WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 14 lutego 2019 r. Pan Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwanej dalej ustawą o finansach, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, podległe Wojewodzie Łódzkiemu, w składzie: - Izabela Klimont-Klimowicz - specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, kierownik zespołu kontrolerów, - Monika Żaczek-Ruda - starszy specjalista w WFiB ŁUW w Łodzi, członek zespołu kontrolerów, - Marta Gajda - inspektor w WFiB ŁUW w Łodzi, członek zespołu kontrolerów, włączona w skład zespołu kontrolnego od 31 października 2018 r., - Urszula Dzika-Górnik, starszy inspektor wojewódzki (od 1 grudnia 2018 r. główny specjalista) w WFiB ŁUW w Łodzi, członek zespołu kontrolerów, włączona w skład zespołu kontrolnego od 22 listopada 2018 r., na podstawie upoważnień odpowiednio Nr 25/1/2018 i Nr 25/2/2018 z 07 sierpnia 2018 r., Nr 34/1/2018 i 34/2/2018 z 18 października 2018 r. oraz Nr 38/1/2018 z 31 października 2018 r. i Nr 39/1/2018 z 22 listopada 2018 r., wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu ŁUW działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, w okresie 13 sierpnia 2018 r stycznia 2019 r. przeprowadziły w Gminie Wieluń kontrolę finansową, w tym 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych.

2 2 w siedzibie jednostki kontrolowanej Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1 w dniach: 13 i 14 sierpnia, 05 września, 09 i 10 października, listopada, listopada 2018 r. oraz grudnia 2018 r. Zakres kontroli: a) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2017 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, 2010), b) zgodność danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo - finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku - przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do r. Okres objęty kontrolą od r. do r. Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. 1. W 2017 roku w Gminie Wieluń wydano 782 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z czego w I okresie płatniczym 430 decyzji, a w II okresie 352 decyzje. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu stwierdziło nieważność 1 wydanej decyzji, ostatecznie więc przyjąć należy, iż wydanych zostało 781 decyzji, w tym 429 w I okresie płatniczym i 352 w II okresie. [Dowód: akta kontroli str ; ; ; ] 2. Prowadzeniem w roku 2017 spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zajmowało się, jak wynika z przedłożonych kontrolerom informacji, 6 pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Decyzje w sprawie ww. zwrotu podatku akcyzowego podpisywane były przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu działających z upoważnienia Burmistrza Wielunia. [Dowód: akta kontroli str ] 3. Szczegółowej kontroli, w pierwszym etapie czynności kontrolnych, poddano 24 decyzje (14 decyzji - I okres, 10 decyzji - II okres) wydane na podstawie wniosków 15 producentów rolnych, wybranych ze względu na istotność, tj. wysokość wypłaconego

3 3 zwrotu podatku akcyzowego. Numery decyzji, kwoty limitu, kwoty i terminy dokonanych wypłat zawiera zestawienie, stanowiące załącznik Nr 1 do programu kontroli. [Dowód: akta kontroli str , ] 4. Ze względu na powzięte przez kontrolerów w trakcie badania wskazanych w pkt 3 dokumentów poważne wątpliwości co do prawidłowego rozpatrywania przez Gminę przedmiotowych wniosków - zakres próby kontrolnej rozszerzono ostatecznie na 100% dokumentów w sprawie decyzji wydanych w I okresie rozliczeniowym (dodatkowo 415 wniosków i decyzji) oraz na dokumenty w sprawie decyzji wydanych dla tych producentów, którzy złożyli wnioski tylko w II okresie (dodatkowo 140 wniosków i decyzji). Kontrolerzy sporządzili z przeprowadzonych w ww. zakresie czynności stosowne załączniki (Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) - tabele i zestawienia. [Dowód: akta kontroli str ; ; ] 5. Kontrolowaną dokumentację poddano szczegółowej analizie, przede wszystkim pod kątem: prawidłowości wyliczenia wysokości rocznego limitu zwrotu części podatku akcyzowego dla poszczególnych producentów rolnych, prawidłowości wyliczenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla poszczególnych producentów rolnych, zgodności dokonanych wypłat zwrotu podatku akcyzowego z kwotami wynikającymi z decyzji oraz terminowości tych wypłat. Skontrolowano ponadto: wprowadzanie do ewidencji księgowej zapisów dotyczących wpływów dotacji celowej na rachunek bankowy jednostki kontrolowanej na podstawie wyciągów bankowych, dowody źródłowe oraz zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokonywania wydatków sfinansowanych dotacją celową na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego, zgodność danych wykazanych w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2017 z danymi ujętymi w ewidencji księgowej, zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej, a także w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017,

4 4 z danymi zawartymi we wnioskach o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę oraz z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i innych dokumentów, ewidencji przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną. 6. W zakresie kontroli wskazanym w punkcie a): 1) w badanej dokumentacji związanej z wybraną próbą 429 decyzji (tj największych producentów i pozostałych) za I okres oraz 150 decyzji (tj największych producentów i pozostałych) za II okres, kontrolerzy stwierdzili, że: a) wszystkie wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały złożone przez producentów rolnych z zachowaniem terminów wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3, zwanej dalej ustawą o zwrocie podatku, tj. w okresach: od dnia 1 lutego 2017 r. do ostatniego dnia lutego 2017 r., od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. b) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawierały dane wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku. Nie wszystkie wnioski, jak oceniają kontrolerzy, zostały wypełnione w pełni poprawnie. Powyższa uwaga odnosi się zwłaszcza do wniosków złożonych w grupie 15 największych producentów i dotyczy informacji zawartych w części IV wniosku - na temat posiadania bądź współposiadania gruntów, w konfrontacji z innymi dokumentami przekazanymi kontrolerom przez Gminę. Kontrolerzy stwierdzają, że w pozycji jestem posiadaczem użytków rolnych... - jestem współposiadaczem użytków rolnych... we wnioskach istnieją nieścisłości dotyczące statusu posiadacza bądź współposiadacza zadeklarowanych gruntów, tj. wnioskodawcy nieprawidłowo wskazywali swój status. Prawidłowe określenie statusu posiadacza lub współposiadacza winno być następujące - jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami wszystkich użytków 3 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340)

5 5 rolnych, których dotyczy składany wniosek, to małżonek będący wnioskodawcą podaje powierzchnię użytków rolnych w pozycji jestem współposiadaczem.... W przypadku, gdy składający wniosek jest posiadaczem (właścicielem lub dzierżawcą) części użytków rolnych, a współposiadaczem (współwłaścicielem, współdzierżawcą) innej części - dane we wniosku należy określić odpowiednio. Złożone wnioski nie zostały zweryfikowane przez Gminę, gdy chodzi o dokładność informacji w opisanym zakresie - wypełnione zostały z naruszeniem jednego z wymogów zawartych w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku. Powyższe należy zakwalifikować jako uchybienie po stronie kontrolowanej jednostki. [Dowód: akta kontroli str ] c) do wniosków dołączono wymagane załączniki, o których mowa w art. 6 ust. 3 ww. ustawy. Faktury lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione były na producentów rolnych składających wnioski oraz potwierdzały nabycie oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. d) nie wszystkie spośród zbadanych faktur VAT będących dowodem zakupu oleju napędowego, które przyjmowano jako załączniki do wniosków o zwrot podatku akcyzowego, zawierały adnotację o treści zgodnej z zapisami art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku, tj. przyjęto w dniu... do zwrotu części podatku akcyzowego. Powyższe stanowi naruszenie art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku, co należy zakwalifikować jako uchybienie po stronie kontrolowanej jednostki. W aktach kontroli zamieszczono kserokopie faktur, na których nie dokonano ww. adnotacji. [Dowód: akta kontroli str ] e) decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wydane terminowo, tj. 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez producenta rolnego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku. Jeśli chodzi o decyzje wydane za II okres rozliczeniowy - kontrolerzy stwierdzili w aktach brak dokumentów zwrotnych potwierdzeń odbioru decyzji. Z informacji uzyskanych przez kontrolerów ustnie, w toku czynności kontrolnych, wynikało

6 6 że decyzje za II okres rozliczeniowy 2017 r. nie były wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Kontrolujący zwrócili się 16 stycznia 2019 r. na piśmie do Burmistrza Wielunia z pytaniem, w jaki sposób wysyłane były producentom rolnym decyzje wydane za II okres 2017 r.; wyznaczając termin na udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej sprawie do dnia 18 stycznia 2019 r. W dniu 17 stycznia 2019 r. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wieluniu wyjaśnił, że decyzje w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II okresie 2017 r. wysyłane były producentom rolnym przesyłką listową ekonomiczną. Wobec powyższej informacji stwierdzić należy, że w II okresie 2017 r. decyzje wysyłane były z naruszeniem zasad regulujących doręczenia decyzji administracyjnych, określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego 4, zwłaszcza art. 39 oraz 46 1 ustawy. Zgodnie z art organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Art stanowi, że odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. Decyzje winny być więc wysyłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nadto, powyższe jest istotne między innymi z tego powodu, że od przedmiotowych decyzji przysługiwało stronom, w terminie 14 dni od daty doręczenia, odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. Opisana sytuacja stanowi nieprawidłowość, która w danej sprawie nie wywołała skutku finansowego dla prawidłowego wykorzystania i rozliczenia dotacji. [Dowód: akta kontroli str. 1601] f) w badanym okresie nie wystąpiły okoliczności wskazane w art ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 5. g) jak wynika z oświadczenia Burmistrza, złożonego 05 września 2018 r., w badanym okresie miał miejsce 1 przypadek wystąpienia do Samorządowego 4 ustawa z r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz z późn. zm.) 5 patrz: przypis 4

7 7 Kolegium Odwoławczego w Sieradzu o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Dotyczy to decyzji z 15 marca 2017 r. Nr WP na kwotę 351,75 zł, wydanej na rzecz /.../, który w danej sprawie nie był wnioskodawcą (zbieżność nazwisk). Osoba ta w dniu 21 września 2017 r. dokonała na rachunek bankowy wydatków Gminy Wieluń wpłaty nienależnie otrzymanego zwrotu podatku w wysokości 351,75 zł (wpływ Wb 175/2017 z 21 września 2017 r.), a następnie - wpłaty naliczonych przez Gminę odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 12,00 zł (wpływ Wb 179/2017 z 27 września 2017). Kwotę w łącznej wysokości 358,79 zł (351,75 zł + 2% nienależnie wypłaconej kwoty, tj. 7,04 zł) Gmina Wieluń przekazała na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Wb 185/2017 z 27 września 2017 r.). Wyżej opisane fakty Burmistrz Wielunia wykazał w korekcie okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego za I okres rozliczeniowy, sporządzonej 27 września 2017 r., a także w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za 2017 r. Na rachunek Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Gmina dokonała również zwrotu kwoty 12,00 zł, tj. naliczonych jak dla zaległości podatkowych odsetek od nienależnie wypłaconej kwoty 351,75 zł (przelew Wb 179/2017 z 27 września 2017 r.). Opisaną wyżej sytuację należy zakwalifikować jako nieprawidłowość ze skutkiem finansowym. Popełniony błąd naprawiono. W trakcie trwania niniejszej kontroli pismem Nr WP z 31 sierpnia 2018 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu o stwierdzenie nieważności decyzji Nr WP Decyzją z 02 października 2018 r. Nr SKO.41.71/7/18 SKO w Sieradzu stwierdziło nieważność ww. decyzji Burmistrza Wielunia. [Dowód: akta kontroli str ; e; ; ; ] h) Jak ustalono, Gmina nie posiada w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku żadnych opracowanych na piśmie procedur wewnętrznych dla pracowników zajmujących się weryfikacją wniosków i przygotowywaniem projektów decyzji. Nie ma też, oprócz wzorów druków oraz instrukcji

8 8 wypełniania wniosku zamieszczonej w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wieluniu, innych pisemnych opracowań, które zawierałyby szczegółowe wskazówki przeznaczone dla producentów rolnych. Kontrolujący wskazują na potrzebę opracowania i wdrożenia takich procedur - co byłoby pomocne zarówno dla wnioskodawców, jak i zapobiegłoby na przyszłość nieprawidłowościom i uchybieniom po stronie Gminy przy weryfikacji wniosków. i) w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych, zgodnie z pierwotnie przyjętym programem kontroli, początkowo tylko wobec próby 15 największych producentów, powzięto szereg wątpliwości co do kwestii prawidłowej weryfikacji w Gminie powierzchni użytków rolnych deklarowanych przez wnioskodawców, a co za tym idzie - co do prawidłowego, zgodnego z przepisami, obliczania wysokości rocznego limitu zwrotu podatku oraz należnych producentom kwot zwrotu. Kontrolujący zwracali się ustnie oraz na piśmie, do Burmistrza Wielunia bądź do upoważnionych pracowników Urzędu, o stosowne wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty. Z wyjaśnień, jakich udzielali: Burmistrz Wielunia oraz Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wieluniu (pisma opatrzone datami: 05 września, 06 września, 15 października, 23 października oraz 30 października 2018 r.) wynikało, że weryfikacja powierzchni użytków rolnych, jaką producenci deklarowali we wnioskach składanych w I oraz II okresie 2017 r., w części przypadków nie była dokonywana prawidłowo. Dotyczyło to zwłaszcza użytków rolnych udostępnianych ustnymi dzierżawami, tj. niepotwierdzonymi umowami na piśmie. [Dowód: akta kontroli str ] Wobec powyższego należało ustalić, jaki jest faktyczny zakres popełnionych przez jednostkę błędów w toku weryfikacji wniosków. W związku z tym skład zespołu kontrolnego został zwiększony, poszerzono także próbę kontrolną, co wskazano w pkt 4. j) dla przyjętej ostatecznie próby kontrolnej 429 wniosków i decyzji z I okresu rozliczeniowego oraz 150 wniosków i decyzji z II okresu rozliczeniowego ustalono, co następuje: Zakwalifikowane powierzchnie użytków rolnych oraz roczne limity zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

9 9 do produkcji rolnej zostały obliczone zgodnie z treścią art. 4 ustawy o zwrocie podatku, a kwoty zwrotu nie przekraczały ustalonych rocznych limitów - - powyższe stwierdzenie odnosi się do większości spośród skontrolowanych decyzji. [Dowód: akta kontroli załączniki Nr 2 i 3 str ; str ] Jednakże, w decyzjach dotyczących 11 producentów kontrolerzy stwierdzają popełnienie w tej mierze błędów przez jednostkę. W decyzjach Nr WP z 14 marca 2017 r. oraz Nr WP AD z 05 września 2017 r. wydanych na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych, większą o 0,0240 ha w stosunku do danych z ewidencji gruntów, a co za tym idzie - zawyżony został roczny limit zwrotu podatku akcyzowego o 2,06 zł. Nieprawidłowość ta nie spowodowała skutku finansowego, gdyż producent rolny nie wykorzystał w pełni przyznanego rocznego limitu. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzji Nr WP z 02 marca 2017 r. wydanej na rzecz /.../ błędnie przyjęto zawyżoną o 0,0090 ha powierzchnię użytków rolnych w stosunku do wielkości zadeklarowanej przez producenta we wniosku. Kwota rocznego limitu została zawyżona o 0,77 zł. Ponieważ producentowi wypłacono pełną kwotę, do wysokości naliczonego limitu, tym samym zawyżono wypłatę zwrotu podatku akcyzowego również o 0,77 zł. Nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzji Nr WP z 02 marca 2017 r. wydanej na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię użytków rolnych - wyższą o 0,0271 ha niż wskazywały z dane z ewidencji gruntów. Zawyżono roczny limit zwrotu podatku o 2,33 zł. Producentowi rolnemu wypłacono pełną kwotę zgodnie z przyznanym limitem, a zatem zawyżono wypłatę zwrotu podatku akcyzowego również o 2,33 zł. Nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ]

10 10 W decyzjach Nr WP z 13 marca 2017 r. oraz Nr WP JK z 05 września 2017 r. wydanych na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych - zawyżoną o 0,3500 ha w stosunku do danych z ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 01 lutego 2017 r. Zawyżony został roczny limit zwrotu podatku akcyzowego o 30,10 zł. Powyższa nieprawidłowość nie spowodowała skutku finansowego, gdyż producent nie wykorzystał całkowicie rocznego limitu. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzji Nr WP z 13 marca 2017 r. wydanej na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych - wyższą o 0,0600 ha niż wskazywały z dane z ewidencji gruntów. Zawyżono roczny limit zwrotu podatku o 5,16 zł. Producentowi rolnemu wypłacono pełną kwotę zgodnie z przyznanym limitem, a zatem zawyżono wypłatę zwrotu podatku akcyzowego o 5,16 zł. Nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzji Nr WP BP z 07 września 2017 r., wydanej na rzecz /.../ nie uwzględniono zadeklarowanej przez producenta we wniosku części powierzchni użytków rolnych - błędnie zaniżono tę powierzchnię o 0,8366 ha. Jednocześnie nieprawidłowo obniżono przyznany w I okresie rozliczeniowym roczny limit, a zarazem zaniżono kwotę zwrotu podatku akcyzowego o 71,95 zł. Powyższa nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy dla producenta - wypłacono mu kwotę niższą od faktycznie należnej - o 71,95 zł. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzjach Nr WP z 10 marca 2017 r. oraz Nr WP MK z 01 września 2017 wydanych na rzecz /.../ błędnie przyjęto wyższą niż wynikało z ewidencji gruntów i budynków powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych - w I okresie rozliczeniowym o 0,0245 ha, w II okresie o 0,0241 ha, wskutek czego zawyżony został roczny limit zwrotu podatku akcyzowego - odpowiednio o 2,11 zł i o 2,07 zł. W I okresie nie wywołało to skutku finansowego. Skutek taki nastąpił, gdy chodzi o wypłatę roczną ogółem - w II okresie producentowi zwrócono pozostałą część, obliczoną zgodnie z rocznym limitem przyjętym dla II okresu, a zatem zawyżono wypłatę

11 11 zwrotu podatku akcyzowego o 2,07 zł. Nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzjach Nr WP z 14 marca 2017 r. oraz Nr WP AD z 05 września 2017 r. wydanych na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych - wyższą o 0,0635 ha niż wskazywały dane z ewidencji gruntów. Zawyżono wskutek tego roczny limit zwrotu podatku o 5,46 zł. Jednocześnie błędnie podliczono ilość litrów paliwa z faktur przedłożonych przez wnioskodawcę w I okresie, przyjęto więcej o 23,51 litra. Producentowi wypłacono ogółem w 2017 r. kwotę równą obliczonemu rocznemu limitowi - tzn. zwrot przyznany w I półroczu zawyżony został o 23,51 zł (litry paliwa), natomiast zwrot w II półroczu - zawyżono o 5,46 zł (zbyt wysoki limit roczny). Łącznie w 2017 r. wypłacono temu producentowi kwotę wyższą od należnej o 28,97 zł. Nieprawidłowość spowodowała skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 1 str ] W decyzji Nr WP z 14 marca 2017 r. wydanej na rzecz /.../ błędnie przyjęto powierzchnię dzierżawionych użytków rolnych - wyższą o 2,7957 ha niż wskazują przedłożone kontrolerom dane z ewidencji gruntów na dzień 01 lutego 2017 r., a także zbyt wysoką powierzchnię gruntów stanowiących własność/współwłasność producenta - o 0,068 ha. Powyższe spowodowało zawyżenie obliczonego w tej decyzji rocznego limitu - o 246,28 zł. W I półroczu stwierdzona nieprawidłowość nie wywołała skutku finansowego, bowiem producentowi wypłacono sumę niższą o 493,61 zł od wysokości limitu. W decyzji wydanej 05 września 2017 r., Nr WP AD, przyjęto większą o 0,1318 ha w stosunku do I półrocza powierzchnię gruntów, a zarazem roczny limit zwiększono o 11,34 zł - mimo, iż producent podał w oświadczeniu mniejszą niż w I okresie powierzchnię dzierżawy. Nie uległy również zmianie, według ewidencji, grunty będące własnością/współwłasnością producenta. Wprawdzie ogólna powierzchnia podana przez producenta we wniosku również była wyższa o 0,1318 ha, jednak zgodnie z przedłożoną kontrolerom dokumentacją ewidencyjną oraz decyzjami w sprawie wymiaru podatku rolnego dla tego producenta, a także pismem wyjaśniającym Naczelnika Wydziału

12 12 Podatków i Opłat Lokalnych przedstawionym kontrolerom 24 października 2018 r., zwiększenie powierzchni gruntów i limitu rocznego nie było uzasadnione. Co więcej, jak wynika z ustaleń kontrolerów, uwzględniona powierzchnia gruntów winna być niższa od przyjętej w I okresie i zarazem niższy winien być roczny limit zwrotu (4 025,08 zł). Konsekwencją opisanych wyżej błędów było przyznanie i wypłacenie producentowi za II półrocze 2017 r. wyższej niż należna kwoty zwrotu podatku - - o 219, 79 zł. Stwierdzona nieprawidłowość wywołuje skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str oraz załącznik Nr 7 str. 1579] Wątpliwości u kontrolujących wzbudziły decyzje Nr WP z 14 marca 2017 r. i Nr WP IS z 12 września 2017 r. wydane na rzecz /.../. Wstępnie przedłożone przez Gminę dokumenty wskazywały bowiem na prawdopodobieństwo popełnienia błędu polegającego na przyznaniu producentowi zwrotu podatku między innymi na powierzchnię użytków rolnych 9,1 ha (uznaną jako dzierżawę), która mogła zostać uwzględniona także we wniosku innych producentów pp. /X.Y./ i /Z.Y./, wskazanych jako właścicieli tego gruntu 6. Ostatecznie jednak, po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od Gminy - w tym w piśmie WP z 11 grudnia 2018 r., wystosowanym z upoważnienia Burmistrza Wielunia - a także po analizie uzupełniającej dokumentacji do sprawy, stwierdzono że: w I okresie rozliczeniowym zadeklarowana we wniosku i następnie przyjęta w ww. decyzji z 14 marca 2017 r. powierzchnia nie obejmowała kwestionowanego obszaru 9,1 ha. Decyzja wydana została prawidłowo, poprawnie obliczono też limit roczny oraz kwotę zwrotu za I półrocze; w II okresie rozliczeniowym we wniosku nie wskazywano dzierżawy od właściciela /X.Y./ ani /Z.Y./ W trakcie weryfikacji wniosku popełniony został przez kontrolowaną jednostkę inny błąd - polegający na niepoprawnym wyliczeniu powierzchni dzierżawionych gruntów, tj. zawyżeniu tej powierzchni o 1,2233 ha w stosunku do odpowiednich danych z dokumentacji ewidencyjnej. W rezultacie, w decyzji z 12 września 2017 r., przyznano zbyt wysoki limit roczny - zawyżony 6 nazwiska producentów zostały zanonimizowane

13 13 o kwotę 105,30 zł. Powyższa nieprawidłowość nie wywołała skutku finansowego, bowiem wykorzystana przez tego producenta kwota zwrotu, łącznie za I i II okres rozliczeniowy, nie przekraczała rocznego limitu ustalonego pierwotnie w decyzji z 14 marca 2017 r. Skontrolowano ponadto decyzje Nr WP z 13 marca 2017 r. i Nr.WP z 14 marca 2017 r., wydane dla producenta /X.Y./ oraz dla producenta /Z.Y./ 7. Decyzje te nie zawierają nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli str c; 1439; załączniki Nr 5 i Nr 6 str ] W decyzjach Nr WP z 10 marca 2017 r. oraz Nr WP BP z 07 września 2017 r. wydanych na rzecz /.../ stwierdzono następujące nieprawidłowości: w decyzji z 10 marca 2017 r. błędnie przyjęto jako grunty dzierżawione większą powierzchnię niż wskazana w oświadczeniu producenta. Nadto uwzględniono powierzchnię gruntów nie będących użytkami rolnymi (0,81 ha terenów zurbanizowanych oznaczonych symbolem Bp). Ogółem zawyżono powierzchnię o 1,8831 ha. Naliczono zbyt wysoki limit roczny, zawyżony o 161,95 zł. W I okresie rozliczeniowym nie miało to skutku finansowego, gdyż producent otrzymał kwotę poniżej należnego limitu; w decyzji z 07 września 2017 r. producent zadeklarował mniejszą powierzchnię dzierżawy. Limit roczny obniżono, jednak wskutek błędnego zakwalifikowania do użytków rolnych 0, 81 ha terenów zurbanizowanych oznaczonych symbolem Bp limit nadal był wyższy od należnego - o 69,99 zł. W II okresie przyznano i wypłacono temu producentowi zwrot podatku na kwotę do wysokości błędnie naliczonego limitu - a zatem wypłacono kwotę wyższą o 69,99 zł od należnej. Nieprawidłowość wywołała więc skutek finansowy. [Dowód: akta kontroli str ; załącznik Nr 4 str. 1565] Wobec przypadków, gdzie stwierdzone nieprawidłowości wywołały skutek finansowy, polegający na przyznaniu i wypłaceniu producentom zbyt wysokich kwot zwrotu, należy uznać - odnosząc się do uregulowań zawartych w art patrz: przypis 6

14 14 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy o finansach - że miało miejsce pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, i ta część dotacji podlega zwrotowi na rzecz dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie. Opisane sytuacje zawyżonych wypłat, odnoszące się do 7 producentów, przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym: Nr i data decyzji Zawyżona kwota wypłaty (zł) WP ,77 z 02 marca 2017 r. WP ,33 z 02 marca 2017 r. WP ,16 z 13 marca 2017 r. WP MK 2,07 z 01 września 2017 r. WP ,97 z 14 marca 2017 r., WP AD z 05 września 2017 r. WP AD 219, 79 z 05 września 2017 r. WP BP 69,99 z 07 września 2017 r. Razem zawyżone wypłaty 329,08 zł Kwota 2% na pokrycie kosztów postępowania, którą pobrano w nadmiernej wysokości Razem do zwrotu na rachunek dysponenta części 85/10 województwo łódzkie 6,58 zł 335,66 zł Kwota 335,66 zł winna zostać zwrócona na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr ; w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od daty wystąpienia pokontrolnego, z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami art. 169 ustawy o finansach.

15 15 k) jak wynika z przedkładanej przez Gminę dokumentacji w toku dodatkowych czynności i ustaleń dokonywanych przez kontrolerów - ostatecznie stwierdzić należy, że osoby wydzierżawiające grunty do użytkowania producentom (tj. osoby będące właścicielami gruntów udostępnionych pisemnymi albo ustnymi umowami) same nie występowały o zwrot podatku akcyzowego za udostępnione innym producentom powierzchnie użytków rolnych. Kontrolujący zauważają, iż wskazane jest, aby akta gromadzone przez Gminę podczas weryfikacji wniosków bez wątpliwości mogły potwierdzać, że kwestię tę rzeczywiście zbadano - bowiem zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku, w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. l) kwoty zwrotu podatku akcyzowego były zgodne z decyzjami i były wypłacone w terminach stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zwrocie podatku, m) wypłat zwrotu podatku dokonano z zachowaniem terminów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017 r. za I okres płatniczy oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. za II okres płatniczy. Wypłat dokonywano przelewem. W I okresie dokonano 430 płatności przelewem (Wb 78/2017 z 27 kwietnia 2017 r., poz. od 6 do 435), w tym 1 płatność skierowana została do niewłaściwej osoby (poz. 15 Wb 78/2017), opisana w pkt 6 ppkt 1) lit. g), zwrócona następnie przez adresata Gminie (wpływ Wb 175/2017 z 21 września 2017 r.). W II okresie płatności dla 352 producentów również dokonano przelewem (Wb 203/2017 z 30 października 2017 r.). Kwoty dokonanych wypłat zwrotu podatku były zgodne z kwotami określonymi w decyzjach. [Dowód: akta kontroli str ; ] 2) wnioski do Wojewody Łódzkiego o przekazanie Gminie Wieluń dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sporządzone na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2017 r. (I okres płatniczy), jak również w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r.

16 16 (II okres płatniczy), zostały przesłane przez Wójta Gminy do Wojewody Łódzkiego we właściwych terminach (17 marca 2017 r., 24 marca - korekta oraz 13 września 2017 r., korekta 20 września 2017 r.), tj. stosownie do zapisów 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 8. W powyższych wnioskach określono następujące kwoty dotacji: dla I okresu płatniczego, łącznie kwotę ,68 zł; z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,43 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku ,25 zł, Należy zauważyć, że wskazane we wniosku, a następnie przyznane przez Wojewodę ,68 zł było kwotą zawyżoną o zwrócone później przez Gminę do budżetu państwa 351,75 zł i 7,04 zł (razem 358,79 zł); dla II okresu płatniczego, łącznie kwotę ,92 zł, z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,63 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku ,29 zł. [Dowód: akta kontroli str ; ] 3) działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zawiadomieniami z 24 kwietnia 2017 r., FB , oraz z 20 października 2017 r., FB-I , poinformował Wójta Gminy Wieluń o dokonaniu zmian w planie dotacji celowych na 2017 r. dla Gminy Wieluń - decyzjami Wojewody Łódzkiego z 24 kwietnia 2017 r., Nr FB-I , oraz z 20 października 2017 r., Nr FB-I Gminie przyznano dotację w dziale 010, rozdziale 01095, Łączna kwota dotacji na rok 2017 wyniosła ,60 zł. Dotację przeznaczono na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku. 8 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339)

17 17 W pierwszym okresie płatniczym 2017 r. przyznano: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,43 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - kwotę 4 905,25 zł. W drugim okresie płatniczym 2017 r. przyznano odpowiednio: na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,63 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku kwotę 2 704,29 zł. Dotacja pochodziła ze środków przyznanych dla części 85/10 - województwo łódzkie, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 83, poz. 7. Gmina Wieluń otrzymała ww. dotację w następujących terminach: w I okresie płatniczym: 1) kwotę ,68 zł w dniu 26 kwietnia 2017 r. (Wb 80/2017) w II okresie płatniczym: 2) kwotę ,92 zł w dniu 24 października 2017 r. (Wb 205/2017) Burmistrz Wielunia, Zarządzeniami Nr 94/17 z 27 kwietnia 2017 r. oraz Nr 164/17 z 19 października 2017 r., w sprawie przeniesień planowanych wydatków budżecie oraz zmian dotacji celowych na 2017 rok, dokonał odpowiednio zmian w budżecie Gminy Wieluń na rok w planie dochodów i wydatków Gminy. [Dowód: akta kontroli str ; ] 4) Gmina Wieluń dokonała wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w następujących terminach i kwotach (w tym zwrot dysponentowi części 85/10 - województwo łódzkie kwoty z decyzji, której nieważność stwierdziło SKO w Sieradzu w dniu 02 października 2018 r.*):

18 18 Lp. Data wypłaty I okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy potwierdzający dokonanie wypłaty 1 27 kwietnia 2017 r ,43 Wb 78/ września 2017 r. (zwrot) - 351,75* Wb 185/2017 Razem I okres: ,68 Kwota w korekcie sprawozdania okresowego za I okres ,68 Lp. Data wypłaty II okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy potwierdzający dokonanie wypłaty ,66 Wb 203/2017 Razem II okres: ,66 Kwota we wniosku Gminy za II okres oraz w sprawozdaniu okresowym ,63 Uwaga: kwota wypłat w II okresie wyższa o 0,03 zł od podanej we wniosku Gminy, a następnie w sprawozdaniu okresowym za II okres i rocznym (różnica wynika z zaokrągleń w systemie PUMA)** Razem 2017 r ,31 ** kwota 0,03 zł została pokryta ze środków Gminy Wieluń [Dowód: akta kontroli str ; ] 5) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Wieluń wydatkowała w 2017 roku 7 602,50 zł tj. 100% przysługującej na ten cel kwoty (obliczonej po odjęciu nienależnych 7,04 zł od przyznanych decyzją Wojewody 7 609,54 zł).

19 19 Metodą kompletną skontrolowano dowody źródłowe dokumentujące dokonanie powyższych wydatków i ustalono, że poniesiono je na refundację wynagrodzenia w kwietniu i październiku 2017 r. dla pracowników zajmujących się prowadzeniem spraw związanych z realizacją przedmiotowego zadania (836,84 zł), a także na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego (drukarki, niszczarki) dla potrzeb ww. zadania (5 845,26 zł) oraz opłatę usług pocztowych i prowizji bankowych (920,40 zł). Zrealizowane wydatki nie przekroczyły 2% łącznej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki te zostały poniesione w związku z czynnościami wykonywanymi w toku realizacji zadania - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. [Dowód: akta kontroli ; ] 6) wykonanie wydatków przez Gminę Wieluń w dziale Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, zaprezentowano w poniższym zestawieniu: Lp. Paragraf Kwota klasyfikacji poniesionego budżetowej wydatku (zł) , , , , , ,31 Razem ,81 Kontrolerzy stwierdzili zgodność powyższych danych, wynikających z okazanych dokumentów oraz ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzonym za IV kwartał 2017 r. [Dowód: akta kontroli str ]

20 20 7. Stwierdzono, że roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017 oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji ww. wypłat złożone zostały Wojewodzie Łódzkiemu 20 grudnia 2017 r. (wpływ do kancelarii ŁUW w Łodzi), następnie korektę przesłano 08 stycznia 2018 r. Sprawozdanie przekazano w terminie określonym w 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r 9. [Dowód: akta kontroli str ] 8. W zakresie wymienionym w punkcie b) kontrolerzy: 1) sprawdzili zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017, z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej dotyczącej wpływu i wydatkowania dotacji oraz z wnioskami o przekazanie dotacji celowej dla gminy, nie stwierdzając rozbieżności; 2) sprawdzając zgodność danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu rzeczowo - finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz zestawieniem wydanych decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku - nie stwierdzono rozbieżności. Wyższa o 0,03 zł kwota wypłat ogółem w II półroczu, według danych wyciągu bankowego Wb 203/2017 z 30 października 2017 r. oraz rejestru decyzji za II półrocze 2017, spowodowana była zaokrągleniami komputerowego systemu obliczeniowego PUMA; kwota 0,03 zł była pokryta ze środków Gminy Wieluń. [Dowód: akta kontroli str. 1051] 3) w odniesieniu do danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu stwierdzono, co następuje: wykazana w wierszu 1 sprawozdania łączna liczba wniosków o zwrot podatku akcyzowego 781 szt., jest zgodna z liczbą wydanych decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wynikającą z rejestru decyzji prowadzonego przez Gminę Wieluń na 2017 rok, 9 patrz: przypis 8

21 21 wykazana w wierszu 3 sprawozdania łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosząca 4 925,4631 ha jest zgodna z ewidencją prowadzoną przez gminę, wykazana w wierszu 4 sprawozdania łączna ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła ,3118 litrów, wykazana w wierszu 5 sprawozdania łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku wynosiła ,83 zł i została obliczona zgodnie z powołanym w ww. przepisie algorytmem, tj. iloczynem powierzchni użytków rolnych wynikającym z zestawienia powierzchni użytków rolnych w gminie (4 925,4631 ha), stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł) oraz liczby 86, łączna kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego wykazana w wierszu 6 sprawozdania ( ,31 zł) jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej wypłat dokonanych poszczególnym producentom rolnym (z zastrzeżeniem wskazanej i wyjaśnionej w ppkt 2) rozbieżności 0,03 zł). [Dowód: akta kontroli str ] Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów oraz ewidencji prowadzonych przez Gminę stwierdzono, iż dotacja celowa przekazana w 2017 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dla Gminy Wieluń na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże, nieprawidłowości ujęte w pkt 6 ppkt 1) lit. j) skutkowały pobraniem przez Gminę dotacji w nadmiernej wysokości - o kwotę 335,66 zł, w tym - 329,08 zł wynosi kwota zawyżonych wypłat, a 6,58 zł - kwota 2% na pokrycie kosztów postępowania. Powyższa

22 22 suma w wysokości ogółem 335,66 zł winna zostać zwrócona dysponentowi części 85/10 - województwo łódzkie. Pozostałe nieprawidłowości i uchybienia nie miały wpływu na prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie przyznanej dotacji. Do otrzymanego w dniu 04 lutego 2019 r. projektu wystąpienia pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń, o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu ŁUW w piśmie opatrzonym datą 07 lutego 2019 r. (wpływ do siedziby ŁUW w Łodzi 12 lutego 2019 r.). Gmina Wieluń dokonała w dniu 13 lutego 2019 r. zwrotu kwoty 335,66 zł, tj. dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie. W odniesieniu do nieprawidłowości wskazanej w pkt 6 ppkt 1) lit e) zaleca się wysyłanie producentom rolnym decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w sposób zgodny z wymogami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tj. listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jednocześnie uprzejmie proszę Pana Burmistrza o rozważenie możliwości wdrożenia procedur, które: - będą pomocne przy prawidłowej weryfikacji informacji zawartych we wnioskach producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawierających wszystkie dane wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku, - zapobiegną popełnianiu omyłek w treści wydawanych decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, - ułatwią zamieszczanie prawidłowych danych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu ww. podatku. O sposobie realizacji zalecenia oraz wykorzystania wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

23 23 Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 10 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU Do wiadomości: - Główny Księgowy Budżetu Wojewody 10 patrz: przypis 1

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2018 Łódź, 13 czerwca 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.15.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2018 Łódź, 09 sierpnia 2018 r. Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV.431.8.2019 Pan Sebastian Zaborowski Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2016 r. NRŚ-RŚ.431.5.2016.EJ W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 2-07- 2016 k a n c e l a r ia Sposób doręczenia:... Pan Henryk Kuriata Wójt

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2014 Pan Sylwester Edwin Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 05 140 Serock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNO^ŁĄSK lw Y T X Ń ~ ó ~ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Opólna Wrocław, dnia czerwca 2016 r. NRS-RS.431.2.2016.EJ 0 3-06- 2016 Pan Tadeusz Szklarz Wójt Gminy Zagrodno

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 roku NRŚ-RŚ.431.4.2017.EW Pan W ładysław Bogusław Kobiałka Burmistrz Bierutowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.1.2015 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i sierpnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.6.2016.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 6-0 8-2016 KANCELARIA Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia v grudnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.12.2016.EJ Pan Paweł Gregorczuk Wójt Gminy Ruja WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 26-28 października 2016 roku na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.21.2018 Łódź, dnia 29 października 2018 r. Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Wodzierady,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia m aja 2015 r. NRŚ-RŚ.431.1.2015.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojawódzki we W rocławiu Kance.ana Oqó!na 2 5-05- 2015 Pani Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.3.2015 Pan Paweł Kanclerz Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2 05 850 Ożarów Mazowiecki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-S.431.11.1.2016 Pan Waldemar Sabak Wójt Gminy Górzno Urząd Gminy Górzno Górzno 131 08-404 Górzno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1339 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 5 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.2.2016 Pan Włodzimierz Załęski Wójt Gminy Płoniawy-Bramura Urząd Gminy Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A 06-210 Płoniawy-Bramura WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.23.2018 Łódź, dnia 14 grudnia 2018 r. Pan Marceli Piekarek Wójt Gminy Moszczenica SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Moszczenica

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.10.2018 Łódź, dnia 12 lipca 2018 r. Pani Bożena Zielińska Wójt Gminy Drużbice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Drużbice, Drużbice

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-IV Pani Ilona Podwysocka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.1.2019 Pani Ilona Podwysocka Łódź, 8 maja 2019 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo