BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU"

Transkrypt

1 BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY ORAZ OFERTY PRACY W 2004 ROKU TORUŃ, MAJ 2005 ROK

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa kujawsko pomorskiego w 2004 roku... str Stan i struktura bezrobocia według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności... str Ogólna charakterystyka... str Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów własności... str Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów ekonomicznych... str Bezrobotne kobiety według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy... str Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy... str Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy i rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy... str Nowe rejestracje bezrobotnych w 2004 roku według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy... str Oferty pracy... str Podsumowanie... str. 14 Tablice... str. 15 Skrót w języku angielskim... str. 36 SPIS TABLIC 1. Bezrobotni według powiatów. Stan w dniu r... str Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów ekonomicznych oraz powiatów... str Bezrobotne kobiety poprzednio pracujące według sektorów ekonomicznych oraz powiatów... str Bezrobotni według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Stan w końcu roku... str Bezrobotni poprzednio pracujący według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Bezrobotne kobiety poprzednio pracujące według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Bezrobotne kobiety zwolnione z przyczyn zakładu pracy według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Bezrobotni poprzednio pracujący według sekcji PKD oraz czasu pozostawania bez pracy. Stan w dniu r... str Długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Długotrwale bezrobotne kobiety poprzednio pracujący według sekcji PKD oraz powiatów. Stan w dniu r... str Nowe rejestracje bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Nowe rejestracje bezrobotnych kobiet według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Nowe rejestracje bezrobotnych pracujących poprzednio w sektorze publicznym według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Nowe rejestracje bezrobotnych kobiet pracujących poprzednio w sektorze publicznym według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Nowe rejestracje bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Nowe rejestracje bezrobotnych kobiet zwolnionych z przyczyn zakładu pracy według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz powiatów w 2004 roku... str Oferty pracy zgłoszone w 2004 roku według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz powiatów... str Oferty pracy według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz powiatów. Stan na r... str Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w 2004 roku zbiorówka dla województwa... str. 34

3

4 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO W 2004 ROKU Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, w końcu grudnia 2004 r. w Rejestrze REGON w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych było 185,2 tys. podmiotów gospodarczych. Podmioty gospodarki narodowej. Stan na koniec roku Sekcja Polskiej Klasyfikacji Działalności 2003 rok 2004 rok wzrost /spadek Nazwa Symbol podmioty gospodarki narodowej Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo A Rybołówstwo i rybactwo B Górnictwo i kopalnictwo C D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę E F Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego G H Transport, gospodarka magazynowa i łączność I J Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej K Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne L M Ochrona zdrowia i opieka społeczna N Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna O Pozostałe sekcje (Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników i Organizacje i zespoły eksterytorialne) P i Q Ogółem Źródło: Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko Pomorskiego, IV kwartał 2004 W sektorze publicznym działało 3,4% podmiotów, w sektorze prywatnym 96,6%. W porównaniu z grudniem 2003 r. liczba podmiotów w rejestrze zmalała o 5,9 tys., tj. o 3,1 %, przy czym w sektorze publicznym wzrosła o 2,7%, a w prywatnym spadła o 3,3 %. Wzrost liczby podmiotów, pod względem rodzaju ich działalności, zaobserwowano pod koniec minionego roku w następujących sekcjach: edukacja (o 7,6 %), ochrona zdrowia i opieka społeczna (0,6 %), administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (o 0,3 %) oraz obsługa nieruchomości i firm; nauka (0,2 %). Najbardziej zmniejszyła się liczba firm w sekcjach: transport, gospodarka magazynowa i łączność (o 5,5 %), handel i naprawy (o 3,6 %) oraz budownictwo (o 3,3 %). W miastach liczba podmiotów w ciągu roku zmniejszyła się o 2,5 %, a na wsi o 4,7 %. W rezultacie według stanu w końcu grudnia 2004 r. w miastach zlokalizowanych było 76,2 % ogółu podmiotów, w tym w czterech miastach na prawach powiatu 51,2 %. 1

5 Na koniec roku w województwie kujawsko pomorskim podmioty małe stanowiły 95,4 % zawartości rejestru, podmioty średnie 3,6 %, a podmioty duże 0,9 %. W 2004 roku przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących jest wyższa niż 9 osób, osiągnęło poziom 211,6 tys. osób i było niższe niż w roku poprzednim o 4,5 tys., tj. o 2,1 %. tys. (w tym samym czasie w kraju spadek ten wyniósł 0,9%). Rok 2004 był pierwszym od początku istnienia województwa kujawsko pomorskiego, kiedy w odniesieniu do roku poprzedniego zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim. Stan na koniec roku rok liczba bezrobotnych zmiana w % x , , , , , ,9 Jedynie w trzech miesiącach w 2004 r.: styczniu, lutym i grudniu w województwie kujawsko pomorskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, w pozostałych miesiącach poziom bezrobocia zmniejszał się. Liczba bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim w 2004 roku. Stany na koniec miesiąca zmiana miesiąc liczba bezrobotnych osoby w % styczeń ,1 luty ,2 marzec ,8 kwiecień ,5 maj ,9 czerwiec ,4 lipiec ,2 sierpień ,1 wrzesień ,3 październik ,2 listopad ,2 grudzień ,7 Według stanu na 31 grudnia 2004 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku 2

6 poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o osób (5,9%), natomiast stopa bezrobocia zmniejszyła się z 24,6% w grudniu 03 do 23,5% w grudniu 04. W trzech powiatach w ciągu 2004 roku odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: w powiecie aleksandrowskim o 4,3%, chełmińskim o 3,7% i lipnowskim o 0,5%. W pozostałych powiatach spadek był bardzo zróżnicowany: od 1,7% w powiecie inowrocławskim do 14,9% w Toruniu. Liczba bezrobotnych według powiatów. Stan na koniec roku Bezrobotni Powiaty grudzień 2003 rok grudzień wzrost/spadek 2004 r. w osobach w % WOJEWÓDZTWO RAZEM ,9 Bydgoszcz - powiat grodzki ,9 Bydgoszcz - powiat ziemski ,3 Grudziądz - powiat grodzki ,3 Grudziądz - powiat ziemski ,3 Toruń - powiat grodzki ,9 Toruń - powiat ziemski ,1 Włocławek - powiat grodzki ,6 Włocławek - powiat ziemski ,1 Aleksandrów Kujawski ,3 Brodnica ,5 Chełmno ,7 Golub Dobrzyń ,6 Inowrocław ,8 Lipno ,5 Mogilno ,1 Nakło nad Notecią ,4 Radziejów ,3 Rypin ,1 Sępólno Krajeńskie ,7 Świecie ,3 Tuchola ,7 Wąbrzeźno ,2 Żnin ,8 Na zmiany w poziomie bezrobocia w 2004 roku wpłynął większy odpływ z bezrobocia niż napływ do bezrobocia: w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko 3

7 pomorskim zarejestrowało się bezrobotnych, natomiast z ewidencji wyłączono osób. W dalszym ciągu nie zmienia się w istotny sposób struktura bezrobotnych pod względem cech społeczno demograficznych: większość bezrobotnych (53,8%) to kobiety, na wsi zamieszkuje 44,3% bezrobotnych, osoby młode (w wieku lata) to 25,8% populacji zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiada 16,5% ogółu. W ciągu 2004 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowało się nowych bezrobotnych (o 0,9% więcej niż w roku poprzednim). W porównaniu z rokiem 2003 o 9,0% zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się po raz pierwszy natomiast o 4,1% wzrosła liczba osób, które do rejestrów powiatowych urzędów pracy powróciły po raz kolejny. W 2004 roku z rejestrów wyłączono bezrobotnych (o 8,5% więcej niż w roku poprzednim). Blisko połowa wyłączeń ( osób, czyli 48,4%) nastąpiła z powodu podjęcia pracy (w roku poprzednim było to odpowiednio: osoby i 51,5%), Szkolenia i staże pracy w 2004 roku rozpoczęło bezrobotnych (o 23,5% więcej niż w roku poprzednim). W 2004 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko pomorskim wpłynęło ofert pracy (o 1,2% więcej niż w roku poprzednim). W przeciwieństwie do lat ubiegłych, wzrost dotyczył tylko ofert na zatrudnienie niesubsydiowane (o 17,4%), natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 9,1%. Wzrost liczby ofert pracy przyczynił się do zwiększenia liczby bezrobotnych podejmujących zatrudnienie: w 2004 roku pracę podjęło bezrobotnych (o 2,1% więcej niż w roku poprzednim). Wzrost dotyczył jedynie zatrudnienia niesubsydiowanego (81,3% wszystkich podjęć pracy, w roku poprzednim 76,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło w 2004 roku bezrobotnych (o 9,2% więcej niż w roku poprzednim). Z zatrudnienia subsydiowanego skorzystało bezrobotnych (o 20,5% mniej niż w roku poprzednim): przede wszystkim były to roboty publiczne (8.984 osoby, o 19,5% mniej) i prace interwencyjne (5.813 osób, o 12,2% mniej). Wśród bezrobotnych podejmujących pracę w 2004 roku dominowali mężczyźni: kobiety stanowiły w tej grupie zaledwie 41,7% (w roku poprzednim 41,4%). Obowiązująca od początku czerwca 2004 r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła szereg zmian, zwłaszcza w zakresie aktywizacji ludzi młodych, m.in. zlikwidowała zatrudnienie w ramach tzw. umów absolwenckich, co miało niewątpliwie istotny wpływ na wyraźne zmniejszenie liczby osób podejmujących zatrudnienie subsydiowane. W 2004 roku przedsiębiorstwa w regionie kujawsko pomorskim rzadziej niż poprzednio dokonywały zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Do urzędów pracy wpłynęło 59 takich zgłoszeń dotyczących łącznie osób (w roku poprzednim było to odpowiednio: 149 zgłoszeń dotyczących osób). W konsekwencji liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładów pracy w końcu 2004 roku wyniosła osób (o 36,9% mniej niż w grudniu 2003 r.), które stanowiły 2,7% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 4,1%). 4

8 2. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI 2.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Według stanu na 31 grudnia 2004 roku wśród bezrobotnych w województwie kujawsko pomorskim 20,6% ( osób) stanowiły osoby dotychczas niepracujące (rok wcześniej odpowiednio: 21,5% i osoby). Wskaźnik ten waha się od 13,2% w Grudziądzu do 33,1% w powiecie lipnowskim. W 2004 roku w populacji bezrobotnych województwa kujawsko pomorskiego dominowały osoby, które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej. Według stanu na koniec 2004 roku populacja ta wynosiła osób tj. 79,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku 2003 liczebność tej grupy zmniejszyła się o osób, ale jej udział w bezrobotnych ogółem wzrósł o 0,9%. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (26,8% ogółu poprzednio pracujących), handel i naprawy (20,5%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia (10,1%). W porównaniu do końca 2003 roku, spadek liczby bezrobotnych poprzednio pracujących wystąpił w 11 sekcjach (największy w przetwórstwie przemysłowym o osób, najmniejszy w gospodarstwach domowych zatrudniających pracowników o 33 osoby). W 6 sekcjach odnotowano wzrost największy (o osób) w budownictwie, najmniejszy (o 17 osób) w sekcji górnictwo i kopalnictwo. Wzrost liczby bezrobotnych, dla których nie można określić sekcji PKD ostatniego pracodawcy wynika m. in. z trudności z ustalaniem sekcji dla pracodawców mających swoje siedziby poza województwem kujawsko pomorskim. BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG SEKCJI PKD. STAN NA KONIEC ROKU Organizacje i zespoły eksterytorialne Górnictwo i kopalnictwo Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport, gospodarka magazynowa i łączność Ochrona zdrowia i opieka społeczna Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka Działalność niezidentyfikowana Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna 2004 rok 2003 rok Handel W ujęciu terytorialnym, największa liczba bezrobotnych poprzednio pracujących zarejestrowana była powiecie inowrocławskim 10,8% ogółu poprzednio pracujących w województwie i w Bydgoszczy (9,7%). Natomiast najmniejszą liczbę bezrobotnych, którzy pozostawali w zatrudnieniu przed zarejestrowaniem się odnotowano w powiatach: 5

9 radziejowskim 2,0% ogółu poprzednio pracujących w województwie oraz wąbrzeskim 2,2% BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJACY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI Według stanu na koniec 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących u pracodawców sektora prywatnego wynosiła osoby. Stanowiło to 71,6% wszystkich bezrobotnych poprzednio pracujących. W porównaniu do końca roku poprzedniego populacja ta zmniejszyła się o 5,5% (6.640 osób). W przedsiębiorstwach z sektora publicznego pracowało osób (o 4,7% mniej niż przed rokiem). Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów własności i sekcji PKD Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów własności. Stan w końcu roku Sekcje PKD wzrost/ wzrost/ spadek spadek Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo sektor publiczny sektor prywatny Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel i naprawy Transport i łączność Obsługa nieruchomości i firm Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna... Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne OGÓŁEM

10 Wśród bezrobotnych pracujących poprzednio w przedsiębiorstwach z sektora publicznego wzrost odnotowano jedynie w sekcjach: górnictwo (o 6,6%) i pozostała działalność usługowa, komunalna... (o 20,8%). W pozostałych sekcjach wystąpiły spadki liczby bezrobotnych. Natomiast wśród bezrobotnych poprzednio zatrudnionych u pracodawców prywatnych wzrost wystąpił w 6 sekcjach: organizacje i zespoły eksterytorialne (o 25,8%), edukacja (o 14,5%), górnictwo (o 11,1%), obsługa nieruchomości i firm (o 7,2%) handel i naprawy (o 4,4%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (o 2,9%). W pozostałych sekcjach odnotowano spadki liczby bezrobotnych BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH Bezrobotnych poprzednio pracujących znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów pracy można przypisać do jednego z trzech sektorów ekonomicznych: rolniczego, przemysłowego oraz usługowego. Sektor I rolniczy zwany pierwotnym obejmuje sekcje PKD: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybołówstwo i rybactwo oraz górnictwo i kopalnictwo. Sektor II przemysłowy zwany inaczej przetwórczym obejmuje sekcje: przetwórstwo przemysłowe; zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz budownictwo. Do sektora III usługowego zalicza się pozostałe sekcje działalności gospodarczej. Podobnie jak przed rokiem większość bezrobotnych poprzednio pracujących wywodzi się z sektora usługowego (53,5%); w sektorze przemysłowym pracowało poprzednio 37,0% bezrobotnych, a w sektorze rolniczym 5,8%. W porównaniu z końcem 2003 roku najbardziej zmniejszyła się liczba bezrobotnych pracujących poprzednio w sektorze przemysłowym (o 11,2%), najmniej w sektorze usługowym (o 0,9%). Bezrobotni poprzednio pracujący według sektorów ekonomicznych. Stan na koniec roku Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok zmiana osoby % osoby % osoby w % sektor I rolniczy , , ,9 sektor II przemysłowy , , ,2 sektor III usługowy , , ,9 działalność niezidentyfikowana , , ,7 razem , , , BEZROBOTNE KOBIETY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY W końcu 2004 roku kobiety ( osób) stanowiły 53,8% ogółu bezrobotnych w województwie. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego populacja ta zmniejszyła się o osób (4,7%), a jej udział w liczbie bezrobotnych ogółem wzrósł 7

11 o 0,7%. W tym samym czasie liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 7,2% i na koniec 2004 roku było to osób. Na wsi mieszkają bezrobotne kobiety (43,4% wszystkich bezrobotnych kobiet w województwie). Kobiety dominują wśród bezrobotnych poprzednio pracujących 51,8% (wobec 51,2% w końcu 2003 roku) oraz wśród zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 59,0% (wobec 53,9% w końcu 2003 r.) Według stanu na 31 grudnia 2004 r. wśród ogółu kobiet zarejestrowanych w urzędach pracy 76,4% ( osób) stanowiły te, które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej (w końcu 2003 r. było to odpowiednio: 75,6% i osób). W ujęciu terytorialnym, największa liczba kobiet, które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej znajdowała się w powiecie inowrocławskim osoby (11,1% ogółu kobiet poprzednio pracujących), w Bydgoszczy osób (9,9%) oraz w Toruniu osób (7,0%). Natomiast najmniejszą liczbę bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących zarejestrowano w powiatach: radziejowskim osób i wąbrzeskim osoby. Większość bezrobotnych kobiet poprzednio zatrudniona była przez pracodawców zakwalifikowanych do dwóch sekcji: przetwórstwo przemysłowe osoby (28,5% bezrobotnych kobiet poprzednio pracujących) oraz handel i naprawy osób (26,7%). Najmniej licznie reprezentowane przez kobiety sekcje PKD to: rybołówstwo i rybactwo oraz organizacje i zespoły eksterytorialne (odpowiednio 6 i 46 osób) BEZROBOTNE KOBIETY POPRZEDNIO PRACUJĄCE WEDŁUG SEKCJI PKD. STAN NA KONIEC ROKU rok 2004 rok Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz rybactwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel i naprawy Transport i łączność Obsługa nieruchomości i firm Administracja publ. i obrona nar., obowiązkowe ubezpieczenia Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność usługowa, komunalna, społ., indyw. i pozostała Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Działalność niezidentyfikowana Inne sekcje 2.5. BEZROBOTNI ZWOLNIENI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Według stanu na 31 grudnia 2004 roku w powiatowych urzędach pracy w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowanych pozostawało bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o osób, czyli 36,9% mniej niż w analogicznym okresie roku 2003). Stanowili oni 2,7% ogółu bezrobotnych (przed rokiem 8

12 4,1%). Wśród bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy dominują kobiety (59,0%) oraz osoby nieposiadające prawa do zasiłku (77,2%). Największy udział osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w populacji bezrobotnych ogółem występuje w Toruniu (6,8%), najmniejszy w powiecie chełmińskim (0,8%). W ciągu 2004 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 55,4% mniej niż w roku poprzednim), natomiast pracę podjęło osób (o 26,9% mniej niż w roku 2003). W 2004 roku pracodawcy 59 razy zgłaszali do powiatowych urzędów pracy zamiar zwolnienia łącznie osób (w roku 2003 było to odpowiednio: 149 zgłoszeń i osób). Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy stanowili w końcu 2004 roku 3,4% ogółu bezrobotnych poprzednio pracujących (w końcu roku ,2%. Dwie sekcje dominują wśród bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy: najwięcej takich osób było zatrudnionych w zakładach pracy należących do sekcji przetwórstwo przemysłowe 37,0% (przed rokiem 39,5% ogółu bezrobotnych zwolnionych z przyczyn zakładu pracy) oraz handel i naprawy 20,5% (w końcu 2003 roku 17,9%) BEZROBOTNI ZWOLNIENI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY WEDŁUG SEKCJI PKD. STAN NA KONIEC ROKU rok 2003 rok Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel i naprawy Transport i łączność Obsługa nieruchomości i firm Administracja publ. i obrona nar., obowiązkowe ubezpieczenia Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność usługowa, komunalna, społ., indyw. i pozostała Działalność niezidentyfikowana Pozostałe sekcje W ujęciu terytorialnym największą liczbę bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, według stanu na koniec 2004 roku, odnotowano w Bydgoszczy 18,4% ogółu w województwie i w Toruniu 15,2%. Najmniej bezrobotnych ze zwolnień grupowych zarejestrowano w powiatach: chełmińskim i radziejowskim po 0,9% ogółu w województwie BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY I RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Analiza struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy wykazuje, że wzrost (o 2,9%) wystąpił jedynie w grupie bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca, zarówno wśród poprzednio pracujących, jak i dotychczas niepracujących. 9

13 W pozostałych przedziałach odnotowano spadki: w grupie pozostających bez pracy od 1 do 12 miesięcy o 7,9% (wśród poprzednio pracujących spadek wyniósł 5,5%, a wśród dotychczas niepracujących 16,0%), natomiast w grupie pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy o 5,4% (wśród poprzednio pracujących spadek wyniósł 5,8%, a wśród dotychczas niepracujących 5,4%) Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Stan na koniec roku Czas pozostawania bez pracy razerm poprzednio pracujący dotychczas niepracujący 2003 rok 2004 rok 2003 rok 2004 rok 2003 rok 2004 rok Ogółem do 1 miesiąca % w ogółem 6,6 7,2 6,9 7,4 5,7 6, miesięcy % w ogółem 40,8 39,9 40,0 39,8 43,4 40,4 powyżej 12 miesięcy % w ogółem 52,6 52,9 53,1 52,8 50,9 53,1 Najbardziej liczna jest grupa osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy: w populacji bezrobotnych ogółem stanowią oni 52,9%, wśród poprzednio pracujących 52,8%, a wśród dotychczas niepracujących 53,1% BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY. STAN NA R do 1 miesiąca 1-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Poprzednio pracujący Dotychczas niepracujący Jedynie w 5 sekcjach PKD długotrwale bezrobotni poprzednio pracujący stanowią mniejszość, a tylko w sekcji organizacje i zespoły eksterytorialne jest to mniejszość znacząca (18,8%).W pozostałych 4 sekcjach udział ten wynosi: pośrednictwo finansowe 45,9%, 10

14 obsługa nieruchomości i firm 47,1%, budownictwo 47,3%, pozostała działalność usługowa, komunalna... 49,3%. Największy udział długotrwale bezrobotnych występuje w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 61,7% oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 72,2%. W odniesieniu do końca 2003 roku największy spadek liczby długotrwale bezrobotnych wystąpił wśród osób poprzednio pracujących w sekcji pozostała działalność usługowa, komunalna...(o 13,4%), największy wzrost zaś wśród osób wywodzących się z sekcji administracja publiczna i obrona narodowa...(o 7,4%). DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY. STAN W KOŃCU ROKU Inne sekcje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Transport i łączność Obsługa nieruchomości i firm Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Działalność niezidentyfikowana Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Pozostała działalność usługowa, komunalna 2004 rok 2003 rok Administracja publiczna i obrona narodowa Handel i naprawy NOWE REJESTRACJE BEZROBOTNI W 2004 ROKU WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY W 2004 roku w województwie kujawsko pomorskim zarejestrowano łącznie nowych bezrobotnych. Było to o osób (0,9%) więcej niż w roku poprzednim. Wśród noworejestrujących się bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które nie pracowały przed rejestracją ( osób, czyli 26,3% całego napływu ). Spośród osób poprzednio pracujących największe grupy stanowiły osoby wywodzące się z następujących sekcji PKD: przetwórstwo przemysłowe 19,1% całego napływu (w roku poprzednim 20,0%), handel i naprawy 14,5% (w roku poprzednim 12,9%), administracja publiczna i obrona narodowa 8,3% (w roku poprzednim 8,2%), budownictwo 8,0% (w roku poprzednim 8,4%). Najmniej liczne pod tym względem były sekcje: rybołówstwo i rybactwo 35 osób (0,02% całego napływu do bezrobocia) oraz górnictwo i kopalnictwo 132 osoby, organizacje i zespoły eksterytorialne 141 i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 260 osób. 11

15 Nowe rejestracje (napływ) bezrobotnych w latach według sekcji PKD 2003 rok 2004 rok Sekcje PKD zmiana osoby % osoby % w w % osobach Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo , ,8 67 1,4 Rybołówstwo i rybactwo 42 0, , ,7 Górnictwo 120 0, , , , , ,6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 702 0, , , , , ,1 Handel i naprawy , , , , , ,1 Transport i łączność , , , , , ,3 Obsługa nieruchomości i firm , , ,0 Administracja publiczna i obrona narodowa , , , , , ,3 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna , , ,3 Pozostała działalność usługowa, komunalna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne , , , , , ,2 76 0, , ,5 Działalność niezidentyfikowana , , ,7 Dotychczas niepracujący , , ,1 RAZEM , , ,9 W ciągu 2004 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 55,4% mniej niż w roku poprzednim), Stanowiły one 1,7% całego napływu do bezrobocia i jednocześnie 2,4% nowozarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących (w 2003 roku 5,5%). Największy napływ odnotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (30,9% całego napływu) oraz handel i naprawy (32,1%). Najmniej nowych rejestracji osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy odnotowano w sekcji gospodarstwa domowe 12

16 zatrudniające pracowników (1 osoba), rybactwo i rybołówstwo oraz górnictwo i kopalnictwo (po 3 osoby). Ani jedna osoba nie została zarejestrowana w sekcji organizacje i zespoły eksterytorialne. 4. OFERTY PRACY W 2004 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko pomorskim wpłynęło ofert pracy (o 1,2% więcej niż w roku poprzednim). W przeciwieństwie do lat ubiegłych, wzrost dotyczył tylko ofert na zatrudnienie niesubsydiowane (o 17,4%), natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane zmniejszyła się o 9,1%. Faktycznie do dyspozycji bezrobotnych pozostawało ofert (ogólna liczba zgłoszonych ofert pracy pomniejszona o liczbę ofert anulowanych przez pracodawców). W odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił tu spadek o 2,0%. Najwięcej ofert pracy pochodziło od pracodawców należących do sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa ofert (25,5% wszystkich ofert), przetwórstwo przemysłowe ofert (22,0%) oraz handel i naprawy oferty (13,6%). Najmniej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sekcjach: rybołówstwo i rybactwo 4 oferty oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 11 ofert. Ani jedna oferta nie wpłynęła od pracodawców z sekcji organizacje i zespoły eksterytorialne. Administracja publiczna i obrona narodowa OFERTY PRACY ZGŁOSZONE W LATACH WEDŁUG PKD Handel i naprawy Pozostała działalność usługowa, komunalna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Obsługa nieruchomości i firm Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport i łączność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Górnictwo Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 2004 rok 2003 rok Rybołówstwo i rybactwo Największą liczbę propozycji zatrudnienia zgłosili pracodawcy z Bydgoszczy ofert (11,2% ogółu zgłoszonych ofert) i powiatu inowrocławskiego ofert (10,5% ogółu zgłoszonych ofert). Natomiast najmniejszą ilość ofert pracy zgłosili pracodawcy z powiatów: nakielskiego ofert (2,4% wszystkich ofert) oraz włocławskiego ofert (2,5%). 13

17 5. PODSUMOWANIE W 2004 roku w populacji bezrobotnych województwa kujawsko pomorskiego dominowały osoby, które pracowały przed nabyciem statusu osoby bezrobotnej. Według stanu na koniec 2004 roku populacja ta wynosiła osób tj. 79,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku 2003 liczebność tej grupy zmniejszyła się o osób, ale jej udział w bezrobotnych ogółem wzrósł o 0,9%. Kobiety ( osób) dominują wśród bezrobotnych poprzednio pracujących 51,8% (wobec 51,2% w końcu 2003 roku) oraz wśród zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy osób czyli 59,0% (wobec 53,9% w końcu 2003 r.). Najwięcej bezrobotnych pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (26,8% ogółu poprzednio pracujących), handel i naprawy (20,5%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia (10,1%). Według stanu na koniec 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracujących u pracodawców sektora prywatnego wynosiła osoby (71,6% wszystkich bezrobotnych poprzednio pracujących). W porównaniu do końca roku poprzedniego populacja ta zmniejszyła się o 5,5% (6.640 osób). W przedsiębiorstwach z sektora publicznego pracowało osób (o 4,7% mniej niż przed rokiem). Analiza bezrobotnych poprzednio pracujących według sektorów ekonomicznych wykazuje, że podobnie jak przed rokiem większość bezrobotnych poprzednio pracujących wywodzi się z sektora usługowego (53,5%); w sektorze przemysłowym pracowało poprzednio 37,0% bezrobotnych, a w sektorze rolniczym 5,8%. Wśród bezrobotnych poprzednio pracujących dominują osoby długotrwale bezrobotne 52,8%, a wśród dotychczas niepracujących 53,1%. Największy udział takich osób występuje w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 61,7% oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 72,2%. W 2004 roku najwięcej nowych bezrobotnych ( napływ ) zarejestrowano z sekcji: przetwórstwo przemysłowe (30,9% całego napływu) oraz handel i naprawy (32,1%). W 2004 roku do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko pomorskim wpłynęło ofert pracy (o 1,2% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej ofert pracy pochodziło od pracodawców należących do sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa ofert (25,5% wszystkich ofert), przetwórstwo przemysłowe ofert (22,0%) oraz handel i naprawy oferty (13,6%). 14

18 TABLICA 1. BEZROBOTNI WEDŁUG POWIATÓW stan w dniu r. POPRZEDNIO PRACUJĄCY POWIATY OGÓŁEM DOTYCHCZAS NIEPRACUJĄCY RAZEM W SEKTORZE WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY ZE ZWOLNIEŃ W MIESIĄCACH DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU DZIAŁALNOŚĆ PRACY PUBLICZNYM PRYWATNYM NIEZIDENTY- DO POWYŻEJ 12 FIKOWANA WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN

19 Powiaty TABLICA 2. BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH ORAZ POWIATÓW stan w końcu roku bezrobotni poprzednio pracujący w tym w sektorach ekonomicznych* sektor I rolniczy (1) sektor II przemysłowy (2) sektor III usługowy (3) WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN * w podziale na sektory ekonomiczne nie ujęto działalności niezidentyfikowanej (1) sektor rolniczy, zw. także pierwotnym; do tego sektora zalicza się sekcje: "rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo", "rybołówstwo i rybactwo", "górnictwo i kopalnictwo" (2) sektor przemysłowy, zw. także przetwórczym; do tego sektora zalicza się sekcje: "przetwórstwo przemysłowe", "zaopatrzenie w energię, gaz i wodę", "budownictwo" (3) sektor usługowy - obejmuje pozostałe sekcje działalności gospodarczej

20 TABLICA 3. BEZROBOTNE KOBIETY POPRZEDNIO PRACUJĄCE WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH ORAZ POWIATÓW stan w dniu r. sektory ekonomiczne Powiaty Razem* WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN * w podziale na sektory ekonomiczne nie ujęto działalności niezidentyfikowanej sektor I rolniczy (1) sektor II przemysłowy (2) sektor III usługowy (3) (1) sektor rolniczy, zw. także pierwotnym; do tego sektora zalicza się sekcje: "rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo", "rybołówstwo i rybactwo", "górnictwo i kopalnictwo" (2) sektor przemysłowy, zw. także przetwórczym; do tego sektora zalicza się sekcje: "przetwórstwo przemysłowe", "zaopatrzenie w energię, gaz i wodę", "budownictwo" (3) sektor usługowy - obejmuje pozostałe sekcje działalności gospodarczej

21 TABLICA 4. BEZROBOTNI WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI Sekcja Polskiej Klasyfikacji Działalności Bezrobotni według stanu w końcu roku o-ogółem Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę k-kobiety 2003 rok 2004 rok zmiana w % o ,1 k ,1 o ,7 k ,0 o ,6 k ,0 o ,3 k ,6 o ,3 k ,9 Handel hurtowy i detaliczny, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz arykułów użytku osobistego i domowego Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna, indywidualna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Razem dotychczas pracujący Dotychczas niepracujący o ,8 k ,5 o ,4 k ,4 o ,9 k ,7 o ,6 k ,0 o ,1 k ,4 o ,3 k ,5 o ,7 k ,5 o ,9 k ,5 o ,0 k ,5 o ,5 k ,6 o ,8 k ,3 o ,8 k ,8 o ,7 k ,5 o ,8 k ,7 o ,8 k ,9

22 OGÓŁEM o ,9 k ,7

23 TABLICA 5. BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ POWIATÓW stan w dniu r. Powiaty Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność Obsługa nieruchomościi firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN

24 Powiaty WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN TABLICA 6. BEZROBOTNE KOBIETY POPRZEDNIO PRACUJĄCE WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ POWIATÓW stan w dniu r. Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę Handel i naprawy ort, gospodarka magazynowa i łą Obsługa nieruchomościi firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana

25 Powiaty TABLICA 7. BEZROBOTNI ZWOLNIENI Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ POWIATÓW stan w dniu r. Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę Handel i naprawy WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ort, gospodarka magazynowa i łą Obsługa nieruchomościi firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana

26 Powiaty TABLICA 8. BEZROBOTNE KOBIETY ZWOLNIONE Z PRZYCZYN ZAKŁADU PRACY WEDŁUG SEKCJI POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI ORAZ POWIATÓW stan w dniu r. Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę Handel i naprawy WOJEWÓDZTWO RAZEM BYDGOSZCZ - powiat grodzki BYDGOSZCZ - powiat ziemski GRUDZIĄDZ - powiat grodzki GRUDZIĄDZ - powiat ziemski TORUŃ - powiat grodzki TORUŃ - powiat ziemski WŁOCŁAWEK - powiat grodzki WŁOCŁAWEK - powiat ziemski ALEKSANDRÓW KUJAWSKI BRODNICA CHEŁMNO GOLUB-DOBRZYŃ INOWROCŁAW LIPNO MOGILNO NAKŁO NAD NOTECIĄ RADZIEJÓW RYPIN SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ŚWIECIE TUCHOLA WĄBRZEŹNO ŻNIN ort, gospodarka magazynowa i łą Obsługa nieruchomościi firm; nauka Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Ochrona zdrowia i opieka społeczna Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2011 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2013 rok 3 Dynamika zmian

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I KWARTALE 2004 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TORUŃ KWIECIEŃ 2004 R. TABLICE 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na koniec miesiąca) 2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU SPIS TREŚCI: I. Bezrobotni niepełnosprawni... 1 II. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO- POMORSKIM (wybrane zagadnienia) Toruń,15 grudnia 2010 r. TŁO SYTUACJI W REGIONIE EUROPA KRAJ REGION PROGRAMY RYNKU PRACY STRUKTURA POPYTU TENDENCJE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2016 ROKU, czerwiec 2017 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU

BEZROBOTNI W WIEKU LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Wydział Badań i Analiz BEZROBOTNI W WIEKU 30-50 LAT W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2017 ROKU Toruń styczeń, 2018 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU WYDZIAŁ BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r.

Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W WĄBRZEŹNIE URZĄD PRACY Sytuacja bezrobocia w Gminie Miasto Wąbrzeźno w 2015 r. Luty 2016 r. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI WEDŁUG MIAST I GMIN 31.12.2014r. 31.12.2015r. miasto Wąbrzeźno

Bardziej szczegółowo

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R.

POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. 2016 POSIADAJĄCY GOSPODARSTWO ROLNE ZAREJESTROWANI JAKO BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2015 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim

Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim Badanie ankietowe pracodawców w województwie kujawskopomorskim w 2011 roku Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, październik 2009 rok TABLICE 1. Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Toruń, maj 2012 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2003 ROKU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU ROKU TORUŃ WRZESIEŃ R. WSTĘP Opracowanie pt. Długotrwale bezrobotni w województwie kujawsko pomorskim w I półroczu roku przedstawia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA NA RYNKU PRACY W REGIONIE KUJAWSKO POMORSKIM TORUŃ 1 CZERWCA 2009 R. AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY WZROST LICZBY BEZROBOTNYCH ZWOLNIENIA Z ZAKŁADÓW PRACY POWROTY Z ZAGRANICY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W 2001 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2001 ROKU TORUŃ, MARZEC 2002 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2001 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU MŁODZI BEZROBOTNI (W TYM ABSOLWENCI) W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ, LUTY 2003 SPIS TREŚCI str. 1. Ogólna charakterystyka bezrobocia wśród młodzieży 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem)

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MGiP - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiącczerwiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2003 ROKU TORUŃ, MARZEC 2004 Opracowanie Bezrobocie na wsi w województwie kujawsko pomorskim w 2003 roku przedstawia stan oraz strukturę bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003 R. 103 ZAŁĄCZNIK INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIASTACH I GMINACH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W 2002 ROKU TORUŃ MARZEC 2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Toruń, maj 2014 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Najważniejsze cechy rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

Toruń, kwiecień 2008 rok

Toruń, kwiecień 2008 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W 2007 ROKU Toruń, kwiecień 2008 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko pomorskim

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, kwiecień 2009 rok SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów

Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych wykorzystanie danych, uwagi do raportów Toruń,, 12 grudnia 2012 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacj cję badań pracodawców

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo