Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek Pedagogika - studia dzienne. semestr 1"

Transkrypt

1 Program studiów na kierunku pedagogika dla wszystkich specjalnoci studia dzienne i zaoczne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si dwa podstawowe bloki zaj: - blok I kanon obowizkowy (przedmioty kierunkowe, podstawowe i kształcenia ogólnego) - blok II zajcia specjalizacyjne Zajcia z bloku pierwszego prowadzone s zwykle w pocztkowym okresie studiów Zajcia zwizane z poszczególnymi specjalnociami rozpoczynaj si od drugiego roku studiów. Szczegółowy ich układ przedstawiono w poniszych tabelach. Studia dzienne Kierunek Pedagogika - (I rok) SPECJALNO: Praca socjalna (lata II - V) SPECJALNO: Doradztwo zawodowe (lata II - V) SPECJALNO: Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna (lata II - V) SPECJALNO: Pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna (lata II - V) SPECJALNO: Pedagogika z wychowaniem fizycznym (lata II - V) SPECJALNO: Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne (lata II - V) Kierunek Pedagogika - studia dzienne semestr 1 forma Punkty Nazwa przedmiotu W K S w. l.w.ter. zaliczenia ECTS Filozofia E, ZO 5 Socjologia E, ZO 5 Jzyk obcy ZO 0 Wychowanie fizyczne ZO 0 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania ZO 3 Psychologia ogólna E, ZO 5 Pedagogika ogólna E, ZO 6 Edukacja zdrowotna ZO 3 Edukacja ekologiczna ZO 3 semestr 2 Logika ZO 3 Etyka ZO 3 Informatyka ZO 2 Jzyk obcy ZO 0 Wychowanie fizyczne ZO 0 Psychologia rozwoju człowieka* E, ZO 6 Socjologia edukacji WZ, ZO 4 Historia wychowania E, ZO 6 Pedagogika społeczna E, ZO 6 * 4 godz. wicze warsztatowych realizowanych w placówkach owiatowo-wychowawczych.

2 blok II zajcia specjalizacyjne SPECJALNO: Praca socjalna studia dzienne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Kontakt interpersonalny w pracy socjalnej Z 2 Warsztaty twórczego mylenia ZO 3 Metodyka pracy socjalnej WZ, ZO 6 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczoopiekuczej WZ, ZO 4 Teoria pracy socjalnej E, ZO 6 Warsztaty twórczego mylenia ZO 2 Metodyka pracy socjalnej ZO 4 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Kierunki pomocy społecznej WZ,ZO 5 Metodyka pracy socjalnej ZO 5 Fazy ycia człowieka WZ,ZO 2 Zagadnienia komunikacji interpersonalnej WZ, ZO 2 Pedagogika pracy w doradztwie społecznym E 2 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie pó niej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 3 Metodyka pracy socjalnej E, ZO 4 Polityka społeczna E, ZO 4 Administracja i biurowo WZ, ZO 3 Małe struktury społeczne E, ZO 4 Fazy ycia człowieka ZO 2 Zagadnienia komunikacji interpersonalnej ZO 2 Podstawy gerontologii społecznej WZ, ZO 3 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5

3 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 3 Psychologia wychowawcza ZO 3 Metody relaksujco- koncentrujce Z 2 Podstawy prawa E, ZO 5 Trening umiejtnoci społecznych ZO 3 Projekt socjalny WZ, ZO 3 Profilaktyka społeczna ZO 3 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 3 Psychologia kliniczna E, ZO 4 Metody relaksujco-koncentrujce Z 2 Trening umiejtnoci społecznych ZO 2 Modele pomocy społecznej E, ZO 5 Projekt socjalny ZO 3 Animacja społeczna ZO 2 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 5 Prawa człowieka ZO 2 Wychowanie seksualne WZ, ZO 2 Elementy psychopatologii E, ZO 4 Kierowanie zespołami ludzkimi E, ZO 4 Elementy psychoterapii i socjoterapii ZO 2 Elementy organizacji i zarzdzania E, ZO 5 Warsztat pracownika socjalnego ZO 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 17 Elementy psychoterapii i socjoterapii ZO 5 Wykład monograficzny Z 3 Warsztat pracownika socjalnego ZO 5 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe

4 SPECJALNO: Doradztwo zawodowe studia dzienne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia ZO 3 Zarzdzanie zasobami ludzkimi ZO 3 Teorie poradnictwa zawodowego ZO 5 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczoopiekuczej WZ, ZO 4 Kontakt interpersonalny w poradnictwie zawodowym Z 1 Rozwój zawodowy w cyklu ycia ZO 1 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia E, ZO 3 Zarzdzanie zasobami ludzkimi E, ZO 3 Teorie poradnictwa zawodowego E, ZO 4 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Zawodoznawstwo i informacja zawodowa ZO 4 Metody diagnostyczne w poradnictwie ZO 3 Porednictwo pracy w systemie szkolnym i rynku pracy ZO 3 Dydaktyka zawodowa ZO 2 Metodyka nauczania poradnictwa zawodowego ZO 2 Pedagogika pracy w doradztwie społecznym E 2 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie pó niej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 Rynek i zarzdzanie potencjałem pracy E, ZO 5 Zawodoznawstwo i informacja zawodowa E, ZO 4 Metody diagnostyczne w poradnictwie E, ZO 4 Porednictwo pracy w systemie szkolnym i rynku pracy E, ZO 5 Dydaktyka zawodowa ZO 2 Metodyka nauczania poradnictwa zawodowego ZO 2 Warsztaty z orientacji i poradnictwa zawodowego ZO 1

5 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 2 Polityka społeczna E, ZO 7 Socjologia pracy E, ZO 4 Techniki informatyczne w poradnictwie zawodowym WZ, ZO 4 Marketing personalny E, ZO 5 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 4 Psychologia kliniczna E, ZO 4 Psychologia pracy E, ZO 4 Zarzdzanie informacj w poradnictwie ZO 1 Poradnictwo zawodowe w grupach specjalnego ryzyka E, ZO 5 Elementy prawa pracy WZ, ZO 3 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 17 Gry symulacyjne w poradnictwie zawodowym ZO 4 Wykład monograficzny Z 3 Eurodoradztwo zawodowe WZ, ZO 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 25 Gry symulacyjne w poradnictwie zawodowym ZO 5 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe

6 SPECJALNO: Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna - studia dzienne Nazwa przedmiotu Semestr 3 W K S w Lt Forma zaliczenia Punkty ECTS Psychologia społeczna E, ZO 5 Warsztat integracyjny 30 Z 2 Wychowanie seksualne WZ, ZO 4 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Techniki pracy umysłowej 30 Z 2 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Jzyk obcy 30 ZO 0 Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne 30 ZO 3 Semestr 4 Psychologia kliniczna E, ZO 3 Warsztat efektywnej komunikacji 30 Z 2 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej* WZ 4 Praca socjalna 15 Z 2 Prawa człowieka E, ZO 3 Jzyk obcy 30 E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne 30 ZO 2 * Zajcia terenowe odbywa si bd w placówkach owiatowych Semestr 5 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Techniki pracy grupowej 30 ZO 2 Pedagogika pracy 30 ZO 3 Przedmiot do wyboru* 30 ZO 2 Metodologia bada WZ, ZO 4 Psychologia wychowawcza 30 ZO 2 Edukacja alternatywna 30 ZO 2 Warsztat asertywnoci 30 Z 2 Public relations 30 ZO 2 Terapia pedagogiczna 30 ZO 3 Metodyka pracy w wybranych instytucjach ycia społecznego ZO 3 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie pó niej ni w semestrze V Semestr 6 Projektowanie programów edukacyjnych 30 ZO 2 Pedagogika twórczoci WZ, Z 3 Technologia informacyjna 30 ZO 2 Problemy patologii i dewiacji E, ZO 5

7 Praca z rodzin 30 ZO 2 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach 30 ZO 2 Polityka społeczna 15 Z 2 Terapia pedagogiczna 30 ZO 2 Prawo rodzinne i opiekucze 30 ZO 2 Metodyka pracy w wybranych instytucjach ycia społecznego ZO 3 Semestr 7 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna E, ZO 5 Elementy psychoterapii E, ZO 5 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Metody relaksowo-koncentrujce 30 Z 2 Metody pracy terapeutycznej 30 ZO 3 Elementy politologii 30 ZO 2 Socjoterapia 30 ZO 3 Seminarium magisterskie 30 ZO 0 Warsztaty pedagogiczne 30 Z 2 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty 30 ZO 3 Semestr 8 Socjoterapia 30 ZO 2 Warsztaty pedagogiczne 30 Z 2 Wykład monograficzny 30 WZ, ZO 3 Komunikacja społeczna E, ZO 5 Warsztat technik autoprezentacji 30 Z 2 Psychoprofilaktyka E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie 30 ZO 0 Podstawy gerontologii społecznej 30 ZO 2 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Semestr 9 Warsztat technik automodyfikacji 30 Z 5 Pedeutologia 30 ZO 3 Warsztaty animacji społecznej 30 ZO 6 Seminarium magisterskie 30 ZO 0 Mediacja społeczna 30 ZO 6 Małe struktury społeczne E, ZO 10 Semestr 10 Zagadnienia integracji europejskiej 30 ZO 3 Warsztaty interwizyjne 30 Z 3 Seminarium magisterskie 30 ZO 24

8 SPECJALNO: Pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna studia dzienne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Kontakt interpersonalny Z 2 Pedagogika opiekucza WZ, ZO 5 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w szkole WZ, ZO 4 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej WZ, ZO 4 Kontakt interpersonalny Z 1 Pedagogika opiekucza E, ZO 2 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w szkole E, ZO 3 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w placówkach pozaszkolnych WZ, ZO 3 Pedagogika resocjalizacyjna E, ZO 3 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Kontakt interpersonalny Z 2 Metodyka resocjalizacji ZO 5 Terapia pedagogiczna WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w placówkach pozaszkolnych E, ZO 5 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie póniej ni w semestrze V.

9 semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 Kontakt interpersonalny Z 2 Metodyka resocjalizacji E, ZO 5 Terapia pedagogiczna WZ, ZO 4 Wychowanie fizyczne z metodyk ZO 3 Wybrane zagadnienia z patologii społecznej E, ZO 5 Poradnictwo rodzinno-wychowawcze WZ, ZO 4 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 3 Pedagogika penitencjarna WZ, ZO 3 Psychologia kliniczna ZO 4 Poradnictwo rodzinno-wychowawcze E, ZO 3 Problemy uzalenie wród młodziey E, ZO 3 Europejskie systemy opiekuczo-wychowawcze WZ, ZO 3 Diagnostyka resocjalizacyjna WZ, ZO 3 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 3 Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem E, ZO 4 Logopedia WZ, ZO 4 Prawo rodzinne i opiekucze WZ, ZO 3 Organizacja i kierowanie prac opiekuczo-wychowawcz WZ, ZO 3 Profilaktyka społeczna WZ, ZO 4 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 5

10 Subkultury młodzieowe ZO 4 Rewalidacja WZ, ZO 4 Pedagogika rodziny E, ZO 5 Profilaktyka społeczna E, ZO 5 Innowacje w pracy opiekuczo-wychowawczej WZ, ZO 4 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 30 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzaminw wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; Lt laboratoria, wiczenia terenowe

11 SPECJALNO: Pedagogika z wychowaniem fizycznym studia dzienne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Anatomia człowieka ZO 3 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Pływanie z metodyk ZO 1 Biologia E, ZO 5 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczoopiekuczej WZ, ZO 4 Historia kultury fizycznej E, ZO 2 Metodyka wychowania fizycznego ZO 1 Anatomia człowieka E, ZO 5 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Pływanie z metodyk ZO 1 Lekkoatletyka ZO 1 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Metodyka wychowania fizycznego ZO 2 Teoria wychowania fizycznego E, ZO 5 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Pływanie z metodyk ZO 1 Lekkoatletyka ZO 1 Podstawy biochemii człowieka E, ZO 5 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie pó niej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 3 Rytm, muzyka, taniec ZO 1 Metodyka wychowania fizycznego E, ZO 5 Teoria i metodyka sportu ZO 3 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Pływanie z metodyk ZO 1 Gry i zabawy z metodyk ZO 2 Wybrane zagadnienia fizjologii ogólnej E, ZO 4 Antropomotoryka ZO 4

12 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 0 Biomechanika ZO 4 Teoria i metodyka sportu ZO 1 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Fizjologia wysiłku fizycznego E, ZO 7 Diagnostyka zdolnoci wysiłkowej ZO 3 Metodyka wychowania fizycznego szkoła rednia ZO 2 Ływiarstwo ZO 3 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 4 Korektywa z elementami rehabilitacji ZO 2 Medycyna sportowa E, ZO 4 Teoria i metodyka sportu E, ZO 4 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Sport do wyboru ZO 1 Metodyka wychowania fizycznego szkoła rednia E, ZO 4 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 15 Kontakt interpersonalny Z 2 Zespołowe gry sportowe ZO 1 Gimnastyka z metodyk ZO 1 Sport do wyboru ZO 2 Antropologia E, ZO 6 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 18 Zespołowe gry sportowe E, ZO 4 Gimnastyka z metodyk E, ZO 4 Turystyka i rekreacja ZO 1 Sport do wyboru ZO 2 Wykład monograficzny Z 1 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe

13 SPECJALNO: Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne studia dzienne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej E, ZO 4 Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej E, ZO 4 Zajcia umuzykalniajce ZO 1 Logopedia ZO 2 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczoopiekuczej WZ, ZO 4 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej E, ZO 3 Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej E, ZO 3 Zajcia umuzykalniajce ZO 2 Kultura ywego słowa ZO 3 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 1 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej E, ZO 4 zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej WZ, ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej WZ, ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej WZ, ZO 2 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 2 Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego E, ZO 4 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie pó niej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji polonistycznej E, ZO 3 zintegrowanego w zakresie edukacji matematycznej E, ZO 3 zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej WZ, ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji plastycznej WZ, ZO 2

14 zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej WZ, ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji fizycznej E, ZO 3 Współczesne tendencje w pedagogice wczesnoszkolnej E, ZO 3 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 3 Treningi edukacyjne ZO 2 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 0 Metodyka zaj korekcyjnokompensacyjnych ZO 2 zintegrowanego w zakresie edukacji rodowiskowej E, ZO 4 zintegrowanego w zakresie edukacji plastycznej E, ZO 4 zintegrowanego w zakresie edukacji muzycznej E, ZO 4 zintegrowanego w zakresie edukacji technicznej WZ, ZO 2 Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach pocztkowych ZO 2 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 3 Kontakt interpersonalny ZO 1 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 0 Literatura dla dzieci ZO 3 Gimnastyka korekcyjna ZO 3 zintegrowanego w zakresie edukacji technicznej E, ZO 4 Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach pocztkowych ZO 2 Pedagogika przedszkolna z metodyk E, ZO 5 Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej E, ZO 4 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 17 Małe formy sceniczne 45 ZO 3 zintegrowanego w zakresie edukacji zdrowotnej ZO 4 Wykład monograficzny Z 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 30 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe Cigła praktyka zawodowa po III roku (1 tydz. w przedszkolu, 2 tyg. w szkole), po IV roku (3 tyg. w przedszkolu i 4 tyg. w szkole)

15 Program studiów na kierunku pedagogika studia zaoczne Studia zaoczne Kierunek Pedagogika - (I rok) SPECJALNO: Praca socjalna (lata II - V) SPECJALNO: Doradztwo zawodowe (lata II - V) SPECJALNO: Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna (lata II - V) SPECJALNO: Pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna (lata II - V) SPECJALNO: Nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne (lata II - V) Kierunek Pedagogika - studia zaoczne I rok semestr 1 Nazwa przedmiotu W K S w. lt forma zaliczenia Filozofia E, ZO 5 Socjologia E, ZO 5 Jzyk obcy ZO 0 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania ZO 3 Psychologia ogólna E, ZO 5 Pedagogika ogólna E, ZO 6 Edukacja zdrowotna ZO 3 Edukacja ekologiczna ZO 3 semestr 2 Logika ZO 3 Etyka ZO 3 Informatyka ZO 2 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia rozwoju człowieka* E, ZO 6 Socjologia edukacji WZ, ZO 4 Historia wychowania E, ZO 6 Pedagogika społeczna E, ZO 6 Punkty ECTS * 4 godz. wicze warsztatowych realizowanych w placówkach owiatowowychowawczych.

16 SPECJALNO: Praca socjalna studia zaoczne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Kontakt interpersonalny w pracy socjalnej Z 2 Warsztaty twórczego mylenia ZO 3 Metodyka pracy socjalnej WZ, ZO 6 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej WZ, ZO 4 Teoria pracy socjalnej E, ZO 6 Warsztaty twórczego mylenia ZO 2 Metodyka pracy socjalnej ZO 4 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Kierunki pomocy społecznej WZ,ZO 5 Metodyka pracy socjalnej ZO 5 Fazy ycia człowieka WZ,ZO 2 Zagadnienie komunikacji interpersonalnej WZ, ZO 2 Pedagogika pracy w doradztwie społecznym E 2 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie póniej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 3 Metodyka pracy socjalnej E, ZO 4 Polityka społeczna E, ZO 4 Administracja i biurowo WZ, ZO 3 Małe struktury społeczne E, ZO 4 Fazy ycia człowieka ZO 2 Zagadnienia komunikacji interpersonalnej ZO 2 Podstawy gerontologii społecznej WZ, ZO 3

17 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 3 Psychologia wychowawcza ZO 3 Metody relaksujcokoncentrujce Z 2 Podstawy prawa E, ZO 5 Trening umiejtnoci społecznych ZO 3 Projekt socjalny WZ, ZO 3 Profilaktyka społeczna ZO 3 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 3 Psychologia kliniczna E, ZO 4 Metody relaksujco-koncentrujce Z 2 Trening umiejtnoci społecznych ZO 2 Modele pomocy społecznej E, ZO 5 Projekt socjalny ZO 3 Animacja społeczna ZO 2 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 5 Prawa człowieka ZO 2 Wychowanie seksualne WZ, ZO 2 Elementy psychopatologii E, ZO 4 Kierowanie zespołami ludzkimi E, ZO 4 Elementy psychoterapii i socjoterapii ZO 2 Elementy organizacji i zarzdzania E, ZO 5 Warsztat pracownika socjalnego ZO 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 17 Elementy psychoterapii i socjoterapii ZO 5 Wykład monograficzny Z 3 Warsztat pracownika socjalnego ZO 5 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe

18 SPECJALNO: Doradztwo zawodowe studia zaoczne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia ZO 3 Zarzdzanie zasobami ludzkimi ZO 3 Teorie poradnictwa zawodowego ZO 5 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej WZ, ZO 4 Kontakt interpersonalny w poradnictwie zawodowym Z 1 Rozwój zawodowy w cyklu ycia ZO 1 Teorie gospodarki rynkowej i bezrobocia E, ZO 3 Zarzdzanie zasobami ludzkimi E, ZO 3 Teorie poradnictwa zawodowego E, ZO 4 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3 Zawodoznawstwo i informacja zawodowa ZO 4 Metody diagnostyczne w poradnictwie ZO 3 Porednictwo pracy w systemie szkolnym i rynku pracy ZO 3 Dydaktyka zawodowa ZO 2 Metodyka nauczania poradnictwa zawodowego ZO 2 Pedagogika pracy w doradztwie społecznym E 2 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie póniej ni w semestrze V. semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 Rynek i zarzdzanie potencjałem pracy E, ZO 5

19 Zawodoznawstwo i informacja zawodowa E, ZO 4 Metody diagnostyczne w poradnictwie E, ZO 4 Porednictwo pracy w systemie szkolnym i rynku pracy E, ZO 5 Dydaktyka zawodowa ZO 2 Metodyka nauczania poradnictwa zawodowego ZO 2 Warsztaty z orientacji i poradnictwa zawodowego ZO 1 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 2 Polityka społeczna E, ZO 7 Socjologia pracy E, ZO 4 Techniki informatyczne w poradnictwie zawodowym WZ, ZO 4 Marketing personalny E, ZO 5 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 4 Psychologia kliniczna E, ZO 4 Psychologia pracy E, ZO 4 Zarzdzanie informacj w poradnictwie ZO 1 Poradnictwo zawodowe w grupach specjalnego ryzyka E, ZO 5 Elementy prawa pracy WZ, ZO 3 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 17 Gry symulacyjne w poradnictwie zawodowym ZO 4 Wykład monograficzny Z 3 Eurodoradztwo zawodowe WZ, ZO 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 25 Gry symulacyjne w poradnictwie zawodowym ZO 5 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe

20 SPECJALNO: Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna - studia zaoczne W K S w Lt Forma zaliczenia Semestr 3 Psychologia społeczna 9 18 E, ZO 5 Warsztat integracyjny 18 Z 2 Wychowanie seksualne 9 18 WZ, ZO 4 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Techniki pracy umysłowej 18 Z 2 Pedagogika resocjalizacyjna 9 18 WZ, ZO 4 Andragogika 9 18 E, ZO 5 Jzyk obcy 18 ZO 0 Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne 18 ZO 3 Semestr 4 Psychologia kliniczna 9 18 E, ZO 3 Warsztat efektywnej komunikacji 18 Z 2 Media w edukacji 9 18 WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej 9 18 WZ 4 Praca socjalna 9 Z 2 Prawa człowieka 9 18 E, ZO 3 Jzyk obcy 18 E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Współczesne zagadnienia społeczno-polityczne 18 ZO 2 Semestr 5 Pedagogika specjalna 9 18 E, ZO 5 Techniki pracy grupowej 18 ZO 2 Pedagogika pracy 18 ZO 3 Przedmiot do wyboru* 18 ZO 2 Metodologia bada 9 18 WZ, ZO 4 Psychologia wychowawcza 18 ZO 2 Edukacja alternatywna 18 ZO 2 Warsztat asertywnoci 18 Z 2 Public relations 18 ZO 2 Terapia pedagogiczna 18 ZO 3 Metodyka pracy w wybranych instytucjach ycia społecznego 9 9 ZO 3 Semestr 6 Projektowanie programów edukacyjnych 18 ZO 2 Pedagogika twórczoci 9 18 WZ, Z 3 Technologia informacyjna 18 ZO 2 Problemy patologii i dewiacji 9 18 E, ZO 5 Praca z rodzin 18 ZO 2 Punkty ECTS

21 Diagnostyka pedagogiczna 9 18 E, ZO 5 Statystyka w badaniach 18 ZO 2 Polityka społeczna 9 Z 2 Terapia pedagogiczna 18 ZO 2 Prawo rodzinne i opiekucze 18 ZO 2 Metodyka pracy w wybranych instytucjach ycia społecznego 9 9 ZO 3 Semestr 7 Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna 9 18 E, ZO 5 Elementy psychoterapii E, ZO 5 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Metody relaksowo-koncentrujce 18 Z 2 Metody pracy terapeutycznej 18 ZO 3 Elementy politologii 18 ZO 2 Socjoterapia 18 ZO 3 Seminarium magisterskie 20 ZO 0 Warsztaty pedagogiczne 18 Z 2 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty 18 ZO 3 Semestr 8 Socjoterapia 18 ZO 2 Warsztaty pedagogiczne 18 Z 2 Wykład monograficzny 18 WZ, ZO 3 Komunikacja społeczna 9 18 E, ZO 5 Warsztat technik autoprezentacji 18 Z 2 Psychoprofilaktyka 9 18 E, ZO 5 Pedagogika porównawcza 9 18 WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie 20 ZO 0 Podstawy gerontologii społecznej 18 ZO 2 Antropologia kulturowa 9 18 E, ZO 5 Semestr 9 Warsztat technik automodyfikacji 18 Z 5 Pedeutologia 18 ZO 3 Warsztaty animacji społecznej 18 ZO 6 Seminarium magisterskie 40 ZO 0 Mediacja społeczna 18 ZO 6 Małe struktury społeczne 9 18 E, ZO 10 Semestr 10 Zagadnienia integracji europejskiej 18 ZO 3 Warsztaty interwizyjne 18 Z 3 Seminarium magisterskie 40 ZO 24

22 SPECJALNO: Pedagogika opiekuczo-resocjalizacyjna studia zaoczne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Kontakt interpersonalny Z 2 Pedagogika opiekucza WZ, ZO 5 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w szkole WZ, ZO 4 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej WZ, ZO 4 Kontakt interpersonalny Z 1 Pedagogika opiekucza E, ZO 2 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w szkole E, ZO 3 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w placówkach pozaszkolnych WZ, ZO 3 Pedagogika resocjalizacyjna E, ZO 3 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 5 Pedagogika pracy ZO 3

23 Kontakt interpersonalny Z 2 Metodyka resocjalizacji ZO 5 Terapia pedagogiczna WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej w placówkach pozaszkolnych E, ZO 5 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 18 godz. w wybranych semestrach, nie póniej ni w semestrze V. Nazwa przedmiotu W K S w. Lt semestr 6 forma zaliczenia Punkty ECTS Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 Kontakt interpersonalny Z 2 Metodyka resocjalizacji E, ZO 5 Terapia pedagogiczna WZ, ZO 4 Wychowanie fizyczne z metodyk ZO 3 Wybrane zagadnienia z patologii społecznej E, ZO 5 Poradnictwo rodzinno-wychowawcze WZ, ZO 4 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 3 Pedagogika penitencjarna WZ, ZO 3 Psychologia kliniczna ZO 4 Poradnictwo rodzinno-wychowawcze E, ZO 3 Problemy uzalenie wród młodziey E, ZO 3 Europejskie systemy opiekuczo-wychowawcze WZ, ZO 3 Diagnostyka resocjalizacyjna WZ, ZO 3

24 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 3 Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem E, ZO 4 Logopedia WZ, ZO 4 Prawo rodzinne i opiekucze WZ, ZO 3 Organizacja i kierowanie prac opiekuczowychowawcz WZ, ZO 3 Profilaktyka społeczna WZ, ZO 4 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 5 Subkultury młodzieowe ZO 4 Rewalidacja WZ, ZO 4 Pedagogika rodziny E, ZO 5 Profilaktyka społeczna E, ZO 5 Innowacje w pracy opiekuczo-wychowawczej WZ, ZO 4 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 30 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; Lt laboratoria, wiczenia terenowe

25 SPECJALNO: Nauczanie Pocztkowe i Wychowanie Przedszkolne studia zaoczne semestr 3 Jzyk obcy ZO 0 Psychologia społeczna E, ZO 5 Dydaktyka ogólna WZ, ZO 5 Pedagogika resocjalizacyjna WZ, ZO 4 Andragogika E, ZO 5 Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej 9 18 E, ZO 4 Teoretyczne podstawy edukacji polonistycznej 9 18 E, ZO 4 Zajcia umuzykalniajce 18 ZO 1 Logopedia 18 ZO 2 semestr 4 Jzyk obcy E, ZO 4 Teoria wychowania E, ZO 6 Media w edukacji WZ, ZO 4 Metodyka pracy wychowawczo-opiekuczej WZ, ZO 4 Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej E, ZO 3 Teoretyczne podstawy edukacji matematycznej E, ZO 3 Zajcia umuzykalniajce ZO 2 Kultura ywego słowa ZO 3 Pedagogika przed. z metodyk ZO 1 semestr 5 Metodologia bada WZ, ZO 4 Przedmiot do wyboru* ZO 2 Pedagogika specjalna E, ZO 4 Pedagogika pracy ZO 3 Teoretyczne podstawy edukacji rodowiskowej E, ZO 5 zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji polonistycznej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji matematycznej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji fizycznej Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 2 Teoretyczne aspekty nauczania zintegrowanego E, ZO 4 * student zobowizany jest do zaliczenia jednego przedmiotu do wyboru w wymiarze 30 godz. w wybranych semestrach, nie póniej ni w semestrze V.

26 semestr 6 Diagnostyka pedagogiczna E, ZO 5 Statystyka w badaniach ZO 2 zintegrowanego w zakresie E, ZO 3 edukacji polonistycznej zintegrowanego w zakresie E, ZO 3 edukacji matematycznej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji rodowiskowej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji plastycznej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji muzycznej zintegrowanego w zakresie E, ZO 3 edukacji fizycznej Współczesne tendencje w pedagogice wczesnoszkolnej E, ZO 3 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 3 Treningi edukacyjne 18 ZO 2 semestr 7 Współczesne kierunki pedagogiczne WZ, ZO 5 Podstawy prawne i organizacyjne owiaty ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 0 Metodyka zaj korekcyjnokompensacyjnych ZO 2 zintegrowanego w zakresie E, ZO 4 edukacji rodowiskowej zintegrowanego w zakresie E, ZO 4 edukacji plastycznej zintegrowanego w zakresie E, ZO 4 edukacji muzycznej zintegrowanego w zakresie WZ, ZO 2 edukacji technicznej Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach pocztkowych ZO 2

27 Pedagogika przedszkolna z metodyk ZO 3 Kontakt interpersonalny ZO 1 semestr 8 Antropologia kulturowa E, ZO 5 Pedagogika porównawcza WZ, ZO 4 Seminarium magisterskie ZO 0 Literatura dla dzieci ZO 3 Gimnastyka korekcyjna ZO 3 zintegrowanego w zakresie E, ZO 4 edukacji technicznej Podstawy projektowania edukacyjnego w klasach ZO 2 pocztkowych Pedagogika przedszkolna z metodyk E, ZO 5 Współczesne tendencje w pedagogice przedszkolnej E, ZO 4 Semestr 9 Pedeutologia ZO 3 Seminarium magisterskie ZO 17 Małe formy sceniczne 27 ZO 3 zintegrowanego w zakresie ZO 4 edukacji zdrowotnej Wykład monograficzny Z 3 Semestr 10 Seminarium magisterskie ZO 30 Legenda: Z zaliczenie bez oceny; ZO zaliczenie z ocen; WZ wykład zaliczenie bez oceny; E egzamin W wykłady; K konwersatoria; S seminaria; w. wiczenia; lt laboratoria, wiczenia terenowe Praktyka cigła 150 godzin (50 godz. w przedszkolu, 100 godz. w szkole)

Kierunek Pedagogika - studia dzienne

Kierunek Pedagogika - studia dzienne Program studiów na kierunku pedagogika dla specjalnoci nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne studia dzienne i zaoczne Studia dzienne Zgodnie z uchwał Rady Głównej Szkolnictwa Wyszego wyrónia si

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji

Bardziej szczegółowo

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem liczba godzin z tego sem I sem II. Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ

Ogółem zoc / E ECTS W Ć S WT PZ W Ć S WT PZ Ogółem PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA PLAN STUDIÓW W LEGNICY dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Lp. Przedmiot kod C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY Język obcy,,, 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 5 0 5 9 Wychowanie fizyczne.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/P Z/S III PW/PE/KZ forma zal. po I rok II rok III rok Razem semestrze * Lp. Przedmiot kod semestr semestr semestr semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 2 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych 4 4 Współczesne problemy socjologii

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Pedagogika resocjalizacyjna forma studiów - niestacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 33) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 33) 1 Filozofia 6 30 15 E 08.1 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 1 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia edukacji 9 WO 2 5 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA I rok semestr 2

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) * Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 9 18 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 9 ZO 2 3 Innowacje i współczesne kierunki pedagogiczne 18 ZO 3 4 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK

Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK Studia niestacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II Filozofia 18 18 Filozofia 2 3 tyka i deontologia pedagoga 18 tyka i deontologia pedagoga 2 Psychologia ogólna 18 18 Psychologia ogólna 2 3 Psychologia rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I * Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 9 9 WZ/ZO 4 2 Wstęp do pedagogiki 3 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty

WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty WYKAZ PRZEDMIOTÓW (STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA) Semestr I, II, III - wszystkie specjalności obowiązują jednakowe przedmioty Semestr I zimowy rok 1 Pedagogika ogólna Psychologia ogólna Socjologia ogólna

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratoriu m/ Pracowania (liczba godzin) Konwersator ium Projekty

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH 2018/2019 Lp Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ seminaria (liczba godzin) Laboratorium/ Pracowania (liczba godzin) Konwersat orium Projekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, 014/015 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z Edukacją medialną Rok 1 1 Antropologia kulturowa 1 Logika 1 3 Metodologia badań społecznych

Bardziej szczegółowo

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne

Zal. z Wykład 15 2 człowieka. Wykład konwers. Zajęcia laboratoryjne I semestr PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Nazwa przedmiotu Liczba godzin Liczba punktów 1900-100-PRSn1 Wybrane zagadnienia z filozofii społecznej 1900-101-PRSn1 Wprowadzenie do pedagogiki

Bardziej szczegółowo

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne

szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia forma studiów - stacjonarne Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku wychowanie fizyczne specjalność: odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, wychowanie fizyczne w Semestr I (limit 30) szkole, trener personalny, kinezygerontoterapia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Lp. Wydział: NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek: PEDAGOGIKA Rodzaj zajęć: I W/WS II Przedmiot kod forma zal. po semestrze * C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE/KZ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Rozkład godzin

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia niestacjonarne nabór 2011-2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 30) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017

Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia II stopnia, profil praktyczny, 2016/2017 Kierunek PEDAGOGIKA, profil praktyczny, 06/07 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną i innowacyjnymi metodami terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Rok

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 ćwiczenia 30 1900-110-TOs1

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII NAZWA MODUŁU/ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA SPECJALNA poziom kształcenia: jednolite magisterskie dyscyplina: pedagogika obowiązuje od roku akad. 2019/2020

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2014/2015 Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 1 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: Lp Semestr 2 1 Logika ZO 1 2 Etyka WO 2 3 Antropologia kulturowa 18 ZO 2 4 Socjologia edukacji 18 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych E WZ/ZO 3 6 Metodologia badań pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: STACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21 marca

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba 1 1900-104-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 ćwiczenia 30

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E

PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA. Liczba godzin. Forma zajęć. Wykład 30 2 E I semestr 1900-100a- 1900-101- 1900-102- 1900-112- 1900-10- 1900-104- 1900-105- 1900-106- 1900-107- 1900-108- 1900-109- 1900-eBHP 1900-120- 1900-121- PRACA SOCJALNA I ROK, STUDIA STACJONARN I STOPNIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba Forma punktów ECTS zaliczenia 1 Wykład 30 5 E. Wykład 15 2 E PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny 1900-101-PSs1 1900-102-PSs1 1900-102a-PSs1 Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS 1 Podstawy filozofii Wykład

Bardziej szczegółowo

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne

Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne Pedagogika ogólna I rok I stopnia, studia stacjonarne I semestr tok ogólny Forma zaliczenia 1 1900-10-TOs1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 1900-110-TOs1 tyka dla pedagoga konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 ZO 1 2 Etyka 15 WO 2 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 30 ZO 2 5 Psychologia zachowań społecznych 15 15 E WZ/ZO 3 6 Metodologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020

PLAN STUDIÓW KIERUNEK: PEDAGOGIKA poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia obowiązuje od roku akad. 2019/2020 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII dyscyplina: pedagogika profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI forma studiów: NIESTACJONARNE Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia 21

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć Liczba godzin Liczba punktów 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny

Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny Pedagogika I rok I stopnia studia niestacjonarne I II semestr- tok ogólny 1 1900-104-TOn1 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania wykład 15 4 Z/O 1900-111-TOn1 Etyka dla pedagoga wykład 15 3 Z/O 1900-112-TOn1

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2017-2020 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć SEMESTR I P1N[1]O_01 Elementy

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2018 Rady Wydziału PrzyrodniczoTechnicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne animator czasu wolnego Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA Wydział: PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Kierunek: PEDAGOGIKA od roku akademickiego 2013/2014 I W/WS II C/K/L/P/P Z/S PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA III PW/PE/ KZ Rozkład godzin I rok II rok

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

ECTS Laboratoria. Wykłady

ECTS Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 6 do Uchwały nr 19/2018 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 02.07.2018 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne - Trener personalny Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I KRK Semestr 1 Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. Studia stacjonarne drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 WO 1 2 Etyka 15 WO 1 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 15 WO 1 5

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLN A RAZEM GODZINY

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2015/2016 (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 30 15 WZ/ZO 4 2 Socjologia 30 15 E WZ/ZO 4 3 Wstęp do psychologii 30 E WO 4 4 Psychologia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Rodzaj zajęć Kod przedmiotu PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rzeszów, 21.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5

Przedmioty/moduły. Emisja głosu 1 0,5 1 0,5. Ochrona własności intelektualnej 1 0,5 1 0,5. Technologia informacyjna 3 1,5 3 1,5 PROGRAM STUDIÓW - część A I INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 2. Nazwa kierunku: PEDAGOGIKA 3. Oferowane specjalności: animacja kultury z arteterapią,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. (profil ) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Pedagogika ogólna 15 30 E WZ/ZO 4 2 Etyka pracy pedagoga 15 ZO 2 Innowacje i współczesne kierunki 3 pedagogiczne 30 ZO 3 4 Socjologia edukacji 15 WO

Bardziej szczegółowo

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program)

Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Przedmioty realizowane w roku akademickim 2013/2014 (stary program) Wydział : Wychowania fizycznego Kierunek : Wychowanie fizyczne Studia drugiego stopnia Specjalność: FITNESS 3. Biomechaniczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4 Anatomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2016/2017 (profil ogólnoakademicki) Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności 1 Filozofia 18 9 WZ/ZO 4 2 Socjologia 3 Wstęp do psychologii 4 Psychologia rozwojowa 5 Wstęp do pedagogiki 6 Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1)

Przedmioty przygotowania podstawowego 330 godzin MODUŁ 1) I Przedmioty przygotowania ogólnego (modu ł, 50 godzin zaj ęć) Wprowadzenie do metodologii badań 5 0 5 2 Podstawy statystyki 5 5 35 3 Jezyk obcy 60 60 20 5 5 RAZEM 80 70 50 50 Przedmioty przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 21.06.2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2016-2019 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Załącznik nr 3 do uchwały Nr 5 Senatu UMK z dnia 5 lutego 2019 r. P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący studia: Nauk Pedagogicznych Kierunek na którym są prowadzone studia: (nazwa kierunku musi być

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny deficyt punktów

Dopuszczalny deficyt punktów Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin zajęć 1. Wstęp do pedagogiki wyk. egz. 15 2 2. Wstęp do pedagogiki ćw. z-o 15 1 3. Systemy pedagogiczne 4. Systemy pedagogiczne ćw. z-o 15

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006

PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/2006 LATA STUDIÓW: 2004 2005 2005 2006 2006-2007 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności

PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU: Pedagogika - licencjat (niestacjonarne) część wspólna dla wszystkich specjalności część wspólna dla wszystkich specjalności Data wydruku: Data sporządzenia: Sem. V Sem. VI Lp Moduły przedmiotowe A OGÓLNE 30 95 5 8 30 35 4 20 1 20 1 20 2 2 Język angielski 80 80 5 20 1 20 1 20 1 20 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II

PRZEDMIOTY KIERUNKU Pedagogika GODZINY ZAJĘĆ I ROK w tym: Semestr I Semestr II OGÓŁEM PLAN STUDIÓW INSTYTUT Społeczno-Artystyczny KIERUNEK Pedagogika SPECJALNOŚĆ Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna SPECJALNOŚĆ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną SPECJALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego dnia roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23.05.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT Rok akademicki 2016/2017 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne (nowy program) Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. W-4

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT

Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT Rok Akademicki 2017/2018 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia w ćw ogółem (Z, Zo lub

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady

Liczba godzin w semestrze Zajęcia teoretyczne ECTS. ECTS Ćwiczenia. Laboratoria. Wykłady Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20.06.2016 roku Plan studiów Kierunek: Wychowanie fizyczne Studia stacjonarne Rok rozpoczęcia nauki 2015/2016 Semestr

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2017/2018 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Rok akad. 2018/2019 Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Rok studiów: I Semestr 1 Semestr 2 - łącznie z przedmiotami dla danej specjalności w ćw k l egz zal w ćw k l egz zal 1 Filozoficzne podstawy pedagogiki 15

Bardziej szczegółowo

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia

ważny od 1.X.2018 r. Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim praktyczne Seminaria Zajęcia Forma zalicz. Ogółem Ćwiczenia Seminaria Zajęcia praktyczne UNIWERSYTET im. A. MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w Kaliszu PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH ważny od 1.X.2018 r. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW:

PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 2005 2006 2006 2007 2007-2008 STUDIA STACJONARNE Załącznik do Uchwały Nr 121/2006 z dnia 27 09 2006 r. KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013

Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK 2012/2013 Studia licencjackie stacjonarne Wczesna Edukacja specjalność nauczycielska I ROK Teoretyczne podstawy wychowania do psychologii Podstawy dydaktyki ogólnej do socjologii Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia stacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 1. F-3 Filozofia

Bardziej szczegółowo

Przedmioty fundamentalne (F)

Przedmioty fundamentalne (F) Załącznik nr 6 do Uchwały nr 172/2019 Senatu APS z dnia 26 czerwca 2019 r. Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) Studia niestacjonarne drugiego stopnia Plan od 2019/2020 AK-0F-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy I

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Razem Wykłady. P1S[1]O_01 Elementy filozofii 30 30 Z/O 2 Razem Wykłady Ćwiczenia konwersatorium Laboratoria Egzamin Zaliczenie ECTS Rzeszów, 13.06.2013 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia niestacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport

Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport Rok Akademicki 2016/2017 Kierunek Sport ROK I, SEMESTR 1, studia II stopnia niestacjonarne (nowy program) Symbol Liczba godzin Liczba Forma Lp. Katedry Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012

Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 2011/2012 Pedagogika studia uzupełniające magisterskie (SUM niestacjonarne) 011/01 Nazwa przedmiotu I Zaliczenie S W C W C W C W C W C E Z Sem 5 6 7 9 10 11 1 1 1 15 16 antropologia kulturowa 0 0 0 Z 1 logika 0

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe

PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z PORADNICTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (studia I stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad.

Studia stacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru Rok studiów: I Rok akad. Studia stacjonarne drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki) Specjalność: od 2 semestru KRK Semestr 2 1 Logika 15 WO 1 2 Etyka 15 WO 1 3 Antropologia kulturowa 30 ZO 2 4 Socjologia edukacji 15 WO 1 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 1 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Stacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne Lp. Katedry Liczba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT

Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT Załącznik nr 2 Wydział Nauk o Sporcie Program nauczania na studiach I stopnia. Studia Niestacjonarne. Rok Akademicki 2013/2014 Kierunek SPORT ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne Lp. Katedry

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy)

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, KIERUNEK: PEDAGOGIKA MODUŁY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI (ogólnouczelniany; podstawowy/kierunkowy; dyplomowy) Nazwa modułu y Nazwa Semestr OGÓLNOUCZELNIANY PODSTAWOWY/KIERUNKOWY

Bardziej szczegółowo