RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA"

Transkrypt

1 Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu 6 semestrów, przy czym wybór studiowanych specjalności następuje po ukończeniu II semestru kształcenia. 3) program kształcenia tworzą 3 moduły zajęć wraz z przypisanymi do każdego modułu zakładanymi efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS: a) moduł kształcenia między kierunkowego (ogólnouczelnianego)- kod przedmiotów w ramowym planie M.. b) moduł kształcenia kierunkowego, osadzonego przedmiotach podstawowych dla kierunku PEDAGOGIKAkod przedmiotów kształcenia PED lub PED. c) moduł kształcenia specjalnościowego (opisany w tabelach odrębnie dla każdej specjalności )- kod przedmiotów kształcenia PED RAMOWY PLAN studiów zawiera informacje o: ) terminie przewidzianym do realizacji przedmiotów programowego (kolumna w tabelach) ) kodzie nadanym przedmiotom kształcenia (kolumna ) 3) nazwie przedmiotu programowego (kolumna 3) 4) liczbie godzin nakładu pracy studenta w poszczególnych formach organizowania zajęć (kolumny 4-6) oraz nakładzie pracy własnej studenta (kolumna 7) 5) formie zaliczenia przedmiotu programowego dla poszczególnych form organizacji zajęć (kolumny 9- ) 6) minimalnej i maksymalnej liczbie punktów ECTS, jakie student może uzyskać zaliczając przedmiot programowy we wszystkich prowadzonych formach organizacyjnych (kolumny -3) 7) oraz informację o liczbie punktów, przypisanych zajęciom w ramach przedmiotu programowego, realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (kolumna 4). Student kierunku pedagogika wybiera dwie z czterech oferowanych specjalności studiów

2 I I/II I/I zajęciach w BKP TABELA. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH I STOPNIA, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE OGÓLNOUCZLENIANE, OBSZAROWE I KIERUNKOWE M..4. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZO Z M..6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Z ZO M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..7. WYCHOWANIE FIZYCZNE 30 5 Z M..8. WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INCYJNE ZO PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ E ZO 4 4 PED..7. FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E ZO 3 3 PED..9. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA ZO ZO 3 3 PED..5. WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII E ZO 4 4 PED... PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI E ZO 5 5 PED..3 HISTORIA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ZO ZO 3 3 M..7. TECHNIKI UMYSŁOWEJ W UCZENIU SIĘ Z 3 M... BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA W GRUPIE Z M... INTEGRACJA W GRUPIE SPOŁ. I PODST. KOMUNIKACJI Z ŁĄCZNIE SEM.I W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ E ZO 4 4 PED..6. SOCJOLOGIA EDUKACJI E ZO PED..8. FILOZOFICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA (PROJEKT) ZO 3 3 PED.. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI WYCHOWANIA E ZO PED..7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ ZO Z 4 4 PED..9. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ ZO Z 4 4 M..6. ZARZĄDZANIE CZASEM (WARSZTAT) Z M..3. TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODSTAWY NEGOCJACJI (WARSZT.) Z 0 ŁĄCZNIE SEM.II W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO3 M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z3 PED..3. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E3 ZO3 5 5 PED..4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA E3 ZO PED..6. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ZO3 Z3 4 4 PED..4. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ZO3 Z3 3 3 PED..8. PEDAGOGIKA (Z ELEMENTAMI ERGONOMII) ZO3 Z3 4 4 ŁĄCZNIE SEM.III W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych PED..5. TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA E4 ZO PED..0 METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH ZO4 Z M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO E4 4 4 M..5. PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZO4 M... WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYW., GOSPOD. I PRAWA ochrona własności intelektualnej ZO4 4 0 ŁĄCZNIE SEM.IV W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANDRAGOGIKI Z ELEMENTAMI PED... GERONTOLOGII ZO5 Z5 5 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO5 5 5 PODST. ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (: M.. zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) ZO5 Z5 M..3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU ZO5 Z5 3 6 ŁĄCZNIE SEM.V W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO6 5 5 PED..3. ETYKA ZAWODU PEDAGOGA ZO6 Z6 4 4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z METODYKĄ OPIEKUŃCZO- PED..4. WYCHOWAWCZEJ WYBRANE ZAGADNEINIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Z METODYKĄ PED..5. EDUKACYJNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z SEN PED..6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY 30 SEM.VI W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 W TOKU STUDIÓW W TYM BKP 788 W TYM MIN PKT ECTS W ZAKRESIE NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU 93

3 zajęciech w BKP udział w zajęciech w BKP TABELA. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ PRZEDMIOTU W ĆW INNE STUDENTA W ĆW INN. MIN MAX PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I PED.3.. PRZESTĘPCZOŚCI ZO3 ZO3 - I PED.3.. SYSTEMY RESOCJALIZACYJNE I PENITENCJARNE ZO3 ZO3 - PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 - ŁĄCZNIE SEM.III PED.3.3./4.0 PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 - PED.3.4/4../6. SPOŁECZNYCH (PROJEKT) E4 Z4 ZO4 3 - PED.3.5./5.3 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 - PED.3.9. PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI Z04 ZO4 3 - ŁĄCZNIE SEM.IV PED.3.7./4.8./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACJI ZO5 ZO5 4-3 PED.3.8. METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO E5 ZO5 4-3 PED.3.5./4./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 - PED.3.6./5.4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 - ŁĄCZNIE SEM.V PED.3.0./4.6./5. 0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 - PED.3../4.9./5. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 Z PED.3../4../ 5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 - PED.3.3./4.3./ 5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 - PED.3.4./4.4./ 5.6./ ZO6 ZO6 3 - ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 759 TABELA 3. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMNALNEJ PRZEDMIOTU PED.5.. PODSTAWY WIEDZY O PREWENCJI KRYMINALNEJ E3 ZO3 4 DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW PED.5../4.. SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INCJI PED.5.4. NIEJAWNYCH ZO4 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI PED.5.3./3.5. WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.5.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI ZO4 Z04 3 ŁĄCZNIE SEM.IV WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI PED.5.5/4.8./3.7. RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 3 PED.5.5. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 PED.5.3./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI- ADOLESCENT PED.5.4./3.6. (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PED.5.8./4.7. PROFILAKTYCZNEJ I PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.5.0./4.6./3.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.5../4.9./3.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 I PED.5../4../3.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.5.7./4.3./3.3. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.5.6./4.4./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.VI W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 690 3

4 udział w zajęciech w BKP zajęciech w BKP TABELA 4. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PRZEDMIOTU STUDENTA W ĆW INNE MIN MAX PED.4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.4../5.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 W ĆW INNE I ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.0./3.3. PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.4../3.4. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PED.4.3./6.4. PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI PED.4.8./3.7./5.5. RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 3 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.4.7./5.8. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 PED.4../3.5./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.6./3.0./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.4.9./3../5.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.4../3../5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.4.3./3.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.4.4./3.3./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 699 TABELA 5. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ PKT WŁAS NEJ ECT ROK./SEM IN STUDE INN S. PRZEDMIOTU W ĆW NE NTA W ĆW E MIN X I PED.6../4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.6.. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII E3 ZO3 4 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.3./6.4. BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4../3.4./6.5. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.6.7. DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA) E4 ZO4 4 TEORIE I MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I PED.6.8. NIECHEMICZNYCH' E4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV SYSTEM POMOCY I METODY Z OSOBAMI UZALEZNIONYMI, ZAGROŻONYMI UZALEŻNIENIEM I ICH PED.6.9. RODZINAMI ZO5 ZO5 4 3 PED.6.0. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 PED.6.. INDYWIDUALNY PROCES TERAPEUTYCZNY- PRZEBIEG I DOKUMENTOWANIE E5 Z05 4 PED.6.. TRENING INTERPERSONALNY Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.4./3.3./5. 7./ ZO6 ZO6 3 PED.6.4 METODYKA GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 5 PED.6.5. PODSTAWY PSYCHOLOGII MOTYWACJI E6 Z06 3 PED.6.6. INTERWENCJE W Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI ZO6 ZO6 3 PED.6.7. PRAWNE PODSTAYW POSTĘPOWANIA WOBEC NARKOMANII, ALKOHLIZMU I INNYCH UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 PED.6.8. TRENING INTRAPSYCHICZNY Z6 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 630 PKT ECT S MA 4

5 PRZEDMIOTU TABELA 6. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE OGÓLNOUCZLENIANE, OBSZAROWE I KIERUNKOWE zajęciech w BKP I/I I/II I M..4. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZO Z M..6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Z ZO M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..7. WYCHOWANIE FIZYCZNE M..8. WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INCYJNE ZO PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ E ZO 4 4 PED..7. FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E ZO 3 3 PED..9. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA ZO ZO 3 3 PED..5. WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII E ZO 4 4 PED... PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI E ZO 5 5 PED..3 HISTORIA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ZO ZO 3 3 M... TECHNIKI UMYSŁOWEJ W UCZENIU SIĘ Z 3 M... BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA W GRUPIE Z 0 INTERGACJA W GRUPIE SPOŁECZNEJ I PODSTAWY KOMUNIKACJI M..3. INTERPERSONALNEJ Z 0 ŁĄCZNIE SEM.I W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ E ZO 4 4 PED..6. SOCJOLOGIA EDUKACJI E ZO 5 5 PED..8. FILOZOFICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA (PROJEKT) ZO 3 3 PED.. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI WYCHOWANIA E ZO 5 5 PED..7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ ZO Z 4 4 PED..9. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ ZO Z 4 4 M..4. ZARZĄDZANIE CZASEM (WARSZTAT) Z M..5. TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODSTAWY NEGOCJACJI (WARSZT.) Z 0 ŁĄCZNIE SEM.II W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO3 M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z3 PED..3. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E3 ZO3 5 5 PED..4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA E3 ZO3 5 5 PED..6. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ZO3 Z3 4 4 PED..4. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ZO3 Z3 3 3 PED..8. PEDAGOGIKA (Z ELEMENTAMI ERGONOMII) ZO3 Z3 4 4 ŁĄCZNIE SEM.III W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych PED..5. TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA E4 ZO4 5 5 PED..0 METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH ZO4 Z4 5 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO E4 4 4 M..5. PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZO4 4 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO M... I PRAWA ochrona własności intelektualnej ZO4 ŁĄCZNIE SEM.IV W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANDRAGOGIKI Z ELEMENTAMI PED... GERONTOLOGII ZO5 Z5 5 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO5 5 5 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w M.. tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) ZO5 Z5 3 6 M..3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU ZO5 Z5 ŁĄCZNIE SEM.V W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO6 5 5 PED..3. ETYKA ZAWODU PEDAGOGA ZO6 Z6 4 4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z METODYKĄ OPIEKUŃCZO- PED..4. WYCHOWAWCZEJ WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Z METODYKĄ PED..5. EDUKACYJNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z SEN ZO6 ZO PED..6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY 5 0 Z6 SEM.VI W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 W TOKU STUDIÓW W TYM BKP 003 W TYM MIN PKT ECTS W ZAKRESIE NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU 93 5

6 TABELA 7. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ECT ECT S S I zajęciac h w BKP PED.3.. PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I PRZESTĘPCZOŚCI ZO3 ZO3 PED.3.. SYSTEMY RESOCJALIZACYJNE I PENITENCJARNE ZO3 ZO3 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.3.3./4.0 PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.3.4/4../6. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.3.5./5.3 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.3.9. PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.3.7./4.8./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACJI ZO5 ZO5 4 PED.3.8. METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO E5 ZO5 4 PED.3.5./4./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PED.3.6./5.4 PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.3.0./4.6./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.3../4.9./5. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.3../4../5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.3.3./4.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.3.4./4.4./5.6./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 357 TABELA 8. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMNALNEJ I zajęciach w BKP PED.5.. PODSTAWY WIEDZY O PREWENCJI KRYMINALNEJ E3 ZO3 4 PED.5../4.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III PED.5.4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INCJI NIEJAWNYCH ZO4 0 PED.5.3./3.5. PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.5.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI ZO4 Z04 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.5.5/4.8./3.7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 PED.5.5. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 0 PED.5.3./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PED.5.4./3.6. PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.5.8./4.7. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.5.0./4.6./3.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.5../4.9./3.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.5../4../3.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.5.7./4.3./3.3. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.5.6./4.4./3.4./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.VI W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 89 6

7 TABELA 9. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH WŁASNE J STUDEN zajęciac h w BKP W ĆW INNE TA W ĆW INNE MIN MAX PED.4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.4../5.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.0./3.3. PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.4../3.4. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PED.4.3./6.4. PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.4.8./3.7./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.4.7./5.8. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 PED.4../3.5./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.6./3.0./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.4.9./3../5.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.4../3../5. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 I PED.4.3./3.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.4.4./3.3./5.7. / ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 35 TABELA 0. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ zajęciac h w BKP I PED.6../4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.6.. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII E3 ZO3 4 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.3./6.4. BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4../3.4./6.5. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.6.7. DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA) E4 ZO4 4 PED.6.8. TEORIE I MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I NIECHEMICZNYCH' E4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV SYSTEM POMOCY I METODY Z OSOBAMI UZALEZNIONYMI, PED.6.9. ZAGROŻONYMI UZALEŻNIENIEM I ICH RODZINAMI ZO5 ZO5 4 PED.6.0. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 INDYWIDUALNY PROCES TERAPEUTYCZNY- PRZEBIEG I PED.6.. DOKUMENTOWANIE E5 Z05 4 PED.6.. TRENING INTERPERSONALNY Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.4./3.3./5.7./ ZO6 ZO6 3 PED.6.4 METODYKA GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 5 PED.6.5. PODSTAWY PSYCHOLOGII MOTYWACJI E6 Z06 3 PED.6.6. INTERWENCJE W Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI ZO6 ZO6 3 PRAWNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA WOBEC NARKOMANII, PED.6.7. ALKOHLIZMU I INNYCH UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 PED.6.8. TRENING INTRAPSYCHICZNY Z6 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 35 7

praktyczne Seminaria Zajęcia

praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS

Rok 3 Lp Przedmiot ECTS Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Prewencja patologii i zagrożeń społecznych z Socjoterapią Rok 1 1 Język obcy 4 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw.

Język obcy Ćw ZOC. Wykład ogólnouczelniany W ZOC. II Język obcy Ćw ZOC 2 15 III Język obcy Ćw. Rok studiów Semestr Nazwa modułu Moduł ogólnouniwersytecki moduł treści podstawowych i kierunkowych Program studiów w roku akademickim 2017/2018 Kierunek: Pedagogika Specjalna Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r.

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Załącznik nr 2b do Uchwały nr 48/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 r. Plan studiów na kierunku Pedagogika; PROFIL PRATYCZNY

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia.

Kierunek: Pedagogika ( specjalizacje od II roku ) Specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna. Konwersatoria Cwiczenia. UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ( wg krajowych ram kwalifikacji na kierunku pedagogika oraz standardów kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej

Przedmioty w siatce: 12/13z Pedagogika Studia. I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Studia I stopnia Moduł Język angielski British & American studies - elementy kultury angielskiej Content and language integrated learning Fonetyka praktyczna JA Gramatyka opisowa JA Literatura dziecięca

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016

Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 P L A N S T U D I Ó W N I E S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. rok semestr razem forma zaliczenia ECTS nazwa modułu, do którego należy praktycznych wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień: jednolite

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 30 30 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i osobowości

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 4.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA STACJONARNE specjalność/i:

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Sem. seminarium

Plan studiów. Sem. seminarium WNHS/AG/10- /16/1 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna

Załącznik NR1/ /2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna 2015/2016 Plan studiów na kierunku: Nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Załącznik NR1/4 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU Nazwa kierunku studiów: PSYCHOLOGIA Forma studiów: stacjonarne MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE, KIERUNEK: PSYCHOLOGIA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: PRACA SOCJALNA, studia I stopnia, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny 1 Technologia informacyjna 20 20 z/o 2 2 Psychologia różnic indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów. Sem. seminarium

Plan studiów. Sem. seminarium WNHS/AG/40- /6/7 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E I semestr 1900-100a- 1900-101- 1900-102- 1900-112- 1900-10- 1900-104- 1900-105- 1900-106- 1900-107- 1900-108- 1900-109- 1900-eBHP 1900-120- 1900-121- PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARN I STOPNIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE zajęcia realizowane z profilem praktycznym Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Humanistyczny/Pedagogigki Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p.

szczegóły przedmiotu liczba godzin zaliczenia ECTS forma E Zal. razem po 1 semestrze: (w tym 4 learning) p. rok semestr razem forma zaliczenia nazwa modułu, do którego należy zajęć praktycznych zajęć wymag. udziału nauczyciela PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: psychologia Profil studiów: ogólnoakademicki Stopień:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole)

MK_1 OGÓLNOUCZELNIANY. WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć: Efekty kształcenia. Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (symbole) PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Oferowane specjalności: 4. Poziom kształcenia: STUDIA

Bardziej szczegółowo

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły

(kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Przedmioty/moduły PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PRACA SOCJALNA 3. Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE

STUDIA STACJONARNE STUDIA STACJONARNE 2011-2012 ROK I DZIENNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A warunkiem zaliczenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 03/ Kierunek Specjalność Poziom kształcenia Praca socjalna Praca socjalna w służbach studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Od cyklu 2017/2018

, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Od cyklu 2017/2018 2017-05-16, 1ECTS = 25-30h Plan studiów na kierunku: nauki o rodzinie Specjalność: mediacja rodzinna Od cyklu 2017/2018 Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo

OGÓLNOUCZELNIANY. 6 W 15 Zzo D YP L O M O W Y PODSTAWOWY/KIERUNKOWY OGÓLNOUCZELNIANY STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PRACA SOCJALNA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUC ZELNIANY Kultura

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 P L A N S T U D I Ó W NIE S T A C J O N A R N Y C H Przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 21.03.2017 r. Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu

Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. Kod jednostki org. Forma zaliczenia. Rok studiów. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 3 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie niestacjonarne (ZM-PY)

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

A1 Biologiczne podstawy zachowania Z/O 0. A3.1 Podstawy pomocy psychologicznej E 0. B1 Techniki studiowania Z/O 0

A1 Biologiczne podstawy zachowania Z/O 0. A3.1 Podstawy pomocy psychologicznej E 0. B1 Techniki studiowania Z/O 0 - STUDIA DZIENNE, SPECJALNOŚĆ KLINICZNA KOD Moduł Pełny wymiar godzin Wykłady Ćwiczenia Konwers. Lab. / Seminar. Lektoraty ECTS Forma zaliczenia Wybór: 0-nie; -tak semestr SEMESTR A Biologiczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia:

Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: WNHS/AG/410- /16/17 Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA STACJONARNE Filozofia z elementami logiki Psychologia mowy i języka Biologiczne podstawy zachowań Wprowadzenie do psychologii

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia niestacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu

Kod jednostki org. Łączny wymiar godzin. Liczba punktów ECTS. sem. zimowy. sem. letni. Rok studiów. Forma zaliczenia. Kod i nazwa przedmiotu Załącznik nr 2 do Uchwały nr 161/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019r. Kierunek: PSYCHOLOGIA (PY) Studia jednolite magisterskie stacjonarne (DM-PY)

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia

NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem. Forma zaliczenia PLAN STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH KIERUNEK: PSYCHOLOGIA IOS (SPEC. KLINICZNA) TRYB: STACJONARNY I NIESTACJONARNY semest ECTS NIESTACJONARNE h wykład AF w sali EL projekt Rodzaj ogółem zajęć Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Przedmioty/moduły. Podstawy filozofii i etyki (obszar humanist.) 3 1,5 3 1,5 3

PROGRAM STUDIÓW. Przedmioty/moduły. Podstawy filozofii i etyki (obszar humanist.) 3 1,5 3 1,5 3 I INFORMACJE OGÓLNE PROGRAM STUDIÓW 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią, edukacja

Bardziej szczegółowo

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9

1. Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych W E Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych Ćw. Z 9 Załącznik nr Pedagogika wczesnoszkolna I ROK STUDIÓW: I Semestr: Plan studiów NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: PEDAGOGIKA II stopień Studia niestacjonarne I Pedagogika ogólna O 1 Metodologia pedagogiki i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE rok

STUDIA NIESTACJONARNE rok STUDIA NIESTACJONARNE rok 2011-2012 ROK I NIESTACJONARNE SEMESTR 1 Ćw. - 5 Do realizacji semestru każdy student musi odbyć Szkolenie BHP w ilości 4h oraz Szkolenie biblioteczne w ilości 2h A- Warunkiem

Bardziej szczegółowo

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków:

Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10. dla kierunków: Minima programowe dla studentów MISH obowiązujące od roku akad. 2009/10 dla kierunków: I. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja studia pierwszego i drugiego stopnia II. Praca socjalna studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów:

Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: WNHS/AG/40- /6/ Plan studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: pedagogika Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia

Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia. Cykl kształcenia Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: Socjologia, studia stacjonarne I stopnia Cykl 2015 2018 SEMESTR I labora- torium Podstawy socjologii PK E 30 30 5 Historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U14, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i U w B 2. Nazwa kierunku: P r a c a S o c j a l n a 3. O ferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo