PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wykonywanie obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. Ocena celująca ( 6 ) Uczeń: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą ( 5 ), aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności związanych z kulturą fizyczną, zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych różnych szczebli. Ocena bardzo dobra ( 5 ) Uczeń: całkowicie opanował materiał programowy, jest bardzo sprawny fizycznie lub pomimo przeciętnej sprawności fizycznej i motorycznej aktywnie dąży do podniesienia jej na wyższy poziom, wykonuje ćwiczenia właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie, posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie je wykorzystuje w działaniu praktycznym, systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu, jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do WF nie budzą najmniejszych zastrzeżeń, jego absencja na lekcjach WF jest wyjątkowo niska. Ocena dobra ( 4 ) Uczeń: w zasadzie opanował materiał programowy, dysponuje dobrą sprawnością motoryczną, ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie, z małymi błędami technicznymi, potrafi, przy pomocy nauczyciela, wykorzystać w praktyce posiadane wiadomości, nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad usprawnianiem się, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie, jego postawa społeczna i stosunek do WF nie budzą większych zastrzeżeń, nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 1

2 Ocena dostateczna ( 3 ) Uczeń: opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami, dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną i fizyczną, ćwiczenia wykonuje z poważnymi błędami w technice ruchu, wykazuje małe postępy w usprawnianiu motorycznym, w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej występują znaczne luki, a tych, które posiada, nie potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym, ma lekceważący stosunek do kolegów i samego przedmiotu WF. Ocena dopuszczająca ( 2 ) Uczeń: nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym, jest mało sprawny fizycznie, wykonuje ćwiczenia niechętnie i z dużymi błędami technicznymi, posiada nikłe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu się, ma niechętny stosunek do ćwiczeń, na zajęciach WF przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego. Ocena niedostateczna ( 1 ) Uczeń: jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program nauczania, posiada bardzo niską sprawność motoryczną, wykonuje najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej, ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu się, na zajęciach WF wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego. Ponadto uczniowie otrzymują + za aktywność podczas lekcji, lub - za lekceważącą postawę na lekcji lub nie wypełnianie poleceń nauczyciela. Wpis ten zostaje dokonany w zeszycie obserwacji nauczyciela. Zdobycie 3 plusów to ocena bardzo dobra, zdobycie 3 minusów ocena niedostateczna. Uczniowie mogą być dwa razy w jednym okresie nieprzygotowani do zajęć bez podania przyczyny, a fakt ten nauczyciel odnotowuje w swoim zeszycie obserwacji wpisem bs. W przypadku każdego następnego nieusprawiedliwionego nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje -. 2

3 Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z wychowania fizycznego: 1. Uczeń w terminie do dwóch dni po zapoznaniu się z oceną końcoworoczną z przedmiotu wychowanie fizyczne może wnioskować do nauczyciela o możliwość uzyskania oceny wyższej o jeden stopień od przewidywanej. 2. Wniosek musi mieć formę pisemną wraz z uzasadnieniem i musi być złożony przed upływem określonego terminu. 3. Warunkiem wnioskowania jest fakt, że uczeń podejmował próby poprawy ocen uzyskanych z poszczególnych sprawności podlegających ocenie, wynikających z programu nauczania w danej klasie i poprawił te oceny. 4. Wykazywał się ambitnym podejściem do ćwiczeń i wytrwałością mimo pewnych braków umiejętności, a jego postawa na lekcjach nie budziła zastrzeżeń. 5. Ponadto uczeń ten musi zaliczyć test sprawnościowy z zakresu programowego danej klasy z tych sprawności, z których otrzymał ocenę (lub średnią ocen w przypadku poprawy) niższą niż ta, o którą wnioskuje. Szczegółowy system oceniania zadań sprawnościowych w klasie IV Wrzesień Lekkoatletyka: start niski i bieg na dystansie 40 m. skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 400m. dziewczęta, 600 m. chłopcy. Ocenę bdb - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z przedziału najlepszych wyników na tle klasy. Ocenę db - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z II przedziału na tle klasy. Ocenę dst - otrzymuje uczeń, który ma pewne problemy techniką wykonania zadania, i mieści się, w III przedziale, wyników klasy. Ocenę dop - otrzymuje uczeń, który słabo technicznie wykonał ćwiczenie, i uzyskał wynik z IV najsłabszego przedziału wyników klasy. Ocenę ndst - otrzymuje uczeń, który lekceważy ćwiczenie i wykazuje brak zaangażowania. Indeks sprawności fizycznej ( wyniki testu będą stanowić podstawę do porównania z wynikami testu dokonanego w drugim okresie) Październik Minipiłka ręczna. podanie i chwyt piłki w miejscu i w ruchu, rzut do bramki z miejsca, kozłowanie piłki ze zmianą kierunku. 3

4 bdb - poprawnie technicznie wykonane ćwiczenia db - poprawne wykonanie dwóch elementów testu dst - poprawne wykonanie jednego elementu testu dop - nieprawidłowo wykonane wszystkie elementy ndst- brak zaangażowania, lekceważenie ćwiczenia Listopad Minikoszykówka podania piłki oburącz górne i dolne(sprzed klatki piersiowej), kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do kosza oburącz z miejsca, Minisiatkówka zagrywka boczna, odbicie piłki sposobem górnym oburącz, odbicie piłki sposobem dolnym oburącz, Kryteria jak w przypadku testów minigier. Grudzień przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu, przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu, bdb- uczeń prawidłowo wykonuje obydwa przewroty db - uczeń ma pewne problemy z wykonaniem jednego z przewrotów, dst - uczeń ma problemy z wykonaniem obydwu przewrotów, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenia, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie nie wykazuje zaangażowania. Styczeń Stanie na rękach przy drabince bdb.- uczeń samodzielnie wykonuje stanie, potrafi asekurować db - uczeń z małą pomocą wykonuje stanie, potrafi asekurować dst - uczeń ma duże trudności z wykonaniem stania, ale z pomocą nauczyciela wykonuje, potrafi asekurować dop - uczeń nie potrafi wykonać ćwiczenia, potrafi asekurować, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie. 4

5 Luty Wyskok kuczny na skrzynię (3 części). bdb - otrzymuje uczeń, który prawidłowo technicznie i z odpowiednią elegancją ruchu, wykonuje wyskok, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, dst - uczeń nie potrafi stanąć całymi stopami na skrzyni, skok wykonuje na kolana, dop -uczeń nieprawidłowo wykonuje odbicie, skok wykonuje na kolana bądź nie wykonuje wcale, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. Marzec Skok rozkroczny przez kozła wszerz. (dodatkowe ćwiczenie, ocenie podlegają tylko ci uczniowie którzy wyraża taką chęć) bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje przeskok, z prawidłowym odbiciem i lądowaniem, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, Nie wpisuje się ocen niższych Układ ćwiczeń (skłon w przód o nogach prostych, waga, przewrót w przód stanie na rękach przy drabince, przewrót i w tył,) bdb - uczeń poprawnie technicznie, wykonuje wszystkie elementy układu. db - uczeń nie wykonuje jednego elementu układu dst. - uczeń nie wykonuje dwóch elementów układu dop - uczeń nie wykonuje trzech elementów układu ndst - uczeń nie wykonuje żadnego elementu układu Indeks sprawności fizycznej ( porównanie wyników testu z wynikami z I okresu ) Kwiecień Minikoszykówka Rzut do kosza z biegu po kozłowaniu. bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje ćwiczenie, db - uczeń popełnia niewielkie błędy techniczne, dst - uczeń ma znaczne problemy z wykonaniem ćwiczenia, ale stara się poprawiać błędy, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenie, nie wykazuje poprawy, 5

6 ndst.-uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. Maj Minisiatkówka zagrywka boczna, odbicie piłki sposobem górnym oburącz, odbicie piłki sposobem dolnym oburącz, Kryteria jak w przypadku testów minigier. Minipiłka ręczna Rzut do bramki po kozłowaniu, w rytmie trzech kroków. bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje ćwiczenie, db - uczeń popełnia niewielkie błędy techniczne, dst - uczeń ma znaczne problemy z wykonaniem ćwiczenia, ale stara się poprawiać błędy, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenie, nie wykazuje poprawy, ndst -uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. Czerwiec Lekkoatletyka start niski i bieg na dystansie 40 m., skok w dal z rozbiegu, rzut piłką lekarską w tył przez głowę, bieg na dystansie 400m. dziewczęta, 600 m. chłopcy. Porównujemy wynik wiosenny i jesienny. bdb - wynik wiosenny lepszy od jesiennego, db - wynik wiosenny równy jesiennemu, dst - wynik wiosenny gorszy od jesiennego Piłka nożna podanie i przyjęcie piłki, prowadzenie prawą i lewa nogą ze zmianą kierunku (slalom z piłką), strzał na bramkę, 6

7 Szczegółowy system oceniania zadań sprawnościowych w klasie V Wrzesień Lekkoatletyka start niski i bieg na dystansie 60 m. skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 600m. dziewczęta, 800 m. chłopcy. Ocenę bdb - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z przedziału najlepszych wyników na tle klasy. Ocenę db - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z II przedziału na tle klasy. Ocenę dst - otrzymuje uczeń, który ma pewne problemy techniką wykonania zadania, i mieści się, w III przedziale, wyników klasy. Ocenę dop - otrzymuje uczeń, który słabo technicznie wykonał ćwiczenie, i uzyskał wynik z IV najsłabszego przedziału wyników klasy. Ocenę ndst - otrzymuje uczen, który lekceważy ćwiczenie i wykazuje brak zaangażowania. Indeks sprawności fizycznej ( wyniki testu będą stanowić podstawę do porównania z wynikami testu dokonanego w drugim okresie) Październik Minipiłka ręczna. podanie i chwyt piłki w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do bramki z biegu. bdb - poprawnie technicznie wykonane ćwiczenia, db - poprawne wykonanie dwóch elementów testu dst - poprawne wykonanie jednego elementu testu dop - nieprawidłowo wykonane wszystkie elementy ndst - brak zaangażowania, lekceważenie ćwiczenia Listopad Minisiatkówka zagrywka dolna, odbicie piłki sposobem górnym, odbicie piłki dolnym oburącz. 7

8 Minikoszykówka podania piłki oburącz górne i dolne w ruchu (sprzed klatki piersiowej), kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do kosza z biegu po kozłowaniu, Grudzień przewrót w przód z biegu i odbicia obunóż, przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku, bdb - uczeń prawidłowo wykonuje obydwa przewroty db - uczeń ma pewne problemy z wykonaniem jednego z przewrotów, dst - uczeń ma problemy z wykonaniem obydwu przewrotów, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenia, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie nie wykazuje zaangażowania Styczeń Stanie na rękach przy drabince z uniku podpartego z zamachem jednej nogi. bdb - uczeń samodzielnie wykonuje stanie, potrafi asekurować db - uczeń z małą pomocą wykonuje stanie, potrafi asekurować dst - uczeń ma duże trudności z wykonaniem stania, ale z pomocą nauczyciela wykonuje, potrafi asekurować dop - uczeń nie potrafi wykonać ćwiczenia, potrafi asekurować, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie. Luty Wyskok kuczny na skrzynię (4 części). bdb - otrzymuje uczeń, który prawidłowo technicznie i z odpowiednią elegancją ruchu, wykonuje przeskok, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, dst - uczeń potrafi stanąć całymi stopami na skrzyni, dop -uczeń nieprawidłowo wykonuje odbicie, skok wykonuje na kolana bądź nie wykonuje wcale, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. 8

9 Marzec Indeks sprawności fizycznej ( porównanie wyników testu z wynikami z I okresu ) Skok rozkroczny przez kozła wszerz. (dodatkowe ćwiczenie, ocenie podlegają tylko ci uczniowie którzy wyraża taką chęć) bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje przeskok, z prawidłowym odbiciem i lądowaniem, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, Nie wpisuje się ocen niższych Układ ćwiczeń (skłon w przód o nogach prostych, waga, przerzut bokiem, przewrót w przód stanie na rękach przy drabince, przewrót i w tył,) bdb - uczeń poprawnie technicznie, wykonuje wszystkie elementy układu. db - uczeń nie wykonuje jednego elementu układu dst - uczeń nie wykonuje dwóch elementów układu dop - uczeń nie wykonuje trzech elementów układu ndst - uczeń nie wykonuje żadnego elementu układu Kwiecień Minikoszykówka Rzut do kosza po wykonaniu dwutaktu. bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje ćwiczenie, db - uczeń popełnia niewielkie błędy techniczne, dst - uczeń ma znaczne problemy z wykonaniem ćwiczenia, ale stara się poprawiać błędy, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenie, nie wykazuje poprawy, ndst -uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. Maj Minisiatkówka zagrywka sposobem górnym, przyjęcie piłki z zagrywki sposobem dolnym i górnym i odbicie kierowane, atakujące, 9

10 Minipiłka ręczna. podanie i chwyt piłki w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do bramki w rytmie trzech kroków, bdb - poprawnie technicznie wykonane ćwiczenia, db - poprawne wykonanie dwóch elementów testu dst - poprawne wykonanie jednego elementu testu dop - nieprawidłowo wykonane wszystkie elementy ndst - brak zaangażowania, lekceważenie ćwiczenia Czerwiec Lekkoatletyka start niski i bieg na dystansie 60 m. skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 600m. dziewczęta, 800 m. chłopcy. Porównujemy wynik wiosenny i jesienny. bdb - wynik wiosenny lepszy od jesiennego, db - wynik wiosenny równy jesiennemu, dst - wynik wiosenny gorszy od jesiennego Piłka nożna podanie i przyjęcie piłki, prowadzenie prawą i lewa nogą ze zmianą kierunku (slalom z piłką), strzał na bramkę 10

11 Szczegółowy system oceniania zadań sprawnościowych w klasie VI Wrzesień Lekkoatletyka start niski i bieg na dystansie 60 m. skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 800 m. dziewczęta, 1000 m. chłopcy. Ocenę bdb - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z przedziału najlepszych wyników na tle klasy. Ocenę db - otrzymuje uczeń, który poprawnie technicznie wykonał zadanie i uzyskał wynik z II przedziału na tle klasy. Ocenę dst - otrzymuje uczeń, który ma pewne problemy techniką wykonania zadania, i mieści się, w III przedziale, wyników klasy. Ocenę dop - otrzymuje uczeń, który słabo technicznie wykonał ćwiczenie, i uzyskał wynik z IV najsłabszego przedziału wyników klasy. Ocenę ndst - otrzymuje uczen, który lekceważy ćwiczenie i wykazuje brak zaangażowania. Indeks sprawności fizycznej ( wyniki testu będą stanowić podstawę do porównania z wynikami testu dokonanego w drugim okresie) Październik Minipiłka ręczna. podanie i chwyt piłki w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do bramki z wyskoku, bdb - poprawnie technicznie wykonane ćwiczenia, db - poprawne wykonanie dwóch elementów testu dst - poprawne wykonanie jednego elementu testu dop - nieprawidłowo wykonane wszystkie elementy ndst - brak zaangażowania, lekceważenie ćwiczenia Listopad Minisiatkówka zagrywka sposobem górnym, odbicie piłki sposobem górnym, dolnym oburącz, 11

12 Minikoszykówka ) podania piłki oburącz górne i dolne (sprzed klatki piersiowej), kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do kosza z wyskoku po zatrzymaniu na jedno lub dwa tempa. Grudzień przewrót w przód z biegu i odbicia obunóż, przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku, bdb - uczeń prawidłowo wykonuje obydwa przewroty db - uczeń ma pewne problemy z wykonaniem jednego z przewrotów, dst - uczeń ma problemy z wykonaniem obydwu przewrotów, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenia, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie nie wykazuje zaangażowania Styczeń Stanie na rękach przy drabince z uniku podpartego z zamachem jednej nogi. bdb - uczeń samodzielnie wykonuje stanie, potrafi asekurować db - uczeń z małą pomocą wykonuje stanie, potrafi asekurować dst - uczeń ma duże trudności z wykonaniem stania, ale z pomocą nauczyciela wykonuje, potrafi asekurować dop - uczeń nie potrafi wykonać ćwiczenia, potrafi asekurować, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie. Luty Wyskok kuczny przez skrzynię (4 części). bdb - otrzymuje uczeń, który prawidłowo technicznie i z odpowiednią elegancją ruchu, wykonuje przeskok, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, dst - uczeń potrafi stanąć całymi stopami na skrzyni, dop -uczeń nieprawidłowo wykonuje odbicie, skok wykonuje na kolana bądź nie wykonuje wcale, ndst - uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. 12

13 Marzec Indeks sprawności fizycznej ( porównanie wyników testu z wynikami z I okresu ) Skok rozkroczny przez kozła. (dodatkowe ćwiczenie, ocenie podlegają tylko ci uczniowie którzy wyraża taką chęć) bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje przeskok, z prawidłowym odbiciem i lądowaniem, db - uczeń wykonał skok z małymi błędami technicznymi, Nie wpisuje się ocen niższych Układ ćwiczeń (waga, przerzut bokiem, przewrót w przód stanie na rękach przy drabince, przewrót i w tył, półszpagat) bdb - uczeń poprawnie technicznie, wykonuje wszystkie elementy układu. db - uczeń nie wykonuje jednego elementu układu dst - uczeń nie wykonuje dwóch elementów układu dop - uczeń nie wykonuje trzech elementów układu ndst - uczeń nie wykonuje żadnego elementu układu Kwiecień Minikoszykówka rzut do kosza po wyminięciu obrońcy, przez wykonanie piwotu. rzut do kosza po kozłowaniu z dwutaktu, bdb - uczeń poprawnie technicznie wykonuje ćwiczenie, db - uczeń popełnia niewielkie błędy techniczne, dst - uczeń ma znaczne problemy z wykonaniem ćwiczenia, ale stara się poprawiać błędy, dop - uczeń bardzo słabo wykonuje ćwiczenie, nie wykazuje poprawy, ndst -uczeń lekceważy ćwiczenie, celowo unika jego wykonania. Maj Minisiatkówka zagrywka sposobem górnym, przyjęcie piłki z zagrywki i odbicie kierowane, atakujące, odbicia piłki nad głową górne i dolne. 13

14 Minipiłka ręczna. podanie i chwyt piłki w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki ze zmianą kierunku, rzut do bramki z wyskoku, bdb - poprawnie technicznie wykonane ćwiczenia, db - poprawne wykonanie dwóch elementów testu dst - poprawne wykonanie jednego elementu testu dop - nieprawidłowo wykonane wszystkie elementy ndst - brak zaangażowania, lekceważenie ćwiczenia Czerwiec Lekkoatletyka start niski i bieg na dystansie 60 m., skok w dal z rozbiegu, rzut piłeczką palantową, bieg na dystansie 800 m. dziewczęta, 1000 m. chłopcy. Porównujemy wynik wiosenny i jesienny. bdb - wynik wiosenny lepszy od jesiennego, db - wynik wiosenny równy jesiennemu, dst - wynik wiosenny gorszy od jesiennego Piłka nożna podanie i przyjęcie piłki, prowadzenie prawą i lewa nogą ze zmianą kierunku (slalom z piłką), strzał na bramkę, opracował: Maciej Serwa 14

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w klasach IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. w klasach IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w klasach IV-VI Ocena z wychowania fizycznego winna służyć: Pozyskaniu przez nauczyciela i uczniów informacji o stanie procesu nauczania i uczenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W RAMACH 8 KLASOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne ucznia z wychowania fizycznego Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Aktywność Zaangażowanie w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocena w wychowaniu fizycznym

Ocena w wychowaniu fizycznym Ocena w wychowaniu fizycznym Funkcja oceny: - dydaktyczna - wychowawcza - społeczna Uczeń jest oceniany za: - posiadane umiejętności (sprawdziany, testy sprawności- szczegółowe kryteria oceniania) i ich

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie. Józef Dziuba Nauczyciel WF Szkoła Podstawowa Nr w Miechowie Kryteria oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VI (chłopcy) Szkoły Podstawowej Nr w Miechowie. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CELUJĄCA 6 1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb (5). 2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły bądź też w innych formach działalności

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego I semestr Klasa V - dziewczęta, chłopcy IAŁ NAUCZANIA LEKKOALETYKA TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu niskiego 2. Skok w dal z miejsca 3. Marszobieg terenowy na dystansie 600m /800m 4. Rzut piłeczką

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM OSTROWSKO Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową takich składników jak: 1. Stopień opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEO 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Łódzkiej Zasady oceniania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SAMOKSZTACENIOWY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przewodniczący zespołu: Renata Mleczak I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego.

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego. Wymagania edukacyjne z WF-u 1 Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteriami oceniania. 2. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CEZARY BEDNARSKI PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŁASZCZOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OGÓLNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Celująca (6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego. w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej

Zespół Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego. w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej Wymagania edukacyjne z przedmiotu wychowanie fizyczne w zawodzie: Technik ekonomista Technik handlowiec Technik hotelarstwa Technik obsługi turystycznej dla kas I-IV na rok szkolny 2017/2018 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. STEFANA BATOREGO W BIŁGORAJU Nauczyciele: mgr Bożena Małek, mgr Jacek Spustek KRYTERIA OCENY:,,6 - OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KONSTANCINIE JEZIORNIE Cele oceniania: 1. Bieżące i systematyczne rozpoznanie poziomu i postępów w osiągnięciu przez uczniów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi bezpiecznie wykonać skoki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie V

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie V Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie V Cele nauczania wychowania fizycznego Wszechstronny rozwój organizmu, korygowanie wad postawy, przez odpowiedni dobór środków i metod stymulujących

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23

Wpisany przez Izabela Galas-Ziętal czwartek, 13 września :30 - Zmieniony czwartek, 26 listopada :23 KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Na ocenę wpływa : a) zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia b) strój sportowy ( biała koszulka, dowolne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV - VI Szkoła Podstawowa Nr 13 w Gorzowie Wlkp. Informacje wstępne: 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania na lekcjach wychowania fizycznego Ocena pracy ucznia Uczeń oceniany jest na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego. Na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VI Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VII SP LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA GIMNASTYKA PIŁKA KOSZYKOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego 36-200 Brzozów, ul. W. Pańki 2 SYSTEM I KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ELEMENTY SKŁADOWE OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SYSTEMATYCZNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2017/2018 w klasie II, III gimnazjum Imię i nazwisko nauczyciela Marek Szromba, Grzegorz Majcherczyk, Daniel Pochopień Wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie

Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 2 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W RATAJACH SŁUPSKICH Założenia ogólne. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE WYMAGANIA PRIORYTETOWE 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego rok szkolny 2018-2019. Na lekcjach wychowania fizycznego będą oceniane: -postawy wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała (strój, zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 1. Skala ocen W ocenianiu zarówno cząstkowym, jak i semestralnym oraz rocznym stosowane są następujące stopnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA ZASADY OCENIANIA SKALA OCEN: 1 niedostateczny 2 dopuszczający 3 dostateczny 4 dobry 5 bardzo dobry 6 celujący Uczeń może otrzymać

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT OCENY Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. OCENIANE BĘDĄ ; 1. Sumienne

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu wysokiego I semestr

TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Bieg na dystansie 60 m ze startu wysokiego I semestr 1 Wymagania Edukacyjne z Wychowania Fizycznego klasy IV -VIII na podstawie Programu nauczania,, Magia Ruchu Urszuli Białek, Joanny Wolfart- Piech (Wrocław 2017) Rok szkolny 2019/20 Obszar podlegający ocenianiu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. I PÓŁROCZE WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ. W klasie IV szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016 I. Wymagania priorytetowe LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Rok szkolny 2015/2016 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego oddziały gimnazjalne Cele edukacyjne w wychowaniu fizycznym: Wszechstronny

Bardziej szczegółowo

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne

VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Wychowanie Fizyczne VII Liceum Ogólnokształcące W Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wychowanie Fizyczne Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania Fizycznego dla czwartego etapu kształcenia kl.i-iii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich KLASY IV-VII I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO System punktowy KAŻDA JEDNOSTKA LEKCYJNA JEST PODSUMOWYWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: +1 punkt za przygotowanie do lekcji (strój sportowy biała koszulka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nauczyciele uczący: Renata Czerwińska, Roman Gojlik, Justyna Grankowska, Olga Piórkowska, Agnieszka Kmieć, Arkadiusz Majewski, Dariusz Kęsy Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum

Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum Warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania z wychowania fizycznego w klasie I III gimnazjum I CELE System oceniania z wychowania fizycznego jest elementem szczegółowych warunków i sposobu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Nauczyciel wychowania fizycznego: Paweł Mazur Przedmiotowy System Oceniania z W - F w klasach IV VI szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I - III GIMNAZJUM I. Uczniowie oceniani są głównie za wkład pracy na zajęciach, a także: postawę wobec zajęć wychowania fizycznego (tzn. strój

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Trafność i efektywność każdego przedsięwzięcia należy poddać ocenie. Ocenić ucznia to przedstawić jak najpełniejszą informację o jego aktywności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Ocena celująca (6)- poziom wymagań wykraczający Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

4. Aktywność na lekcji: a) aktywny, świadomy udział w zajęciach wychowania fizycznego,

4. Aktywność na lekcji: a) aktywny, świadomy udział w zajęciach wychowania fizycznego, Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wychowania fizycznego w Zespole Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej w oparciu o program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Podstawa prawna: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu Przedmiotowe Zasady Oceniania z wychowania fizycznego obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 15 im. SZARYCH SZEREGÓW w Kaliszu I Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I Z ZAJĘĆ SPORTOWYCH KL. I III GIMNAZJUM AD ASTRA W MILICZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W oparciu o zasadę przedmiotowego traktowania ucznia, zakładającą,

Bardziej szczegółowo

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1) bardzo. Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły.

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. Kryteria oceny z wychowania fizycznego Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego Program nauczania : Wychowanie fizyczne bliższe wartościom autorski program

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły. W systemie oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV-VI CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. 2. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI Przedmiotowy System Oceniania i wymagania edukacyjne Wychowanie fizyczne klasy IV - VI 1. Przedmiotowy System Oceniania przedstawia szczegółowe informacje dotyczące form i kryteriów oceniania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE Przedmiotowy System Oceniania WYCHOWANIE FIZYCZNE KRYTERIA OCENY UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Ocenianie ma na celu: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Szk. Podstawowej w Szczucinie Czym kieruję się i w jaki sposób oceniam uczniów klas IV-VI na lekcjach wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne w kl. IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SOBÓTCE w r. szk. 2013/2014 1. O jakości wystawionej oceny decyduje poziom, jaki reprezentuje uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Celem głównym wychowania fizycznego jest zaszczepienie nawyków systematycznego uczestnictwa przez całe życie w różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie VII I Formy i metody sprawdzania oraz oceniania osiągnięć uczniów. a. Ocenianiu podlegają: Umiejętności 1. Umiejętności ruchowe na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego kl IV -VI Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego (zgodnie ze szkolnym systemem oceniania) 1. Skala ocen Zarówno w ocenianiu cząstkowym,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Przedmiotowe zasady oceniania z wychowania fizycznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą Podstawą oceny z wychowania fizycznego jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Rzeczycy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego.

Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Przedmiotowe zasady oceniania uczniów Szkoły Podstawowej w Pudliszkach w zakresie wychowania fizycznego. Kryteria oceniania określa nauczyciele wychowania fizycznego zgodnie ze "Statutem Szkoły", "Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI I. Przedmiot oceny WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA VI Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA UCZNIÓW XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. LOTNICTWA POLSKIEGO Założenie: Każdy uczeń, który wykaże się zaangażowaniem i dobrą wolą może otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO klasy IV-VIII Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. CELUJĄCA ( 6 ) 1. Spełnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV Przy ustalaniu oceny z zajęć wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, nauczyciel bierze również pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego I. Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z : - Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Rok szkolny 2014/2015 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego

Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 100. Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Przedmiotowy system oceniania wychowania fizycznego Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego skorzystać. J. Śniadecki Wychowanie fizyczne należy traktować

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo