Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL"

Transkrypt

1 Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego str. 13 Dział I. Przepisy ogólne str. 15 Rozdział 1. Zakres obowiązywania str. 15 Rozdział 2. Zasady ogólne str. 18 Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne str. 21 Rozdział 4. Właściwość organów str. 22 Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu str. 24 Rozdział 6. Strona str. 26 Rozdział 7. Załatwianie spraw str. 30 Rozdział 8. Doręczenia str. 31 Rozdział 9. Wezwania str. 38 Rozdział 10. Terminy str. 41 Dział II. Postępowanie str. 42 Rozdział 1. Wszczęcie postępowania str. 42 Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje str. 46 Rozdział 3. Udostępnianie akt str. 49 Rozdział 4. Dowody str. 50 Rozdział 5. Rozprawa str. 55 Rozdział 6. Zawieszenie postępowania str. 58 Rozdział 7. Decyzje str. 60 Rozdział 8. Ugoda str. 64 Rozdział 9. Postanowienia str. 66 Rozdział 10. Odwołania str. 68 Rozdział 11. Zażalenia str. 71 Rozdział 12. Wznowienie postępowania str. 72 Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji str. 76 Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych str. 80 Dział IV. Udział prokuratora str. 80 Dział V-VI. (uchylone) str. 82 Dział VII. Wydawanie zaświadczeń str. 82 Dział VIII. Skargi i wnioski str. 85 Rozdział 1. Postanowienia ogólne str. 85 Rozdział 2. Skargi str. 87 Rozdział 3. Wnioski str. 92 Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych str. 93 Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków str. 94 Rozdział 6. Nadzór i kontrola str. 95 Dział IX. Opłaty i koszty postępowania str. 96 Dział X. Przepisy końcowe str. 98

2 Skorowidz str. 101 Przygotowane przez Księgarnia FREL Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków str. 113 Rozdział 1. Przepisy ogólne str. 115 Rozdział 2. Przyjmowanie skarg i wniosków str. 116 Rozdział 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków str. 117 Rozdział 4. Przepis końcowy str. 118 Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych str. 119 Rozdział 1. Przepisy ogólne str. 121 Rozdział 2. Wojewódzkie sądy administracyjne str. 127 Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny str. 136 Rozdział 4. Przepis końcowy str. 144 Skorowidz str. 145 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi str. 151 Dział I. Przepisy wstępne str. 153 Rozdział 1. Przepisy ogólne str. 153 Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych str. 160 Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego str. 161 Rozdział 4. Skład sądu str. 162 Rozdział 5. Wyłączenie sędziego str. 162 Dział II. Strony str. 165 Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa str. 165 Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania str. 168 Rozdział 3. Pełnomocnicy str. 169 Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym str. 173 Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym str. 173 Rozdział 2. Skarga str. 178 Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania str. 186 Rozdział 4. Doręczenia str. 187 Rozdział 5. Terminy str. 195 Rozdział 6. Uchybienie i przywrócenie terminu str. 196 Rozdział 7. Posiedzenia sądowe str. 198 Rozdział 8. Postępowanie mediacyjne i uproszczone str. 204 Rozdział 9. Zawieszenie i podjęcie postępowania str. 207 Rozdział 10. Orzeczenia sądowe str. 210 Rozdział 11. Prawomocność orzeczeń str. 224 Dział IV. Środki odwoławcze str. 226 Rozdział 1. Skarga kasacyjna str. 226 Rozdział 2. Zażalenie str. 234 Dział V. Koszty postępowania str. 237 Rozdział 1. Zwrot kosztów postępowania między stronami str. 237 Rozdział 2. Koszty sądowe str. 241 Oddział 1. Przepisy ogólne str. 241 Oddział 2. Wpis str. 246 Oddział 3. Opłata kancelaryjna str. 247

3 Oddział 4. Wydatki str. 248 Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych str. 249 Oddział 1. Przepisy ogólne str. 249 Oddział 2. Prawo pomocy str. 251 Dział VI. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego str. 260 Dział VII. Wznowienie postępowania str. 262 Dział VIIa. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia str. 266 Dział VIII. Wykonywanie orzeczeń sądowych str. 270 Dział IX. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt str. 271 Dział X. Przepisy z zakresu postępowania w obrocie zagranicznym str. 274 Dział XI. Przepis końcowy str. 276 Skorowidz str. 277 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi str. 289 Rozdział 1. Przepisy ogólne str. 291 Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących str. 291 Rozdział 3. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe str. 326 Skorowidz str. 335 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 343 Dział I. Przepisy ogólne str. 345 Rozdział 1. Zasady ogólne str. 345 Rozdział 2. Organy egzekucyjne str. 368 Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji str. 375 Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego str. 400 Rozdział 5. Zbieg egzekucji str. 404 Rozdział 6. Koszty egzekucyjne str. 409 Rozdział 7. (uchylony) str. 424 Dział II. Egzekucja należności pieniężnych str. 425 Rozdział 1. Przepisy ogólne str. 425 Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę str. 437 Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej str. 440 Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych str. 441 Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych str. 448 Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych str. 448 Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych str. 451 Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych str. 454 Oddział 4. Egzekucja z weksla str. 455 Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej str. 457 Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością str. 459 Oddział 7. Egzekucja z pozostałych praw majątkowych str. 460 Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości str. 461 Oddział 1. Zajęcie str. 461 Oddział 2. Sprzedaż str. 465

4 Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości str. 475 Oddział 1. Zasady ogólne str. 475 Oddział 2. Zajęcie str. 476 Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości str. 482 Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji str. 486 Oddział 5. Wadium str. 489 Oddział 6. Licytacja str. 491 Oddział 7. Przybicie str. 495 Oddział 8. Przyznanie własności str. 497 Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego str. 500 Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji str. 503 Oddział 1. Zasady ogólne str. 503 Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości str. 507 Dział III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym str. 510 Rozdział 1. Przepisy wspólne str. 510 Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia str. 510 Rozdział 3. Wykonanie zastępcze str. 514 Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej str. 517 Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń str. 518 Rozdział 6. Przymus bezpośredni str. 521 Dział IV. Postępowanie zabezpieczające str. 523 Rozdział 1. Przepisy wspólne str. 523 Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych str. 531 Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym str. 534 Dział IVa. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy str. 535 Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza str. 535 Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa str. 536 Dział V. Przepisy wprowadzające i końcowe str. 538 Skorowidz str. 541 SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Schemat 1. Zależności między postępowaniami: administracyjnym, sądowoadministracyjnym i egzekucyjnym w administracji str. 7 Schemat 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego str. 8 Schemat 3. Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego str. 9 Schemat 4. Przebieg ogólnego postępowania administracyjnego str. 10 Schemat 5. Postępowania pomocnicze str. 11 Schemat 6. Zasady ogólne k.p.a. i ich uszczegółowienie w dalszych instytucjach Kodeksu str. 12 Schemat 7. Właściwość organów prowadzących postępowanie administracyjne str. 14 Schemat 8. Spory o właściwość w postępowaniu administracyjnym str. 15 Schemat 9. Wyłączenie pracownika oraz organu w postępowaniu administracyjnym str. 16 Schemat 10. Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym i przed sądem administracyjnym str. 17 Schemat 11. Organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym str. 18 Schemat 12. Terminowe załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym str. 19

5 Schemat 13. Doręczenie w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym str. 20 Schemat 14. Wezwania w ogólnym postępowaniu administracyjnym str. 21 Schemat 15. Rodzaje terminów w postępowaniu administracyjnym str. 22 Schemat 16. Zasady obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym str. 23 Schemat 17. Przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu administracyjnym str. 24 Schemat 18. Wszczęcie postępowania administracyjnego str. 25 Schemat 19. Wniesienie podania w postępowaniu administracyjnym str. 27 Schemat 20. Formy postępowania wyjaśniającego w postępowaniu administracyjnym str. 28 Schemat 21. Przebieg postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym str. 30 Schemat 22. Klasyfikacja środków dowodowych w postępowaniu administracyjnym str. 31 Schemat 23. Uprawdopodobnienie i domniemania w postępowaniu administracyjnym str. 32 Schemat 24. Zawieszenie postępowania administracyjnego str. 33 Schemat 25. Podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego str. 34 Schemat 26. Umorzenie postępowania administracyjnego str. 35 Schemat 27. Decyzja administracyjna a postanowienie w postępowaniu administracyjnym str. 36 Schemat 28. Rodzaje decyzji administracyjnych w postępowaniu administracyjnym str. 37 Schemat 29. Struktura decyzji administracyjnej w postępowaniu administracyjnym str. 38 Schemat 30. Rektyfikacja decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym str. 39 Schemat 31. Ugoda administracyjna w postępowaniu administracyjnym str. 40 Schemat 32. Postanowienie w postępowaniu administracyjnym str. 42 Schemat 33. System weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym str. 43 Schemat 34. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu administracyjnym str. 44 Schemat 35. Rozstrzygnięcie organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym str. 45 Schemat 36. Odwołanie a zażalenie w postępowaniu administracyjnym str. 46 Schemat 37. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym str. 47 Schemat 38. Przebieg postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego str. 48 Schemat 39. Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej str. 50 Schemat 40. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej str. 52 Schemat 41. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej str. 53 Schemat 42. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka w postępowaniu administracyjnym str. 55 Schemat 43. Postępowanie uproszczone w sprawach wydawania zaświadczeń str. 56 Schemat 44. Postępowanie uproszczone w sprawach skarg str. 57 Schemat 45. Postępowanie uproszczone w sprawach wniosków str. 59 Schemat 46. Opłaty i koszty postępowania administracyjnego str. 60 SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH I DO USTAWY PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYM Schemat 1. Sądy administracyjne w Konstytucji RP str. 5 Schemat 2. Kompetencje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego str. 6 Schemat 3. Organy sądów administracyjnych str. 8 Schemat 4. Kadencyjność prezesów NSA i WSA str. 9 Schemat 5. Struktura sądów administracyjnych str. 10 Schemat 6. Zakres kognicji sądu administracyjnego str. 11 Schemat 7. Rozstrzyganie sporów przez sąd administracyjny str. 12

6 Schemat 8. Właściwość sądów administracyjnych str. 13 Schemat 9. Składy sądu administracyjnego str. 14 Schemat 10. Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 15 Schemat 11. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 16 Schemat 12. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego str. 17 Schemat 13. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 18 Schemat 14. Uzupełnienie braków formalnych pism stron str. 19 Schemat 15. Wniesienie skargi do WSA str. 20 Schemat 16. Czynności sądu po wniesieniu skargi str. 21 Schemat 17. Rodzaje terminów w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 22 Schemat 18. Uchybienie terminowi i jego przywrócenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 23 Schemat 19. Posiedzenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 24 Schemat 20. Rozprawa w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 25 Schemat 21. Postępowanie mediacyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 27 Schemat 22. Postępowanie uproszczone w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 28 Schemat 23. Zawieszenie i podjęcie postępowania sądowoadministracyjnego str. 29 Schemat 24. Wydanie wyroku przez sąd administracyjny str. 31 Schemat 25. Elementy wyroku sądu administracyjnego str. 32 Schemat 26. Rozstrzygnięcia sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 33 Schemat 27. Skutki niewykonania wyroku sądu str. 37 Schemat 28. Rektyfikacja orzeczeń sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 38 Schemat 29. Postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 39 Schemat 30. Prawomocność orzeczeń sądowych str. 40 Schemat 31. System środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 41 Schemat 32. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 42 Schemat 33. Rozpoznanie skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 43 Schemat 34. Zażalenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 45 Schemat 35. Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 47 Schemat 36. Ponoszenie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego str. 48 Schemat 37. Zwrot kosztów postępowania między stronami str. 49 Schemat 38. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 51 Schemat 39. Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 52 Schemat 40. Podejmowanie uchwał przez NSA w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 54 Schemat 41. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego str. 56 Schemat 42. Skarga o stwierdzenie niezgodości z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym str. 58 Schemat 43. Rozpoznanie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia str. 59 Schemat 44. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy str. 60 Schemat 45. Skutki orzeczenia sądu administracyjnego str. 62 SPIS SCHEMATÓW DO USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI Schemat 1. Zakres przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 5 Schemat 2. Źródło powstania egzekwowanego obowiązku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 6 Schemat 3. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji str. 7 Schemat 4. Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 8

7 Schemat 5. Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji str. 9 Schemat 6. Czynności postępowania egzekucyjnego w administracji str. 10 Schemat 7. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji str. 11 Schemat 8. Właściwość organów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 13 Schemat 9. Systematyka środków weryfikacyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 15 Schemat 10. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 17 Schemat 11. Wyłączenie spod egzekucji rzeczy lub praw majątkowych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 19 Schemat 12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym str. 20 Schemat 13. Umorzenie postępowania w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 21 Schemat 14. Skarga w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 22 Schemat 15. Postępowania egzekucyjne uproszczone str. 23 Schemat 16. Zbieg postępowań egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 24 Schemat 17. Koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 26 Schemat 18. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 27 Schemat 19. Przebieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 28 Schemat 20. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 29 Schemat 21. Egzekucja z ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 31 Schemat 22. Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 33 Schemat 23. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 35 Schemat 24. Grzywna w celu przymuszenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 36 Schemat 25. Wykonanie zastępcze w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 37 Schemat 26. Przymus bezpośredni w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 39 Schemat 27. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniu egzekucyjnym w administracji str. 40

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Wykaz skrótów Literatura XIII Przedmowa XIX Rozdział I. System procedury administracyjnej 1 Tabl. 1. System procedury administracyjnej (cechy i podział ze względu na kryterium podmiotowe) 3 Tabl. 2. Podział

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno Część pierwsza POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE

TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji TEKSTY USTAW 30. WYDANIE KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY. ze schematami. Wojciech Piątek. rok akademicki. redakcja naukowa Wojciech Sawczyn

SCHEMATY. ze schematami. Wojciech Piątek. rok akademicki. redakcja naukowa Wojciech Sawczyn KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami Wojciech Piątek redakcja

Bardziej szczegółowo

TEKSTY USTAW 31. WYDANIE

TEKSTY USTAW 31. WYDANIE KODEKS postępowania administracyjnego prawo o ustroju sądów administracyjnych postępowanie przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji TEKSTY USTAW 31. WYDANIE KODEKS

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego KPA Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Stan prawny na 5

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające. Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, Blok I. Administracyjne postępowanie egzekucyjne zagadnienia wprowadzające Istota, cel i źródła administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 1. Pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu i prawa o postępowaniu sądowo ROZDZIAŁ II. Zasady podstawowe postępowania oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa............................................................. 15 Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka

Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Autorzy: Tomasz Jędrzejewski, Marian Masternak, Piotr Rączka Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozwój prawnej regulacji administracyjnego postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski. Wykaz skrótów. Przedmowa Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Autorzy: Barbara Adamiak i Janusz Borkowski Wykaz skrótów Przedmowa Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I. Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa do osiemnastego wydania... Wykaz skrótów... XV XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Organy egzekucyjne str ROZDZIAŁ 3. Zasady prowadzenia egzekucji str. 152

ROZDZIAŁ 2. Organy egzekucyjne str ROZDZIAŁ 3. Zasady prowadzenia egzekucji str. 152 Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 19 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.) DZIAŁ I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego... 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące:

W 14. wydaniu omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: Opis W podręczniku zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORDYNACJA PODATKOWA SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI PRAWO O USTROJU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją

I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją Wykaz skrótów... XI Przedmowa.... XIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego.. 1 1. Koncepcja postępowania administracyjnego... 1 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE MINIREPETYTORIUM EWA STEFAŃSKA Warszawa 2013 Stan prawny ustaw na 2 września 2013 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XVII XXIII Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Spis treści SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO SPIS TREŚCI KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1% lut wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze Księga pierwsza. Proces (art. 15-505) 14 Tytuł I. Sad (art. 15-54) 14 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.)

Spis treści. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Spis treści KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1-14) str. 16 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe... 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców... 3 1.1. Geneza sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa... XXIII

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Przedmowa... XXIII Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy prawa materialnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego 5 Pytania

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała

Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor: Ewa Pierzchała Od Autorki Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1. Stosunek ogólnego postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński

Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Postępowanie cywilne. Kompendium. Wydanie 14. Autor: Andrzej Zieliński Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania czternastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE PRAWO O USTROJU SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI stan prawny: 24 sierpnia 2019 r. z paragra em eria PRAWO ADMINISTRACYJNE ZBIÓR

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Art. 1-4 - - Art. 4(1) dodany 3137 Art. 5 nowe brzmienie całego art. 3137 Art. 6 zmiana brzmienia 6 3137 Art. 7-9 - - Art. 9(1) dodany 3137

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Postępowania administracyjnego rola i istota postępowania administracyjnego pojęcie postępowania administracyjne cechy postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX

SPIS TREŚCI. Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX SPIS TREŚCI Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym... 1 1. Uwagi wstępne... 1 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Procedury administracyjne (KPA), organy I i II instancji Podstawowe zasady postępowania administracyjnego konstytucyjne podstawy procedury administracyjnej zasada praworządności (art. 6 Kpa) Organy administracji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Sylwia Naszydłowska Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej.

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej. Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - postępowanie przed sądami - Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej Zestaw 12 Przedmiot 1 2 3 Wprowadzenie Sądownictwo administracyjne podstawy prawne,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV

Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXV Część I. Metodyka... 1 Spis treści... 1 Rozdział 1. Rola i pozycja sędziego sądu administracyjnego... 5 1. Uwagi ogólne... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XI Cześć I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE. w pigułce 3. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE CYWILNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Nazwa przedmiotu: Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. mgr Olaf Hamberger Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego hambergerolaf@gmail.com Zastrzeżenie ograniczenia egzekucji ( 839

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

w pigułce i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE szybko zwięźle i na temat Na egzamin! 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck

w pigułce i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE szybko zwięźle i na temat Na egzamin! 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce 3. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! Wydawnictwo C.H.Beck szybko zwięźle i na temat PRAWO i POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w pigułce

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne, milczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Zagadnienie 1. Dopuszczalność drogi sądowej i pojęcie sprawy cywilnej... 1 1. Wiadomości wprowadzające... 1 2. Rodzaje postępowania cywilnego przykładowe podziały... 3

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Ustawa o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw gospodarczych... 1 Art. 1. Sąd gospodarczy... 1 Art. 2. Pojęcie sprawy gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego

Podstawy prawa i postępowania administracyjnego REFORMA 2012 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego Joanna Ablewicz, Anna Kociołek-Pęksa, Władysław Pęksa, Emilia Rucińska-Sech, Jarosław Wierzbicki Kwalifikacja A.68.2 Podręcznik do nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego. i inne akty prawne

Kodeks postępowania administracyjnego. i inne akty prawne Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne z hasłami i skorowidzami Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r. Redaktor prowadzący: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXV. Część I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego...

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXV. Część I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXV Część I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 Część II. Postępowanie administracyjne ogólne Kodeks postępowania administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA 1 DZIAŁANIA PRZEDEGZEKUCYJNE Ponieważ podatnik może po prostu przegapić termin zapłaty, naczelnik urzędu skarbowego jako wierzyciel nieuregulowanego zobowiązania, przed wystąpieniem

Bardziej szczegółowo

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r.

BiBlioteka. Kodeks. postępowania cywilnego. z komentarzem. z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Łukasz Sobiech BiBlioteka Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od maja 2012 r. Autor Łukasz Sobiech Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redaktor

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające

Postępowanie cywilne. Charakterystyka ogólna. Podmiot i przedmiot zabezpieczenia Postępowanie zabezpieczające Postępowanie cywilne Postępowanie zabezpieczające Charakterystyka ogólna Środek zapewnienia ochrony prawnej stron i uczestników postępowania Postępowanie pomocnicze wobec postępowania rozpoznawczego Odrębna

Bardziej szczegółowo