ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ze środków Funduszu Spójności Projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście w ramach dotacji celowej. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz.330 ze zmianami), art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2013r. poz. 289) zarządza się, co następuje: 1 1. Wprowadza się Zasady (politykę) rachunkowości, Zakładowy plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych wraz z Procedurą kontroli zarządczej w celu wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Realizację zasad i procedur, o których mowa w ust.1 powierza się Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Skarszewach wskazanym w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Skarszew Nr 285/WF/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach oraz w Zarządzeniu Nr 644/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010 r. ze zm. w sprawie wprowadzania Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim Skarszewach, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Realizację zasad, o których mowa w ust.1 powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Skarszewach wskazanym w Załączniku Nr 2 do zarządzenia.

2 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/WF/16 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2016r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁADOWY PLAN KONT ORAZ ZASADY KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z PROCEDURĄ KONTROLI ZARZĄDCZEJ PROJEKTU W GMINIE SKARSZEWY Program Operacyjny Pomoc Techniczna z udziałem środków Funduszu Spójności Tytuł projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście Numer umowy POPT/13/15 z dnia 23 marca 2016 roku Okres realizacji projektu 01 maja 2015 roku 30 września 2016 roku. Do okresu realizacji projektu dolicza się okres archiwizowania dokumentacji. Wprowadza się następujące zasady wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście I. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 1. Gmina Skarszewy prowadzi dla Organu Finansowego Gminy rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm, z uwzględnieniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U Nr 128 poz. 861 ze zm.), a także z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych niniejszym zarządzeniem w celu ewidencji operacji 3

4 związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, budżetu państwa i budżetu samorządowego. 2. Księgi rachunkowe prowadzi się z uwzględnieniem zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów i wytycznych określonych w podstawie prawnej umowy o dofinansowanie projektu. 3. Pracownicy służb finansowo księgowych zobowiązani są dokonywać pełnych, bieżących i uzgodnionych księgowań operacji gospodarczych w celu zapewnienia rzetelnego przedstawienia przepływów finansowych związanych z realizacją projektu. 4. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach o sprawozdawczości a także okresy, o których mowa w umowie o dofinansowanie projektu. II. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Wprowadza się następujące zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu: Dział: 921 Rozdział Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zmianami) czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło pochodzenia środków finansowych i źródło sfinansowania wydatku. W związku z powyższym do ewidencji realizacji projektu stosuje się odpowiednio: - cyfrę 8 do wydatków finansowanych z Funduszu Spójności w ramach budżetu środków europejskich - cyfrę 9 do wydatków finansowanych z budżetu państwa. 2. ORGAN FINANSOWY GMINY SKARSZEWY Dofinansowanie projektu z środków pochodzących z Funduszu Spójności przekazane będzie przez płatnika, czyli przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie płatności. Dla potrzeb otrzymywania refundacji wskazano wydzielony rachunek bankowy Organu Finansowego Gminy Skarszewy Nr prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Starogard Gd. Oddział w Skarszewach. Wyodrębnienie ewidencyjne rachunku dla 4

5 projektu: 133/000/00000/0000/72. Zwrot niewykorzystanych środków odbywać się będzie analogiczną drogą powrotną. W księgach Organu Finansowego Gminy Skarszewy zapisy księgowe dokonywane są w rejestrze na wyodrębnionych kontach przy użyciu programu komputerowego Firmy RADIX na podstawie: a) wyciągów bankowych z wyodrębnionych rachunków Organu Finansowego, b) sprawozdań RB 28 Urzędu Miejskiego w Skarszewach jako jednostki budżetowej o zrealizowanych wydatkach, c) poleceń księgowania dla operacji związanych z ewidencją planu finansowego projektu, d) poleceń księgowania dla operacji związanych z okresowym przeksięgowaniem dochodów i wydatków projektu. Plan kont 133 Rachunek budżetu Budżetu gminy Pochodzące z budżetu środków europejskich Pochodzące z budżetu państwa 223 Rozliczenie wydatków Budżetu gminy Pochodzące z budżetu środków europejskich 133/000/00000/0000/72 133/072/00000/0000/72 133/001/00000/0000/72 223/000/00000/0000/72 223/072/00000/0000/72 223/001/ /72 Pochodzące z budżetu państwa 224 Rozrachunki budżetu 224/030/92195/2008/72 224/030/92195/2009/ Pozostałe rozrachunki 240/000/00000/0000/ Dochody budżetu Pochodzące z budżetu środków europejskich Pochodzące z budżetu państwa 902 Wydatki Budżetu gminy Pochodzące z budżetu środków europejskich Pochodzące z budżetu państwa 901/921/92195/2008/72 901/921/92195/2009/72 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 0/72 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 8/72 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 9/ Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 991 Plan dochodów budżetu 921/92195/2008/72 921/92195/2009/ Plan wydatków 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 0/72 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 8/72 902/921/92195/paragrafy rodzajowe z cyfrą 9/72 5

6 Ewidencja księgowa głównych operacji Lp. Treść Wn *) Ma *) Ewidencja bilansowa 1 Przekazanie zasilenia na wydatki projektu (odtworzenie zasilenia) 2 Sprawozdanie okresowe RB Przeksięgowanie roczne zrealizowanych wydatków Należność z tytułu dofinansowania projektu (refundacji) na dzień Wpływ dofinansowania (refundacji) na wyodrębniony rachunek Organu Finansowego Oprowadzenie otrzymanego dofinansowania na rachunek podstawowy Organu Finansowego Przeniesienie dofinansowania na dochody (dokonywane w następnym roku budżetowym) 9 Przeniesienie dofinansowania na dochody 9 8 (dokonywane w bieżącym roku budżetowym) Zwrot niewykorzystanego dofinansowania Przeksięgowanie roczne zrealizowanych dochodów Ewidencja pozabilansowa 1 Planowane dochody projektu Planowane wydatki projektu 992 *) z rozwinięciem analitycznym jak w planie kont 6

7 III. ZASADY KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORGAN FINANSOWY GMINY SKARSZEWY Podstawowe wymogi dotyczące dowodów księgowych projektu Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują, powinny być kompletne i bez błędów rachunkowych. Oprócz ogólnych cech charakteryzujących dowód księgowy na podstawie ustawy o rachunkowości, dowód księgowy dotyczący realizacji projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście, powinien zawierać nazwę zadania, w ramach którego dokonywana jest operacja. Opis dokumentu powinien zawierać potwierdzenie poszczególnych etapów kontroli (merytorycznej, formalno-rachunkowej). Dowody powinny być zatwierdzone poprzez podpisanie, ponumerowane, powinny zawierać dekretację adnotację o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych, wskazanie miesiąca księgowania, wskazanie kont księgowych, na których dokonano zapisu oraz nadanie numeru ewidencji księgowej a także podpis osoby dokonującej wpisu do ewidencji. Wykaz podstawowych dowodów księgowych i ich obieg Polecenie przelewu - Stosuje się w celu przekazania środków na realizację projektu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach (zasilenie) oraz w celu dokonania zwrotu niewykorzystanego dofinansowania. - Polecenie przelewu wystawia Katarzyna Pielecka - Podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Skarszewach, (w zastępstwie: Marlena Muchowska Podinspektor w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Skarszewach) na podstawie dokumentu uzasadniającego przygotowanie polecenia przelewu zatwierdzonego przez Sabinę Spierewka Skarbnika Gminy (w zastępstwie: Mirosławę Drzymalską Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego). - Polecenie przelewu zatwierdzają do realizacji dwie osoby w składzie określonym w Bankowej karcie wzorów podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji finansowych. Osobami upoważnionymi do podpisywania przelewów są: Jacek Pauli Burmistrz Skarszew, Marcin Byczkowski Zastępca Burmistrza, Andrzej Janikowski Sekretarz Gminy, Sabina Spierewka Skarbnik Gminy, ( w zastępstwie: Mirosława Drzymalska Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Skarszewach. - Obsługa bankowego systemu elektronicznego osobami upoważnionymi do akceptowania, zatwierdzania, złożenia indywidualnego podpisu elektronicznego i przetransportowania drogą 7

8 elektroniczną przelewów są pracownicy wskazani zgodnie z bankową kartą wzorów podpisów obowiązującą w Gminie Skarszewy. Wyciąg bankowy - Wyciąg bankowy odzwierciedlający przepływy pieniężne na rachunku bankowym Organu Finansowego Gminy Skarszewy oraz na rachunku wyodrębnionym do przyjęcia dofinansowania projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście sprawdza pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym Katarzyna Pielecka Podinspektor w Wydziale Finansowym. Osobą odpowiedzialną za zakwalifikowanie dowodów do ujęcia w księgach rachunkowych jest Katarzyna Pielecka Podinspektor w Wydziale Finansowym. Postępowanie z wyciągiem bankowym w zastępstwie przypisuje się Marlenie Muchowskiej Podinspektorowi w Wydziale Finansowym. Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach projektu - Sprawozdanie RB 28 o wydatkach poniesionych w ramach projektu przez Urząd Miejski w Skarszewach jako jednostkę budżetową wstępnie sprawdza Sabina Spierewka Skarbnik Gminy. - Kserokopia sprawozdania, o którym wyżej mowa, jest podstawą wystawienia przez Katarzynę Pielecką Podinspektora w Wydziale Finansowym, polecenia księgowania w sprawie częściowego lub końcowego rozliczenia środków na realizację projektu przekazanych w formie zasilenia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Polecenie księgowania - Polecenie księgowania wystawia się w celu przeniesienia otrzymanej pomocy na dochody gminy w ciągu roku, ujęcia należnej pomocy w ewidencji międzyokresowej z tytułu dochodów przyszłych okresów (pod datą 31 grudnia) oraz w celu rocznego przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków projektu a także w celu ujęcia w ewidencji Organu Finansowego Gminy Skarszewy planu dochodów i planu wydatków związanych z realizacją projektu. Pracownikiem upoważnionym do wystawienia PK Polecenia księgowania jest Katarzyna Pielecka Podinspektor w Wydziale Finansowym (w zastępstwie: Marlena Muchowska Podinspektor w Wydziale Finansowym. - Polecenia księgowania zatwierdza Burmistrz Skarszew i Skarbnik Gminy (w zastępstwie: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego) Nadzór finansowo księgowy w zakresie ewidencji operacji dotyczących projektu w księgach Organu Finansowego Gminy sprawuje Sabina Spierewka Skarbnik Gminy. 8

9 PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW Siedziba Gminy Skarszewy - Dokumenty związane z ewidencją projektu w księgach Organu Finansowego Gminy Skarszewy, takie jak: polecenia przelewu, wyciągi bankowe, sprawozdania RB 28 o wydatkach, polecenia księgowania, księgi rachunkowe wraz z zestawieniem obrotów i sald, wydruki oraz pozostała dokumentacja, która powstała w siedzibie Gminy Skarszewy w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Skarszewach projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście są przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera Oryginały dowodów księgowych dotyczących projektu przechowywane są w Wydziale Finansowym w czasie realizacji projektu oraz dwa lata po zakończeniu i rozliczeniu projektu. - Wszystkie dokumenty finansowe dotyczące projektu przechowywane są w odrębnym segregatorze (segregatorach). - Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, całość oryginalnej dokumentacji przekazuje się do Archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera 18, które zobowiązane jest do wyznaczenia jednego miejsca w składnicy, w którym przechowuje się dokumentację projektu. Dokumentację archiwizuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Skarszewach. - Dokumentację związaną z projektem opisaną na teczkach, oznaczoną numerem projektu oraz informacją o wymaganym okresie przechowywania, przekazuje się za potwierdzeniem pracownikowi Urzędu Miejskiego w Skarszewach prowadzącemu składnicę archiwum. - Całość dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przechowuje się przez okres 5 lat od końcowej płatności dotacji. - Za przekazanie dokumentacji projektu do archiwum zakładowego odpowiedzialna jest Katarzyna Pielecka Podinspektor w Wydziale Finansowym, natomiast za przyjęcie dokumentacji do archiwum odpowiedzialna jest Maryla Zbroch - Inspektor d/s Obsługi Biura Rady i Burmistrza prowadząca archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach. IV. PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDCZEJ PROJEKTU Dla zapewnienia prawidłowego ujęcia w ewidencji Organu Finansowego Gminy Skarszewy projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście konieczne jest wykonanie czynności kontrolnych przez niżej wymienionych pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach: 1. Katarzyna Pielecka Podinspektor w Wydziale Finansowym, w zastępstwie Marlena Muchowska Podinspektor w Wydziale Finansowym a) Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych, b) Kontrola dokumentów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych, c) Kontrola operacji bankowych wykonanych drogą elektroniczną. 9

10 d) Kontrola stanu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu na podstawie sprawozdania RB 28 o wydatkach, e) Kontrola stanu dokumentów przekazywanych do archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach. 2. Sabina Spierewka - Skarbnik Gminy, w zastępstwie Mirosława Drzymalska Naczelnik Wydziału Finansowego a) Kontrola dokumentów stanowiących podstawę wystawienia polecenia przelewu, b) Kontrola pod względem formalnym sprawozdań RB 28 o wydatkach na realizację projektu złożonych przez Urząd Miejski w Skarszewach, c) Kontrola przygotowanych poleceń księgowania dotyczących dochodów i wydatków projektu, d) Kontrola kompletności dokumentu przed zatwierdzeniem do przelania zapłaty. e) Kontrola wykonywana w ramach ogólnego nadzoru finansowo księgowego w zakresie ewidencji operacji dotyczących projektu w księgach Organu Finansowego. 3. Kontrola następna sprawowana przez Inspektora d/s kontroli finansowej upoważnionego przez Burmistrza Skarszew. 10

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92//WF/2016 Burmistrza Skarszew z dnia 14 kwietnia 2016r. ZASADY OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ORAZ ZAKŁADOWY PLAN KONT W URZĘDZIE MIEJSKIM W SKARSZEWACH Realizację projektu prowadzi się na podstawie i zgodnie z: - umową o dofinansowanie Projektu Nr POPT/13/15 z dnia 23 marca 2016r. - zaleceniami Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych, kwalifikalności wydatków, oznaczania projektu, opisu faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zasad finansowania, sprawozdawczości, - obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi, - wewnętrznymi uregulowaniami. Uszczegóławia się zapisy Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w części Obieg i kontrola dowodów zewnętrznych zakupu towarów i usług Rodzaje dowodów księgowych 1. Faktura VAT 2. Faktura korygująca 3. Nota korygująca 4. Nota księgowa 5. Rachunek za wykonanie umowy zlecenie lub umowy o dzieło Ogniwo początkowe w obiegu dokumentów zakupu Ogniwo drugie - Sekretariat Urzędu Miejskiego Pani Małgorzata Hering stawia na dowodzie zakupu pieczątkę wpływu dokumentu. Termin przekazania - następnego dnia po otrzymaniu dowodów i wpisaniu do rejestru korespondencji przekazuje do Wydziału Finansowego. Najpóźniej następnego dnia dowody zostają przekazane do Wydziału Funduszy Europejskich Kontrola merytoryczna Upoważniony pracownik Karol Szczepiński ( asystent pełnomocnik) lub w zastępstwie Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Pani Ewa Miśkow sprawdza pod względem merytorycznym informacje zawarte w dowodzie księgowym. Opisuje dowód zgodnie z treścią proponowaną poniżej*. Stwierdza, że operacja została ujęta wcześniej w zaangażowaniu wydatków budżetowych. Przyporządkowuje wydatek do wydatków strukturalnych poprzez wpisanie na pieczątce odpowiedniego nr kodu, bądź poprzez 11

12 Ogniwo trzecie Ogniwo czwarte Ogniwo piąte Ogniwo szóste skreślenie słowa zakwalifikowano stwierdza, ze wydatek nie jest wydatkiem strukturalnym. Składa podpis. Załącza pozostałe dokumenty związane z fakturą lub rachunkiem, tj: dokumentację podstawowych czynności postępowania o zamówienie publiczne(wynik postępowania), zlecenie bądź umowę, protokół odbioru. Na dowód sprawdzenia pod względem merytorycznym wpisuje datę, składa podpis na pieczątce imiennej. Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Pani Ewa Miskow lub w zastępstwie Sekretarz Gminy podpisując dowód potwierdza wykonanie kontroli legalności, celowości i gospodarności w związku z ponoszonym wydatkiem. W przypadku zakupu pozostałych środków trwałych pracownik ds. organizacyjnych Pani Małgorzata Hering wpisuje zakup do księgi inwentarzowej, ze wskazaniem miejsca użytkowania i osoby użytkownika. Opisuje dowód. Pracownik, któremu powierzono nabyty przedmiot podpisuje jego odbiór. Termin przekazania następnego dnia po otrzymaniu przekazuje do Wydziału Finansowego, stanowisko ds. księgowości budżetowej Pani Marlena Muchowska komórki księgowości budżetowej (po uprzednim sprawdzeniu dokumentu przez Sekretarza Gminy Pana Andrzeja Janikowskiego w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) Sekretarz Gminy Pan Andrzej Janikowski sprawdza, czy operacja jest zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych, lub podaje podstawę prawną nie stosowania przepisów tej ustawy. Składa podpis i pieczątkę. Kontrola formalno rachunkowa Pracownicy komórki księgowości budżetowej Pani Katarzyna Pielecka lub w zastępstwie Pani Marlena Muchowska stempluje dowody na dowód przeprowadzenia kontroli pod względem formalnym i rachunkowym wpisuje datę i stawia podpis. Termin przekazania następnego dnia po otrzymaniu, przekazuje do zatwierdzenia. Zatwierdzenie dokumentu (akceptacja) Burmistrz Skarszew Pan Jacek Pauli, Zastępca Burmistrza Marcin Byczkowski lub Sekretarz Gminy Pan Andrzej Janikowski na dowód zatwierdzenia do zapłaty składają podpisy Dowód księgowy wymaga sprawdzenia przez Głównego Księgowego. Główny Księgowy Urzędu Miejskiego Pani Mirosława Drzymalska lub w zastępstwie Skarbnik Gminy sprawdza czy właściwe osoby opisały i podpisały dowód księgowy. Fakt sprawdzenia dokumentu potwierdza podpisem. Podpis Głównego Księgowego oznacza, że sprawdził, czy operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników: - za prawidłową pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, - za zgodną z ustawą o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy dana operacja gospodarcza podlega przepisom tej ustawy, - za nie podlegającą przepisom ustawy o zamówieniach publicznych, gdy operacja nie wymaga stosowania przepisów tej ustawy, - zakwalifikowana do odpowiednich kodów wydatków strukturalnych lub nie zakwalifikowana jako wydatek strukturalny, - nie zgłasza zastrzeżeń, co do rzetelności i kompletności dowodu 12

13 Ogniwo końcowe księgowego, - stwierdza, że w planie finansowym przewidziano środki finansowe na ponoszony wydatek, - stwierdza, że dowód stanowiący podstawę wypłaty ze środków publicznych został zatwierdzony przez Burmistrza Skarszew, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarz Gminy do wypłaty. Komórka księgowości- stanowisko ds. księgowości budżetowej Pani Katarzyna Pielecka lub w zastępstwie Pani Marlena Muchowaka - dokonuje zapłaty z konta bankowego na wskazane w dowodzie konto bankowe kontrahenta. - przeprowadza pełną kontrole wtórną dowodu, - dekretacja dowodu wskazująca sposób rejestracji dowodu w urządzeniach syntetycznych i na kontach pomocniczych, - księgowanie dowodu w programie komputerowym na wydzielonych w tym celu kontach. Czas przechowywania przez okres 5 lat od daty końcowej płatności dotacji - dotyczy całości dokumentacji) w archiwum zakładowym. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentów jest Pani Maryla Zbroch stanowisko ds. obsługi Burmistrza i Rady Miejskiej oraz archiwum. * Opis dowodów księgowych Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna OPIS FAKTURY NR... Z DNIA... ROKU Faktura dotyczy Płatność na podstawie umowy z wykonawcą:... (jeśli dotyczy). Wydatek jest kwalifikowalny w ramach Projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście Zostanie sfinansowany na podstawie umowy nr POPT/13/15 z dnia 23 marca 2016 roku. Działanie nr.. zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w umowy Finansowanie kwoty:... PLN 10% -... PLN (wkład własny) 90% -... PLN (dotacja) w tym: 85% -... PLN (UE) 15% -... PLN (BP) 13

14 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Załącznik nr 1 stanowiący Integralną cześć listy płac nr... z dnia... Lista płac za miesiąc... rok Dla osób zaangażowanych w realizacje Projektu: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich włączających w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście zgodnie z umową nr POPT/13/15 z dnia 23 marca 2016 roku. Do sfinansowania w ramach Umowy i zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy wynagrodzenie brutto plus koszty pracodawcy to łączna kwoata...pln z czego na n/w działanie przypada: Działanie nr PLN Lista obejmuje wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizacje Umowy w... %, zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Zakładowy Plan Kont Dla celów realizacji Projektu Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarszewy w kontekście wykorzystania potencjału warsztatów obywatelskich, włączając w proces rewitalizacji wszystkie grupy interesariuszy w mieście obowiązują ogólne zasady zarządzenia Nr 644/SG/10 Burmistrza Skarszew z dnia 30 grudnia 2010r ze zm. w sprawie wprowadzania Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Skarszewach Dla spełnienia warunku odrębnej ewidencji zdarzeń dla realizowanego projektu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w ramach ksiąg analitycznych wyodrębniono subkonta do kont. W dalszej części załącznika kod wyodrębniający projekt oznacza się cyfrą 21 Ewidencja księgowa poszczególnych operacji 130/000/00000/0121/21 zasilenie z budżetu środków europejskich 130/000/00000/0000/21 zasilenie z budżetu państwa 130/000/00000/0001/21 zasilenie z budżetu samorządu gminnego 223/000/00000/0121/21 zasilenie z budżetu środków europejskich 223/000/00000/0000/21 zasilenie z budżetu państwa 223/000/00000/0001/21 zasilenie z budżetu samorządu gminnego 4xx/921/92195/xxx8/21 koszty ponoszone z budżetu środków europejskich 4xx/921/92195/xxx9/21 koszty ponoszone z budżetu państwa 4xx/921/92195/xxx0/21 koszty ponoszone z budżetu samorządu gminnego 130/921/92195/xxx8/21 wydatki ponoszone z budżetu środków europejskich 130/921/92195/xxx9/21 wydatki ponoszone z budżetu państwa 130/921/92195/xxx0/21 wydatki ponoszone z budżetu samorządu gminnego 14

ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 czerwca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 lipca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 lipca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia wraz z procedurą kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 30.11.2016r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Gmina Osiek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31.01.2017r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Bystre przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r

Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r w sprawie planu kont dla projektu nr UDA-RPPM.06.03.00-00-002/08-00 w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka ZARZĄDZENIE Nr 102/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014r. 2016-03-23 ZARZĄDZENIE Nr 102/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31.12.2013 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 23.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu Remont

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: realizacji zadania w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO SENIOR+ NA LATA 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Nazwa zadania inwestycyjnego: Zadanie realizowane przez Gminę przy pomocy Urzędu Gminy. Środki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!.

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. I. Zasady ogólne 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Projektu pn. Przygotowanie Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Trawnikach zasad ewidencji księgowej dla operacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 12 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 12 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 21 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 września 2017 roku I. ZASADY OGÓLNE: Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury 1.Celem prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont dla budżetu gminy i jednostki Urzędu Gminy Jednorożec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 216/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 1 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 1 marca 2018 r. Urząd Gminy Jaświły Biuletyn Urzędu Gminy w Jaś wiłach Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2010 roku El PROGRAM I? UNIA EUROPEJSKA I Jm REGIONALNY ^ p, k rozwoju regionalnego I D C r i A K U l L V / 4 EUROPEJSKI FUNDUSZ H 9 W Ę m NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Serce KOISKI Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Moja stara nowa szkoła realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Plan kont dla projektu Wiejski I. Wykaz kont organu finansowego. 1. Konta bilansowe 137-56 - Rachunek środków funduszy pomocowych wydzielony dla projektu Wiejski 240-56

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica:

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 kwietnia 2011r. Zasady rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2016 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Dokąd zmierzasz Europo? cykl otwartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Tczewie związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 8 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej, ustalenia planu kont, instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, przy

Bardziej szczegółowo

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r.

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. Gminnv Ośrodek Pemocy Społecznej 83-314 SOMONINC, ut. Ceynowy 21 NIP 589 164 22-85, REGON 002836168 te! 586841326 Zarządzenie Nr 11/2012 Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo