KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ADMINISTRACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012

2 Kierunek Administracja Administrowanie środowiskiem dawne Administrowanie ochroną środowiska: Absolwent kierunku administracja specjalności administrowanie środowiskiem posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędnicze w różnych rodzajach administracji publicznej tak rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent tej specjalności kojarzy i prawidłowo interpretuje wpływ czynników negatywnych na środowisko i to zarówno w zakresie akumulacji zanieczyszczeń przez organizmy żywe osobniczo i w układzie biocenoz oraz na wszystkie nieożywione komponenty środowiska (atmosferę, litosferę, hydrosferę). Znajomość obiegu i źródeł zanieczyszczeń w powiązaniu ze znajomością sposobów ich przeciwdziałania przy pomocy metod prawnych, organizacyjnych i technicznych czyni z absolwenta wartościowego specjalistę, mogącego podejmować działania zawodowe w wielu kierunkach. Po skończeniu nauki na specjalności administrowanie środowiskiem absolwent jest w stanie zrozumieć zarówno procesy fizykochemiczne i ekologiczne, kształtujące środowisko przyrodnicze, ale też mechanizmy społeczne, prawne i ekonomiczne, kształtujące postawy, działania ludzi ich oczekiwania wobec środowiska. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy: 1) w administracji rządowej i samorządowej; 2) w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych; 3) w organach Wspólnot Europejskich; 4) w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej; 5) w organach kontrolnych i urzędach ochrony środowiska; 6) w służbach ochrony przyrody; 7) w społecznych organizacjach ekologicznych. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 2

3 Administracja publiczna: Absolwent kierunku administracja specjalności administracja publiczna posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej tak rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent studiów zawodowych specjalności administracja publiczna posiada po ukończeniu studiów w szczególności wysoki poziom profesjonalny, znajomość prawa i praktyki jego stosowania, umiejętność rozwiązywania problemów organizacji i pracy z ludźmi, wysokie wyrobienie społeczne i postawę etycznego postępowania, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i utożsamiania się z etosem pracownika administracji. Inaczej mówiąc, wykształcony w PWSZ im. Witelona w Legnicy pracownik administracji umie pracować w każdej instytucji i posiada umiejętność reprezentowania administracji, w której pracuje. Absolwent jest przygotowany do pracy: 1) w administracji rządowej i samorządowej; 2) w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych; 3) w organach Wspólnot Europejskich; 4) w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej; 5) w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej; 6) w przedsiębiorstwach komunalnych; 7) w instytucjach zarządzających powierzonym mieniem. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 3

4 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: Absolwent kierunku administracja specjalności administracja porządku i bezpieczeństwa publicznegoposiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej tak rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiadać umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent winien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent tej specjalności rozumie i umie analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna zagadnienia związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności regulacje prawne w tym zakresie. Zna zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy: 1) w administracji rządowej i samorządowej; 2) w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych; 3) w organach Wspólnot Europejskich; 4) w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej; 5) w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej; 6) w służbach komunalnych porządkowych i straży miejskiej; 7) w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 4

5 Administracja gospodarcza i komunalna: Absolwent kierunku administracja specjalności administracja gospodarcza i komunalnaposiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej tak rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do pracy: 1) w administracji rządowej i samorządowej; 2) w instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych; 3) w organach Wspólnot Europejskich; 4) w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej; 5) w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej; 6) w przedsiębiorstwach komunalnych; 7) w instytucjach zarządzających powierzonym mieniem; 8) powinien funkcjonować na rynku jako zarządca mienia lub pośrednik obrotu mieniem. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 5

6 Specjalność menadżer administracji: Absolwent studiów zawodowych specjalności menadżer administracji posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowywany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowywany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent po ukończeniu specjalności menadżer administracji potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. W trakcie II i III roku studiów na kierunku Administracja - specjalność menadżer administracji pozostają do zaliczenia niżej wymienione przedmioty specjalnościowe: 1) prawo zobowiązań z umowami w administracji, 2) techniki negocjacji i mediacji, 3) komunikacja społeczna, 4) prawo podatkowe e i wybranych krajów Europy, 5) postępowanie cywilne e i wybranych krajów Europy, 6) postępowanie administracyjne wybranych krajów Europy, 7) prawo działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej 8) prawo międzynarodowe publiczne, 9) zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej, 10) legislacja administracyjna, 11) ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, 12) programy pomocowe Unii Europejskiej, 13) prawo konsumenckie i ochrona rynku w Polsce i Unii Europejskiej, 14) ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i Unii Europejskiej, 15) administracja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego - wybrane zagadnienia, 16) administracja elektroniczna, 17) zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 18) socjologia i metody badań socjologicznych w administracji, 19) psychologia menadżera, 20) zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe i personalne, 21) zarządzanie wiedzą i ryzykiem, 22) podstawy prawne i księgowe rachunkowości, 23) analiza ekonomiczna, controlling finansowy, 24) zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, 25) administrowanie - studium przypadku, 26) prawo karno-skarbowe, 27) prawo zagospodarowania przestrzennego, 28) zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru. Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 6

7 Wymagania wstępne Minimalnym wymaganiem dla kandydata na studia na kierunku Administracja jest posiadanie świadectwa maturalnego. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z języka ego, języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów: historii, geografii, biologii lub wiedzy o społeczeństwie. Egzamin końcowy Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Na egzaminie student powinien wykazać się ogólną wiedzą studiowanego kierunku/specjalności oraz wiedzą związaną z pracą dyplomową. Zasady określenia ostatecznego wyniku studiów opisane są w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ostateczny wynik studiów stanowi sumę: 0,6 średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych - uzyskanych w ciągu całego okresu studiów (łącznie z semestrami powtarzanymi oraz wznowionymi), 0,2 oceny pracy dyplomowej oraz 0,2 oceny egzaminu dyplomowego. Zasady oceniania i egzaminowania Ogólne zasady egzaminowania i zaliczania studiowanych przedmiotów są szczegółowo opisane w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Metody oceny poszczególnych przedmiotów podane są w odpowiednich kartach tych przedmiotów. Koordynator ECTS i programu Erasmus mgr Agnieszka Łakomska tel.: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 7

8 Kierunek: Administracja, Nabór 2011 stacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. semestr I Pkt. semestr II wyk Ćw. ECTS wyk Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Prawa człowieka i ich ochrona zaliczenie 2 Podstawy logiki prawniczej zaliczenie 3 Techniki pracy biurowej zaliczenie Filozofia i etyka w administracji zaliczenie 5 Kształtowanie wizerunku instytucji publicznej i firmy zaliczenie 6 Technologia informacyjna zaliczenie 7 Podstawy psychologii zaliczenie Przedmioty podstawowe 8 Nauka o administracji egzamin 9 Konstytucyjny system organów państwowych egzamin 10 Podstawy prawoznawstwa egzamin 11 Historia administracji i prawa egzamin 12 Prawo administracyjne I egzamin 13 Makroekonomia i mikroekonomia egzamin 14 Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne w Polsce i UE Przedmioty kierunkowe egzamin 15 Podstawy prawa cywilnego egzamin Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku I: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku I: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 8

9 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja publiczna, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Postępowanie administracyjne egzamin 4 Prawo administracyjne II egzamin 5 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 9 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 10 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 11 Statystyka z demografią zaliczenie 12 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 14 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 15 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji zaliczenie 16 Prawo podatkowe zaliczenie 17 Postępowanie administracyjne wybranych krajów Europy zaliczenie 18 Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 9

10 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja publiczna, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/ ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo międzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 150 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 60 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Prawo konsumenckie i ochrona rynku zaliczenie Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE Administracja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego - wybrane zagadnienia zaliczenie zaliczenie 14 Administracja elektroniczna zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych w administracji zaliczenie 17 Menadżer administracji - wybrane zagadnienia zaliczenie 18 Zarzadzanie zasobami ludzkimi zaliczenie 19 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 20 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów:

11 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja środowiskiem, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Postępowanie administracyjne egzamin 4 Prawo administracyjne II egzamin 5 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 6 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 7 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 8 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 9 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 10 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 11 Statystyka z demografią zaliczenie 12 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 14 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 15 Podstawy nauk o ziemi zaliczenie 16 Prawo podatkowe zaliczenie 17 Ekologia stosowana zaliczenie 18 Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

12 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja środowiskiem, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Pkt. semestr VI ECTS Wyk Ćw Wyk Ćw Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 2 Gospodarka odpadami zaliczenie 3 Techniki ochrony środowiska zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 150 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 60 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 12 Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE zaliczenie 13 Dokumentowanie procesów ochrony środowiska zaliczenie 14 Zarządzanie środowiskiem - studium przypadku zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie 17 Ekonomia w ochronie środowiska zaliczenie 18 Bezpieczeństwo ekologiczne - wybrane zagadnienia zaliczenie 19 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 20 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna w ochronie środowiska zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

13 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Pkt. semestr IV ECTS Wyk. Ćw. Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Postępowanie administracyjne egzamin 4 Prawo administracyjne II egzamin 5 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 6 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 7 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 8 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 9 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 10 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 11 Statystyka z demografią zaliczenie 12 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 14 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 15 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji zaliczenie 16 Prawo podatkowe zaliczenie 17 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i UE zaliczenie 18 Kryminologia i kryminalistyka zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

14 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo międzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 5 Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i innych społeczności lokalnych Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru egzamin zaliczenie 6 Legislacja administracyjna zaliczenie 7 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 10 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 120 godzin zajęć i 12 pkt ECTS - w semestrze VI 60 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 11 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 12 Bezpieczeństwo konsumenckie zaliczenie 13 Bezpieczeństwo socjalne i ubezpieczeniowe zaliczenie 14 Bezpieczeństwo wewnętrzne a administracja - studium przypadku zaliczenie 15 Ochrona osób, mienia, obiektow i obszarów zaliczenie 16 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie Socjologia i metody badań socjologicznych w administracji Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne zaliczenie zaliczenie 19 Zwalczanie terroryzmu zaliczenie 20 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych zaliczenie 21 Bezpieczeństwo transportowe zaliczenie 22 Bezpieczeństwo wewnętrzne - studium przypadku zaliczenie 23 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 24 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

15 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja gospodarcza i komunalna, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Postępowanie administracyjne egzamin 4 Prawo administracyjne II egzamin 5 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 6 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 7 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 8 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 9 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 10 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 11 Statystyka z demografią zaliczenie 12 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 14 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 15 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji w administracji zaliczenie 16 Prawo podatkowe zaliczenie Postępowanie administracyjne wybranych krajów Europy zaliczenie Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

16 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja gospodarcza i komunalna, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo międzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 150 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 60 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Prawo konsumenckie i ochrona rynku zaliczenie 12 Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE zaliczenie 13 Administracja komunalna - wybrane zagadnienia zaliczenie 14 Międzynarodowe stosunki gospodarcze zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie 17 Zarządzanie mieniem komunalnym zaliczenie 18 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 19 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 20 Zarządzanie zasobami ludzkimi, pośrednictwo pracy zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

17 Kierunek: Administracja, Specjalność: Menadżer administracji, Nabór 2011 stacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. semestr III Wyk. Ćw. Przedmioty kształcenia ogólnego Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie 2 Wychowanie fizyczne zaliczenie Przedmioty podstawowe 3 Postępowanie administracyjne egzamin 4 Prawo administracyjne II egzamin 5 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 6 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 7 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 8 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 9 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 10 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 11 Statystyka z demografią zaliczenie 12 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 13 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 14 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 15 Techniki negocjacji i mediacji zaliczenie 16 Komunikacja społeczna zaliczenie 17 Prawo podatkowe e i wybranych krajów Europy zaliczenie 18 Postępowanie cywilne e i wybranych krajów Europy zaliczenie 19 Postępowanie administracyjne wybranych krajów Europy zaliczenie 20 Prawo działalności gospodarczej w Polsce i UE zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

18 Kierunek: Administracja, Specjalność: Menadżer administracji, Nabór 2011 stacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/ ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo miedzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 150 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 60 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Prawo konsumenckie i ochrona rynku w Polsce i UE zaliczenie Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE Administracja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego - wybrane zagadnienia zaliczenie zaliczenie 14 Administracja elektroniczna zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych w administracji zaliczenie 17 Psychologia menadżera zaliczenie 18 Zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo zawodowe i personalne zaliczenie 19 Zarządzanie wiedzą i ryzykiem zaliczenie 20 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna, controlling finansowy zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów:

19 Kierunek: Administracja, Nabór 2011 niestacjonarne Rok I Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr I Pkt. semestr II Wyk. Ćw. ECTS Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Prawa człowieka i ich ochrona zaliczenie 2 Podstawy logiki prawniczej zaliczenie 3 Techniki pracy biurowej zaliczenie 4 Filozofia i etyka w administracji zaliczenie 5 Kształtowanie wizerunku instytucji publicznej i firmy zaliczenie 6 Technologia informacyjna zaliczenie 7 Podstawy psychologii zaliczenie Przedmioty podstawowe 8 Nauka o administracji egzamin 9 Konstytucyjny system organów państwowych egzamin 10 Podstawy prawoznawstwa egzamin 11 Historia administracji i prawa egzamin 12 Prawo administracyjne I egzamin 13 Makroekonomia i mikroekonomia egzamin 14 Organizacja ochrony środowiska i jej podstawy prawne w Polsce i UE Przedmioty kierunkowe egzamin 15 Podstawy prawa cywilnego egzamin Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku I: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku I: BHP - I semestr 4h PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE - I semestr 4h Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

20 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja publiczna, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 2 Postępowanie administracyjne egzamin 3 Prawo administracyjne II egzamin 4 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 5 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 6 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 7 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 8 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 9 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 10 Statystyka z demografią zaliczenie 11 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 13 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 14 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji zaliczenie 15 Prawo podatkowe zaliczenie Postępowanie administracyjne wybranych krajów Europy zaliczenie Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

21 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja publiczna, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Pkt. semestr VI ECTS Wyk. Ćw. Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo międzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 80 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 48 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Prawo konsumenckie i ochrona rynku zaliczenie Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE Administracja porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego - wybrane zagadnienia zaliczenie zaliczenie 14 Administracja elektroniczna zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych w administracji zaliczenie 17 Menadżer administracji - wybrane zagadnienia zaliczenie 18 Zarządzanie zasobami ludzkimi zaliczenie 19 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 20 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

22 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administrowanie środowiskiem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 2 Postępowanie administracyjne egzamin 3 Prawo administracyjne II egzamin 4 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 5 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 6 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 7 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 8 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 9 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 10 Statystyka z demografią zaliczenie 11 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 13 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 14 Podstawy nauk o ziemi zaliczenie 15 Prawo podatkowe zaliczenie 16 Ekologia stosowana zaliczenie 17 Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

23 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administrowanie środowiskiem, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 2 Gospodarka odpadami zaliczenie 3 Techniki ochrony środowiska zaliczenie 4 Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru zaliczenie 5 Legislacja administracyjna zaliczenie 6 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 7 Seminarium dyplomowe zaliczenie 8 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 9 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 80 godzin zajęć i 15 pkt ECTS - w semestrze VI 48 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 10 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 11 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 12 Ubezpieczenia majątkowe, społeczne i prawa socjalne w Polsce i UE zaliczenie 13 Dokumentowanie procesów ochrony środowiska zaliczenie 14 Zarządzanie środowiskiem - studium przypadku zaliczenie 15 Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami zaliczenie 16 Socjologia i metody badań socjologicznych zaliczenie 17 Ekonomia w ochronie środowiska zaliczenie 18 Bezpieczeństwo ekologiczne - wybrane zagadnienia zaliczenie 19 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, przedsiębiorstwo rodzinne zaliczenie 20 Podstawy prawne i księgowe rachunkowości zaliczenie 21 Analiza ekonomiczna w ochronie środowiska zaliczenie 22 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 23 Administrowanie - studium przypadku zaliczenie 24 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 25 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

24 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 2 Postępowanie administracyjne egzamin 3 Prawo administracyjne II egzamin 4 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 5 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 6 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 7 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 8 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 9 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 10 Statystyka z demografią zaliczenie 11 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 13 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 14 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji zaliczenie 16 Prawo podatkowe zaliczenie 17 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i UE zaliczenie 18 Kryminologia i kryminalistyka zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

25 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Nabór 2011 niestacjonarne Rok III Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr V Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr VI Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy egzamin Blok przedmiotów specjalnościowych (wybór bloku przedmiotów na etapie wyboru specjalności) 2 Prawo międzynarodowe publiczne zaliczenie 3 Zamówienia publiczne w Polsce i UE zaliczenie 4 5 Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i innych społeczności lokalnych Zajęcia o tematyce związanej ze specjalnością w języku obcym - do wyboru egzamin zaliczenie 6 Legislacja administracyjna zaliczenie 7 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej zaliczenie 8 Seminarium dyplomowe zaliczenie 9 Praktyka (godziny nie wliczane do planu studiów) zaliczenie 10 Praca dyplomowa - przygotowanie pracy 10 zaliczenie Przedmioty specjalnościowe - do zaliczenia: w V semestrze 64 godziny zajęć i 12 pkt ECTS - w semestrze VI 48 godzin zajęć i 8 pkt ECTS 11 Programy pomocowe Unii Europejskiej zaliczenie 12 Bezpieczeństwo konsumenckie zaliczenie 13 Bezpieczeństwo socjalne i ubezpieczeniowe zaliczenie 14 Bezpieczeństwo wewnętrzne a administracja - wybrane zagadnienia zaliczenie 15 Ochrona osób, mienia, obiektow i obszarów zaliczenie 16 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zaliczenie 17 Socjologia i metody badań socjologicznych w administracji zaliczenie 18 Bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarno-epidemiologiczne zaliczenie 19 Zwalczanie terroryzmu zaliczenie 20 Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych zaliczenie 21 Bezpieczeństwo transportowe zaliczenie 22 Bezpieczeństwo wewnętrzne - studium przypadku zaliczenie 23 Prawo karno-skarbowe zaliczenie 24 Prawo zagospodarowania przestrzennego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku III: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku III: Ogółem godziny i punkty ECTS proponowane do realizacji w toku studiów: Ogółem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w toku studiów: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

26 Kierunek: Administracja, Specjalność: Administracja gospodarcza i komunalna, Nabór 2011 niestacjonarne Rok II Lp. Nazwa przedmiotu ilość godz. Przedmioty kształcenia ogólnego semestr III Wyk. Ćw. Pkt. ECTS semestr IV Wyk. Ćw. Pkt. ECTS Forma zalicz. 1 Język obcy zaliczenie Przedmioty podstawowe 2 Postępowanie administracyjne egzamin 3 Prawo administracyjne II egzamin 4 Prawo gospodarcze publiczne egzamin 5 Organizacja i zarządzanie w administracji egzamin Przedmioty kierunkowe 6 Finanse publiczne i prawo finansowe egzamin 7 Postępowanie egzekucyjne i sądowo-administracyjne egzamin 8 Prawo pracy i prawo urzędnicze egzamin 9 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń zaliczenie 10 Statystyka z demografią zaliczenie 11 Instytucje i źródła prawa UE zaliczenie 12 Seminarium dyplomowe zaliczenie Blok przedmiotów specjalnościowych ( wybór bloku przedmiotow na etapie wyboru specjalności) 13 Prawo zobowiązań z umowami w administracji zaliczenie 14 Techniki negocjacji, mediacji i komunikacji w administracji zaliczenie 15 Prawo podatkowe zaliczenie 16 Postepowanie administracyjne wybranych krajów Europy zaliczenie 17 Prawo gospodarcze prywatne z elementami postępowania cywilnego zaliczenie Razem proponowane godziny i punkty ECTS do realizacji w roku II: Razem godziny i punkty ECTS minimalne do zrealizowania w roku II: Katalog przedmiotów / Pakiet informacyjny ECTS 2011/

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny. I semestr. Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 egzamin zaliczenie na ocenę wykłady z z z z z Razem ćwiczenia z z m Plan studiów pierwszego stopnia studia niestacjonarne -ADMINISTRACJA-profil praktyczny Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin

Łączna liczba godzin W Ć K S. liczba godzin Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA ECTS L.p. Nazwa przedmiotu A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. JĘZYKI OBCE 1 Język angielski 2,4 1,2,3,4 2. PRZEDMIOTY POSZERZAJĄCE WIEDZĘ OGÓLNĄ PLAN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 20 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach 2-5, poziom

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr /01 z dnia... czerwca 01 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL STUDIÓW: PRAKTYCZNY LATA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 1/014 z dnia września 014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL STUDIÓW: PRAKTYCZNY LATA STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1.

L.p. Łączna liczba godzin i punktów w II semestrze. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 20 egz Język obcy 30 zal 1. Załącznik nr 6 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5

L.p. I rok. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. 30 egz 5 Załącznik nr 3 do uchwały nr 04./2016 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów studiów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 12 UCHWAŁA nr 160/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 170/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYDZIAŁ: Administracji PROFIL KSZTAŁCENIA: praktyczny FORMA STUDIÓW: stacjonarne PLAN STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA: pierwszy stopień KIERUNEK: Administracja SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie niestacjonarnej obejmuje łącznie 1450 godz., w tym 1090 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 11 UCHWAŁA nr 159/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 169/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 19 Uchwała nr 204/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 159/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 22 Uchwała nr 207/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 160/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (w podziale na semestry) KIERUNEK STUDIÓW: administracja I stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ADMINISTRACJA I* Cykl kształcenia: 2016-2019 Plan studiów realizowanych w formie stacjonarnej obejmuje łącznie 2064 godz., w tym: 1704 godz. zajęć w typowych formach dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Administracja Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Wydziału nr 200/2010-2011 z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna UWAGA Język obcy - w łącznym wymiarze 120 { 2x 60 zajęcia do wyboru w semestrach 2-5. poziom B2 według

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. do Uchwały nr /2/28 Rady Wydziału AiBN z dnia kwietnia 28 r. obowiązuje I rok w r.a. 28/29 Forma zaliczenia sem. 2 sem. w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p 9

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I stopnia KIERUNEK: ADMINISTRACJA PROFIL: PRAKTYCZNY ROK II. ROK III 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Forma zaliczenia I II sem. 2 sem. w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p 394 22 4 2 6 Język obcy E III 8 2 8 2 8 2 4 4 6 2 Technologia informacyjna zal. z oc. II

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku administracja (uchwalony przez Radę Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2009 r., zmieniony przez Radę Wydziału Prawa

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 07/0 FORMA STUDIÓW: stacjonarne Ilość godzin w semestrze: I Ilość godzin w semestrze: II. Podstawy prawoznawstwa. Historia administracji. Nauka administracji 4. Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja

TOK STUDIÓW WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK STUDIÓW: Administracja ROK STUDIÓW: I ROK AKADEMICKI: 06/07 FORMA STUDIÓW: stacjonarne Ilość godzin w semestrze: I oraz forma iczenia Ilość godzin w semestrze: II oraz forma iczenia. Podstawy prawoznawstwa. Historia administracji.

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ADMINISTRACJA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Podstawy prawoznawstwa Historia administracji Nauka o administracji Konstytucyjny system organów państwa Prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO STACJONARNE. I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 167/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne PRAWO STACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności W 15 Zaliczenie Nie 1 intelektualnej 3. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy W 15 Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

PRAWO NIESTACJONARNE I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne PRAWO NIESTACJONARNE I.

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik nr 1 do uchwały nr 83/008/009 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 1 kwietnia 009 r. zmieniającej uchwałę nr 155/006/007 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 007

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia

Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia Załącznik nr 7 Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta Kierunek: politologia, studia stacjonarne, I stopnia ECTS Status Lp. Moduł Semestr pracy Sa wykład konwersatori

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020. Kierunek: ZARZĄDZANIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 112/2007/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 maja 2008 r. zmieniającej uchwały nr 155/2006/2007 oraz 156/2006/2007 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) UCHWAŁA nr 168/2011/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo niestacjonarne I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA (profil absolwenta

Bardziej szczegółowo

30 30 Z

30 30 Z I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) -bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarne studia I stopnia UWAGA Język obcy w łącznym wymiarze 120 godzin, zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2013/201 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 150/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne II stopnia ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Liczba semestrów: 6 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:

Liczba semestrów: 6 Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Wydział Prawa i Administracji Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów: Administracja Studia pierwszego stopnia Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 9 UCHWAŁA nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 167/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo niestacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe () prawo niestacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 -zajęcia do wyboru zgodnie z zasadami SWF Język obcy w łącznym wymiarze

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 10 UCHWAŁA nr 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 168/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 26 Uchwała nr 211/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 28 Uchwała nr 213/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 157/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

PLAN STUDIÓW. obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Witelona w Legnicy PLAN STUDIÓW obowiązuje dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ: NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Kierunek: ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia ROK AKADEMICKI 2011/2012 ROK AKADEMICKI 2011/2012 L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. sem. Przedmioty kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH kierunek Administracja; I stopnia Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Rok akademicki 2012/2013 Rok studiów II, III L.p. Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok Wymiar Razem Egz. ECTS 1 s 2 s 3 s 4 s 5 s 6 s godzin w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w.

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6

P l a n s t u d i ó w. Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: Poziom 6 Wydział prowadzący studia: P l a n s t u d i ó w Wydział Prawa i Administracji Kierunek na którym są prowadzone studia: Poziom studiów: Administracja Studia pierwszego stopnia Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp do prawoznawstwa 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Katedra Teorii i Filozofii

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 29 Uchwała nr 214/20/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 23 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Protokołował. Mgr Łukasz Gołąb Załącznik nr 30 Uchwała nr 215/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW dla II roku w roku akadem. 2015/2016 Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 10 10 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 prowadzenie do socjologii 15-15 E 4 Mikroekonomia 15 10 25-3 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia.

W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw W ćw. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem. 9 sem. 10 sem. tyg. ćwiczenia. .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH (dla 3 roku) Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia niestacjonarne w systemie Rok akademicki 2014/201 Rok I, semestr I (zimowy) L p. azwa przedmiotu A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016

PRAWO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2015/2016 PRAO - studia STACJONARNE (jednolite magisterskie) PLAN STUDIÓ od roku akadem. 2015/2016 Semestr I - Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Prawoznawstwo 30 15 45 E 4 Terminologia łacińska w prawie - 30 30

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Studia stacjonarne w systemie Rok akademicki 201/201 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 0 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej W

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów PRAWO STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK PRAWO Specjalność -... PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH Czas trwania studiów 10.semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny zajęć Rozkład

Bardziej szczegółowo

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)

1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) Spis treści 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe)... 1 2. Warunki przyjęć... 3 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego... 4 4. Warunki

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności W 15 Zaliczenie Nie 1 intelektualnej 3. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy W 15 Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku Kierowanie jednostką ratowniczą 2.Czas trwania studiów Dwa semestry 3.Termin rozpoczęcia studiów 1 październik

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku: GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (GiZP) - I STOPIEŃ

Efekty kształcenia dla kierunku: GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE (GiZP) - I STOPIEŃ GZP1_W02 GZP1_W03 GZP1_W04 GZP1_W05 GZP1_W06 GZP1_W07 GZP1_W08 GZP1_W09 GZP1_W10 GZP1_W11 GZP1_W12 GZP1_W13 GZP1_W14 GZP1_W15 GZP1_W16 GZP1_U01 GZP1_U02 GZP1_U03 GZP1_U04 GZP1_U05 GZP1_U06 GZP1_U07 GZP1_U08

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (stacjonarne) Język obcy * 1 Zal./oc. Wychowanie fizyczne Zal.

PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (stacjonarne) Język obcy * 1 Zal./oc. Wychowanie fizyczne Zal. PLAN STUDIÓW Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia (stacjonarne) Semestr I Nauka o państwie współczesnym 30-30 6 Egz. Konflikty społeczne XX wieku 30-30 6 Egz. Socjologia ogólna 30 - - 4 Egz. Integracja

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 18 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 18 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 18 Zaliczenie Nie 2 2. Ochrona własności W 9 Zaliczenie Nie 1 intelektualnej 3. Ergonomia oraz bezpieczeństwo i higiena pracy W 9 Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Polityka społeczna

Kierunek Polityka społeczna Kierunek Polityka społeczna Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 1 Socjologia A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 45 5 15 30 E 3 Prawo A 30 4 30 E 4 Podstawy mikroekonomii A 45 5 15

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej Rok akademicki 201/201 Rok I, semestr I (zimowy) A. y kształcenia ogólnego 1. Filozofia W 30 Zaliczenie Nie 2 2. Podstawy ochrony własności intelektualnej i przemysłowej W 30 Zaliczenie Nie 2 3. Ergonomia

Bardziej szczegółowo