Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania: 7 października 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej COM(2016) 660 final Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r. Wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 660 final. Zał.: COM(2016) 660 final 13015/16 mg DG G 2A PL

2 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2016) 660 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO nr 5 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 r. Wykonanie decyzji w sprawie zasobów własnych nr 2014/335/UE po zakończeniu procesu ratyfikacji i jej wejściu w życie w dniu 1 października 2016 r. PL PL

3 Uwzględniając: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii 1, w szczególności jego art. 41, budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 przyjęty dnia 25 listopada 2015 r. 2, budżet korygujący nr 1/ przyjęty dnia 14 kwietnia 2016 r., budżet korygujący nr 2/ przyjęty dnia 6 lipca 2016 r., budżet korygujący nr 3/ przyjęty dnia 30 czerwca 2016 r., budżet korygujący nr 4/ przyjęty dnia 30 września 2016 r., Komisja Europejska przedkłada niniejszym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu na 2016 r. ZMIANY W ZESTAWIENIU DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Zmiany w zestawieniu dochodów i wydatków według sekcji dostępne są na stronie Eurleksu ( Dla celów informacyjnych załączono wersję zmian w tym zestawieniu w języku angielskim w formie załącznika budżetowego Dz.U. L 298 z , s. 1. Dz.U. L 48 z , s. 1. Dz.U. L 143 z , s. 1. Dz.U. L 248 z , s. 1. COM(2016) 227 final z COM(2016) 623 final z

4 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE ROK BUDŻETOWY 2014: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW POBORU TRADYCYJNYCH ZASOBÓW WŁASNYCH (TZW) STAWKA POBORU W ODNIESIENIU DO ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA VAT OBNIŻKI BRUTTO ROCZNYCH WKŁADÓW OPARTYCH NA DNB DLA DANII, NIDERLANDÓW, SZWECJI I AUSTRII OBLICZENIE MECHANIZMU KOREKTY NA RZECZ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (RABAT BRYTYJSKI) SKUTEK W ODNIESIENIU DO WKŁADÓW Z TYTUŁU ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA DNB ZA 2014 R PODSUMOWANIE SKUTKU FINANSOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z WYKONANIA DZW 2014 ZA 2014 R ROK BUDŻETOWY 2015: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW POBORU TRADYCYJNYCH ZASOBÓW WŁASNYCH (TZW) STAWKA POBORU W ODNIESIENIU DO ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA VAT OBNIŻKI BRUTTO ROCZNYCH WKŁADÓW OPARTYCH NA DNB DLA DANII, NIDERLANDÓW, SZWECJI I AUSTRII OBLICZENIE MECHANIZMU KOREKTY NA RZECZ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (RABAT BRYTYJSKI) SKUTEK W ODNIESIENIU DO WKŁADÓW Z TYTUŁU ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA DNB ZA 2015 R PODSUMOWANIE SKUTKU FINANSOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z WYKONANIA DZW 2014 ZA 2015 R ROK BUDŻETOWY 2016: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW POBORU TRADYCYJNYCH ZASOBÓW WŁASNYCH (TZW) STAWKA POBORU W ODNIESIENIU DO ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA VAT OBNIŻKI BRUTTO ROCZNYCH WKŁADÓW OPARTYCH NA DNB DLA DANII, NIDERLANDÓW, SZWECJI I AUSTRII OBLICZENIE MECHANIZMU KOREKTY NA RZECZ ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA (RABAT BRYTYJSKI) SKUTEK W ODNIESIENIU DO WKŁADÓW Z TYTUŁU ZASOBÓW WŁASNYCH OPARTYCH NA DNB ZA 2016 R PODSUMOWANIE SKUTKU FINANSOWEGO WYNIKAJĄCEGO Z WYKONANIA DZW 2014 ZA 2016 R INNE KOREKTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DZW DOSTOSOWANIE KOSZTÓW POBORU W ODNIESIENIU DO TRADYCYJNYCH ZASOBÓW WŁASNYCH NA 2016 R ZMIANY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM DZW PODSUMOWANIE FINANSOWANIA BUDŻETU OGÓLNEGO

5 1. WPROWADZENIE Niniejszy projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu na 2016 r. (PBK 5/2016) dotyczy wykonania nowej decyzji w sprawie zasobów własnych 2014/335/UE, Euratom (zwanej dalej DZW 2014) po zakończeniu procesu ratyfikacji i wejściu w życie DZW 2014 w dniu 1 października 2016 r. W PBK 5/2016 uwzględnia się skutek DZW 2014 z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2014 r., a w konsekwencji ujmuje się w nim dostosowania odnoszące się do lat budżetowych 2014, 2015 i 2016, wynikające z nowych przepisów wprowadzonych decyzją DZW ROK BUDŻETOWY 2014: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ Skutek z mocą wsteczną oblicza się poprzez porównanie kwot, jakie państwa musiałyby udostępnić za rok 2014 zgodnie z DZW 2014 z kwotami, które zostały już udostępnione za ten rok na podstawie decyzji w sprawie zasobów własnych 2007/436/WE, Euratom (zwanej dalej DZW 2007). W związku z tym sposób obliczania skutku z mocą wsteczną jest oparty na najnowszych dostępnych danych rzeczywistych dla każdego rodzaju zasobów własnych. 2.1 Zmniejszenie kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych (TZW) Na mocy DZW 2014 zmniejsza się koszty poboru tradycyjnych zasobów własnych (TZW) z 25 % do 20 % w odniesieniu do kwot, które musiałyby zostać udostępnione przez państwa po dniu 1 marca 2014 r. Dane liczbowe TZW zawarte w budżecie korygującym (BK) nr 7/2014 były prognozami. W tamtym roku państwa udostępniły jednak kwoty rzeczywiście pobrane. W związku z tym obliczenie skutku z mocą wsteczną jest oparte na rzeczywiście pobranych TZW. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie skutku zmniejszenia kosztów poboru: Rzeczywista kwota opłat wyrównawczych od cukru uwzględniająca koszty poboru w wysokości 25 % Rok budżetowy 2014 (w EUR) Rzeczywista Rzeczywista kwota opłat kwota ceł wyrównawczych uwzględniająca od cukru koszty poboru w uwzględniająca wysokości 25 % koszty poboru w wysokości 20 % Rzeczywista kwota ceł uwzględniająca koszty poboru w wysokości 20 % Różnica kosztów poboru (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja: Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg

6 Rzeczywista kwota opłat wyrównawczych od cukru uwzględniająca koszty poboru w wysokości 25 % Rzeczywista kwota ceł uwzględniająca koszty poboru w wysokości 25 % Rzeczywista kwota opłat wyrównawczych od cukru uwzględniająca koszty poboru w wysokości 20 % Rzeczywista kwota ceł uwzględniająca koszty poboru w wysokości 20 % Różnica kosztów poboru (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Stawka poboru w odniesieniu do zasobów własnych opartych na VAT W DZW 2007 określono stosowanie wobec wszystkich państw członkowskich jednolitej stawki w wysokości 0,30 % do ujednoliconej podstawy wymiaru podatku od wartości dodanej (VAT) ustalonej zgodnie z zasadami unijnymi. Niektóre państwa skorzystały z obniżki stawek, lecz stawki te miały zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do okresu Zgodnie z DZW 2014 jednolita stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. wynosi 0,30 %. W odniesieniu do okresu stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT dla Niemiec, Niderlandów i Szwecji została jednak ustalona na poziomie 0,15 %. Skutek nowej DZW został obliczony w oparciu o ostateczny budżet na 2014 r. (BK 7/2014) zaktualizowany o najnowsze dostępne dane dotyczące podstawy VAT. Dane te odpowiadają kwotom z 2014 r. uwzględnionym w rocznych saldach VAT obliczonych jesienią 2015 r. i udostępnionych w dniu 1 grudnia 2015 r. Skorygowane wkłady zasobów własnych opartych na VAT po uwzględnieniu nowych stawek i rzeczywistych podstaw VAT przedstawiono w poniższej tabeli: 1% ograniczonej podstawy VAT stosowanej do sald VAT (jak w zaktualizowanym BK 7/2014) Rok budżetowy 2014 (w EUR) 1% ograniczonej podstawy VAT stosowanej do sald VAT (ograniczenie DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW 2014 Różnica we wkładach zasobów własnych opartych na VAT zgodnie z DZW 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgia ,30 0,30 0 Bułgaria ,30 0,30 0 Republika Czeska ,30 0,30 0 Dania ,30 0,30 0 Niemcy ,30 0,

7 1% ograniczonej podstawy VAT stosowanej do sald VAT (jak w zaktualizowanym BK 7/2014) 1% ograniczonej podstawy VAT stosowanej do sald VAT (ograniczenie DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW 2007 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW 2014 Różnica we wkładach zasobów własnych opartych na VAT zgodnie z DZW 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Estonia ,30 0,30 0 Irlandia ,30 0,30 0 Grecja ,30 0,30 0 Hiszpania ,30 0,30 0 Francja ,30 0,30 0 Chorwacja ,30 0, Włochy ,30 0,30 0 Cypr ,30 0, Łotwa ,30 0,30 0 Litwa ,30 0,30 0 Luksemburg ,30 0, Węgry ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Niderlandy ,30 0, Austria ,30 0,30 0 Polska ,30 0,30 0 Portugalia ,30 0,30 0 Rumunia ,30 0,30 0 Słowenia ,30 0,30 0 Republika Słowacka ,30 0,30 0 Finlandia ,30 0,30 0 Szwecja ,30 0, Zjednoczone Królestwo ,30 0,30 0 Ogółem Obniżki brutto rocznych wkładów opartych na DNB dla Danii, Niderlandów, Szwecji i Austrii. Zgodnie z DZW 2014 Dania, Niderlandy, Szwecja i Austria mają prawo do obniżki brutto swoich rocznych wkładów opartych na dochodzie narodowym brutto (DNB) w okresie W DZW 2014 określono wysokość tej obniżki (którą należy dostosować do cen bieżących) oraz wskazano, że obniżka ta jest przyznawana po sfinansowaniu mechanizmu korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) i ma być finansowana przez wszystkie państwa. Obniżka brutto dla Danii, Niderlandów, Szwecji i Austrii, która wynosi odpowiednio 130 mln EUR, 695 mln EUR, 185 mln EUR i 30 mln EUR wg cen z 2011 r., jest dostosowana do cen bieżących poprzez zastosowanie deflatora PKB dla UE wyrażonego w euro. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie obniżek brutto i ich finansowanie: Obniżka brutto Rok budżetowy 2014 (w EUR) Procentowy udział w podstawie DNB Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki przyznanej Danii, Niderlandom, Austrii i Szwecji (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) 6

8 Obniżka brutto Procentowy udział w podstawie DNB Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki przyznanej Danii, Niderlandom, Austrii i Szwecji (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgia 2,92 % Bułgaria 0,31 % Republika Czeska 1,03 % Dania ,90 % Niemcy 21,47 % Estonia 0,14 % Irlandia 1,18 % Grecja 1,27 % Hiszpania 7,45 % Francja 15,63 % Chorwacja 0,30 % Włochy 11,57 % Cypr 0,12 % Łotwa 0,17 % Litwa 0,26 % Luksemburg 0,24 % Węgry 0,74 % Malta 0,05 % Niderlandy ,82 % Austria ,35 % Polska 2,87 % Portugalia 1,23 % Rumunia 1,05 % Słowenia 0,27 % Republika Słowacka 0,53 % Finlandia 1,47 % Szwecja ,29 % Zjednoczone Królestwo 15,36 % Ogółem ,00 % Deflator cen PKB UE, w EUR, (prognoza gospodarcza z wiosny 2013 r.): (a) 2011 EU27 = 107,5085 / (b) 2013 EU27 = 111,0906 (c) 2013 EU28 = 111,1304 / (d) 2014 EU28 = 112,9234 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2014 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2014 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Danii: w cenach z 2014 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Austrii: w cenach z 2014 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 2.4 Obliczenie mechanizmu korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) W DZW 2014 nie zmieniono przepisów dotyczących obliczania rabatu brytyjskiego. Różne zmiany w podstawach zasobów własnych (zmiana kosztów poboru TZW, obniżone stawki poboru VAT dla niektórych państw członkowskich i wprowadzenie ESA 2010 w odniesieniu do zasobów opartych na DNB) mają wpływ na kwotę rabatu brytyjskiego za 2014 r. (zapisanego po raz pierwszy w budżecie w 2015 r.). Budżet na 2014 r. (BK 7/2014) obejmował rabat za 2013 r. oraz aktualizację rabatu za 2011 r. i ostateczną kwotę rabatu za 2010 r. Wszystkie te rabaty zostały obliczone na podstawie przepisów DZW 2007 i w związku z tym wspomniane kwoty nie uległy zmianie. Rabat brytyjski za 2013 r. został jednak zapisany w budżecie na 2014 r., a finansowanie tej kwoty przez 27 państw 7

9 członkowskich jest obliczone na podstawie danych dotyczących DNB za 2014 r. wykorzystanych do obliczenia finansowania budżetu na 2014 r. W związku z tym mimo że kwota rabatu za 2013 r. ujęta w budżecie na 2014 r. ( EUR) nie zmienia się, to zmienia się klucz jej finansowania ze względu na zmianę DNB wykorzystywanego do finansowania budżetu UE (tj. DNB oparty na ESA 2010 zamiast na ESA 95). Skorygowane finansowanie rabatu brytyjskiego za 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli: 8

10 Rabat brytyjski za 2013 r. (1. aktualizacja) finansowanie jak w BK 7/2014 Rabat brytyjski za 2013 r. (1. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2014 r. wg ESA 2010 (1. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2014 r. wg ESA 2010 Różnica w finansowaniu 1. aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2013 r. (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Skutek w odniesieniu do wkładów z tytułu zasobów własnych opartych na DNB za 2014 r. Skutek nowej DZW zostanie obliczony w oparciu o ostateczny budżet na 2014 r. (BK 7/2014) zaktualizowany o najnowsze dostępne dane dotyczące podstawy DNB dostarczone przez Eurostat. 9

11 Dane te odpowiadają kwotom za 2014 r. wg ESA 95 uwzględnionym w rocznych saldach DNB obliczonych jesienią 2015 r. i udostępnionych w dniu 1 grudnia 2015 r. Zgodnie z DZW 2014 wkład państw członkowskich oparty na DNB powinien być liczony począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. na podstawie danych ESA 2010 zamiast ESA 95, a kwoty zostały uaktualnione po raz drugi, aby uwzględnić ten skutek. Na skutek przyjęcia nowych zasad dotyczących nowej stawki kosztów poboru, obniżonej stawki poboru VAT dla niektórych państw członkowskich i zastosowania ESA 2010 zamiast ESA 95 w odniesieniu do podstawy zasobów własnych opartych na DNB kwota zasobów własnych innych niż DNB zmniejszyła się o EUR. Aby nie naruszyć zasady równowagi mającej zastosowanie do budżetu Unii Europejskiej, jednolitą stawkę stosowaną do sumy DNB wszystkich państw członkowskich należy obliczyć ponownie, uwzględniając wszystkie inne dochody. Ponownie obliczona jednolita stawka dla zasobów własnych opartych na DNB jest ustalona w następujący sposób: Jednolita stawka stosowana do 1 % DNB = (wydatki ogółem inne dochody kwota netto TZW ogółem wkłady zasobów własnych opartych na VAT) / 1 % DNB Stawka jednolita: = ) / = 0, % Skorygowane wkłady z tytułu zasobów własnych opartych na DNB po uwzględnieniu nowej jednolitej stawki są określone w poniższej tabeli: 1% podstawy DNB stosowane do sald DNB (zaktualizowane rzeczywiste DNB wg ESA 95) Rok budżetowy 2014 (w EUR) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2007 (zaktualizowane dane rzeczywiste) 10 1% podstawy DNB (DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2014 (zaktualizowane dane rzeczywiste) Różnica w DNB (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja , , Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy

12 1% podstawy DNB stosowane do sald DNB (zaktualizowane rzeczywiste DNB wg ESA 95) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2007 (zaktualizowane dane rzeczywiste) 1% podstawy DNB (DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2014 (zaktualizowane dane rzeczywiste) Różnica w DNB (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Podsumowanie skutku finansowego wynikającego z wykonania DZW 2014 za 2014 r. W poniższej tabeli przedstawiono ogólny skutek wykonania DZW 2014 za 2014 r. Ten ogólny skutek jest wynikiem zsumowania zmian dotyczących nowej stawki kosztów poboru, obniżonej stawki poboru VAT dla niektórych państw członkowskich, zastosowania danych ESA 2010 w odniesieniu do DNB, obniżki brutto wkładów rocznych opartych na DNB dla Danii, Niderlandów, Austrii i Szwecji i skorygowania finansowania rabatu brytyjskiego za 2013 rok. 11

13 Państwa (kwoty w EUR) Skutek brutto zmniejszenia kosztów poboru TZW z 25 % do 20 % Skutek z mocą wsteczną nowej DZW w odniesieniu do budżetu na 2014 r. (BK 7/2014) Skutek brutto obniżonych stawek poboru VAT dla DE, NL i SE + aktualizacji ograniczenia (DNB wg ESA 2010) Obniżka DNB na rzecz Niderlandów, Szwecji, Danii i Austrii (skutek netto) 12 Skutek zmian w DNB dla finansowania rabatu brytyjskiego za 2013 r. Skutek netto wszystkich zmian w odniesieniu do zasobów opartych na DNB (niższe koszty poboru TZW, obniżone stawki poboru VAT, ESA 2010) Skutek wprowadzenia nowej DZW dla zasobów własnych ogółem za 2014 r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 do 5) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

14 13

15 3. ROK BUDŻETOWY 2015: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ Skutek z mocą wsteczną jest obliczany przy wykorzystaniu tej samej metody, jak w przypadku 2014 r. i opiera się na najnowszych dostępnych danych w odniesieniu do każdego rodzaju zasobów własnych. 3.1 Zmniejszenie kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych (TZW) Dane liczbowe dotyczące TZW zawarte w BK 8/2015 były prognozami uwzględniającymi 25 % kosztów poboru. W tamtym roku państwa udostępniły jednak kwoty rzeczywiście pobrane. W związku z tym obliczenie skutku z mocą wsteczną jest oparte na rzeczywiście pobranych TZW zaktualizowanych w odniesieniu do kosztów poboru na poziomie 20 %. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie skutku zmniejszenia kosztów poboru: Rzeczywista kwota opłat wyrównawczych od cukru uwzględniająca koszty poboru w wysokości 25 % Rok budżetowy 2015 (w EUR) Rzeczywista Rzeczywista kwota opłat kwota ceł wyrównawczych uwzględniająca od cukru koszty poboru w uwzględniająca wysokości 25 % koszty poboru w wysokości 20 % 14 Rzeczywista kwota ceł uwzględniająca koszty poboru w wysokości 20 % Różnica kosztów poboru (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

16 3.2 Stawka poboru w odniesieniu do zasobów własnych opartych na VAT Zgodnie z DZW 2014 jednolita stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. wynosi 0,30 %. W odniesieniu do okresu stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT dla Niemiec, Niderlandów i Szwecji została jednak ustalona na poziomie 0,15 %. Skutek nowej DZW obliczono na podstawie prognoz zawartych w ostatecznej wersji budżetu na 2015 r. (BK 8/2015), co odpowiada kwotom przyjętym na 163. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 19 maja 2015 r. Dane te stanowią najnowsze dostępne dane dotyczące podstawy VAT za 2015 r. Skorygowane wkłady z tytułu zasobów własnych opartych na VAT po uwzględnieniu nowych stawek przedstawiono w poniższej tabeli: 1 % ograniczonej podstawy VAT (jak w BK 8/2015) Rok budżetowy 2015 (w EUR) Jednolita stawka 1 % ograniczonej zasobów podstawy VAT własnych (ograniczenie opartych na VAT DNB wg ESA (w %) zgodnie z 2010) DZW 2007 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW 2014 Różnica we wkładach z tytułu zasobów własnych opartych na VAT zgodnie z DZW 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgia ,30 0,30 0 Bułgaria ,30 0,30 0 Republika Czeska ,30 0,30 0 Dania ,30 0,30 0 Niemcy ,30 0, Estonia ,30 0,30 0 Irlandia ,30 0,30 0 Grecja ,30 0,30 0 Hiszpania ,30 0,30 0 Francja ,30 0,30 0 Chorwacja ,30 0, Włochy ,30 0,30 0 Cypr ,30 0, Łotwa ,30 0,30 0 Litwa ,30 0,30 0 Luksemburg ,30 0, Węgry ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Niderlandy ,30 0, Austria ,30 0,30 0 Polska ,30 0,30 0 Portugalia ,30 0,30 0 Rumunia ,30 0,30 0 Słowenia ,30 0, Republika Słowacka ,30 0,30 0 Finlandia ,30 0,30 0 Szwecja ,30 0, Zjednoczone Królestwo ,30 0,30 0 Ogółem

17 3.3 Obniżki brutto rocznych wkładów opartych na DNB dla Danii, Niderlandów, Szwecji i Austrii. Zgodnie z DZW 2014 Dania, Niderlandy, Szwecja i Austria mają prawo do obniżki brutto swoich rocznych wkładów opartych na DNB, która wynosi odpowiednio 130 mln EUR, 695 mln EUR, 185 mln EUR i 20 mln EUR wg cen z 2011 r., dostosowanych do cen bieżących poprzez zastosowanie deflatora PKB dla UE wyrażonego w euro. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie obniżek brutto i ich finansowanie: Obniżka brutto Rok budżetowy 2015 (w EUR) Procentowy udział w podstawie DNB Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto Finansowanie obniżki przyznanej Danii, Niderlandom, Austrii i Szwecji (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgia 2,89 % Bułgaria 0,29 % Republika Czeska 1,04 % Dania ,89 % Niemcy 21,43 % Estonia 0,14 % Irlandia 1,18 % Grecja 1,24 % Hiszpania 7,57 % Francja 15,46 % Chorwacja 0,29 % Włochy 11,36 % Cypr 0,12 % Łotwa 0,17 % Litwa 0,25 % Luksemburg 0,21 % Węgry 0,73 % Malta 0,06 % Niderlandy ,67 % Austria ,33 % Polska 2,82 % Portugalia 1,22 % Rumunia 1,06 % Słowenia 0,26 % Republika Słowacka 0,52 % Finlandia 1,44 % Szwecja ,12 % Zjednoczone Królestwo 16,27 % Ogółem ,00 % Deflator cen PKB UE, w EUR, (prognoza gospodarcza z wiosny 2014 r.): (a) 2011 EU27 = 107,6804 / (b) 2013 EU27 = 111,0466 (c) 2013 EU28 = 111,0822 / (d) 2015 EU28 = 114,4090 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2015 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2015 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Danii: w cenach z 2015 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Kwota ryczałtowa dla Austrii: w cenach z 2015 r.: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 16

18 3.4 Obliczenie mechanizmu korekty na rzecz Zjednoczonego Królestwa (rabat brytyjski) W budżecie na 2015 r. (BK 6/2015) ujęto rabat za 2014 r. oraz aktualizacje rabatów za 2013 r. i 2012 r. i ostateczną kwotę rabatu za 2011 r. Wejście w życie DZW 2014 nie ma wpływu na obliczenie ani finansowanie za lata 2012 i Ma jednak wpływ na finansowanie rabatu brytyjskiego za 2013 r. (jak wyjaśniono w sekcji 2.4 niniejszego uzasadnienia) oraz kwotę i finansowanie rabatu za 2014 r Aktualizacja finansowania rabatu brytyjskiego za 2013 r. Kwota drugiej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2013 r. ujęta w BK 6/2015 wyniosła EUR, co stanowiło wzrost o EUR w porównaniu z pierwszą aktualizacją rabatu za 2013 r. ujętą w budżecie w na 2014 r. Różnicę tę ujęto w rozdziale 36 budżetu na 2015 r. Jak wyjaśniono w pkt 2.4 powyżej, obliczenie kwoty nie zmienia się, natomiast klucz finansowania został zaktualizowany przy użyciu DNB za 2014 r. na podstawie ESA Zmienione finansowanie różnicy między drugą a pierwszą aktualizacją rabatu za 2013 r. ujęte w BK 6/2015 jest przedstawione w poniższej tabeli: Rabat brytyjski za 2013 r. (2. aktualizacja) finansowanie jak w BK 6/2015 Rabat brytyjski za 2013 r. (2. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2014 r. wg ESA Różnica w finansowaniu 2. aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2013 r. (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka

19 Rabat brytyjski za 2013 r. (2. aktualizacja) finansowanie jak w BK 6/2015 Rabat brytyjski za 2013 r. (2. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2014 r. wg ESA 2010 Różnica w finansowaniu 2. aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2013 r. (1) (2) (3) = (2) - (1) Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Aktualizacja kwoty i finansowania rabatu brytyjskiego za 2014 r. W DZW 2014 nie zmieniono zasad obliczania rabatu brytyjskiego. Jednak skutek z mocą wsteczną zmian różnych rodzajów zasobów własnych dotyczy kwoty obliczonej w następujący sposób: zmniejszenie kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych z 25 % do 20 %: zmiana ta jest neutralizowana przez obliczenie nieoczekiwanych zysków wynikających z TZW ; obniżone stawki poboru VAT (0,15 % zamiast 0,30 %) mające zastosowanie w odniesieniu do Niemiec, Niderlandów i Szwecji, jak również skutek stosowania ESA 2010 w odniesieniu do zasobów opartych na DNB są neutralizowane przez korzyść dla Zjednoczonego Królestwa. Kwotę rabatu brytyjskiego za 2014 r. należy obliczyć ponownie w celu uwzględnienia tych zmian. W poniższej tabeli przedstawiono obliczenie 1. aktualizacji rabatu za 2014 r. ujętej w BK 6/2015 i jej aktualizację na podstawie zasad wynikających z DZW 2014: Rabat brytyjski za 2014 r. Rabat brytyjski za 2014 r. 1. aktualizacja DZW 2007 BK 6/2015 Rabat brytyjski za 2014 r. 1. aktualizacja DZW 2014 PBK 5/2016 Różnica (1) Udział Zjednoczonego Królestwa w nieograniczonej podstawie VAT 17,7333 % 17,7333 % + 0,0000 % (2) Udział Zjednoczonego Królestwa w sumie wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowanej o % % + 0,0000 % wydatki związane z rozszerzeniem (3) = (1) - (2) % % + 0,0000 % (4) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich (5) Wydatki związane z rozszerzeniem (6) Suma wydatków na rzecz państw członkowskich skorygowana o wydatki związane z rozszerzeniem = (4) (5) (7) Początkowa kwota rabatu brytyjskiego = (3) x (6) x 0, (8) Korzyść dla Zjednoczonego Królestwa (9) Podstawowy rabat brytyjski = (7) - (8) (10) Nieoczekiwane zyski wynikające z TZW (11) Rabat brytyjski = (9) - (10)

20 Zaktualizowana kwota rabatu brytyjskiego za 2014 r. zostanie sfinansowana przy wykorzystaniu DNB z 2015 r. opartego na ESA 2010 wykorzystanego do sfinansowania budżetu na 2015 r. Poniższa tabela przedstawia różnicę między finansowaniem 1. aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2014 r. ujętej w rozdziale 15 BK 6/2015 i jej zmianą na podstawie zasad wynikających z DZW 2014 oraz DNB z 2015 r. w oparciu o ESA 2010: 19

21 Rabat brytyjski za 2014 r. (1. aktualizacja) finansowanie jak w BK 6/2015 (1. aktualizacja) finansowanie jak w BK 6/2015 Zmieniony rabat brytyjski za 2014 r. (1. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2015 r. wg ESA 2010 (1. aktualizacja) finansowanie oparte na najnowszych dostępnych danych DNB za 2015 r. wg ESA 2010 Różnica w finansowaniu 1. aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2014 r. (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

22 3.5 Skutek w odniesieniu do wkładów z tytułu zasobów własnych opartych na DNB za 2015 r. Skutek nowej DZW zostanie obliczony na podstawie prognoz zawartych w ostatecznej wersji budżetu na 2015 r. (BK 8/2015), co odpowiada kwotom za 2015 r. w oparciu o ESA 95 przyjętym na 163. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 19 maja 2015 r. Dane te stanowią najnowsze dostępne dane dotyczące podstawy DNB za 2015 r. Zgodnie z DZW 2014 wkład państw członkowskich oparty na DNB powinien być liczony począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. na podstawie danych ESA 2010 zamiast ESA 95, a kwoty zostały uaktualnione, aby uwzględnić ten skutek. Na skutek przyjęcia nowych zasad dotyczących nowej stawki kosztów poboru, obniżonej stawki poboru VAT dla niektórych państw członkowskich i zastosowania ESA 2010 zamiast ESA 95 w odniesieniu do podstawy zasobów własnych opartych na DNB kwota zasobów własnych innych niż DNB zmniejszyła się o EUR. Aby nie naruszyć zasady równowagi mającej zastosowanie do budżetu Unii Europejskiej, jednolitą stawkę stosowaną do sumy DNB wszystkich państw członkowskich należy obliczyć ponownie, uwzględniając wszystkie inne dochody. Ponownie obliczona jednolita stawka dla zasobów własnych opartych na DNB jest ustalona w następujący sposób: Jednolita stawka stosowana do 1 % DNB = (wydatki ogółem inne dochody kwota netto TZW ogółem wkłady zasobów własnych opartych na VAT) /1 % DNB Stawka jednolita: )/ = 0, % Skorygowane wkłady z tytułu zasobów własnych opartych na DNB po uwzględnieniu nowej jednolitej stawki są określone w poniższej tabeli: 1 % podstawy DNB (zgodnie z BK 8/2015 DNB wg ESA 95) Rok budżetowy 2015 (w EUR) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW % podstawy DNB (DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2014 (zaktualizowane dane rzeczywiste) Różnica w DNB (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia , , Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa

23 1 % podstawy DNB (zgodnie z BK 8/2015 DNB wg ESA 95) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW % podstawy DNB (DNB wg ESA 2010) Jednolita stawka zasobów własnych opartych na DNB (w %) zgodnie z DZW 2014 (zaktualizowane dane rzeczywiste) Różnica w DNB (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Podsumowanie skutku finansowego wynikającego z wykonania DZW 2014 za 2015 r. W poniższej tabeli przedstawiono ogólny skutek wykonania DZW 2014 za 2015 r. Ten ogólny skutek jest wynikiem zsumowania zmian dotyczących nowej stawki kosztów poboru, obniżonej stawki poboru VAT dla niektórych państw członkowskich, zastosowania danych ESA 2010 w odniesieniu do DNB, obniżki brutto wkładów rocznych opartych na DNB dla Danii, Niderlandów, Austrii i Szwecji oraz skorygowania finansowania drugiej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2013 r. i skorygowania kwoty i finansowania pierwszej aktualizacji rabatu brytyjskiego za 2014 r. 22

24 Skutek z mocą wsteczną nowej DZW w odniesieniu do budżetu na 2015 r. (BK 8/2015) Państwa (kwoty w EUR) Skutek brutto zmniejszenia kosztów poboru TZW z 25 % do 20 % Skutek brutto obniżonych stawek poboru VAT dla DE, NL i SE Obniżka DNB na rzecz Niderlandów, Szwecji, Danii i Austrii (skutek netto) Skutek zmian w DNB dla finansowania zaktualizowanej kwoty rabatu brytyjskiego za 2013 r. oraz skorygowania kwoty i finansowania rabatu brytyjskiego za 2014 r. Skutek netto wszystkich zmian w odniesieniu do zasobów opartych na DNB (niższe koszty poboru TZW, obniżone stawki poboru VAT, ESA 2010) Skutek wprowadzenia nowej DZW dla zasobów własnych ogółem za 2015 r. (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 do 5) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

25 Ogółem

26 4. ROK BUDŻETOWY 2016: SKUTEK DZW 2014 Z MOCĄ WSTECZNĄ Skutek z mocą wsteczną jest obliczany przy wykorzystaniu tej samej metody, jak w przypadku 2014 r. i opiera się na najnowszych dostępnych danych w odniesieniu do każdego rodzaju zasobów własnych. 4.1 Zmniejszenie kosztów poboru tradycyjnych zasobów własnych (TZW) Dane liczbowe dotyczące TZW zawarte w PBK 4/2016 były prognozami uwzględniającymi 25 % kosztów poboru i odpowiadają kwotom przyjętym na 166. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 18 maja 2016 r. W celu obliczenia skutków z mocą wsteczną kwoty te zostały zaktualizowane z uwzględnieniem kosztów poboru w wysokości 20 %. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie skutku zmniejszenia kosztów poboru: Prognoza Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych z maja 2016 r. dotycząca przewidywanej kwoty opłat wyrównawczych od cukru uwzględniająca koszty poboru w wysokości 25 % Rok budżetowy 2016 (w EUR) Prognoza Komitetu Prognoza Doradczego ds. Komitetu Zasobów Doradczego ds. Własnych z Zasobów maja 2016 r. Własnych z maja dotycząca dotycząca przewidywanej przewidywanej kwoty opłat kwoty ceł wyrównawczych uwzględniająca od cukru koszty poboru w uwzględniająca wysokości 25 % koszty poboru w wysokości 20 % 25 Prognoza Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych z maja 2016 r. dotycząca przewidywanej kwoty ceł uwzględniająca koszty poboru w wysokości 20 % Różnica w kosztach poboru (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Chorwacja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia

27 Słowenia Republika Słowacka Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem Stawka poboru w odniesieniu do zasobów własnych opartych na VAT Zgodnie z DZW 2014 jednolita stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. wynosi 0,30 %. W odniesieniu do okresu stawka poboru zasobów własnych opartych na VAT dla Niemiec, Niderlandów i Szwecji została jednak ustalona na poziomie 0,15 %. Skutek nowej DZW obliczono na podstawie prognoz zawartych w PBK 4/2016, co odpowiada kwotom na 2016 r. przyjętym na 166. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 18 maja 2016 r. Dane te stanowią najnowsze dostępne dane dotyczące podstawy VAT za 2016 r. Skorygowane wkłady z tytułu zasobów własnych opartych na VAT po uwzględnieniu nowych stawek przedstawiono w poniższej tabeli: 1 % ograniczonej podstawy VAT (zgodnie z prognozą Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych z maja 2016 r.) Rok budżetowy 2016 (w EUR) Jednolita stawka 1 % ograniczonej zasobów podstawy VAT własnych (ograniczenie opartych na DNB wg ESA VAT (w 2010) %) zgodnie z DZW 2007 Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) zgodnie z DZW 2014 Różnica we wkładach z tytułu zasobów własnych opartych na VAT zgodnie z DZW 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgia ,30 0,30 0 Bułgaria ,30 0,30 0 Republika Czeska ,30 0,30 0 Dania ,30 0,30 0 Niemcy ,30 0, Estonia ,30 0, Irlandia ,30 0,30 0 Grecja ,30 0,30 0 Hiszpania ,30 0,30 0 Francja ,30 0,30 0 Chorwacja ,30 0, Włochy ,30 0,30 0 Cypr ,30 0, Łotwa ,30 0,30 0 Litwa ,30 0,30 0 Luksemburg ,30 0, Węgry ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Niderlandy ,30 0, Austria ,30 0,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 marca 2009 r. (10.03) (OR. en) 7331/09 FIN 72 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2015 r. (OR. en) 13159/15 FIN 699 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2017 r. (OR. en) 8257/17 FIN 260 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 12 kwietnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 25.11.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2011/748/EU,

Bardziej szczegółowo

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A

13584/16 mb/dh/dk 1 DG G 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Wykonanie decyzji w sprawie zasobów

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany:

W odniesieniu do strony wydatków proponowane są następujące zmiany: Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Aktualizacja środków odzwierciedlająca

Bardziej szczegółowo

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE

TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE TOM 1 DOCHODY OGÓŁEM A. WPROWADZENIE I FINANSOWANIE BUDŻETU OGÓLNEGO 1. WPROWADZENIE Budżet ogólny Unii Europejskiej jest instrumentem, w którym dla każdego roku budżetowego określa się i zatwierdza łączne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik lutego Wydanie polskie. Spis treści Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 60 28 lutego 2017 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2017/303 budżetu korygującego nr 4 Unii

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 27.7.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 191/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2018/1024 budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/6 2.2.2018 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/162 z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki II

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 295 final. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9946/15 ACP 92 FIN 435 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 22.6.2018 L 159/21 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/891 z dnia 21 czerwca 2018 r. ustalające na rok 2018 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2018r. COM(2018) 475 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2013) XXX draft KOMUNIKAT KOMISJI Stosowanie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kwot ryczałtowych

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia r. ustalająca ostateczny przydział pomocy u KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2018 C(2018) 1762 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27.3.2018 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017.

1. W dniu 28 lipca 2017 r. Komisja przekazała Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2017. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 29 września 207 r. (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 560/7 FIN 500 (COM(207)

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.10. COM(2017) 622 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy zobowiązań, płatności i wkładów państw członkowskich na lata budżetowe

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 213. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty ustawodawcze. Rocznik sierpnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 22 sierpnia 2018 Spis treści I Akty ustawodawcze Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2018/1140 budżetu korygującego nr 2 Unii

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY. Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.6.2017 r. COM(2017) 299 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Informacje finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognoza dotycząca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 listopada 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 10 listopada 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2017 r. (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECOFIN 806 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3563. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (do Spraw Gospodarczych i Finansowych),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) 11070/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: STAT 10 FIN 462 INST 307 DELACT 146 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A

13110/11 mkk/jp/pb 1 DG G II A RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 lipca 2011 r. (22.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu Unii Europejskiej na rok budżetowy 2012: stanowisko Rady z 25 lipca 2011 r. 13110/11

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 12 lutego 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0183 (CNS) 5602/14 RESPR 5 FIN 53 CADREFIN 11 POLGEN 14 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom)

DECYZJE. DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. (2014/335/UE, Euratom) 7.6.2014 L 168/105 DECYZJE DECYZJA RADY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK. Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 196 ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Odpowiedzi państw członkowskich w sprawie wprowadzania w życie zaleceń Komisji w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 lipca 2017 r. (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.10.2014 r. (2014) 644 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY Europejski Fundusz Rozwoju (EFR): prognozy środków na zobowiązania, środków na płatności i wkładów państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK

Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 r. COM(2013) 768 final ANNEX 1 Ratyfikacja drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.2.2016 r. COM(2016) 85 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stanu realizacji działań priorytetowych w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Uwaga: Dystans podroży oznacza odległość w jedną stronę, z miejsca rozpoczęcia wyjazdu uczestnika do miejsca wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł

Bardziej szczegółowo

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A

9187/2/16 REV 2 dh/mkk/gt 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 lipca 2016 r. (OR. en) 9187/2/16 REV 2 ECOFIN 443 UEM 190 SOC 307 EM 203 COMPET 277 ENV 322 EDUC 177 RECH 169 ENER 185 JAI 431 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 2 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym DECYZJE Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie

ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie ZAŁĄCZNIK IV Stawki mające zastosowanie w umowie A. Wolontariat, staże i praca 1. Podróż Poniższe stawki maja zastosowanie do działań wolontariatu, staży i miejsc pracy: Tabela 1 stawki na podróż Stawki

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lipca Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172 Wydanie polskie Legislacja Rocznik 61 9 lipca 2018 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/963

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 14.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 466/5 Aktualizacja wynagrodzeń i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej oraz mających do nich zastosowanie współczynników korygujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.5.2019 r. COM(2019) 205 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 3 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA ROK 2019 towarzyszący wnioskowi o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 11 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2015) 5533 final - ANNEXES 1 to 2.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2015) 5533 final - ANNEXES 1 to 2. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 sierpnia 2015 r. (OR. en) 11444/15 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 sierpnia 2015 r. Do: AGRI 434 AGRIFIN 71 AGRIORG 55 DELACT 102 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.2.2019 L 51 I/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.12.2014 r. COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Austrię, Belgię i Polskę do ratyfikowania lub przystąpienia do budapeszteńskiej konwencji

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji

A8-0061/19 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji 8.6.2017 A8-0061/19 Poprawka 19 Petra Kammerevert w imieniu Komisji Kultury i Edukacji Sprawozdanie A8-0061/2017 Santiago Fisas Ayxelà Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 20 czerwca 2017 r. (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2018 Komunikat Komisji Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji (UE) zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12, L 129/12 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 423/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

A8-0392/328

A8-0392/328 11.1.2018 A8-0392/328 328 Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis Motyw 7 (7) Należy zatem ustanowić wiążący unijny cel osiągnięcia co najmniej

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR L 348/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.12.2009 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, EURATOM) NR 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0085 (NLE) 7295/16 ADD 1 TRANS 88 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 18/1 I (Akty ustawodawcze) OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/70 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, uwzględniając Traktat

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) 6206/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0262 (NLE) 6206/13 JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Rocznik lutego Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 51 I Wydanie polskie Legislacja Rocznik 62 22 lutego 2019 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 323/18 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/2021 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do spójności skorygowanych celów w kluczowym obszarze skuteczności

Bardziej szczegółowo