Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/220/2016 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 3 listopada 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/220/2016 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 3 listopada 2016 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK UZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 grudnia r. Poz. 475 UCHWAŁA N XXXIII/22/ ADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 3 listopada r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz. 215, z r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) ada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że: 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę zł; 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 77 5 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 1. 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę zł; 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł; - zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/211/ ady Powiatu Białostockiego z dnia 13 października r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok w zakresie: - aktualizuje się limity wydatków inwestycyjnych na rok załącznik nr 3. 1) Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na rok po zmianach stanowi załącznik nr Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem ,96 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości , zł, - dochody majątkowe w wysokości ,96 zł; 2) Plan wydatków ogółem ,96 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości , zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,96 zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Deficyt budżetu powiatu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości zł. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący ady Powiatu Zenon Żukowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 475 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/22/ ady Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada r. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok Klasyfikacja Dział ozdział Nazwa Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów odzaj zadania Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 83 Wpływy z usług Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinasowanie zadań bieżących 15 OGÓŁEM w tym: X bieżące majątkowe 77 5

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 475 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/22/ ady Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada r. Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na rok Klasyfikacja Dział ozdział Nazwa Zwiększenie wydatków Zmniejszenie wydatków odzaj zadania Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe óżne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 29

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Domy pomocy społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wpłaty na Państwowy Fundusz ehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 OGÓŁEM w tym: bieżące X majątkowe

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 475 Plan (limity) wydatków inwestycyjnych na rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/22/ ady Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada r. Nr rozdział paragraf Nazwa zadania/lokalizacja (gmina) Jednostka realizująca rok rozp./rok zak. Wartość zadania ogółem Środki wydatkowane do końca: Finansowanie kwota planowana na rok Plan na rok Plan wydatków budżetu powiatu w roku Finansowanie kwota do pozyskania w trakcie roku a Dział 6 ozdział 614 Drogi publiczne powiatowe , Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - zędziany - Etap I (Gm. Tykocin) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki - Etap II (Gm. Wasilków) Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki na odcinku od ul. Polnej do ul. Białostockiej (Gm. Wasilków) , ,96 5 P , P G , ,96 G 5 BP ,96 BP ,96 P , P G 1 24, ,96 BP ,96 BP P P G BP BP 16 P 53 P G 53 16

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy) powiatowej Nr 1547 B na odcinku Mińce - granica Gminy Choroszcz (Gm. Choroszcz) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549 B i Nr 155 B oraz drogi gminnej Nr 6266 B w m. Klepacze (Gm. Choroszcz) powiatowej Nr 1549 B na odcinku Klepacze Turczyn (Gm. Choroszcz) P 68 P G BP BP 35 P 175 P G P 1 P G P 2 P G 2 4 6a powiatowej Nr 1536 B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1535 B do m. Kruszewo Gm. Choroszcz) 3 3 P 15 P G 15 3

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz b Przebudowa Alei Niepodległości położonej w ciągu drogi powiatowej Nr 1552 B w miejscowości Choroszcz budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości działki nr 1/26 (Gm. Choroszcz) powiatowej Nr 232 B polegająca na rozbudowie istniejącego parkingu na wysokości posesji nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej powiatowej Nr 1421B: dr. krajowa Nr 19 - uda zeczka - Wólka atowiecka - Klimki - Czarna Wieś Kościelna - II etap (Gm. Czarna Białostocka) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389 B w m. Jaworówka (Gm. Dobrzyniewo Duże) P P G 15 BP BP P P G P P G P P G

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz ozbudowa drogi powiatowej Nr 1392 B w m. Obrubniki polegająca na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396 B (Gm. Dobrzyniewo Duże) Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1392B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Nowe Aleksandrowo - Letniki (Gm. Dobrzyniewo Duże) P P G P P G powiatowej Nr 1437B - przejście przez m. Załuki (Gm. Gródek) P P G powiatowej nr 1287B Bobrowniki Chomontowce (Gm. Gródek) Przebudowa z rozbudową odcinków dróg powiatowych nr 1492 B i nr 1493 B w m. Olmonty (Gm. Juchnowiec Kościelny) P 3 P G P 35 P G 35 7

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 1 Poz Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1514 B na odcinku Baranki Zimnochy (Gm. Juchnowiec Kościelny) P P G a Przebudowa z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Olmonty (od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Olmonty do nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr 16834B w miejscowości Stanisławowo) (Gm. Juchnowiec Kościelny) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 159B Zawyki - Zawyki Ferma - kontynuacja robót (Gm. Suraż) Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie - Brzozowo Chabdy (Gm. Poświętne) P 98 P G 85 BP 1 83 BP 38 P 19 P G P P G

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz a b emont kapitalny odcinka drogi powiatowej Nr 155B Czaczki - Wielkie - ynki - Średzińskie - Zawyki - kontynuacja robót (Gm. Suraż) Budowa drogi powiatowej Nr 1532 B Bojary przystanek kolejowy Bojary Etap I (Gm. Turośń Kościelna) powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678 (Gm. Turośń Kościelna) powiatowej Nr 1547 B na odcinku granica Gminy Turośń Kościelna do skrzyżowania z drogą gminną do m. Zawady (Gm. Turośń Kościelna) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin zędziany Etap I (Gm. Tykocin) od km 4+1 do km P 1 P G P P G Inne Inne 85 P 425 P G P 4 P G P 26 P G 26 52

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1485B na odcinku Łubniki - Zwierki (Gm. Zabłudów) powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki - Pasynki (Gm. Zabłudów) Zarząd Dróg w P 68 P G P 228 P G Przebudowa przepustu w km drogi powiatowej Nr 1565B Poświętne - Gabrysin w m. Brzozowo Pańki (Gm. Poświętne) P P G 5 G Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1428B Wasilków - Studzianki w m. Dąbrówki (Gm. Wasilków) Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1444B przejście przez miejscowość Sokole (Gm. Michałowo) P 343 P G P 3 P G powiatowej Nr 1393 B na odcinku Leńce - Jurowce (Gm. Wasilków) P 23 5 P G BP BP

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz a b c powiatowej nr 1429B na odcinku ul. Białostockiej w Grabówce od km + do km + 28 Przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów na ul. Dolnej w Supraślu kontynuacja robót Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1972 B z drogą gminną w miejscowości Maliszewo Łynki (Gm. Zawady) Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe P 125 P G P 7 4 P G P 15 P P P G Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych P 811 P 811

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Wykonanie elewacji ocieplonej ścian i fundamentów w części socjalno-biurowej budynku w Obwodzie Drogowo-Mostowym w Michałowie Zakup urządzeń do oznakowania pionowego dróg oraz do utrzymania infrastruktury drogowej w terenie Dział 7 ozdział 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w oraz centralnego ogrzewania w północnej części tego budynku - dokumentacja projektowa Modernizacja wjazdu do budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej i instalacji sanitarnej oraz modernizacją przyłącza kanalizacji deszczowej dokumentacja projektowa i częściowa realizacja Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe P 51 4 P P 11 P P P P 3 P BP 3 BP 253 P 253 P 253

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz a Wykup nieruchomości dla potrzeb inwestycyjnych powiatu Starostwo Powiatowe Dział 71 ozdział 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 Zakup drukarki w Łapach PODGiK 15 Dział 75 ozdział 752 Starostwa powiatowe 15 ozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w przy ul. Borsuczej 2 - projekt budowlany Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe P P P 15 P G 15 G BP BP 15 P 15 P P 15 P 15 P P 15 P 15 P 15

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz a Dział 75 ozdział 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup namiotu promocyjnego Starostwo Powiatowe w P P P P Dział 81 ozdział 813 Szkoły zawodowe Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej P P Inne Inne P P Inne Inne 12 36a Modernizacja holu I piętra Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 12 P 12 P Zakup oprogramowania Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach 11 2 P 11 2 P Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach P 29 1 P

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz a b Dział 852 ozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego na potrzeby Domu Dziecka w Supraślu. Modernizacja pomieszczeń oraz przebudowa klatki schodowej w Domu Dziecka w Supraślu Dom Dziecka w Supraślu Dom Dziecka w Supraślu Dział 852 ozdział 8522 Domy pomocy społecznej a Poprawa efektywności energetycznej DPS Uhowo Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem doposażenia w elektrotrzymacze drzwi oddzieleń pożarowych w budynku DPS w Czerewkach DPS Uhowo DPS Choroszcz DPS Czerewki P P P 4 P P P P P Inne Inne 1 3 P 26 P 1 3 Inne 1 4 Inne P P Inne Inne P P

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz b Przebudowa pomieszczeń budynku mieszkalnego DPS Jawor w Jałówce DPS Jałówka 14 P 14 P c Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu wokół DPS Jawor w Jałówce DPS Jałówka 8 8 P 8 P 8 4d Dokumentacja techniczna instalacji gazowej w pralni w DPS Choroszcz DPS Choroszcz P 14 P e Zakup traktorka do koszenia i odśnieżania w DPS Choroszcz DPS Choroszcz P P f Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni w DPS Czerewki DPS Czerewki P P g Przebudowa stołówki w DPS Czerewki DPS Czerewki P P h Wykonanie nowego ogrodzenia w DPS Jawor w Jałówce DPS Jałówka 6 P 6 P 6

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz i Zakup pralnicowirówek na potrzeby DPS Choroszcz DPS Choroszcz P P j k Wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach pralni w DPS Choroszcz Opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka komina kotłowni węglowej, konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze, instalacji grzewczej oraz rozbiórka DPS Choroszcz DPS Czerewki P P P P l Zakup szafy chłodniczej w DPS Czerewki DPS Czerewki 4 86 P 4 86 P ł Zakup zestawów komputerowych w DPS Czerewki DPS Czerewki P P 8 875

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz. 475 Dział 854 ozdział 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a b Zakup oprogramowania Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 6 7 Dział 854 ozdział 8541 Internaty i bursy szkolne Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Łapach Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia i utwardzenia terenu internatu I LO w Łapach Zakup zestawu parowych kotłów do kuchni internatu I LO w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach P 6 7 P P 6 7 P P P Inne Inne P P Inne Inne 6 5 P 6 5 P P P

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Dział 926 ozdział 9261 Obiekty sportowe Przebudowa i remont obiektów sportowych przy I LO w Łapach I Liceum Ogólnokształcące w Łapach P P BP 129 BP P P BP 129 BP AZEM , x , ,96 x 5 Finansowanie - objaśnienia: środki finansowe - razem 68 5 P środki powiatu (w tym kredyty) G BP Inne Inne* pomoc finansowa udzielona przez gminę dotacja/subwencja z budżetu państwa np. Europejski Fundusz ozwoju egionalnego środki PFON Inne** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz. 475 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/22/ ady Powiatu Białostockiego z dnia 3 listopada r. Objaśnienia Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zmian zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę zł. Zwiększenia planu dochodów o kwotę zł następują w wyniku: Zwiększenia planu subwencji oświatowej i równoważącej o łączną kwotę zł. Zwiększenia planu dochodów z usług w CKP w Łapach 1 zł. Zwiększenia wpłat gmin i powiatów z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych powiatów oraz współfinansowania pobytu dzieci z powiatu białostockiego przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych 15 zł. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 77 5 następuje w wyniku: 1) Zmniejszenia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czarna Białostocka na zadanie inwestycyjne: - powiatowej Nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 uda zeczka Wólka atowiecka Klimki Czarna Wieś Kościelna II etap (Gm. Czarna Białostocka) poz zł; Zwiększenia planu wydatków o kwotę zł następują w: rozdziale 614 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne realizowane przez, rozdziale 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł z uwagi na planowane do spłaty kredyty, - rozdziale 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 1 zł, zgodnie ze zwiększonym planem dochodów oraz przesunięcia między paragrafami na wniosek Dyrektorów placówek, rozdziale 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 15 zł adekwatnie do zwiększonych dochodów w tym rozdziale, Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88 5 następują w: 1. rozdziale 614 Drogi publiczne powiatowe: 1.1.zmniejszenie pomocy finansowej: w poz. 8 załącznika inwestycyjnego o kwotę 77 5 zł, 1.2.zmniejszenie wkładu go: w poz. 8 załącznika inwestycyjnego o kwotę 11 zł. Aktualizuje się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3. Poz. 8 powiatowej Nr 1421 B: dr. krajowa Nr 19 uda zeczka Wólka atowiecka Klimki Czarna Wieś Kościelna II etap (Gm. Czarna Białostocka) : zmniejsza się pomoc finansową gminy 77 5 zł, zmniejsza się wkład własny 11 zł, Poz. 28 Wykup gruntów dla potrzeb inwestycji drogowych, regulacje stanów własnościowych gruntów w pasach drogowych zwiększa się o kwotę 11 zł.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz. 475 Poz. 4f Wymiana pokrycia dachu wraz z niezbędną obróbką na budynku kotłowni w DPS Czerewki zmniejsza się o kwotę zł. Poz. 4g Przebudowa stołówki w DPS Czerewki zmniejsza się o kwotę zł. Poz. 4k Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz rozbiórka komina kotłowni węglowej, konstrukcji wsporczej pod naczynie zbiorcze, instalacji grzewczej oraz rozbiórka żelbetonowych zasieków na węgiel w DPS Czerewki wkład własny zł. Poz. 4l Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny Zakup szafy chłodniczej w DPS Czerewki 4 86 zł. Poz. 4ł Wprowadza się nowy zakup inwestycyjny Zakup zestawów komputerowych w DPS Czerewki zł.

Białystok, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/112/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/112/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 1718 UCHWAŁA NR XVII/112/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 30 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. 4) otrzymania subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe (wzmocnienie mostu przez rz. Rudnię w m. Zabłudów) kwota zł;

Objaśnienia. 4) otrzymania subwencji uzupełniającej na inwestycje drogowe (wzmocnienie mostu przez rz. Rudnię w m. Zabłudów) kwota zł; Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/335/2014 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 czerwca 2014 roku Objaśnienia Zmienia się plan dochodów i wydatków w taki sposób, że w wyniku dokonanych zwiększeń i zmniejszeń,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2019 r. Poz. 2241 UCHWAŁA NR 9/2018 ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r.

Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU. z dnia 27 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 897 UCHWAŁA NR XXIV/136/17 RADY MIEJSKIEJ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z ,00. Gmina Choroszcz. Gmina Choroszcz Gmina Choroszcz Gmina Czarna Białostocka , , ,00

Strona 1 z ,00. Gmina Choroszcz. Gmina Choroszcz Gmina Choroszcz Gmina Czarna Białostocka , , ,00 INWESTYCJE DROGOWE W BUDŻECIE POWIATU NA 2018 R DOTACJAMI NA DROGI POWIATOWE TABELA 1 INWESTYCJE REALIZOWAN PRZEZ PZD W BIAŁYMSTOKU Z BUDŻETU POWIATU TABELA 2 DOTACJE NA DROGI POWIATOWE TABELA 1 lp Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok

UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok UHWAŁA NR IV/30/2011 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 sierpnia r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR IX/73/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 25 czerwca r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała Nr XLV/604/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XI/49/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i d, oraz art. 69 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r.

Opole, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 1 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR XXV/158/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR 334/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/14/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok UHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r.

Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU. z dnia 16 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 listopada 2017 r. Poz. 4856 UCHWAŁA NR XXIX/188/2017 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR LVII/251/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 r.

Opole, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Białystok, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/79/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 sierpnia r. Poz. 2733 UCHWAŁA NR XII/79/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 27 sierpnia r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR LXIII/468/2018 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR II/17/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2018 r.

Opole, dnia 20 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR II/17/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 29 listopada 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 grudnia 2018 r. Poz. 3599 UCHWAŁA NR II/17/18 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE. z dnia 18 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA Nr XIX/126/2016 RADY POWIATU W LIPNIE z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/152/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/285/ Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 czerwca r. Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na rok Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie dochodów Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17

UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XLVI/624/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLVI/624/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/99/2016 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 400/2017 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

UCHWAŁA NR XV/94/2015 RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015. UCHWAŁA NR XV/94/ RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 29 października r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok. Na podstawie art. 12 pkt., pkt. 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 213/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LIII/368/2018 RADY GMINY SŁAWNO w sprawie zmian w uchwale Nr LII/359/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 229/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. UCHWAŁA NR VII/44/19 RADY GMINY W BĘDZINIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 7219 UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/44/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr IV/44/19. Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Nr IV/44/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku

Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku Uchwała Nr XLVI/338/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 stycznia 2018 r. Poz. 452 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017

UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 UCHWAŁA NR 374/2017 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK. z dnia 17 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XVIII/127/17 RADY GMINY HAŃSK z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO. z dnia 3 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 grudnia 2018 r. Poz. 12866 UCHWAŁA NR VI/2/9/2018 RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/10/17 RADY GMINY ROGOWO. z dnia 31 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/10/17 RADY GMINY ROGOWO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1995 UCHWAŁA NR XXI/10/17 RADY GMINY ROGOWO z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/545/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 września 2017 r.

Uchwała Nr XLII/545/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 27 września 2017 r. Uchwała Nr XLII/545/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 3 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 listopada 2017 r. Poz. 10638 UCHWAŁA NR XXV/189/2017 RADY GMINY POŚWIĘTNE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/218/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r.

Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. Uchwała Nr XXXIII/399/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 września 2018 r. Poz. 3630 UCHWAŁA NR XLIV/317/18 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 156/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018.

Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Uchwała Nr XX/155/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 15 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 stycznia 2018 r. Poz. 484 UCHWAŁA NR XLV/214/2018 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.

UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. UCHWAŁA NR VII/49/19 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,

Bardziej szczegółowo