PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI

2 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i realizowanego w szkole programu nauczania uwzględniającego tę podstawę. 2. Na lekcjach języka polskiego oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych: umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia, samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace domowe, ćwiczenia, projekty, referaty, umiejętności prezentowania wiedzy, systematyczność pracy ucznia, zaangażowanie i kreatywność ucznia, umiejętność współpracy w grupie. 3. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 4. Ocenianiu bieżącemu podlegają następujące formy aktywności ucznia: pisemne prace klasowe (w tym testy, sprawdziany, klasówki, prace klasowe, dyktanda, diagnozujące testy przedmiotowe i międzyprzedmiotowe, wypracowania klasowe, prace pisemne wykonywane na zajęciach), kartkówki, odpowiedzi ustne (w tym odpowiedzi ustne ze wskazanego tematu (zadania), ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń samodzielnie wykonane na lekcji, recytacja poezji, fragmentów prozy), prace domowe (pisemne lub ustne prace, prace dodatkowe, referaty, projekty, prezentacje multimedialne, praca na lekcji, przygotowanie do zajęć, prace długoterminowe), czytelnictwo (nie więcej jednak niż trzy oceny w semestrze), sukcesy w konkursach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. 5. Ustalenia szczegółowe dotyczące oceniania bieżącego: Prace klasowe zapowiadane są tydzień wcześniej i poprzedzone omówieniem zakresu; przeprowadza się powtórzenie wiadomości. Ocenę niedostateczną uzyskaną z pracy klasowej (sprawdzianu) uczeń ma prawo poprawić w ciągu tygodnia. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się po zajęciach lekcyjnych.

3 Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku pracy klasowej (sprawdzianu) jest obowiązująca. Ocena uzyskana przez ucznia w wyniku poprawy jest obowiązująca przy zachowaniu ważności oceny pierwotnej obie są uwzględniane przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dziesięciu dni od dnia powrotu do szkoły. Jeśli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie zgłosił się w wyznaczonym terminie, wyznacza mu się kolejny nieprzekraczalny (do tygodnia od poprzedniego terminu). Niespełnienie tego wymogu skutkuje oceną niedostateczną i jest równoznaczne z nieopanowaniem przez ucznia danej partii materiału. Ze sprawdzianu uczeń otrzymuje tylko jedną ocenę; wyjątek mogą stanowić dyktanda. Krótkie (10-15-minutowe) sprawdziany (kartkówki) mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji i muszą być zapowiedziane dzień wcześniej. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kartkówkę z ostatniej lekcji (zamiast odpowiedzi). Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku przygotowania się do następnych zajęć, chyba, że jest to okres jednego tygodnia (wówczas czas na uzupełnienie wiadomości wynosi trzy dni). Uczeń ma prawo w ciągu semestru dwa razy zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (bz). Zgłoszenie braku pracy musi nastąpić przed rozpoczęciem zajęć, jednak nie może dotyczyć prac klasowych, sprawdzianów, wypracowań i innych prac domowych zadawanych z dużym wyprzedzeniem, przeczytania lektury. Po przekroczeniu limitu nieprzygotowań uczeń otrzymuje minusy trzy skutkują oceną niedostateczną. Niepoprawnie wykonaną pracę domową uczeń jest zobowiązany poprawić i ponownie oddać nauczycielowi do oceny w wyznaczonym przez niego terminie. Nieprzygotowanie pracy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Pracą domową jest również nieprzeczytanie tekstu literackiego. Jej niewykonanie skutkuje oceną niedostateczną. Brak odpowiednich materiałów na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie. Nie każda praca domowa jest oceniana bieżące codzienne prace domowe są oceniane wybiórczo. Nie dotyczy to prac długoterminowych. Każdą brakującą pracę uczeń zobowiązany jest uzupełnić i okazać nauczycielowi na następnych zajęciach. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną. Aktywność ucznia oceniana jest za pomocą plusów - pięć daje ocenę bardzo dobrą.

4 6. Ocena prac pisemnych z języka polskiego. Rodzaje prac Testy zamknięte, testy otwarte, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne, zadania domowe. Zgodnie ze skalą procentową: Sposób oceniania 100% wraz z zadaniem dodatkowym (jeśli jest) - celujący % - bardzo dobry 90 75% - dobry 74 51% - dostateczny 50 35% - dopuszczający 34 0% - niedostateczny 0 błędów - celujący 1 błąd - bardzo dobry 2 3 błędy - dobry 4 błędy - dostateczny Dyktanda 5 6 błędów - dopuszczający 7 i więcej błędów - niedostateczny UWAGI: błędy pierwszorzędne dotyczą pisowni z ó, u, ż, rz, ch, h; 3 błędy drugorzędne (pisownia z nie, użycie wielkiej i małej litery, ę, em, en itp.) = 1 błąd pierwszorzędny; 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd pierwszorzędny

5 Wkład w pracę (obserwacja nauczyciela) 0 3 punkty Umiejętność pracy w grupie (relacje interpersonalne) 0 3 punkty Wynik pracy (prezentacja ustna lub graficzna) 0 3 punkty Praca w grupach 9 punktów bardzo dobry 7 8 punktów dobry 6 punktów dostateczny 4 5 punkty dopuszczający 0 3 punkty niedostateczny Maksymalnie 10 punktów, na które składa się: Temat (T): 1 p. - poprawność merytoryczna, zrozumienie tematu, 1 p. - wyczerpanie tematu, walory pracy, bogate słownictwo Styl (S): Prace stylistyczne prace klasowe 1 p. - odpowiedni do zaproponowanej przez nauczyciela formy, Kompozycja (K): 1 p. - poprawna budowa pracy (trójdzielność, akapity), estetyka pracy Język (J): 2 p. poprawność językowa 1 p. wypowiedź logicznie uporządkowana, spójna, zawiera nawiązania między poszczególnymi częściami Zapis (Z):

6 2 p. - poprawność ortograficzna 1 p. - poprawność interpunkcyjna UWAGA Sprawdzona przez nauczyciela praca literacka winna zawierać zapis liczby punktów uzyskanych przez ucznia za poszczególne kategorie, krótką czytelną dla ucznia klasyfikację błędów, wskazówki, recenzję, ocenę, podpis nauczyciela i datę. 7. Każdorazowo, oddając uczniom sprawdzone i ocenione prace pisemne, nauczyciel podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której oceniał pracę. Uczeń ma prawo przeanalizować otrzymaną ocenę w dniu, w którym został poinformowany o wynikach. 8. Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka. 9. Przy ocenie ustnych wypowiedzi ucznia nauczyciel uwzględnia: sposób prezentacji, zgodność z tematem, kompozycję wypowiedzi, styl wypowiedzi. 10. Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie. 11. Zasady pracy z uczniem o indywidualnych potrzebach edukacyjnych: 1) W pracy z uczniami o indywidualnych potrzebach edukacyjnych uwzględniane będą zalecenia i wskazówki zawarte w opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno pedagogicznej. 2) Dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia powinno być indywidualne, określone czasowo i po upływie wyznaczonego okresu korygowane, aby ucznia motywować do pracy. Obniżenie wymagań nie zwalnia ucznia z pracy nad sobą. Ocena wystawiana uczniowi powinna stymulować jego rozwój i być oceną wspierającą, dlatego też oceniane może być estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego. O okresowym obniżeniu wymagań zostają poinformowani uczeń i klasa. 3) W pracy z uczniem z dysleksją, dysortografią, dysgrafią w zależności od potrzeb ucznia stosować następujące zasady:

7 Jeżeli dziecko nie czuje się na siłach, ma prawo zrezygnować z głośnego czytania na forum klasy. Warto wskazywać wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzać technikę czytania ucznia. Dawać więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu. Jeśli to możliwe - sprawdziany i kartkówki przygotowywać w formie testów. Sprawdziany i kartkówki oceniać na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i poprawności językowej, nie zaś zapisu i ortografii. Czytanie lektur szkolnych rozłożyć w czasie, pozwalać na korzystanie z książek,,mówionych. Raczej nie angażować do konkursów czytania. Uwzględniać trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem, dawać więcej czasu, instruować lub zalecać przeczytanie tekstu wcześniej w domu. Częściej sprawdzać zeszyty szkolne ucznia, ustalić sposób poprawy błędów, czuwać nad wnikliwą ich poprawą, oceniać poprawność i sposób wykonania prac (uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe). Dać uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie; można też dawać teksty z lukami lub pisanie z pamięci. Wskazane jest, by sprawdzian ortograficzny obejmował jeden rodzaj trudności. Dyktanda sprawdzające można organizować indywidualnie - błędów nie omawiać wobec całej klasy. W przypadku trudności w redagowaniu wypowiedzi pisemnych - uczyć tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji, w razie potrzeby skracać notatki. W przypadku trudności z odczytaniem pracy odpytać ucznia ustnie. Pozwalać na wykonywanie prac na komputerze. Stosować wzmocnienia pozytywne, stwarzać atmosferę spokoju i wzajemnego zaufania. 4) Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych. 12. Kryteria oceny uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim umiarkowanym i znacznym: 1) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim: a) Założenia systemu oceniania: Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej uprawnionej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

8 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. Ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego programu dostosowanego do jego indywidualnych możliwości (program indywidualny, modyfikacje programowe). Ocena powinna uwzględniać możliwości dziecka, wkład pracy, wysiłek włożony w wykonanie zadania. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o rok czas nauki na każdym etapie edukacji. b) Ocenianie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasie IV VI: Skala ocen bieżących i klasyfikacyjnych w klasie IV-VI jest zgodna z przyjętym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest dla każdego ucznia indywidualnie przez nauczyciela przy współpracy z nauczycielem wspomagającym. 2) Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym: Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umiarkowanym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania. Ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami. 13. Na ocenę semestralną składają się następujące oceny cząstkowe: 1) przynajmniej 3 oceny za prace klasowe, 2) przynajmniej 1 ocena ze stosowania w praktyce zasad pisowni (dyktando), 3) przynajmniej 1 ocena za kartkówkę, 4) przynajmniej 1 ocena za odpowiedź ustną,

9 5) przynajmniej 1 ocena za recytację poezji lub fragmentu prozy, 6) przynajmniej 1 ocena za pracę długoterminową, 7) przynajmniej 2 oceny za pisemne prace domowe, 8) po 1 ocenie za diagnozę wstępną i końcową. 14. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna są wyrażone w skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Obejmuje osiągnięcia uczniów z pierwszego i drugiego semestru; nie ma charakteru średniej arytmetycznej uzyskanej z ocen cząstkowych ani też ważonej z ocen bieżących. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej określa Wewnątrzszkolny System Oceniania. Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa IV Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, - opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, Ocena dopuszczająca - wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, - rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, - poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, - zna treść lektur. - odtwarza przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (opowiadanie), - podejmuje próby opisania wyglądu postaci, np. kolegi, - zna kompozycję i układ listu, - na lekcji podejmuje próby zredagowania krótkiego i prostego tekstu użytkowego. - zna podstawowe części mowy: rzeczownik i czasownik, - rozpoznaje czasownik i - z pomocą nauczyciela - określa formy, - dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, - rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, - rozpoznaje zdanie, - rozpoznaje głoski, - poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu

10 wypowiedzeń. - rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w tekście kultury, - poprawnie wskazuje fragment lektury ilustrujący określony temat, - opanował w stopniu dostatecznym ortografię, Ocena dostateczna - odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora tekstu literackiego, - rozumie terminy opis i opowiadanie, - zna pojęcia bajka, baśń. - samodzielnie wypisuje z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. - samodzielnie rozpoznaje części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, - w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, - wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania: podmiot i orzeczenie, - poprawnie określa funkcję głoski i w wyrazie, - nazywa przypadki i wymienia ich pytania. - odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, - samodzielnie sporządza plan wydarzeń, - opanował w stopniu dobrym ortografię, Ocena dobra - wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, - poprawnie redaguje dialog, - w utworze poetyckim wyróżnia epitety i porównania, - redagowane przez ucznia formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. - rozpoznaje liczebnik, - odmienia wyrazy przez przypadki. - odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego.

11 Szkoła Podstawowa w Dunowie, Dunowo 11, Świeszyno Ocena bardzo dobra - zna cechy gatunkowe baśni i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, - do własnego opowiadania wprowadza elementy opisu, dialogu, - samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat, - samodzielnie ocenia postępowanie bohaterów i uzasadnia swą opinię. - umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, - poprawnie samodzielnie redaguje opowiadanie i opis. - opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, - całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, - samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, - zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. Ocena celująca - wykazuje zainteresowanie przedmiotem, - czyta i zna dodatkowe teksty literackie wykraczające poza kanon lektur szkolnych, - orientuje się w zagadnieniach dotyczących języka, literatury i kultury bardziej niż wymaga tego program nauczania, jest aktywny, - uzyskuje tytuł laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu gminnego, kuratoryjnego, ministerialnego.

12 Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa V Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - zna formy wypowiedzi poznane w klasie czwartej, - opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, Ocena dopuszczająca - wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, - rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, - poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, - zna treść lektur. - w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, - odtwarza przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), - potrafi opisać wygląd, np. kolegi, i podać kilka cech charakteru, - zna kompozycję i układ listu, - zna podstawowe części mowy, - rozpoznaje czasownik i - z pomocą nauczyciela - określa ich formy, - dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, - rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, - potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. - rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, - rozpoznaje głoski, - poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń.

13 Szkoła Podstawowa w Dunowie, Dunowo 11, Świeszyno - rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w dziele literackim, - poprawnie wyszukuje fragmenty lektury do charakterystyki postaci, - opanował w stopniu dostatecznym ortografię, Ocena dostateczna - wskazuje cechy bohaterów literackich, - odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, - rozumie pojęcia dialog, opis, opowiadanie, - zna pojęcia bajka, baśń, mit legenda powieść. - samodzielnie wypisuje z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. - samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę, - zna liczebnik, - w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, - wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, - określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. - odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, - samodzielnie redaguje formę sprawozdania, - opanował w stopniu dobrym ortografię, - wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, - samodzielnie sporządza plan wydarzeń, - rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu, Ocena dobra - poprawnie redaguje dialog, - w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, - odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. - formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. - wskazuje oboczności głosek na prostych przykładach, - rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych, - rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, - odróżnia związek główny od związków pobocznych, - zna rodzaje określeń (części zdania:

14 przydawka, dopełnienie, okolicznik), - rozumie pojęcia związku zgody, rządu i przynależności, - rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady. Ocena bardzo dobra - zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, - we własnym opowiadaniu umieszcza elementy opisu, dialogu, - umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, - poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą. - opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, - całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, - samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, określa temat, - samodzielnie ocenia postępowanie bohaterów, wyjaśnia ich motywację. - samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, - dokładnie analizuje zdania złożone, - zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. - wykazuje zainteresowanie przedmiotem, Ocena celująca - czyta i zna dodatkowe teksty literackie wykraczające poza kanon lektur szkolnych, - orientuje się w zagadnieniach dotyczących języka, literatury i kultury bardziej niż wymaga tego program nauczania, jest aktywny, - uzyskuje tytuł laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu gminnego, kuratoryjnego, ministerialnego.

15 Kryteria oceniania z języka polskiego Klasa VI Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o języku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - zna formy wypowiedzi poznane w klasie piątej (opis, opowiadanie), - opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, Ocena dopuszczająca - wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, - rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, - korzysta z objaśnień wyrazów i zwrotów umieszczonych pod tekstem, - poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, - zna treść lektur. - w formie opowiadania przedstawia wybrany fragment lektury, - odtwarza przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), - potrafi opisać wygląd postaci, np. kolegi, i podać kilka cech charakteru, - zna kompozycję i układ listu, - potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. - zna podstawowe części mowy, - rozpoznaje czasownik i określa jego formy przy pomocy nauczyciela, - dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, - rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, - rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, - rozpoznaje głoski, - poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. Ocena dostateczna - rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne w dziele literackim, - poprawnie wyszukuje fragmenty lektury do charakterystyki postaci, - opanował w stopniu dostatecznym ortografię, - wskazuje cechy bohaterów literackich, - odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora - samodzielnie wypisuje z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji, - podejmuje próby porządkowania - samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę, - zna liczebnik,

16 tesktu, - zna pojęcia dialog, opowiadanie, życzenia, przepis, instrukcja, opis, - porządkuje wydarzenia, uwzględniając związki przyczynowo - skutkowe, własnej wypowiedzi, - przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu. - w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, - wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, - sporządza wykres zdania pojedynczego, - zna pojęcia bajka, baśń, mit, legenda powieść, - określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. - samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. - czyta płynnie, przejrzyście, intencjonalnie, - samodzielnie redaguje formę sprawozdania, - opanował w stopniu dobrym ortografię, - odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, - samodzielnie sporządza plan wydarzeń, - rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu, Ocena dobra - wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, - poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, instrukcję, przepis, list, życzenia, - w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, - formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, - przekaz jest uporządkowany, czytelny, wszystkie jego elementy - powiązane w logiczną całość. - zna pojęcie oboczności głosek, wskazuje przykłady, - rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych, - rozumie pojęcie zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie, - odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. - odróżnia związek główny od związków pobocznych, - zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik), - rozumie pojęcia związku zgody,

17 rządu i przynależności, - sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, - rozumie pojęcie akcentu (przykłady). Ocena bardzo dobra - zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, - do własnego opowiadania wprowadza elementy opisu, dialogu, - samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, określa jego temat, - samodzielnie ocenia postępowanie bohaterów, określa motywy ich działania. - umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, - poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, - różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, - zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich argumentów, - buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym. - opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, - całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, - samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, - dokładnie analizuje zdanie złożone, - zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. Ocena celująca - wykazuje zainteresowanie przedmiotem, - czyta i zna dodatkowe teksty literackie wykraczające poza kanon lektur szkolnych, - orientuje się w zagadnieniach dotyczących języka, literatury i kultury bardziej niż wymaga tego program nauczania, jest aktywny, - uzyskuje tytuł laureata lub finalisty przedmiotowego konkursu gminnego, kuratoryjnego, ministerialnego.

18 Przedmiotowy System Oceniania jest spójny z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Szkoły Podstawowej w Dunowie. Jako nadrzędny dokument Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje wszelkie kwestie nierozstrzygnięte zapisami niniejszego.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYK POLSKI 30.08.2016 17:26 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO Marzena Naumowicz Nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole podstawowej z Oddz. Przedszkolnym w Kątach Op. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: -

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. 2. Program nauczania języka polskiego Między nami, DKW-4014-37/01. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII Zespół humanistyczny SP nr 5 w Piasecznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO dotyczy uczniów klasy VII i VIII KATEGORIE OCEN BIEŻĄCYCH 1. Test kompetencyjny przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy:

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy: Ocena dopuszczaj ca Kryteria oceniania z j zyka polskiego Klasa IV Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o j zyku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - w formie opowiadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 Opracowała: Iwona Rój Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: - poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowane na podstawie programów nauczania Myśli i słowa, Słowa z uśmiechem i Między nami 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V Zasady ogólne Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW ZASADY PSO 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań oraz sposobach uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : Anna Żądło-Sobiepańska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi nauczyciel : 1. Ocenie podlegają: słuchanie, mówienie (wypowiedzi zarówno w języku rodzimym jak i w języku francuskim,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE Wymagania i ocenianie na lekcjach języka polskiego są zgodne z zasadami WSO. Dodatkowo na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. PRAŁATA JÓZEFA BIGUSA W BANINIE DLA KLAS IV-VIII Wymagania i ocenianie na lekcjach języka polskiego są zgodne z zasadami WSO.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie klasach II- III Gimnazjum

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie klasach II- III Gimnazjum Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie klasach II- III Gimnazjum Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: Robert Warot Agnieszka Kania,,Dziś

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego I. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO. 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: A) odpowiedzi ustne, które obejmują maksymalnie materiał

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 7 w Tychach - rok szkolny 2017/2018. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

Zespół Szkół nr 7 w Tychach - rok szkolny 2017/2018. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Wioletta Gałka, Ewa Lukas, Dorota Pardon I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAJZUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W POSKWITOWIE Strona 1 Wymagania edukacyjne 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Przedmiotowy system oceniania z chemii Przedmiotowy system oceniania z chemii Obszary oceniania 1. Przedmiotem oceniania są następujące obszary: wiadomości przedmiotowe: zgodne z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VIII I. ZASADY OGÓLNE Cele PSO: sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności mobilizuje ucznia do dalszej pracy stymulowanie

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 * PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1O Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak, Marzena Rokaszewicz, I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia. Pomaga w wprowadzaniu stałej kontroli jakości nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1) Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019

JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego oraz wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego oraz wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego oraz wymagania edukacyjne w klasach IV-VIII mgr Joanna Niemczyk mgr Barbara Mikuta 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Nauczyciel na lekcjach języka polskiego

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Podstawa prawna do opracowania przedmiotowego systemu oceniania: 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach Opracowanie: mgr Alicja Górska -Szwed, mgr Iwona Grabowska Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI W XXXV LO IM. BOLESŁAWA PRUSA 1. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z WZO 2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne ( prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII Zawartość: Kontrakt Rozdział I Narzędzia i metody oceniania.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. B. Prusa 1. Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z WZO 2. Ocenianiu podlegają następujące formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo SKALA OCEN Oceny bieżące i oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III)

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) Zespół Szkół n7 w Tychach nauczyciel: Wioletta Gałka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. 1.Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) 1 GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI (aktualizacja IX 2015) ZASADY 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO. 2. Przy ocenach cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego ZASADY OCENIANIA 1. Zasady PSO są zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 3. Prace

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z jęz. polskiego jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI. Informowanie uczniów o zasadach przedmiotowego systemu oceniania: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych i informatyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W Gimnazjum Nr 4 Sportowym w Zielonej Górze Ocenianie osiągnięć polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jolanta Wójtowicz-Kut. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Anna Zahacka Jolanta Wójtowicz-Kut Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie to: integralna część procesu nauczania proces

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI nauczyciel: Sławomira Chmiel Iwona Wolna-Biały Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN Statutem Centrum Oświatowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI :

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego w klasach IV VI : Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 18 w SOSNOWCU Zasady oceniania: Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami jawności i sprawiedliwości. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego sporządzono w oparciu o: - Statut Szkoły - Podstawę programową. I. Umiejętności oceniane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego. klasa IV I SEMESTR waga II SEMESTR waga. Klasy V-VI

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego. klasa IV I SEMESTR waga II SEMESTR waga. Klasy V-VI Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Przedmiotowy zasady oceniania zawierają: sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (tabele poniżej) klasa IV Głośne czytanie 1 Głośne czytanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie Nauczyciele realizujący: Agnieszka Wąs Violetta Ptasznik Marta Maciejowska Renata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ W OSIEKU JASIELSKIM Opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI 104 JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I. Obszary podlegające kontroli. Przedmiotem kontroli powinna być znajomość treści programowych i umiejętne stosowanie ich w praktyce.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Zasadami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo