Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r."

Transkrypt

1 Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r.

2 Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2017 r. Warszawa 2018

3 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/ Warszawa Copyright Narodowy Bank Polski 2018

4 Spis treści Synteza 5 1. Rachunek bieżący i kapitałowy 6 2. Rachunek finansowy i zadłużenie zagraniczne 7 Rozdział 1. Rachunek bieżący i kapitałowy Międzynarodowy handel towarami i usługami Eksport towarów Import towarów Międzynarodowy handel usługami Dochody pierwotne Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji Dochody wtórne Transfery z Unią Europejską 20 Rozdział 2. Rachunek finansowy Rachunek finansowy pasywa Inwestycje bezpośrednie pasywa Zagraniczne inwestycje portfelowe pasywa Pozostałe inwestycje pasywa Rachunek finansowy aktywa Inwestycje bezpośrednie aktywa Inwestycje portfelowe aktywa Pozostałe inwestycje aktywa Oficjalne aktywa rezerwowe Pochodne instrumenty finansowe 33 Rozdział 3. Zadłużenie zagraniczne Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego i samorządowego Zadłużenie zagraniczne pozostałych sektorów (wobec podmiotów niepowiązanych kapitałowo) Zadłużenie zagraniczne z tytułu instrumentów dłużnych wykazywanych w inwestycjach bezpośrednich (wobec podmiotów powiązanych kapitałowo z wyłączeniem sektora bankowego) Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego Zadłużenie zagraniczne NBP Struktura walutowa zadłużenia zagranicznego Wybrane wskaźniki zadłużenia zagranicznego 41 Aneks statystyczny 43

5

6 Synteza

7 Synteza 1. Rachunek bieżący i kapitałowy W III kwartale 2017 r. łączne saldo obrotów na rachunku bieżącym i kapitałowym było dodatnie i wyniosło 4,9 mld PLN, co stanowiło 1,0% PKB. Na wynik ten złożyło się niewielkie dodatnie saldo na rachunku bieżącym bilansu płatniczego (0,5 mld PLN) oraz dodatnie saldo rachunku kapitałowego (4,4 mld PLN). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 0,1%. W porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego nastąpiła zmiana salda na rachunku bieżącym z ujemnego na dodatnie. W III kwartale 2017 r. saldo rachunku bieżącego i kapitałowego poprawiło się o 16,0 mld PLN. W rachunku bieżącym zaobserwowano zdecydowaną poprawę zarówno salda usług jak i towarów. Mimo silnie ujemnego salda dochodów pierwotnych (minus 20,1 mld PLN) w tej kategorii również można zauważyć poprawę salda o 2,1 mld PLN. Z kolei nadwyżka na rachunku kapitałowym rok do roku wzrosła aż o 4,2 mld PLN. Łączne saldo towarów i usług (eksport netto w PKB) było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 21,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. saldo to poprawiło się o 8,5 mld PLN. Wzrost ten wynikał z poprawy salda usług (o 4,7 mld PLN), i obrotów towarowych (o 3,8 mld PLN). Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,7 mld PLN. Wartość wyeksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 204,9 mld PLN, zaś wartość importu w wysokości 203,0 mld PLN. O wzroście eksportu towarów o 17,7 mld PLN, tj. o 9,5%, zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności oraz produktów przemysłu motoryzacyjnego. Przyrost importu o 13,9 mld PLN, tj. o 7,3%, w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych dóbr zaopatrzeniowych (produkty przemysłu chemicznego, żeliwo i stal oraz tworzywa sztuczne) oraz konsumpcyjnych (zabawki i samochody osobowe). Istotnie zwiększył się także import paliw i surowców. Saldo usług tradycyjnie było dodatnie i wyniosło 19,6 mld PLN i w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. zwiększyło się o 4,7 mld PLN. Na poprawę salda usług największy wpływ miał prawie dwudziestoprocentowy wzrost przychodów ze świadczenia tzw. pozostałych usług, głównie biznesowych i informatycznych podmiotom z krajów Unii Europejskiej. Wzrosły także przychody z tytułu usług transportowych. Saldo dochodów pierwotnych bilansu płatniczego było ujemne i wyniosło -20,7 mld PLN. Na jego wielkość złożyły się ujemne salda dochodów z inwestycji (20,7 mld PLN) oraz dochodów z pracy (1,6 mld PLN) przy dodatnim saldzie pozostałych dochodów. Wśród dochodów z inwestycji największą część stanowiły dochody inwestorów bezpośrednich. Saldo dochodów z pracy, które przez lata wykazywało nieznaczną nadwyżkę, teraz (od IV kwartały 2016 r.) zmieniło znak na ujemne za sprawą rosnących wynagrodzeń pracowników pochodzących z Ukrainy. W III kwartale 2017 r. odnotowano dodatnie saldo transferów w Unią Europejską w wysokości 3,6 mld PLN. Otrzymane przychody dotyczyły zarówno Wspólnej Polityki Rolnej, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. 6 Narodowy Bank Polski

8 Synteza 2. Rachunek finansowy i zadłużenie zagraniczne W III kwartale 2017 r. ujemne saldo rachunku finansowego ukształtowało się na poziomie 1,9 mld PLN i wynikało ze spadku należności polskich podmiotów od nierezydentów (napływ kapitału) oraz wzrostu zobowiązań zagranicznych wobec nierezydentów (napływ kapitału). W analizowanym okresie zarejestrowano napływ netto kapitału zagranicznego do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji w kwocie 0,3 mld PLN. Napływ odnotowano w ramach inwestycji bezpośrednich (10,5 mld PLN) oraz inwestycji portfelowych (3,0 mld PLN) łącznie 13,5 mld PLN, natomiast w pozostałych inwestycjach odpływ kapitału wyniósł 13,2 mld PLN. Dodatnie saldo napływu inwestycji bezpośrednich wynikało głównie z reinwestycji zysków przez podmioty posiadające inwestora zagranicznego. W omawianym okresie zarejestrowano również napływ kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji portfelowych, dotyczył on przede wszystkim akcji polskich spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Na wartość salda pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce w głównej mierze wpłynęło ujemne saldo transakcji NBP w wysokości 9,5 mld PLN, w przeważającej części było ono rezultatem zamknięcia pasywnych transakcji repo, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie oficjalnych aktywów rezerwowych. Saldo polskich inwestycji za granicą było ujemne (spadek aktywów) i wyniosło 1,6 mld PLN. Na wysokość tego salda złożyły się ujemne saldo transakcji w oficjalnych aktywach rezerwowych w kwocie 8,7 mld PLN oraz dodatnie salda transakcji zarejestrowane w ramach pozostałych inwestycji w wysokości 4,8 mld PLN, inwestycji portfelowych w wysokości 1,7 mld PLN i inwestycji bezpośrednich 0,9 mld PLN łącznie 7,4 mld PLN. Zadłużenie zagraniczne Polski na koniec III kwartału 2017 r. wyniosło 1 349,2 mld PLN i w stosunku do czerwca 2017 r. zmniejszyło się o 3,4 mld PLN. Zmiana ta wynikała z odpływu netto kapitału w kwocie 11,3 mld PLN oraz z dodatnich różnic kursowych i innych zmian w wysokości 7,9 mld PLN. NBP zmniejszył swoje zobowiązania zagraniczne o 9,8 mld PLN głównie z tytułu operacji repo. Sektor bankowy zmniejszył swoje zadłużenie zagraniczne o 0,9 mld PLN przede wszystkim z tytułu spłaty otrzymanych kredytów. Zadłużenie sektora rządowego zmniejszyło o 7,3 mld PLN, w głównej mierze z tytułu wykupu przez Skarbu Państwa obligacji wyemitowanych na rynek krajowy będących w posiadaniu nierezydentów. Zadłużenie sektora przedsiębiorstw, łącznie z instrumentami dłużnymi wykazywanymi w inwestycjach bezpośrednich, zwiększyło się o 14,6 mld PLN przede wszystkim z tytułu sprzedaży nierezydentom papierów dłużnych oraz wykorzystania nowych kredytów zagranicznych. Bilans Płatniczy RP za III kwartał

9 Rachunek bieżący i kapitałowy

10 Rozdział 1 Rachunek bieżący i kapitałowy

11 Rozdział 1 Rachunek bieżący i kapitałowy Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w III kwartale 2017 r. było dodatnie i wyniosło 4,9 mld PLN. Na tę kwotę złożyło się dodatnie saldo rachunku bieżącego wynoszące zaledwie 0,5 mld PLN oraz dodatnie saldo rachunku kapitałowego wynoszące 4,4 mld PLN. W III kwartale 2017 r. saldo rachunku bieżącego i kapitałowego poprawiło się o 16,0 mld PLN w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. W rachunku bieżącym zaobserwowano zdecydowaną poprawę salda usług o 4,7 mld PLN oraz salda obrotów towarowych o 3,8 mld PLN. Mimo silnie ujemnego salda dochodów pierwotnych (minus 20,1 mld PLN) w tej kategorii również można zauważyć poprawę salda o 2,1 mld PLN. Z kolei nadwyżka na rachunku kapitałowym rok do roku wzrosła aż o 4,2 mld PLN. Wykres 1. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w ujęciu kwartalnym 1 mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Saldo obrotów towarowych Saldo usług Saldo dochodów pierwotnych Saldo dochodów wtórnych Rachunek kapitałowy Rachunek bieżący Rachunek bieżący i kapitałowy 1 Szeregi czasowe prezentujące składniki bilansu płatniczego oraz zadłużenia zagranicznego zostały zaprezentowane w Aneksie statystycznym. Wykres 2. Saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w % PKB w ujęciu kwartalnym 5 % PKB I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Rachunek kapitałowy Rachunek bieżący Rachunek bieżący i kapitałowy 10 Narodowy Bank Polski

12 Rachunek bieżący i kapitałowy Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w analizowanym okresie była dodatnia i wyniosła 1,0%. Wskaźnik ten w porównaniu z III kwartałem 2016 r. poprawił się o 3,5 pkt proc. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła w omawianym kwartale 0,1% wobec minus 2,5% w analogicznym kwartale 2016 r Międzynarodowy handel towarami i usługami Łączne saldo towarów i usług (eksport netto) w III kwartale 2017 r. było dodatnie i ukształtowało się na poziomie 21,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. saldo to poprawiło się o 8,5 mld PLN. Wzrost ten wynikał zarówno z poprawy salda usług (wzrost o 4,7 mld PLN), jak i obrotów towarowych (wzrost o 3,8 mld PLN). Wykres 3. Towary i usługi mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Eksport Import Saldo obrotów towarowych i usługowych (prawa oś) mln PLN Eksport towarów W III kwartale 2017 r. eksport towarów ogółem wyniósł 204,9 mld PLN i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. o 17,7 mld PLN, tj. o 9,5%. Z analizy struktury geograficznej wynika, że wzrost eksportu miał miejsce głównie do krajów członkowskich Unii Europejskiej (wzrost o 13,5 mld PLN, tj. o 8,9%). Tradycyjnie, największym kontrahentem Polski były Niemcy, gdzie wzrost eksportu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniósł 5,1 mld PLN, tj. 9,8%. W przypadku pozostałych państw Unii Europejskiej, najsilniejszy wzrost eksportu z Polski odnotowano do Włoch, Francji i Czech (łącznie o 3,1 mld PLN, tj. o 9,9%). Wzrost popytu w krajach Unii Europejskiej dotyczył przede wszystkim żywności oraz samochodów ciężarowych. W handlu z rynkami wschodnimi czyli z Rosją, Ukrainą i Białorusią zaobserwowano wzrost eksportu (łącznie o 2,0 mld PLN, tj. o 18,6%), do którego w największym stopniu przyczyniło się, utrzymujące się od kilku kwartałów, silne ożywienie w wymianie handlowej z Rosją. Sprzedaż towarów do tego kraju, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosła o 1,3 mld PLN, tj. o 22,8%. Dominującym czynnikiem, skutkującym zwiększeniem eksportu do Rosji w III kwartale 2017 r., był wzrost sprzedaży maszyn i urządzeń, sprzętu transportowego oraz produktów przemysłu chemicznego. Bilans Płatniczy RP za III kwartał

13 Rozdział 1 Wykres 4. Dynamika eksportu ogółem r/r (dane niewyrównane sezonowo) w podziale geograficznym udział we wzroście wartości głównych krajów i grup krajów % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Strefa Euro Pozostałe kraje UE Rosja Pozostałe Razem Ożywienie odnotowywane jest także w wymianie handlowej z Ukrainą. W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, zarejestrowano zwiększenie sprzedaży towarów z Polski o 0,5 mld PLN, tj. o 14,7%. Największe wzrosty odnotowano w eksporcie maszyn i urządzeń, produktów przemysłu chemicznego, żywności oraz sprzętu transportowego. W przypadku Białorusi, odnotowano wzrost eksportu o 0,1 mld PLN, tj. o 9,5%. Wzrost ten dotyczył głównie maszyn i urządzeń. W III kwartale 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, odnotowano nieznaczny spadek udziału krajów Unii Europejskiej w polskim eksporcie (o 0,4 pkt proc.) oraz wzrost udziału rynków wschodnich (o 0,5 pkt proc.). Obserwowane zmiany w strukturze geograficznej polskiego eksportu w dłuższym okresie wskazują jednak tendencję odwrotną. W 2013 r. udział krajów Unii Europejskiej w polskim eksporcie ogółem wynosił 76,6%, by w III kwartale 2017 r. wzrosnąć do 80,3%. Natomiast udział rynków wschodnich spadł z 9,5% w 2013 r. do 6,2% w III kwartale 2017 r. W handlu z krajami spoza Unii Europejskiej na uwagę zasługuje również wysoka dynamika wzrostu eksportu do Stanów Zjednoczonych, która w III kwartale 2017 r. wyniosła 19,9%. Sprzedaż towarów z Polski do Stanów Zjednoczonych zwiększyła się o 0,8 mld PLN, głównie za sprawą wzrostu eksportu sprzętu ortopedycznego, żywności oraz silników turboodrzutowych i turbośmigłowych. Analiza struktury towarowej polskiego eksportu w III kwartale 2017 r. wykazała, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wzrosty w trzech grupach towarowych: dobrach konsumpcyjnych (o 6,6 mld PLN, tj. o 9,3%), zaopatrzeniowych (o 6,2 mld PLN, tj. 7,4%) oraz inwestycyjnych (o 4,5 mld PLN, tj. o 19,7%). Wzrost eksportu towarów konsumpcyjnych objął w największym stopniu sprzedaż żywności (o 3,5 mld PLN, tj. o 15,7%) oraz leków (o 1,0 mld PLN, tj. 50,0%). Głównym czynnikiem wzrostu eksportu dóbr zaopatrzeniowych była sprzedaż żeliwa i stali (wzrost o 1,0 mld PLN, tj. o 30,3%). W eksporcie dóbr inwestycyjnych odnotowano przede wszystkim zwiększenie sprzedaży samochodów ciężarowych (o 1,4 mld PLN, tj. 83,3%) oraz sprzętu komputerowego (o 0,9 mld PLN, tj. o 25,7%). W kategorii paliwa i surowce zarejestrowano spadek (o 0,3 mld PLN, tj. o 3,4%). Dotyczył on głównie olei ropy naftowej (o 0,7 mld PLN, tj. o 29,3%). 12 Narodowy Bank Polski

14 Rachunek bieżący i kapitałowy Import towarów W III kwartale 2017 r. wartość importu towarów do Polski wyniosła 203,0 mld PLN i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była wyższa o 13,9 mld PLN, tj. o 7,3%. Podobnie jak w poprzednich dwóch kwartałach, wzrost importu z krajów spoza Unii Europejskiej - o 8,8 mld PLN, tj. 12,1%, był większy niż wzrost wartości towarów zakupionych w krajach unijnych, który wyniósł 5,1 mld PLN, tj. 4,4%. Było to spowodowane w głównej mierze silnym przyrostem importu z Chin (o 1,8 mld, tj. 7,9%), Rosji (również o 1,8 mld PLN, tj. o 15,9%) oraz Stanów Zjednoczonych (o 1,3 mld PLN, tj. o 27,1%). Wzrost importu z Chin dotyczył przede wszystkim maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części, a także zabawek, gier i artykułów sportowych. W przypadku Rosji, największe wzrosty odnotowano w imporcie paliw i surowców, głównie węgla i ropy naftowej. Zakup samolotów przyczynił się natomiast do wzrostu importu ze Stanów Zjednoczonych. Wzrost udziału importu z Chin jest jedną z ważniejszych, obserwowanych w ostatnich latach, zmian w strukturze geograficznej importu towarów do Polski. W III kwartale 2017 r. udział Chin w imporcie ogółem wyniósł 12,5%, wobec 9,0% w 2012 r. W handlu towarowym z krajami Unii Europejskiej największy wzrost wartości importowanych towarów odnotowano w handlu z Niemcami (o 2,5 mld PLN, tj. o 5,5%). Ponadto w dużym stopniu zwiększył się import z Francji, Hiszpanii i Szwecji (łącznie o 1,6 mld PLN, tj. o 10,9%). Wzrost popytu na produkty z krajów Unii Europejskiej dotyczył przede wszystkim żeliwa i stali oraz tworzyw sztucznych. Wykres 5. Dynamika importu ogółem r/r (dane niewyrównane sezonowo) w podziale geograficznym udział we wzroście wartości importu głównych krajów i grup krajów % I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Strefa Euro Pozostałe kraje EU Rosja Chiny Pozostałe Razem Analizując zmiany w polskim imporcie przez pryzmat poszczególnych grup towarów, w III kwartale 2017 r. zarejestrowano przyrost wartości importu we wszystkich najważniejszych kategoriach towarowych: dobrach zaopatrzeniowych (o 6,0 mld PLN, tj. o 6,4%), towarach konsumpcyjnych (o 3,3 mld PLN, tj. o 6,8%), paliwach i surowcach (o 3,2 mld PLN, tj. o 15,6%) oraz dobrach inwestycyjnych (o 1,5 mld PLN, tj. o 5,3%). Wzrost wartości importowanych dóbr zaopatrzeniowych objął przede wszystkim produkty przemysłu chemicznego (o 1,8 mld PLN, tj. 14,7%), żeliwo i stal (o 1,3 mld PLN, tj. o 18,4%) oraz Bilans Płatniczy RP za III kwartał

15 Rozdział 1 tworzywa sztuczne i wyroby (o 1,3 mld PLN, tj. o 9,4%). Kategoriami dominującymi w imporcie towarów konsumpcyjnych były zabawki, gry i artykuły sportowe (wzrost o 1,1 mld PLN, tj. o 66,8%), samochody osobowe (o 0,8 mld PLN, tj. o 10,7%) oraz żywność (o 0,7 mld PLN, tj. o 6,1%). Do zwiększenia importu paliw i surowców przyczynił się wzrost wartości zakupionego za granicą węgla (o 1,0 mld PLN, tj. o 172,4%), a także gazu ziemnego i olei ropy naftowej (łącznie o 1,5 mld PLN, tj. o 28,4%). Wartość importowanej ropy naftowej spadła natomiast o 0,1 mld PLN, tj. o 1,3%, przy równoczesnym spadku wolumenu jej importu o 4,8% i wzroście ceny o 3,6%. Przyrost importu dóbr inwestycyjnych objął głównie maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części (o 0,9 mld PLN, tj. o 13,7%) Międzynarodowy handel usługami Saldo usług w III kwartale 2017 r. było dodatnie i wyniosło 19,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. zwiększyło się o 4,7 mld PLN. Największy wpływ na zmianę wielkości salda miały pozostałe usługi (wzrost salda o 1,9 mld PLN) oraz usługi transportowe (wzrost salda o 1,2 mld PLN). Przychody z tytułu świadczenia usług przez polskie podmioty na rzecz zagranicy wyniosły w analizowanym okresie 58,1 mld PLN, a rozchody z tytułu zakupu usług od nierezydentów 38,5 mld PLN. W porównaniu z III kwartałem 2016 r. przychody wzrosły aż o 7,6 mld PLN (tj. 15,0%), zaś rozchody w tym samym czasie zwiększyły się zaledwie o 2,9 mld PLN (tj. 8,2%). Największy wzrost odnotowano w pozostałych usługach (aż o 3,7 mld PLN w przychodach oraz 1,7 mld PLN w przypadku rozchodów). Tabela 1. Usługi (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Przychody Transport Podróże zagraniczne Uszlachetnianie Naprawy Pozostałe Rozchody Transport Podróże zagraniczne Uszlachetnianie Naprawy Pozostałe Saldo Transport Podróże zagraniczne Uszlachetnianie Naprawy Pozostałe Narodowy Bank Polski

16 Rachunek bieżący i kapitałowy Wykres 6. Saldo międzynarodowego handlu usługami mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Transport Podróże zagraniczne Uszlachetnianie Naprawy Pozostałe Saldo usług W III kwartale 2017 r. saldo usług transportowych tradycyjnie było dodatnie i wyniosło 6,8 mld PLN. W stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku wartość ta wzrosła aż o 1,2 mld PLN. Eksport usług transportowych wyniósł 15,2 mld PLN, a rozchody 8,3 mld PLN. W porównaniu z III kwartałem 2016 r. przychody wzrosły o 1,7 mld PLN (tj. 12,7%), zaś rozchody zaledwie o 0,5 mld PLN (tj. 6,6%). Wzrost zagranicznych zakupów wynikał głównie z przyrostu usług towarowego transportu samochodowego (wzrost o 0,8 mld PLN) oraz wzrost usług wspomagających transport (przyrost o 0,5 mld PLN). Wzrost rozchodów związany był głównie ze zwiększonymi zakupami usług towarowego transportu samochodowego. W analizowanym kwartale wydatki nierezydentów z tytułu podróży zagranicznych wzrosły o 1,5 mld PLN. Tak duży wzrost spowodowany był przez zwiększenie wydatków pracowników sezonowych, w szczególności pochodzących z Ukrainy, którzy wydali o 0,5 mld PLN więcej niż rok wcześniej. W III kwartale 2017 r. odnotowano także duży przyrost wydatków przeznaczanych przez obcokrajowców na pozostałe podróże prywatne (wzrost o 0,7 mld PLN rok do roku). W analizowanym kwartale wydatki Polaków na podróże zagraniczne wyniosły 11,5 mld PLN i zwiększyły się o 0,7 mld PLN (tj. o 6,1%), z czego najważniejszy był przyrost wydatków poniesionych na pozostałe podróże prywatne. Saldo podróży zagranicznych wyniosło w omawianym okresie 2,7 mld PLN i w stosunku do 2016 roku wzrosło o 0,9 mld PLN. Zarówno przychody, jak i rozchody z uszlachetniania pozostawały na tym samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Wartość eksportu uszlachetniania w III kwartale 2017 r. wynosiła 4,1 mld PLN. Tak jak w poprzednich okresach po stronie rozchodów świadczenie tego rodzaju usług osiągnęło niewielką wartość (0,3 mld PLN). Saldo uszlachetniania ukształtowało się na poziomie 3,8 mld PLN i wzrosło o 0,4 mld PLN w stosunku do wartości z roku poprzedniego. Podobnie jak w poprzednich okresach naprawy i konserwacja dóbr ruchomych 1 miały bardzo mały wpływ na saldo międzynarodowego handlu usługami. W III kwartale 2017 r. eksport wyniósł 1,6 mld PLN. Wartość usług nabytych od nierezydentów z omawianej kategorii była równa 0,8 mld PLN. 1 Usługi napraw i konserwacji dóbr ruchomych obejmują zarówno niewielkie naprawy i konserwacje towarów, jak również remonty kapitalne zwiększające sprawność i wydajność lub wydłużające okres eksploatacji towaru. Bilans Płatniczy RP za III kwartał

17 Rozdział 1 Najbardziej zróżnicowaną kategorią w polskim międzynarodowym handlu usługami są pozostałe usługi 2. W III kwartale 2017 r. saldo tej kategorii było dodatnie i wyniosło aż 5,4 mld PLN. W porównaniu z III kwartałem 2016 r. nadwyżka w pozostałych usługach wzrosła o prawie dwa miliardy PLN. W omawianym okresie wielkość przychodów z tytułu pozostałych usług osiągnęła wartość 23,0 mld PLN. Kwota rozchodów natomiast ukształtowała się na poziomie 17,6 mld PLN. W opisywanym okresie przychody wzrosły aż o 18,6%, zaś rozchody zwiększyły się o 10,6%. W przychodach największy przyrost wartości odnotowano wśród pozostałych usług biznesowych wzrost o 2,0 mld PLN (były to głównie usługi prawne, księgowe, doradcze, których eksport wzrósł o 0,4 mld PLN. W III kwartale 2017 r. nadal można było zaobserwować silne oddziaływanie usług informatycznych, które tym razem wzrosły o 0,9 mld PLN. W rozchodach największy wzrost można było zauważyć w pozostałych usługach biznesowych oraz usługach informatycznych. Analizując strukturę geograficzną przychodów z usług ogółem, można zaobserwować, że największy wzrost zaobserwowano z tytułu wymiany z Niemcami (o 1,5 mld PLN, głównie spowodowany przyrostem zakupów usług transportowych oraz pozostałych usług biznesowych) Holandią oraz Ukrainą (wzrost kolejno o 0,9 mld PLN). Największy przyrost importu odnotowano z Niemiec (przyrost o 0,5 mld PLN), Irlandii oraz Holandii (wzrost kolejno o 0,4 mld PLN). Tradycyjnie głównym partnerem handlowym były Niemcy. Przychody z tytułu nabycia usług przez kontrahentów z tego kraju wynosiły 12,9 mld PLN (przyrost o 12,9%), zaś rozchody były równe 8,1 mld PLN (spadek o 6,2%) Dochody pierwotne W III kwartale 2017 r. saldo dochodów pierwotnych tradycyjnie było ujemne i wyniosło 23,0 mld PLN i pozostało na tym samym poziomie, co w II kwartale 2017 r. Główną przyczyną ujemnego salda dochodów pierwotnych były znaczne kwoty dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polską gospodarkę Wynagrodzenia pracowników W III kwartale 2017 r. przychody z tytułu wynagrodzeń Polaków krótkookresowo pracujących za granicą wyniosły 4,0 mld PLN i spadły o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Jednocześnie wynagrodzenia krótkookresowo pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 5,7 mld PLN, przy wzroście o 45,7% w porównaniu z III kwartałem 2016 r. Na ten silny wzrost rozchodów wpłynęła kontynuacja napływu imigrantów zarobkowych do Polski (głównie Ukraińców). Saldo przepływów związane z wynagrodzeniami pracowników było ujemne i wyniosło 1,6 mld PLN. 2 Pozostałe usługi zawierają w sobie kategorie takie jak: usługi budowlane, ubezpieczeniowe, finansowe, telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne, opłaty z tytułu użytkowania własnością intelektualną, usługi dla ludności, usługi rządowe, oraz pozostałe usługi biznesowe. 16 Narodowy Bank Polski

18 Rachunek bieżący i kapitałowy Dochody z inwestycji Saldo dochodów z inwestycji w III kwartale 2017 r. było ujemne i wyniosło 20,7 mld PLN, co oznacza poprawę ujemnego salda o 6,7 mld PLN w porównaniu z III kwartałem 2016 r. Ujemne saldo dochodów od inwestycji bezpośrednich w III kwartale 2017 r. wyniosło 16,0 mld PLN i poprawiło się o 6,3 mld PLN w porównaniu z III kwartałem 2016 r. Rozchody, czyli dochody inwestorów bezpośrednich z tytułu inwestycji w Polsce, wyniosły 17,8 mld PLN i były o 6,1 mld PLN niższe niż w III kwartale 2016 r. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. spadły reinwestowane zyski, natomiast dywidendy pozostały praktycznie na niezmienionym poziomie. Dywidendy deklarowały przede wszystkim firmy zajmujące się handlem i podmioty związane z produkcją przemysłową. Dywidendy te trafiły przede wszystkim do inwestorów z Niemiec, Holandii, Szwajcarii i Luksemburga. Największymi płatnikami odsetek były firmy związane z budownictwem i obsługą nieruchomości, a odsetki trafiały przede wszystkim do Luksemburga, Francji i Holandii. Przychody wyniosły 1,8 mld PLN i w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. zwiększyły się o 0,2 mld PLN. Wzrost przychodów wynikał z wyższych niż przed rokiem zysków zagranicznych podmiotów bezpośredniego inwestowania oraz wyższych płatności odsetkowych. Rezydenci otrzymywali dywidendy głównie od podmiotów z Francji, Czech, Norwegii i Ukrainy. Tabela 2. Dochody pierwotne (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Przychody Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji Dochody z inwestycji bezpośrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji Pozostałe dochody pierwotne Rozchody Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji Dochody z inwestycji bezpośrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji Pozostałe dochody pierwotne Saldo Wynagrodzenia pracowników Dochody z inwestycji Dochody z inwestycji bezpośrednich Dochody z inwestycji portfelowych Dochody z pozostałych inwestycji Pozostałe dochody pierwotne Saldo dochodów z inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło 4,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. poprawiło się ono o 0,5 mld PLN. Wielkość tego salda została ukształtowana głównie przez odsetki od dłużnych papierów wartościowych, których Bilans Płatniczy RP za III kwartał

19 Rozdział 1 ujemne saldo wyniosło 3,3 mld PLN (3,6 mld PLN należne inwestorom zagranicznym przy jednoczesnych należnościach polskich inwestorów na kwotę 0,3 mld PLN). Dochody od pozostałych inwestycji w III kwartale 2017 r. zamknęły się ujemnym saldem 0,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku saldo pogłębiło się o 0,1 mld PLN Dochody wtórne W III kwartale 2017 r. przychody w ramach dochodów wtórnych wyniosły 6,2 mld PLN, co oznacza wzrost o 0,3 mld PLN w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Rozchody w analizowanym okresie wyniosły 6,5 mld PLN i spadły o 0,8 mld PLN. Na nieznaczny wzrost przychodów wpłynęła poprawa przychodów sektora rządowego i spadek przychodów pozostałych sektorów. Przekazy zarobków transferowane do Polski (klasyfikowane w pozostałych sektorach) wyniosły 2,7 mld PLN i były na tym samym poziomie co w analogicznym okresie poprzedniego roku. W rozchodach w ramach salda dochodów wtórnych zaobserwowano spadek wypłat, wynikający z niższych transferów sektora rządowego (o 0,7 mld PLN). Transakcje sektora rządowego klasyfikowane w dochodach wtórnych wynikały głównie z rozliczeń z Unią Europejską i zostały szczegółowo omówione na stronie 20. Tabela 3. Dochody wtórne (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Saldo dochodów wtórnych Przychody Sektor rządowy Pozostałe sektory w tym: przekazy zarobków Rozchody Sektor rządowy Pozostałe sektory w tym: przekazy zarobków Ramka 1. Dochody z pracy migrantów W III kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,3 mld PLN. Kwota ta była o 0,1 mld PLN niższa niż w III kwartale 2016 r. Na odnotowany spadek wpłynęły niższe przekazy od pracowników zarówno krótkookresowych, jak i długookresowych. Zaobserwowany spadek wynikał w głównej mierze z niższych niż przed rokiem przekazów od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Mniej środków napłynęło także od osób pracujących krótkookresowo w Niemczech, został on jednak zrównoważony wyższymi 18 Narodowy Bank Polski

20 Rachunek bieżący i kapitałowy niż przed rokiem transferami od osób pracujących w tym kraju długookresowo. Wzrosty przekazów odnotowano także w przypadku innych państw, w tym Holandii i Norwegii. Omawiany kwartał jest już drugim z rzędu kiedy odnotowano spadek transferów. Jego skala jest jednak bardzo niewielka i w ujęciu długookresowym zanotowana wartość pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów, ogólna wartość środków przekazywanych do Polski, nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w III kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji. Tabela 1A. Środki przekazane do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Wynagrodzenia pracowników Podatki i składki Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych Przekazy zarobków Środki przekazywane do Polski W tym samym okresie, środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,5 mld PLN. Była to kwota wyższa o 1,7 mld PLN niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych. Transfery imigrantów długookresowych również istotnie wzrosły, jednak ze względu na dominujący krótkookresowy charakter migracji zarobkowych do Polski, cały czas stanowią one wartość marginalną. W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,2 mld PLN i stanowiły 91,0% wszystkich środków. Tabela 1B. Środki przekazane za granicę z tytułu pracy cudzoziemców w Polsce (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Wynagrodzenia pracowników Podatki i składki Wydatki pracowników sezonowych i przygranicznych Przekazy zarobków Środki przekazywane do Polski Bilans Płatniczy RP za III kwartał

21 Rozdział 1 W statystyce bilansu płatniczego informacje o dochodach uzyskiwanych z tytułu pracy w innym kraju ujmowane są w dwóch pozycjach: wynagrodzenia pracowników (pozycja dochody pierwotne ) i przekazy zarobków (pozycja dochody wtórne ). Pierwszą z tych kategorii, czyli wynagrodzenia pracowników, stanowią w całości wynagrodzenia z tytułu pracy osiągane przez Polaków pracujących za granicą krócej niż rok. Przekazy zarobków to część wynagrodzeń przekazywana do rodzin w kraju przez osoby pracujące za granicą dłużej niż rok, które swoje centrum zainteresowania ekonomicznego mają w kraju będącym miejscem ich pracy Transfery z Unią Europejską W III kwartale 2017 r. Polska otrzymała z budżetu unijnego 7,5 mld PLN, z czego 2,9 mld PLN zasiliło rachunek bieżący, a 4,6 mld PLN rachunek kapitałowy. Łączne przychody były wyższe o 2,0 mld PLN niż w III kwartale 2016 roku. Wzrost zanotowano w rachunku kapitałowym (o 4,2 mld PLN) i spadek w rachunku bieżącym (o 2,1 mld PLN). Składka na rzecz Unii Europejskiej w III kwartale 2017 r. wyniosła 3,9 mld PLN i była niższa o 0,6 mld PLN niż w analogicznym kwartale zeszłego roku. Największy spadek zanotowano na wpłatach z tytułu DNB (o 0,8 mld PLN). W wyniku opisanych zmian saldo przepływów finansowych pomiędzy Unią Europejską a Polską zmniejszyło się o 2,7 mld PLN i wyniosło 3,6 mld PLN. W porównaniu z III kwartałem 2016 r. spadek przychodów w rachunku bieżącym spowodowany był niższym napływem środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (spadek o 2,5 mld PLN). Znaczna część tych środków jest wypłacana w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), z którego finansowane są dopłaty bezpośrednie dla rolników. Wyraźnie widać, że w 2017 r. napływ z tego tytułu skumulował się w I kwartale, a w kolejnych dwóch kwartałach był niższy niż w 2016 roku. Ponadto w III kwartale 2017 r. można zauważyć wzrost przychodów z tytułu Europejskiego Funduszu Społecznego (o 0,3 mld PLN). W rachunku kapitałowym odnotowano znaczny wzrost środków (o 4,2 mld PLN) w stosunku do analogicznego kwartału zeszłego roku. Największe wzrosty dotyczyły Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - EFRR (o 2,9 mld PLN) oraz Funduszu Spójności (o 1,3 mld PLN). W ramach EFRR największymi kwotami zostały zasilone takie programy jak: Infrastruktura i Środowisko (0,7 mld PLN) oraz Inteligentny Rozwój (0,6 mld PLN). Niskie przychody były związane z powolnym procesem realizowania projektów z nowej perspektywy finansowej. 20 Narodowy Bank Polski

22 Rachunek bieżący i kapitałowy Tabela 4. Transfery z Unią Europejską (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Saldo transferów z UE Przychody Dochody pierwotne w tym: Wspólna Polityka Rolna Dochody wtórne w tym: Europejski Fundusz Społeczny Transfery kapitałowe w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności Rozchody Składki na rzecz Unii Europejskiej Bilans Płatniczy RP za III kwartał

23

24 Rozdział 2 Rachunek finansowy

25 Rozdział 2 Rachunek finansowy W III kwartale 2017 r. ujemne saldo rachunku finansowego ukształtowało się na poziomie 1,9 mld PLN i wynikało ze spadku należności polskich podmiotów od nierezydentów (napływ kapitału) oraz wzrostu zobowiązań zagranicznych wobec nierezydentów (napływ kapitału) Rachunek finansowy pasywa W III kwartale 2017 r. w rachunku finansowym po stronie pasywów odnotowano napływ kapitału zagranicznego w wysokości 0,3 mld PLN. Na dodatnie saldo tej pozycji złożył się napływ kapitału w ramach inwestycji bezpośrednich w kwocie 10,5 mld PLN oraz inwestycji portfelowych w wysokości 3,0 mld PLN. W pozostałych inwestycjach zarejestrowano odpływ kapitału w wysokości 13,2 mld PLN. Tabela 5. Rachunek finansowy pasywa (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Rachunek finansowy pasywa Inwestycje bezpośrednie Inwestycje portfelowe Pozostałe inwestycje Inwestycje bezpośrednie pasywa Saldo transakcji w pasywach inwestycji bezpośrednich w III kwartale 2017 r. było dodatnie i wyniosło 10,5 mld PLN. W porównaniu z tym samym kwartałem 2016 r. nastąpił spadek wartości reinwestycji zysków, został on jednak w pełni skompensowany wzrostem inwestycji w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych oraz instrumentów dłużnych. Dodatnie saldo pasywnych inwestycji bezpośrednich wynikało przede wszystkim z dodatnich reinwestycji zysków o wartości 7,5 mld PLN, napływu kapitału w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych o wartości 2,0 mld PLN, oraz napływu kapitału w formie instrumentów dłużnych w kwocie 1,0 mld PLN. Kapitał w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych napływał do Polski głównie z Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Odpływ kapitału odnotowano w przypadku Holandii i Szwecji. Odnotowano znaczne obroty związane z reorganizacją w ramach jednej z międzynarodowych firm zajmujących się handlem, które jednak pozostały bez wpływu na saldo inwestycji. Nowe zobowiązania w formie instrumentów dłużnych rezydenci zaciągali przede wszystkim od inwestorów z Niemiec i Francji. Rezydenci spłacali zadłużenie względem podmiotów z Belgii i Hong Kongu. 24 Narodowy Bank Polski

26 Rachunek finansowy Tabela 6. Inwestycje bezpośrednie pasywa (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Inwestycje bezpośrednie pasywa Akcje i inne formy udziałów kapitałowych Akcje i udziały Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Wykres 7. Inwestycje bezpośrednie pasywa mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Akcje i udziały Reinwestycje zysków Instrumenty dłużne Inwestycje bezpośrednie - pasywa Większość transakcji na pasywach inwestycji bezpośrednich dotyczyła podmiotów już istniejących i działających od dłuższego czasu. Rezydenci w ramach inwestycji bezpośrednich zaciągnęli zobowiązania przede wszystkim w EUR i USD, natomiast spłata zobowiązań nastąpiła przede wszystkim w PLN Zagraniczne inwestycje portfelowe pasywa W III kwartale 2017 r. zarejestrowano napływ zagranicznego kapitału na rynek polskich papierów wartościowych. Wyniósł on 3,0 mld PLN. Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było rezultatem wynoszącego 2,1 mld PLN napływu inwestycji na rynek papierów udziałowych oraz napływu kapitału inwestowanego w polskie dłużne papiery wartościowe, wynoszącego 0,9 mld PLN. Odpływowi inwestycji z dłużnych papierów emitowanych przez Skarb Państwa towarzyszyły zakupy obligacji emitowanych przez polskie banki i przedsiębiorstwa niefinansowe. Bilans Płatniczy RP za III kwartał

27 Rozdział 2 Tabela 7. Inwestycje portfelowe pasywa (mln PLN) I II III IV I II III IV I II III Inwestycje portfelowe pasywa Udziałowe papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe Papiery dłużne długoterminowe Instrumenty rynku pieniężnego W kategorii dłużnych papierów wartościowych głównym przedmiotem transakcji dokonywanych przez zagranicznych inwestorów były obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W omawianym okresie miał miejsce odpływ kapitału inwestowanego w te papiery, który wyniósł 9,3 mld PLN. Kwota ta jest wynikiem odpływu inwestycji zarówno z krajowego rynku obligacji nominowanych w złotych, jak i redukcji portfela obligacji emitowanych na rynkach zagranicznych. Na krajowym rynku obligacji skarbowych miał miejsce odpływ kapitału, który wyniósł 8,0 mld PLN. Na tę kwotę złożyły się: wartość zbytych obligacji skarbowych nominowanych w złotych (6,7 mld PLN), narosłe odsetki, które zmniejszyły ujemne saldo inwestycji nierezydentów (1,8 mld PLN) oraz odpływ kapitału z tytułu odsetek wypłaconych nierezydentom (3,1 mld PLN). W efekcie tych operacji udział portfela nierezydentów w całkowitej wartości obligacji skarbowych nominowanych w polskich złotych osiągnął na koniec III kwartału 2017 r. poziom 33,1%, podczas gdy na koniec II kwartału 2017 r. wyniósł on 34,1%. O saldzie całego kwartału zadecydował duży odpływ inwestycji w lipcu. Wyniósł on 4,3 mld PLN. Głównym czynnikiem powodującym ten odpływ kapitału były wykupy obligacji. Spadek zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu obligacji nominowanych w złotych, czyli łączna wartość netto obligacji wykupionych w lipcu, wyniósł 5,3 mld PLN. W całym omawianym okresie wykup netto obligacji Skarbu Państwa nominowanych w złotych wyniósł 2,4 mld PLN. Odpływ inwestycji w następnych miesiącach stopniowo się zmniejszał. W sierpniu wyniósł 2,7 mld PLN, a we wrześniu 1,0 mld PLN. Czynnikiem lokalnym, który mógł powodować zmniejszone zainteresowanie obligacjami Skarbu Państwa, była szeroka oferta obligacji wyemitowanych w III kwartale 2017 r. przez polskie banki i przedsiębiorstwa. Dla części z tych emitentów głównym udziałowcem był Skarb Państwa, przez co inwestycje w tego rodzaju papiery wartościowe mogły być postrzegane jako obarczone niskim ryzykiem i stanowić realną alternatywę dla inwestycji w obligacje skarbowe. Nierezydenci w omawianym okresie nabyli obligacje polskich banków i przedsiębiorstw o łącznej wartości 10,1 mld PLN. Globalne otoczenie makroekonomiczne należy uznać za neutralne. Związane to było z istnieniem wzajemnie znoszących się sygnałów ze strony Fed i EBC. Oba banki centralne pozostawiły stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jednocześnie Fed zapowiadał rozpoczęcie redukowania sumy bilansowej i podwyżkę stóp jeszcze w bieżącym roku, a z drugiej strony EBC przewidywał możliwe zwiększenie zakresu skupu aktywów. Według danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wśród sprzedających obligacje skarbowe nominowane w złotych przeważały brytyjskie banki i fundusze inwestycyjne, japońskie fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe, austriackie i francuskie banki oraz 26 Narodowy Bank Polski

28 Rachunek finansowy podmioty sektora rządowego z Norwegii. Z kolei największymi nabywcami były banki centralne krajów Dalekiego Wschodu. Wykres 8. Inwestycje portfelowe pasywa mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Dłużne papiery wartościowe Udziałowe papiery wartościowe W przypadku obligacji skarbowych emitowanych na rynkach międzynarodowych zanotowano odpływ kapitału netto, który wyniósł 1,3 mld PLN. Na tę kwotę złożyły się: wartość zbytych obligacji skarbowych nominowanych w walutach obcych (1,8 mld PLN), narosłe odsetki, które zmniejszyły ujemne saldo inwestycji nierezydentów (1,7 mld PLN) oraz odpływ kapitału z tytułu odsetek wypłaconych nierezydentom (1,2 mld PLN). W III kwartale 2017 r. Skarb Państwa nie emitował na rynkach zagranicznych żadnych nowych obligacji. Dokonano natomiast wykupu obligacji nominowanych w dolarach, o wartości nominalnej 0,1 mld USD (0,4 mld PLN). Poza wspomnianymi transakcjami nierezydenci sprzedali także obligacje Skarbu Państwa na rynku wtórnym na rzecz polskich podmiotów, przede wszystkim banków, w kwocie 1,4 mld PLN. Jak wyżej wspomniano, w III kwartale 2017 r. miały miejsce liczne emisje obligacji dokonane przez polskie banki i przedsiębiorstwa niefinansowe, które zostały objęte przez inwestorów zagranicznych. Łączna wartość zakupów dokonanych przez nierezydentów wyniosła 10,1 mld PLN. Polskie banki wyemitowały obligacje o łącznej wartości 5,2 mld PLN. Były to głównie obligacje nominowane w walutach obcych, skierowane na rynki zagraniczne. Przedsiębiorstwa finansowe inne niż banki wyemitowały obligacje o łącznej wartości 1,9 mld PLN. W wypadku tego sektora były to obligacje skierowane na rynek krajowy, a emitentami były spółki holdingowe i pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego. Wartość obligacji wyemitowanych przez polskie przedsiębiorstwa niefinansowe i objętych przez nierezydentów wyniosła 3,0 mld PLN. Emisje te były w ogromnej większości skierowane na rynki zagraniczne. W III kwartale 2017 r. zanotowano napływ kapitału inwestowanego przez nierezydentów w polskie papiery udziałowe. Wyniósł on 2,1 mld PLN. Zagraniczni inwestorzy nabywali przede wszystkim akcje polskich spółek. Łączny napływ kapitału z tego tytułu wyniósł 2,4 mld PLN. Najchętniej kupowano akcje spółek sektora finansowego (ubezpieczycieli i innych instytucji pośrednictwa finansowego) oraz spółek sektora paliwowo-energetycznego. Saldo inwestycji w tytuły uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych było ujemne i wyniosło 0,3 mld PLN. W omawianym okresie indeks WIG20 zanotował wzrost, który wyniósł 6,7%. W ujęciu dola- Bilans Płatniczy RP za III kwartał

29 Rozdział 2 rowym indeks powiększył swoją wartość o 8,2%. Natomiast dla cen wyrażonych w euro odnotowano wzrost wynoszący 4,6% Pozostałe inwestycje pasywa Ujemne saldo pozostałych inwestycji nierezydentów w Polsce w III kwartale 2017 r. wyniosło 13,2 mld PLN. Na wysokość tego salda wpłynął odpływ kapitału z NBP w wysokości 9,5 mld PLN, z sektora bankowego w kwocie 6,2 mld PLN oraz z sektora rządowego w kwocie 0,7 mld PLN, w tym samym czasie w sektorze pozostałych podmiotów zarejestrowano napływ kapitału w wysokości 3,2 mld PLN. Zobowiązania NBP z tytułu pozostałych inwestycji zmniejszyły się o 9,5 mld PLN, głównie w wyniku przeprowadzonych krótkoterminowych transakcji repo. Spadkowi temu towarzyszył również spadek oficjalnych aktywów rezerwowych z tytułu krótkoterminowych transakcji reverse repo. Przeprowadzane przez NBP transakcje reverse repo i repo służyły bieżącemu zarządzaniu płynnością aktywów rezerwowych, a także zwiększeniu dochodowości rezerw. Wykres 9. Pozostałe inwestycje pasywa mln PLN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III Monetarne instytucje finansowe Sektor rządowy Pozostałe sektory Narodowy Bank Polski W III kwartale 2017 r. pozostałe zobowiązania sektora rządowego i samorządowego zmniejszyły się o 0,7 mld PLN. Był to wynik spłaty otrzymanych kredytów od organizacji międzynarodowych w EUR i PLN. Zobowiązania sektora bankowego w III kwartale 2017 r. zmniejszyły się o 6,2 mld PLN. Na wysokość tego salda wpłynął odpływ netto kapitału z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek otrzymanych od nierezydentów (spłaty rat kapitałowych były wyższe niż wykorzystanie nowych kredytów) w wysokości 6,5 mld PLN. Odnotowany spadek pozostałych zobowiązań zagranicznych o 0,1 mld PLN został częściowo zrekompensowany wzrostem o 1,6 mld PLN złożonych przez nierezydentów depozytów w polskich bankach. Zobowiązania sektora bankowego z tytułu spłaty pozostałych kredytów i pożyczek otrzymanych od nierezydentów zmniejszyły się głównie wobec nierezydentów ze Szwecji (o 5,2 mld PLN), Luksemburga (0,6 mld PLN) i Irlandii (o 0,3 mld PLN). W tym samym czasie zobowiązania banków z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek otrzymanych zwiększyły 28 Narodowy Bank Polski

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2018 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU

BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dn. 31 marca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W IV KWARTALE 2009 ROKU Ujemne saldo rachunku bieżącego Saldo rachunku bieżącego w IV kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 28 marca 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2017 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R.

BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 kwietnia 2012 r. BILANS PŁATNICZY W LUTYM 2012 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2016 r. Warszawa 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00 919

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 16 czerwca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W KWIETNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. BILANS PŁATNICZY W MAJU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2016 r. Warszawa, 2017 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2011 R. W związku z publikacją danych bilansu płatniczego za styczeń z tygodniowym

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2016 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005

BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2005-03-31 BILANS PŁATNICZY W STYCZNIU 2005 Komponenty miesięcznego bilansu płatniczego są szacowane przy wykorzystaniu miesięcznych płatności

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2017 r. Warszawa 2017 Wydał: ul. Świętokrzyska 11/21 00 919 Warszawa www.nbp.pl Copyright

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r. Warszawa, 2016 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2015 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2014 r. Warszawa, 2014 DTP: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2015 r. Warszawa, 2016 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI

MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki MIĘDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA POLSKI W 2003 ROKU Warszawa, wrzesień 2004 r. 2 Spis treści Wstęp...5 Synteza...7 1. Międzynarodowa pozycja

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2011 roku Warszawa, 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. Warszawa, 2017 r. Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA 2012 2 Spis treści Spis treści Spis treści Synteza... 5 1 Rachunek bieżący i kapitałowy... 8 1.1 Międzynarodowy handel towarami i usługami... 12 1.1.1 Eksport towarów... 12

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2011 roku Warszawa, 2012 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2013 r. Warszawa, 2014 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2014 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski 00 919 Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. Narodowy Bank Polski Warszawa, 2016 Synteza Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r. 2 Spis treści Synteza 5 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012

NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 NARODOWY BANK POLSKI WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 Dokument został przyjęty na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dn. 18 września 2012 r. 2 Spis treści Synteza... 5 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2013 roku Niedrzwica Duża, 2014 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2014 r. Warszawa, 2015 Skład: DEW Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw 00-919

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

B ilans p łatnic z y. z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u

B ilans p łatnic z y. z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u B ilans p łatnic z y R ze c z y p o sp o li te j Po lsk i e j z a I V k w ar t a ł 2011 r ok u Warszawa, 2012 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2012 roku Niedrzwica Duża, 2013 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi.

Bilans płatniczy. Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Bilans płatniczy Bilans płatniczy rejestruje międzynarodowe przepływy kapitału, związane m.in. z handlem zagranicznym i inwestycjami zagranicznymi. Ważny dla banku centralnego ponieważ: - ściśle monitorowany

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Spis treści Synteza 5 1. Rachunek bieżący i kapitałowy 5 2. Rachunek finansowy i zadłużenie zagraniczne 6 Rachunek bieżący i kapitałowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2014 r. Warszawa, 2015 Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za II k war tał 2008 roku Warszawa 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r.

Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 2013 r. Analiza sektora bankowego* wg stanu na 31 marca 213 r. Opracowano w Departamencie Analiz i Skarbu * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2018 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2018 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2018 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2018 r. Warszawa 2018 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za II kwartał 2006 roku Warszawa 2006 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2012 roku Warszawa, 2013 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2017 r. Warszawa 2018 Wydał: ul. Świętokrzyska 11/21 00-919 Warszawa www.nbp.pl

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień (tysiące złotych)

Bilans na dzień (tysiące złotych) Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2010 roku Warszawa 2011 Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2018 r.

Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2018 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2018 r. Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2018 r. Warszawa 2019 Wydał: Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 00-919

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2006 roku Warszawa 2006 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r.

Międzynarodowa. pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku. Warszawa, 2011 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku Warszawa, 2011 r. Projekt graficzny : Oliw ka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP W yd a ł : N ar od ow y B a n k P o ls k i De par ta ment Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za IV k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za k war tał 2009 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2009 roku Warszawa 2009 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujących obrotu dewizowego z zagranicą obowiązków przekazywania Narodowemu

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br.

KOMENTARZ BIEŻĄCY ANALIZY MAKROEKONOMICZNE. 30 czerwca Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 217 Efekty okresowe silnie poprawiające wynik w obrotach bieżących w I kw. br. Według danych NBP w I kw. 217 r. na rachunku obrotów bieżących odnotowano

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 30 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 214 W I kw. 214 r. dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących i zadłużenia zagranicznego Polski W I kw. 214 r. na rachunku obrotów bieżących wystąpił

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku

Bilans płatniczy. R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Bilans płatniczy R zeczypospolitej Polskiej za I k war tał 2010 roku Warszawa 2010 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2006 roku Warszawa 2007 Pro jekt gra ficz ny: Oliw ka s. c. Skład i druk: Dru kar nia NBP Wy dał: Na ro do wy Bank Pol ski De par ta ment Ko munikacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku

Bilans płatniczy. Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2007 roku Warszawa 2007 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN

Bilans Sporządzony dla Secus I FIZ SN na dzień 31 grudnia 2010 roku w PLN Bilans Lp Opis 4 kwartał 2010 roku 3 kwartał 2010 roku rok 2009 4 kwartał 2009 roku I. Aktywa 15 429 13 903 16 516,00 16 516,00 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 104 1 059 1 547,00 1 547,00 2) Należności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU BILANS PŁATNICZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU Warszawa 2004 Spis treści Synteza...9 1. Rachunek bieżący...11 Poprawa salda rachunku bieżącego...11 Poprawa salda obrotów towarowych...13

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku (Warszawa, 28 kwietnia 2014 roku) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w roku 2003

Informacja o działalności w roku 2003 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 16 stycznia 2004 Informacja o działalności w roku 2003 Warszawa, 16.01.2004 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 4 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo