Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. 20 czerwca 2011 r."

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 20 czerwca 2011 r.

2 Wstęp +1197% +10% +21% Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań +14% finansowych i sprawozdań zarządu (skonsolidowanego i jednostkowego). +31% -94% Ich pełna treść dostępna jest w siedzibie spółki Apator SA w Toruniu przy ulicy śółkiewskiego 21/29 oraz na stronie internetowej spółki Apator SA pod adresem: -53%

3 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.: ZARZĄD: Janusz Niedźwiecki Prezes Zarządu Tomasz Habryka Członek Zarządu Jerzy Kuś Członek Zarządu +31% -94% +1197% RADA NADZORCZA: Janusz Marzygliński Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Lewicki Zastępca Przewodniczącego RN Ryszard Wojnowski Członek RN Danuta Guzowska +10% Członek RN Członek RN +14% -53% +21% Krzysztof Kwiatkowski Mariusz Pawlak Członek RN w okresie do r. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2013 roku. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2015 roku.

4 Struktura akcji i głosów stan na r. Akcje na okaziciela Akcje imienne % % +21% % % % -53% 0 Liczba ak cji Lic zba głosów

5 Udział inwestorów w kapitale Apator SA +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53%

6 Wizja Grupy Apator +1197% +10% +21% +14% +31% -94% -53%

7 Cele strategiczne do 2013 r. i

8 Struktura Grupy Apator Apator Metra od 1 stycznia 2011 r.

9 Segmenty Grupy Apator

10 Zwrot z inwestycji w spółki Grupy Apator Łącznie: FAP Pafal SA, Apator Metrix SA i Apator Kfap sp. z o. o. (tys. zł) w pływ y *) wydatki ogółem % Łącznie: Apator Powogaz SA i Apator Rector sp. z o. o. (tys. zł) w pływ y *) % % wydatki ogółem +14% Łącznie: Apator Metra s. r. o., Apator Telemetria sp. z o. o. i Apator Metroteks sp. z o. o. (tys. zł) +31% w pływ y *) 0-94% -53% w ydatki ogółem *) zawierają wpływy łącznie z uzyskanymi dywidendami za rok obrotowy 2010.

11 Akwizycja Metra Sumperk s. r. o ?? Metra Šumperk s.r.o. Zakup przez Apator Powogaz SA 100% udziałów za kwotę 10 mln zł Podzielniki kosztów Czujniki temperatury i manometry Termostaty i kapilary

12 Zatrudnienie w Grupie Apator Grupa Apator w 2009 r osób Grupa Apator w 2010 r osób wzrost o: 100 osób dynamika: 106,09% Apator Apator Control Apator Mining Apator Metrix Pafal Apator Rector Apator GmbH Grupa Apator Powogaz Osoby zatrudnione na czas określony osób zatrudnionych na czas określony

13 Przychody ze sprzedaŝy Grupy Apator tys. zł dynamika: 111,52% Aparatura pomiarowa 68% 2010 r r r. +10% Aparatura łącznikowa 30% +14% +21% +31% Aparatura pomiarowa 68% 2009 r. Aparatura łącznikowa 31% -94% -53% Pozostała sprzedaŝ 2% Pozostała sprzedaŝ 1%

14 Struktura sprzedaŝy Grupy Apator segmenty tys. zł dynamika: 110,63% dynamika: ,91% Aparatura pom iarow a Aparatura łącznikow a 2010 r r.

15 SprzedaŜ krajowa a eksportowa Grupy Apator dynamika: 102,70% dynamika: 114,94% razem: tys. zł 2010 r. razem: tys. zł 2009 r. Kraj Eksport

16 Udział eksportu w przychodach ze sprzedaŝy Grupy Apator tys. zł Eksport Udział eksportu w przychodach % % 28% 26% 25% % 20% % 19% 15% % 13% 2003 r r r r r r r r. 10% Dynamika eksportu [%] 193,7 201,7 107,9 127,4 123,1 115,9 102,7

17 Główne kierunki eksportu Grupy Apator tys. zł Eksport Grupy Apator wg krajów o zrealizowanej sprzedaŝy > 500 tys. zł w 2010 r tys. zł Rosja Niemcy Węgry Dania Ukraina Białoruś Hiszpania Egipt Rumunia Bułgaria Gruzja Włochy Litwa Wielka Brytania Czechy Austria Etiopia Francja Turcja Kolumbia Serbia Belgia Chorwacja 2010 r r.

18 Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników Grupy Apator za 2010 r. W dniu 25 lutego 2010 r. Zarząd Apator SA podał skonsolidowaną prognozę wyników finansowych Grupy Apator: Wyszczególnienie (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów Prognoza 2010 r. *) Zysk netto W dniu 15 listopada 2010 r. Zarząd Apator SA podał skorygowaną prognozę skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator. Korekta prognozy, (podwyŝszenie skonsolidowanego zysku netto) wynikała z uzyskania przychodów z tytułu sprzedaŝy 1 mln akcji spółki Apator SA przez Apator Mining sp. z o.o. na rzecz inwestorów instytucjonalnych: Wyszczególnienie (tys. zł) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów Prognoza 2010 r. *) Wykonanie 2010 r Realizacja (%) 102,30% Zysk netto ,10% - 92,69% *) skonsolidowane prognozy wyników finansowych na 2010 r. obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

19 Rentowność Grupy Apator na tle gospodarki za 2010 r. 13% 9% 13,1% 12,2% 10,8% 9,3% 8,9% 5% 1% 5,8% 5,5% 5,1% 5,0% 5,0% 4,4% 4,3% 4,2% 2,2% 1,6% Górnictwo i wydobywanie Grupa Apator Informacja i komunikacja Wytwarzanie i zaopatrywanie w media Grupa Apator bez transakcji na akcjach Obsługa rynku nieruchomości Przemysł ogółem Produkcja urządzeń elektrycznych Zakwaterowanie i gastronomia Dostawy wody; gosp. ściekami i odpadami... POLSKA Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy pojazów Transport i gosp. magaz. Skonsolidowane wyniki finansowe obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

20 Wyniki finansowe Grupy Apator 160 tys. 000zł ,61% dynamiki [%] ,88% 91,78% 92,78% ,51% 162,54% Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2010 r r. Skonsolidowane wyniki finansowe obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

21 Koszty w układzie kalkulacyjnym Grupy Apator 111,07% 2010 r r. tys. zł koszt wytworzenia sprzedanych produktów 130,95% koszt sprzedanych towarów i materiałów 113,39% koszty sprzedaŝy 111,85% koszty ogólnego zarządu

22 Koszty w układzie rodzajowym Grupy Apator tys. zł ,44% r r. dynamiki [%] ,78% 108,14% ,04% ,29% Udział materiałów i energii w przychodach ze sprzedaŝy produktów [%] amortyzacja zuŝycie materiałów i energii 40,4% 38,6% usługi obce świadczenia pracownicze pozostałe koszty

23 Kontrakty terminowe w Grupie Apator 2010 r. Wyszczególnienie (tys. zł) Storno dodatniej wyceny kontraktów terminowych z dnia r Dodatnia wycena kontraktów terminowych na r Dodatni wynik realizacji kontraktów terminowych w 2010 r Dodatni wpływ kontraktów terminowych na wynik Grupy Apator za 2010 r

24

25 Struktura organizacyjna Apator SA Dyrektor Generalny Pełnomocnik DG ds. WdroŜenia Dyrektywy MID likwidacja stanowiska Dział Zarządzania Kadrami Dział Informatyki Biuro Zarządzania Jakością i Serwisem Zespół ds. BHP +1197% Pełnomocnik DG ds. Systemu Zarządzania Dział Zarządzania i Nadzoru Korporacyjnego Dział Inwestycji i Administracji Zespół Doradców Zarządu Zmiany od marca 2010 r.: powołanie Zespołu Doradców Zarządu, likwidacja pionu Dyrektora ds. Techniki i przeniesienie biur konstrukcyjnotechnologicznych do pionów Dyrektora ds. Aparatury Łącznikowej i Dyrektora ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych. Zmiany od lipca 2010 r.: powołanie pionu Dyrektora ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu. Dyrektor ds. Aparatury Łącznikowej Biuro SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej Biuro Rozwoju Aparatury Łącznikowej i Ograniczników Przepięć +31% Biuro ds. Normalizacji i Certyfikacji Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów Pomiarowych dla Energetyki Biuro SprzedaŜy Aparatury i Systemów dla Przemysłu -94% Biuro Rozwoju Aparatury i Systemów Pomiarowych Dyrektor ds. Produkcji Wydział Produkcji Części Wydział MontaŜu Aparatury Pomiarowej Wydział MontaŜu Aparatury Elektrycznej Dział Technologiczny Dział Zakupów i Logistyki Dział Utrzymania Ruchu Dział Magazynów +10% Dyrektor ds. Finansowych Dział Księgowości +14% Dział Kosztów i Analiz Ekonomicznych Dział Finansowy Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego i Marketingu Biuro Marketingu Dyrektor +21% ds. Eksportu Biuro Eksportu Zmiany od kwietnia 2011 r.: utworzenie pionu Dyrektora ds. Eksportu, z Biurem Eksportu ze zlikwidowanego Biura Handlu Zagranicznego Aparatury i Systemów Pomiarowych oraz z pracowników zajmujących się eksportem w ramach Biura SprzedaŜy Aparatury Łącznikowej. likwidacja stanowiska Pełnomocnika Dyrektora Generalnego ds. WdroŜenia Dyrektywy MID - zadania Pełnomocnika zostały wpisane w kompetencje kierownika Biura Zarządzania Jakością i Serwisem

26 Struktura zatrudnienia w Apator SA Liczba zatrudnionych: 2010 r.: 413 osób 2009 r.: 391 osób r r. Struktura zatrudnienia według rodzaju stanowisk (osoby) nierobotnicze bezpośrednio produkcyjne pośrednio produkcyjne Nakłady na szkolenia: 2010 r.: 257 tys. zł 2009 r.: 227 tys. zł Projekt szkoleniowy w ramach środków Unii Europejskiej: "Wzrost konkurencyjności Grupy Apator poprzez rozwój kompetencji jej pracowników" wartość projektu to tys. zł, w tym wkład gotówkowy Grupy Apator 186 tys. zł. Łącznie zrealizowano 61 szkoleń dwudniowych.

27 Przychody ze sprzedaŝy Apator SA tys. zł dynamika: 151,63% % r r. +10% +21% Segment pomiarowy 63% 2010 r. Segment łącznikowy 33% 2009 r. +14% -53% Segment łącznikowy 45% +31% -94% Pozostała sprzedaŝ 4% Segment pomiarowy 50% Pozostała sprzedaŝ 5%

28 Poziom sprzedaŝy Apator SA segmenty dynamiki [%] tys. zł % 108,68% 111,76% 192,28% +10% % % % % 2010 r r. -53% Segment pomiarowy Segment łącznikowy Pozostała sprzedaŝ

29 Struktura sprzedaŝy Apator SA produkty tys. zł dynamiki [%] % ,00% % ,11% +21% % % 18,76% ,09% 114,70% % 48,20% % Systemy i liczniki energii elektrycznej - kraj Systemy i liczniki energii elektrycznej - eksport Aparatura łącznikow a - kraj Aparatura łącznikow a - eksport 2010 r r. Ciepłom ierze Liczniki elektroniki - Pafal

30 Eksport w Apator SA tys. zł Eksport Udział eksportu w przychodach 35% % % % % 25% % 14% 20% 15% 14% 10% % 10% r r r r r r r r. 5% Dynamika eksportu [%] 100,9 93,5 170,0 154,4 90,8 111,9 83,9

31 Wyniki finansowe spółki Apator SA Wpływ dywidend na wynik brutto: 2010 r.: tys. zł 2009 r.: tys. zł tys. zł dynamiki [%] ,20% % 189,36% 193,41% ,89% ,67% % 68,68% % % % % -53% 0 Zysk brutto na sprzedaŝy Zysk na sprzedaŝy Zysk na działalności operacyjnej EBITDA Zysk brutto Zysk netto 2010 r r.

32 Koszty Apator SA w układzie rodzajowym tys. zł ,51% dynamiki [%] % 114,33% ,44% +10% % % 101,16% % 98,04% % -53% 2010 r r. Udział materiałów i energii w przychodach ze sprzedaŝy produktów [%] Am ortyzacja ZuŜycie m ateriałów i energii 47,1% 43,6% Usługi obce Św iadczenia pracow nicze Pozostałe koszty

33 Nakłady inwestycyjne Apator SA przesunięcie istotnych zakupów inwestycyjnych na 2011 rok, tj. na pierwszy rok wydatków zaliczanych jako wydatki kwalifikowane w ramach zezwolenia strefowego w PSSE znaczny wzrost nakładów na wartości niematerialne i prawne w związku ze zwiększeniem prac badawczo-rozwojowych oraz zakupem licencji na kredytowe liczniki energii elektrycznej od FAP Pafal SA tys. zł ,19% % 102,68% dynamiki [%] % +21% ,00% +14% % 171,52% % -53% Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne 2010 r r. Zadania budowlane i pozostałe

34 Główne inwestycje Apator SA w 2010 r. 1. Maszyny i urządzenia: kalibratory, testery, linia do montaŝu aparatów RBK 00, drukarka tamponowa, linie montaŝowe elektronicznych liczników kredytowych EA 52, stacja wzorcowania dla liczników 1 fazowych, sprzęt komputerowy, samochody, nowe uruchomienia stanowiska. 2. Oprzyrządowanie w zakresie form wtryskowych i przyrządów: do aparatury łącznikowej w zakresie: - łączników krzywkowych, - aparatów RBK 1, - aparatów ARS 00; do elektronicznych kredytowych liczników energii elektrycznej % 3. Wartości niematerialne i prawne: oprogramowanie modemu GSM/GPRS liczników typu EC3/EA5, +14% licencja systemu CONTMAN elektroniczne archiwum dokumentów, licencje zintegrowanego systemu zarządzania BaaN, licencje i oprogramowanie +31% Altium Designer Sumer 09, prace badawczo-rozwojowe platforma sprzętowo-programowa inteligentnej sieci PLC, -94% prace badawczo-rozwojowe bezprzewodowa sieć telemetryczna dla rozproszonych systemów monitorowania liczników energii elektrycznej, prace badawczo-rozwojowe wdroŝenie do produkcji nowego licznika energii cieplnej ELF, prace badawczo-rozwojowe rozłącznik bezpiecznikowy ARS AC 23B, licencje na kredytowe liczniki energii elektrycznej od FAP Pafal. 4. Pozostałe prace budowlane modernizacja Ośrodka Wczasowego w Rowach. +10% -53% +21%

35 Prognoza wyników finansowych Grupy Apator na 2011 r. Wyszczególnienie (tys. zł) Wykonanie 2010 r. Prognoza 2011 r. *) Dynamika (%) Przychody ze sprzedaŝy produktów i usług, towarów i materiałów ,30% Zysk netto ,90% - 109,89% *) skonsolidowane prognozy wyników finansowych na 2011 r. obejmują całkowite wyniki z działalności Grupy Apator przypadające zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i akcjonariuszom mniejszościowym

36 Polityka dywidendy % +1197% % % % 2000 r r r r r r r r r r. Propozycja -94% dywidendy -53% za 2010 r. Dyw idenda Zysk netto Apator SA Deklarowany poziom dywidendy z zysku za 2010 rok - 0,60 zł brutto na 1 akcję

37 Kurs akcji Apator SA od pierwszego notowania spółki do 31 grudnia 2010 r. na tle indeksu swig zł 25 zł +1197% 20 zł 15 zł +10% 10 zł +14% 5 zł +31% 0 zł -94% -53% +21% kwi 97 wrz 97 lut 98 lip 98 gru 98 kwi 99 wrz 99 lut 00 lip 00 lis 00 kwi 01 wrz 01 lut 02 lip 02 gru 02 maj 03 paź 03 mar 04 lip 04 gru 04 maj 05 paź 05 lut 06 lip 06 gru 06 maj 07 paź 07 lut 08 lip 08 gru 08 maj 09 paź 09 mar 10 lip 10 gru 10 Kurs Apator SA swig 80 Od 2011 r. Apator SA notowany jest w indeksie dywidendowym WIGdiv

38

39 Inwestycje w 2011 r.: nowy zakład Apator SA Łączna powierzchnia nowego obiektu wyniesie około m 2, w tym powierzchnia produkcyjna około m 2 Centrum licznikowe w Apator SA Reorganizacja FAP Pafal SA Centralne przetwórstwo tworzyw sztucznych Automatyzacja procesów produkcyjnych WdroŜenie wspólnego dla całej Grupy Apator systemu CRM Przewidywany wzrost zatrudnienia w nowej lokalizacji min. 100 osób w tym głównie pracowników bezpośrednio produkcyjnych

40 Dziękuję za uwagę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA. Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 18 czerwca 2012 roku Tytuł prezentacji (stopka) 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 1 2 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 3 Informacje ogólne Wyniki finansowe Strategia Inwestorzy 4 5 Informacje ogólne Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Apator SA P R O G N O Z A. Toruń, 21 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P R O G N O Z A Apator SA Toruń, 21 czerwca 2010 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 23.06.2008 r. Wstęp Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Finansowych i Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 24 lutego 2011 r.

Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 24 lutego 2011 r. Prezentacja wyników Grupy Apator Warszawa, 24 lutego 2011 r. Grupa Struktura Apator Grupy Apator Segmenty rynku Zatrudnienie Grupa Apator w 2009 r. 1 643 osób Grupa Apator w 2010 r. 1 743 osób Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13 czerwca 216 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów:» skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 215 rok;» sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA. Toruń dnia 11.06.2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA Toruń dnia 11.06.2007 r. Sprawozdania Zarządu Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdań Zarządu. Ich pełna treść jest dostępna w siedzibie spółki APATOR

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Przekładka:Informacje ogólne

Przekładka:Informacje ogólne SLAJD TYTUŁOWY Przekładka:Informacje ogólne Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej Prezentacja wyników grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA. Toruń, 8 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA Toruń, 8 czerwca 2009 r. Wstęp % Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu. Ich pełna treść jest dostępna

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 27 MAJA 2019 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo

Rynki Grupy Apator Energetyka Budownictwo Przemys órnictwo Skład Grupy Apator Budownictwo Energetyka Przemysł Rynki Grupy Apator Górnictwo Segmenty Grupy Apator Rector Apator Electro Segment łącznikowy Apator GmbH Segment pomiarowy Apator Kfap Apator Control Apator

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r.

S T R A T E G I A Warszawa, 5 października 2010 r. S T R A T E G I A 2011-2013 Warszawa, 5 października 2010 r. WIZJA SEGMENTY RYNKU PRODUKTY SEGMENTU ŁĄCZNIKOWEGO Aparatura przeciwprzepięciowa Aparatura łącznikowa Aparatura górnicza PRODUKTY SEGMENTU

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r.

P R O G N O Z A. Prezentacja wyników Grupy Apator. Warszawa, 25 lutego 2010 r. P R O G N O Z A Prezentacja wyników Grupy Apator Warszawa, 25 lutego 2010 r. Grupa Apator 100% 70% 99,44% 100% 100% 99,95% 50% 100% Segmenty Grupy Apator Zatrudnienie Zatrudnienie w osobach 2009 2008 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. Sprawozdanie z działalności RN 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2014 Pełna treść sprawozdań dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 215 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A.

Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 2013 Apator S.A. Prezentacja Skonsolidowany raport kwartalny za 1-3Q 213 Apator S.A. Warszawa, 25 listopada 213 r. Prezentacja Grupy Apator, 25 listopada 213 Warszawa, 25 listopada 213 1 Skonsolidowany raport kwartalny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2019 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 Ostaszewo, MAJ 2019 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2018 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 217 r. Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. Sprawozdanie z działalności RN 13 czerwca 2016 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2015 Pełna treść sprawozdania dostępna jest od

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1 Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ostaszewo, 28 MAJA 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ostaszewo, 28 MAJA 218 Treść prezentacji Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia z następujących dokumentów: skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019

Wyniki Grupy Apator H Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Wyniki Grupy Apator H1 2019 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2019 Agenda Slajdy 1 Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy 3-9 2 Wyniki segmentów operacyjnych 10-13 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 maja 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 215 PLN (') Q 215 IQ 214 Zmiana Sprzedaż 18 99 153 89 17,6% Zysk brutto na sprzedaży 51 424 45 776 12,3% Marża 28,4% 29,7% Zysk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 września 2009 r.

Warszawa, 24 września 2009 r. Warszawa, 24 września 2009 r. Grupa Apator Tczew Toruń Poznań Zielona Góra Świdnica Katowice 100% 70% 99,40% 100% 100% 99,89% 50% 100% Struktura Grupy Apator Apator-Kfap Metcom Wodpol Apator Telemetria

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok

Wyniki finansowe GK Apator za 2013 rok I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1-3Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I półrocze 2013 r. DANE RYNKOWE I półrocze 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 lutego 2015 r. 1 Agenda 1. Podsumowanie 2014 roku 2. Skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 rok 3. Realizacja strategii 4. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019

WYNIKI GRUPY APATOR 3M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 WYNIKI GRUPY APATOR 3M 2019 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 maja 2019 1 Agenda Omówienie wyników i sytuacji finansowej Grupy Wyniki segmentów operacyjnych Perspektywy 2019 Analiza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, MAJ 2018 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 Ostaszewo, MAJ 2018 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2017 Pełna treść sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r.

Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 2016 r. Wyniki finansowe GK Apator 19 maja 216 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IQ 216 PLN (') IQ 216 IQ 215 Zmiana Sprzedaż 197 778 18 99 9,3% Zysk brutto na sprzedaży 51 549 51 424,2% Marża 26,1% 28,4% Zysk na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 9M prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 9M 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 27 listopada 2018 1 Agenda Podsumowanie wyników za trzy kwartały 2018 Wyniki finansowe GK Wpływ poszczególnych segmentów na

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 2 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2013 roku... 2 3. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r.

Wyniki finansowe GK Apator 7 września 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 7 września 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator IH 215 PLN (') IH 215 IH 214 Zmiana r/r Sprzedaż 364 58 335 765 8,6% Zysk brutto na sprzedaży 11 925 12 38 -,4% Marża 28,% 3,5%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014

Wyniki finansowe GK Apator 1Q2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 1 Spis treści: 1. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji... 2 1.1 Skład Grupy Apator na dzień 30 czerwca 2012 roku... 2 1.2 Wskazanie jednostek

Bardziej szczegółowo

3. ZATRUDNIENIE W GRUPIE APATOR...12

3. ZATRUDNIENIE W GRUPIE APATOR...12 1. OGÓLNE INFORMACJE...3 1.1. SKŁAD GRUPY APATOR...3 1.2. WIZJA GRUPY APATOR...4 1.3. NOWE PODMIOTY WŁĄCZONE DO GRUPY APATOR W 2008 ROKU...5 1.4.1. Podmiot dominujący APATOR SA...6 1.4.2. Podmiot zależny

Bardziej szczegółowo

I. Skład Rady Nadzorczej

I. Skład Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Apator-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Apator SA, Rada

Bardziej szczegółowo

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100%

2. SKŁAD GRUPY APATOR. Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR CONTROL 100% APATOR METRIX 99,10% APATOR KFAP 100% WARSZAWA 16 MARCA 2007 2. SKŁAD GRUPY APATOR Tczew Toruń Świdnica Katowice Kraków Udziały Spółki APATOR S A w kapitale zakładowym FAP PAFAL 100% APATOR KFAP 100% APATOR GMBH 80% APATOR CONTROL 100% APATOR

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Apator SA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Apator SA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013 roku 0 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013 roku 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w I półroczu 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY APATOR W 2012 ROKU SPIS TREŚCI: 1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA... 3 1.1 SKŁAD GRUPY APATOR... 3 1.2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY APATOR... 4 1.3 WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 4

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 16 marca 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 16 marca 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie roku 20 Rekordowe zyski Inwestycje Wybrane dane finansowe 2 GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014

Wyniki finansowe GK Apator 1H 2014 I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I MIERZYMY GLOBALNIE 2 Przyrządy Pomiarowe SONEL Nowe produkty Nowe produkty: MRU-30 PQM-707 MZC-20E PAT-820 ERP-1 MIC-2501 MIC-2505 Strategia Sonel SA CEL NADRZĘDNY -(Element wizji -Po co się męczymy?)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016

Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały Warszawa, Listopad 2016 Wyniki finansowe GK Apator za trzy kwartały 2016 Warszawa, Listopad 2016 vs 3Q2015 Segment Pomiarowy 78 863 Razem (PLN 000) 78 863 Segment APS 2 563 Non Core 4 243 Razem (PLN 000) 6 806 PRZYCHODY PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok

Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakopane, 1 czerwca 2007 rok Budując największe Centrum Oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej Zakopane, 1 czerwca 2007 rok AGENDA Podstawowe informacje Fuzja Asseco Poland i Softbanku Wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Ekspansja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018

WYNIKI GRUPY APATOR 1Q prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 WYNIKI GRUPY APATOR 1Q 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 22 Maja 2018 1 Nowe segmenty Grupy Apator Segmenty grupy Apator Woda i ciepło Gaz Inteligentne sieci (Smart Grid) Linia biznesowa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018

WYNIKI GRUPY APATOR H prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 WYNIKI GRUPY APATOR H1 2018 prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 05 września 2018 1 Agenda Podsumowanie pierwszego półrocza 2018 Najważniejsze działania biznesowe w Grupie Apator Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu. 22 marca 2010 r.

IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu. 22 marca 2010 r. IMPEL S.A. Wyniki roku 2009 - Prezentacja Zarządu 22 marca 2010 r. Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie w

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2013 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2013 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

8. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH W RAMACH GRUPY APATOR...19

8. INFORMACJE O NIETYPOWYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH W RAMACH GRUPY APATOR...19 Działalność Grupy APATOR w 2007 roku sprawozdanie Zarządu 1 1. OGÓLNE INFORMACJE...2 1.1. SKŁAD GRUPY APATOR...2 1.2. WIZJA I STRATEGIA GRUPY APATOR...3 1.3. ROZSZERZENIE GRUPY APATOR...3 1.4. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 I KWARTAŁ DANE RYNKOWE I KWARTAŁ 2013 wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny za październik 2017 roku

Raport miesięczny za październik 2017 roku Raport miesięczny za październik 2017 roku www.biomaxima.com Strona 1 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku

Debiut na GPW. Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy. 11 maja 2016 roku Debiut na GPW Opakowania dla najlepszych rosnąca wartość dla akcjonariuszy 11 maja 2016 roku Wzrost wartości dla akcjonariuszy 19.12.2014 2013 2012 2011 2010 26.02.2015 10.05.2016 koniec zapisów w IPO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ STALPROFIL S.A. W ROKU 2018 Zmiany w Strukturze Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. w 2018r. 1. zbycie Kolb do Izostal S.A.; 2. utworzenie STF

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. WIZJA...3 3. STRATEGIA DZIAŁANIA...3 4. INFORMACJA O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH APATOR SA Z INNYMI PODMIOTAMI....4 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI APATOR SA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 1 Spis treści: 1. Informacje ogólne... 2 2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji... 2 2.1 Skład Grupy Apator na dzień 30 czerwca 2012 roku...

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki I półrocza 2009 roku 27 sierpnia 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Znacząca poprawa efektywności operacyjnej w tys. PLN 2008 H1 2008 H1 2009 Przychody ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 6/7. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego Wstępna analiza rachunku zysków i strat 1. Kategorie wyniku finansowego: a. Wynik ze sprzedaży b. Wynik z działalności operacyjnej c.

Bardziej szczegółowo

Pewność i doświadczenie.

Pewność i doświadczenie. Pewność i doświadczenie. ul. S. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica (WSSE) tel. +74 85 83 878 Przyrządy Pomiarowe SONEL Urządzenia wielofunkcyjne i jednofunkcyjne do kompleksowych pomiarów ochronnych: impedancji

Bardziej szczegółowo

skonsolidowany raport finansowy

skonsolidowany raport finansowy Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 Nazwa Grupy: Grupa Kapitałowa Apator Strona 1 PS-2013 skonsolidowany raport finansowy Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2014 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2014 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Warszawa, dnia 4 maja 2010 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 1 kwartał 2010 r. okres 1 kwartały 2009 r. okres DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Skład Rady Nadzorczej

I. Skład Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo