ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13"

Transkrypt

1 Białystok, ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach realizacji projektu: Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL /13 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw

2 I INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane podmiotu zamawiającego: Artsigma sp. z o.o. ul. Dąborowskiego 28/31 NIP Regon Tryb zamówienia: Zamówienie powyżej 14 tyś. EURO netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej i dostępne jest w Biurze Projektu Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 128/1. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Priorytet VIII, Poddziałania Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa realizowane w ramach projektu Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL /13. Doradztwo bezpośrednie świadczone będzie przez wykwalifikowanych ekspertów w odpowiedzi na zdiagnozowane i zidentyfikowane potrzeby w przedsiębiorstwie Kod CPV określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne. 1. Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych na rzecz firmy Artsigma sp. z o.o.: 4.1 Doradztwo w zakresie e-biznesu obejmujące: I blok - ocena stosowanych narzędzi internetowych na tle konkurencji, trendów światowych i obecnych możliwości technicznych wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków zmian. 65 godzin II blok - stworzenie wizji i strategii wykorzystania rozwiązań internetowych w przedsiębiorstwie 65 godziny III blok - zaprojektowanie i/lub optymalizacja szczegółowych rozwiązań współpracy z dostawcami i Klientami poprzez sieć internetową - 64 godzin IV blok - wdrożenie skutecznych metod pozycjonowania sklepu internetowego 110 godzin W ramach usługi zostaną zrealizowane 304 godziny doradztwa, rozliczane co miesiąc na podstawie raportów miesięcznych (4 raporty po każdym miesiącu realizacji usługi) oraz raportem końcowym z prezentacją opracowanych wyników wraz z zaleceniami. Termin realizacji:

3 4.2 Doradztwo w zakresie opracowania długoterminowej strategii marketingowej, obejmująca: - analiza strategiczna - przeprowadzenie analizy strategicznej i identyfikacja alternatywnych kierunków rozwoju firmy 220 godzin - wybór strategii - weryfikacja alternatyw i wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy 80 godzin W ramach usługi zostanie zrealizowanych 300 godzin doradztwa, rozliczanych co miesiąc na podstawie raportów miesięcznych (2 raporty po każdym miesiącu realizacji usługi) oraz raportem końcowym z prezentacją opracowanych wyników wraz z zaleceniami. Termin realizacji: Doradztwo w zakresie Social Media Marketing W ramach usługi zostaną zrealizowane następujące obszary: zbudowanie strategii oraz zaprojektowanie komunikacji w social media 68 godzin analiza i dobór narzędzi social media do profilu działalności 120 godzin opracowanie kampanii marketingowej przy użyciu narzędzi social media 100 godzin W ramach usługi zostanie zrealizowanych 288 godzin doradztwa, rozliczanych co miesiąc na podstawie raportów miesięcznych (4 raporty po każdym miesiącu realizacji usługi) oraz raportem końcowym z prezentacją opracowanych wyników wraz z zaleceniami. Termin realizacji: II KRYTERIA WYBORU OFERT a. Doświadczenie oceniane w skali 0-50 pkt. Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie złożonego formularza i CV głównego konsultanta: pkt. zaprojektowanie co najmniej jednej kampanii gdzie w zakres prac wchodzi minimum: przygotowanie koncepcji kampanii, opracowanie mediaplanu oraz zakup mediów na kwotę min. 120 tys pln brutto. Usługa powinna zostać zrealizowana w przeciągu ostatnich 3 lat pkt. zaprojektowanie strategii on-line wprowadzenia marki na rynek a następnie jej realizację na kwotę min 240 tys.pln brutto b. Cena oceniana w skali 0-50 pkt. przedstawiona w formularzu. Cena powinna zostać podana w kwocie brutto za godzinę realizacji usługi doradczej. W cenie należy uwzględnić koszty wyświadczenia usługi doradczej oraz ewentualne wszystkie inne koszty. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert cenowych oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium: cena najniższa spośród oferowanych 50 punktów, cena najwyższa 0 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów. Podstawa wyliczenia proporcji jest następująca: Cena najniższej złożonej oferty Punkty za cenę =... X 50 pkt Cena oferty badanej

4 5. Warunki uczestnictwa w zapytaniu ofertowym: W zapytaniu może wziąć udział: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który wskaże konkretną osobę (głównego konsultanta) do wykonania przedmiotu zamówienia, podmiot, który dostarczy wszystkie dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym, podmiot, którego główny konsultant posiada wykształcenie i doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym: - co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej ze świadczonymi usługami doradczymi. Niespełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania. 6. Opis sposobu składania ofert: a. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1/1; 2/1; 3/1 do zapytania ofertowego. b. Do oferty winny być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie oraz CV głównego konsultanta/konsultantów delegowanego do realizacji usługi/ usług doradczych. c. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu ul. Nowowarszawska 128/1, Białystok do dn r. do godz , lub drogą elektroniczną na adres: W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Biura Projektu. d. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. e. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana w sposób czytelny przez Oferenta. f. W przypadku, gdy Oferent dołącza do oferty kopię dokumentu, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. g. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane i ponumerowane. h. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, Oferent może złożyć ofertę na realizację usługi z zakresu jednego, dwóch lub trzech obszarów doradztwa. i. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Dokumenty wymagane od Oferentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a. Wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1/1; 2/1; 3/1 b. Podpisane oświadczenie dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych załącznik nr 2 c. Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie d. CV konsultanta głównego 8. Informacja o trybie oceny ofert i zawarciu umowy: a. W sytuacji odrzucenia ofert z powodu, iż kwota za miesiąc realizacji usługi doradczej podana w ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności Oferentem, który uzyskał najwyższą ilość punktów. b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym momencie trwania postępowania.

5 c. Oferent, który zostanie wybrany, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego. d. Jeżeli wybrany Oferent będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 9. Wynagrodzenie: a. Termin płatności - Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu każdego miesiąca po odbiorze wykonanych prawidłowo części usług na podstawie wystawionej faktury VAT/rachunku oraz przekazanego raportu. Wynagrodzenie za dany miesiąc będzie płatne w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku za usługi na konto bankowe Oferenta. b. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie w całości współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. 10. Wykluczenia stosowane do wykonawców: Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 11. Uwagi dodatkowe: a. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się o zamówienie. b. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, tj. zawierające wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie 7. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Oferentami, których oferty nie zostały odrzucone. d. Z wyłonionym Wykonawcą/Wykonawcami zostanie podpisana umowa na świadczenie usługi opisanej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z więcej niż jednym Oferentem. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, kiedy Oferent nie zadeklaruje braku powiązań osobowych i kapitałowych. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonych referencji u podmiotów, które wystawiły takowe dokumenty. g. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów. 12. Właściwość prawa: W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mieć będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6 13. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Zamawiającego: Anna Skrzeczyńska Koordynator Projektu tel Marcin Klim Specjalista ds. Organizacji doradztwa I szkoleń tel Załączniki do oferty: - Formularz ofertowy załącznik nr 1/1; 2/1; 3/1 - Oświadczenie dotyczące powiązań osobowych i kapitałowych załącznik nr 2

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dnia 10.04.2014 r. dotyczące realizacji usług doradczych o wartości przekraczającej 14 000 EUR w oparciu o zasadę konkurencyjności Doradztwo z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015

Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Olsztyn, 2015-04-28 Nr sprawy WSIiZ/PWI/09/2015 Wyższa Szkoła Informatyki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 03/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje ogólne: BAZUS

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 Warszawa, dnia.. 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/06/2012 I. ZAMAWIAJĄCY: 1.1. NAZWA I ADRES:, ul. Złota 61 lok 108, 00-819 Warszawa Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo