Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 28 października 2019 r. FB-IV Pan Sebastian Zaborowski Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2, zwanej dalej ustawą o finansach, służby finansowe Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, podległe Wojewodzie Łódzkiemu, w składzie: Jolanta Frątczak, specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kierownik zespołu kontrolerów, Urszula Dzika-Górnik, główny specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu kontrolerów, Natalia Stasiak, starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, od 5 września 2019 r., członek zespołu kontrolerów, stosownie do upoważnień odpowiednio Nr 15/1/2019, Nr 15/2/2019 z dnia 27 maja 2019 r., oraz Nr 15/3/2019 z dnia 5 września 2019 r. wydanych przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadziły w Gminie Daszyna, Daszyna 34A kontrolę finansową w okresie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 12 września 2019 r., w tym w siedzibie jednostki kontrolowanej w dniach: 11 czerwca i 2 sierpnia 2019 r., w zakresie: 1 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz z późn. zm.) 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Finansów i Budżetu Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) , fax: (+48) Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie w zakładce ochrona danych osobowych.

2 2 a) prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej gminie w 2018 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (dział 010, rozdział 01095, 2010), b) zgodności danych zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji oraz rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku, przekazanych Wojewodzie Łódzkiemu w terminie do 31 grudnia 2018 r. Okres objęty kontrolą od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Działalność jednostki w badanym okresie, w zakresie przedmiotu kontroli, ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami. Szczegółowej kontroli poddano: 22 decyzje (plus 1 dodatkowo 3 ) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydane na podstawie wniosków 15 producentów rolnych, wybranych ze względu na istotność, tj. wysokość wypłaconych kwot zwrotu, w głównej mierze pod kątem: prawidłowości wyliczenia wysokości rocznego limitu zwrotu części podatku akcyzowego dla poszczególnych producentów rolnych, prawidłowości wyliczenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla poszczególnych producentów rolnych, zgodności dokonanych wypłat zwrotu podatku akcyzowego z kwotami wynikającymi z decyzji oraz terminowości tych wypłat, wprowadzanie do ewidencji księgowej zapisów dotyczących wpływów dotacji celowej na rachunek bankowy jednostki kontrolowanej na podstawie wyciągów bankowych, dowody źródłowe oraz zapisy w ewidencji księgowej dotyczące dokonywania wydatków sfinansowanych dotacją celową na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego w łącznej kwocie 9 618,63 zł, zgodność wykazanych danych w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o dotacjach /wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2018 r. z danymi ujętymi w ewidencji księgowej, 3 decyzja Nr FN.W 3121/5-144/110074/2018/2/2 z r., w związku z wątpliwościami co do przestrzegania wymogów art. 25 kpa

3 3 zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej, a także w rocznym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z realizacji wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018, z danymi zawartymi we wnioskach o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę oraz z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i innych dokumentów, ewidencji przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną. 1. W zakresie kontroli wymienionym w punkcie a): 1) w badanej dokumentacji związanej z wybraną próbą 22 decyzji 4 kontrolerzy stwierdzili, że: a) wszystkie wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały złożone przez producentów rolnych z zachowaniem terminów wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5, zwanej dalej ustawą o zwrocie podatku, tj. w okresach: od dnia 1 lutego 2018 r. do ostatniego dnia lutego 2018 r., od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. b) powyższe wnioski o zwrot podatku akcyzowego zostały poprawnie wypełnione, tj. zawierały wszystkie dane wymienione w art. 6 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku 6 oprócz 1 wniosku, w którym nie wypełniono pozycji IV /powierzchnia użytków rolnych/; wielkość tej powierzchni Gmina przyjęła na podstawie danych z ewidencji gruntów (48,0806 ha); [akta kontroli wnioski producentów + dokumentacja str ; Załącznik Nr 1 do akt str ] c) do ww. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały dołączone wymagane załączniki, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku 7, 4 razem 23 decyzje patrz przypis 3 5 Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) 6 7

4 4 d) na fakturach VAT stanowiących dowód zakupu oleju napędowego, przyjmowanych jako załączniki do wniosków o zwrot podatku akcyzowego, upoważniony przez Wójta pracownik urzędu gminy umieszczał adnotację o treści zgodnej z zapisami art. 6 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku 8, tj. przyjęto w dniu do zwrotu części podatku akcyzowego powyższa zasada dotyczy większości skontrolowanych dokumentów. Stwierdzono, iż na niektórych fakturach brak stosownych adnotacji (w aktach kontroli znajdują się kserokopie faktur bez adnotacji przypadki, jakie stwierdzono w badanej próbie). Kontrolujący ustnie zwrócili się do pracownika Urzędu Gminy prowadzącego czynności w sprawie zwrotu podatku akcyzowego o wyjaśnienia w tym względzie. W piśmie przekazanym kontrolerom 2 sierpnia 2019 r. pracownik inspektor ds. podatków i opłat lokalnych wyjaśnił, co następuje: Faktury oryginalne, które rolnicy dołączają do wniosków stanowią jego załącznik, z którego wynika udzielony zwrot. Natomiast jeśli producent chce pozostawić kopię faktury, na oryginale przystawiona jest pieczątka o treści Przyjęto do zwrotu części podatku akcyzowego w dniu... oraz pieczątka nagłówkowa gminy, następnie kserujemy i dołączamy do wniosku a oryginał oddajemy producentowi. Taka sama procedura dotyczy faktur, które producent chce również wykorzystać w innej gminie. Z wyjaśnień tych wynikałoby, że ww. adnotację pracownik gminy zamieszcza na oryginalnych fakturach wtedy, gdy oryginały zwracane są producentowi, a gmina zatrzymuje do akt kserokopie faktur (które odpowiednio również mają ww. adnotację). Jak oceniają kontrolerzy, zgodnie z art. 6 ust. 4 w powiązaniu z art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku 9, adnotacja przyjęto w dniu do zwrotu części podatku akcyzowego winna być zamieszczana na fakturach również w sytuacji, gdy producent załącza do wniosku oryginały faktur. Brak stosownej adnotacji należy uznać za uchybienie. [akta kontroli str ; ; ; 429; wyjaśnienia str. 1091] e) powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu wnioskodawców podana we wnioskach została zweryfikowana przez pracownika Urzędu Gminy Daszyna, na dowód czego pracownik dokonujący tej weryfikacji dołączył wydruki dokumentów 8 9

5 5 ws. ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania podatkowego za rok 2018 (karty jednostki opodatkowania) oraz umowy dzierżawy gruntów. W 2 przypadkach kontrolujący powzięli wątpliwości co do prawidłowości obliczonej/uznanej dla celów wyliczenia limitu przez gminę powierzchni użytków. Pismem z 8 lipca 2019 r. wystosowano zapytanie w tej sprawie do Wójta Gminy. W ww. piśmie podniesiono m.in. kwestię wyliczenia powierzchni użytków rolnych: w decyzji Nr FN.W 3121/5-18/160031/2018/1/1 z 9 marca 2018 r., w decyzji Nr FN.W 3121/5-321/130032/2018/1/1 z 16 marca 2018 r. oraz Nr FN.W3121/5-185/130032/2018/2/2 z 17 września 2018 r. W piśmie opatrzonym datą 25 lipca 2019 r. podpisanym przez wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Sebastiana Zaborowskiego udzielona została odpowiedź na ww. zapytania; w dniu 2 sierpnia 2019 r. przekazano kontrolerom ww. odpowiedź z załącznikami. Ze względu na to, że treść ww. pisma i załączników nie rozwiała zgłoszonych wątpliwości, kontrolujący zwrócili się tego samego dnia ustnie do pracownika prowadzącego sprawy w zakresie przedmiotowego zadania o uzupełnienie wyjaśnień. W dniu 8 sierpnia 2019 r. pracownik jednostki kontrolowanej przekazał pocztą elektroniczną kontrolerom wyjaśnienia dotyczące decyzji Nr FN.W 3121/5-18/160031/2018/1/1 z 9 marca 2018 r. - producent we wniosku złożonym w I półroczu 2018 r. uwzględnił również grunty (użytki rolne), które użytkował bez umowy dzierżawy. Na okoliczność powyższego pracownik przyjmujący wniosek sporządził notatkę służbową. Kontrolerzy uwzględnili powyższe wyjaśnienia. Nie uwzględniono natomiast wyliczeń Gminy odnośnie decyzji Nr FN.W 3121/5-321/130032/2018/1/1 z 16 marca 2018 r. oraz decyzji Nr FN.W3121/5-185/130032/2018/2/2 z 17 września 2018 r. Wątpliwości dotyczyły powierzchni gruntów dzierżawionych przez producenta od innych właścicieli. Jak wynika z załączonych umów dzierżawy, powierzchnia ta wynosi 17,9400 ha, a nie jak wyliczono w Gminie 18,0400 ha. W decyzjach wydanych dla tego producenta uwzględniono powierzchnię użytków podaną we wnioskach 46,2880 ha. Poprawnie winno być 46,2748 ha różnica 0,0132 ha. Doszło do zawyżenia rocznego limitu o 1,14 zł. Producentowi wypłacono pełną kwotę obliczonego limitu.

6 6 Opisana omyłka stanowi nieprawidłowość ze skutkiem finansowym. Wobec przypadków, gdy stwierdzone nieprawidłowości wywołują skutek finansowy, polegający na przyznaniu i wypłaceniu producentom zbyt wysokich kwot zwrotu, należy uznać - odnosząc się do uregulowań zawartych w art. 169 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy o finansach 10 - że miało miejsce pobranie dotacji w nadmiernej wysokości, i ta część dotacji podlega zwrotowi na rzecz dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie. W danym przypadku 1,14 zł zawyżonej wypłaty + 2% kwoty zwrotu kosztów postępowania (0,02 zł), tj. łącznie 1,14 zł + 0,02 zł = 1,16 zł. Kwota 1,16 zł winna zostać zwrócona na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr [akta kontroli, str ; ; ; ; Załącznik Nr 1 do akt str ; ] f) decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostały wydane terminowo, tj. w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego przez producenta rolnego, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku 11 - oprócz 6 przypadków, dotyczących badanej próby, gdzie nie zachowano terminu: stwierdzono od dwóch do szesnastu dni opóźnienia. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 12 decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Art. 57 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 13 zwany dalej kpa stanowi, między innymi, że: 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu /.../ 4. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 10 Patrz przypis Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz z późn. zm.)

7 7 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: /.../ 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /.../ Pismem z 16 lipca 2019 r. kontrolujący zwrócili się do Wójta Gminy o wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi piśmie wystosowanym dnia 25 lipca 2019 r. - wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna Sebastian Zaborowski wyjaśnia między innymi, że:.../ rozbieżności w datach wydania i nadania decyzji w urzędzie pocztowym wynikają ze skomplikowanego i wzmożonego procesu rozpatrzenia wniosków, wydania decyzji i ich wysyłania. W krótkim czasie trzeba wydać wnioski, udzielić pomocy rolnikom przy ich wypełnianiu, przyjąć, sprawdzić poprawność wpisanych danych, załączonych faktur i innych załączników. /.../ Wydane decyzje trafiają do podpisu Wójta lub osoby upoważnionej po czym wracają do wysłania. Nie jest fizycznie możliwe zaadresowanie kilkuset listów jednego dnia przez jedną osobę dlatego praca rozkłada się w czasie nie zawsze zgodnie z ustawowymi terminami/.../ Należy uznać, że przekroczenie ustawowego terminu na wydanie decyzji stanowi w opisanej sytuacji uchybienie - błąd ten nie wywołuje skutków finansowych, wypłat zwrotu podatku akcyzowego dokonano w ustawowym terminie dotyczy to wszystkich producentów, którzy złożyli wnioski w I i II półroczu 2018 r. [akta kontroli, str. 963; 1089; ] g) ustalony w badanych decyzjach roczny limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obliczony został zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku 14, kwoty zwrotu nie przekraczały ustalonego rocznego limitu zwrotu oprócz 1 przypadku zawyżenia powierzchni gruntów, skutkiem czego było zawyżenie rocznego limitu i wypłaty co opisano wyżej w pkt 1. 1) e), h) wypłat zwrotu podatku dokonano z zachowaniem terminów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o zwrocie podatku 15, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r. za I okres oraz od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r. za II okres płatniczy. W I okresie rozliczeniowym dokonano 214 wypłat przelewem (dowód: WB 084/2018 z 27 kwietnia 2018 r.) i 189 wypłat, tj dodatkowo po korekcie, w kasie (dowód: 2 listy wypłat oraz RK 23/18 z 27 kwietnia 2018 r. i RK 33/18 z 11 czerwca 2018 r.) 14 15

8 8 W II okresie rozliczeniowym dokonano 156 wypłat przelewem (dowód: WB 215/2018 z 31 października 2018 r.) oraz 139 wypłat w kasie (dowód: lista wypłat i RK 70/18 z 31 października 2018 r.) Kwoty dokonanych wypłat zwrotu podatku były zgodne z kwotami określonymi w decyzjach. [akta kontroli str ] 2) Decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego podpisywane były przez Wójta Gminy Daszyna Zbigniewa Wojterę (w I półroczu) oraz Zastępcę Wójta Gminy Mariusza Gralewskiego (w II półroczu). Osobą rozpatrującą w 2018 r. sprawy w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej był pracownik Urzędu Gminy Daszyna zatrudniony jako inspektor ds. podatków i opłat lokalnych. [akta kontroli, str ; ] Jak wynika z oświadczenia złożonego w dniu 11 czerwca 2019 r. przez wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Sebastiana Zaborowskiego, w badanym okresie nie wystąpiły okoliczności wskazane w art ustawy kpa 16. Jednakże, w toku analizy dokumentacji kontrolujący powzięli wątpliwości, czy powyższe oświadczenie odzwierciedla stan faktyczny. W piśmie, skierowanym do kierownika jednostki kontrolowanej w dniu 8 lipca br., kontrolujący zadali m.in. następujące pytania: Czy między p. Zbigniewem Wojterą, Wójtem Gminy, a osobami będącymi wspólnikami lub w zarządzie Spółki VVV 17, zgodnie z danymi w KRS, istnieją powiązania, o których mowa w przepisach art pkt 2 i 3 oraz 25 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego; czy jeden ze wspólników tej Spółki i Wójt Z. Wojtera to ta sama osoba; Czy między p. Z. Wojterą, Wójtem, a producentami XY oraz ZY 18 istnieją powiązania, o których mowa w przepisach art pkt 2 i 3 oraz 25 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. W odpowiedzi piśmie z 25 lipca 2019 r. - Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna wyjaśnia, m.in. że: 16 Patrz przypis dane spółki zanonimizowane 18 dane producentów zanonimizowane

9 9 Między Panem Zbigniewem Wojterą, Wójtem Gminy a osobami będącymi wspólnikami w spółce /.../ istnieją powiązania, o których mowa w art pkt 2 i 3 oraz art pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a jeden ze wspólników spółki i Pan Wójt Zbigniew Wojtera to ta sama osoba./.../ Pomiędzy Panem Wójtem Zbigniewem Wojterą a producentem /.../ 19 nie istnieją powiązania, o których mowa w art pkt 2 i 3 oraz art pkt 1 Kpa. Natomiast pomiędzy Panem Wójtem Zbigniewem Wojterą a producentem /.../ 20 istnieją powiązania, o których mowa w art pkt 2 i 3 oraz art pkt 1 Kpa /.../. Reasumując z poczynionych w toku kontroli ustaleń wynika, że w przypadku dwu spośród zbadanych w toku czynności kontrolnych decyzji mogło dojść do naruszenia art pkt 1 kpa 21. Dotyczy to: decyzji z 17 września 2018 r. Nr FN.W 3121/5-295/20005/2018/2/2 (zwrot w kwocie 4 134, 93 zł, obliczony prawidłowo), decyzji z 13 września 2018 r. Nr FN.W 3121/5-144/110074/2018/2/2 (zwrot w kwocie 918,81 zł, obliczony prawidłowo). [akta kontroli str i 1087 (pismo, wyjaśnienia); ; , 955] Wydanie decyzji mogło stanowić naruszenie art pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa 22, z którego treści wynika, że organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art pkt 2 ustawy (tj. małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia). Zgodnie z art pkt 1 ww. ustawy w przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym sprawę. Zgodnie z art pkt. 6, jeżeli decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, należało zwrócić się do odpowiedniego Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ewentualne wznowienie postępowania w oparciu o przepis art pkt. 3. Po stwierdzeniu przez kontrolujących powyższej nieprawidłowości, Wykonujący zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna pismem znak Fn.W.3121/2/19 z dnia r. wystąpił z wnioskami o wznowienie postępowania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 19 dane zanonimizowane jako XY 20 dane zanonimizowane jako ZY 21 Patrz przypis Patrz przypis 13

10 10 w Łodzi w związku z naruszeniem przepisu wymienionego w art oraz 26 2 Kpa 23. Kontrolerzy ustalili, że jednostka nie posiada wewnętrznych procedur zapewniających prawidłową realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 1 decyzję zmieniającą (w I okresie), z uwagi na błędnie obliczoną przez organ ilość paliwa, którego zakup producent udokumentował załączając do wniosku stosowne faktury. [akta kontroli, str ; 1099, 1125] 3) wnioski do Wojewody Łódzkiego o przekazanie Gminie Daszyna dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sporządzone na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego 2018 r. (I okres płatniczy), jak również w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. (II okres płatniczy), zostały przesłane przez Wójta Gminy do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: we właściwym terminie, gdy chodzi o I półrocze (data nadania 19 marca 2018 r. /poniedziałek/; wniosek dodatkowy korekta 10 kwietnia 2018) tj. stosownie do zapisów 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 24. Uchybienie określonego w ww. rozporządzeniu terminu nastąpiło w II półroczu wniosek nadano w dniu 19 września 2018 r. (1 dzień po terminie). W aktach kontroli znajduje się kserokopia notatki sporządzonej przez pracownika Oddziału rolnictwa i środowiska Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (obecnie Oddział ten mieści się w strukturze Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW w Łodzi). Z treści notatki wynika, że w dniu 19 września 2018 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z członkiem władz Gminy w sprawie przekroczenia ww. terminu. 23 Patrz przypis Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r., poz. 1339)

11 11 W złożonych wnioskach Gmina określiła następujące kwoty dotacji: dla I okresu płatniczego, łącznie kwotę ,40 zł; z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,57 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku 6 978,83 zł, z wniosku dodatkowego na I półrocze 464,51 zł; odpowiednio 455,40 zł na wypłatę podatku akcyzowego oraz 9,11 zł na pokrycie kosztów postępowania dla II okresu płatniczego, łącznie kwotę ,41 zł, z czego na: wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,72 zł, pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu ww. podatku 2 630,69 zł. [akta kontroli str ; ] 4) Działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zawiadomieniami z 23 kwietnia 2018 r., FB-I oraz z 4 czerwca 2018 r., FB-I , a następnie z 22 października 2018 r., FB-I , poinformował Wójta Gminy Daszyna o zmianach w wysokości dotacji celowych na 2018 r. dla Gminy Daszyna wprowadzonych decyzjami Wojewody Łódzkiego z 23 kwietnia 2018 r., Nr FB-I oraz z 1 czerwca 2018 r., Nr FB- I , a następnie z 22 października 2018 r., Nr FB-I Gminie przyznano dotację w dziale 010, rozdziale Łączna kwota dotacji na rok 2018 wyniosła ,32 zł. Dotację przeznaczono na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku 25. W pierwszym okresie płatniczym 2018 r. przyznano (łącznie decyzjami z 23 kwietnia i 4 czerwca 2018 r.): na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,97 zł, 25

12 12 na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku - kwotę 6 987,94 zł. W drugim okresie płatniczym 2018 r. odpowiednio (decyzją z 22 października 2018 r.): na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego - kwotę ,72 zł, na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku kwotę 2 630,69 zł. Dotacja pochodziła ze środków przyznanych dla części 85/10 - województwo łódzkie, z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 83, poz. 7. Gmina Daszyna otrzymała ww. dotację w następujących datach: w I okresie płatniczym: kwotę ,40 zł w dniu 25 kwietnia 2018 r. (WB 082/2018) kwotę 464,51 zł w dniu 5 czerwca 2018 r. (WB 108/2018) w II okresie płatniczym: kwotę ,41 zł w dniu 29 października 2018 r. (WB 213/2018) Wójt Gminy Daszyna, Zarządzeniami Nr 33/2018 z 25 kwietnia 2018 r., Nr 47/2018 z 11 czerwca 2018 r. oraz Nr 88/2018 z 26 października 2018 r. dokonał odpowiednio zmian w budżecie Gminy Daszyna na rok 2018 w planie dochodów i wydatków Gminy, z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej. [akta kontroli str ; ] 5) Gmina Daszyna dokonała wypłat zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w następujących terminach i kwotach: Lp. Data wypłaty I okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy wypłaty r ,01 WB 084/ r ,56 RK nr 23/ ,40 RK nr 33/18 Razem: ,97

13 13 Lp. Data wypłaty II okres płatniczy Kwota wypłaty (w zł) Dokument źródłowy wypłaty r ,08 WB 215/ r ,64 RK nr 70/18 Razem: ,72 [akta kontroli str ; ] 6) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Gmina Daszyna wydatkowała w 2018 r ,63 zł, tj. 100% przyznanej na ten cel kwoty. Metodą kompletną skontrolowano dowody źródłowe oraz dokumentację finansowo - księgową potwierdzającą dokonanie powyższych wydatków. W oparciu o przedłożone kontrolerom ww. dokumenty, a także sporządzone przez Skarbnika Gminy w dniu 23 lipca 2019 r. pisemne wyjaśnienia, ustalono, że: a) I półrocze: kwota 6 978,83 zł plus 9,11 zł razem 6 987,94 zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe w paragrafach 4210, 4260, 4300 i Wydatki te klasyfikowano pierwotnie w rozdziale 75023, a następnie po uzyskaniu dotacji i wprowadzeniu planu wydatków w rozdziale dokonano przeksięgowania dokumentami PK 1/2018 z 21 maja 2018 r. oraz PK 2/2018 z 13 czerwca 2018 r. Jak pisze Skarbnik Gminy: Sporządzono załączniki na każdy paragraf wydatków zestawienia opisujące źródła przeksięgowań. Założono wykorzystanie przyznanych 2% na obsługę zadania w różnych rodzajach wydatków dotyczących funkcjonowania Urzędu, które wiążą się z obsługą zadania. W niektórych paragrafach (np. usługi pocztowe) nie wykazano całej faktycznie poniesionej kwoty wydatków ze względu na to, że plan ustalono w mniejszej kwocie. Jak wynika z przekazanej kontrolerom dokumentacji przeksięgowano: w ,00 zł+ 9,11 zł razem 3 509,11 zł, w zł, w ,00 zł, w ,83 zł. Kwoty przeksięgowane zostały do rozdz według wartości ujętych w planie finansowym. Należy zauważyć, że jeden z wydatków poniesionych w 2018 r. w I półroczu, tj. dofinansowanie okularów dla pracownika w kwocie 200,00 zł, zostało

14 14 zaklasyfikowane do niewłaściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatek ten został ujęty w 4210 a nie w Powyższe stanowi nieprawidłowość jest naruszeniem rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 26. b) II półrocze - kwota 2 630,69 zł przeznaczona została na wydatki rzeczowe w paragrafach 4210, 4260, 4300 i Wydatki te klasyfikowano pierwotnie w rozdziale 75023, a następnie, po uzyskaniu dotacji i wprowadzeniu planu wydatków w rozdziale 01095, dokonano przeksięgowania dokumentami PK Nr 1/2018 z 31 października 2018 r. Jak wskazuje Skarbnik Gminy: Sporządzono załączniki na każdy paragraf wydatków zestawienia opisujące źródła przeksięgowań. Założono wykorzystanie przyznanych 2% na obsługę zadania w różnych rodzajach wydatków dotyczących funkcjonowania Urzędu, które wiążą się z obsługą zadania. W niektórych paragrafach (np. usługi pocztowe) nie wykazano całej faktycznie poniesionej kwoty wydatków ze względu na to, że plan ustalono w mniejszej kwocie. Jak wynika z przekazanej kontrolerom dokumentacji przeksięgowano: w ,69 zł, w ,00 zł, w ,00 zł, w ,00 zł. Kwoty przeksięgowane zostały do rozdz według wartości ujętych w planie finansowym. Sposób wykorzystania środków w ramach przyznanej kwoty na pokrycie kosztów postępowania w I i II półroczu 2018 r. został szczegółowo opisany w załącznikach do akt Załączniku Nr 1 oraz w notatce z przebiegu i ustaleń kontroli. Zrealizowane wydatki nie przekroczyły 2% łącznej kwoty dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki te zostały poniesione w związku z czynnościami wykonywanymi w toku realizacji zadania zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jak już napisano wyżej stwierdzono nieprawidłowość polegającą na zakwalifikowaniu jednego z wydatków do niewłaściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej ( 4120 zamiast 3020). 26 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.)

15 15 [akta kontroli, str ; /wyliczenia dokonane przez jednostkę, PK i kserokopie faktur/; 1221, ] 7) wykonanie wydatków przez Gminę Daszyna w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność, zaprezentowano w poniższym zestawieniu: Lp. Paragraf klasyfikacji budżetowej Kwota poniesionego wydatku , , , , ,69 Razem ,32 Kontrolerzy stwierdzili zgodność powyższych danych, wynikających z okazanych dokumentów oraz ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w kwartalnym sprawozdaniu Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, sporządzonym za IV kwartał 2018 r. [akta kontroli, str ] 2. Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018 oraz roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji ww. wypłat złożone zostały Wojewodzie Łódzkiemu 19 grudnia 2018 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), tj. z zachowaniem terminu określonego w 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r 27. [akta kontroli str ] 3. W zakresie wymienionym w punkcie b) kontrolerzy: 1) sprawdzili zgodność danych wykazanych w rocznym rozliczeniu dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018, z danymi 27 patrz: przypis 24

16 16 wynikającymi z ewidencji księgowej dotyczącej wpływu i wydatkowania dotacji oraz z wnioskami o przekazanie dotacji celowej dla gminy, nie stwierdzając rozbieżności; 2) sprawdzając zgodność danych wykazanych w rocznym sprawozdaniu rzeczowo finansowym z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej oraz zestawieniem wydanych decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku - nie stwierdzono rozbieżności w odniesieniu do danych wykazanych w wierszach 1, 2, 3, 4 i 6 sprawozdania: podana w wierszu 1 sprawozdania łączna liczba wniosków o zwrot podatku akcyzowego 697 szt. jest zgodna z rejestrem decyzji prowadzonym przez Gminę Daszyna na 2018 rok, w wierszu 2 powierzchnię użytków rolnych w Gminie zamieszczono zgodnie z danymi z systemu Podatki, podana w wierszu 3 sprawozdania łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosząca 6 141,0340 ha jest zgodna z ewidencją prowadzoną przez gminę, określona w wierszu 4 sprawozdania łączna ilość litrów oleju napędowego wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT lub kopii tych faktur wynosiła ,6900 litrów łączna kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego wykazana w wierszu 6 sprawozdania ( ,69 zł) jest zgodna z kwotą wynikającą z ewidencji księgowej wypłat dokonanych poszczególnym producentom rolnym. Stwierdzono następującą rozbieżność między danymi wiersza 5 sprawozdania, a danymi z zestawienia wydanych decyzji: określona w sprawozdaniu łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku 28 została obliczona zgodnie z powołanym w ww. przepisie algorytmem, tj. iloczynem powierzchni użytków rolnych wynikającym z zestawienia powierzchni użytków rolnych w gminie (6141,0340ha), stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł) oraz liczby 86, co daje wartość limitu ,92 zł, 28

17 17 ale: wg zestawienia wydanych decyzji łącznie w I i II okresie wartość limitu wynosi ,03 zł (różnica 11 gr). Z wyjaśnień udzielonych przez wykonującego zadania i kompetencje Wójta Gminy Daszyna w piśmie Fn.W z 19 sierpnia 2019 r. wynika, że ww. różnica 0,11 zł spowodowana jest zaokrągleniami w systemie Podatki. [akta kontroli str ; /I rata/; /II rata/, /I i II rata łącznie/; str /wyjaśnienie/] Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów oraz ewidencji prowadzonych przez Gminę stwierdzono, iż dotacja celowa przekazana w 2018 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego dla Gminy Daszyna w kwocie ,32 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale Pozostała działalność w Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o zwrocie podatku 29, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, za wyjątkiem opisanej w pkt 1 ppkt 1) lit e) niniejszego wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości, która spowodowała, że kwota wydatków wykonanych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego poniesionych przez gminę oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, została pobrana w nadmiernej wysokości odpowiednio o 0,02 zł i 1,14 zł. Powyższa suma 1,16 zł powinna zostać zwrócona na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie. Pozostałe nieprawidłowości i uchybienia nie miały wpływu na prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie przyznanej dotacji. Do otrzymanego w dniu 16 września 2019 r. projektu wystąpienia pokontrolnego Nr FB-IV z dnia 12 września 2019 r. kierownik jednostki kontrolowanej, zgłosił zastrzeżenia - o czym poinformował Wydział Finansów i Budżetu w piśmie znak: Fn.W z dnia r. Stosownie do zapisów art. 42 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej 30, po zapoznaniu się z wniesionym zastrzeżeniem i załączoną dokumentacją kierownik komórki do spraw kontroli oddalił zastrzeżenie. Pismem Nr. FB-IV z dnia Patrz przypis 1

18 18 11 października 2019 r. przekazał swoje stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej. Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, w związku z nieuwzględnieniem zastrzeżeń, sporządzono wystąpienie pokontrolne obejmujące treść projektu wystąpienia pokontrolnego. W związku z ustaleniami przedstawionymi w niniejszym wystąpieniu w celu usunięcia opisanych w pkt. 1 ppkt 1) lit e) nieprawidłowości, Gmina Daszyna powinna zwrócić dotację w części pobranej w nadmiernej wysokości, tj. w kwocie 1,16 zł ( 2010) na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie: NBP Oddział Okręgowy w Łodzi Nr , w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, tj. od daty niniejszego wystąpienia pokontrolnego wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z postanowieniami art. 169 ustawy o finansach publicznych 31 Jednocześnie uprzejmie proszę Pana Wójta o: opracowanie i wdrożenie procedur, które będą pomocne przy prawidłowej weryfikacji informacji zawartych we wnioskach producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zawierających wszystkie dane wymienione w art. 6 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o zwrocie podatku 32, podjęcie działań w celu zapobieżenia uchybieniom terminu, określonego w art. 5 ust. 4 ww. ustawy, na wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. każdorazowe zwracanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o wyznaczenie właściwego organu do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w przypadku gdy wystąpią okoliczności wskazane w art pkt 1 Kpa 33, podjęcie działań w celu zapobieżenia uchybieniom terminu, określonego w 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku 31 patrz: przypis 2 32 patrz przypis 5 33 patrz przypis 9

19 19 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę 34. O sposobie wykorzystania uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym, a także podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań proszę powiadomić Wojewodę Łódzkiego w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia. Jednocześnie informuję, iż stosownie do zapisów art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 35 od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Łódzkiego Anna Rośniak DYREKTOR WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU Do wiadomości: 1. Główny Księgowy Budżetu Wojewody. 34 patrz: przypis patrz: przypis 1

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 14 maja 2019 r. FB-IV.431.29.2018 Pan Piotr Świderski Burmistrz Błaszek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.17.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.28.2018 Łódź, dnia 13 lutego 2019 r. Pan Michał Włodarczyk Wójt Gminy Widawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2018 Łódź, 13 czerwca 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2018 Łódź, 09 sierpnia 2018 r. Pan Tadeusz Borkowski Wójt Gminy Lutomiersk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.15.2018 Łódź, 13 listopada 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2019 Łódź, 15 kwietnia 2019 r. Pan Andrzej Opala Starosta Łódzki Wschodni WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 4 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.16.2018 Łódź, dnia 4 października 2018 r. Pan Paweł Kwiatkowski Wójt Gminy Domaniewice SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Domaniewice,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.20.2018 Łódź, 14 lutego 2019 r. Pan Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 3, Wrocław, dnia listopada 2016 r. NRŚ-RŚ.431.9.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia: 0 H 1-2016 KANCELARIA ^ f. O Pani Elżbieta Jedlecka

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno

Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno GNiR/BP.0930/6/2010 Biała Podlaska, 15.07.2010r. Pan Tadeusz Fedoruk Wójt Gminy Rokitno W załączeniu przesyłam 2 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej w dniu 7 lipca 2010 r. kontroli problemowej z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNO^ŁĄSK lw Y T X Ń ~ ó ~ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Opólna Wrocław, dnia czerwca 2016 r. NRS-RS.431.2.2016.EJ 0 3-06- 2016 Pan Tadeusz Szklarz Wójt Gminy Zagrodno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 17 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.6.2018 Łódź, dnia 17 maja 2018 r. Pan Piotr Szcześniak Wójt Gminy Nowosolna SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Nowosolna w okresie

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV Łódź, 7 sierpnia 2019 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.5.2019 Łódź, 7 sierpnia 2019 r. Pan Zbigniew Gajęcki Starosta Pajęczański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 maja 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.8.2018 Łódź, dnia 10 maja 2018 r. Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Ksawerów w okresie

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Sposób doręczenia:... WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia lipca 2016 r. NRŚ-RŚ.431.5.2016.EJ W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 2-07- 2016 k a n c e l a r ia Sposób doręczenia:... Pan Henryk Kuriata Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 10 października 2018 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.18.2018 Łódź, dnia 10 października 2018 r. Pan Andrzej Kowara Wójt Gminy Głuchów SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Głuchów w okresie

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.6.2014 Pan Piotr Szymański Wójt Gminy Brochów Urząd Gminy w Brochowie Brochów 125 05-088 Brochów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i sierpnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.6.2016.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 1 6-0 8-2016 KANCELARIA Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI WOJEWODA ŁÓDZKI ZRPS-I.431.56.2019 Łódź, 18 października 2019 r. Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia v grudnia 2016 r. NRŚ-RŚ.431.12.2016.EJ Pan Paweł Gregorczuk Wójt Gminy Ruja WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 26-28 października 2016 roku na podstawie art. 28 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.431.11.1.2014 Pan Piotr Papis Wójt Gminy Klwów Urząd Gminy w Klwowie ul. Opoczyńska 35 26 415 Klwów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia czerwca 2017 roku NRŚ-RŚ.431.4.2017.EW Pan W ładysław Bogusław Kobiałka Burmistrz Bierutowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 19-21 kwietnia 2017 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów Urząd Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.11.1.2015 Pan Krzysztof Stanisław Dylicki Wójt Gminy Słubice Urząd Gminy Słubice ul. Płocka 32 09-533 Słubice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. SPRAWOZDANIE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.1.2017 Łódź, dnia 28 lipca 2017 r. Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Dobroń w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia m aja 2015 r. NRŚ-RŚ.431.1.2015.EW W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojawódzki we W rocławiu Kance.ana Oqó!na 2 5-05- 2015 Pani Teresa Mazurek Wójt Gminy Świdnica WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.3.2016 Łódź, 15 listopada 2017 r. Pan Krzysztof Habura Starosta Pabianicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.1.2015 Pan Kazimierz Jańczuk Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.431.15.2015 Łódź, dnia 7 stycznia 2016 roku Pan Grzegorz Turalczyk Wójt Gminy Konopnica Wystąpienie pokontrolne W dniach 28.08. - 15.10.2015 roku 1 w Urzędzie Gminy Konopnica przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 29 października 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.21.2018 Łódź, dnia 29 października 2018 r. Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Wodzierady,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 30 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.4.1.2014 Pan Sławomir Dariusz Zalewski Wójt Gminy Nowe Miasto Urząd Gminy Nowe Miasto ul. Apteczna 8 09 120 Nowe Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.2.2016 Łódź, 11 lipca 2016 r. Pan Ryszard Rytter Starosta Poddębicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów

Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia Ciechanów Warszawa, 2 lutego 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.55.2017 Pan Sławomir Morawski Starosta Ciechanowski Starostwo Powiatowe w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów Szanowny Panie Starosto,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE

FB-IV Łódź, dnia 26 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE 1 WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.2.2018 Łódź, dnia 26 marca 2018 r. Pan Jarosław Kaźmierczak Wójt Gminy Sieradz SPRAWOZDANIE z kontroli finansowej przeprowadzonej w trybie uproszczonym w Gminie Sieradz w okresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.1611.4.2016 Łódź, 14 kwietnia 2017 r. Pan Michał Mostowski Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-O.431.11.1.2016 Pan Wojciech Marek Brzeziński Wójt Gminy Czernice Borowe Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 29 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2014 Pan Sylwester Edwin Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21 05 140 Serock WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo