SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO. w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIUM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej w Bierutowie Opracowane przez mgr Joannę Węgrzyn-Bardo

2 SKALA OCEN Oceny bieżące i oceny śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne wyraża się w stopniach zgodnych ze skalą stopni szkolnych: stopień celujący 6 cel stopień bardzo dobry 5 bdb stopień dobry 4 db stopień dostateczny 3 dst stopień dopuszczający 2 dop stopień niedostateczny 1 ndst W odniesieniu do ocen bieżących, cząstkowych w klasach IV VI można stosować przy stopniu z przodu lub tyłu znaki: 1) + więcej niż... 2) - - mniej niż... 3) oceny powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego z dopuszczalnymi, odpowiednimi skrótami (na przykładzie oceny dobrej ): +4 więcej niż dobry 4 dobry -4 mniej niż dobry W celu uzyskiwania dogłębnej informacji na temat postępów ucznia w nauce, nauczyciel może wpisywać w dzienniku inne znaki: np. nieprzygotowanie bz - brak zadania oraz stosować zapisy w rożnych kolorach.

3 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Kryterium oceniania z języka polskiego Kształcenie literackie i kulturalne poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, zna treść lektur rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, rozumie pojęcia opis i opowiadanie, zna pojęcia bajka, baśń. odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, poprawnie redaguje dialog, w utworze poetyckim wyróżnia epitety i porównania, odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. KLASA IV Formy wypowiedzi w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury, odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), podejmuje próby opisania wyglądu np. kolegi, zna kompozycję i układ listu, na lekcji podejmuje próby zredagowania krótkiego i prostego tekstu użytkowego. poprawnie wyszuka fragment lektury na określony temat, samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. samodzielnie sporządza plan zdarzeń, formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. Nauka o języku opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, zna podstawowe części mowy: rzeczownik i czasownik, rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, rozpoznaje zdanie, rozpoznaje głoski, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. opanował w stopniu dostatecznym ortografię, samodzielnie rozpoznaje części mowy: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek, w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania: podmiot i orzeczenie, określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość, nazywa przypadki i ich pytania. opanował w stopniu dobrym ortografię, rozpoznaje liczebnik, odmienia wyrazy przez przypadki.

4 Ocena bardzo dobra zna cechy gatunkowe baśni i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat, samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, poprawnie samodzielnie redaguje opowiadanie i opis. opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. Ocena celująca wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta i zna dodatkowe teksty, orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

5 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Kształcenie literackie i kulturalne poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, zna treść lektur rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, wskazuje cechy bohaterów, odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, rozumie pojęcia: dialog, opis i opowiadanie, zna pojęcia bajka, baśń, mit legenda, powieść. odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, poprawnie redaguje dialog, w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne, odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, KLASA V Formy wypowiedzi zna formy wypowiedzi z klasy IV, w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury, odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), potrafi opisać wygląd, np. kolegi i podać kilka cech charakteru, zna kompozycję i układ listu, potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji. samodzielnie redaguje formę sprawozdania, samodzielnie sporządza plan zdarzeń, formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem. umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z Nauka o języku opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, zna podstawowe części mowy, rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, rozpoznaje głoski, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. opanował w stopniu dostatecznym ortografię, samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę, zna liczebnik, w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. opanował w stopniu dobrym ortografię, rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu, zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach, rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki

6 we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie ideę, temat, samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. częścią komentującą. wyrazowe w zdaniach, samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, dokładnie analizuje zdanie złożone, zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. Ocena celująca wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta i zna dodatkowe teksty, orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

7 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Kształcenie literackie i kulturalne poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym, rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu, korzysta z objaśnień wyrazów i zwrotów pod tekstem, poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów, zna treść lektur. rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne, wskazuje cechy bohaterów, odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora, zna pojęcia: dialog, opowiadanie, życzenia, przepis, instrukcja, opis, porządkuje wydarzenia uwzględniając związki przyczynowo-skutkowe, zna pojęcia bajka, baśń, mit, legenda powieść, samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle. czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie, odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości, wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu, poprawnie redaguje dialog, opis, opowiadanie, instrukcję, przepis, list, życzenia, w utworze poetyckim wyróżnia środki KLASA VI Formy wypowiedzi zna formy wypowiedzi z klasy V (opis, opowiadanie), w formie opowiadania przedstawi wybrany fragment lektury, odtworzy przebieg wycieczki i imprezy szkolnej (sprawozdanie), potrafi opisać wygląd, np. kolegi i podać kilka cech charakteru, zna kompozycję i układ listu, potrafi zredagować krótki i prosty tekst użytkowy. poprawnie wyszuka fragment lektury do charakterystyki postaci, samodzielnie wypisze z tekstu nazwiska bohaterów, nazwy miejsc akcji, podejmuje próby porządkowania własnej wypowiedzi, przestrzega zasad poprawnej kompozycji tekstu. samodzielnie redaguje formę sprawozdania, samodzielnie sporządza plan zdarzeń, formy wypowiedzi charakteryzują się poprawną kompozycją, odpowiednią treścią, bogatym słownictwem, przekaz jest uporządkowany czytelny, wszystkie elementy powiązane w logiczną Nauka o języku opanował w stopniu dopuszczającym ortografię, zna podstawowe części mowy, rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela, dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami, rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę, rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania, rozpoznaje głoski, poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń. opanował w stopniu dostatecznym ortografię, samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formę, zna liczebnik, w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe, wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania, sporządza wykres zdania pojedynczego, określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość. opanował w stopniu dobrym ortografię, rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu, zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach, rozumie stosunki współrzędności, i podrzędności zespołów składniowych, rozumie pojęcie zdania

8 Ocena bardzo dobra stylistyczne, odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego. zna cechy gatunkowe bajki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku, we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu, samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie ideę, temat, samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów. całość. umiejętnie wprowadza dialog do opowiadania, poprawnie samodzielnie redaguje sprawozdanie z częścią komentującą, różnicuje wypowiedzi w zależności od adresata, zajmuje stanowisko w rozmowie, używając odpowiednich Argumentów, buduje wypowiedź bogatą pod względem leksykalnym i składniowym. złożonego współrzędnie i podrzędnie, odróżnia związek główny od związków pobocznych, zna rodzaje określeń (części zdania: przydawka, dopełnienie, okolicznik), rozumie pojęcie związku zgody, rządu i przynależności, sporządza wykres zdania pojedynczego i złożonego, rozumie pojęcie akcentu (przykłady). opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię, całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach, samodzielnie rozpoznaje wszystkie części zdania, dokładnie analizuje zdanie złożone, zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania. Ocena celująca wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta i zna dodatkowe teksty, orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, jest aktywny, bierze udział (z dobrymi wynikami) w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

9 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ KRYTERIA OCENIANIA I PRACY DZIECI Z DYSFUNKCJAMI Na lekcjach języka polskiego indywidualizowana jest praca z uczniem. O formie indywidualizacji decyduje nauczyciel. I. Zasady pracy z uczniem z dysfunkcjami Dysfunkcje nie zwalniają ucznia z obowiązku opanowania materiału przewidzianego podstawą programową. Uczeń dyslektyczny podlega w większości tym samym kryteriom i formom oceniania, co pozostali uczniowie. 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej /publicznej bądź niepublicznej/, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 2. Uczeń posługuje się wszystkimi formami wypowiedzi pisemnej poznanymi w danej klasie, przy czym o ocenie decyduje treść i zawartość merytoryczna, a nie sposób zapisu i poprawność ortograficzna. 3. Sprawdziany i kartkówki oceniane są na podstawie poziomu opanowanej wiedzy, stylu i poprawności językowej z pominięciem poprawności ortograficznej. 4. Na lekcji nie jest sprawdzana technika głośnego czytania tekstów nowych. 5. Uczeń uczestniczy w klasowych dyktandach i ćwiczeniach sprawdzających poziom opanowania zasad ortograficznych, jednakże błędy zaznaczone przez nauczyciela stanowią podstawę do dalszych ćwiczeń; niezadowalająca ucznia ocena nie jest wpisywana do dziennika. Formy sprawdzenia i oceniania postępów w zakresie ortografii to: - dyktanda z komentarzem, - sprawdziany z okienkiem ortograficznym, - inne ćwiczenia ortograficzne. Zakres sprawdzianu ortograficznego powinien obejmować jeden rodzaj trudności ortograficznej. 6. Podczas pisania wypracowań, sprawdzianów, kartkówek wydłuża się czas pracy ucznia. 7. Uczeń wykonuje wszystkie zadania domowe, systematycznie prowadzi zeszyt, zobowiązany jest do systematycznej poprawy popełnianych przez siebie błędów zgodnie ze wskazówkami nauczyciela (ustnymi lub pisemnymi) zawsze korzystając ze Słowniczka ortograficznego. 8. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia słowniczka trudnych wyrazów w zeszycie przedmiotowym. 9. Jeżeli zdarzy się, że praca ucznia jest nieczytelna, nauczyciel ocenia ją po odczytaniu jej przez autora. 10. Na równych prawach ocenia się brudnopis i czystopis pracy pisemnej powstałej w klasie. 11. Uczeń może zapisywać treści drukowanymi literami (w klasie), w domu natomiast przy użyciu komputera. 12. Uczeń może zapoznawać się z wersją audio lektury (tzw. książka mówiona). 13. Nie ocenia się estetyki zeszytu. Przy ocenie zeszytu przedmiotowego, brane są pod uwagę kompletne i poprawne pod względem merytorycznym notatki. 14. Uczniowie o osłabionej pamięci słuchowej maja możliwość wydłużenia terminu pamięciowego opanowania wiersza lub fragmentu prozy (wg uznania nauczyciela). 15. Największe znaczenie dla oceny końcowej ucznia z przedmiotu mają: wysiłek ucznia, jego starania i motywacja oraz stopień zainteresowania przedmiotem, obowiązkowość i poziom wypowiedzi ustnych. 16. Uczeń dyslektyczny wraz z rodzicem powinni systematycznie i rzetelnie pracować w porozumieniu z nauczycielem w kierunku pokonywania trudności szkolnych.

10 II. Zasady pracy z uczniem zdolnym: udział uczniów w konkursach przedmiotowych, praca w kołach zainteresowań, zaangażowanie w pomoc koleżeńską, rozwiązywanie zadań dodatkowych. III.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej: 1)Jeśli uczeń nie zgadza się z oceną semestralną / roczną proponowaną przez nauczyciela, może ją poprawić o jeden stopień. 2)Uczeń ma obowiązek poinformować nauczyciela o chęci poprawy oceny najpóźniej trzy dni od momentu przekazania informacji o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej. 3)Warunki szczegółowe: a)uczeń poprawiający ocenę nie może mieć więcej niż dwu niezaliczonych sprawdzianów lub prac klasowych (z usprawiedliwionych przyczyn), musi przedstawić nauczycielowi uzupełnione i poprawione wszystkie zadania domowe i ćwiczenia ortograficzne, b)uczeń poprawiający ocenę na celującą nie może mieć ocen niedostatecznych za pracę na lekcji, nie może mieć ocen niedostatecznych za brak zadań domowych, może mieć najwyżej dwie oceny za testy, sprawdziany i prace klasowe niższe niż bardzo dobry musi mieć osiągnięcia w konkursach (ortograficzny lub recytatorski lub literacki) co najmniej na szczeblu miejskim, c)uczeń poprawiający ocenę na bardzo dobry nie może mieć ocen niedostatecznych za pracę na lekcji, nie może mieć ocen niedostatecznych za brak zadań domowych, może mieć najwyżej dwie oceny za testy, sprawdziany i prace klasowe niższe niż dobry, d)uczeń poprawiający ocenę na dobry nie może mieć ocen niedostatecznych za pracę na lekcji, nie może mieć więcej niż dwu ocen niedostatecznych za brak zadania domowego, może mieć najwyżej dwie oceny za testy, sprawdziany i prace klasowe niższe niż dostateczny, e)uczeń poprawiający ocenę na dostateczny może mieć najwyżej jedną ocenę niedostateczną za pracę na lekcji i najwyżej dwie oceny niedostateczne za brak zadania domowego oraz nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną za testy, sprawdziany i prace klasowe. 4) Sposób uzyskania oceny semestralnej/rocznej wyższej niż przewidywana: uczeń w terminie wyznaczonym poza lekcjami przystępuje do sprawdzianu złożonego z części pisemnej i ustnej. IV. UWAGI KOŃCOWE 1. Nauczyciel zaznajamia uczniów z Kryterium Oceniania na początku roku szkolnego oraz na bieżąco udostępnia ten dokument uczniom i rodzicom w pracowni języka polskiego. 2. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów, a oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/ prawnych opiekunów. 3. W czasie zajęć uczeń przestrzega zasad dobrego zachowania i wykonuje polecenia nauczyciela związane z realizacją lekcji. 4. Uczeń na każdą lekcję języka polskiego przynosi: zeszyt, podręcznik i ćwiczenia. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego jest obowiązkowe i podlega ocenianiu. 5. Pierwszego dnia po chorobie uczeń nie musi mieć zadania domowego. Uczeń po nieobecności trwającej minimum 5 dni (roboczych) ma prawo do kilkudniowego (zależne od długości absencji) okresu na nadrobienie zaległości. Nie ocenia się ucznia do 3 dni po dłuższej, trwającej co najmniej dwa tygodnie, usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 6. Każdy sprawdzian można poprawić raz; o zakresie materiału, formie i trybie poprawy decyduje nauczyciel. 7. Wszystkie prace kontrolne uczeń musi poprawić, czyli dokonać analizy i korekty popełnionych błędów. Następnie dać rodzicom ( prawnym opiekunom ) do podpisania i zwrócić nauczycielowi w wyznaczonym terminie. 8. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią matematyczną ocen cząstkowych. Ocena sumuje pracę za cały semestr / rok szkolny i wyliczana jest przy pomocy średniej ważonej. Oceny cząstkowe mają różną wagę:

11 # Sprawdziany, prace klasowe 10 pkt; # Kartkówka, odpowiedź, znajomość lektur, czytanie ze zrozumieniem 5 pkt; # Dyktando 3pkt; # Czytanie głośne, prace domowe 2 pkt; # praca w grupach, wykonanie projektu, aktywność na lekcji oraz prowadzenie zeszytu 1 pkt Przykład: waga 10 - oceny: 3, 3+ waga 5 - oceny: 5, 4, 4 -, 1 waga 3 - oceny: 3, 5 waga 2 - oceny: 5, 4+, 2, Obliczanie średniej ważonej oceny: (3+3,5)*10 + (5+4+3,75+1)*5 +(3+5)*3+ (5+4,5+2)*2 2*10+4*5+2*3+3*2 = 162,75/52 = 3,13 ocena- dostateczny 9. Brak odpowiednich materiałów potrzebnych na lekcję traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji. 10. Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego. Jej niewykonanie skutkuje oceną niedostateczną. 11. Nauczyciel w dniu rozdawania sprawdzonych prac podaje do wiadomości uczniów skalę punktową, według której oceniany był sprawdzian,praca klasowa, wypracowanie. 12. Uczeń ma prawo przeanalizować ocenę otrzymaną z pracy pisemnej w dniu, w którym zostaje poinformowany o wynikach. 13. Nauczyciel ma obowiązek, na prośbę ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna), uzasadnić wystawioną ocenę. 14. Rodzic w obecności nauczyciela ma prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka. 15. Wszelkie plagiaty karane są oceną niedostateczną. 16. Forma i sposób informowania o postępach i zagrożeniach uczniów jest zgodna z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 17. Roczna ocena niedostateczna może być poprawiana zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem. 18. Uczniowie nie mogą w zeszytach przedmiotowych i na sprawdzianach pisać flamastrami i czerwonym długopisem (zastrzeżonym dla nauczyciela) oraz na sprawdzianach używać korektorów. 19. Nauczyciel gromadzi przez rok prace sprawdzające, które na prośbę rodziców udostępnia im do wglądu w czasie konsultacji, wywiadówek bądź spotkań indywidualnych. Po zakończeniu roku szkolnego można je odebrać u nauczyciela. 20. Niezgłoszenie nauczycielowi na początku lekcji braku pracy domowej, zeszytu, itp. upoważnia nauczyciela do wystawienia stopnia niedostatecznego. 21. Uczeń zawsze może zwrócić się do nauczyciela o pomoc i wsparcie. 22. Uczeń nie może otrzymać ponownie oceny niedostatecznej za ten sam zakres wiedzy i umiejętności. 23. Za ocenę pracy grupy ponoszą odpowiedzialność w równym stopniu wszyscy członkowie grupy. 24. Uczeń ma prawo do: dwukrotnego w semestrze nieprzygotowania się do lekcji bez podania przyczyny. Jeżeli brak pracy domowej lub nieprzygotowanie do lekcji wystąpiły z ważnych obiektywnych powodów, nauczyciel może odstąpić od konsekwencji wpisania nieprzygotowania, czy oceny niedostatecznej.

12 ZAŁACZNIK nr 1. Ocenianie prac klasowych, prac domowych i wypracowań. W pracach pisemnych ucznia ocenie podlegać będzie poziom merytoryczny pracy (zgodność treści pracy z tematem, dobór materiału i jego wykorzystanie w pracy, umiejętność wnioskowania, uzasadniania sądów, wartościowania), jej poziom kompozycyjny (posługiwanie się określoną formą wypowiedzi, kompozycja pracy, spójność tekstu, estetyka pracy) oraz poziom językowy pracy (zgodne z normą posługiwanie się fleksją, frazeologią i składnią, dobór słownictwa, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna). Prace pisemne zawierają recenzję tłumaczącą ocenę, podkreślającą zalety i informującą o elementach, które należy poprawić. Kryteria oceny prac pisemnych na ocenę dopuszczającą: 1. Uczeń nie w pełni zrozumiał temat, omówił go częściowo, ale w jego pracy znajdują się treści niezbędne do jego zrozumienia. 2. Dobór materiału nie zawsze trafny, uczeń nieumiejętnie go wykorzystuje. 3. Uczeń próbuje formułować wnioski. 4. Brak konsekwencji w posługiwaniu się określoną formą wypowiedzi, chaos w układzie treści. 5. Liczne zakłócenia spójności tekstu. 6. Brak akapitów, mała czytelne pismo, liczne skreślenia i poprawki. 7. Wyraźne odstępstwa od fleksyjnych, frazeologicznych i składniowych, pozwalające jednak na zrozumienie tekstu. 8. Ubogi zasób słów, przewaga słownictwa potocznego. 9. Liczne błędy ortograficzne (zwłaszcza I stopnia) i interpunkcyjne. Kryteria oceny prac pisemnych na ocenę dostateczną: 1. Uczeń uwzględnił najważniejsze wymagania tematu, ale nie radzi sobie z doborem materiału, nie potrafi dokonać selekcji treści. 2. Uczeń formułuje wnioski, ale argumentacja ma charakter uproszczony. 3. Praca charakteryzuje się poprawnym zastosowaniem określonej formy wypowiedzi (dopuszczalne są niewielkie uchybienia). 4. W wypracowaniu zachowane są właściwe proporcje w układzie treści. 5. Dopuszczalny brak akapitów, pismo czytelne, nieliczne skreślenia, poprawki. 6. Styl zdradza nieporadność, częste błędy językowe, co nie utrudnia jednak zrozumienia treści. 7. Ubogi zasób słów, występuje słownictwo potoczne. 8. Nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Kryteria oceny prac pisemnych na ocenę dobrą: 1. Uczeń dobrze zrozumiał temat i rozwinął go w sposób wystarczający. 2. Dobór materiału i jego wykorzystanie jest właściwe. 3. Praca charakteryzuje się właściwymi wnioskami i logiczną argumentacją. 4. Uczeń konsekwentnie stosuje określoną formę wypowiedzi, kompozycja pracy jest schematyczna. 5. Występują sporadyczne zakłócenia spójności tekstu. 6. Uczeń stosuje akapity, jego pismo jest estetyczne, a skreślenia i poprawki pojawiają się sporadycznie 7. Pojawiają się nieliczne odstępstwa od norm językowych i stylistycznych. 8. Słownictwo urozmaicone. 9. Sporadyczne błędy ortograficzne I stopnia, nieliczne błędy II i interpunkcyjne. Kryteria oceny prac pisemnych na ocenę bardzo dobrą: 1. Uczeń w pełni zrozumiał temat i omówił go w sposób wyczerpujący. 2. Materiał dobrany w sposób przemyślany i odpowiednio zinterpretowany. 3. Praca zawiera właściwe wnioski, logiczną argumentację, wskazuje wartości i w odpowiedni sposób je hierarchizuje. 4. Konsekwentne stosowanie określonej formy wypowiedzi, przejrzysty, logiczny układ treści.

13 5. Tekst w całości spójny. 6. Szata graficzna pracy bez zastrzeżeń. 7. Dopuszczalne pojedyncze uchybienia językowe i gramatyczne. 8. Tekst komunikatywny, charakteryzujący się indywidualnym stylem, bogatym zasobem słów. 9. Dopuszczalne jedynie usterki ortograficzne i nieliczne błędy II stopnia. Kryteria oceny prac pisemnych na ocenę celującą: 1. Uczeń właściwie zrozumiał i wyczerpująco omówił temat. 2. Temat został rozwinięty w sposób ciekawy, oryginalny, z odwołaniem się do tekstów kultury spoza programu. 3. Praca zawiera właściwe wnioski, logiczną argumentację, wskazuje wartości i w odpowiedni sposób je hierarchizuje. 4. Kompozycja pracy jest celowa, przemyślana, logiczna, uwidoczniona graficznie. 5. Praca jest poprawna pod względem językowym i gramatycznym. 6. Uczeń stosuje poprawne, bogate słownictwo i frazeologię. 7. Praca nie zawiera żadnych błędów ortograficznych. 8. Poprawne zastosowanie znaków interpunkcyjnych. Uczeń, który niewłaściwie zrozumiał temat, a styl i składnia jego pracy uniemożliwiają zrozumienie sensu wypowiedzi, nie może otrzymać oceny pozytywnej. Uczeń zobowiązany jest do poprawy pracy zgodnie z zaleceniami nauczyciela. Oceny pozytywnej nie otrzymuje uczeń, którego praca nie jest samodzielna.

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Między nami 1. Uczniowie oceniani są według skali ocen 1 do 6. 2. Na ocenę półroczną i roczną składają się następujące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Opracowany na podstawie programu nauczania Czarowanie słowem 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 20 w Katowicach Opracowanie: mgr Alicja Górska -Szwed, mgr Iwona Grabowska Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYK POLSKI 30.08.2016 17:26 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczególnych warunków

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO Marzena Naumowicz Nauczyciel języka polskiego w Publicznej Szkole podstawowej z Oddz. Przedszkolnym w Kątach Op. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Przedmiotem oceny z języka polskiego są: -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 6 w Gorlicach

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 6 w Gorlicach PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 6 w Gorlicach Opracowanie: mgr Klaudia Obrzut, mgr Małgorzata Świerz, mgr Małgorzata Tokarz Przedmiotowe Ocenianie z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego.

1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Ocenianiu podlega wiedza, umiejętności i aktywność ucznia w zakresie języka polskiego. 2. Uczeń prowadzi systematycznie

Bardziej szczegółowo

Język polski: wymagania edukacyjne

Język polski: wymagania edukacyjne Język polski: wymagania edukacyjne 1. Wypowiedzi ustne. Ocenie podlegają: - zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, - zachowanie odpowiedniej kompozycji wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Cele edukacji polonistycznej uczennic Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu są zgodne z nową Podstawą programową kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. 2. Program nauczania języka polskiego Między nami, DKW-4014-37/01. 3. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V Zasady ogólne Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV - V 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega: - mówienie (opowiadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy:

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy: Ocena dopuszczaj ca Kryteria oceniania z j zyka polskiego Klasa IV Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o j zyku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - w formie opowiadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VI 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 Opracowano na podstawie: realizowanego w szkole programu nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Wstęp 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy i umiejętności ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTRĘŻNICY Opracowanie: Katarzyna Mazur 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Wymagania edukacyjne w klasie IV szkoły podstawowej... 6 Wymagania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Malawie Nauczyciele realizujący: Agnieszka Wąs Violetta Ptasznik Marta Maciejowska Renata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania: 1) Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM ZESPÓŁ SZKÓŁ URSZULAŃSKICH WE WROCŁAWIU r. szkolny 2015/2016 Joanna Dobiech Marek Pustowaruk Anna Tracz-Molasy 1 1. Cele edukacji polonistycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV VI Podręcznik: Język polski. Między nami i zeszyt ćwiczeń Na lekcję uczniowie przynoszą obowiązkowo zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń oraz

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JEZYKA ANGIELSKIEGO W KONWRESACJI w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO)

Wymagania są zgodne z zasadami wpisanymi w wewnątrzszkolnym systemie oceniania ( WSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILANOWIE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV VIII W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych formach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotem oceniania są: A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i aktywność. II. Cele oceniania 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie prac pisemnych uczniów

Ocenianie prac pisemnych uczniów Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI opracowany na podstawie programu nauczania Słowa na start 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS VII-VIII I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 * PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO w klasach 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1O Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak, Marzena Rokaszewicz, I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47 WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. IV-VI W NSP 47 Monika Sikorska Ilona Chodkiewicz Hanna Rychter Spis treści Wstęp... 3 Przedmiotowy System Oceniania... 4 Kryteria ocen w klasie IV szkoły podstawowej...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV- VI Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego sporządzono w oparciu o: - Statut Szkoły - Podstawę programową. I. Umiejętności oceniane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 A. Wiadomości. B. Umiejętności. C. Postawa ucznia i jego aktywność. I. Przedmiotem oceniania są: II. Cele oceniania 1. Ocenianie bieżące: pomóc

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 7 w Tychach - rok szkolny 2017/2018. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

Zespół Szkół nr 7 w Tychach - rok szkolny 2017/2018. Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej opracowany przez Szkolny Zespół Przedmiotowy w składzie: Wioletta Gałka, Ewa Lukas, Dorota Pardon I. Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA im. ARKADEGO FIEDLERA W BYTYNIU ROK SZKOLNY 2018/2019 Opracowała: Iwona Rój Główne cele przedmiotowych zasad oceniania: - poinformowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego:

Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: - mówienie (opowiadania ustne twórcze i odtwórcze) - czytanie: (klasa IV) - głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa - ciche ze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-6 I GIMNAZJUM KL. I-III a) Ocenie podlegają: - umiejętności i wiedza w zakresie czytania, słuchania, mówienia, pisania, świadomości językowej,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 1. Ocenie podlegają następujące kompetencje językowe: 1.1. wiedza przedmiotowa, 1.2. posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy IV opracowane na podstawie programu Jutro pójdę w świat dopuszczająca dostateczna I Kształcenie kulturowo - literackie Formy wypowiedzi Kształcenie językowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 4-7 I GIMNAZJUM KL. II-III Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: - Statutu Zespołu Szkół nr 84 - Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VIII Zawartość: Kontrakt Rozdział I Narzędzia i metody oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego I. ZASADY OCENIANIA BIEŻĄCEGO. 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się poprzez: A) odpowiedzi ustne, które obejmują maksymalnie materiał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4-8 Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODST. IV-VI W SOSW W WĘGORZEWIE 1. Umowa. Prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII. 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV - VIII 1. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów: zadania klasowe obejmujące większą partię materiału, lekturę; testy i sprawdziany z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY III GIMNAZJUM Przedmiotowy System Oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia. Pomaga w wprowadzaniu stałej kontroli jakości nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI

Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI Załącznik nr 5 JĘZYK POLSKI 104 JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I. Obszary podlegające kontroli. Przedmiotem kontroli powinna być znajomość treści programowych i umiejętne stosowanie ich w praktyce.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW ZASADY PSO 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań oraz sposobach uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH Dla klas IV VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7

Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 Przedmiotowy system oceniania język polski Rok szkolny: 2017/2018 Klasy: 4-7 1. Ocenie podlegają wiedza i umiejętności określone podstawą programową. 2. Na lekcjach języka polskiego ocenia się: mówienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH Prezentowane poniżej kryteria ogólne dotyczą oceniania na koniec etapu edukacyjnego w klasach 6-8 Ocena celująca z j. polskiego: opanował umiejętności zapisane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III)

Zespół Szkół n7 w Tychach. nauczyciel: Wioletta Gałka. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) Zespół Szkół n7 w Tychach nauczyciel: Wioletta Gałka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK POLSKI ( ZSZ klasy I,II,III) SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. 1.Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2018/2019 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z: odpowiedzi ustnych, prac klasowych, sprawdzianów (literacko-gramatycznych,

Bardziej szczegółowo