Czynniki kształtujące wynik finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki kształtujące wynik finansowy"

Transkrypt

1 Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy

2 Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę scharakteryzowania czynników, które kształtują wynik finansowy zajmę się na początku określeniem samego pojęcia wyniku finansowego. Wynik finansowy stanowi podstawowy miernik efektywności działalności prowadzonej przez jednostkę gospodarczą. Decyduje on także o możliwościach rozwojowych jednostki gospodarczej jak również stanowi źródło tworzenia funduszy rozwojowych i motywacyjnych. Wynik finansowy jest to, wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej, który został osiągnięty w pewnym okresie. Najogólniej można przedstawić go jako różnicę między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wynik finansowy może wystąpić w postaci wielkości dodatniej (zysku) lub wielkości ujemnej (straty). Wypracowany zysk jest podstawowym źródłem przyrostu majątku jednostki gospodarczej, natomiast poniesiona strata oznacza zmniejszenie majątku, jaki miała do dyspozycji dotychczas jednostka gospodarcza. Dodatni wynik finansowy oznacza także zwrot z poniesionych nakładów oraz możliwe korzyści właścicieli danej jednostki gospodarczej. Z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej powstanie wyniku finansowego przedstawiane jest w postaci rachunku wyników (rachunku zysków i strat). Różnorodność przedmiotu działalności jednostek gospodarczych wpływa na strukturę przychodów, które stanowią podstawowe źródło powstawania wyniku finansowego. Zróżnicowanie to znajduję odzwierciedlenie w kosztach osiągnięcia przychodów. Wyróżnia się następujące kategorie wyniku finansowego: wynik finansowy ze sprzedaży: jest to nadwyżka lub niedobór przychodów ze sprzedaży nad kosztami osiągnięcia tych przychodów. Zysk ze sprzedaży występuje gdy suma przychodów przewyższa koszty ich uzyskania. Strata ze sprzedaży natomiast pojawia się gdy suma przychodów jest niższa od kosztów ich uzyskania. wynik finansowy z działalności operacyjnej: jest to wynik finansowy ze sprzedaży po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, które nie wynikają z zasadniczej działalności jednostki gospodarczej. wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto: jest to wynik z działalności operacyjnej, który uwzględnia dodatkowo skutki operacji finansowych jednostki gospodarczej odzwierciedlone w przychodach i kosztach finansowych. wynik finansowy brutto: jest to wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto poprawiony o zyski i straty nadzwyczajne. wynik finansowy netto: jest to wynik finansowy brutto po odliczeniu obowiązkowych obciążeń mających charakter podatków. 2

3 Osiągnięcie zysku przez jednostkę gospodarczą jest kształtowane przez wiele różnych czynników. Analiza tych czynników pozwala określić, w jakim stopniu każdy z nich miał wpływ na osiągnięcie uzyskanego wyniku finansowego. W ten właśnie sposób można ustalić, jakie czynniki spowodowały wzrost lub spadek wyniku w odniesieniu do przyjętego planu lub ubiegłego okresu. Wynik finansowy ustalany na poszczególnych etapach sprawozdania pomaga w analizie czynników, które wpływają na jego zmiany. Czynnikami kształtującymi wynik finansowy są elementy obliczeniowe. Mogą one działać zwiększająco, zalicza się tutaj elementy takie jak: przychody i zyski, bądź zmniejszająco, te natomiast obejmują: koszty, straty i obciążenia podatkowe. Do czynników kształtujących wynik finansowy zalicza się: dodatnich: o przychody ze sprzedaży o pozostałe przychody operacyjne o przychody finansowe o zyski nadzwyczajne ujemnych: o koszty działalności operacyjnej o pozostałe koszty operacyjne o koszty finansowe o straty nadzwyczajne o obciążenia podatkowe Przychody ze sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej: Głównymi czynnikami kształtującymi wynik finansowy jednostki gospodarczej są przychody ze sprzedaży i ich koszty związane z jej zasadniczą działalnością, czyli operacje stanowiące zasadniczy przedmiot działalności jednostki. Dla celów sprawozdawczych, a także potrzeb kontroli i analizy, jednostki gospodarcze, prowadząc ewidencję przychodów ze sprzedaży i ich kosztów, zwykle ujmują przedmiot sprzedaży. Są to w głównej mierze przychody ze sprzedaży produktów, ale także przychody ze sprzedaży towarów, zarówno sprzedaży detalicznej jak i hurtowej, oraz przychody ze sprzedaży materiałów. Wyżej wymienionym rodzajom przychodów ze sprzedaży odpowiadają właściwe koszty ich osiągnięcia. W celu uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów, należy te produkty najpierw wytworzyć, a następnie sprzedać. Dlatego też kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży produktów jest koszt sprzedanych produktów. Podstawowym składnikiem kosztu sprzedanych produktów jest koszt wytworzenia sprzedanych produktów ustalany w związku z wyceną rozchodu sprzedawanych produktów. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów uzupełniają poniesione w okresie sprawozdawczym koszty zarządu oraz koszty sprzedaży. Na postawie tego można wywnioskować, że koszt sprzedanych produktów jest sumą rzeczywistych kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, a ponadto kosztów zarządu i kosztów sprzedaży. 3

4 W celu uzyskania przychodów ze sprzedaży towarów, należy te towary najpierw zakupić, a następnie sprzedać. Działalność handlowa jest związana z ponoszeniem kosztów. Na postawie tego można wywnioskować, że koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży towarów obejmują wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu oraz poniesione koszty handlowe. Rozliczenie podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT, wymaga szczególnej uwagi w zakresie szczegółowej ewidencji przychodów ze sprzedaży. Ewidencja ta powinna być prowadzona w formie rejestrów sprzedaży, których zadaniem jest ujmowanie danych dotyczących kolejnych transakcji sprzedaży. Pozostałe przychody i koszty operacyjne: Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie stanowią zasadniczego przedmiotu działalności jednostki, ale są jej pośrednim skutkiem. Cechuje je znaczna różnorodność szczegółowych tytułów ich powstania, obejmują między innymi: działalność socjalną zbycie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych utworzenie i rozwiązanie rezerw (wyłączając rezerwy związane z operacjami finansowymi) odszkodowania, kary, grzywny nieodpłatne przekazanie lub otrzymanie aktywów (włączając darowizny środków pieniężnych) odpisy aktualizujące wartość aktywów (wyłączając odpisy obciążające koszty wytworzenia sprzedanych produktów) odpisanie należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych koszty postępowania spornego i egzekucyjnego Przychody i koszty finansowe: Przychody i koszty działalności innej niż działalność operacyjna są klasyfikowane jako przychody i koszty z operacji finansowych. Przychody finansowe to kwoty należne z tytułu przeprowadzonych przez jednostkę operacji finansowych, natomiast koszty finansowe stanowią poniesione w danym okresie koszty operacji finansowych, przeprowadzonych przez daną jednostkę. Działalność jednostek gospodarczych uwzględnia różne formy działań służących realizacji operacji finansowych. Operacje finansowe to działania jednostek gospodarczych polegające na przenoszeniu praw własności lub właściwych uprawnień w zakresie m.in. : krajowych i zagranicznych środków pieniężnych oraz papierów wartościowych. Działalność tego rodzaju pociąga za sobą ponoszenie kosztów oraz osiąganie przychodów. 4

5 Według ustawy o rachunkowości przychody i koszty finansowe to przede wszystkim: dywidendy i udziały w zyskach przychody i koszty z tytułu odsetek, prowizji, dyskonta weksli i czeków przychody ze zbycia i wartość sprzedanych inwestycji odpisy z tytułu zwrotu lub zmniejszenia wartości inwestycji dodatnie i ujemne różnice kursowe Obydwie kategorie wpływają na zysk operacyjny, mogą go zwiększać albo zmniejszać. Wynik z operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. Zyski i straty nadzwyczajne: Według ustawy o rachunkowości zyski i straty nadzwyczajne rozumiane są jako skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki gospodarczej i nie związane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności oraz istotną zmianą metod wytwarzania lub sprzedaży zorganizowanej części jednostki. Do głównych pozycji zysków i strat nadzwyczajnych można zaliczyć: skutki zdarzeń losowych np. odszkodowania uzyskane od ubezpieczycieli z tytułu szkód losowych inne skutki nie związane ze zwykłą działalnością jednostki, nieklasyfikujące się do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, jak i przychodów i kosztów finansowych Obciążenia podatkowe: Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek dochodowy wpłaty z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa Jak z powyższego wynika czynniki kształtujące wynik finansowy mają decydujące znaczenie w możliwości osiąganego zysku. Analiza tychże czynników umożliwia określenie stopnia w jakim czynniki te wpływają na osiągnięcie wyniku finansowego. Wyżej omówione czynniki poddawane są oddziaływaniu zewnętrznych i wewnętrznych aspektów działania przedsiębiorstwa. 5

6 Czynniki wewnętrzne stanowią wewnętrzne okoliczności wpływające na działalność przedsiębiorstwa, a zwłaszcza plany działania, zadania do realizacji oraz zasoby: finansowe, fizyczne, ludzkie, technologiczne oraz organizacyjne. Czynniki zewnętrzne stanowią głównie czynniki makroekonomiczne, technologiczne, geograficzne, polityczno-prawne, które są odpowiedzialne za powstawanie różnych ograniczeń oraz rozwój rynkowy przedsiębiorstwa. Podsumowując składniki te wraz z otoczeniem przedsiębiorstwa wpływają na cele i możliwości jego działania. Warunkują one funkcjonowanie jednostki gospodarczej, wpływając np. na popyt, podaż, ceny wyrobów i ich strukturę. Zmieniają one szanse efektywnego i stabilnego działania przedsiębiorstwa na rynku. 6

7 Bibliografia 1. Podstawy Rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, pod red. Bronisława Micherdy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Irena Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF część 1, pod red. Kazimierza Sawickiego, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław Jan Turyna, Rachunkowość finansowa. 2 wydanie poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 7

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen

Sprawozdawczość finansowa i wycena zapasów w branży rafineryjnej: studium przypadku PKN Orlen 82 Studia przypadków MBA. CE 1/2012 Management and Business Administration. Central Europe 1/2012 (108): s. 82 96, ISSN 2084-3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Sprawozdawczość finansowa i wycena

Bardziej szczegółowo

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych BSiE 1 1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych Środki specjalne państwowych jednostek budżetowych są wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, na które państwowe jednostki budżetowe mogą odprowadzać niektóre

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 11 19 Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa Kinga Bauer Streszczenie: Przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo