Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861, zm. Dz.U 2012 r. poz. 121, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.Nr 43, poz. 247) zarządzam co następuje: 1. 6 załącznika nr 1 Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie zmienionego Zarządzeniem Nr 21/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 24/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku, otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: 6 1. Wykaz kont dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion". I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 013WC - Pozostałe środki trwałe 072WC - Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080WC - Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 130WC - Rachunek bieżący jednostki 141WC - Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 201WC - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 223WC - Rozliczenie wydatków budżetowych 225WC - Rozrachunki z budżetami 229WC - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

2 231WC - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234WC - Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240WC - Pozostałe rozrachunki Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 401WC - Zużycie materiałów i energii 402WC - Usługi obce 403WC - Podatki i opłaty 404WC - Wynagrodzenia 405WC - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409WC - Pozostałe koszty rodzajowe Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 720WC - Przychody z tytułu dochodów budżetowych Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki 810WC - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980WC - Plan finansowy wydatków budżetowych 998WC - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi 1. Konta bilansowe 1) Zespół 0 - "Majątek trwały" Konto 013WC - "Pozostałe środki trwałe" projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion". Konto 013WC służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności projektu, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013WC ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072WC. Konto 013WC może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych nabytych na potrzeby realizacji projektu znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. Konto 072WC Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion". Konto 072WC służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

3 Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401WC. Konto 080WC Środki trwałe w budowie (inwestycje) projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion". Konto 080WC służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty projektu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080WC powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych. Konto 080WC może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie. 2) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Konto 130WC Rachunek bieżący projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 130WC służy do ewidencji stanu środków projektu oraz obrotów na rachunku bankowym projektu z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. Na stronie Wn konta 130WC ujmuje się wpływy z Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia z tyt. refundacji poniesionych wydatków (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) Na stronie Ma konta 130WC ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2. Konto 141WC - "Środki pieniężne w drodze" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 141WC służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 141WC ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. Konto 141WC może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 3) Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia Konto 201WC Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu Przeciwdziałanie Konto 201WC służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z projektem. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201WC powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. Konto 223WC - Rozliczenie wydatków budżetowych projektu Przeciwdziałanie Konto 223WC służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania projektu Przeciwdziałanie

4 Konto 225WC Rozrachunki z budżetami projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 225WC służy do ewidencji rozrachunków z budżetami związanych z realizacją projektu. Ewidencja szczegółowa do konta 225WC powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wg. każdego z tytułu rozrachunku z budżetem odrębnie. Konto 229WC Pozostałe rozrachunku publicznoprawne projektu Przeciwdziałanie Konto 229WC służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencja szczegółowa do konta 229WC powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułu rozrachunku oraz podmiotów z którymi dokonywane są rozliczenia. Konto 231WC Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 231WC służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Na stronie Wn konta 231WC ujmuje się przelewy wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Na stronie Ma konta 231WC ujmuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Konto 234WC Pozostałe rozrachunki z pracownikami projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 234WC służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Konto 240WC Pozostałe rozrachunki projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 240WC służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. projektu nie objętych ewidencją na kontach 201WC-234WC. Ewidencja szczegółowa do konta 240WC powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 4) Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konto 401WC Zużycie materiałów i energii projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 401WC służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnej projektu. Saldo konta 401WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 402WC Usługi obce projektu Przeciwdziałanie

5 Konto 402WC służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej projektu. Saldo konta 402WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 403WC Podatki i opłaty projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 403WC służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym. Saldo konta 403WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 404WC Wynagrodzenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 404WC służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu z tytułu wynagrodzeń z pracownikami. Saldo konta 404WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 405WC Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia projektu Przeciwdziałanie Konto 405WC służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników oddelegowanych do projektu, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Saldo konta 405WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 409WC Pozostałe koszty rodzajowe projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion. Konto 409WC służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 401WC-405WC. Saldo konta 409WC przenosi się w końcu roku obrotowego na konto ) Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty Konto 720WC Przychody z tytułu dochodów budżetowych projektu Przeciwdziałanie Konto 720WC służy do ewidencji przychodów z tytułu realizacji projektu. W końcu roku obrotowego saldo konta 720WC przenosi się na konto 860. W końcu roku konto 720WC nie wykazuje salda. 6) Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konto 800 Fundusz jednostki Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Konto 810WC Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje projektu Przeciwdziałanie

6 Konto 810WC służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Konto 860 Wynik finansowy Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki. 2. Konta pozabilansowe Konto 980WC - "Plan finansowy wydatków budżetowych" projektu Przeciwdziałanie Konto 980WC służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych realizacji projektu. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 998WC - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" projektu Przeciwdziałanie Konto 998WC służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn konta 998WC ujmuje się: 1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym; Na stronie Ma konta 998WC ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych projektu w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998WC jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998WC nie wykazuje salda. 2. Wykaz kont dla projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych". I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011WC Środki trwałe 013WC Pozostałe środki trwałe 071WC2014- Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 072WC Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 080WC Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe 130WC Rachunek bieżący jednostki 141WC Środki pieniężne w drodze Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 201WC Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

7 223WC Rozliczenie wydatków budżetowych 225WC Rozrachunki z budżetami 229WC Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 231WC Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234WC Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240WC Pozostałe rozrachunki Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 400WC2014 Amortyzacja 401WC Zużycie materiałów i energii 402WC Usługi obce 403WC Podatki i opłaty 404WC Wynagrodzenia 405WC Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 409WC Pozostałe koszty rodzajowe Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty 720WC Przychody z tytułu dochodów budżetowych Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Fundusz jednostki 810WC Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Wynik finansowy 2. Konta pozabilansowe 980WC Plan finansowy wydatków budżetowych 998WC Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego II. Zasady funkcjonowania kont oraz zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami syntetycznymi 1. Konta bilansowe 1) Zespół 0 - "Majątek trwały" Konto 011WC "Środki trwałe" projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych". Konto 011WC2014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z realizacja projektu, które nie podlegają ujęciu na koncie 013WC2014. Na stronie Wn konta 011WC2014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071WC2014. Konto 013WC "Pozostałe środki trwałe" projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych". Konto 013WC2014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, niepodlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby

8 działalności projektu, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013WC2014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072WC2014. Konto 013WC2014 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych nabytych na potrzeby realizacji projektu znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. Konto 071WC "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e- learningowych" Konto 071WC2014 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400WC2014. Konto 072WC2014 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych ". Konto 072WC2014 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401WC2014. Konto 080WC2014 Środki trwałe w budowie (inwestycje) projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych ". Konto 080WC2014 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty projektu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080WC powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych. Konto 080WC2014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie. 2) Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Konto 130WC2014 Rachunek bieżący projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 130WC2014 służy do ewidencji stanu środków projektu oraz obrotów na rachunku bankowym projektu z tytułu wydatków i dochodów /wpływów/. Na stronie Wn konta 130WC2014 ujmuje się wpływy z Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia z tyt. refundacji poniesionych wydatków (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) Na stronie Ma konta 130WC2014 ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji budżetowej) w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 2. Konto 141WC "Środki pieniężne w drodze" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z

9 Konto 141WC2014 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 141WC2014 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. Konto 141WC może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 3) Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia Konto 201WC2014 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami projektu Przeciwdziałanie Konto 201WC2014 służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw robót i usług, a także należności z tytułu przychodów finansowych związanych z projektem. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201WC powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów. Konto 223WC Rozliczenie wydatków budżetowych projektu Przeciwdziałanie Konto 223WC2014 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania projektu Przeciwdziałanie Konto 225WC2014 Rozrachunki z budżetami projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 225WC2014 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami związanych z realizacją projektu. Ewidencja szczegółowa do konta 225WC2014 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań wg. każdego z tytułu rozrachunku z budżetem odrębnie. Konto 229WC2014 Pozostałe rozrachunku publicznoprawne projektu Przeciwdziałanie Konto 229WC2014 służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencja szczegółowa do konta 229WC2014 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułu rozrachunku oraz podmiotów z którymi dokonywane są rozliczenia. Konto 231WC2014 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń projektu Przeciwdziałanie Konto 231WC2014 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych. Na stronie Wn konta 231WC2014 ujmuje się przelewy wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Na stronie Ma konta 231WC2014 ujmuje się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

10 Konto 234WC2014 Pozostałe rozrachunki z pracownikami projektu Przeciwdziałanie Konto 234WC służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Konto 240WC2014 Pozostałe rozrachunki projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 240WC2014 służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań dot. projektu nie objętych ewidencją na kontach 201WC WC2014. Ewidencja szczegółowa do konta 240WC2014 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 4) Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konto 400WC "Amortyzacja" projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 400WC2014 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych realizowanego projektu, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń Na stronie Wn konta 400WC2014 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400WC2014 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Nie prowadzi się ewidencji szczegółowej. Konto 400WC2014 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 401WC2014 Zużycie materiałów i energii projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 401WC2014 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnej projektu. Saldo konta 401WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 402WC2014 Usługi obce projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 402WC2014 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej projektu. Saldo konta 402WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 403WC2014 Podatki i opłaty projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 403WC2014 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym. Saldo konta 403WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

11 Konto 404WC2014 Wynagrodzenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 404WC2014 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu z tytułu wynagrodzeń z pracownikami. Saldo konta 404WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 405WC2014 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia projektu Przeciwdziałanie Konto 405WC2014 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników oddelegowanych do projektu, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Saldo konta 405WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860. Konto 409WC2014 Pozostałe koszty rodzajowe projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z Konto 409WC2014 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej projektu, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 401WC WC2014. Saldo konta 409WC2014 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto ) Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty Konto 720WC2014 Przychody z tytułu dochodów budżetowych projektu Przeciwdziałanie Konto 720WC2014 służy do ewidencji przychodów z tytułu realizacji projektu. W końcu roku obrotowego saldo konta 720WC2014 przenosi się na konto 860. W końcu roku konto 720WC2014 nie wykazuje salda. 6) Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konto 800 Fundusz jednostki Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Konto 810WC2014 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu z wykorzystaniem metod e-learningowych. Konto 810WC2014 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Konto 860 Wynik finansowy Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki. 2. Konta pozabilansowe Konto 980WC "Plan finansowy wydatków budżetowych" projektu Przeciwdziałanie

12 Konto 980WC2014 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych realizacji projektu. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany. Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. Konto 998WC "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" projektu Przeciwdziałanie Konto 998WC2014 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych projektu ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn konta 998WC2014 ujmuje się: 1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym; Na stronie Ma konta 998WC2014 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych projektu w roku bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998WC2014 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998WC2014 nie wykazuje salda. 2. W 15 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 2 Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Staszowie do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie otrzymuje brzmienie: 1) sprzedaży mienia, najmu lub dzierżawy przez wydział finansowy na wniosek pracownika merytorycznego, prowadzącego bieżąco sprawy gospodarki nieruchomościami. Wniosek winien być przekazany do wydziału finansowego najpóźniej w dniu następnym od daty sporządzenia, celem wystawienia faktury. Faktura sporządzana jest w dwóch egzemplarzach: oryginał kupującemu, najemcy lub dzierżawcy kopia pozostaje w wydziale finansowym, a w przypadku gdy kupujący, najemca lub dzierżawca nie żąda faktury dla udokumentowania operacji sprzedaży, najmu lub dzierżawy wystawiana jest faktura w jednym egzemplarzu do celów ewidencyjnych. 3. Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Starosta Staszowski Andrzej Kruzel

13

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Konto Środki trwałe

Konto Środki trwałe W dziale Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości w rozdziale 3. Zakładowy plan kont 1) w części I. Wykaz kont, w ust.1. Konta Bilansowe tekst Zespół 0 Majątek trały zastępuje się tekstem - Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku. Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach P.021.2.2013 ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 w Siedlcach w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego planu kont 1. Z dniem 02 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie http://www.pinbciechanow.bip-e.pl/inb/zarzadzenia-pinb/4046,zarzadzenie-nr-22012-powiatowego-inspektora-nadzoru-budo wlanego-w-ciechanowie-w-.html

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r.

Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Zarządzenie Nr 64 /17 Wójta Gminy Adamów z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta 27 sierpnia 2009 r

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych budowa zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 162/10 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 153/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152.52.2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie Nr OR.0152-30/2010 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. Zarządzenie Nr 26/18 Wójta Gminy Adamów z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 0

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 30 czerwca 2016 r. zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Machowinie zarządza, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.07.2012 roku w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 3/2011 Dyrektora DPS w Machowinie z dnia 03.01.2011 r. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 1. Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych Załącznik Nr 1 Plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 1. Zespół 0 Majątek trwały a) 011 Środki trwałe b) 013 Pozostałe środki trwałe c) 015 Mienie zlikwidowanych jednostek d) 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 04/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 07 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości a

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta

I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 79/Fn/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku I. Wykaz kont syntetycznych zakładowego planu kont dla Urzędu Miasta Zespół 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. Zarządzenie Nr 137/2008 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2006 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 listopada 2011 rok DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 04 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Drezdenka z dnia 04 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 9.2012 Burmistrza Drezdenka z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego przyjętych przez Urząd Miejski w Drezdenku zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe

Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Wykaz kont syntetycznych i niektórych kont analitycznych jednostki budżetowej (Urzędu Gminy Korycin) obejmujący konta bilansowe i pozabilansowe Jednostka budżetowa prowadzi księgi rachunkowe w oparciu

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e ZARZĄDZENIE NR 60.2012 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie planu kont dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w zakresie ewidencjonowania operacji księgowych wydatków finansowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 390/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.02.2014 r. w sprawie ustalenia zasad ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 976 wzajemne rozliczenia między jednostkami Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku

Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku Za r z ą d z e n i e N r 191/2016 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 186/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy,

Wykaz kont dla urzędu gminy, Załącznik Nr 2 do Zakładowego planu kont Numer konta Zespół kont Nazwa konta Wykaz kont dla urzędu gminy, Wyszczególnienie Ewidencja analityczna 1 2 3 4 5 0 Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora CSiR Nr 15/2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE Zakładowy Plan Kont jest szczegółową instrukcją

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo