13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A"

Transkrypt

1 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 lipca 2011 r. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r /11 mkk/jp/pb 1

2 SPIS TREŚCI Strona I. WPROWADZENIE... 5 II. GŁÓWNE ELEMENTY STANOWISKA RADY... 8 III. SZACOWANE DOCHODY IV. SZACOWANE WYDATKI Wydatki administracyjne poszczególnych instytucji: Parlament Europejski Sekcja I Rada Europejska i Rada Sekcja II Komisja Sekcja III Środki administracyjne Urząd Publikacji (OP) Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli (OIB) Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu (OIL) Trybunał Sprawiedliwości Sekcja IV Trybunał Obrachunkowy Sekcja V Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Sekcja VI Komitet Regionów Sekcja VII Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Sekcja VIII Europejski Inspektor Ochrony Danych Sekcja IX Europejska Służba Działań Zewnętrznych Sekcja X /11 mkk/jp/pb 2

3 Wnioski dotyczące personelu zgłoszone przez agencje zdecentralizowane na rok Wydatki Komisji według obszarów polityki: Tytuł 01 Sprawy gospodarcze i finansowe Tytuł 02 Przedsiębiorstwa Tytuł 03 Konkurencja Tytuł 04 Zatrudnienie i sprawy społeczne Tytuł 05 Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Tytuł 06 Mobilność i transport Tytuł 07 Środowisko i działania w dziedzinie klimatu Tytuł 08 Badania naukowe Tytuł 09 Społeczeństwo informacyjne i media Tytuł 10 Bezpośrednie badania naukowe Tytuł 11 Gospodarka morska i rybołówstwo Tytuł 12 Rynek wewnętrzny Tytuł 13 Polityka regionalna Tytuł 14 Podatki i unia celna Tytuł 15 Edukacja i kultura Tytuł 16 Komunikacja Tytuł 17 Ochrona zdrowia i konsumentów Tytuł 18 Sprawy wewnętrzne Tytuł 19 Stosunki zewnętrzne Tytuł 20 Handel Tytuł 21 Rozwój i stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) Tytuł 22 Rozszerzenie Tytuł 23 Pomoc humanitarna Tytuł 24 Zwalczanie nadużyć finansowych Tytuł 25 Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne Tytuł 26 Administracja Komisji Tytuł 27 Budżet Tytuł 28 Kontrola Tytuł 29 Statystyka /11 mkk/jp/pb 3

4 Tytuł 30 Emerytury i wydatki pochodne Tytuł 31 Służby językowe Tytuł 32 Energia Tytuł 33 Sprawiedliwość Tytuł 40 Rezerwy /11 mkk/jp/pb 4

5 I. WPROWADZENIE 25 lipca 2011 r. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2012, którego szczegóły zostały przedstawione w niniejszym uzasadnieniu. Pierwszy załącznik techniczny zawarty w addendach 1 3 do niniejszego uzasadnienia zawiera zestawienie wydatków ogółem w podziale na poszczególne działy ram finansowych oraz odpowiadające im szczegółowe dane liczbowe dla poszczególnych instytucji i obszarów polityki. Drugi załącznik techniczny znajdujący się w addendum 4 do niniejszego uzasadnienia zawiera zmiany wprowadzone w uwagach /11 mkk/jp/pb 5

6 DECYZJA RADY DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2012 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 3, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, a także mając na uwadze, co następuje: 1. w dniu 26 maja 2011 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu na rok budżetowy , 2. Rada przeanalizowała wniosek Komisji z myślą o określeniu stanowiska spójnego po stronie dochodów z decyzją Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 2, a po stronie wydatków z częścią I Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 3, które z braku jakichkolwiek wieloletnich ram finansowych uchwalonych na mocy art. 312 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi aktualnie mający zastosowanie instrument dyscypliny budżetowej, COM(2011) 300. Dz.U. L 163 z , s. 17. Dz.U. C 139 z , s /11 mkk/jp/pb 6

7 STANOWI, CO NASTĘPUJE: Artykuł Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012 zostało przyjęte przez Radę w dniu 25 lipca 2011 r. Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady lub można go z tej strony pobrać: Sporządzono w Brukseli dnia 25 lipca 2011 r. W imieniu Rady Przewodniczący 13110/11 mkk/jp/pb 7

8 II. GŁÓWNE ELEMENTY STANOWISKA RADY W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012 A. Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok Główne elementy tego stanowiska są następujące: ŁĄCZNE WYDATKI JAKO WYNIK STANOWISKA RADY (w mln EUR w zaokrągleniu) Środki na zobowiązania ,34 Środki na płatności ,04 B. Zgodnie ze stanowiskiem Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 przyjętym przez Radę w porównaniu z budżetem na rok środki na zobowiązania wzrosły o 2,92%, a środki na płatności o 2,02%. Ogólna kwota środków na płatności przewidzianych w stanowisku Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 odpowiada 0,98% DNB UE W tym BK nr 1 i 2/2011. Na podstawie prognozy DNB z maja 2011 roku /11 mkk/jp/pb 8

9 C. W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 w podziale na poszczególne działy ram finansowych: Dział Stanowisko Rady (w tym list nr 1/2012 w spr. poprawek) Różnica w porównaniu z PB 2012 (kwota) Różnica w porównaniu z budżetem 2011 (w tym BK nr 1) (w%) (EUR) Margines poniżej istniejącego pułapu Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiązania Środki na płatności Środki na zobowiąz ania Środ ki na płatn ości Środki na zobowiązania 1. TRWAŁY WZROST 1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia ,7-1,3 Europejski fundusz dostosowania do globalizacji ,0 100,0 Ogółem 1a ,4 1, b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia ,4 +5, Ogółem 1 (wraz z EFG) ,3 +3, GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI I ICH OCHRONA Ogółem ,6 +1, w tym wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie ,8 +1, OBYWATELSTWO, WOLNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość ,8 +1, b. Obywatelstwo ,6 2, Ogółem ,5 0, UE JAKO PARTNER NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Razem ,2 2,0 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną ,0 100,0 5. ADMINISTRACJA Ogółem ,1 3, Ogółem ,4 +0, SUMA CAŁKOWITA ,9 +2, Środki jako % DNB: 0,98% Szczegółowe wyniki przedstawiono w częściach uzasadnienia dotyczących poszczególnych sekcji i obszarów polityki w ramach budżetu /11 mkk/jp/pb 9

10 D. Przy przyjmowaniu stanowiska w sprawie projektu budżetu na rok 2012 Rada kierowała się określonymi wytycznymi: 1. ASPEKTY OGÓLNE a) Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012: w należytym stopniu uwzględnia porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; mieści się w ramach wytycznych budżetowych określonych dla budżetu na rok 2012 w konkluzjach Rady przyjętych w lutym 2011 roku 1. b) Szczególną uwagę zwrócono na: zastosowanie podejścia, które doprowadzi do uchwalenia budżetu realistycznego i kompleksowo zrównoważonego, z poszanowaniem dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami. Dostrzegając starania już podjęte przez Komisję przy sporządzaniu projektu budżetu, podkreślono, że konieczne są dodatkowe wysiłki; zapewnienie odpowiedniego finansowania różnych priorytetów Unii Europejskiej, przy określeniu środków na podstawie wskaźnika wykonania budżetu w 2010 roku, ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych w 2011 roku i realistycznych możliwości absorpcji. Podejście to zastosowano również w przypadku środków przydzielanych na wydatki administracyjne związane z programami operacyjnymi i wydatki agencji wykonawczych odpowiedzialnych za zarządzanie tymi programami; /11 FIN /11 mkk/jp/pb 10

11 zapewnienie ograniczonego i kontrolowanego wzrostu środków na płatności w porównaniu z 2011 rokiem w obrębie wszystkich działów i poddziałów wieloletnich ram finansowych, przy jednoczesnym skorygowaniu kwot na podstawie analizy wykonania budżetu na 2010 rok i ostrzeżeń dotyczących stanu realizacji prognoz budżetowych w 2011 roku. Podejście to należy postrzegać w kontekście ograniczeń budżetowych zastosowanych we wszystkich państwach członkowskich. Rada przyjęła następujące oświadczenie dotyczące środków na płatności: Rada zwraca się do Komisji o przedłożenie projektu budżetu korygującego, gdyby środki na płatności zapisane w budżecie na 2012 rok okazały się niewystarczające, aby pokryć wydatki w ramach poddziału 1a (Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), poddziału 1b (Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia), działu 2 (Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona) i działu 4 (UE jako partner na arenie międzynarodowej). Rada apeluje do Komisji, by nie później niż przed końcem września 2012 roku przedstawiła zaktualizowane dane liczbowe dotyczące sytuacji i szacunków odnoszących się do środków na płatności w ramach poddziału 1b oraz by w razie potrzeby przedłożyła projekt budżetu korygującego dotyczącego wyłącznie tej kwestii. Rada przyjmie stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego jak najszybciej, tak aby uniknąć wszelkich braków w środkach na płatności. ; zastosowanie wobec agencji zdecentralizowanych podobnego podejścia jak wobec wydatków administracyjnych instytucji (zob. pkt II.D.3.e. (iii) poniżej); 13110/11 mkk/jp/pb 11

12 pozostawienie odpowiednich marginesów w obrębie pułapów działów i poddziałów wieloletnich ram finansowych, z wyjątkiem poddziału 1b, aby móc reagować na nieprzewidziane sytuacje, przy w miarę możliwości jednoczesnym poszanowaniu kwot środków na zobowiązania zaproponowanych przez Komisję w odniesieniu do programów objętych procedurą współdecyzji. 2. INNE OGÓLNE ASPEKTY a) Nazewnictwo Rada zachowała nazewnictwo zaproponowane w projekcie budżetu. Rada utworzyła nową pozycję budżetową Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej b) Podstawy prawne Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczących podstaw prawnych. c) Opisy zadań Szczególną uwagę zwrócono na opisy zadań. Zorganizowano specjalne posiedzenie z udziałem służb Komisji w celu umożliwienia dogłębnego dialogu z delegacjami /11 mkk/jp/pb 12

13 3. WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁY RAM FINANSOWYCH W odniesieniu do wydatków w obrębie poszczególnych działów ram finansowych stanowisko Rady oznacza: a) w przypadku wydatków na trwały wzrost (dział 1 ram finansowych): (i) w odniesieniu do wydatków na konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (poddział 1a ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 695,90 mln EUR w środkach postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu, z czego 45,90 mln EUR w wyniku podejścia zastosowanego wobec wydatków administracyjnych i agencji zdecentralizowanych. Pozostała redukcja na kwotę 650 mln EUR jest związana z ewentualną zmianą wieloletnich ram finansowych dla ITER. Rada zatwierdziła również następujące oświadczenie w sprawie ITER: Rada nie umieściła w swoim stanowisku w sprawie projektu budżetu na rok 2012 postulowanych dodatkowych środków finansowych na projekt ITER, w oparciu o ewentualną zmianę wieloletnich ram finansowych na lata , w oczekiwaniu na zamknięcie roku w rolnictwie w 2011 roku oraz nowe dane na temat wskaźników wykonania /11 mkk/jp/pb 13

14 Rada ponownie przeanalizuje sytuację po zamknięciu roku w rolnictwie w 2011 roku, z myślą o podjęciu decyzji w sprawie źródeł i skali dodatkowego finansowania. Rada zwraca się do Komisji, by we współpracy z F4E przedstawiła do dnia 15 października 2011 r. sprawozdania z postępów osiągniętych w realizacji planu ograniczenia kosztów i dokonywania oszczędności, a także z wyników Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz projektu ITER, a także zarządzania tymi projektami, jak również z realizacji zaplanowanych działań w ramach rocznego budżetu. Rada nawiązuje do swoich konkluzji z lipca 2010 roku, zgodnie z którymi dodatkowe zasoby powinny w pierwszej kolejności pochodzić z przegrupowania środków w ramach poddziału 1a wieloletnich ram finansowych. ; utworzenie pozycji budżetowej (Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012), dla której środki finansowe będą pochodzić z pozycji budżetowej (Analizy, badania i podnoszenie świadomości na temat sytuacji socjalnej, demografii i rodziny); ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 15,52 mln EUR w środkach na zobowiązania i 17,84 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Zaakceptowano łącznie 63 stanowiska czasowe; 13110/11 mkk/jp/pb 14

15 ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją na łączną kwotę 1132,00 mln EUR w środkach postulowanych w PB, z czego 99,46 mln EUR w dziedzinie konkurencyjności; 101,99 mln EUR w dziedzinie transportu; 563,22 mln EUR w dziedzinie badań naukowych; 86 mln EUR w dziedzinie kształcenia i szkolenia; 147 mln EUR w pozycjach budżetowych związanych z Europejskim planem naprawy gospodarczej; 50 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji oraz 84,33 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych na podstawie analizy przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w poddziale 1a wyniesie 175,30 mln EUR; (ii) w odniesieniu do wydatków na spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia (poddział 1b ram finansowych) przyjęcie PB w odniesieniu do środków na zobowiązania; ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 1299,28 mln EUR przy jednoczesnym wzroście o 5,2% w porównaniu z rokiem 2011; 13110/11 mkk/jp/pb 15

16 Kwota ta stanowi redukcję w środkach na płatności dotyczącą głównie dziedziny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (706 mln EUR), Europejskiego Funduszu Społecznego (394 mln EUR) i Funduszu Spójności (199 mln EUR), co stanowi korektę na podstawie dostępnych informacji. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w poddziale 1b wyniesie 22,12 mln EUR; b) w odniesieniu do wydatków na gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochronę (dział 2 ram finansowych) łączna redukcja na kwotę 545,60 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB, z czego 197,94 mln EUR w dziedzinie rolnictwa, 337,60 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej rozliczenia rachunków i 10,06 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 1,46 mln EUR w środkach na zobowiązania i 2,67 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Jeżeli chodzi o wnioski dotyczące personelu, zaakceptowano 4 stanowiska czasowe; 13110/11 mkk/jp/pb 16

17 ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 786,51 mln EUR, z czego 229,93 mln EUR w dziedzinie rolnictwa; 337,60 mln EUR w pozycji budżetowej dotyczącej rozliczenia rachunków; 140 mln EUR w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich; 46,50 mln EUR w dziedzinie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 32,48 mln EUR w różnych innych pozycjach budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu. Kwoty te, szacowane na podstawie wykonania budżetu w przeszłości i dostępnych informacji, mogą zostać poddane przeglądowi w świetle jesiennego listu w sprawie poprawek. Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w dziale 2 wyniesie 1197,16 mln EUR; c) w odniesieniu do wydatków na obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (dział 3 ram finansowych) (i) wydatki na wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (poddział 3a ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 55,65 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; 13110/11 mkk/jp/pb 17

18 ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 11,55 mln EUR w środkach na zobowiązania i 12,73 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji. Zaakceptowano łącznie 12 stanowisk czasowych; ustalenie poziomu środków na płatności z redukcją na łączną kwotę 44,26 mln EUR w środkach postulowanych w PB w kilku pozycjach budżetowych na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; dostępny margines w poddziale 3a wyniesie 121,27 mln EUR; (ii) w odniesieniu do wydatków na obywatelstwo (poddział 3b ram finansowych) określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 15,55 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanych z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 9,48 mln EUR w środkach na zobowiązania i 6,46 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji; 13110/11 mkk/jp/pb 18

19 określenie poziomu środków na płatności, z redukcją w sposób ukierunkowany środków postulowanych w PB na łączną kwotę 14,53 mln EUR w kilku pozycjach budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu; dostępny margines w poddziale 3b wyniesie 31,08 mln EUR; d) w odniesieniu do wydatków na dział UE jako partner na arenie międzynarodowej (dział 4 ram finansowych) przyjęcie listu nr 1/2012 w sprawie poprawek. List ten jest w pełni finansowany w ramach aktualnego pułapu działu 4 dzięki dodatkowym przegrupowaniom środków; określenie poziomu środków na zobowiązania z redukcją na łączną kwotę 203,57 mln EUR w środkach na zobowiązania postulowanych w PB w odniesieniu do kilku konkretnych pozycji budżetowych w ramach tego działu na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji; ustalenie poziomu środków na subwencje dla agencji zdecentralizowanej z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 0,28 mln EUR w środkach na zobowiązania i 0,40 mln EUR w środkach na płatności wskutek podejścia zastosowanego wobec tych agencji; określenie poziomu środków na płatności, z redukcją środków postulowanych w PB na łączną kwotę 300,37 mln EUR, z czego z jednej strony 190,37 mln EUR w sposób ukierunkowany w odniesieniu do kilku pozycji budżetowych, na podstawie przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz realistycznych możliwości absorpcji, a z drugiej strony przy braku utrzymania kwoty w wysokości 110 mln EUR postulowanej w PB na rezerwę na pomoc nadzwyczajną /11 mkk/jp/pb 19

20 Rada zatwierdziła również oświadczenie w sprawie środków na płatności (zob. pkt II.D.1.b. powyżej); dostępny margines w dziale 4 wyniesie 50,23 mln EUR w celu pokrycia dodatkowych potrzeb na późniejszym etapie; e) w odniesieniu do wydatków na administrację (dział 5 ram finansowych) (i) ścisłe kontrolowanie kwoty wydatków administracyjnych instytucji UE zgodnie z podejściem stosowanym przez państwa członkowskie w odniesieniu do ich krajowych służb cywilnych; ustalenie na odpowiednim poziomie budżetu na wydatki administracyjne każdej instytucji, z uwzględnieniem specyfiki każdej z nich oraz ich rzeczywistych i uzasadnionych potrzeb; dokonanie ukierunkowanych redukcji środków w odniesieniu do wszystkich instytucji, z uwzględnieniem przeszłego i bieżącego wykonania budżetu oraz rzeczywistych potrzeb; zwiększenie standardowego ryczałtowego potrącenia od wynagrodzeń dla większości instytucji, z uwzględnieniem ich obecnego wskaźnika wakatów; odrzucenie wszelkich nowych stanowisk postulowanych przez instytucje, z wyjątkiem części stanowisk postulowanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych będącą nową instytucją; przyjęcie postulowanych przypadków zamiany stanowiska, przekształcenia stanowiska, przeszeregowania na wyższe kategorie i przeniesienia. Powyższe podejście dało w rezultacie odpowiedni poziom wydatków administracyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego funkcjonowania instytucji. Margines w wysokości 546,44 mln EUR pozostał dostępny wramach pułapu działu 5 wieloletnich ram finansowych /11 mkk/jp/pb 20

21 (ii) Podczas analizy budżetów na wydatki administracyjne Rada skupiła się również na wydatkach administracyjnych związanych z programami operacyjnymi oraz na wydatkach administracyjnych agencji wykonawczych. W tym kontekście postanowiono dokonać ukierunkowanych redukcji w oparciu o podejście podobne do podejścia stosowanego wobec instytucji. (iii) Jeżeli chodzi o agencje zdecentralizowane, Rada również zastosowała podobne podejście jak w przypadku instytucji. W związku z tym w przypadku agencji będących w fazie pełnej operacyjności nie zatwierdzono żadnego wzrostu środków w porównaniu z rokiem 2011 ani żadnych nowych stanowisk. W odniesieniu do agencji, którym powierzono nowe zadania, zaakceptowano wzrost ograniczony do 1,5% w porównaniu z rokiem 2011 i jedną trzecią postulowanych nowych stanowisk. Ponadto zapisano utworzenie nowych stanowisk finansowanych przez agencje. W odniesieniu do agencji w fazie rozruchu nowe stanowiska i zwiększenie środków w odnośnym wkładzie na tytuły 1 i 2 ograniczono do 3/4 postulowanych wartości. (iv) Rada zatwierdziła również następujące oświadczenie w sprawie wydatków administracyjnych: Rada podkreśla, jak ważne jest jak najwydajniejsze wykorzystanie wydatków administracyjnych i zwiększenie efektywności administracyjnej w celu zoptymalizowania wykorzystania ograniczonych zasobów, zważywszy na rygorystyczną konsolidację fiskalną, jaką podejmują państwa członkowskie. Potwierdza znaczenie ścisłego kontrolowania wydatków administracyjnych, zwłaszcza poprzez zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej, oraz zapewniania finansowania wyłącznie na rzeczywiste potrzeby. W związku z tym Rada wzywa wszystkie instytucje i organy do udziału w realizacji tych celów. ; (f) w odniesieniu do dochodów przyjęcie PB po korektach technicznych wynikających ze zmian dotyczących wydatków i personelu, wprowadzonych w projekcie budżetu na rok /11 mkk/jp/pb 21

22 III. SZACOWANE DOCHODY 1. Całkowite dochody budżetowe Unii Europejskiej wynoszą EUR, co stanowi 0,98% dochodu narodowego brutto (DNB) 1 UE. Zasoby własne niezbędne do sfinansowania projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 stanowią 0,97% DNB UE, poniżej pułapu wynoszącego 1,23% DNB, ustalonego za pomocą metody obliczeń, o której mowa w art. 3 ust. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich 2. Dane szacunkowe dotyczące dochodów różnych, zależnych od składek pochodzących z wynagrodzeń, i związane z nimi skonsolidowane tabele, zostały skorygowane zgodnie z decyzjami podjętymi w sprawie wniosków o przyznanie nowych stanowisk zgłoszonych przez poszczególne instytucje. Dochody na sfinansowanie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na rok 2012 przedstawiono w poniższej tabeli. (EUR) Źródło PB 2012 stanowisko Rady 1. Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej Zasoby własne oparte na DNB Dostępne nadwyżki p.m. 5. Dochody różne (tytuły 4 9) OGÓŁEM Na podstawie prognozy DNB z maja 2011 roku. Dz.U. L 163 z , s /11 mkk/jp/pb 22

23 A. FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO Środki do pokrycia w roku budżetowym 2012 zgodnie z art. 1 decyzji Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich WYDATKI Opis Budżet 2012 Budżet Zmiana (w %) 1. Trwały wzrost ,73 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona ,39 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość ,28 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej ,37 5. Administracja ,45 Wydatki ogółem ,02 DOCHODY Opis Budżet 2012 Budżet Zmiana (w %) Dochody różne (tytuły 4 9) ,37 Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 3 0, artykuł 3 0 0) p.m Nadwyżka zasobów własnych wynikająca ze zwrotu nadwyżki z Funduszu Gwarancji na działania zewnętrzne (rozdział 3 0, artykuł 3 0 2) p.m. p.m. Saldo zasobów własnych z tytułu VAT i zasobów własnych opartych na PNB/DNB z poprzednich lat (rozdziały 3 1 i 3 2) p.m. p.m. Dochody ogółem (tytuły 3 9) ,25 Kwota netto ceł i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2) ,01 Zasoby własne oparte na VAT według jednolitej stawki (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) ,17 Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4) ,04 Środki do pokrycia z zasobów własnych, o których mowa w art. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom ,70 Dochody ogółem , Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na rok 2011 (Dz.U. L 68 z , s. 1) ze zmianami wynikającymi z budżetów korygujących nr 1/2011 i 2/2011. Artykuł 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 268 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) brzmi: Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2012 rok są określone na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 151. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 17 maja 2011 r /11 mkk/jp/pb 23

24 TABELA 1 Obliczenie ograniczenia zharmonizowanej podstawy podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji 2007/436/WE, Euratom Państwo członkowskie 1% nieograniczone j podstawy VAT 1% dochodu narodowego brutto Stopa ograniczeni a (%) 1% dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia 1% ograniczonej podstawy VAT 1 Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Luksemburg Węgry Malta Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50% DNB /11 mkk/jp/pb 24

25 TABELA 2 Podział zasobów własnych z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) i ust. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 3) Państwo członkowskie 1% ograniczonej podstawy VAT Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT 1 (w %) Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bułgaria , Republika Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem Wyłącznie w odniesieniu do lat stawka poboru zasobów opartych na VAT dla Austrii wynosi 0,225%, dla Niemiec 0,15%, a dla Niderlandów i Szwecji 0,10% /11 mkk/jp/pb 25

26 TABELA 3 Określenie jednolitej stawki i podział zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4) Państwo członkowskie 1% DNB Jednolita stawka zasobów własnych z podstawy dodatkowej Zasoby własne z podstawy dodatkowej wg stawki jednolitej (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa , Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Obliczenie stawki: ( ) / ( ) = 0, /11 mkk/jp/pb 26

27 TABELA 4 Obliczenie finansowania redukcji rocznego wkładu opartego na DNB dla Niderlandów i Szwecji zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 16) Państwo członkowskie Redukcja brutto Procentowy udział w podstawie DNB Klucz DNB zastosowany do redukcji brutto Finansowanie redukcji przyznanej Niderlandom i Szwecji (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia 2, Bułgaria 0, Republika Czeska 1, Dania 1, Niemcy 20, Estonia 0, Irlandia 0, Grecja 1, Hiszpania 8, Francja 16, Włochy 12, Cypr 0, Łotwa 0, Litwa 0, Luksemburg 0, Węgry 0, Malta 0, Niderlandy , Austria 2, Polska 3, Portugalia 1, Rumunia 1, Słowenia 0, Słowacja 0, Finlandia 1, Szwecja , Zjednoczone Królestwo 13, Ogółem , Deflator cen PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2011 r.): (a) 2004 UE25 = 107,3995 / (b) 2006 UE25 = 112,1888 / (c) 2006 UE27 = 112,5311 / (d) 2012 UE27 = 120,8724 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2012 r.: EUR [(b/a) (d/c)] = EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2012 r.: EUR [(b/a) (d/c)] = EUR 13110/11 mkk/jp/pb 27

28 TABELA 5 Korekta nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa za rok 2011 zgodnie z art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5) Opis Współczynnik 1 (%) Kwota 1. Udział Zjednoczonego Królestwa w teoretycznej nieograniczonej podstawie VAT (w %) 2. Udział Zjednoczonego Królestwa w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o wydatki związane z rozszerzeniem (w %) 15,0054 7, (1) (2) 7, Suma wydatków na rzecz państw członkowskich Wydatki związane z rozszerzeniem 2 = (5a + 5b) a. Wydatki przedakcesyjne b. Wydatki związane z art. 4 ust. 1 lit. g) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) x (6) x 0, Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa Podstawowy rabat brytyjski = (7) (8) Zyski nadzwyczajne wynikające z tradycyjnych zasobów własnych Korekta dla Zjednoczonego Królestwa = (9) (10) Dane procentowe w zaokrągleniu. Kwota wydatków związanych z rozszerzeniem odpowiada: (i) płatnościom dokonanym w ramach środków na 2003 rok na rzecz 10 nowych państw członkowskich, które przystąpiły do Unii w dniu 1 maja 2004 r., skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata , oraz płatnościom na rzecz Bułgarii i Rumunii dokonanym w ramach środków na 2006 rok, skorygowanym poprzez zastosowanie deflatora PKB UE za lata (5a); oraz (ii) sumie wydatków na rzecz tych państw członkowskich, z wyjątkiem płatności bezpośrednich w rolnictwie oraz wydatków związanych z rynkiem, jak również części wydatków na rozwój obszarów wiejskich pochodzącej z Sekcji Gwarancji (5b) Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych. Kwotę tę odejmuje się od sumy wydatków na rzecz państw członkowskich, aby wydatki nieobjęte rabatem przed rozszerzeniem pozostały takimi również po rozszerzeniu. Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa odpowiada skutkom, jakie przyniosło temu państwu przejście na ograniczoną podstawę VAT oraz wprowadzenie zasobów własnych opartych na PNB/DNB. Zyski nadzwyczajne odpowiadają zyskom netto Zjednoczonego Królestwa wynikającym ze wzrostu z 10% do 25% z dniem 1 stycznia 2001 r. wartości procentowej tradycyjnych zasobów własnych (TZW) zatrzymywanej przez państwa członkowskie na pokrycie kosztów ich poboru /11 mkk/jp/pb 28

29 Zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 2007/436/WE, Euratom w latach wkład dodatkowy Zjednoczonego Królestwa wynikający ze zmniejszenia sumy wydatków na rzecz państw członkowskich o wydatki związane z rozszerzeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. g), nie przekracza EUR według cen z 2004 roku. Odpowiednie dane liczbowe przedstawiono w tabeli poniżej. Rabat brytyjski = lata Różnica w kwocie pierwotnej wstosunku do pułapu 10,5 mld EUR (DZW 2007 w stosunku do DZW 2000), w EUR Różnica według cen bieżących Różnica według cen stałych z 2004 roku (A) Rabat brytyjski za 2007 r. 0 0 (B) Rabat brytyjski za 2008 r (C) Rabat brytyjski za 2009 r (D) Rabat brytyjski za 2010 r (E) Rabat brytyjski za 2011 r (F) Rabat brytyjski za 2012 r. bd. bd. (G)Suma różnic = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) /11 mkk/jp/pb 29

30 Państwo członkowskie TABELA 6 Obliczenie 1 finansowania rabatu brytyjskiego wynoszącego: (rozdział 1 5) Procentowy udział w podstawie DNB Udziały bez UK Udziały bez DE, NL, AT, SE i UK Trzy czwarte udziału DE, NL, AT i SE w kolumnie 2 Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 Skala finansowania Skala finansowania zastosowana do korekty (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia 2,94 3,41 5,32 1,43 4, Bułgaria 0,30 0,35 0,54 0,15 0, Republika Czeska 1,15 1,34 2,08 0,56 1, Dania 1,94 2,25 3,50 0,94 3, Niemcy 20,59 23,90 0,00 17,92 0,00 5, Estonia 0,12 0,14 0,21 0,06 0, Irlandia 0,98 1,14 1,78 0,48 1, Grecja 1,68 1,95 3,04 0,82 2, Hiszpania 8,27 9,60 14,96 4,02 13, Francja 16,11 18,70 29,15 7,84 26, Włochy 12,37 14,36 22,39 6,02 20, Cypr 0,14 0,16 0,26 0,07 0, Łotwa 0,15 0,17 0,27 0,07 0, Litwa 0,24 0,28 0,43 0,12 0, Luksemburg 0,26 0,30 0,46 0,12 0, Węgry 0,84 0,97 1,51 0,41 1, Malta 0,05 0,06 0,09 0,02 0, Niderlandy 4,85 5,63 0,00 4,22 0,00 1, Obliczeń dokonano do piętnastego miejsca po przecinku /11 mkk/jp/pb 30

31 Państwo członkowskie Procentowy udział w podstawach DNB Udziały bez UK Udziały bez DE, NL, AT, SE i UK Trzy czwarte udziału DE, NL, AT i SE w kolumnie 2 Dane z kolumny 4 rozłożone zgodnie z danymi w kolumnie 3 Skala finansowania Skala finansowania zastosowana do korekty (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Austria 2,32 2,69 0,00 2,02 0,00 0, Polska 3,04 3,52 5,49 1,48 5, Portugalia 1,24 1,44 2,25 0,60 2, Rumunia 1,07 1,25 1,94 0,52 1, Słowenia 0,29 0,33 0,52 0,14 0, Słowacja 0,56 0,65 1,01 0,27 0, Finlandia 1,54 1,79 2,79 0,75 2, Szwecja 3,13 3,64 0,00 2,73 0,00 0, Zjednoczone Królestwo 13,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Ogółem 100,00 100,00 100,00 26,89 26,89 100, /11 mkk/jp/pb 31

32 TABELA 7 Zestawienie finansowania 1 budżetu ogólnego według typu zasobów własnych i państwa członkowskiego Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75%) Tradycyjne zasoby własne (TZW) Cła netto (75%) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75%) p.m. koszty poboru (25% TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na DNB Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami Redukcja na rzecz NL i SE Rabat brytyjski Składki państw członkowskich ogółem Udział w składkach państw członkowskich (%) Zasoby własne ogółem 2 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Belgia , Bułgaria , Republika Czeska , Dania , Niemcy , Estonia , Irlandia , Grecja , Hiszpania , Francja , Włochy , Cypr , Łotwa , Litwa , Luksemburg , Węgry , Malta , Niderlandy , p.m. (zasoby własne + pozostałe dochody = dochody ogółem = wydatki ogółem); ( = = ). 2 Zasoby własne ogółem jako odsetek DNB: ( ) / ( ) = 0,97%; pułap zasobów własnych jako odsetek DNB: 1,23% /11 mkk/jp/pb 32

33 Państwo członkowskie Opłaty wyrównawcze netto w sektorze cukru (75%) Tradycyjne zasoby własne (TZW) Cła netto (75%) Tradycyjne zasoby własne netto ogółem (75%) p.m. koszty poboru (25% TZW brutto) Zasoby własne oparte na VAT Zasoby własne oparte na DNB Zasoby własne oparte na VAT oraz DNB, łącznie z korektami Redukcja na rzecz NL i SE Rabat brytyjski Składki państw członkowskich ogółem Udział w składkach państw członkowskich (%) Zasoby własne ogółem 1 (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) =(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11) = (3) + (9) Austria , Polska , Portugalia , Rumunia , Słowenia , Słowacja , Finlandia , Szwecja , Zjednoczone Królestwo , Ogółem , Zasoby własne ogółem jako odsetek DNB: ( ) / ( ) = 0,97%; pułap zasobów własnych jako odsetek DNB: 1,23% /11 mkk/jp/pb 33

34 2. Tradycyjne zasoby własne netto (cła i opłaty wyrównawcze w sektorze cukru) wynoszą ,60 mln EUR. 3. Podstawa VAT w Unii wynosi ,77 mln EUR w roku 2012 (według stawki równej 1%), przy uwzględnieniu ogólnego ograniczenia podstawy DNB państw członkowskich na poziomie 50%, które rzeczywiście trzeba było zastosować w przypadku podstawy VAT pięciu państw członkowskich (Cypr, Irlandia, Luksemburg, Malta i Portugalia). Stawka jednolita zasobów własnych z tytułu VAT wynosi 0,30%. Jednak zgodnie z decyzją w sprawie systemu zasobów własnych 2007/436/WE, Euratom 1, która weszła w życie 1 marca 2009 r., stawka poboru za okres wynosi dla Austrii 0,225%, dla Niemiec 0,15%, a dla Niderlandów i Szwecji 0,10%. W związku z tym zasoby własne z tytułu VAT według stawki jednolitej wynoszą ,92 mln EUR. 4. Stawka jednolita zasobów własnych pochodzących z podstawy dodatkowej wynikająca ze stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu na 2012 rok wynosi 0,7131%. 5. Dochody inne niż zasoby własne (tytuły 4 9) wynoszą 1 654,05 mln EUR. 6. W tytule 4 (Różne podatki, obciążenia i opłaty wspólnotowe), artykuły 4 0 0, i zostały skorygowane na podstawie podjętych decyzji dotyczących personelu. 1 Wykonanie wspomnianej nowej decyzji w sprawie zasobów własnych jest regulowane rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 105/2009 z 26 stycznia 2009 r., które zmienia rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/ /11 mkk/jp/pb 34

35 IV. SZACOWANE WYDATKI A. WYDATKI ADMINISTRACYJNE POSZCZEGÓLNYCH INSTYTUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI Sekcja I Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,30 Rada nie zmieniła preliminarza Parlamentu Europejskiego w swoim stanowisku w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok Preliminarz zakłada wzrost o EUR (+2,30%) w stosunku do budżetu na rok RADA EUROPEJSKA I RADA Sekcja II Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) ,45 1. Na rok 2012 Rada utrzymała w swojej sekcji budżetu łączną kwotę równą EUR, co stanowi obniżkę o EUR ( 5,45%) w porównaniu z budżetem na rok Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń utrzymano na poziomie 6,5%, zgodnie z tym, co zaproponowano w projekcie budżetu. Zachowano ukierunkowaną redukcję środków poprzez zastosowanie szczególnej redukcji do środków związanych z rezerwą na nieprzewidziane wydatki ( EUR). Rada zastosowała również dodatkową redukcję do środków związanych z kosztami podróży delegacji ( EUR) /11 mkk/jp/pb 35

36 2. W odniesieniu do poziomu zatrudnienia Rada zaakceptowała przekształcenia w ramach rozwoju kariery zawodowej zgodnie z art. 6 regulaminu pracowniczego oraz art. 6, 9 i 10 jego załącznika XIII. Rada zaakceptowała także postulowane środki na zatrudnienie 10 dodatkowych długoterminowych pracowników kontraktowych. KOMISJA Sekcja III ŚRODKI ADMINISTRACYJNE Stanowisko Rady dotyczące budżetu Komisji na wydatki administracyjne na rok 2012 jest następujące: Budżet 2011 (w tym BK nr 1 i 2/2011 PB 2012 (w tym list w spr. poprawek nr 1/2012) Stanowisko Rady Różnica (kwoty) Różnica (%) (1) (2) (3) (3)-(2) (3) / (1) Komisja ,99 OP ,39 OLAF ,60 EPSO ,53 PMO ,21 OIB ,21 OIL ,13 Szkoły Europejskie Ogółem (z wyłączeniem świadczeń emerytalnych i rentowych) ,90 Renty i emerytury ,00 OGÓŁEM ,43 +1,25 1. Na rok 2012 Rada utrzymała na budżet Komisji (w tym na OP, OLAF, EPSO (wraz z EAS), PMO, OIB, OIL, szkoły europejskie i świadczenia emerytalne irentowe) ogólną kwotę w wysokości EUR, co stanowi wzrost o EUR (+0,43%) wstosunku do budżetu na rok Przy uwzględnieniu obecnego wskaźnika wakatów standardowe ryczałtowe potrącenie od wynagrodzeń ustalono na poziomie 4,3% w przypadku służb centralnych i 7,1% w przypadku delegatur zewnętrznych /11 mkk/jp/pb 36

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 28 lutego 2017 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 22 sierpnia 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia [ ] r. 20.4.2011 KOM(2011) 226 wersja ostateczna Wniosek dotyczący DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ

BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2007 Dane KWICIEŃ 2007 1. WPROWADZENIE Budżet na rok 2007 to pierwszy z budżetów wchodzących w zakres nowych wieloletnich ram finansowych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.8.2018 OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1141 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. COM(2014) 619 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI dotyczącego stosowania w roku 2013 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI Stosowanie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kwot ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania

Dokument z posiedzenia ADDENDUM. do sprawozdania Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia 27.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM do sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom)

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom) 7.6.2014 L 168/105 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Budżetowa 23.10.2014 2014/2036(BUD) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2014 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 15.12.2017 L 335/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2305 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 51/2012 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 06/12/2012 R. BUDŻET OGÓLNY 2012 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 330/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2017/2120 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 lutego 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0183 (CNS) 5602/14 RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, L 129/12 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

10939/1/17 REV 1 jp/mb/mf 1 DG G 2A

10939/1/17 REV 1 jp/mb/mf 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 lipca 2017 r. (OR. en, fr) 10939/1/17 REV 1 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada FIN 447 INST 299 PE-L 32 Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 stycznia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 stycznia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 stycznia 2015 r. (OR. en) 5310/15 FIN 31 PE-L 6 INST 7 SPRAWOZDANIE Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Wytyczne budżetowe na 2016

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.5.2019 r. COM(2019) 310 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art.

Bardziej szczegółowo

10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 1 ECOMP.2.A

10826/1/18 REV 1 mkk/mo/ur 1 ECOMP.2.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 lipca 2018 r. (OR. en) 10826/1/18 REV 1 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR L 348/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2009 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 356/78 Dziennik Urzędowy Europejskiej 22.12.2012 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie dodatkowego wkładu finansowego w programy państw członkowskich na 2012 r. w dziedzinie kontroli

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.8.2016 r. COM(2016) 533 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI dotyczącego stosowania w 2015 r. rozporządzenia (WE) nr 1049/2014 w sprawie publicznego dostępu

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem.

(4) Zjednoczone Królestwo i Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 514/2014, a w konsekwencji również niniejszym rozporządzeniem. L 219/4 25.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 799/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ustanawiające wzory rocznych i końcowych sprawozdań z wykonania w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 14.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.0) (OR. en) 5589/09 ADD FIN 22 PE-L 5 ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 768 final ANNEX 1 Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) 11070/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: STAT 10 FIN 462 INST 307 DELACT 146 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Budżetowa 2017/2061(BUD) 9.5.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 2/2017 Unii Europejskiej na rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD)

A8-0249/139. Julie Girling Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego COM(2013)0920 C7-0004/ /0443(COD) 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde i inni Artykuł 4 ustęp 1 1. Państwa członkowskie co najmniej ograniczają swoje roczne antropogeniczne emisje dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 3 mo/dh/mk 1 ECOMP.2.A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2019 r. (OR. en) 10919/19 ADD 3 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Od: Do: Dotyczy: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Stanowisko Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo