło to atrakcyjność inwestycji w polskie papiery nominowane w złotych. W pierwszym kwartale 2003 roku wystąpił niewielki odpływ kapitału inwestowanego przez nierezydentów w polskie papiery udziałowe. Saldo w omawianym okresie było ujemne i wyniosło 25. Przed rokiem saldo tych inwestycji było również ujemne i wyniosło 195. W przeciwieństwie do dłużnych papierów wartościowych, wartość obrotów (wpływów i wypłat) związanych z inwestycjami w polskie papiery udziałowe jest stosunkowo niska i wykazuje powolną tendencję spadkową. WYKR. 14 INWESTYCJE W POLSKIE PAPIERY UDZIAŁOWE I 2002 II III IV I kwartał Wpływ y Wypłaty Saldo (skala praw a) Polski rynek w dalszym ciągu charakteryzowała niska płynność większości akcji, stanowiąca istotny czynnik podwyższający ryzyko inwestowania w papiery udziałowe. Wiele spółek, które charakteryzują się wysoką kapitalizacją, ma niewspółmiernie niską płynność efektywną (tzw. free float), czyli wartość akcji znajdujących się w posiadaniu drobnych inwestorów. Wynika to ze struktury kapitału tych spółek, posiadających udziałowców większościowych, przede wszystkim zagranicznych inwestorów bezpośrednich. W konsekwencji większość akcji danej spółki pozostaje poza swobodnym obrotem giełdowym. 28

29 Coraz większe znaczenie na rynku akcji mają polscy inwestorzy instytucjonalni, przede wszystkim otwarte fundusze emerytalne. Dysponują one coraz większym kapitałem pochodzącym z comiesięcznych wpłat składek emerytalnych i mają największy wpływ na kursy akcji spółek objętych indeksem WIG-20. To powoduje, że zachowanie kursów nie jest skorelowane z rzeczywistą kondycją spółek i często odbiega istotnie również od zachowania zagranicznych rynków akcji. Nieprzewidywalność warszawskiej giełdy stanowi czynnik ryzyka inwestycyjnego. Fundusze emerytalne zmniejszają również i tak niską, efektywną płynność rynku akcji, mając ograniczone ustawowo możliwości lokowania aktywów poza polskim rynkiem. Ujemne saldo kredytów zagranicznych W I kwartale 2003 roku nastąpił odpływ netto kapitału zagranicznego z tytułu otrzymanych kredytów zagranicznych w wysokości W analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano napływ kapitału, który wyniósł 314. Odpływ netto kapitału dotyczył głównie sektora rządowego. WYKR. 15 KREDYTY OTRZYMANE I 2002 II III IV I 2003 kwartały Wykorzystanie Spłaty Saldo Dane dotyczące sektora rządowego wskazują na znaczny wzrost spłat kredytów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wartość spłat dokonanych przez rząd w I kwartale 2003 roku wyniosła 895, tj. o prawie pięciokrotnie więcej niż w I kwartale 2002 roku. Taka obsługa zadłużenia zagranicznego wynika przede wszystkim z rosnących spłat zobowiązań wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim. Wzrost spłat w I kwartale 2003 roku wynikał także ze spłaty krótkoterminowego kredytu, zaciągniętego i 29

30 częściowo spłaconego w IV kwartale 2002 roku, który był kredytem pomostowym pozwalającym na wcześniejszy wykup obligacji Brady ego przed nową emisją euroobligacji. W I kwartale 2003 roku zarejestrowano odpływ netto kapitału z sektora przedsiębiorstw w postaci kredytów zagranicznych, który wyniósł 33. W analogicznym okresie roku ubiegłego nastąpił odpływ netto kapitału w wysokości -79. Wykorzystanie nowych kredytów zagranicznych przez przedsiębiorstwa wyniosło 929, czyli znacząco zwiększyło się w stosunku do I kwartału 2002 roku o 484, tj. 108,8%. Zwiększyły się także spłaty kredytów wcześniej zaciągniętych przez przedsiębiorstwa. W I kwartale 2003 roku wyniosły one 962 i były większe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 438, tj. 83,6%. Wykorzystanie nowych kredytów zagranicznych przez polskie banki zmniejszyło się. W I kwartale 2003 roku wartość nowych kredytów tego sektora wyniosła 339. Oznacza to spadek o 478, tj. 58,5% w stosunku do poprzedniego roku. Odnotowano równocześnie spadek spłat o 31,5%. W rezultacie zarejestrowano napływ netto kapitału do sektora bankowego w wysokości

31 TABL. XIV KREDYTY OTRZYMANE I kw 2002 r. I kw 2003 r. Zmiana ( ) Dynamika (2003/2002) % WYKORZYSTANIE ,4 Narodowy Bank Polski Sektor rządowy ,2 Długoterminowe ,2 Krótkoterminowe Sektor bankowy ,5 Długoterminowe ,5 Krótkoterminowe Sektor pozarządowy i pozabankowy ,8 Długoterminowe ,2 Krótkoterminowe ,5 SPŁATY ,8 Narodowy Bank Polski Sektor rządowy ,2 Długoterminowe ,1 Krótkoterminowe Sektor bankowy ,5 Długoterminowe ,8 Krótkoterminowe ,0 Sektor pozarządowy i pozabankowy ,6 Długoterminowe ,6 Krótkoterminowe ,2 SALDA Narodowy Bank Polski Sektor rządowy Długoterminowe Krótkoterminowe Sektor bankowy Długoterminowe Krótkoterminowe Sektor pozarządowy i pozabankowy Długoterminowe Krótkoterminowe

32 Wzrost zagranicznych depozytów w bankach polskich W I kwartale 2003 roku saldo pozycji rachunki bieżące i depozyty nierezydentów w bankach polskich było dodatnie i wyniosło 512. WYKR. 16 SALDO RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH I DEPOZYTÓW I 2002 II III IV I 2003 kwartał Napływ kapitału był głównie efektem zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pasywnych transakcji repo dokonanych przez NBP. Depozyty nierezydentów w bankach komercyjnych w I kwartale 2003 roku zwiększyły się o Inwestycje rezydentów za granicą Wzrost inwestycji rezydentów za granicą Polskie inwestycje za granicą zwiększyły się w I kwartale 2003 roku o Na wzrost polskich aktywów zagranicznych wpłynęło przede wszystkim zwiększenie lokat i depozytów polskich banków w bankach zagranicznych. W I kwartale 2003 roku polskie banki ulokowały w bankach zagranicznych środki w wysokości 888. Nastąpiła więc istotna zmiana (o 1,2 mld EUR) w stosunku do I kwartału 2002 roku, kiedy to polskie banki zmniejszały wielkość swoich aktywów zagranicznych w postaci lokat. Wartość netto inwestycji bezpośrednich dokonanych przez polskich rezydentów za granicą w ciągu I kwartału 2003 roku wyniosła 161. W wyniku przewagi spłat nad wykorzystaniem nowych kredytów wartość kredytów udzielonych nierezydentom zmniejszyła się o

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2002 ROK. Departament Statystyki

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2002 ROK. Departament Statystyki NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2002 ROK Warszawa 2003 Spis treści Synteza... 5 1. Rachunek bieżący... 7 Poprawa salda rachunku

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU Warszawa 2004 Spis treści Synteza...9 1. Rachunek bieżący...11 Poprawa salda rachunku bieżącego...11 Poprawa salda obrotów towarowych...13

Bardziej szczegółowo

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU. Departament Statystyki

NBP BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU. Departament Statystyki NBP N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU Warszawa 2003 Spis treści Synteza... 5 1. Rachunek bieżący... 8 Poprawa

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 3 KWARTAŁY 2003 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 3 KWARTAŁY 2003 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 3 KWARTAŁY 2003 ROKU Warszawa 2003 Spis treści Synteza... 9 1. Rachunek bieżący... 13 Poprawa salda rachunku bieżącego... 13 Wzrost wpływów z eksportu towarów...

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku Warszawa 2006 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Warszawa 2006 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za k war tał 2009 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA II KWARTAŁ 2004 ROKU Warszawa 2004 Spis treści Synteza...9 1. Rachunek bieżący...12 Pogorszenie salda rachunku bieżącego...12 Wzrost deficytu obrotów towarowych...14

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Ko munikacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2007 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za III k war tał 2008 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok

Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz Bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok Warszawa, wrzesień 2003 r. WSTĘP 5 SYNTEZA 7 1. BILANS PŁATNICZY NA BAZIE TRANSAKCJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Warszawa, 2012 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2003 ROK

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2003 ROK BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA 2003 ROK Warszawa 2004 Spis treści Wstęp...9 Synteza...11 1. Rachunek bieżący...13 Poprawa salda rachunku bieżącego...13 Poprawa salda obrotów towarowych...14

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Warszawa, 2014 DTP: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016 Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016 Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2016 Streszczenie Kraków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 2 Spis treści Spis treści Spis treści Synteza... 5 1 Rachunek bieżący i kapitałowy... 8 1.1 Międzynarodowy handel towarami i usługami... 12 1.1.1 Eksport towarów... 12

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM

INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 24-9-3 INFORMACJA O KWARTALNYM BILANSIE PŁATNICZYM NA BAZIE TRANSKACJI Narodowy Bank Polski po raz pierwszy przedstawił bilans płatniczy na bazie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego I k w k a w rtał ł MAJA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego I kwartał 2011 10 MAJA 2011 1 Podsumowanie Skonsolidowany zysk netto o 21% wyższy niż przed rokiem Wzrost wyniku na działalności biznesowej głównie w efekcie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Warszawa, 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00

Bardziej szczegółowo

Bilans i pozycje pozabilansowe

Bilans i pozycje pozabilansowe Bilans i pozycje pozabilansowe Aktywa Aktywa razem Grupy osiągnęły 66.235 mln zł w dniu 31 grudnia 2015 roku, co oznacza wzrost o 9,0% w stosunku do końca 2014 roku. Strukturę aktywów Grupy i zmiany poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne

BILANS PŁATNICZY. Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne BILANS PŁATNICZY Aktywa (Kredyt +) Pasywa (Debet -) 1. Eksport towarów i usług. 1. Import towarów i usług. 2. Dary i przekazy jednostronne 2. Dary i przekazy jednostronne dla otrzymane z zagranicy. zagranicy.

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku

Aktualizacja części Prospektu Polnord S.A. poprzez Aneks z dn. 16 maja 2006 roku ANEKS, ZATWIERDZONY DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU 18 MAJA 2006 r., DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI POLNORD S.A. ZATWIERDZONEGO DECYZJIĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD W DNIU

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo