Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa."

Transkrypt

1 Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 2x + 4y = 1. Jeżeli dochód konsumenta wzrósł o 5%, to linia ograniczenia budżetowego przesunęła się: a) równolegle w prawo bez zmiany kąta nachylenia b) równolegle w lewo bez zmiany kąta nachylenia c) w lewo i zwiększył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych d) w prawo i zmniejszył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych 2. Przeanalizuj rysunek i wskaż, które z poniższych zdarzeń mogło spowodować zaznaczoną strzałką zmianę położenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta. a) obniżenie stawki podatku VAT na dobro X b) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro X c) obniżenie stawki podatku VAT na dobro Y d) podwyższenie stawki podatku VAT na dobro Y Y X 3. Zachowania konsumentów preferujących różnorodność charakteryzują: a) wklęsłe krzywe obojętności b) wypukłe krzywe obojętności c) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu ujemnym d) linie obojętności będące prostymi o nachyleniu dodatnim 1

2 4. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej i wskaż prawidłową odpowiedź: a) pole OABC to pole zysku ekonomicznego b) pole BCDE to pole kosztu stałego c) pole ODEA to pole kosztu stałego d) pole ODEA to pole kosztu całkowitego AVC C B AVC D E A Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; AVC koszt przeciętny zmienny; koszt krańcowy; utarg krańcowy 5. Które z poniższych stwierdzeń NIE może zostać zaliczone do założeń modelu pełnego monopolu? a) firma może wpływać na cenę swojego produktu b) produkt wytwarzany na rynku ma liczne substytuty c) monopolista zna potencjalne wielkości popytu na swój produkt przy różnych poziomach cen d) brak możliwości wejścia do gałęzi 6. Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając: a) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez konkurenta 7. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie gra skończona oznacza, że: a) funkcje wypłat nie zawierają wypłat równych + lub b) każdy z uczestników ma do dyspozycji skończoną liczbę strategii c) rozstrzygnięcie gry jest z góry przesądzone d) gra na pewno zostanie rozstrzygnięta 2

3 8. Popyt na czynniki produkcji nazywany jest popytem pochodnym, ponieważ: a) jego wielkość obliczamy, stosując rachunek różniczkowy b) wynika z zamiaru wytworzenia określonej ilości produktu finalnego c) jest wynikiem analizy rynku czynników produkcji d) jest zależny od popytu innych przedsiębiorców na czynniki produkcji 9. Działanie w warunkach ryzyka oznacza podejmowanie decyzji: a) dotyczących zdarzeń przy braku informacji na temat prawdopodobieństwa, z którym mogą one wystąpić b) dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym prawdopodobieństwem c) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat zdarzeń, jakie mogą wystąpić d) w sytuacji, kiedy nie mamy informacji na temat wartości oczekiwanej danej gry 1. Twierdzenie Coase a dotyczy: a) warunków, w których negocjacje doprowadzą do osiągnięcia optymalnej wielkości efektu zewnętrznego b) sposobu ograniczania tzw. efektu gapowicza, pojawiającego się wraz z dobrami publicznymi c) warunków pozwalających na osiągnięcie pełnego zatrudnienia bez spowodowania wzrostu inflacji d) ustalania równowag w grach z wieloma równowagami Nasha 11. Jeżeli konsument kupuje wyłącznie dwa dobra, na które przeznacza cały swój dochód, to wzrost ceny każdego z nich o 5%, przy jednoczesnym wzroście dochodu konsumenta o 5% spowoduje: a) wzrost nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta b) że linia ograniczenia budżetowego konsumenta nie zmieni swojego położenia c) spadek nachylenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta d) przesunięcie równolegle w prawo linii ograniczenia budżetowego konsumenta 12. Przeanalizuj poniższy rysunek i wskaż taki fragment funkcji produkcji, na którym działa prawo malejących przychodów krańcowych: a) OA b) AB c) BC d) AC 3

4 Q C B A L L zatrudnienie, Q wielkość produkcji 13. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej działającej w krótkim okresie i wskaż prawidłową odpowiedź: a) firma optymalizuje swoją produkcję b) firma mimo strat powinna kontynuować produkcję, ale po warunkiem, że zmniejszy ją do takiego poziomu, dla którego = c) firma generuje straty, dlatego też powinna wstrzymać działalność d) firma mimo strat powinna kontynuować produkcję, ponieważ minimalizuje przeciętne koszty wytwarzania AVC AVC Q* Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; AVC koszt przeciętny zmienny; koszt krańcowy; utarg krańcowy; Q* wielkość produkcji wytwarzana przez firmę 14. Monopolista optymalizuje swoją produkcję, jeżeli: 4

5 a) koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi krańcowemu b) koszt przeciętny całkowity jest równy utargowi przeciętnemu c) koszt krańcowy jest równy cenie d) koszt krańcowy jest równy utargowi krańcowemu 15. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? a) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest wielkość produkcji b) zmienną decyzyjną w modelu Bertranda jest cena, po jakiej oferowany jest produkt c) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest wielkość zysku d) zmienną decyzyjną w modelu Cournota jest cena, po jakiej oferowany jest produkt 16. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie gra nieskończona oznacza, że: a) funkcje wypłat zawierają wypłaty równe + lub b) bierze w niej udział nieskończona ilość uczestników c) gra może trwać nieskończenie długo d) przynajmniej jeden z uczestników gry ma do dyspozycji nieskończoną liczbę strategii 17. W konkurencji monopolistycznej firmy konkurują ze sobą pozacenowo, aby: a) móc obniżyć koszty wytwarzania b) zwiększyć produkcję c) ograniczyć konkurencję cenową d) w długim okresie utrzymać zyski nadzwyczajne 18. Zależność, zgodnie z którą krańcowy produkt pracy (MPL) obniża się, nosi nazwę: a) prawa malejących przychodów b) prawa rynków Say a c) prawa Engla d) zasady Laffera 19. Niepewność występuje wtedy, gdy: a) nie mamy informacji na temat rozkładu prawdopodobieństwa zdarzeń b) podejmujemy decyzje dotyczących zdarzeń, które mogą wystąpić ze znanym prawdopodobieństwem c) podejmujemy decyzje w sytuacji, kiedy nie mamy pewności, jakie zdarzenia mogą wystąpić, znając jednak wartość oczekiwaną danej gry d) podejmujemy decyzje wyłącznie w oparciu o wartość oczekiwaną danej gry 2. Sytuacja, w której osoba odbierająca sygnał radiowo telewizyjny nie płaci za abonament, w ekonomii nazywana jest: a) negatywnym efektem zewnętrznym b) prawem Coase a c) defektem koordynacji d) problemem gapowicza 5

6 21. Możliwości finansowe konsumenta opisuje równanie: 4x + 5y = 2. Jeżeli dobro x (oś odciętych) jest droższe o 1 zł, to linia ograniczenia budżetowego: a) przesunęła się równolegle w prawo b) przesunęła się równolegle w lewo c) zwiększyła kąt nachylenia względem osi odciętych d) zmniejszyła kąt nachylenia względem osi odciętych 22. Przeanalizuj poniższy wykres i udziel prawidłowej odpowiedzi na pytanie, który z punktów przedstawionych na wykresie przedstawia taką kombinację pracy i kapitału, jaka pozwala wytworzyć dany poziom produkcji po najniższym koszcie? a) A b) B c) C d) D K C. D B A L L zatrudnienie; K kapitał 23. Jeżeli koszt całkowity wytworzenia 1 jednostek produktu wynosi 8 jednostek pieniężnych, zaś koszt całkowity produkcji 11 jednostek wynosi 81 jednostek pieniężnych, to koszt krańcowy wynosi: a) 8 jednostek pieniężnych b) 81 jednostek pieniężnych c) 1 jednostek pieniężnych d) 1 jednostkę pieniężną 24. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej i wskaż prawidłową odpowiedź: a) odcinek EF to wartość krańcowego utargu firmy b) odcinek EB to wartość przeciętnego kosztu zmiennego c) odcinek AF to wartość przeciętnego utargu firmy d) odcinek AB to wartość przeciętnego kosztu stałego 6

7 AVC G D C F E B AVC A Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; AVC koszt przeciętny zmienny; koszt krańcowy; utarg krańcowy 25. Monopolista optymalizujący poziom produkcji powinien zmniejszyć produkcję wtedy, gdy: a) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu krańcowego b) cena produktu jest niższa od kosztu przeciętnego całkowitego c) utarg krańcowy jest mniejszy od kosztu przeciętnego całkowitego d) cena produktu jest niższa od kosztu krańcowego 26. Zgodnie z modelem tzw. załamanej krzywej popytu: a) zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego b) niewielka zmiana popytu nie spowoduje zmiany utargu krańcowego c) możliwa jest taka zmiana kosztów, która nie spowoduje zmiany wielkości produkcji na rynku d) każda zmiana kosztów spowoduje zmianę poziomu ceny na rynku 27. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier termin strategia dominująca oznacza taką strategię, która : a) jest wybierana przez większość graczy b) pozwala wygrać c) jest wybierana przez gracza niezależnie od decyzji innych graczy d) jest stosowana przez dominującego gracza 28. Czy w konkurencji monopolistycznej mamy do czynienia ze zmową producentów? a) tak, ponieważ występuje tu niewielu producentów b) tak, ponieważ zmowa zapobiega obniżaniu cen c) tak, ponieważ zmowa umożliwia wzrost produkcji d) nie, ponieważ w konkurencji monopolistycznej nie występują zmowy producentów 7

8 29. Na doskonale konkurencyjnym rynku pracy pracodawca: a) musi obniżyć płace, by zatrudnić więcej pracowników b) zatrudnia wszystkich pracowników wg tej samej stawki płac c) musi płacić więcej niż konkurencja, by zatrudnić więcej pracowników d) dyktuje poziom płac 3. Dobra publiczne od dóbr prywatnych różnią się między innymi: a) jakością dobra publiczne są lepsze b) ceną, jaką trzeba zapłacić za korzystanie z nich dobra publiczne są tańsze c) efektem zewnętrznym, który dobrom publicznym zawsze towarzyszy d) sposobem konsumpcji konsumenci nie konkurują o możliwość używania dóbr publicznych 31. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu konsumenta rośnie jego popyt na dany towar, to mamy do czynienia: a) z dobrem normalnym b) z dobrem niższego rzędu c) z dobrem Giffena d) z dobrem Marshalla 32. W teorii postępowania producenta izokwanta to linia jednakowego: a) produktu b) kosztu c) zysku d) nakładu 33. Wśród poniższych stwierdzeń o koszcie krańcowym wskaż FAŁSZYWE: a) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach krzywej opisującej funkcję kosztu całkowitego b) koszt krańcowy mierzy się jako nachylenie stycznych w poszczególnych punktach krzywej opisującej funkcję kosztu przeciętnego całkowitego c) jeżeli funkcja kosztu całkowitego jest ciągła i różniczkowalna, to koszt krańcowy obliczamy jako pierwszą pochodną tej funkcji d) koszt krańcowy to przyrost kosztu całkowitego przypadający na jednostkowy przyrost produkcji 34. Firma doskonale konkurencyjna optymalizuje swoją produkcję, jeżeli: a) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest maksymalna b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest maksymalna c) różnica między utargiem krańcowym i kosztem krańcowym jest równa zero d) różnica między utargiem przeciętnym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa zero 35. Który z poniżej podanych sposobów konkurowania jest charakterystyczny dla konkurencji monopolistycznej: a) konkurowanie lokalizacją b) tworzenie barier wejścia c) doskonała konkurencja cenowa d) tworzenie barier wyjścia 8

9 36. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż prawidłową odpowiedź: a) firma optymalizuje swoją produkcję b) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zmniejszyć jej poziom c) w celu optymalizacji produkcji firma powinna zwiększyć jej poziom d) firma powinna zwiększyć wytwarzaną produkcję do poziomu = AR AR Q* AR Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; AR utarg przeciętny; koszt krańcowy; utarg krańcowy; Q* wielkość produkcji wytwarzana przez firmę 37. Zawracająca krzywa podaży pracy ilustruje sytuację, w której: a) wzrost wynagrodzeń jest wynikiem wzrostu kwalifikacji b) przy wysokich stawkach godzinowych reakcją pracownika na wzrost płac jest skrócenie czasu pracy c) na rynku pracy mamy do czynienia z pracownikami o różnych kwalifikacjach d) podaż pracy rośnie wraz ze wzrostem płac realnych, a maleje, gdy płace realne spadają 38. Zgodnie z teorią gier spośród dwóch gier o takiej samej wartości oczekiwanej i różnych wariancjach osoba charakteryzująca się skłonnością do ryzyka wybierze tę, która: a) ma niższą wariancję b) ma wyższą wariancję c) ma wariancję bliższą zeru d) w zadaniu jest błąd, gdyż jeśli gry mają taką samą wartość oczekiwaną, to mają również takie same wariancje 39. Według wykorzystywanej w ekonomii teorii gier równowaga Nasha jest wynikiem: a) najlepszego działania każdego gracza przy założonym działaniu konkurenta b) przerwania gry przez najsłabszego gracza c) kooperacji wszystkich graczy d) zastosowania strategii mieszanych 9

10 4. Na rynku oligopolistycznym działają dwie firmy A i B. Wielkość produkcji firmy A zaznaczona jest na osi odciętych (ścieżka reakcji firmy A to linia ZS), zaś wielkość produkcji firmy B na osi rzędnych (ścieżka reakcji firmy B to linia MN). Przeanalizuj poniższy wykres i wskaż, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) punkt W oznacza równowagę Cournota b) punkt W oznacza równowagę Stackelberga c) punkt W oznacza równowagę Bertranda d) punkt W oznacza brak równowagi B ZS W MN A 41. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta? a) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w prawą stronę b) zmniejszenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w lewą stronę c) zwiększenie podatku dochodowego spowoduje przesunięcie równoległe linii ograniczenia budżetowego w prawą stronę d) zmiana stawki podatku dochodowego nie wpłynie na położenie linii ograniczenia budżetowego 42. Krańcowa stopa substytucji technicznej informuje o wielkości dodatkowego nakładu jednego czynnika, niezbędnej do zrekompensowania ubytku czynnika drugiego tak, aby: a) doszło do zwiększenia zysku b) koszt wytwarzania się nie zmienił c) koszt wytwarzania był optymalny d) wielkość produkcji nie uległa zmianie 43. Które z poniższych stwierdzeń o korzyściach skali jest prawdziwe? a) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują rosnące korzyści skali b) technikę charakteryzują rosnące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz szybciej w stosunku do produkcji c) technikę charakteryzują malejące korzyści skali, jeżeli koszt całkowity rośnie coraz wolniej w stosunku do produkcji d) jeżeli koszty przeciętne maleją, to technikę charakteryzują malejące korzyści skali 1

11 44. Firma doskonale konkurencyjna minimalizuje przeciętne koszty wytwarzania, jeżeli: a) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest maksymalna b) różnica między utargiem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa zero c) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest równa zero d) różnica między kosztem krańcowym i kosztem przeciętnym całkowitym jest maksymalna 45. Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację monopolisty i wskaż poziom produkcji maksymalizujący jego utarg: a) A b) B c) C d) D AR AR A C Q B D Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; koszt krańcowy; utarg krańcowy; AR utarg przeciętny 46. Zgodnie z teorią rynku oligopolistycznego w równowadze wg Cournota w porównaniu z równowagą wg Stackelberga wielkość produkcji całego rynku: a) jest większa, a cena produktu niższa b) jest niższa, a cena produktu wyższa c) oraz cena produktu są wyższe d) oraz cena produktu są niższe 47. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier mianem strategii czystej określamy: a) strategię wykorzystywaną jednorazowo b) strategię uczciwą wobec konkurenta c) strategię powtarzaną bez zmian d) strategię zmienną, podejmowaną z nieznanym prawdopodobieństwem 11

12 48. Zgodnie z teorią gier asekurant to osoba, która: a) nigdy nie przystąpi do żadnej gry b) w sytuacji ryzyka wybierze zawsze grę o wyższej wariancji c) nie chce brać udziału w grze, której wartość oczekiwana jest równa zeru d) bierze udział tylko w grach sprawiedliwych 49. Wiedząc, że poniższy rysunek ilustruje sytuację przedsiębiorstwa działającego w ramach konkurencji monopolistycznej, określ przypadek, z jakim mamy do czynienia: a) długookresowa równowaga, przedsiębiorstwo osiąga zyski nadzwyczajne b) przedsiębiorstwo przynosi zysk, w długim okresie powinno zwiększyć produkcję c) krótkookresowa równowaga, przedsiębiorstwo przynosi zyski nadzwyczajne d) przedsiębiorstwo powinno zwiększy produkcję tak, aby produkować w optimum technicznym P P Q* Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; koszt krańcowy; utarg krańcowy; P cena; Q* wielkość produkcji wytwarzana przez firmę 5. Przyczyną zawracania krzywej podaży pracy jest to, że pracownicy bardziej niż dochód cenią sobie: a) czas pracy b) użyteczność dóbr i usług c) czas wolny d) miejsce pracy 51. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe według teorii postępowania konsumenta? a) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodu b) dobro niższego rzędu to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu c) dobro normalne to takie, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu d) dobro wyższego rzędu to takie, na które popyt spada wraz ze wzrostem dochodu 52. Funkcja produkcji, przy danych nakładach czynników wytwórczych określa: a) minimalną wielkość produkcji b) maksymalną wielkość produkcji c) optymalną wielkość produkcji d) wielkość produkcji maksymalizującą zysk 12

13 53. Linia jednakowego kosztu to zbiór punktów pokazujących takie kombinacje pracy i kapitału: a) z których każda pozwala na wytworzenie jednakowej wielkości produkcji b) które pozwalają zminimalizować koszt produkcji c) z których każda kosztuje tyle samo d) z których każda pozwala firmie zmaksymalizować zysk 54. Firma doskonale konkurencyjna działająca w okresie krótkim powinna kontynuować produkcję mimo strat, jeżeli utarg przeciętny: a) pokrywa się z utargiem krańcowym b) pokrywa przeciętne koszty stałe c) pokrywa przeciętne koszty zmienne i część przeciętnych kosztów stałych d) pokrywa przeciętne koszty zmienne 55. W modelach rynku oligopolistycznego naśladowca według Stackelberga w porównaniu z jednym z duopolistów według Cournota: a) produkuje mniej i sprzedaje po niższej cenie b) produkuje mniej i sprzedaje po wyższej cenie c) produkuje więcej i sprzedaje po niższej cenie d) produkuje więcej i sprzedaje po wyższej cenie 56. Poniższy rysunek przedstawia sytuację monopolisty. Odcinek AB wskazuje poziom: a) utargu przeciętnego dla produkcji na poziomie A b) przeciętnego kosztu całkowitego dla produkcji na poziomie A c) zysku krańcowego dla produkcji na poziomie A d) kosztu krańcowego dla produkcji na poziomie A AR G F D C E B AR A Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; AR utarg przeciętny; koszt krańcowy; utarg krańcowy Q 13

14 57. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier, strategia mieszana : a) uwzględnia prawdopodobieństwo podjęcia określonych działań b) zależy od decyzji konkurenta c) prowadzi do otrzymania przez graczy różnych wypłat d) jest nastawiona na kooperację 58. Zgodnie z teorią gier, ryzykant to osoba, która: a) zawsze wybierze grę o niższej wartości oczekiwanej b) zawsze wybierze grę o niższej wariancji c) obojętnie traktuje gry sprawiedliwe d) przystąpi do gry nawet, jeśli jest ona mniej korzystna niż gra sprawiedliwa 59. Mianem monopsonu określany jest: a) monopol składający się z wielu zakładów b) jedyny odbiorca danego dobra, usługi lub czynnika produkcji na rynku c) lider w konkurencji monopolistycznej d) jedyny producent czynników produkcji w danej okolicy 6. Poniższy wykres, ilustrujący sytuację długookresowej równowagi, jest typowy dla: a) pełnego monopolu b) oligopolu c) konkurencji monopolistycznej d) doskonałej konkurencji P P* P Q* Q Q wielkość produkcji; koszt przeciętny całkowity; koszt krańcowy; utarg krańcowy; Q* wielkość produkcji wytwarzana przez firmę; P cena 14

15 ODPOWIEDZI 1 a 16 d 31 a 46 b 2 b 17 c 32 a 47 c 3 b 18 a 33 b 48 c 4 b 19 a 34 c 49 c 5 b 2 d 35 a 5 c 6 c 21 c 36 b 51 b 7 b 22 b 37 b 52 b 8 b 23 c 38 b 53 c 9 b 24 c 39 a 54 d 1 a 25 a 4 a 55 a 11 b 26 c 41 a 56 d 12 d 27 c 42 d 57 a 13 b 28 d 43 a 58 d 14 d 29 b 44 c 59 b 15 b 3 d 45 c 6 c 15

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Oligopol Oligopol Monopol jedna firma na rynku. Duopol dwie firmy na rynku. Oligopol kilka firm na rynku. W szczególności decyzje każdej firmy co do ceny lub ilości produktu

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol

Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Moduł V. Konkurencja monopolistyczna i oligopol Spis treści: Wstęp... 2 1. Istota konkurencji monopolistycznej... 2 2. Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji monopolistycznej w okresie krótkim

Bardziej szczegółowo

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Struktury rynku a optymalne decyzje w przedsiębiorstwie Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Program MBA-SGH VI edycja PORÓWNANIE STRUKTUR RYNKU Cecha Struktura rynku Konkurencja doskonała

Bardziej szczegółowo

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC)

Oligopol. dobra są homogeniczne Istnieją bariery wejścia na rynek (rynek zamknięty) konsumenci są cenobiorcami firmy posiadają siłę rynkową (P>MC) Oligopol Jest to rynek, na którym niewielka liczba firm zachowuje się w sposób strategiczny i działają niezależnie od siebie, ale uwzględniają istnienie pozostałych firm. Na decyzję firmy wpływają decyzje

Bardziej szczegółowo

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI Zadanie 1: Uzupełnij tabelę, gdzie: TP produkt całkowity AP produkt przeciętny MP produkt marginalny L nakład czynnika produkcji, siła robocza (liczba

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu?

PRODUCENT (PRZEBSIĘBIORSTWO) państwowe lokalne indywidualne zbiorowe (spółki ) 3. Jak należy rozumieć prawo zmniejszającego się przychodu? A) Pytania sprawdzające: 1. Kogo uważamy za producenta? PRODUCENT zorganizowany w formie przedsiębiorstwa. Powstał w drodze ewolucji. To podmiot sfery realnej. Aktywny uczestnik procesów rynkowych. Realizuje

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Modele lokalizacyjne

Modele lokalizacyjne Modele lokalizacyjne Model Hotelling a Konsumenci jednostajnie rozłożeni wzdłuż ulicy Firmy konkurują cenowo Jak powinny ulokować się firmy? N=1 N=2 N=3 Model Salop a Konsumenci jednostajnie rozłożeni

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego

Krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta. Zmiana położenia linii ograniczenia budżetowego 211-2-21 UŻTCZNOŚĆ CŁKOWIT I MRGINLN Krzywa obojętności konsumenta Mapa krzywych obojętności konsumenta UC UM Krzywa użyteczności całkowitej Krzywa użyteczności marginalnej C I 1 I 2 I 3 obro X obro X

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 8: Podstawy popytu na czynniki produkcji: pracę i kapitał. Technologia produkcji. Decyzje konsumentów: podaż pracy i kapitału. Współzależność działania rynków

Bardziej szczegółowo

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie

Model Bertranda. np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p 2 jednocześnie Model Bertranda Firmy konkurują cenowo np. dwóch graczy (firmy), ustalają ceny (strategie) p 1 i p jednocześnie Jeśli produkt homogeniczny, konsumenci kupują tam gdzie taniej zawsze firmie o wyższej cenie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER.

EKONOMIA MENEDŻERSKA. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. Wykład 5 Oligopol. Strategie konkurencji a teoria gier. 1 OLIGOPOL. STRATEGIE KONKURENCJI A TEORIA GIER. 1. OLIGOPOL Oligopol - rynek, na którym działa niewiele przedsiębiorstw (od do 10) Cecha charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej

13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej 13. Teoriogrowe Modele Konkurencji Gospodarczej Najpierw, rozważamy model monopolu. Zakładamy że monopol wybiera ile ma produkować w danym okresie. Jednostkowy koszt produkcji wynosi k. Cena wynikająca

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Zadanie

Mikroekonomia. Zadanie Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz 18.11.2007r. Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim wzorem

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów 010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów Minimalizacja Kosztów Przedsiębiorstwo minimalizuje koszty, jeśli produkuje daną wielkość produkcji y 0 według najmniejszych możliwych kosztów. c(y)

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1

Mikroekonomia. Joanna Tyrowicz  POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Mikroekonomia Joanna Tyrowicz jtyrowicz@wne.uw.edu.pl http://www.wne.uw.edu.pl/~jtyrowicz POWTORZENIE ZADAN Mikroekonomia WNE UW 1 Funkcję produkcji pewnego produktu wyznacza wzór F(K,L)=2KL 1/2. Jakim

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi

Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Ćwiczenia 3, Makroekonomia II, Listopad 2017, Odpowiedzi Pytanie 1. a) Jeśli gospodarstwo domowe otrzyma spadek, będzie miało dodatkowe możliwości konsumpcji bez konieczności dalszej pracy. Jego linia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA. Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania EKONOMIA wykład 3 TEORIA WYBORU KONSUMENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Model wyboru konsumenta 1. Dochód konsumenta

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska. Struktury rynku. prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska Struktury rynku prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Struktura wykładu 2 1. Struktura rynku definicja 2. Podział struktur rynkowych 3. Determinanty podziału i opisu 4. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania

Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Wydział Informatyki i Zarządzania konkurencja doskonała konkurencja monopolistyczna oligopol monopol Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa

Determinanty dochodu narodowego. Analiza krótkookresowa Determinanty dochodu narodowego Analiza krótkookresowa Produkcja potencjalna i faktyczna Produkcja potencjalna to produkcja, która może być wytworzona w gospodarce przy racjonalnym wykorzystaniu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów.

Uszereguj dla obydwu firm powyższe sytuacje od najkorzystniejszej do najgorszej. Uszereguj powyższe sytuacje z punktu widzenia konsumentów. Strategie konkurencji w oligopolu: modele Bertranda, Stackelberga i lidera cenowego. Wojna cenowa. Kartele i inne zachowania strategiczne zadania wraz z rozwiązaniami Zadanie 1 Na rynku działają dwie firmy.

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj

Teoria wyboru konsumenta. Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta Marta Lubieniecka Tomasz Szemraj Teoria wyboru konsumenta 1) Przedmiot wyboru konsumenta na rynku towarów. 2) Zmienne decyzyjne, parametry rynkowe i preferencje jako warunki wyboru.

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol

Adam Narkiewicz. Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: Konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Adam Narkiewicz Ćwiczenia dziewiąte, dziesiąte i jedenaste: doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujące

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS

EKONOMIA TOM 1 WYD.2. Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS EKONOMIA TOM 1 WYD.2 Autor: PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS Przedmowa CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA Rozdział 1. Podstawy ekonomii 1.1. Wprowadzenie Niedobór i efektywność: bliźniacze tematy ekonomii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. O autorach. Podziękowania. Część I Wprowadzenie

Spis treści. Wstęp. O autorach. Podziękowania. Część I Wprowadzenie Spis treści Wstęp O autorach Podziękowania Część I Wprowadzenie Rozdział 1. Dziesięć podstawowych zasad ekonomii 1.1. Co to jest ekonomia? 1.1.1. Problem ekonomiczny 1.1.2. Rzadkość zasobów i konieczność

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-F. Ekonomia menedżerska

ZESTAW 2-F. Ekonomia menedżerska Ekonomia menedżerska ZESTAW 2-F 1. Jeśli krzywa popytu na produkt przedsiębiorstwa ma postać: Q = 2P + 160 (Q ilość, P cena), to krzywa utargu krańcowego (marginal revenue MR) jest następująca: A. MR =

Bardziej szczegółowo

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier.

Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. A. Cele zajęć. 1. Porównanie różnych struktur rynku

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin.

MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE. dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski. Katedra Mikroekonomii W EiZ US http://mikro.univ.szczecin. MIKROEKO OMIA STRUKTURY RY KOWE dr Jarosław Korpysa dr Jarosław Poteralski 1 STRUKTURY RY KOWE Brak jednoznacznej definicji w literaturze... Struktura rynkowa to pewien układ sił na konkretnym rynku, wynikający

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA

EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA EKONOMIA wykład 4 TEORIA POSTĘPOWANIA PRODUCENTA Prowadzący zajęcia: dr inż. Magdalena Węglarz Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania PLAN WYKŁADU 1. Krótkookresowa teoria produkcji

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

Analiza cen duopolu Stackelbera

Analiza cen duopolu Stackelbera Na samym początku odpowiedzmy na pytanie czym jest duopol. Jest to forma rynku w której kontrolę nad nim posiadają 2 przedsiębiorstwa, które konkurują pomiędzy sobą wielkością produkcji lub ceną. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp. Monopol. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 15 Monopol R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved W tym rozdziale szukaj

Bardziej szczegółowo

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. MODEL AS-AD Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie. KRZYWA AD Krzywą AD wyprowadza się z modelu IS-LM Każdy punkt

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z MIKROEKONOMII

ZADANIA Z MIKROEKONOMII - ZADANIA Z MIKROEKONOMII BLOK B Wybór i opracowanie: Ewa Aksman,Tomasz Kopczewski Piotr Mazurowski, Irena Topińska Poprawki: Anna Bartczak, Olga Kiuila TECHNOLOGIA 1. Czy jest możliwe, aby izokwanty:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018

EKONOMIA. Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim rok akademicki 2017/2018 EkonomiaProgramDr2017 dr hab. Jerzy Cz. Ossowski Katedra Nauk Ekonomicznych Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska EKONOMIA Wykaz podstawowych problemów do studiowania na seminarium doktoranckim

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8

Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 Definicje Teoria produkcji i wyboru producenta Lista 8 krótki i długi okres stałe i zmienne czynniki produkcyjne produkt krzywa produktu całkowitego produkt krańcowy prawo malejącego produktu krańcowego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Katedra Regionalistyki i Zarządzania Ekorozwojem Osoba sporządzająca Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Mikroekonomia Kierunek Logistyka Forma studiów stacjonarne Poziom kwalifikacji I stopnia Rok I Semestr I Jednostka

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA EKONOMIA MENEDŻERSKA Koszt całkowity produkcji - Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. K c = K s + K z Koszty stałe produkcji (K s ) to koszty, które nie zmieniają się

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku

Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Struktury rynku - konkurencja doskonała i monopol Zadanie 1 Opisz w tabeli struktury rynku Cecha Struktura Konkurencja doskonała Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol pełny Ilość kupujących Ilość

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia I. Jan Baran

Makroekonomia I. Jan Baran Makroekonomia I Jan Baran Model klasyczny a keynesowski W prostym modelu klasycznym zakładamy, że produkt zależy jedynie od nakładów czynników produkcji i funkcji produkcji. Nie wpływają na niego wprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 2-G. Ekonomia sektora publicznego

ZESTAW 2-G. Ekonomia sektora publicznego Ekonomia sektora publicznego ZESTAW 2-G 1. Gospodarki, w których istnieje konkurencja doskonała, spełniają następujące warunki efektywności w sensie Pareto: A. efektywność wymiany B. efektywność produkcji

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1

M. Kłobuszewska, Makroekonomia 1 Podejście klasyczne a podejście keynesowskie Notatka model keynesowski Szkoła klasyczna twierdzi, że w gospodarce istnieje mechanizm w postaci elastycznych cen, który przywraca równowagę zakłóconą przez

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Model klasyczny podstawowe założenia Podstawowe założenia modelu są dokładnie takie same jak w modelu klasycznym gospodarki

Bardziej szczegółowo

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek

Podstawy teorii zachowania konsumentów. mgr Katarzyna Godek Podstawy teorii zachowania konsumentów mgr Katarzyna Godek zachowanie racjonalne wewnętrznie spójne, logiczne postępowanie zmierzające do maksymalizacji satysfakcji jednostki. Funkcje gospodarstwa domowego:

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA Struktury rynku

MIKROEKONOMIA Struktury rynku MIKROEKONOMIA Struktury rynku Katedra Mikroekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Slajd nr 2 3 Struktura wykładu 1. Struktura rynku definicja 2. Podział struktur rynkowych 3. Determinanty podziału

Bardziej szczegółowo