ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 lipca 2018 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 27 lipca 2018 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 107/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie Redukcja emisji, Projekt Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz 20 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1 1. Wprowadza się Zasady (politykę) rachunkowości, Zakładowy plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych wraz z Procedurą kontroli zarządczej w celu wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Realizację zasad i procedur, o których mowa w ust.1 powierza się Skarbnikowi Gminy oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Skarszewach wskazanym w Załączniku Nr 1 do zarządzenia Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Skarszew Nr 104/WF/2017 z dnia 23 czerwca 2017r. ze zm. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach oraz w Zarządzeniu Nr 66/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 30 maja 2018 r. ze zm. w sprawie wprowadzania Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Gminie Skarszewy, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Realizację zasad, o których mowa w ust.1 powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Skarszewach wskazanym w Załączniku Nr 2 do zarządzenia.

2 3 Traci moc Zarządzenie Nr 75/WF/2017 Burmistrza Skarszew z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim w Skarszewach związanych z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie Redukcja emisji, Projekt Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lipca 2018r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, ZAKŁADOWY PLAN KONT ORAZ ZASADY KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH WRAZ Z PROCEDURĄ KONTROLI ZARZĄDCZEJ PROJEKTU W GMINIE SKARSZEWY Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer i nazwa osi Oś priorytetowa 10. Energia. Numer i nazwa działania Redukcja emisji Tytuł projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy Numer umowy RPPM /16-00 z dnia 1 marca 2017 roku z aneksami Okres realizacji projektu 1 stycznia 2014 roku 31 sierpnia 2018 roku Do okresu realizacji projektu dolicza się okres archiwizowania dokumentacji. Wprowadza się następujące zasady wyodrębnienia w dokumentacji Gminy Skarszewy projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy 3

4 I. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 1. Gmina Skarszewy prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm..), z uwzględnieniem zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208 poz ze zm), a także z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych niniejszym zarządzeniem w celu ewidencji operacji związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu samorządowego. 2. Księgi rachunkowe prowadzi się z uwzględnieniem zasad wynikających z umowy o dofinansowanie projektu oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów i wytycznych określonych w artykule 13 załącznika nr 1 umowy o dofinansowanie projektu. 3. Pracownicy służb finansowo księgowych zobowiązani są dokonywać pełnych, bieżących i uzgodnionych księgowań operacji gospodarczych w celu zapewnienia rzetelnego przedstawienia przepływów finansowych związanych z realizacją projektu. 4. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest okres ustalony we właściwych przepisach o sprawozdawczości a także okresy, o których mowa w umowie o dofinansowanie projektu. II. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Wprowadza się następujące zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu: Dział: 900 Rozdział Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz ze zm) czwarta cyfra dodana do paragrafu rodzajowego wskazuje źródło pochodzenia środków finansowych i źródło sfinansowania wydatku. W związku z powyższym do ewidencji realizacji projektu stosuje się odpowiednio: - cyfrę 7 do wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu środków europejskich - cyfrę 9 do wydatków finansowanych z budżetu samorządowego. 4

5 2. ORGAN FINANSOWY GMINY SKARSZEWY Dofinansowanie projektu z środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazane będzie przez Instytucję Zarządzającą, czyli przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej. Dla potrzeb otrzymywania refundacji wyodrębniono rachunek bankowy Nr , dla operacji związanych z zaliczką wyodrębniono rachunek Nr prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Starogard Gd. Oddział w Skarszewach. Wyodrębnienie ewidencyjne rachunku dla projektu: 133/000/00000/0000/76. Zwrot niewykorzystanych środków odbywać się będzie analogiczną drogą powrotną. W księgach Organu Finansowego Gminy Skarszewy zapisy księgowe dokonywane są w rejestrze na wyodrębnionych kontach przy użyciu programu komputerowego Firmy RADIX na podstawie: a) wyciągów bankowych z wyodrębnionych rachunków Organu Finansowego, b) sprawozdań Rb 28 Urzędu Miejskiego w Skarszewach jako jednostki budżetowej o zrealizowanych wydatkach, c) poleceń księgowania dla operacji związanych z ewidencją planu finansowego projektu, d) poleceń księgowania dla operacji związanych z okresowym przeksięgowaniem dochodów i wydatków projektu. Plan kont 133 Rachunek budżetu Budżetu gminy Pochodzące z budżetu środków europejskich 223 Rozliczenie wydatków Budżetu gminy 133/000/00000/0000/76 133/076/00000/0000/76 223/000/00000/0000/76 223/076/00000/0000/76 Pochodzące z budżetu środków europejskich 224 Rozrachunki budżetu 224/030/90015/2057/76 224/030/90015/6257/ Pozostałe rozrachunki 240/000/00000/0000/ Dochody budżetu Pochodzące z budżetu środków europejskich 901/900/90015/2057/76 901/900/90015/6257/ Wydatki Budżetu gminy Pochodzące z budżetu środków europejskich 902/900/90015/paragrafy rodzajowe z cyfrą 9/76 902/900/90015/paragrafy rodzajowe z cyfrą 7/ Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu 991 Plan dochodów budżetu 991/900/90015/2057/76 991/900/90015/6257/ Plan wydatków 992/900/90015/paragrafy rodzajowe z cyfrą 7/76 992/900/90015/paragrafy rodzajowe z cyfrą 9/76 5

6 Ewidencja księgowa głównych operacji Lp. Treść Wn *) Ma *) Ewidencja bilansowa 1 Przekazanie zasilenia na wydatki projektu 9 223/76 133/76 7 (odtworzenie zasilenia) 223/ /076 2 Sprawozdanie okresowe Rb /76 223/ /76 223/076 3 Przeksięgowanie roczne zrealizowanych wydatków Należność z tytułu dofinansowania projektu (refundacji) na dzień Wpływ dofinansowania (refundacji) na wyodrębniony rachunek Organu Finansowego 7 133/ Oprowadzenie otrzymanego dofinansowania na rachunek podstawowy Organu Finansowego /076 7 Przeniesienie dofinansowania na dochody (dokonywane w następnym roku budżetowym) 8 Przeniesienie dofinansowania na dochody 7 (dokonywane w bieżącym roku budżetowym) Zwrot niewykorzystanego dofinansowania na rachunek Instytucji Zarządzającej / Przeksięgowanie roczne zrealizowanych dochodów Ewidencja pozabilansowa 1 Planowane dochody projektu Planowane wydatki projektu 992 *) z rozwinięciem analitycznym jak w planie kont 6

7 III. ZASADY KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ORGAN FINANSOWY GMINY SKARSZEWY Podstawowe wymogi dotyczące dowodów księgowych projektu Dowody księgowe powinny być rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, którą dokumentują, powinny być kompletne i bez błędów rachunkowych. Oprócz ogólnych cech charakteryzujących dowód księgowy na podstawie ustawy o rachunkowości, dowód księgowy dotyczący realizacji projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy, powinien zawierać nazwę zadania, w ramach którego dokonywana jest operacja. Opis dokumentu powinien zawierać potwierdzenie poszczególnych etapów kontroli (merytorycznej, formalno-rachunkowej). Dowody powinny być zatwierdzone poprzez podpisanie, ponumerowane, powinny zawierać dekretację adnotację o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych, wskazanie miesiąca księgowania, wskazanie kont księgowych, na których dokonano zapisu oraz nadanie numeru ewidencji księgowej a także podpis osoby dokonującej wpisu do ewidencji. Wykaz podstawowych dowodów księgowych i ich obieg a) Polecenie przelewu - Stosuje się w celu przekazania środków na realizację projektu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach (zasilenie) oraz w celu dokonania zwrotu niewykorzystanego dofinansowania. - Polecenie przelewu wystawia Inspektor w Wydziale Finansowym (księgowość organu ) Urzędu Miejskiego w Skarszewach na podstawie dokumentu uzasadniającego przygotowanie polecenia przelewu zatwierdzonego przez Skarbnika Gminy (w zastępstwie: Naczelnika Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego). - Polecenie przelewu zatwierdzają do realizacji dwie osoby w składzie określonym w bankowej karcie wzorów podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji finansowych. Osobami upoważnionymi do podpisywania przelewów są: Burmistrz Skarszew, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy lub Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Skarszewach). - Obsługa bankowego systemu elektronicznego osobami upoważnionymi do akceptowania, zatwierdzania, złożenia indywidualnego podpisu elektronicznego i przetransportowania drogą elektroniczną przelewów są pracownicy wskazani zgodnie z bankową kartą wzorów podpisów obowiązującą w Gminie Skarszewy. 7

8 b) Wyciąg bankowy - Wyciąg bankowy odzwierciedlający przepływy pieniężne na rachunku bankowym Organu Finansowego Gminy Skarszewy oraz na rachunku wyodrębnionym do przyjęcia dofinansowania refundacji oraz zaliczki Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy sprawdza pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz kwalifikuje dowody do ujęcia w księgach rachunkowych Inspektor w Wydziale Finansowym. c) Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach projektu - Sprawozdanie Rb 28 o wydatkach poniesionych w ramach projektu przez Urząd Miejski w Skarszewach jako jednostkę budżetową wstępnie sprawdza Skarbnik Gminy. - Kserokopia sprawozdania, o którym wyżej mowa, jest podstawą wystawienia przez Inspektora w Wydziale Finansowym, polecenia księgowania w sprawie częściowego lub końcowego rozliczenia środków na realizację projektu przekazanych w formie zasilenia na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Skarszewach. d) Polecenie księgowania - Polecenie księgowania wystawia się w celu przeniesienia otrzymanej pomocy na dochody gminy w ciągu roku, ujęcia należnej pomocy w ewidencji międzyokresowej z tytułu dochodów przyszłych okresów (pod datą 31 grudnia) oraz w celu rocznego przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków projektu a także w celu ujęcia w ewidencji Organu Finansowego Gminy Skarszewy planu dochodów i planu wydatków związanych z realizacją projektu. Pracownikiem upoważnionym do wystawienia PK Polecenia księgowania jest Inspektor w Wydziale Finansowym. - Polecenia księgowania zatwierdza Burmistrz Skarszew i Skarbnik Gminy (w zastępstwie: Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy i Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego). e) Dowody kasowe. - W realizacji projektu nie mają zastosowania operacje i dowody kasowe. Nadzór finansowo księgowy w zakresie ewidencji operacji dotyczących projektu w księgach Organu Finansowego Gminy sprawuje Skarbnik Gminy. 8

9 PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW Siedziba Gminy Skarszewy - Dokumenty związane z ewidencją projektu w księgach Organu Finansowego Gminy Skarszewy, takie jak: polecenia przelewu, wyciągi bankowe, sprawozdania Rb 28 o wydatkach, polecenia księgowania, księgi rachunkowe wraz z zestawieniem obrotów i sald, wydruki oraz pozostała dokumentacja, która powstała w siedzibie Gminy Skarszewy w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Skarszewach projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy są przechowywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera Oryginały dowodów księgowych dotyczących projektu przechowywane są w Wydziale Finansowym w czasie realizacji projektu oraz dwa lata po zakończeniu i rozliczeniu projektu. - Wszystkie dokumenty finansowe dotyczące projektu przechowywane są w odrębnym segregatorze (segregatorach). - Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, całość oryginalnej dokumentacji przekazuje się do Archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Plac Gen. J. Hallera 18, które zobowiązane jest do wyznaczenia jednego miejsca w składnicy, w którym przechowuje się dokumentację projektu. Dokumentację archiwizuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Skarszewach. - Dokumentację związaną z projektem opisaną na teczkach, oznaczoną numerem projektu oraz informacją o wymaganym okresie przechowywania, przekazuje się za potwierdzeniem pracownikowi Urzędu Miejskiego w Skarszewach prowadzącemu składnicę archiwum. - Całość dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przechowuje się do dnia 31 grudnia 2028 roku. - Za przekazanie dokumentacji projektu do archiwum zakładowego odpowiedzialny jest - Inspektor w Wydziale Finansowym, natomiast za przyjęcie dokumentacji do archiwum - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym. IV. PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDCZEJ PROJEKTU Dla zapewnienia prawidłowego ujęcia w ewidencji Organu Finansowego Gminy Skarszewy projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy konieczne jest wykonanie czynności kontrolnych przez niżej wymienionych pracowników Urzędu Miejskiego w Skarszewach: 9

10 1. Inspektor w Wydziale Finansowym ( obsługa Organu Finansowego), w zastępstwie Podinspektor w Wydziale Finansowym a) Kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa wyciągów bankowych, b) Kontrola dokumentów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych, c) Kontrola operacji bankowych wykonanych drogą elektroniczną. d) Kontrola stanu rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu na podstawie sprawozdania RB 28 o wydatkach, e) Kontrola stanu dokumentów przekazywanych do archiwum Urzędu Miejskiego w Skarszewach. 2. Skarbnik Gminy, w zastępstwie - Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego a) Kontrola dokumentów stanowiących podstawę wystawienia polecenia przelewu, b) Kontrola pod względem formalnym sprawozdań Rb 28 o wydatkach na realizację projektu złożonych przez Urząd Miejski w Skarszewach, c) Kontrola przygotowanych poleceń księgowania dotyczących dochodów i wydatków projektu, d) Kontrola kompletności dokumentu przed zatwierdzeniem do przelania zapłaty. e) Kontrola wykonywana w ramach ogólnego nadzoru finansowo księgowego w zakresie ewidencji operacji dotyczących projektu w księgach Organu Finansowego. 3. Kontrola następna sprawowana przez Inspektora d/s kontroli finansowej upoważnionego przez Burmistrza Skarszew. 10

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 27 lipca 2018r. ZASADY OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ORAZ ZAKŁADOWY PLAN KONT W URZĘDZIE MIEJSKIM W SKARSZEWACH Realizację projektu prowadzi się na podstawie i zgodnie z: - umową o dofinansowanie Projektu Nr RPPM /16-00 z dnia 1 marca 2017r. wraz z aneksami - zaleceniami Instytucji Zarządzającej, zwłaszcza w zakresie zamówień publicznych, kwalifikalności wydatków, oznaczania projektu, opisu faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zasad finansowania, sprawozdawczości, - obowiązującymi Gminę i Urząd przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi uregulowaniami. Poniżej przedstawiono osoby odpowiedzialne za realizacje projektu: 1. Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich odpowiedzialność w zakresie: - nadzorowania poprawności realizacji projektu w zakresie określonym umową o przyznaniu pomocy, - składania wniosków o płatność oraz wymaganych sprawozdań z realizacji projektu i innych wymaganych dokumentów, - prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu, - kontakt z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz innymi instytucjami nadzorującymi poprawność realizacji projektu, - dotrzymania terminów i rozliczeń 2. Sekretarz Gminy odpowiedzialność w zakresie: - nadzoru nad wyborem wykonawców zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, - poprawności zawieranych umów z wykonawcami 4. Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego odpowiedzialność w zakresie: - nadzorowanie poprawności przebiegu realizacji robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową na realizację, - nadzorowania odbioru końcowego robót, - nadzorowania prawidłowego przygotowania protokołów OT 5. Naczelnik Wydziału Finansowego odpowiedzialność w zakresie: - nadzoru finansowo księgowego nad ewidencją księgową operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu 6. Inspektor w Wydziale Organizacyjnym - odpowiedzialność w zakresie archiwizowania i przechowywania dokumentów 11

12 Uszczegóławia się zapisy Instrukcji dotyczącej sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w części Obieg i kontrola dowodów zewnętrznych zakupu towarów i usług Rodzaje dowodów księgowych 1. Faktura VAT 2. Faktura korygująca 3. Nota korygująca 4. Nota księgowa 5. Rachunek za wykonanie umowy zlecenie lub umowy o dzieło Ogniwo początkowe w obiegu dokumentów zakupu Ogniwo drugie Ogniwo trzecie - Sekretariat Urzędu Miejskiego Stawia na dowodzie zakupu pieczątkę wpływu dokumentu. Termin przekazania - następnego dnia po otrzymaniu dowodów i zarejestrowaniu w EZD korespondencji przekazuje elektronicznie do Naczelnika Wydziału Inwestycyjnego lub Wydziału Funduszy Europejskich. Dowody w formie papierowej na każdym etapie towarzyszą obiegowi elektronicznemu. Kontrola merytoryczna Upoważniony pracownik merytoryczny lub w zastępstwie naczelnik wydziału sprawdza pod względem merytorycznym informacje zawarte w dowodzie. Opisuje dowód. * zgodnie z treścią proponowaną na fakturze lub jako załącznik trwale związany z fakturą ( rachunkiem) jeżeli faktura nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis. Stwierdza, że operacja została ujęta wcześniej w zaangażowaniu wydatków budżetowych. Załącza pozostałe dokumenty związane z fakturą lub rachunkiem, jak: dokumentację podstawowych czynności postępowania o zamówienie publiczne(wynik postępowania), zlecenie bądź umowę, protokół odbioru. Na dowód sprawdzenia pod względem merytorycznym wpisuje datę i składa pieczątkę imienną i podpis. Naczelnik Wydziału lub w zastępstwie Burmistrz Skarszew, jego Zastępca lub Sekretarz Gminy podpisując dowód potwierdza wykonanie kontroli legalności, celowości i gospodarności w związku z ponoszonym wydatkiem. W przypadku zakupu pozostałych środków trwałych pracownik ds. organizacyjnych wpisuje zakup do księgi inwentarzowej, ze wskazaniem miejsca użytkowania i osoby użytkownika. Opisuje dowód. Pracownik, któremu powierzono nabyty przedmiot podpisuje jego odbiór. Termin przekazania następnego dnia po otrzymaniu przekazuje w formie papierowej oraz elektronicznej w EZD do Naczelnika Wydziału Finansowego. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego przekazuje do komórki księgowości budżetowej (po uprzednim sprawdzeniu dokumentu przez Sekretarza Gminy w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych). Sekretarz Gminy sprawdza, czy operacja jest zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych, lub podaje podstawę prawną nie stosowania 12

13 przepisów tej ustawy. Składa podpis i pieczątkę. Ogniwo czwarte Kontrola formalno rachunkowa Po otrzymaniu w formie papierowej oraz elektronicznej w EZD, pracownicy komórki księgowości budżetowej stempluje dowody na dowód przeprowadzenia kontroli pod względem formalnym i rachunkowym wpisuje datę i stawia podpis. Termin przekazania następnego dnia po otrzymaniu, przekazuje do zatwierdzenia. Ogniwo piąte Zatwierdzenie dokumentu (akceptacja) Burmistrz Skarszew, Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy na dowód zatwierdzenia do zapłaty składają podpisy. Ogniwo szóste Dowód księgowy wymaga sprawdzenia przez Głównego Księgowego. Główny Księgowy Urzędu Miejskiego lub w zastępstwie Skarbnik Gminy sprawdza czy właściwe osoby opisały i podpisały dowód księgowy. Fakt sprawdzenia dokumentu potwierdza podpisem. Podpis Głównego Księgowego oznacza, że sprawdził, czy operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników - za prawidłową pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, - za zgodną z ustawą o zamówieniach publicznych, w przypadku gdy dana operacja gospodarcza podlega przepisom tej ustawy, - za nie podlegającą przepisom ustawy o zamówieniach publicznych, gdy operacja nie wymaga stosowania przepisów tej ustawy, - nie zgłasza zastrzeżeń, co do rzetelności i kompletności dowodu księgowego, - stwierdza, że w planie finansowym przewidziano środki finansowe na ponoszony wydatek, - stwierdza, że dowód stanowiący podstawę wypłaty ze środków publicznych został zatwierdzony przez Burmistrza Skarszew, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza do wypłaty. Ogniwo siódme Komórka księgowości: - dokonuje zapłaty z konta bankowego na wskazane w dowodzie konto bankowe kontrahenta nie później niż w terminie przewidzianej w umowie lub fakturze. Realizacja działania nie przewiduje operacji gotówkowych - przeprowadza pełną kontrole wtórną dowodu. - dekretuje dowód wskazuje sposób rejestracji dowodu w urządzeniach syntetycznych i na kontach pomocniczych, - księguje dowód w programie komputerowym na wydzielonych w tym celu kontach. Czas przechowywania do dnia 31 grudnia 2028 roku. (dotyczy całości dokumentacji) w archiwum zakładowym. Osobą odpowiedzialną za przechowywanie dokumentów jest inspektor w Wydziale Organizacyjnym. Protokół przyjęcia środka trwałego (OT) Po zrealizowaniu całego projektu, w części w jakiej realizacja dotyczy inwestycji w Wydziale Inwestycyjnym wystawia się w dwóch egzemplarzach dowód OT z przeznaczeniem: 13

14 Oryginał podpięty do ostatniej faktury dokumentującej zakupy w ramach projektu przekazywany do komórki księgowości budżetowej, gdzie środek trwały ujmuje się w księgach inwentarzowych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Kopia pozostaje w komórce merytorycznej jednostki. Dowód OT wypełnia się według wskazań na druku z podpisem osoby sprawującej pieczę nad przyjętym środkiem trwałym. Zakładowy Plan Kont Dla celów realizacji Projektu Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Skarszewy obowiązują ogólne zasady zarządzenia Nr 66/WF/2018 Burmistrza Skarszew z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wprowadzania Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont w Gminie Skarszewy Dla spełnienia warunku odrębnej ewidencji zdarzeń dla realizowanego projektu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach w ramach ksiąg analitycznych wyodrębniono subkonta do kont: 011/000/0000/00000/00 - środek trwały z projektu w części dotyczącej udziału środków własnych 011/000/00000/0000/18 środek trwały w części dotyczącej udziału środków pochodzących z budżetu środków europejskich 130/000/00000/0000/18 rachunek bieżący dla projektu udział własny 130/000/00000/0118/18 - rachunek bieżący dla projektu Unia Europejska 223/000/00000/0000/18 - rozliczenie wydatków budżetowych w części dotyczącej udziału środków własnych dla projektu 223/000/00000/0118/18 - rozliczenie wydatków budżetowych w części dotyczącej udziału Unii Europejskiej 800/118/00000/0000/00 fundusz środków trwałych dla projektu 800/318/00000/0000/00 fundusz inwestycyjny dla projektu 800/418/00000/0000/00 fundusz obrotowy dla projektu Dla kont księgowych ewidencjonowanych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zastosowano poniższą strukturę: AAA BBB CCCCC DDDD EF gdzie: AAA numer konta księgowego BBB - dział klasyfikacji budżetowej CCCCC- rozdział klasyfikacji budżetowej DDDD- paragraf klasyfikacji budżetowej E podział wydatku na kwalifikowane i niekwalifikowane, gdzie 1 wydatki kwalifikowane pomoc finansowa z budżetu środków europejskich 2- wydatki kwalifikowane udział własny 3- wydatki niekwalifikowane 4- wydatki towarzyszące projektowi 14

15 Przykładowy opis faktury dla jednej kategorii wydatku 1 Numer umowy o dofinansowanie projektu: 2 Tytuł projektu:. 3 Kategoria wydatku:..... nazwa kategorii wydatku z wniosku o dofinansowanie... a) Kwota wydatku kwalifikowalnego: PLN, w tym VAT. PLN b) Kwota wydatku niekwalifikowalnego:. PLN c) Kwota wydatku niezwiązanego z projektem:. PLN SUMA (a+b+c, powinna być równa kwocie dokumentu brutto): PLN 4 Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym. Data i podpis:. 5 Umowa/zlecenie z wykonawcą nr z dnia. 6 Zamówienia dokonano zgodnie z art.. ustawy zamówień publicznych 7 Powyższy wydatek jest wydatkiem: inwestycyjnym/bieżącym* 8 Kwota wydatku kwalifikowalnego dotyczy kategorii podlegającej limitom:..nazwa kategorii podlegającej limitom w kwocie.** * niepotrzebne skreślić ** wypełnić jedynie w przypadku kosztów podlegających limitom 15

16 Przykładowy opis faktury dla kilku kategorii wydatku (w przypadku gdy dokument zawiera różne kategorie wydatków) 1 Numer umowy o dofinansowanie projektu: 2 Tytuł projektu:. 3.1 Kategoria wydatku:... nazwa kategorii wydatku z wniosku o dofinansowanie.... a1) Kwota wydatku kwalifikowalnego: PLN, w tym VAT PLN b1) Kwota wydatku niekwalifikowalnego:.. PLN c1) Kwota wydatku niezwiązanego z projektem: PLN 3.2 Kategoria wydatku:... nazwa kategorii wydatku z wniosku o dofinansowanie.... a2) Kwota wydatku kwalifikowalnego: PLN, w tym VAT PLN b2) Kwota wydatku niekwalifikowalnego:.. PLN c2) Kwota wydatku niezwiązanego z projektem: PLN 3.3.itd. SUMA (a1+b1+c1+a2+b2+c3+.., powinna być równa kwocie dokumentu brutto): PLN 4 Sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym. Data i podpis:. 5 Umowa/zlecenie z wykonawcą nr z dnia. 6 Zamówienia dokonano zgodnie z art. Ustawy prawo zamówień publicznych 7 Powyższy wydatek jest wydatkiem: inwestycyjnym/bieżącym* 8 Kwota wydatku kwalifikowalnego dotyczy kategorii podlegającej limitom:..nazwa kategorii podlegającej limitom w kwocie.** * niepotrzebne skreślić ** wypełnić jedynie w przypadku kosztów podlegających limitom 16

ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 15 czerwca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 84/WF/ 2018 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW

ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW ZARZĄDZENIE NR 184/WF/ 2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW

ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW ZARZĄDZENIE Nr 92/WF/2016 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Gminie Skarszewy i Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 7A/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 31.01.2017r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Bystre przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 34/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji przebudowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2016 Wójta Gminy Osiek z dnia 30.11.2016r. w sprawie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Osiek związanych z realizacją projektu Gmina Osiek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji Projektu. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 8 października 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia wraz z procedurą kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 31A/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmiany procedur kontroli finansowej oraz zasad rachunkowości w zakresie wykorzystania środków unijnych do umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-043/08/00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r

Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r Zarządzenie nr 617/2009 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego dnia 31 grudnia 2009r w sprawie planu kont dla projektu nr UDA-RPPM.06.03.00-00-002/08-00 w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 73/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie planu kont dla Projektu pod nazwą Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 14/2013. Wójta Gminy Trawniki. z dnia 28 marca 2013r. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Trawniki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Trawnikach zasad ewidencji księgowej dla operacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku

Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku Zarządzenie n r 122/2011 W ójta Gminy Lichnowy z dnia 30 września 2011 roku w sprawie planu kont do umowy o przyznaniu pomocy Nr 00121-6921-UM1100114/11 z dnia 17.08.2011 roku na realizację projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Starachowice

Prezydenta Miasta Starachowice ZARZĄDZENIE Nr 295/2013 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 23.08.2013 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku

ZARZĄDZENIE Nr 44/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia roku ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.08.2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla realizowanej inwestycji:,,przebudowa budynku zaplecza stadionu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2013 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 31.12.2013 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Hajnowka ZARZĄDZENIE Nr 102/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014r. 2016-03-23 ZARZĄDZENIE Nr 102/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 03 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zarządzenie Nr 42 /2011 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR KIEROWNIKA URZĘDU ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR OR.120.17.2015 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 445/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 23.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu Remont

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r.

Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. - KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.. * * *.* Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Wiżajny z dnia 01 kwietnia 2014r. w sprawie zasad rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 463/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 września 2017 roku I. ZASADY OGÓLNE: Zasady (polityka) rachunkowości projektu Cyfrowe Mazury 1.Celem prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku WÓJT GMINY 97-515 MASŁOWICE pow. radomszczański lei. 44 787-46-25 Zarządzenie Nr 38/2015 W ójta Gminy M asłowice z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 26 października 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR ROA /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE NR ROA.120.128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 12 /2014 Wójta Gminy Wizna z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Noc Świętojańska imprezą cykliczną w Wiźnie Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Załącznik do zarządzenia Nr 0050/10/15 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 12 stycznia 2015 roku Nazwa zadania inwestycyjnego: Zadanie realizowane przez Gminę przy pomocy Urzędu Gminy. Środki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 127 /2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie: Zakładowego planu kont oraz zasad ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!.

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. I. Zasady ogólne 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 398/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wizna Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 31 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 49/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Burmistrza Miłakowa z dnia 10 stycznia 2017 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 142 /2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 31 grudnia 2008 r. 142/2008 w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 12 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE. z dnia 12 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 34/B/2016 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji Program Rozwoju Obszarów Wiejskich szansą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 150/FK/16 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla Projektu pn. Przygotowanie Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 1 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/18 WÓJTA GMINY JAŚWIŁY. z dnia 1 marca 2018 r. Urząd Gminy Jaświły Biuletyn Urzędu Gminy w Jaś wiłach Zarządzenie Nr 13/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 21 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 83/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ. z dnia 29 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2014 WÓJTA GMINY SKÓRCZ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Polityki Rachunkowości dla operacji Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Wielbrandowie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pt. Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 19 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2018 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do projektu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica:

WPROWADZENIE. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w Gminie Damnica: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 6 kwietnia 2011r. Zasady rachunkowości w zakresie wykorzystania środków na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 9 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE w sprawie wprowadzenia instrukcji szczegółowych zasad rachunkowości oraz sposobu gromadzenia i przechowywania dokumentacji do programu PROW na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 6 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 331/2017 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie: realizacji zadania w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO SENIOR+ NA LATA 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/2014. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 Wójta Gminy Chynów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie : wprowadzenie zasad rachunkowości zadań finansowych z wykorzystaniem środków PROW w Urzędzie Gminy Chynów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83-314 SOMONINO ul. Ccynowy 21 Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 152/09 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji Projektu pn.: "Wielka Szansa Dla Wiejskich Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku Zarządzenie Nr 263/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu Wyrównywanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia ewidencji l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2011. Burmistrza Zbąszynia. z dnia 31 sierpnia 2011 r. 124/2011 w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 11 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 151/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Projektu Moja stara nowa szkoła realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont dla budżetu gminy i jednostki Urzędu Gminy Jednorożec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy w Tczewie związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku «Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury realizacji projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Rutkowskie Na

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 97/2017 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 115/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 173/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 31 grudnia 2010 roku El PROGRAM I? UNIA EUROPEJSKA I Jm REGIONALNY ^ p, k rozwoju regionalnego I D C r i A K U l L V / 4 EUROPEJSKI FUNDUSZ H 9 W Ę m NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Serce KOISKI Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 216/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie:

1. W 3 Zarządzenia Nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie: Zarządzenie Nr 71/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 231/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia planu kont

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017

Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 Zarządzenie nr 120/9//2017 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 29 września 2017 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Krzemieniewo i Urzędu Gminy w Krzemieniewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 28 kwietnia 2015 roku UNIA EUROPEJSKA ***** ROZWOJU REGIONALNEGO * * * ** Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-005/10 pn. Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu" realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo