Analiza rentowności spółek giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza rentowności spółek giełdowych"

Transkrypt

1 Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007

2 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we współczesnym przedsiębiorstwie... 3 Rozdział 2. Różnice między rentownością a zyskownością spółek Rozdział 3. Czynniki wywierające wpływ na rentowność przedsiębiorstw Rozdział 4. Analiza rentowności na poziomie międzynarodowym Zakończenie Bibliografia

3 Wstęp Analiza ekonomiczno-finansowa zajmuje się zjawiskami gospodarczymi. Rozpatruje zjawiska występujące skali całej gospodarki oraz zjawiska występujące w pojedynczych jednostkach gospodarczych. Analizę ekonomiczną można podzielić na: - makroekonomiczną- przykładem zjawisk, którymi zajmuje się analiza makroekonomiczna mogą być: analiza tempa wzrostu dochodu narodowego i czynników go kształtujących, analiza wpływu inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy kraju, analiza opłacalności handlu zagranicznego. - mikroekonomiczną- analiza ta jest analizą ekonomiczną przedsiębiorstwa. Zajmuje się zjawiskami gospodarczymi, które występują w przedsiębiorstwie, mierzeniem związków i zależności między tymi zjawiskami, ocenę prawidłowości ich kształtowania się 1. Są to np. przychody ze sprzedaży i wyniki finansowe, ponoszone koszty, prawidłowość sfinansowania majątku przedsiębiorstwa kapitałami własnymi i obcymi. Najważniejszą z punktu widzenia przedsiębiorstwa częścią analizy ekonomicznej jest analiza finansowa. Obecnie warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymagają bardziej wnikliwego opisu istoty i znaczenia analizy ekonomiczno- finansowej. Wynika to z charakteru gospodarki rynkowej, która z natury jest gospodarką pieniężną. Dlatego analiza finansowa stała się przedsiębiorstwom niezwykle potrzebna do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Istotą analizy finansowej jest przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn zmian wskaźników finansowych, a nie tylko przedstawianie wartości obliczonych wskaźników. Przedmiotem zaś analizy finansowej jest całokształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa- efektywność gospodarowania, przychody, koszty i wynik finansowy, rentowność i płynność finansowa. Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest analiza rentowności spółek giełdowych w ujęciu teoretycznym. Celem pracy jest zobrazowanie metod i technik oceny rentowności firm funkcjonujących na giełdzie. Opracowanie, jak wspomniano ma charakter teoretyczny, a więc główną metodą wykorzystaną w pracy była analiza literatury przedmiotu. 1 Podstawy Analizy Finansowej, Wiktor Gabrusewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, str

4 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we współczesnym przedsiębiorstwie Rentowność pochodzi od terminu renta, oznaczającego zysk od kapitału. Zarówno rentowność przedsiębiorstwa jak i jego efektywność można traktować zamiennie. Dlatego więc rentowność uważa się za jeden z podstawowych kryteriów oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa 2. Poprzez rentowność rozumie się względną wielkość wyniku finansowego, która wyraża stopień efektywności zaangażowanego kapitału oraz majątku jak również zużytych środków w działalności gospodarczej firmy. Stanowi zasadniczy miernik który informuje o szybkości zwrotu zaangażowanego kapitału. Ponadto służy ocenie nie tylko przedsiębiorstwa, lecz również zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanego kapitału. W zarządzaniu przedsiębiorstwem nieodzowna jest stała ocena zależności pomiędzy przychodami, kosztami a zyskiem. Narzędziem, które ułatwia dokonanie tejże oceny jest analiza progu rentowności, która wykorzystywana jest jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji oraz racjonalizacji zarządzania. Według teorii gospodarki rynkowej prowadzenie firmy jest zorientowane na dodatni wynik finansowy. Głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku. Jednakże jest on tylko i wyłącznie elementem szerszej wiązki celów, obejmujących także pozostałe elementy, nie zawsze bezpośrednio wymierne w kategoriach finansowych, zaliczyć do nich można pozycję rynkową bądź elementy o charakterze społecznym 3. Jednakże na pierwszym planie jest zysk. Żeby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować, musi podejmować działania które zmierzają do wypracowania zysku a więc tak zwanej nadwyżki pomiędzy przychodami a kosztami firmy. Zysk wynika z rzeczowego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na zasilanie w nowe własne środki finansowe. Osiąganie dochodu jest zatem celem. Jest on niezbędny dla sfinansowania działalności oraz rozwoju, stwarzając tym samym potencjał długookresowego osiągania przyszłych zysków. Zwiększenie sprzedaży, a co za tym idzie również udziału w rynku, rozpoczęcie realizacji nowych projektów wymaga sporych nakładów finansowych, które mogą być sfinansowane m.in. z 2 Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s Tamże, s

5 osiągniętej nadwyżki finansowej. W dobrze rokującym przedsiębiorstwie wielkość wygospodarowanego zysku powinna zatem wystarczyć między innymi na 4 : zasilanie własnych kapitałów, umożliwiając tym samym wzrost oraz rozwój wzmacniające obecną oraz przyszłą działalność przedsiębiorstwa, dywidendy dla właścicieli. Przedsiębiorstwo, jeśli nie wypracowuje nadwyżki ekonomicznej, ponosi straty. Prócz tego jeżeli przykładowo z powodu obniżonej wiarygodności finansowej nie ma możliwości wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania, może w niedalekiej przyszłości zbankrutować. Zatem zysk jest kluczowym miernikiem efektywnej działalności przedsiębiorstwa a równocześnie stanowi warunek jego przetrwania oraz dalszego rozwoju w dłuższej perspektywie czasowej. Z drugiej strony, zysk jako kategoria posiada również wady, między innymi 5.: dotyczące produkcji sprzedanej, co odrywa zysk od płynności pieniężnej, nakłady przedsiębiorstwa na badania oraz rozwój, promocję, szkolenia pracowników, nie są aktywowane w bilansie, jednakże są ujmowane jako koszty okresu, co znacznie obniża zysk przedsiębiorstwa, można również manipulować poziomem zysku poprzez tzw. kreatywną księgowość 6, Pomimo powyższych mankamentów, zysk jako wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, spełnia dwie niezwykle istotne funkcje, mianowicie : stanowi sprawdzian skuteczności podejmowanych działań przedsiębiorczych, jest wynagrodzeniem za podejmowane ryzyko gospodarcze. W wyniku finansowym znajduje odzwierciedlenie rezultat rzeczowy który jest związany z lepszym wykorzystaniem czynników produkcji, rezultat użytkowy powstający z poprawy jakości produktów oraz usług jak również rezultat ekonomiczny wyrażający się zaspokojeniem danego zapotrzebowania potencjalnych odbiorców. Jednakże nie bezwzględna wielkość zysku świadczy o efektywności firmy lecz przede 4 Bień W., Ocena finansowa efektywności spółek prawa handlowego. Wydawnictwo SKwP, Warszawa2002, s Dudycz T., Ocena efektywności przedsiębiorstw przy pomocy piramidy rentowności. Materiały z konferencji: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Kraków 2008, s Tamże, s

6 wszystkim relacja osiąganego zysku w odniesieniu do poniesionych nakładów. Taką relację można nazwać zyskownością, rentownością jak również stopą zwrotu 7. Zazwyczaj rentowność jest określana nie tylko jako wielkość relatywna, ale jako sam fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej przewyższającej koszty jej prowadzenia. Z kolei wskaźniki rentowności wykorzystuje się do pomiaru poziomu tegoż właśnie zjawiska 8. Biorąc pod uwagę strukturę obowiązującego w przedsiębiorstwach rachunku zysków i strat (zarówno wariantu porównawczego jak i kalkulacyjnego) licznik wskaźników rentowności może obejmować takie rodzaje wyniku finansowego jak 9 : zysk brutto ze sprzedaży, zysk brutto, zysk netto. zysk ze sprzedaży, zysk na działalności gospodarczej, zysk na działalności operacyjnej. W zależności od tego, jaki zysk zostanie uwzględniony w wyliczeniach, rentowność będzie odnosiła się do różnego rodzaju poziomów działalności firmy a więc do działalności operacyjnej zasadniczej, działalności operacyjnej, działalności gospodarczej, czy też całej działalności). W przypadku zysku netto wielkość wskaźnika rentowności związana jest z oddziaływaniem wszystkich obszarów, a więc działalności operacyjnej, finansowej a także zdarzeń nadzwyczajnych czy też polityki fiskalnej państwa. Nakład do którego odnosi się zysk czyli mianownik we wskaźniku rentowności to na przykład: kapitał, który został zainwestowany w osiągnięcie tego właśnie zysku, wartość zaangażowanego majątku, praca ludzka. Mowa wówczas o: rentowności kapitału: własnego, stałego (własnego oraz długoterminowego kapitału obcego); rentowności majątku (ekonomicznej): ogółem, trwałego, obrotowego; 7 Siwoń B., Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004, s Tamże, s Tamże, s

7 rentowności zasobów osobowych (zatrudnienia). Ponadto Istnieje również możliwość oceny efektywności nie zaangażowanego kapitału rodzaju działalności a więc sprzedaży, kiedy firma odniesie zysk do przychodów ze sprzedaży, jest to tak zwana rentowność handlowa. Rentowność mierzy się za pośrednictwem wskaźników rentowności, które stanowią relacje zysku do pozostałych wielkości ekonomicznych, które zostaną przyjęte za podstawę odniesienia. Analiza rentowności przedsiębiorstwa opiera się nie tylko na badaniu wartości danych wskaźników rentowności, ale także na ich dezagregacji oraz budowaniu piramid zależności badanej rentowności od pozostałych wskaźników. Najlepszy przykład takiego związku przyczynowo - skutkowego stanowi wskaźnik rentowności majątku, zależny od rentowności sprzedaży oraz szybkości rotacji zaangażowanych aktywów: Rentowność aktywów (ROA)= rentowność sprzedaży netto rotacja aktywów (zysk netto/aktywa ogółem = zysk netto/sprzedaż netto sprzedaż netto/aktywa ogółem) Z powyższego równania można zauważyć, iż taka sama rentowność aktywów może stanowić wynik zupełnie różnej polityki sprzedaży produktów, mianowicie: polityki ilości (a więc niskich cen), która charakteryzuje się niską zyskownością jednostkową, jednakże adekwatnie wyższą wielkością sprzedaży, a zatem szybszą rotacją aktywów, polityki jakości czyli wysokich cen, która charakteryzuje się wysoką marżą jednostkową lecz niższą sprzedażą, czyli niższą rotacją majątku. 10 Podobnie jak rentowność aktywów można ukazać rentowność kapitału własnego: Rentowność kapitału własnego (ROE) = rentowność majątku mnożnik kapitału własnego zysk netto/kapitał własny= zysk neto/aktywa ogółem aktywa ogółem/kapitał własny Z formuły tejże wynika, że rentowność finansowa uzależniona jest nie tylko od rentowności majątku, lecz również od struktury kapitału, ponieważ drugi czynnik obrazuje poziom zadłużenia firmy, które w danych sytuacjach mogą wpływać korzystnie na rentowność zaangażowanego kapitału własnego. Taki efekt określa się 10 Szczepaniak J., Ocena przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo EKORNO, Łódź 2002, s

8 jako dodatnia dźwignia finansowa. Występuje ona wówczas, kiedy to zaangażowany kapitał obcy może wypracować zysk większy aniżeli wynosi koszt tego kapitału. W takiej sytuacji wypracowaną nadwyżkę przejmie kapitał własny, dzięki czemu wzrośnie jego rentowność. Rozwinięciem powyższej relacji jest tak zwany model analizy Du Ponta, najbardziej znany układ piramidalny wskaźników finansowych, który zostanie dość szczegółowo opisany w podrozdziale 2.5. niniejszej pracy. Głównym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja korzyści ekonomicznych więc zysku. ważne jest, zatem posiadanie mierników, informujących w jakiej mierze cel ten jest realizowany. Problem ten stanowi głównie przedmiot zainteresowania organów księgowości w danej firmie zaś w aspekcie teoretycznym traktuje o tym teoria rachunkowości. W ogólnym ujęciu jest on przedmiotem teorii ekonomii 11. Rentowność oznacza osiągnięcie z aktywności gospodarczej dodatniego wyniku finansowego. Jak już wspomniano stanowi ona zatem miarę ekonomiczną oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa, przez którą rozumieć należy wzajemną relację wyniku finansowego do określonych wielkości ekonomicznych. Zysk stanowi nadwyżka przychodów ze sprzedaży produktów bądź usług nad kosztami uzyskania przychodów. Nadwyżka zatem wyraża zysk brutto a przy tym określana jest jako dochód, który stanowi podstawę wymiaru podatków. Można również mówić o zysku operacyjnym albo o stracie operacyjnej. Każde przedsiębiorstwo może otrzymywać zyski bądź straty nadzwyczajne, które nie są związane bezpośrednio z działalnością produkcyjno usługową. Do strat nadzwyczajnych zalicza się straty losowe, kary z tytułu niedotrzymania terminu umowy, zanieczyszczania środowiska itp. Zyski nadzwyczajne z kolei związane są np. z przeszacowaniem wartości majątku, kupionego uprzednio po niższych cenach, karami otrzymanymi od nieterminowych dostawców albo dłużników itp. Zysk bilansowy, a więc ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa, otrzymuje się po dodaniu do zysku operacyjnego zysku nadzwyczajnego oraz po 11 Tamże, s

9 odjęciu nadzwyczajnych strat. Po potrąceniu od zysku bilansowego podatku dochodowego podatku dochodowego, płaconego do budżetu państwa, otrzymuje się zysk netto. W teorii rachunkowości wyróżnić można również pojęcie zysku ekonomicznego i zysku księgowego. W przypadku pierwszego z nich różnica pomiędzy ogólną wartością sprzedaży a kosztem ekonomicznym, a więc kosztem, który zawiera również nieujęte w księgowości przedsiębiorstwa ukryte 12. Zysk ekonomiczny jest z reguły mniejszy aniżeli zysk księgowy, a więc zysk, który uwzględnia jedynie koszty jawne, które przechodzą przez przepisy księgowe. Zysk ekonomiczny można utożsamić z zyskiem księgowym, kiedy nie występują koszty ukryte. Zysk netto z kolei stanowi ekonomiczną podstawą finansowania przedsięwzięć rozwojowych firmy, jak również wypłacania dywidendy, a wiec dochodów akcjonariuszy spółek. Trzeba wyróżnić dwie charakterystyczne cechy zysku jako specyficznej formy dochodu, mianowicie: po pierwsze dochód nie może być negocjowany albo też ustalany wcześniej, ponieważ stanowi on wartość wynikową, jest wynikiem działalności operacyjnej przedsiębiorstwa po drugie zaś dochód może być nie tylko dodatni, lecz również ujemny w przypadku poniesienia przez firmę strat. Wyróżni się dwa zasadnicze rodzaje rentowności, które są uzależnione od tego jaki kształt przybiera licznik w relacji do wybranych wielkości ekonomicznych. Rentowność brutto stanowi miarę efektywności w przypadku, kiedy to w liczniku relacji znajduje się zysk brutto, a więc zysk bilansowy przed opodatkowaniem. Rentowność netto z kolei oznacza, iż w liczniku znajduje się zysk bilansowy po opodatkowaniu. poddając analizie rentowność w wielkościach względnych wyróżnia się dwa zasadnicze mierniki oceny rentowności: współczynnik rentowności majątku, stopa zwrotu netto. Współczynnik rentowności majątku, można określić jako stopę zysku bądź współczynnik zwrotu zainwestowanego majątku: 12 Bednarski L., Waśniewski T., Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo FRRwP, Warszawa 2006, s

10 Rn = Zn bądź Rn = Zo M M gdzie: Rn oznacza wskaźnik zwrotu zainwestowanego kapitału Zn zysk netto Zo zysk operacyjny M zainwestowany majątek Stopę zwrotu kapitału netto wyraża się wzorem. Re = Zn Kw gdzie: Re to stopa zwrotu kapitału netto Zn zysk netto Kw kapitał własny Jeśli aktywność przedsiębiorstwa pokrywana jest w całości przez kapitał własny rentowność kapitału równa się rentowności majątku. Powyższe wskaźniki są najczęściej używane, i ilustrują one efektywność działalności przedsiębiorstwa. Aby móc określić, czy efektywność rośnie czy tez zmniejsza się, należy dokonać porównania poszczególnych wskaźników z różnych okresów czasowych. Wartość poznawcza powyższych wskaźników wzrasta, w momencie kiedy będzie istniała możliwość ich porównania z analogicznymi wskaźnikami innych przedsiębiorstw branży jako całości. Zarówno w pracach teoretycznych jak i praktyce księgowej przedsiębiorstwa używa się prócz wyżej wymienionych wiele różnych wskaźników, dostarczających informacji o efektywności różnych sfer działalności przedsiębiorstwa. Są to tak zwane wskaźniki szczegółowe w odróżnieniu od wskazanych powyżej wskaźników 9

11 syntetycznych. Ich dobór uzależniony jest od celu danej analizy. Więcej na temat wskaźników analizy rentowności w ujęciu relatywnym przedstawiono w rozdziale trzecim. 10

12 Rozdział 2. Różnice między rentownością a zyskownością spółek Zarówno zyskowność, płynność jak i rentowność są ściśle ze sobą powiązane i każde z nich wpływa na sytuację przedsiębiorstwa, a także ma wpływ na jego sytuację. W krótkim okresie czasu występuje zazwyczaj sprzeczność pomiędzy rentownością a zyskownością przedsiebiorstwa, które charakteryzują się wysoką rentownością mają niejednokrotnie kłopoty z płynnością finansową i odwrotnie. Jednakże w dłuższym okresie czasu przeważają pozytywne związki pomiędzy tymi wskaźnikami. Wysokie zyski zasilają kapitały własne, stanowiące przedsiębiorstwa 13. w ogromnej mierze o wypłacalności Z reguły, jeśli mowa o wpływie poziomu oraz zmian rentowności a także o wpływie poziomu oraz zmian płynności finansowej na kondycję bądź wartość przedsiębiorstwa, dokonuje się tego z osobna. Oba zjawiska są z reguły omawiane oraz analizowane równolegle. Jednakże już grupy wskaźników do pomiaru rentowności i zyskowności są budowane oddzielnie. Wskaźników tych używa się również do oceny przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa. Ich poziom staje się zarówno ekonomiczno-finansowych firmy, jak i kryterium oceny ich realizacji. W polskiej literaturze przedmiotu pojęcia rentowności oraz zyskowności są 14 : używane zamiennie bądź celem planów zyskowność rozumiana jest w stosunku do sprzedaży, z kolei rentowność w stosunku do zainwestowanych kapitałów. Wyróżnić można: zyskowność handlową która wyliczana jest na podstawie danych o wielkości sprzedaży, rentowność ekonomiczną która odnosi się do całości majątku podmiotu gospodarczego, rentowność finansową która związana jest z zaangażowanymi kapitałami własnymi przedsiębiorstwa. 13 Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005, s Tamże, s

13 W momencie badania zyskowności handlowej zasadnicze znaczenie ma zysk. Zysk na sprzedaży obliczany jest jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania. Wskaźnik zyskowności sprzedaży (ang. Gross Profit Margin) Wskaźnik zyskowności sprzedaży = sprzedaż netto - koszt sprzedanych wyrobów sprzedaż netto *100% jak również: Wskaźnik zyskowności sprzedaży netto = zysk netto (EAT ) sprzedaż netto *100% W Polsce z reguły wylicza się ponadto wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto, a więc 15 : Wskaźnik zyskowności "sprzedaży" brutto = zysk brutto sprzedaż netto *100% Z uwagi na fakt, iż w liczniku zarówno wskaźnika zyskowności sprzedaży netto jak i brutto występuje wartość zysku całego przedsiębiorstwa, trzeba pamiętać, że tym samym łączy on zyski z innymi sferami działania przedsiębiorstwa. Uzależniony jest on zatem od wyników z 16 : zasadniczej działalności, działalności finansowej, 15 Tamże, s Tamże, s

14 innej sprzedaży, salda strat oraz zysków nadzwyczajnych. Wskaźnik zyskowności sprzedaży brutto = zysk brutto na sprzedaży/ sprzedaż netto Zdaniem J. Greenblatt Zyskowność należy mierzyć poprzez stosunek EBIT do wartości firmy, a więc: wartość rynkowa kapitału własnego + wartość netto zadłużenia tworzącego koszty 17. Ten aspekt działalności przedsiębiorstwa ocenia wskaźnik rentowności aktywów (z ang. ROA czyli Return on Assets lub Return on Investment - ROI) Wskaźnik rentowności majątku ROA = zysk netto *100 % majątek ogółem (aktywa) Powyższy wskaźnik stanowi wyznacznik ogólnej zdolności aktywów firmy do generowania zysku, a więc podpowiada, jak wydajnie kadra kierownicza gospodaruje posiadanym kapitałem. Rentowność majątku uzależniona jest od zyskowności sprzedaży netto a także od szybkości rotacji zaangażowanych aktywów. Dlatego też korzystną rentowność można uzyskać używając dwóch różnych polityk sprzedaży, mianowicie 18 : politykę niskich cen (marży) oraz dużej rotacji aktywów, politykę wysokich cen (marży) jak również mniejszej rotacji aktywów. Skorygowana rentowność majątku = zysk netto + odsetki - podatek od odsetek majątek ogółem *100% 17 Tamże, s Tamże, s

15 Niezwykle pomocny jest wskaźnik, który informuje, jak dużą względną sprzedaż przedsiębiorstwo realizuje za pośrednictwem swojego majątku (ang. Total Assets Turnover) Wskaźnik obrotu aktywami = sprzedaż netto aktywa Rentowność kapitału własnego to trzeci aspekt badania rentowności firmy (z ang. ROE - Return on Equity) Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE = zysk netto kapitał własny *100% Powyższy wskaźnik to jeden z najważniejszych wskaźników z punktu widzenia właścicieli przedsiębiorstwa. Stopa zwrotu z kapitału własnego nazywana jest często rentownością kapitałów własnych. Wskazuje on procentowo zarobek właścicieli przedsiębiorstwa. Majątek firmy finansowany jest z reguły kapitałami własnymi a także kapitałami obcymi. Stosunek aktywów ogółem do kapitału własnego nosi nazwę mnożnika kapitału własnego MKW. Wskaźnik ten ukazuje ile razy majątek przedsiębiorstwa przewyższa kapitał własny. Jednakże jak wynika z podstawowego prawa bilansu majątek firmy równa się źródłom finansowania, MKW można zinterpretować jako stosunek wszystkich źródeł finansowania do kapitału własnego. MKW = Aktywa ogółem Kapitał własny Rentowność kapitału własnego można wyliczyć za pomocą wskaźnika 14

16 Zysk netto sprzedaż aktywa ROE = * * Sprzedaż aktywa kapitał własny = Zyskowność netto * Obrót aktywami * MKW Z powyższego zapisu wynika, że właściciele przedsiębiorstw realizując nadrzędny cel zarządzania finansami, powinni dbać głównie o wysoką zyskowność netto, wysoki obrót aktywami a także właściwie wysoki MKW (niski udział kapitałów własnych w finansowaniu działalności firmy). W realizację powyższego celu zaangażowane są wszystkie sfery zarządzania co ukazano na rysunku poniżej. Rysunek 1. Proces obliczania ROE Źródło: na podstawie: Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s

17 Rozdział 3. Czynniki wywierające wpływ na rentowność przedsiębiorstw Kapitał własny przedsiębiorstwa stanowi jeden z głównych parametrów finansowych, które decydują o jego sprawnym oraz bezpiecznym funkcjonowaniu. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa jego kapitał własny powinien systematycznie wzrastać, chociażby przez dopisywanie do niego zysku netto wypracowanego w danym okresie czasu obrachunkowego. Nasuwa się zatem pytanie Czym jest w rzeczywistości kapitał własny firmy? A więc w jego skład wchodzą cztery zasadnicze kategorie wewnętrznych źródeł finansowania 19 : kapitały podstawowe przedsiębiorstwa, które powstają z wkładów właścicieli (czyli: udziałowców, wspólników bądź akcjonariuszy), kapitały, tworzone z mocy istniejących przepisów (a więc kapitał zakładowy, zapasowy oraz kapitał rezerwowy), fundusze celowe które są tworzone przez przedsiębiorstwo, zaliczyć tu można: fundusz udziałowy, fundusze specjalne, zysk netto wypracowany w ostatnim okresie obrachunkowym, niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Obserwacja zmian, jakie zachodzą w kapitale własnym przedsiębiorstwa są niezwykle istotnym elementem kontrolowania efektywności każdego przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych narzędzi tejże kontroli jest badanie rentowności kapitałów własnych. Rentowność kapitałów własnych jak już wspomniano jest to stosunek zysku netto do przeciętnej wartości kapitałów własnych. Na poziom rentowności kapitałów własnych wpływają trzy czynniki, mianowicie 20 : rentowność netto ze sprzedaży (zysk netto / przychody netto ze sprzedaży), rotacja aktywów (przychody netto ze sprzedaży / średni stan aktywów) struktura kapitału (średni stan aktywów / średni stan kapitałów własnych). Właśnie te trzy powyższe elementy maja ogromny wpływ na kształtowanie się rentowności kapitałów własnych firmy a także są kluczowymi składowymi jednego z najbardziej popularnych modeli analizy finansowej przedsiębiorstwa. Jest to metoda Du 19 Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Walczak M. ( red.), 20 Tamże. 16

18 Pont System of Financial Control, zwana także trzyczynnikowym modelem zmian rentowności kapitału własnego. Czynniki które kształtują rentowność przedsiębiorstwa można podzielić na czynniki 21 : wewnętrzne, zewnętrzne. Na rentowność przedsiębiorstwa wpływ ma szereg czynników, które są zależne bądź też niezależne od niego. Można je określić jako czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Pomiędzy nimi wyróżni się liczne powiązania, mogące wzmocnić bądź też osłabić siłę ich oddziaływania na wyniki finansowe firmy, zaś oddziaływanie to może być zupełnie inne w długim okresie czasu a zupełnie odmienne w krótkim czasie. Wewnętrzne czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa stanowią, te obszary działalności przedsiębiorstwa, które zazwyczaj w znacznym stopniu uzależnione są od decyzji własnych firmy. Zdaniem D. W. Olszewskiego najważniejszymi czynnikami wewnętrznymi kształtującymi rentowność przedsiębiorstwa należą 22 : wartość oraz struktura majątku firmy, płynność środków, rozwój sprzedaży, struktura kapitałów albo zobowiązań, sprawność w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, organizacja procesu produkcji firmy, kwalifikacje pracowników. Ustalenie oraz utrzymywanie odpowiedniej wielkości oraz struktury majątku a więc pożądanej proporcji różnych składników, a przede wszystkim stosunku środków trwałych jak również środków obrotowych, jest koniecznym elementem zarządzania w firmie pod kątem wygospodarowania jego zysku Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s Tamże, s Tamże, s

19 Majątek trwały jest zaangażowany w firmie przez przynajmniej okres 1 roku. Jest przy tym mało elastyczny. Nie ma możliwości stałego regulowania jego wielkości do poziomu wykorzystywanych zdolności produkcyjnych. Koszt zużycia majątku trwałego ma charakter stały, zaś rosnący udział kosztów stałych w kosztach całkowitych powoduje małą elastyczność firmy oraz poważne dostosowywanie się do zmian jakie zachodzą na rynku. Majątek obrotowy uczestniczy w sposób bezpośredni w procesie osiągania zysku. Wchodzi on w skład procesu gospodarczego i tam właśnie podlega stałym przemianom jak i wymianom przynosząc firmie zysk. Działanie każdego przedsiębiorstwa związane jest ze stałym odnawianiem oraz powiększaniem jego aktywów. Dlatego właśnie w przedsiębiorstwie występują obok kapitału własnego również kapitały obce. Występowanie dwóch źródeł finansowania majątku a także ich struktura ma ogromny wpływ na rentowność firmy. Ich proporcje są realizowane według zasady, że przedsiębiorstwo może pożyczać takie ilości kapitału, aby osiągnąć jak największe korzyści z powiększania długu, lecz nie na tyle by koszty pozyskania kapitału obcego przekroczyły osiąganą rentowność 24. Czynnik informujący o kondycji finansowej firmy jest również płynność środków. Odnosi się ona do sum oraz terminów upłynniania pozycji aktywów czy też spłaty poszczególnych zobowiązań. Utrzymywanie właściwej płynności finansowej przedsiębiorstwa świadczy o posiadaniu właściwej ilości środków do spłacenia aktualnych zobowiązań przedsiębiorstwa. Pomocnym instrumentem, który określa optymalną wielkość produkcji jest analiza progu rentowności. Analiza ta wyznacza punkt, w którym to realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają w całości poniesione koszty. Stanowi to tak zwany punkt równowagi. Przedsiębiorstwo w tym momencie nie osiąga zysku, ale jednocześnie nie ponosi strat. Problem polega na znalezieniu właściwej wielkości sprzedaży. Za pośrednictwem tejże analizy można także wyznaczyć, jaką część zdolności produkcyjnych trzeba wykorzystać dla osiągnięcia progu rentowności, jak również przewidywany poziom zysku przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Następne czynniki wewnętrzne, które mają wpływ na rentowność przedsiębiorstwa to miedzy innymi: rozwój sprzedaży, 24 Tamże, s

20 organizacja procesu produkcji i kwalifikacje pracowników. Są one niezwykle istotne w procesie osiągania zysku, jednakże nie ma odgórnie ustalonych norm odnośnie zarządzania nimi. Dla każdej jednostki gospodarczej istnieją inne optymalne zastosowania tychże czynników. na 25 : Czynniki zewnętrzne które kształtują rentowność przedsiębiorstwa podzielić czynniki makroekonomiczne które wynikają ze stanu całej gospodarki, zalicza się do nich zespół warunków funkcjonowania firmy wynikających z tego, iż działa ono w danym kraju czy regionie, w określonej strefie klimatycznej, w danym układzie politycznym, prawnym bądź systemowym itd. Czynniki sektorowe które charakteryzują stan sektora, czy to branży, czy gałęzi, do którego przynależy dane przedsiębiorstwo. Do zasadniczych czynników makroekonomicznych zaliczyć można 26 : faza cyklu koniunkturalnego (rozwoju), poziom cen surowców strategicznych, polityka kursowa, stopa procentowa, stopa inflacji, polityka gospodarcza i podatkowa państwa, pozostałe czynniki, takie jak: siła związków zawodowych bądź nawet używane systemy rachunkowości. Kolejną grupę czynników zewnętrznych stanowią czynniki o charakterze sektorowym,. W teorii, w długim okresie czasu, w warunkach swobodnego przepływu informacji oraz kapitału, rentowność w układach międzygałęziowych wyrównuje się, z kolei w krótkim okresie występują znaczne różnice. Wyróżnia się następujące czynniki sektorowe 27 : nasilenie walki konkurencyjnej, kierunek zmian popytu, 25 Radosiński E.., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010, s Tamże, s Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, Encyklopedia Zarządzania 19

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej.

Płynność w ujęciu dynamicznym: Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, Wskaźniki wydajności pieniężnej, Wskaźniki wystarczalności pieniężnej. ĆWICZENIA 9. [2] Rozdz. 4., [7] Rozdz. 3.2 Ocena w ujęciu statycznym: Pojęcie i znaczenie finansowej, zdolności płatniczej, wypłacalności. Czynniki determinujące płynność finansową. Konsekwencje nad, pogorszenia,

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów

Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów Wskaźniki opłacalności zaangażowanego majątku Wskaźnik rentowności netto aktywów Wskaźnik rentowności operacyjnej aktywów wskaźniki opłacalności zaangażowanego kapitału wskaźnik rentowności kapitału całkowitego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017

Analiza finansowa przedsiębiorstw 2016/2017 Przedmiot: Kierunek: Prowadzący: Forma zajęć: Analiza finansowa przedsiębiorstw Rachunkowość i Finanse mgr Joanna Sikora (jsikora@wsb.gda.pl, sikorajoanna.com) ćwiczenia, 16 godzin, zaliczenie pisemne

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa

Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Przewodnik metodyczny Analiza finansowa Dr Maria Gorczyńska I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel: zaprezentowanie Słuchaczom ogólnej wiedzy na temat oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu

Rozdział XII. Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu Anna Ankudo - Jankowska AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Rozdział XII Teoretyczne aspekty oceny sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej na podstawie wstępnej analizy bilansu Wstęp Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową przedsiębiorstwa? Prowadzący: dr Jacek Gad Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 13 październik 2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna

Analiza finansowa. Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski. Analiza przedwstępna Analiza finansowa Analiza przedwstępna i wstępna dr Michał Pachowski 1. Analiza przedwstępna 2. Analiza wstępna: Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych 3. Wskaźnikowa analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska,

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, Recenzja Zdaniem recenzenta opracowanie ma bogatą zawartość poznawczą i aplikacyjną, fragmenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat informuje o strukturze wyniku finansowego netto oraz o źródłach jego powstawania. Pozwala ustalić 5 kategorii wyniku finansowego:

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk

Ujawnienia dotyczące nowych standardów w sprawozdaniu finansowym według Międzynarodowych Stand. Wpisany przez Krzysztof Maksymiuk MSSF wymagają, by jednostka ujawniała mające nastąpić zmiany zasad (polityki) rachunkowości, nawet jeśli nowy standard bądź interpretacja nie weszły jeszcze w życie, ale zostały już opublikowane. Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Dr Maciej Piechocki ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W literaturze fachowej spotkać można wiele definicji ryzyka. W grupie nauk ekonomicznych ryzyko wbudowane jest w istotę zarządzania, które sprowadza się do trzech

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 16 maja 2013 r. Plan wykładu ; ;. 2 kredyt Powody oceny rzetelność kontrahenta inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK Trzydnik Duży, maj 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 05 maja 2015 r. w s p r a w i e : sprawozdania finansowego gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze

Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze Rachunkowość jako system informacyjny. Podstawowe pojęcia związane z bilansem: aktywa, pasywa oraz zasada równowagi bilansowej. Zdarzenia gospodarcze (operacje gospodarcze) i ich rodzaje. Konto księgowe

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013

VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 VII Konferencja Naukowo- Techniczna ZET 2013 Determinanty struktury kapitału spółek elektroenergetycznych Jak optymalizować strukturę kapitału? Dr hab. Wiesław Janik Dr inż. Artur Paździor Politechnika

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo