Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI"

Transkrypt

1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosuje się następujące stopnie i ich cyfrowe odpowiedniki: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący dodatkowe oznaczenia, + 2. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenianiu podlegają: Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu. Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć. Stosunek do partnera i przeciwnika. Stosunek do własnego ciała. Aktywność fizyczna. Postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami. Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy. 3. Kryteria ocen Uczeń w ciągu I i II semestru może zgłosić dwukrotnie nieprzygotowanie do zajęć. Za każde następne nieprzygotowanie (brak stroju), brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje. Pięć takich znaków w ciągu semestru zamienia się na cząstkową ocenę niedostateczną. Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w ich przebieg uczeń otrzymuje +. Pięć takich znaków w ciągu semestru zamienia się w cząstkową ocenę bardzo dobrą. Uczeń który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, lub był nieobecny w dniu w którym był sprawdzian ma dwa tygodnie na jego poprawę lub zaliczenie. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, pomaga swoim rówieśnikom w wykonywaniu ćwiczeń, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania poziomu rozszerzonego. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Oceny dostateczną lub dopuszczającą otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania się do zajęć. 1

2 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfik ki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia. 4. Sposób informowania o ocenach O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani przez wpis do dzienniczka ucznia, bezpośrednio po otrzymaniu oceny. O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice i uczniowie zostaną poinformowani w tej samej formie, najpóźniej na dwa tygodnie przed konferencją klasyfikacyjną. O uzyskanej przez ucznia ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub roku szkolnego rodzice zostaną powiadomieni pisemnie na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Standardy wymagań w zakresie postawy, wiadomości i umiejętności na poszczególnych poziomach są integralną częścią niniejszych zasad. STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV-VI Siatkówka : KL IV KL V 1. Odbicia piłki sposobem górnym: Postawy siatkarskiej Techniki wykonania odbić Ilości odbić: 10 i więcej celujący 8 9 Bardzo dobry 6 7 dobry 4 5 dostateczny 2 3 dopuszczający 2. Odbicia piłki sposobem dolnym Postawy siatkarskiej Techniki wykonania odbić Ilości odbić: 10 i więcej celujący 8 9 Bardzo dobry 6 7 dobry 4 5 dostateczny 2 3 dopuszczający 1. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na przemian: Postawy siatkarskiej Techniki wykonania odbić Ilości odbić: 10 i więcej celujący 8 9 Bardzo dobry 6 7 dobry 2

3 4 5 dostateczny 2 3 dopuszczający 2. Zagrywka sposobem dolnym przez siatkę dz. /2,15/, chł. /2,25/ Postawy siatkarskiej Techniki wykonania zagrywek Ilości zagrywek: 5x w określone miejsce na boisku celujący 5x w dowolne miejsce na boisku bardzo dobry 4x w dowolne miejsce na boisku dobry 3x w dowolne miejsce na boisku dostateczny 2 1x dowolne miejsce na boisku dopuszczający KL VI 1. Odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na przemian w kole : Postawy siatkarskiej Techniki wykonania odbić Ilości odbić: 10 i więcej celujący 8 9 Bardzo dobry 6 7 dobry 4 5 dostateczny 2 3 dopuszczający 2. Zagrywka sposobem górnym przez siatkę dz./2,15/, chł./2,25/ Postawy siatkarskiej Techniki wykonania zagrywek Ilości zagrywek: 5x w określone miejsce na boisku celujący 5x w dowolne miejsce na boisku bardzo dobry 4x w dowolne miejsce na boisku dobry 3x w dowolne miejsce na boisku dostateczny 2 1x dowolne miejsce na boisku dopuszczający 3

4 Koszykówka: KL IV 1. Podania i chwyty z przed klatki piersiowej na wyznaczone miejsce o ścianę 5x w odległości 2m Postawa koszykarska Celność podań (podania płaskie) 2. Kozłowanie slalomem między stojakami ustawionymi w odległości 1,5m Postawa koszykarska Technika kozłowania Technika poruszania sie miedzy stojakam 3. Rzut do kosza z miejsca poprawność ustawienia sie do rzutu techniki wykonywania rzutu celność rzutów ( 6 prób) 5x celujący 4x bardzo dobry 3x dobry 2x dostateczny 1x dopuszczający Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do KL V 1. Podanie i chwyt 5x o ścianę dowolnym sposobem Postawa koszykarska Celność i technika podania 2. Kozłowanie piłki w biegu slalomem Postawy koszykarska Techniki kozłowania Techniki poruszania sie miedzy stojakam 3. Rzut w biegu po kozłowaniu i z miejsca 2x Poprawność poruszania sie z piłka Poprawność wykonywania dwutaktu Techniki rzutu Poprawność wykonywania dwutakt Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 4

5 KL VI 1. Podanie i chwyt dowolnym sposobem do partnera Postawa koszykarska Celność i technika podania 2. Kozłowanie piłki w biegu slalomem Postawy koszykarska Techniki kozłowania Techniki poruszania sie miedzy stojakam 3. Rzut w biegu po kozłowaniu i 2x osobisty do kosza poprawność ustawienia sie do rzutu techniki wykonywania rzutu Poprawność wykonywania dwutaktu Poprawność wykonywania dwutaktu Piłka ręczna: KL IV KL V Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 1. Podanie i chwyt półgórny o ścianę 5x w odległości 2m Postawa Technika podania Celność podań 2. Kozłowanie slalomem między stojakami ustawionymi w odległości 1,5m Postawa Techniki kozłowania Techniki poruszania sie miedzy stojakami 4. Rzut do bramki w biegu po kozłowaniu Poprawność poruszania sie z piłka Poprawność wykonywania rzutu Techniki rzutu Celność rzutu Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 1. Podanie piłki i chwyt dowolnym sposobem o ścianę 5x w odległości 3m Postawa Technika podania 5

6 Celność podań 2. Kozłowanie piłki w biegu prawą i lewą ręką slalomem Postawa Techniki kozłowania Techniki poruszania sie slalomem Technika zmiany ręki 3. Rzut do bramki po kozłowani z przedskoku Poprawność poruszania sie z piłka Techniki rzutu Celność rzutu KL VI Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 1. Podanie dowolnym sposobem do partnera Postawa Technika podania Celność podań 2. Kozłowanie piłki w biegu prawą i lewą ręką slalomem Postawa Techniki kozłowania Techniki poruszania sie slalomem Technika zmiany ręki 3. Rzut do bramki po kozłowaniu z wyskoku Poprawność poruszania sie z piłka Poprawność wykonania wyskoku Techniki rzutu do bramki Celność rzutu Piłka nożna: KL IV Oceną cząstkową jest średnia z trzech zadań (1, 2, 3) Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 1. Przyjęcie i podanie piłki wewnętrzną częścią stopy dowolną nogą 5x z partnerem Poprawność przyjęcia Poprawność podania Celność podania 2. Strzał na bramkę (7m) z miejsca Technika strzału 6

7 Celność strzału 6 prób 5x celujący 4x bardzo dobry 3x dobry 2x dostateczny 1x dopuszczający KL V 1. Żonglerka różnymi częściami ciała (głową, kolanem, stopą). 10x i więcej celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 i mniej dopuszczający 2. Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone strzałem na bramkę. Poprawność poruszania się z piłką Poprawność podania Celność strzału do bramki KL VI 1. Prowadzenie piłki wewnętrzną częścią stopy slalomem. Poprawność poruszania się z piłką między pachołkami Prawidłowe podanie i przyjęcie piłki 2. Strzał na bramkę z pierwszej piłki Technika strzału Celność strzału 6 prób 5x celujący 4x bardzo dobry 3x dobry 2x dostateczny 1x dopuszczający 7

8 Ringo: KL IV 1. Rzut i chwyt kółka ringo sposobem dolnym prawą ręką w parach 6x Postawy Poprawność wykonania rzutu Poprawność wykonania chwytu Celność rzutu 6x celujący 5x w bardzo dobry 4x w dobry 3x w dostateczny 2 1x dopuszczający 2. Serw kółkiem ringo za lini boiska przez siatkę Postawy Techniki wykonania serwu Ilości serwów 6x w dowolne miejsce na boisku 5x w dowolne miejsce na boisku 4x w dowolne miejsce na boisku 3x w dowolne miejsce na boisku 2 1x dowolne miejsce na boisku celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający KL V 1. Rzut i chwyt kółka ringo sposobem dolnym p/r i l/r w parach 6x Postawy Poprawność wykonania rzutu Poprawność wykonania chwytu Celność rzutu 6x celujący 5x w bardzo dobry 4x w dobry 3x w dostateczny 2 1x dopuszczający 2. Serw kółkiem ringo za lini boiska przez siatkę Postawy Techniki wykonania serwu Ilości serwów 6x w określone miejsce na boisku celujący 5x w określone miejsce na boisku bardzo dobry 4x w określone miejsce na boisku dobry 8

9 3x w określone miejsce na boisku 2 1x określone miejsce na boisku dostateczny dopuszczający KL VI 1. Rzut i chwyt kółka ringo sposobem górnym w parach 6x Postawy Poprawność wykonania rzutu Poprawność wykonania chwytu Celność rzutu 6x celujący 5x w bardzo dobry 4x w dobry 3x w dostateczny 2 1x dopuszczający 2. Serw kółkiem ringo sposobem górnym za lini boiska przez siatkę Postawy Techniki wykonania serwu Ilości serwów 6x w określone miejsce na boisku celujący 5x w dowolne miejsce na boisku bardzo dobry 4x w dowolne miejsce na boisku dobry 3x w dowolne miejsce na boisku dostateczny 2 1x dowolne miejsce na boisku dopuszczający Korfball: KL IV,V, VI 1. Rzut osobisty do kosza poprawność ustawienia sie do rzutu techniki wykonywania rzutu celność rzutów ( 10 prób) 5x celujący 4x bardzo dobry 3x dobry 2x dostateczny 1x dopuszczający Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 9

10 Tenis stołowy: KL IV 1. Odbicia forhendem od ściany Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający 2. Odbicia bekhendem od ściany Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający KL V 1. Przebicie forhendem przy stole z instruktorem Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający 2. Przebicie bekhendem przy stole z instruktorem Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający 10

11 KL VI 1. Przebicie forhendem z małym podcięciem z nauczycielem Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x celujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający 2. Przebicia bekhendem z małym podcięciem z nauczycielem Postawy tenisowej Technika odbicia Poprawność odbicia (10 razy) 10x c elujący 8 9x bardzo dobry 6 7x dobry 4 5x dostateczny 2 3x dopuszczający Mini unihokej: KL IV 1. Podanie kijem dowolny sposobem o ławeczkę 3x w odległości 3m Prawidłowa postawa Prawidłowe trzymanie kija Prawidłowa technika podania i przyjęcia piłeczki 2. Prowadzenie piłeczki slalomem pomiędzy pachołkami Prawidłowa postawa Techniki prowadzenia Techniki poruszania sie slalomem 3. Strzał na bramkę po wyjściu z slalomu Technika wykonania strzału Celność strzału Oceną cząstkową jest średnia z dwóch zadań (1, 2 i 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 11

12 KL V 1. Podanie piłeczki kijem do partnera i odbiór. Prawidłowa postawa Prawidłowe trzymanie kija Prawidłowa technika podania i przyjęcia piłeczki 4. Prowadzenie piłeczki slalomem pomiędzy pachołkami Prawidłowa postawa Techniki prowadzenia Techniki poruszania sie slalomem 5. Strzał na bramkę po wyjściu z slalomu górą. (lobem) Technika wykonania strzału Celność strzału Oceną cząstkową jest średnia z dwóch zadań (1, 2 i 3). Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do Gimnastyka podstawowa: KL IV KL V 1. Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego. 2. Przewrót w tył z siadu skulonego do przysiadu podpartego. 3. Mostek z leżenia tyłem. 4. Stanie na rękach z uniku podpartego. 5. Skok rozkroczny przez kozła. 6. Ćwiczenia równoważne na ławeczce. Uczeń wybiera jedno z przedstawionych ćwiczeń, które zalicza na ocenę Poprawność wykonania fazy początkowej ćwiczenia Technika wykonania ćwiczenia Poprawność przejścia do postawy 1. Stanie na głowie z siadu lub klęku. 2. Wymyk i odmyk. 3. Chód po przyrządach równoważnych. 4. Przerzut bokiem w dowolny sposób. 5. Przewrót w przód według indywidualnych możliwości. 6. Przewrót w tył z przysiadu podpartego do uniku podpartego. 7. Skok rozkroczny przez kozła. Uczeń wybiera jedno z przedstawionych ćwiczeń, które zalicza na ocenę Poprawność wykonania fazy początkowej ćwiczenia Technika wykonania ćwiczenia Poprawność przejścia do postawy 12

13 KLVI 1. Przewrót w przód z naskokiem z miejsca do przysiadu podpartego. 2. Przewrót w tył z postawy przez siad do rozkroku. 3. Stanie na głowie z uniku podpartego zamachem samodzielnie z asekuracją. 4. Stanie na głowie z uniku z zamachem przy drabinkach z asekuracją. 5. Skok rozkroczny przez kozła 6. Przerzut bokiem z postawy bokiem w rozkroku do postawy wyjściowej. 7. Skok kuczny przez skrzynię (4cz.) 8. Ćwiczenia równoważne na ławeczce. Uczeń wybiera jedno z przedstawionych ćwiczeń, które zalicza na ocenę Taniec: KL IV KL V Poprawność wykonania fazy początkowej ćwiczenia Technika wykonania ćwiczenia Poprawność przejścia do postawy 1. Krok podstawowy wybranego tańca regionalnego. 2. Krok podstawowy wybranego tańca towarzyskiego. 1. podstawowych kroków tanecznych 1. Krok podstawowy wybranego tańca regionalnego. 2. Krok podstawowy poloneza 2. podstawowych kroków tanecznych KL VI 1. Podstawowe kroki aerobiku. 2. Krok podstawowy Krakowiaka. 3. podstawowych kroków tanecznych Lekkoatletyka KL IV-VI 1. bieg na 60m 2. bieg na 600dz/1000ch 3. skok w dal 4. skok wzwyż 5. rzut piłeczką lekarską 6. rzut piłeczką palantową uczeń uzyskuję oceny w okresie jesiennym i wiosennym za wykonanie poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych zgodnie z normami lekkoatletycznymi przedstawionymi w tabeli. 13

14 Ocena cząstkowa jest średnią ocen z wymienionych konkurencji lekkoatletycznych. Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do TABELE NORM LEKKOATLETYCZNYCH DZIEWCZĘTA KLASY IV - VI BIEG NA 60 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 10,30-10,70 CEL(6) 10,01-10,30 CEL(6) 9,80-10,00 CEL(6) 10,71-11,50 BDB(5) 10,31-10,75 BDB(5) 10,01-10,55 BDB(5) 11,51-13,10 DB(4) 10,76-11,40 DB(4) 10,56-11,25 DB(4) 13,11- < DST(3) 11,41 - < DST(3) 11,26 - < DST(3) BIEG NA 600 m BIEG NA 600 m BIEG NA 600 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 2,30-2,59 CEL(6) 2,21-2,40 CEL(6) 2,18-2,21 CEL(6) 3,00-3,30 BDB(5) 2,41-2,80 BDB(5) 2,22-2,47 BDB(5) 3,31-4,00 DB(4) 2,81-3,10 DB(4) 2,48-2,57 DB(4) 4,01- < DST(3) 3,11- < DST(3) 2,58 - < DST(3) SKOK W DALL WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 3,10-2,91 CEL(6) 3,20-3,11 CEL(6) 3,70-3,51 CEL(6) 2,90-2,71 BDB(5) 3,10-2,91 BDB(5) 3,50-3,31 BDB(5) 2,70-2,51 DB(4) 2,90-2,51 DB(4) 3,30-3,11 DB(4) 2,50- > DST(3) 2,50 - > DST(3) 3,10 - > DST(3) RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA CEL(6) CEL(6) CEL(6) BDB(5) BDB(5) BDB(5) DB(4) DB(4) DB(4) 17- > DST(3) 19- > DST(3) 23- > DST(3) 14

15 RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 2,5 kg WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 5,00-4,30 CEL(6) 6,00-5,10 CEL(6) 7,00-6,10 CEL(6) 4,20-3,80 BDB(5) 5,00-4,30 BDB(5) 6,00-5,10 BDB(5) 3,70-3,20 DB(4) 4,20-3,70 DB(4) 5,00-4,20 DB(4) 3,10- > DST(3) 3,60- > DST(3) 4,10- > DST(3) SKOK WZWYŻ WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 100 CEL(6) 110 CEL(6) 120 CEL(6) 80 BDB(5) 90 BDB(5) 100 BDB(5) 70 DB(4) 80 DB(4) 90 DB(4) 60- > DST(3) 70 - > DST(3) 80 - > DST(3) CHŁOPCY - KLASY IV - VI BIEG NA 60 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 10,10-10,40 CEL(6) 9,80-10,10 CEL(6) 9,40-9,80 CEL(6) 10,41-10,95 BDB(5) 10,11-10,65 BDB(5) 9,81-10,30 BDB(5) 10,96-11,60 DB(4) 10,66-11,30 DB(4) 10,31-11,10 DB(4) 11,61- < DST(3) 11,31- < DST(3) 11,11- < DST(3) BIEG NA 1000 m BIEG NA 1000 m BIEG NA 1000 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 4,30-4,59 CEL(6) 4,00-4,29 CEL(6) 3,30-3,50 CEL(6) 5,00-5,29 BDB(5) 4,30-4,59 BDB(5) 3,51-4,10 BDB(5) 5,30-5,59 DB(4) 5,00-5,29 DB(4) 4,11-4,50 DB(4) 6,00-< DST(3) 5,30- < DST(3) 4,51- < DST(3) SKOK W DAL WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 3,50-3,11 CEL(6) 3,50-3,21 CEL(6) 3,80-3,71 CEL(6) 3,10-2,91 BDB(5) 3,20-3,11 BDB(5) 3,70-3,51 BDB(5) 2,90-2,71 DB(4) 3,10-2,91 DB(4) 3,50-3,31 DB(4) 2,70- > DST(3) 2,90- > DST(3) 3,30- > DST(3) 15

16 RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA CEL(6) CEL(6) CEL(6) BDB(5) BDB(5) BDB(5) DB(4) DB(4) DB(4) 20- > DST(3) 25-> DST(3) 29-> DST(3) RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 7,5-6,6 CEL(6) 8,0-7,1 CEL(6) 9,5-9,0 CEL(6) 6,5-5,6 BDB(5) 7,0-6,1 BDB(5) 8,9-8,0 BDB(5) 5,5-4,6 DB(4) 6,0-5,1 DB(4) 7,9-7,0 DB(4) 4,5- > DST(3) 5,0- > DST(3) 6,9- > DST(3) SKOK WZWYŻ WYNIK OCENA WYNIK OCENA WYNIK OCENA 100 CEL(6) 110 CEL(6) 120 CEL(6) 80 BDB(5) 90 BDB(5) 100 BDB(5) 70 DB(4) 80 DB(4) 90 DB(4) 60- > DST(3) 70 - > DST(3) 80 - > DST(3) Testy sprawności fizycznej: KL IV VI 1. Test Zuchory Ocena zgodnie z tabelą KL V - VI 1. Test Coopera Ocena zgodnie z tabelą Turystyka i rekreacja 1. Bieg na przełaj w terenie Ocena zgodnie z tabelą: Uczeń który nie wyrazi chęci podejścia do 16

17 DZIEWCZĘTA KLASY IV VI BIEG NA 500 m BIEG NA 1000 m BIEG NA 1000 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 2,15-2,30 CEL(6) 5,40-5,59 CEL(6) 5,40-5,59 CEL(6) 2,31-3,14 BDB(5) 5,00-5,30 BDB(5) 5,00-5,30 BDB(5) 3,15-3,44 DB(4) 5,31-6,00 DB(4) 5,31-6,00 DB(4) 3,45-< DST(3) 6,01- < DST(3) 6,01- < DST(3) CHŁOPCY KLASY IV VI BIEG NA 500 m BIEG NA 1000 m BIEG NA 1000 m CZAS OCENA CZAS OCENA CZAS OCENA 1,50-2,20 CEL(6) 3,30-4,30 CEL(6) 3,30-4,00 CEL(6) 2,21-2,50 BDB(5) 4,31-5,30 BDB(5) 4,01-4,30 BDB(5) 2,51-3,20 DB(4) 5,31-6,30 DB(4) 4,31-5,00 DB(4) 3, 21-< DST(3) 6,31- < DST(3) 5,01- < DST(3) Opracował Dariusz Stącel 17

18 18

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzałkowie Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DRUGI ETAP KSZTAŁCENIA (KL. IV - VI) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZACZARNIU ROK SZKOLNY 2015/2016

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23 KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Na ocenę wpływa : a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu:

Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu: Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pęperzynie Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczna lub dopuszczająca Ocenę niedostateczną

Ocenę dostateczna lub dopuszczająca Ocenę niedostateczną Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich dla klasy I i II realizowany dla rocznika 2012/13, 2013/14. Na podstawie programu nauczania Urszuli

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE ZAKRES SPRAWDZIANÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE 1. Każdy uczeń ma prawo do trzech braków stroju w ciągu jednego semestru, każdy następny brak stroju zostanie odnotowany uwagą w dzienniku.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Radosław Wącisz Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile Rok szkolny 2017/18 Przedmiotowy system oceniania kl. 7 SPTS, kl. 2 i 3 GTS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenę celującą: otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom umiejętności ruchowych oraz wiedzy wykraczający poza program. Aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAWIERAJĄCY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodny

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014

PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PUNKTOWY SYSTEM OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opolu w roku szkolnym 2013/2014 PODSTAWOWE KRYTERIA OCENY UCZNIA: 1. OCENA POSTAWY I AKTYWNOŚCI NA LEKCJACH WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w klasach IV VIII szkoły podstawowej) Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów, rodziców

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W związku ze specyfiką przedmiotu, jakim jest wychowanie fizyczne, od roku szkolnego 2000/2001 obowiązuje punktowy system oceniania uczniów w klasach 4-6. System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa w Stęszewie autor: Marian Cieniawa Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego 1. Obszary podlegające ocenie sprawność psychomotoryczna

Bardziej szczegółowo

Średnia ważona z wychowania fizycznego

Średnia ważona z wychowania fizycznego Średnia ważona z wychowania fizycznego Średnia ważona - średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi (znaczenia) w ten sposób, że elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią. Nie będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Monika Szczepanik Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DLA TECHNIKUM NR 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DLA TECHNIKUM NR 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 DLA TECHNIKUM NR 4 Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY.

PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY. PRZEDMIOT wychowanie fizyczne KLASA I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP.Z-11/12 GRUPA - CHŁOPCY Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr Klasa V - dziewczęta, chłopcy IAŁ NAUCZANIA LEKKOALETYKA TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego 2. Skok w dal z miejsca 3. Marszobieg terenowy na dystansie 600m /800m 4. Rzut piłeczką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA LEKCJACH WF W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary: 3. Sprawność fizyczna i umiejętności ruchowe: gimnastyka: przewrót w przód z przysiadu podpartego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne. Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu,

Wychowanie fizyczne. Sumienność i staranność w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających z przedmiotu, Kryteria ocen w Szkole Podstawowej w Oleśnie kl. IV 1. Przedmiot oceny. Wychowanie fizyczne Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2017/2018 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 843

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU OD ROKU SZKOLNEGO 2015/16 SKALA OCEN W ocenianiu cząstkowym, semestralnym i rocznym stosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego klasa I, II, III Małgorzata Owsianko Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych Od zabawy do sportu i rekreacji. Urszula Kierczak, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne:

Cele kształcenia wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV- VI NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W POLICACH Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego W XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie Przedmiotowe zasady oceniania są uszczegółowieniem i dostosowaniem do specyfiki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV technika wykonania startu niskiego, technika biegów krótkich ( 30m-40m),

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Klasa VI

Wymagania edukacyjne - Klasa VI Wymagania edukacyjne - Klasa VI Lp Dyscyplina wiadomości umiejętności narzędzia pomiaru 1. Lekkoatletyka Uczeń zna przepisy dotyczące biegu sztafetowego. 2. Koszykówka Uczeń zna oraz umie zastosować przepisy

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WAGANOWICACH Opracowali: Anna Konieczna Radosław Konieczny Spis treści: I. Podstawa prawna PZO. II. Cele oceniania osiągnięć uczniów.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego określa: obszary oceniania przedmiot oceny w każdym obszarze szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkole Podstawowej nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Dęblinie ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Podstawą prawną do opracowania PZO z wychowania fizycznego są:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Podstawą prawną do opracowania PZO z wychowania fizycznego są: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawą prawną do opracowania PZO z wychowania fizycznego są: 1. Statut Szkoły 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr

KOSZYKÓWKA. Klasa I II semestr KOSZYKÓWKA Klasa I Technika rzutu z dwutaktu z prawej strony ( dla praworęcznych) + celność Opis sprawdzianu: od pachołka ustawionego w odległości 10 metrów od kosza bieg z kozłowaniem zakończony poprawnym

Bardziej szczegółowo

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny

Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny Przedmiot: wychowanie fizyczne Klasy: SP i Gimnazjum Na ocenę końcową z Wychowania Fizycznego za I i II półrocze składają się oceny cząstkowe uzyskane z: -Umiejętności -Wiadomości -Aktywności i stosunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI CYKL SPRAWDZIAN WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająa i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: ocena dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną wyższa ocenę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W KLASACH IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy w nowej podstawie programowej pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu próba

Bardziej szczegółowo

Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem

Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Zasady Przedmiotowego Oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Nowem Informacje ogólne: 1. Nauczanie wychowania fizycznego w naszym gimnazjum odbywa się według zmodyfikowanego programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO rok szkolny 2014/15 realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im.m.konopnickiej w Bedzinie w klasach 4-6 I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie fizyczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 W OPOLU

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 W OPOLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 W OPOLU Przedmiotowy system oceniania z w-f został opracowany w oparciu o: - Statut Szkoły - WSO - Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego

Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego Wymagania programowe na wszystkie oceny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Otyniu wychowania fizycznego Wewnątrzszkolne ocenianie w odniesieniu do wychowania fizycznego określa: obszary oceniania przedmiot

Bardziej szczegółowo